43
MARKETING – PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA WWW.STUDOMAT.BA 1 1.1. HISTORIJA RAZVOJA MARKETINGA Marketing kao specifičan koncept i proces postao je neophodan prije pedesetak godina preduzećima u biznisu, pošto je to postao najbolji način da se steknu određene konkurentske prednosti na tržištu. Smatra se da postoji pet faza u razvoju marketinga, koje su vremenski slijedile jedna drugu od početka do danas. 1. FAZA JEDNOSTAVNE TRGOVINE - odnosi se na davni period u razvoju čovječanstva, kada su ljudi umjesto da sami proizvode i troše sve što im treba, otpočeli sa nekom vrstom specijalizacije na određenu proizvodnju, a višak razmjenjivali sa susjedima. Ti trgovci su zatim to preprodavali drugim kupcima ili većim trgovcima. 2. FAZA PROIZVODNJE (od industrijske revolucije pa do 20-ih godina prošlog vijeka) - najveća pažnja posvećena proizvodnji određenih vrsta proizvoda za kojima je tražnja bila veća od ponude. Menadžeri u preduzećima tada su smatrali da sve što je moguće proizvoditi, može se lako i prodati. 3. FAZU PRODAJE (30-ih godina prošlog stoljeća) – Većina preduzeća je imala kapacitete koji su mogli da proizvode velike količine proizvoda. Tada problem nije više bio samo kako proizvesti, već i kako pobijediti konkurente i pridobiti kupce da se odluče za kupovinu naših proizvoda i usluga. 4. FAZA MARKETING SEKTORA (50-ih godina prošlog stoljeća kada konkurencija postaje intenzvina pa menadžeri počinju razmišljati kako ovjediniti sve aktivnosti kao što su istraživanje, nabava proizvodnja, fizička distribucije i prodaja) - sve se marketinške aktivnosti objedinjuju u jednoj organizacionoj jedinici koja se tako zove. 5. FAZA MARKETINGA PREDUZEĆA (od 60-ih godina kada svi menadžeri i ostali uposlenici nastoje usvojiti marketinški način razmišljanja i to da se marketingom trebaju baviti svi u preduzeću) – dugoročno planiranje marketinga, ostvarenje planova i kontrole ostvarenoga i svi uposlenici treba da odrade svoj dio posla kako bi preduzeće steklo konkurentske prednosti na tržištu. Historija razvoja marketinga jasno pokazuje da je neophodno uvijek se prilagođavati okruženju u kojem preduzeće posluje. 1.2. SUŠTINA MARKETING KONCEPTA Marketing koncept znači da preduzeće treba da usmjeri sve svoje aktivnosti na zadovoljavanje potreba i želja svojih potrošača, uz ostvarenje profita. Pod aktivnostima podrazumijevamo istraživanje i razvoj, nabavu, proizvodnju, marketing, prodaju, logistiku, računovodstvo, finansije i sve ostale funkcije u kompanijama. Potrebe i želje potrošača su brojne i veoma različite i upravo zbog toga je primjena marketing koncepta u praksi veliki izazov za sva preduzeća. Prve osobe svakog preduzeća treba da marketing smatraju svojim prvim prioritetom. Za to postoje dva bitna razloga. Prvi razlog je činjenica da se u savremenim uslovima tržišta strahovito brzo mijenjaju i da su kupci sada vladari. Drugi razlog je pojava izuzetno velike konkurencije i činjenice da je na gotovo svim tržištima ponuda iznad nivoa tražnje. Marketing kao koncept i proces danas nije potreban samo biznisu, nego i državama, svim državnim i nevladinim institucijama, pa i pojedincima. Sve države koje drže do svoga ugleda imaju svoje organizacione jedinice koje se bave promocijom njihovih aktivnosti na globalnom nivou i nastoje da njihov imidž podignu na najviši mogući nivo. To znatno doprinosi, između ostaloga, izvoznoj konkurentnosti, privlačenju direktnih inostranih investicija i turizmu. Većina država danas i u svojim institucijama ima odjelenja ili bar pojedince koji su zaduženi za odnose s javnošću. Na taj način se stvaraju bolji odnosi sa ostalim institucijama u zemlji i inostranstvu, a građani imaju mogućnosti za komunikaciju i ostvarenja svojih potreba. Neprofitne organizacije imaju za cilja da se usmjere društvenim aktivnostima i ne mjere uspjehe sa profitom (obrazovanje, socijalni rad, kultura, umjetnost....)

Marketing - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Prvi Dio

 • Upload
  lex-rex

 • View
  59

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lol

Citation preview

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 1

  1.1. HISTORIJA RAZVOJA MARKETINGA

  Marketing kao specifian koncept i proces postao je neophodan prije pedesetak godina preduzeima u biznisu,

  poto je to postao najbolji nain da se steknu odreene konkurentske prednosti na tritu.

  Smatra se da postoji pet faza u razvoju marketinga, koje su vremenski slijedile jedna drugu od poetka do

  danas.

  1. FAZA JEDNOSTAVNE TRGOVINE - odnosi se na davni period u razvoju ovjeanstva, kada su ljudi umjesto da

  sami proizvode i troe sve to im treba, otpoeli sa nekom vrstom specijalizacije na odreenu proizvodnju, a

  viak razmjenjivali sa susjedima. Ti trgovci su zatim to preprodavali drugim kupcima ili veim trgovcima.

  2. FAZA PROIZVODNJE (od industrijske revolucije pa do 20-ih godina prolog vijeka) - najvea panja

  posveena proizvodnji odreenih vrsta proizvoda za kojima je tranja bila vea od ponude. Menaderi u

  preduzeima tada su smatrali da sve to je mogue proizvoditi, moe se lako i prodati.

  3. FAZU PRODAJE (30-ih godina prolog stoljea) Veina preduzea je imala kapacitete koji su mogli da

  proizvode velike koliine proizvoda. Tada problem nije vie bio samo kako proizvesti, ve i kako pobijediti

  konkurente i pridobiti kupce da se odlue za kupovinu naih proizvoda i usluga.

  4. FAZA MARKETING SEKTORA (50-ih godina prolog stoljea kada konkurencija postaje intenzvina pa

  menaderi poinju razmiljati kako ovjediniti sve aktivnosti kao to su istraivanje, nabava proizvodnja, fizika

  distribucije i prodaja) - sve se marketinke aktivnosti objedinjuju u jednoj organizacionoj jedinici koja se tako

  zove.

  5. FAZA MARKETINGA PREDUZEA (od 60-ih godina kada svi menaderi i ostali uposlenici nastoje usvojiti

  marketinki nain razmiljanja i to da se marketingom trebaju baviti svi u preduzeu) dugorono planiranje

  marketinga, ostvarenje planova i kontrole ostvarenoga i svi uposlenici treba da odrade svoj dio posla kako bi

  preduzee steklo konkurentske prednosti na tritu.

  Historija razvoja marketinga jasno pokazuje da je neophodno uvijek se prilagoavati okruenju u kojem

  preduzee posluje.

  1.2. SUTINA MARKETING KONCEPTA

  Marketing koncept znai da preduzee treba da usmjeri sve svoje aktivnosti na zadovoljavanje potreba i elja

  svojih potroaa, uz ostvarenje profita. Pod aktivnostima podrazumijevamo istraivanje i razvoj, nabavu,

  proizvodnju, marketing, prodaju, logistiku, raunovodstvo, finansije i sve ostale funkcije u kompanijama.

  Potrebe i elje potroaa su brojne i veoma razliite i upravo zbog toga je primjena marketing koncepta u

  praksi veliki izazov za sva preduzea.

  Prve osobe svakog preduzea treba da marketing smatraju svojim prvim prioritetom. Za to postoje dva bitna razloga. Prvi razlog je injenica da se u savremenim uslovima trita strahovito brzo mijenjaju i da su kupci sada vladari. Drugi razlog je pojava izuzetno velike konkurencije i injenice da je na gotovo svim tritima ponuda iznad nivoa tranje. Marketing kao koncept i proces danas nije potreban samo biznisu, nego i dravama, svim dravnim i

  nevladinim institucijama, pa i pojedincima. Sve drave koje dre do svoga ugleda imaju svoje organizacione

  jedinice koje se bave promocijom njihovih aktivnosti na globalnom nivou i nastoje da njihov imid podignu na

  najvii mogui nivo. To znatno doprinosi, izmeu ostaloga, izvoznoj konkurentnosti, privlaenju direktnih

  inostranih investicija i turizmu. Veina drava danas i u svojim institucijama ima odjelenja ili bar pojedince koji

  su zadueni za odnose s javnou. Na taj nain se stvaraju bolji odnosi sa ostalim institucijama u zemlji i

  inostranstvu, a graani imaju mogunosti za komunikaciju i ostvarenja svojih potreba. Neprofitne organizacije

  imaju za cilja da se usmjere drutvenim aktivnostima i ne mjere uspjehe sa profitom (obrazovanje, socijalni rad,

  kultura, umjetnost....)

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 2

  1.3. DEFINICIJA POJMA MARKETINGA

  Marketing je specifian sistemski i funkcionalno-poslovni pristup u mikro i makro razmjerama u obavljanju poslovnih aktivnosti usmjerenih na efikasno zadovoljavanje individualnih i drutvenih potreba za proizvodima i uslugama, uz rentabilno poslovanje, odnosno racionalno korienje raspoloivih resursa. Ova definicija ukazuje na slijedee aspekte:

  -- Da je marketing specifina poslovna filozofija,

  -- Da je marketing mikro i makro poslovni sistem,

  -- Da je marketing funkcija koja ima svoju mikro i makro dimenziju,

  -- Da je marketing integracija aktivnog, sistemskog i funkcionalnog aspekta privrednog ivota,

  -- Da je osnovni cilj marketinga zadovoljavanje sadanjih i buduih individualnih i drutvenih potreba

  -- Da marketing kao poslovna filozofija, sistem i funkcija nije idealistiki ve realni cilj koji pretpostavlja zadovoljavanje potreba uz rentabilno poslovanje, odnosno racionalno korienje raspoloivih resursa.

  Marketing je specifina poslovna filozofija poto podrazumijeva aktivan pristup potrebama i eljama sadanjih i

  buduih potroaa. Aktivan pristup potrebama i eljama sadanjih i buduih potroaa podrazumijeva

  istraivanje njihovih stvarnih problema i odluivanje kako da te probleme rjeimo naim proizvodima i

  uslugama na bolji nain od konkurenata. Naravno, to je tei put da preduzee ostvari svoje ciljeve u kratkom

  roku, ali je dugorono profitabilniji.

  1.4. MARKETING KAO MIKRO I MAKRO POSLOVNI SISTEM

  Mikro sistem marketinga se odnosi na pojedinana preduzea i sastoji se od inputa, procesa i outputa. Inputi ovog sistema su proizvod i usluga, cijena, distribucija i promocija, koji se zajednikim imenom nazivaju elementima marketinga ili skraeno 4 P, prema ovim izrazima na engleskom jeziku. Procesi su razliite aktivnosti koje se u okviru marketinga kao funkcije u preduzeu odvijaju. To su istraivanje trita, planiranje, promotivne aktivnosti, osmiljavanje novih proizvoda za trite, postprodajne usluge kupcima, kreditiranje kupaca i razliiti administrativni poslovi. Outputi su zadovoljavanje potreba i elja kupaca uz efikasno korienje resursa.

  Mikro sistem marketinga je pod uticajem okruenja u kojem se nalazi. Taj uticaj moe biti pozitivan (kada

  dravne institucije reguliu odnose na tritu, stimuliu fer konkurenciju, podrava izvoznike da budu

  konkurenti....), ali i negativan (kada su poreska optereenja preduzea velika, ako se stimulie nepotreban uvoz

  umjesto izvoza, ako se politika uplie...).

  Marketing kao poslovni sistem na makro nivou moe uspjeno funkcionisati jedino u okruenju koje ima sve

  bitne karakteristike savremene trine ekonomije. Trina ekonomija je u sutini sistem u kojem ljudi slobodno

  biraju kojim e se aktivnostima baviti, zavisno od tranje i ponude na tritu, kao i svojih vlastitih mogunosti.

  U svakom drutvu postoje tri bazina ekonomska pitanja:

  1. ta proizvoditi?

  2. Kako proizvoditi, odnosno koju tehnologiju i organizaciju primijeniti? 3. Kako raspodijeliti postignute rezultate?

  Na sva tri navedena pitanja, u sistemu trine ekonomije, odgovor se mora traiti na tritu i zavisi od odnosa

  ponude i tranje. To je izuzetno bitna karakteristika trine ekonomije, koju ni jedan prethodni ekonomski i

  drutveni sistem nije imao. Velika prednost trinog sistema je u tome to se putem mehanizma cijena reguliu

  odnosi ponude i tranje, bez potrebe da se bilo ko u to uplie.

  Smatra se da postoje etiri tzv. kamena-temeljca trine ekonomije bez kojih ona ne moe funkcionisati.

  1. Privatno vlasnitvo, kao dominirajui oblik svojine u drutvu (samoregulirajui mehanizam, Adam Smith je

  nazvao nevidljiva ruka). Zemljite, rad i kapital, kao osnovni faktori proizvodnje, moraju biti preteno u

  privatnom vlasnitvu, sa mogunou da se kupuju na tritu po cijenama koje zavise od odnosa ponude i

  tranje. Slobodno moemo zakljuiti da trina ekonomija ne moe funkcionisati kao sistem bez privatnog

  vlasnitva nad faktorima proizvodnje. Samo u uslovima privatnog vlasnitva ljudi mogu da ostvaruju svoje line

  interese na prvom mjestu, ali na taj nain istovremeno doprinose razvoju drutva kao cjeline.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 3

  2. Profit - mjerilo uspjenosti i pogonsko gorivo svakog uesnika na tritu. Vlasnici uvijek tee da iz svoga

  kapitala izvuku to vie profita, bez obzira kojim biznisom se bavili. Odnos ostvarenog profita i uloenog

  kapitala osnovno je mjerilo uspjenosti. Profit je istovremeno i osnovni motiv za alokaciju resursa, odnosno,

  seljenje kapitala iz odreenih biznisa u druge ili iz jednog regiona u drugi, zavisno od kretanja cijena. Poznati

  autor Russell Ackof smatra da je profit neophodan za opstanak svakog preduzea, ali nije razlog za njegovo

  postojanje. Preduzee ima druge ciljeve i zbog toga Ackoff kae da tvrditi kako je profit cilj preduzea.

  3. Sloboda izbora - Svako ima mogunost da sam odlui na koji nain e valorizovati svoja znanja i sposobnosti

  na tritu i tako obezbijediti svoju egzistenciju. To je veoma bitna karakteristika trine ekonomije i usko je

  povezana sa demokratijom, kao ciljem svih civilizovanih drutava. Mnogi smatraju da bez demokratije nema

  trine ekonomije, ali da ni bez trine ekonomije nema demokratije. Dijapazon izbora svakog pojedinca je

  veoma irok, konkretna odluka zavisi od intelektualnih i psiholokih karakteristika, kao i materijalnih

  mogunosti. Poduzetnicima se nazivaju svi oni koji osnivaju i razvijaju nova preduzea, prihvatajui rizik sa e-

  ljom da ostvare odreene ciljeve uz profit. Drugi, opet, vie vole da svoj novac povjere poduzetnicima i tako

  ostvare profit. Oni se nazivaju investitorima. Mnogi ljudi su veoma dobri menaderi, ali nemaju poduzetnikog

  duha. Oni prodaju svoja znanja i sposobnosti vlasnicima preduzea i tako obezbjeuju svoju egzistenciju.

  Naravno, veina radi za druge i dobiva platu. Bitno je, meutim, da svi imaju punu slobodu izbora i da svoje

  odluke mogu mijenjati u toku ivota koliko god puta ele.

  4. Konkurencija - Moe se slobodno konstatovati da je najvea prednost trine ekonomije kao sistema upravo

  u injenici da borba izmeu preduzea koja su konkurenti na tritu dovodi do kontinuiranog poboljanja

  kvaliteta proizvoda i usluga, sniavanja cijena, boljeg zadovoljavanja potreba i elja potroaa.

  Nakon velike svjetske ekonomske krize 1930. godine i pojave uvenog naunika koji se zvao John Maynard Keynes, uloga drave postaje znaajna u svim zemljama kapitalizma. Zbog toga se u gotovo svim zemljama svijeta danas susreemo sa mjeovitim privredama, odnosno kombinacijama trinog mehanizma i ekonomske uloge drave.

  Ekonomska uloga drave se svodi na tri izuzetno znaajna zadatka.

  Prvi zadatak drave je da obezbijedi stabilnost ekonomije zemlje kao cjeline. Borba protiv inflacije,

  nezaposlenosti, nestaica i sl., sutinski je borba za stabilnost ekonomije i zatitu ivotnog standarda svih

  graana jedne zemlje. Ovaj svoj zadatak drava obavlja pomou makroekonomske politike, gdje spadaju

  monetarna politika, fiskalna politika i sl.

  Drugi bitan zadatak drave u svim privredama mjeovitog tipa je obezbjeenje efikasnosti u onim podrujima u

  kojima nije prisutan privatni kapital. Radi se o bazinoj infrastrukturi, kao to je energija, putevi, eljeznice,

  pota, vodoprivreda i sl. Od bitne je vanosti da ovi sektori rade efikasno, a drava je njihov vlasnik. Drava

  mora obavljati zadatke u podrujima gdje privatni kapital nije zainteresovan, a koja su od zajednikog interesa

  za sve graane.

  Drava mora obezbijediti socijalnu pravdu. Trina ekonomija nagrauje sposobne, ali surovo kanjava sve one

  koji nisu u stanju da uspiju u takvoj utakmici. Zbog toga je prvenstveni zadatak svake drave da svojim

  graanima, koji ne mogu sami na tritu da valorizuju svoja znanja i sposobnosti, obezbijedi ivot dostojan

  ovjeka. To se postie pomou poreskog sistema. Drava putem razliitih vrsta poreza uzima dio prihoda

  uspjenih graana i distribuira ga socijalno ugroenim.

  Ekonomska uloga drave u savremenim mjeovitim privredama je, dakle, veoma znaajna i obavezna. Razlog je

  to trina ekonomija nije idealan sistem, ali je ipak najbolji od svih koji su ljudi do sada razvili. Ukoliko su sve

  navedene karakteristike savremene trine ekonomije prisutne u odreenoj dravi, onda je mogue da i

  marketing kao makro poslovni sistem funkcionie.

  I marketing kao makro poslovni sistem ima svoje inpute, procese i outpute. Inputi u ovaj sistem su sve

  proizvodne, uslune i regulativne institucije koje postoje u jednoj dravi. Procesi su razmjena i raspodjela.

  Razmjena je izuzetno bitna karakteristika marketinga kao makro poslovnog sistema. U procesima razmjene

  uvijek uestvuju dvije strane, koje dobrovoljno obavljaju razmjenu, poto obje imaju vlastiti interes da do toga

  doe. Output marketinga kao makro sistema su zadovoljenje individualnih i drutvenih potreba, putem

  potronje i korienja proizvoda i usluga.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 4

  1.5. MARKETING KAO POSLOVNA FUNKCIJA

  Marketing je i funkcija koja ima svoju mikro i makro dimenziju.

  Znamo da svako preduzee, bez obzira na vrstu biznisa kojom se bavi, mora obavljati tri bazine funkcije. Te

  funkcije su proizvodnja ili vrenje usluga, finansije i marketing.

  Razmjena se u trinom sistemu ne svodi iskljuivo na odnos preduzea koje prodaje potroau svoj proizvod

  ili uslugu, a za to dobiva novac. Razmjena je neophodna i zbog toga to su uesnici u tom procesu na vie naina

  razdvojeni. Ta injenica je ansa za marketing, iji je cilj da se ta razdvajanja premoste. Postoji pet razliitih

  oblika razdvajanja izmeu preduzea i potroaa koje emo na primjerima objasniti.

  Prostorno razdvajanje je posljedica injenice da su proizvoai odreenih proizvoda locirani tamo gdje je to

  ekonomski opravdano, a potroai ive na razliitim mjestima.

  Vremensko razdvajanje je isto tako esta pojava koju marketing premouje. I u ovom sluaju su neophodne

  odreene marketinke aktivnosti da se vremensko razdvajanje izmeu proizvoaa i potroaa premosti i

  zadovolje potrebe i elje potroaa

  Informaciono razdvajanje nastaje uslijed toga to potroai ne znaju za neki proizvod ili uslugu, koji moda

  na bolji nain zadovoljava njihove potrebe i elje. Zbog toga postoje dvije izuzetno vane aktivnosti marketinga,

  a to su promocija i istraivanje trita. Bez marketinkih aktivnosti promocije i istraivanja trita se ne moe

  obezbjediti informisanost oba uesnika u procesu razmjene.

  Vlasniko razdvajanje se uspjeno premoava odreenim marketinkim aktivnostima. Trgovci

  automobilima, naprimjer, kupuju vie modela od proizvoaa, a zatim ih prodaju potroaima na osnovu

  ugovora o lizingu. Ove marketinke aktivnosti doprinose da se procesi razmjene bre odvijaju i da ih prijenos

  vlasnitva ne usporava.

  Vrijednosno razdvajanje izmeu prodavaca i kupaca se, isto kao i prethodno navedena, premouje

  odreenim marketinkim aktivnostima. Svaki individualni potroa ima, dakle, svoju percepciju vrijednosti

  zadovoljavanja date potrebe.

  Odluka e zavisiti od odnosa kvaliteta zadovoljavanja date potrebe i novca koji treba za to izdvojiti. Prodavci, sa

  svoje strane, moraju cijene uskladiti sa trokovima i cijenama konkurencije. Ukoliko izmeu tih cijena i

  potroake percepcije vrijednosti postoji razlika, marketinkim aktivnostima je treba premostiti. Treba

  posebno naglasiti da prodavac mora biti vjerodostojan i komunicirati uvijek istinu, poto se jednom prevareni

  kupac gubi zauvijek, a o tome e se aliti i drugim kupcima. Zbog toga je u savremenom biznisu marketing od

  usta do usta postao izuzetno znaajan. To je najbolja promocija vjerodostojnih prodavaca, koja ne kota nita, a

  poveava njihov ugled.

  Marketinke aktivnosti svakog pojedinanog preduzea ne bi bilo mogue uspjeno obavljati bez postojanja

  odreenih institucija na makro nivou. To su regulatorne institucije koje se moraju brinuti o potivanju zakona,

  fer konkurenciji na tritu, kontroli kvaliteta proizvoda i usluga, zatiti okolia i slino. Ove institucije formira i

  finansira drava sa ciljem da zatiti svoje graane i omogui im da zaista uivaju sve povoljnosti koje im moe

  dati dobro organizovani sistem trine ekonomije. Pored regulatornih institucija, postoje i druge koje

  podravaju funkcionisanje trinog sistema. Tako, naprimjer, financijske institucije kao to su banke, berze

  vrijednosnih papira, mikrokreditne organizacije i lizing kompanije, podravaju procese razmjene i bez njih bi

  svi marketinki napori pojedinanih preduzea bili znatno manje uspjeni.

  Definicija marketinga koju smo analizirali naglaava i to da marketing kao poslovna filozofija, sistem i funkcija

  pretpostavlja zadovoljavanje potreba i elja potroaa uz rentabilno poslovanje, odnosno racionalno korienje

  materijalnih i ljudskih resursa. Dugorono su su sva ulaganja u marketing u sutini investicija bez koje se ne

  moe ostvariti rentebilno poslovanje u savremenim trinim uslovima, poto je konkurencija velika, a ponuda

  vea od tranje kod veine proizvoda i usluga.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 5

  1.6. KONVENCIONALNI I NOVI MARKETING PRINCIPI

  Razvoj marketinga u savremenim uslovima u kojima dominira ekonomija bazirana na znanju i gdje je evidentan

  prijelaz sa industrijske na informatiku ekonomiju, karakteristian je po brzom mijenjanju osnovnih

  marketinkih principa. Navest emo kao dokaz ove konstatacije deset bitnih konvencionalnih marketinkih

  principa i njihovo mijenjanje novim:

  Navedeni novi marketing principi, koje su usvojile sve uspjene savremene kompanije, zahtijevaju znaajne

  izmjene u marketing strategiji i njenoj implementaciji.

  U fazi MARKETINGA PREDUZEA marketingom ne bavi vie samo organizaciona jedinica za marketing, nego i

  svi ostali menaderi i zaposlenici. Tada je razvijen i novi teoretski koncept koji je nazvan holistiki marketing.

  U holistikom marketingu priznaje se da je u marketingu sve znaajno, a da je esto neophodna iroka,

  integrisana perspektiva. Komponente holistikog marketinga su: marketing odnosa, integrisani marketing,

  interni marketing i drutveno odgovorni marketing.

  Marketing odnosa, kao prva komponenta holistikog marketing koncepta, ne svodi se iskljuiva na odnose sa

  kupcima, nego i sa dobavljaima, distributerima i drugim partnerima u marketingu. Menadment jednog

  velikog trgovakog centra odluio je da svim svojim kupcima koji mjeseno potroe vie od 500 KM dodijeli

  elektronske kartice sa kojima mogu plaati kupljenu robu. Gotovinsko plaanje je na kraju mjeseca, a imaoci tih

  kartica imaju i odreene popuste na cijene, direktno obavjetavanje o svim novim proizvodima, akcijskim

  prodajama i druge povlastice koje ih ine izuzetno privilegovanim klijentima. Zbog tako osmiljenih odnosa sa

  ovim klijentima oni i ne pomiljaju da odu u konkurentske trgovinske centre i ostaju dugorono lojalni. Glavni

  cilj marketing odnosa je izgradnja uzajamno zadovoljavajuih odnosa kljunih strana u procesu sa klijentima,

  dobavljaima, distributerima i drugim partnerima u marketingu. Marketing njeguje prave odnose sa pravim

  grupama u pravo vrijeme. Krajnji rezultat ovako definisanog marketinga odnosa, iz navedenih razloga, je

  stvaranje jedne marketing mree izmeu kompanije i zaposlenih, dobavljaa, distributera, maloprodavaca,

  marketinkih agencija, naunih institucija i svih ostalih koji su na odreeni nain povezani sa datom kompani-

  jom. U savremenim uslovima se konkurencija na tritu ne odvija vie izmeu pojedinanih kompanija, nego

  izmeu marketing mrea.

  Savremene kompanije koje nude odreene proizvode i usluge razvile su i sposobnost da svakog pojedinanog

  kupca tretiraju kao poseban trini segment i u potpunosti se prilagoavaju njegovim potrebama i eljama.

  Takav marketing jedan na jedan mogu uspjeno primjenjivati proizvoai kompjutera, automobila i drugih

  tehnoloki sofisticiranih proizvoda.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 6

  Da bi kompanija efikasno stvorila, komunicirala i isporuila vrijednost svojim potroaima, neophodno je

  osmisliti i integrisati odreene marketing aktivnosti. Te aktivnosti se integriu u marketing miks, koji se sastoji

  od etiri elementa, a to su proizvod ili usluga, cijena, distribucija i promocija. Za marketing miks se esto

  koristi termin 4P, poto na engleskom jeziku svi ovi elementi poinju sa tim slovom (product, price, place,

  promotion). Kompanija moe u kratkom roku da izmijeni cijenu svojih proizvoda i usluga, kao i odreene

  promotivne aktivnosti. U tom smislu ona je fleksibilna i prilagoava se stanju na tritu. To nije sluaj sa druga

  dva elementa marketing miksa, proizvodom i distribucijom.

  Cijena koju kompanija nudi je za kupca troak koji treba uporediti sa korisnou ponuenog rjeenja. Ponuda

  kompanije da kupcu proizvod ili uslugu isporue na odreenom mjestu, za kupca predstavlja pogodnost i uvijek

  se cijeni da li je i to zaista najbolje rjeenje. Promocija je za kupca mogunost da komunicira sa datom

  kompanijom i odlui da li ga je njena poruka ubijedila da je upravo to za njega najbolje rjeenje.

  Da bi zadovoljili potrebe i elje svojih kupaca, prodavci obavljaju sve potrebne aktivnosti transporta i skladitenja. Ove dvije aktivnosti prodavaca se zajednikim imenom nazivaju fizika distribucija ili logistika. Pored samih

  aktivnosti ove vrste, prodavci moraju osmisliti i svoju politiku odravanja optimalnih zaliha. To podrazumijeva

  dinamiko usklaivanje koliina i sadraja zaliha kompletnog asortimana prodavca sa potrebama i eljama

  kupaca. Ne bi se, naime, smjelo dogoditi da prodavac izgubi nekog znaajnog kupca zbog predugih rokova

  isporuke naruene robe.

  Promotivne aktivnosti prodavca za kupce su znaajne informacije koje podravaju njihove odluke o kupovini i

  za njih predstavljaju najveu vrijednost.

  Uspjene kompanije nastoje da optimalno osmisle svoje integrisano marketing komuniciranje. To po-

  drazumijeva dinamiko usaglaavanje svih elemenata promotivnog miksa. Nove informacione tehnologije su

  proirile broj elemenata promotivnog miksa. On sada obuhvata oglaavanje, linu prodaju, unapreenje

  prodaje, odnose s javnou i direktni marketing. Direktni marketing je novi elemenat promotivnog miksa, koji

  sada ima podrku u informacionim i telekomunikacijskim tehnologijama.

  Veoma je znaajno imati uvijek u vidu injenicu da optimalni marketing miks nije zbir optimuma sva etiri

  njegova elementa. Ako, naprimjer, kompanija ponudi kupcima optimalan kvalitet svoga proizvoda, onda cijena

  takvog proizvoda ne moe sa aspekta kupca biti optimalna. Vrhunski kvalitet proizvoda se ne moe ponuditi

  kupcima po niskoj cijeni koja je za njih optimalna.

  Interni marketing je trei element koncepta holistkog marketinga. Razlog za njegovo ukljuivanje u ovaj

  koncept je injenica da uspjena kompanija mora unutar svoga menadmenta i uposlenika imati jedinstvene

  stavove o znaaju marketinkog razmiljanja i djelovanja od strane sviju, a ne samo organizacione jedinice za

  marketing.

  Generalni menader, kao prva osoba kompanije, u ovakvim sluajevima mora biti biti konani arbitar. Njegov

  odnos prema marketinkom nainu razmiljanja zavisi od prethodnog obrazovanja i radnog iskustva. To ne

  mora biti optimalna odluka za kompaniju u duem roku i zato je etvrta faza razvoja marketinga opasna u

  savremenim odnosima na tritu. Zbog toga u petoj fazi razvoja marketinga svi menaderi i zaposleno osoblje

  moraju prihvatiti marketinki nain razmiljanja i tako djelovati u svim situacijama u okviru svoga domena

  odluivanja i rada.

  Osoblje koje radi u organizacionoj jedinici istraivanje i razvoj treba da se sastaje sa kupcima i slua njihove sugestije, sarauje sa osobama iz marketinga, ocjenjuje rad konkurenata i kontinuirano se prilagoava izmjenama na tritu.

  -- Nabava trai najbolje dobavljae i nikada ne nabavlja inpute zbog niih cijena, a loijeg kvaliteta.

  -- Proizvodnja konsultuje kupce i usvaja njihove primjedbe kada god je to mogue.

  -- Finansije podravaju ulaganja u marketing u cilju poboljanja odnosa sa kupcima i fleksibilni su u pogledu zahtjeva kupaca za povoljnije kreditiranje.

  -- Raunovodstvo je aurno u davanju informacione podrke osoblju koje komunicira sa kupcima i brzo reaguje na sve zahtjeve kupaca.

  -- I sve ostale organizacione jedinice trude se da daju svoj doprinos zadovoljstvu kupaca i njihovoj lojalnosti kompaniji.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 7

  Koncept holistikog marketinga ukljuuje i drutveno odgovorni marketing kao svoju bitnu komponentu. Sve

  uspjene kompanije su shvatile da njihov ugled u javnosti znaajno zavisi od aktivnosti kojima se ostvaruju

  odreeni drutveni ciljevi.

  Zbog razliitih sluajeva (McDonald's) osnivaju se udruenja za zatitu potroaa, koja su veoma popularna u

  javnosti, poto pokuavaju da pruaju otpor kompanijama koje ne potuju principe drutveno odgovornog

  marketinga.

  1.7. PLANIRANJE, ORGANIZOVANJE I KONTROLA U MARKETINGU

  Svaki proces upravljanja u preduzeu sastoji se iz tri bitne faze:

  1. Planiranje,

  2. Organizovanje, 3. Kontrola.

  Treba imati u vidu da ove tri faze nisu vremenski potpuno odvojene, poto u toku procesa upravljanja moe

  doi do potrebe da se neto koriguje. esto se desi da sve to smo planirali nije mogue uraditi, pa korigujemo

  na plan, mada smo ve preli u fazu organizovanja. Isto tako, kada kontrolom ustanovimo da neto nije dobro

  uraeno, pokuavamo to ispraviti. Proces upravljanja marketingom se takoer sastoji iz tri navedene faze, ali

  mora biti izveden na bazi stratekog plana preduzea kao cjeline. Stratekim planiranjem na nivou preduzea

  kao cjeline uvijek se nastoji uskladiti vlastite ljudske i materijalne resurse sa ansama na tritu.

  Marketing menaderi planiraju na bazi globalnih ciljeva koji su definisani u stratekim planovima preduzea.

  To je njima osnovna orijentacija, ali oni imaju i slobodu da odaberu najbolju marketing strategiju, saine

  detaljne planove, organizuju i kontroliu sve potrebne aktivnosti.

  Nakon zavrene faze planiranja slijedi organizovanje svih potrebnih marketing aktivnosti. Pri tome moramo

  kao polazite uzeti definisane ciljeve preduzea.

  Preduzea prolaze kroz vie faza u procesu razvoja svoje organizacije marketinga i tako postepeno dolaze do

  eljenog nivoa koji je u skladu sa njegovom misijom i vizijom.

  U poetnoj fazi se organizacija marketinga svodi iskljuivo na operativnu prodaju proizvoda i usluga. Ta faza se

  nastoji to prije prevazii pa dolazi do kombinovanja prodaje sa odreenim kreativnim aktivnostima

  marketinga, kao to su istraivanje trita, promocija i osmiljavanje novih proizvoda i usluga. Organizacija se

  zatim usavrava usklaivanjem sa svakim proizvodom i uslugom iz ukupne ponude preduzea na tritu.

  eljeni nivo kvaliteta organizacije marketinga je prelazak na regionalni i segmentni model, poto se na taj nain

  preduzee najbolje prilagoava specifinostima potreba i elja u svakom regionu i segmentu unutar njega.

  Imati na najbolji nain organizovanu marketing funkciju u preduzeu ipak nije dovoljno u sadanje vrijeme

  izuzetno brzih promjena na tritu i velike konkurencije u gotovo svim trinim segmentima.

  Nove tehnologije, kao to su internet, e-mail, mobiteli i sline, vode ka stvaranju novih biznisa. Trita se sada

  mijenjaju bre nego marketinke aktivnosti preduzea, a potroai su bolje informisani, pa samim tim i u boljoj

  pregovarakoj poziciji. Uvoenje novih tehnologija uslovilo je i pojavu prodaje usluga i proizvoda putem

  interneta.

  Konkurentska borba izmeu preduzea je postala tako snana da je ponuda veine proizvoda i usluga vea od

  potranje. Zbog navedenih injenica generalni menaderi preduzea, ali i menaderi svih funkcija u predu-

  zeima, moraju marketinki razmiljati i odluivati, poto je to postalo preduslov za dugoroni opstanak na

  tritu.

  Pored planiranja i organizovanja, kako na nivou preduzea kao cjeline tako i na nivou marketinga kao funkcije,

  kontrola je trea bitna faza u procesu upravljanja. U sutini, kontrola je proces ocjenjivanja rezultata

  poslovanja, i preduzea u cjelini i svih njegovih funkcija i aktivnosti. Naravno, ocjenjivanje se vri sa ciljem da se

  uporede planirani i ostvareni rezultati i izvre sve potrebne korektivne aktivnosti ukoliko su ostvareni rezultati

  loiji od planiranih. Kontrola marketinga je samo dio ukupne kontrole na nivou preduzea i ima za cilj da se

  ustanovi u kojoj mjeri se uspjeno realizuju sve marketinke aktivnosti. Ukoliko se ustanovi da u odreenim

  marketinkim aktivnostima ima odstupanja od planiranih ciljeva, potrebno je utvrditi uzroke i predloiti naine

  njihovog otklanjanja.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 8

  Kvalitet kontrole u preduzeu se moe znaajno poboljati primjenom koncepta cjelokupne kontrole kvaliteta

  (TQM). Ovaj koncept zahtijeva da se ne kontrolie samo kvalitet proizvoda i usluga, nego i kvalitet rada svih

  zaposlenih u preduzeu, poev od vrha menadmenta do portira. Procesi planiranja i kontrole su povezani zbog

  toga to planovi pokazuju ta treba izvriti, a kontrola pokazuje da li je to izvreno na zadovoljavajui nain.

  Znaajno je napomenuti da, pored kontrole unutar preduzea, postoje i odreene institucije izvan preduzea

  koje vre kontrolu sa razliitih aspekata.To su, naprimjer, institucije za kontrolu cijena preduzea koja imaju

  monopolsku poziciju na tritu, institucije za kontrolu kvaliteta proizvoda i usluga, razni inspekcijski organi,

  institucije koje se brinu da konkurencija na tritu bude fer i korektna, komore, sudovi i slino. Postoje i

  odreene meunarodne institucije kontrole koje sve drave i preduzea u njima treba da potuju. Takva jedna

  institucija je, naprimjer, Svjetska trgovinska organizacija (WTO), koja nastoji da obezbijedi fer konkurenciju na

  meunarodnom nivou i ukidanje svih vidljivih i nevidljivih barijera za slobodnu trgovinu.

  1.8. UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA MARKETING

  Nove tehnologije se izuzetno brzo razvijaju u svim podrujima i imaju veliki uticaj na biznis openito,

  kao i strategiju razvoja svake kompanije. U tehnologije koje povezuju ubrajamo kompjutere,

  informacije, komunikacije i transport. Povezivanje sa potroaima je mogue selektivno, doivotno i

  direktno. Ove tehnologije omoguuju i povezivanje sa partnerima u marketingu, ostalim

  organizacionim dijelovima u kompaniji, dobavljaima i distributerima, kao i povezivanje u strateke

  alijanse. Mogue je i povezivanje na globalnom nivou sa svim regionima i kompanijama. Ipak, treba biti oprezan u korienju svih prednosti novih tehnologija i znati njihove potencijalne slabosti koje

  mogu kompaniju dovesti na krivi put. Jedan ekspert za online baze podataka je u tom smislu upozorio:U jednu

  ruku sve je dostupno, ali u drugu ruku svata je dostupno

  Kombinacija kompjuterskih i telekomunikacijskih tehnologija omoguila je stvaranje informacionog super

  autoputa i znatno olakala pristup informacijama o tritu kompanijama. Internet je mrea koja omoguuje

  kompanijama pristup na taj informacioni super autoput. Veoma je znaajna karakteristika interneta da ga ne

  posjeduje niti jedna drava, institucija, kompanija, niti pojedinac. To znai da sve to se prezentira na web

  stranicama ove mone mree moe koristiti svako na svijetu, ukoliko posjeduje neophodnu opremu i veze.

  Pomou interneta kompanije mogu rjeavati vie problema iz oblasti marketinga.

  Pored interneta, danas se u marketingu veoma esto koriste elektronske baze podataka i komercijalni online

  servisi. Istraivanje trita je veoma znaajno za svaku kompaniju, jer daje informacionu podrku menaderima

  pri donoenju odluka. Elektronske baze podataka pomau istraivaima trita da lake pronau adekvatne

  sekundarne podatke i da smanje koliinu irelevantnih podataka u odnosu na pretraivanja putem interneta.

  (EUROSTAT).

  Komercijalni online servisi su, pored interneta i elektronskih baza podataka, veoma znaajan izvor informacija

  za sve kompanije. Sve donedavno masovne komunikacije su bile mogue samo pomou klasinih medija, kao

  to su radio, televizija, novine i asopisi. (Compu serve).

  Menaderi i osoblje koji se bave marketingom treba da znaju i koje su bitne karakteristike interneta,

  elektronskih baza podataka i online servisa, kako bi mogli odluivati koji od ovih izvora informacija koristiti u

  datoj prilici. Smatra se da je internet superioran kada se radi o obuhvatu informacija koje daje i trokova.

  Elektronske baze podataka su najbolje u pogledu brzine dobivanja podataka, strukturiranosti informacija,

  opeg kvaliteta informacija, alata za pretraivanje i podrke korisniku. Online servisi nemaju ni jednu apsolutnu

  prednost, ali su njihove karakteristike uglavnom na prosjenom nivou.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 9

  1.9. KRITIKE MARKETINGA I ETIKA U MARKETINGU

  Problemi etike u marketingu su neto emu treba posvetiti posebnu panju, poto marketing ima i mnogo

  kritiara.

  Moda najozbiljnija kritika, koja dolazi i od nekih uglednih ekonomista, je da marketing svojim aktivnostima

  stvara vjetake potrebe kod stanovnitva i na taj nain doprinosi neracionalnom troenju materijalnih resursa.

  Odgovor onih koji se bave marketingom u teoriji i u praksi je da oni ne stvaraju potrebe i elje potroaa, nego

  nastoje samo da ih zadovolje uz ostvarenje profita. Misija menadera u marketingu je da kontinuirano prate

  ponaanje potroaa i reaguju brzo na izraene njihove nove potrebe i elje. Da li su te potrebe i elje u sutini

  racionalne prirode ili vie psiholoke, nije problem marketinga.

  Postoje i kritike da odreene promotivne aktivnosti kompanija loe utiu na odgajanje male djece, poto ih ve

  u tom dobu privikavaju na neka loe navike, kao to je klaenje, kupovinu nepotrebnih stvari, nasilje i slino.

  Ova kritika je opravdana, ali se ne moe optuivati marketing svih kompanija, ve samo zloupotreba

  marketinga nekih od njih.

  Jedan od znaajnih etikih problema pojavio se sa ekspanzijom novih kompjuterskih i telekomunikacijskih

  tehnologija. Web stranice na internetu, elektronske baze podataka i online servisi zabrinuli su ljude za svoju

  privatnost, i to sasvim opravdano.

  Problemi etike u marketingu su toliko znaajni da se njima bave i mnoga profesionalna udruenja. Rezultati

  njihovog rada su kodeksi etikog ponaanja kojih bi se trebali pridravati svi lanovi tih udruenja. Problemi

  etike su posebno vidljivi na tritu ivotnih osiguranja.

  Poglavlje 2

  MARKETING OKRUENJE

  Kad govorimo o utjecajima iz okruenja i o potrebi prilagoavanja, tu prvenstveno govorimo o kontekstu kompanije i donoenja poslovnih odluka u kompanijama. Odluke u kompanijama, poev od onih svakodnevnih operativnih, a naroito strateke odluke, praktino imperativno moraju imati podlogu u uslovima i karakteru okruenja. Drugim rijeima, onoliko koliko menadment kompanije prati, razumije, interpretira i respektuje okruenje, toliko e biti manje ili vee anse da kompanija prosperira ili nazaduje u svojim rezultatima i razvoju. Da bi prilagoavanje bilo mogue, jasno je da svaka kompanija mora da razvije i uspostavi sistem praenja promjena u okruenju. U marketingu se taj sistem naziva obavjetajni sistem marketinga (marketing intelligence), te aktivnost istraivanje marketinga. Radi se o aktivnostima kojima se skenira okruenje za odabrane informacije ili se poduzima posebno istraivanje da bi se prikupili i iskoristili odreeni podaci i informacije. Aktivan ili pasivan odnos kompanije prema okruenju ne samo da utjee na uspjeh i rezultate kompanije nego

  opredjeljuje i ulogu kompanije u njenom okruenju. Naime, kompanija moe utjecati na odreene elemente

  okruenja, te se moe aktivno prilagoavati drugim elementima. Pravac i intenzitet i utjecanja i prilagoavanja

  opredjeljuju i rezultate i mjesto kompanije u drutvu i na tritu.

  Marketing okruenje su zapravo svi elementi i sile koji djeluju izvan kompanija, a od znaaja su za

  poslovanje preduzea, te za uspjenost kompanije u razvoju odnosa sa ciljnim potroaima i kreiranju i

  isporuci vrijednosti kupcima. Faktori okruenja se klasifikuju prema mogunostima utjecanja i kontrole od

  strane kompanija na faktore makro, mezo i mikro okruenja.

  Makro-okruenje se sastoji od krupnih drutvenih faktora to opredjeljuju uslove i mogunosti poslovanja

  preduzea na tritu, drugim rijeima opi ambijent poslovanja.

  Faktori makro-okruenja su oigledno sile koje djeluju na preduzea i na koje se moe malo ili nimalo djelovati

  od strane privrednih subjekata. Stoga se faktori makro-okruenja nazivaju i nekontrolirani faktori. Kompanije

  najee imaju zadatak da skeniraju, prate i prilagoavaju se makro-okruenju.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 10

  Mikro-okruenje kompanije predstavlja sve one subjekte sa kojima kompanija ima odreenu relaciju ili

  direktan odnos. Prije svega, tu su potroai, zatim snabdjevai, te nekoliko vrsta marketing posrednika.

  Marketing posrednici uestvuju u procesu kreiranja, razvoja i isporuke vrijednosti ili beneficije ciljnom tritu.

  Ono to razlikuje mikro-okruenje od makro-okruenja je upravo mogunost aktivnijeg pristupa i direktnog i

  indirektnog utjecaja kompanije na djelovanje uesnika u mikro-okruenju. Suglasno, mikro-okruenje se stoga

  naziva i kontrolirano okruenje.Mezo-okruenje se sastoji od konkurencije i raznih vrsta grupa koje se

  zajedniki nazivaju javnost. Kod ovih uesnika jasno je da kompanija i moe, ali esto i ne moe ostvariti

  odreeni utjecaj. Stoga se u ovom sluaju govori o okruenju na koje je donekle mogue utjecati, ali i kome se

  kompanije moraju prilagoavati.

  2.2. MAKRO-OKRUENJE

  Kao to je ve spomenuto, makro-okruenje se sastoji od faktora koji opredjeljuju uslove i mogunosti

  djelovanja kompanija. Kako je to preteno nekontrolirano okruenje, kljuni zadatak kompanija u odnosu na

  njega jeste praenje i prilagoavanja snagama iz tog okruenja, te pokuavanje utjecaja najee posrednim

  putem. Kao faktore makro-okruenja u ovom pregledu tretiraemo politiko-pravno, ekonomsko, demografsko,

  kulturno-socijalno, tehnoloko i prirodno okruenje.

  2.2.1. Politiko-pravno okruenje

  Demokratska drutva u svijetu danas dominantno funkcioniraju po principu podjele vlasti na zakonodavnu,

  izvrnu i sudsku. Zakonodavna vlast se konzumira u parlamentima i parlamentarnim tijelima, izvrna vlast

  provodi zakone i programe obino na nivou vlada razliitog nivoa, a sudska vlast tumai odluke i nezavisno

  presuuje u sluajevima sporova.

  2.2.1.1. Politiki faktori

  Politiki okvir veine svjetske populacije je ono to se popularno naziva demokratsko politiko ureenje. To

  znai da se drutvo zasniva na vladavini zakona, odnosno na onome to se oznaava pojmom pravna drava, a

  da operativnu i zakonodavnu vlast vre izabrani predstavnici, najee pripadnici odreenih politikih partija.

  U privrednom smislu dominirajui oblik ekonomskog djelovanja su trina ekonomija, zasnovana na privatnom

  vlasnitvu, slobodi izbora uesnika, konkurenciji i profitu kao mjeri uspjenosti djelovanja. esto se trina

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 11

  ekonomija pogreno identificira sa tzv. slobodnim tritem, ili se zamjenjuje sa laisse faire konceptom, koji se

  zapravo odnosio na zagovaranje slobodne meunarodne trgovine u 19. vijeku.

  Bez obzira na ukazane pojave, u politikom smislu danas je u svijetu na djelu zanimljiv razvoj koji se evidentno

  odraava i na privredna kretanja i djelovanja marketinga. Jedna od najznaajnijih pojava je praktian nestanak

  socijalizma i komunizma. Danas je opteprihvaeno da su trina ekonomija, odnosno trini nain

  privreivanja, najbolji poznati koncept sa aspekta koritenja limitiranih resursa i raspodjele vrijednosti.

  Propast socijalizma, prije svega u Sovjetskom Savezu, koji se nakon toga i dezintegrirao kao drava, te u svim

  zemljama Jugoistone i Centralne Evrope, te transformacija sistema privrednog poslovanja u Kini, doveli su do

  situacije da danas u svijetu egzistira samo nekoliko drava koje jo primjenjuju taj historijski potroen i

  ekonomski apsurdan sistem politike regulacije privrednog poslovanja.

  iroko rasprostranjena primjena politikog sistema demokracije i privrednog sistema trinog privreivanja

  dovela je do nezapamenog prosperiteta, rasta i razvoja nacionalnih ekonomija u zadnjih 30-tak godina.

  Jo je znaajan dio zemalja i njihovog stanovnitva u tekoj ekonomskoj situaciji usljed neadekvatnih politikih

  odluka i sistema. Vei broj zemalja subsaharske Afrike, Burma (Mianmar) i Laos u jugoistonoj Aziji, spomenute

  Kuba i Sjeverna Koreja, nalaze se u veoma tekoj ekonomskoj situaciji usljed neadekvatnih faktora politikog

  okruenja, korupcije i nekompetentnosti politikog faktora.

  Vaan elemenat u sagledavanju politikog okruenja i utjecaja na marketing kompanije ogleda se u sve veoj

  ulozi nadnacionalnih meunarodnih organizacija. Pri tom prvenstveno mislimo na Meunarodni monetarni

  fond (IMF), Svjetsku banku (WB) i Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO), ija uloga u determiniranju uslova

  poslovanja, pogotovo manje razvijenih zemalja, postaje vrlo vana.

  Politiko okruenje u Evropi je veoma relevantno i za razumijevanje uslova za marketing djelovanje u Evropi,

  na Balkanu i u Bosni i Hercegovini (BiH). Bitna komponenta politikog okruenja u Evropi jeste nastanak i

  razvoj Evropske zajednice (EU), koji se deava ve 50 godina sa konstantnim napretkom od ekonomske prema

  politikoj uniji. EU je politika i ekonomska unija, sa zajednikom odbranom (NATO), veina lanica (trenutno

  17) je ili e biti u monetarnoj uniji, trita robe, usluga, kapitala, rada su manje- vie harmonizirana.

  EU igra vanu ulogu i u oblikovanju politikog makro-okruenja u BiH, ime se opet stvaraju pretpostavke

  kreiranja i djelovanja marketinga. Politiko okruenje u BiH jeste obiljeeno utjecajima EU i nastojanjem da se s

  ciljem pristupanja EU stvore pretpostavke i ispune zahtjevi koji to omoguavaju.

  Premda na ovom mjestu nemamo dovoljno prostora da ire elaboriramo politiko okruenje businessa i

  marketinga u BiH, potrebno je naglasiti da je ono to se naziva javna uprava (dakle drava) postalo svrha samoj

  sebi, to potvruje egzotian podatak o postojanju 13 ministarstava poljoprivrede u BiH, naprimjer.

  Participacija javne uprave u budetima vlada na svim nivoima je izuzetno visoka i ne korespondira sa

  funkcijama i rezultatima rada te iste uprave. Daljnja analiza politikog okruenja u BiH bi zahtijevala mnogo

  vie raspoloivog prostora. Zato bismo na ovom mjestu konstatovali da u BiH politiko okruenje bitno

  opredjeljuje uslove za aktiviranje resursa, uspostavljanje i voenje businessa i marketing aktivnosti.

  2.2.1.2. Pravni faktori

  U trinoj ekonomiji zakoni se donose da bi omoguili i zatitili konkurenciju, regulirali proizvodnju i promet

  proizvoda, regulirali cijene, distribuciju i promet, promociju i reklamu.

  Zatita konkurencije je jedno od kljunih pitanja funkcioniranja trine privrede, jer se smatra da mehanizam

  konkurencije zapravo omoguava adekvatno koritenje resursa, te najnie cijene i najbolji kvalitet za potroae.

  U EU i zemljama lanicama postoje dosta slini ili komparativno relevantni propisi spomenutim amerikim.

  Naprimjer, propisi striktno jo od 1975. godine reguliraju fair business praksu, neistinito i komparativno

  oglaavanje, indikatore cijena, nefer uslove ugovora, prodaju po kuama i putem interneta, turistika putovanja

  i slino6. Dakle, ono to je bitno za marketing djelovanje kompanija opet se odnosi na zatitu konkurencije,

  potroaa i specifinih podruja cijena, distribucije, proizvoda i usluga i promocije.

  U BiH sva navedena regulacija je predviena za pripremu i usvajanje Mapom puta. Naprimjer, Zakonom o

  konkurenciji, donesenim u 2001. godini, uspostavljeno je Konkurencijsko vijee. Konkurencijsko vijee kao

  samostalno i nezavisno tijelo sa statusom pravne osobe sa sjeditem u Sarajevu ima iskljuivo ovlatenje u

  odluivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tritu Bosne i Hercegovine. Zakonom o

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 12

  konkurenciji je prvi put regulirana politika konkurencije kao jedan od znaajnijih istrumenata i stubova za

  stvaranje i jaanje jedinstvenog ekonomskog prostora, odnosno trita u Bosni i Hercegovini. Zakon se odnosi

  na sve oblike spreavanja, ograniavanja ili naruavanja trine konkurencije na teritoriji Bosne i Hercegovine,

  ili izvan njene teritorije ako imaju uticaj na teritoriju Bosne i Hercegovine. Posebna panja se usmjerava na

  sporazume meu privrednim subjektima, dominantni poloaj i zlupotrebama dominantnog poloaja, pravila i

  postupke u vezi sa konkurencijom izmeu privrednih subjekata.

  Posebna oblast regulative odnosi se na zakone koji tite opedrutveni interes, a i one koji su usmjereni prema

  razvoju samoregulatornih mehanizama. Zatita okolia, hendikepiranih, djece, zdravlja, obrazovanja, protiv

  zloupotrebe moi kompanija i slino je takoer dio regulativnog paketa trinih ekonomija irom svijeta. Danas

  se sve vie govori o samoregulaciji, odnosno o konceptu socijalne odgovornosti kompanija i graana u funkciji

  ostvarivanja opeg interesa i boljeg i svrsishodnijeg koritenja resursa.

  2.2.2. Ekonomsko okruenje

  Ekonomsko okruenje predstavlja opi okvir unutar koga se odvijaju poslovne aktivnosti.

  Kao najvaniji indikatori za procjenu efekata ekonomskog okvira za poslovanje i djelotvornost marketinga

  najee se uzimaju drutveni brutoproizvod (GDP i GNP), dohodak stanovnitva, inflacija, zaposlenost,

  odnosno nezaposlenost, pokrivenost uvoza izvozom (current account deficit), stanje zaduenost zemlje

  (naroito u inostranstvu), fiskalni i poreski bilans, devizne rezerve i strana ulaganja. Svi ovi indikatori imaju

  svoju teinu i vanost u kontekstu razmatranja ekonomske situacije jedne zemlje ili trita. Najee koritena

  mjera uspjenosti odreene privrede je bruto domai proizvod (GDP) koji iskazuje vrijednost svih proizvoda i

  usluga unutar jedne zemlje u godini. S druge strane, bruto nacionalni dohodak (GNP) ukljuuje i vrijednosti

  domaih kompanija stvorene u inostranstvu, kao i vrijednosti koje ostvare inostrane kompanije na domaem

  tritu. GDP se esto koriguje sa PPP (Purchasing Power Parity), koja pokazuje vrijednost novostvorenih

  proizvoda i usluga na korpi potroakih dobara, time ukljuujui i realne cijene tih proizvoda u pojedinoj zemlji.

  Podaci o GDP nivou su veoma vani za sagledavanje i predvianje elementarnih pretpostavki za business u

  odreenoj zemlji. Premda dublja analiza moe dati odgovore na mnogobrojna pitanja u vezi s marketing

  strategijom i nastupom kompanija na nekom tritu, GDP podaci predstavljaju eliminatornu i polaznu

  kategoriju, koja prezentira pretpostavke za sve ostale poteze. Potencijal i rast jednog trita najlake se

  sagledava kroz uvid u ove jednostavne pokazatelje.

  Vaan indikator makroekonomskih uslova poslovanja je analiza raspoloivog dohotka za potronju

  stanovnitva, te razumijevanje strukture tog dohotka. Obino se polazi od strukture plaa u porodici, pri emu

  se uzima u obzir dohodovna struktura, visina plaa, broj zaposlenih, drugi prihodi, doznake iz drugih zemalja i

  slino. Ono to je vano odnosi se na razlikovanje raspoloivog i diskrecionog dohotka. Raspoloivi dohodak

  slui za pokrie svih potreba i po pravilu se prvo troi na zadovoljavanje neophodnih potreba, kao to su hrana,

  smjetaj, odjea. Tek ako preostane neto nakon pokria neophodnih potreba, moe se govoriti o diskrecionom

  dohotku. Po definiciji, diskrecioni dohodak je dohodak koji ostaje pojedincu ili porodici nakon to su pokrivene

  sve neophodne potrebe.

  Marketing kompanije treba da prave analizu trita na kojima djeluju i procjenjuju nivo raspoloivog i

  diskrecionog dohotka stanovnitva. To je naroito vano u kontekstu trajnih potroakih dobara koja se

  alimentiraju iz diskrecionog dohotka.

  Ono to na neki nain karakterizira okruenje u BiH jeste nepostojanje pouzdane i metodoloki korektne

  statistike osnove (to opet proistie iz politike opstrukcije prezentirane u dijelu o politikom okruenje) i

  sama ta injenica u startu stvara negativne osjeaje prema ansama i mogunostima marketinga i businessa

  uope. Ipak, u nedostatku zvaninih informacija, tokom posljednjih godina stvorila se solidna osnova na bazi

  kompilacije iz nekoliko izvora. U BiH o uvijek se osjea nedovoljna ivost u privatnom sektoru, pogotovo kod

  osnivanja i funkcioniranja novih firmi. Izgleda da je nivo i pritisak administracije jo nedoputeno visok, nema

  dovoljno sistemskih stimulacija. Ukupno, ekonomsko okruenje u BiH nije sjajno, ali prua odreenu osnovu za

  dalji razvoj i za snaniji zamah privrede i marketing aktivnosti. Postoje znaajni resursi koji nisu ni priblino

  iskoriteni. Tek predstoje vea ulaganja u infrastrukturu, naroito putnu mreu, eljeznicu, energetiku,

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 13

  telekomunikacije i slino. Velike anse se pojavljuju u turizmu, kako autohtono, tako u kombinaciji sa

  Hrvatskom, koja se nalazi na pragu snanog uspona koritenja svojih turistikih potencijala.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 14

  2.2.3. Demografsko okruenje

  Prema samoj sutini marketinga, demografsko okruenje bitno opredjeljuje sve aktivnosti marketinga. Ako

  razumijemo da je polazni dio filozofije marketinga razumijevanje i izbor odreenih grupa potroaa, prema

  kojima e biti usmjerene akcije kompanije, a koje se nazivaju ciljna trita, onda je jasno da se bez

  razumijevanja demografske strukture stanovnitva i ne mogu determinirati akcije marketinga u podruju

  finalne potranje. Da bismo mogli definirati ciljna trita, prije svega moramo spoznati ukupnu strukturu

  populacije koja nas okruuje.

  Sa aspekta demografskog okruenja vano je istai nekoliko elemenata od interesa za marketing menadere.

  Prije svega, potrebno je utvrditi veliinu populacije na datom tritu i stope rasta ili pada. Nakon toga, potrebno

  je analizirati starosnu strukturu, poto su potrebe i potronja korespondentni uzrastu. Dalje, obrazovna

  struktura bitno opredjeljuje potrebe i naine zadovoljavanja. Isto tako, struktura zanimanja i broj zaposlenih po

  sektorima, zanimanjima i drugim pokazateljima je vaan demografski podatak. U velikom broju zemalja rasna i

  etnika struktura, skupa sa strukturom po religijama, predstavlja vaan podatak za razumijevanje potreba i

  potronje stanovnitva. I konano, struktura raznih grupa, a naroito porodice kao osnovne elije drutva,

  zahtijeva prikupljanje podataka i analizu za razumijevanje eventualnih promjena i adekvatnog ponaanja.

  Pored navedenih problema, takoer prisutni trendovi u demografskim promjenama u razvijenim zemljama

  odnose se na mijenjanje strukture porodice, koja postaje sve manja, pri emu se poveava broj jednolanih

  domainstava (single household). pa i u potronji.

  BiH je relativno mala zemlja, da se radi o nerazvijenoj zemlji sa vidljivim rastom, da postoji odreena

  populaciona geografska homogenizacija i da su stope rasta populacije vrlo niske, ili nepostojee. S obzirom na

  nizak dohodovni nivo, visoku nezaposlenost, niske plae, slabu infrastrukturu i razmjerno nerazvijene

  institucije marketinga, moglo bi se zakljuiti da postoji veliki potencijal za razvoj i rast domae potranje.

  Meutim, s obzirom na otvorenost zemlje, konkurencija proizvoaa iz inostranstva je ve vrlo otra i zahtijeva

  izuzetne napore da se doe do odgovarajueg pristupa potroaima i aktivira ionako niska kupovna mo. Ono

  to bi mogla biti prednost domaih kompanija jeste odreena doza etnocentrizma, poznavanje mentaliteta i

  preferenci domaih potroaa i blizina.

  2.2.4. Kulturno okruenje

  Kad govorimo o kulturi u kontekstu marketinga, onda ne mislimo na kulturu u smislu umjetnosti, literature,

  muzike i slino. Mi zapravo pod kulturom referiramo na institucije, vjerovanja, vrijednosti, preference i

  ponaanja. Sutinski, kultura je nauena i oblikovana sredinom u kojoj rastemo. Nain kako se oblaimo,

  hranimo, jezik kojim govorimo, religija, odnos prema porodici i poimanje porodice, gledanje na mjesto ene u

  drutvu, odnos prema radu, slobodno vrijeme i zabava, sve su to nauene kategorije koje definiraju kulturni

  milje odreene sredine. Kulture nisu samo nacionalne, one mogu biti i internacionalne i nadnacionalne. Postoji

  amerika ili francuska kultura, ali i pop-kultura, ili kultura meunarodnog businessa, ili kultura ivljenja, kultu-

  ra prastarih Maya, postmodernistika kultura.

  Jezik i simboli su vaan dio kulture i postoji puno primjera neadekvatnog respekta ove injenice. Poznati su

  primjeri neadekvatnog prevoenja naziva ili marke pojedinih proizvoda, gdje se pri prevodu izgubilo znaenje

  ili se dobilo novo neeljeno znaenje.

  Simboli i rituali su iskazi odreenih znaenja u odreenim kulturama, ali postoji dosta razlika. U slikama koje

  slijede dati su primjeri simbola i rituala svojstvenih pojedinim kulturama.

  Religija je vana subkultura koja opredjeljuje vjerovanja, simboliku i ponaanje ljudi u svim kulturama. Pored

  toga to postoje bitne razlike vrijednosti, normi i rituala meu pojedinim religijama, koje opet postavljaju vrlo

  striktne zahtjeve prilagoavanja pred kompanije, bitno je poznavati elemente religijskih vjerovanja sa ciljem

  izbjegavanja postizanja suprotnih efekata i vrijeanja osjeanja vjernika.

  Etnocentrizam je iroko rasprostranjena kulturna pojava animoziteta prema vanjskim utjecajima i

  proizvodima. esto baziran na iracionalnim argumentima, etnocentrizam polazi od inherentnog referiranja i

  dri elemente vlastite kulture vie vrijednim od onih iz drugih kultura. Kao takav, etnocentrizam moe voditi i

  neeljenim pojavama. U marketingu etnocentrizam je veoma prisutan na svim tritima i pod parolom zatite

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 15

  domae proizvodnje provode se mnogobrojne akcije na tritu. Etnocentrizam je dosta dobro istraen u teoriji,

  a rezultati istraivanja mogu posluiti praktiarima marketinga sa obje strane - i ako igraju na kartu

  etnocentrizma, ili ako se bore protiv njega.

  Kulturne vrijednosti su osnova kulture. Te vrijednosti su ono to se zove principi u ivotu ili pravila koja se

  slijede. Ovakve vrijednosti se razvijaju, njeguju i usauju od porodice, kole, religijske institucije, businessa,

  vlade i ostalih institucija drutva, kao to su vojska, humanitarne organizacije, lobby grupe i slino. Takozvane

  esencijalne (core) vrijednosti se prenose sa generacije na generaciju i dosta su stabilne.

  Kulturni aspekt sagledavanja okruenja BiH je dosta kompleksan. Naime, u BiH i postoji i ne postoji jedinstveno

  kulturno okruenje. esto se brkaju pojmovi kulturnog okruenja sa etnikim i religijskim subjektivitetom, to

  ne odraava cjelokupnu sliku postojee situacije. Gledano sa aspekata elemenata kulturnog okruenja, etnika

  pripadnost i religija promoviraju nekoliko razliitih kultura u BiH.

  Domae marketing organizacije se teko adaptiraju uslovima marketing okruenja. U nedostatku jedinstvenog

  sistema kulturnih vrijednosti u zemlji, potroai pribjegavaju globalnim markama kao provjerenom standardu

  savremenog ivljenja.

  2.2.5. Tehnoloko okruenje

  Na globalnom nivou, tehnologija i inovacije koje slijede iz nje su sigurno najvaniji faktor okruenja u

  ekonomskom i privrednom smislu. Imajui u vidu da je politiko okruenje u razvijenim dravama dosta

  stabilno, isto tako i kulturno, ekonomsko i demografsko, stvarne i brze promjene koje diktiraju promjene

  sutine marketinga se deavaju usljed dinamike promjena tehnolokog okruenja.

  Ono to karakterizira tehnoloko okruenje i njegovu marketing primjenu je sadrano u dva kljuna naina

  primjene inovacija: postoje takozvane disruptivne tehnologije i, sa druge strane, kontinuelne tehnologije.

  Disruptivne tehnologije znae potpuni odmak od dotadanjih tehnolokih gledanja u smislu tehnolokih

  rjeenja i u smislu koritenja. Kontinuelne tehnologije znae konstantno unapreivanje postojeih tehnologija i

  proizvoda.

  Disruptivne tehnologije su revolucionarna rjeenja koja otvaraju nove naine rjeavanja problema i

  zadovoljavanja potreba. S druge strane, u svakodnevnoj praksi imamo milione sluajeva manjih unapreenja,

  koja su isto tako inovacije i tehnoloki napredak. Veliki broj inovatora i kompanija kontinuirano radi na

  unapreenju njihovih proizvoda, koji uz stalni napredak doivljavaju poboljavanja i znaajne izmjene. Poznat

  je Moorov zakon, koji kae da se broj tranzistora na silikonskom ipu udvostruuje svakih 18 mjeseci, a da se

  veliina ipa stalno smanjuje. Disruptivne tehnologije su u veini sluajeva izuzetno skupe jer podrazumijevaju

  rad velikog broja naunika i inovatora, te znaajna ulaganja u opremu.

  U praktinom smislu tehnoloki razvoj donosi i probleme. Prije svega esto se zahtijevaju velika ulaganja bez

  garancija o komercijalnim efektima tih ulaganja. Dalje, ivotni vijek proizvoda se konstantno skrauje, to

  postavlja izuzetne zahtjeve pred kompanije i marketing aktivnosti. I konano, ekoloki aspekti tehnolokog

  razvoja su teko predvidljivi, a mogu imati dalekosene posljedice.

  Kompanije, male ili velike, bez obzira na djelatnost i pripadnost privrednoj grani, ne mogu sebi priutiti luksuz

  neprilagoavanja tehnolokim promjenama. Postoje u historiji marketinga brojni primjeri marketing sljepila

  (myopia),24 prie o kompanijama koje su propustile priliku ili da se prilagode tehnolokim promjenama, ili da

  same uine neto u pogledu inovacija i tehnolokog napretka. U svakom sluaju, minimum akcije u pogledu

  ovog okruenja marketinga odnosi se na posmatranje i praenje, a sve vie od toga je stvar kreativnosti i

  poslovne strategije svake od kompanija.

  2.2.6. Prirodno okruenje

  Prethodni primjer (Japan, tsunami) plastino ukazuje na znaaj prirodnog okruenja na poslovne aktivnosti. Neuzimanjem u obzir elemenata prirodnog okruenja moe izazvati znaajne posljedice, pozitivne ili negativne. Ono to je danas karakteristino za razmatranje prirodnog okruenja jesu visoke cijene i nestaica energenata, zagaivanje prirodnog okruenja i globalno zatopljavanje, nestaica sirovina i hrane. Nestaice sirovina i hrane su takoer znaajan izazov za business. Sve vrste rudnih bogatstava, ume i drvo, hrana koja se proizvodi na ogranienoj i sve manjoj povrini, predstavljaju stvarne izazove za planiranje i odravanje poslovnih aktivnosti.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 16

  Ako se zna da e broj ljudi na planeti porasti na oko 9 milijardi do 2050. godine, jasno je da e pritisak na neobnovljive resurse postajati samo vei i prirodno okruenje moe postati limitirajui faktor razvoja ovjeanstva. Na ovo treba dodati sve vee zagaivanje okolia i globalno zatopljavanje, oko ega se vode mnogobrojne

  diskusije i aktivnosti na svjetskoj sceni. Premda jo uvijek nije potpuno jasno koji su dometi i posljedice ovih

  pojava, radi se i o neemo to se ne moe i ne smije zanemariti u procesu planiranja marketinga i razvoja

  marketinkih aktivnosti.

  2.3. MEZO-OKRUENJE

  Mezo-okruenje marketinga, kao to je ve definirano, sastoji se od dvije grupe elemenata koji determiniraju

  uslove u kojima djeluju kompanije, ali koji se dijelom i sami mogu oblikovati aktivnim pristupom marketinga.

  Te dvije grupe elemenata su konkurencija i javnost.

  2.3.1. Konkurencija

  Svaka kompanija na tritu treba da rauna na konkurenciju, kao normalan faktor natjecanja za potroae. Onaj

  ko obezbijedi veu korist za potroae, odnosno ko kompletira takvu ponudu za potroaa da e ovi to ocijeniti

  privlanijim od onoga to konkurenti nude, taj ima priliku da ostvari uspjeh na tritu. Naravno, ponuda treba

  da bude takva da i kompanija ponua treba da ostvaruje svoje ciljeve kroz proces razmjene.

  Pored aktivnog pristupa konkurentima u smislu saradnje u ogranienim sluajevima, kompanija mora da

  posmatra konkurenciju kao dio svog okruenja, i to onaj dio koji djeluje na istom tritu i natjee se za iste

  kupce potroae. U tom kontekstu konkurencija moe biti generika, kad se kompanije natjeu da zadovolje

  istu potrebu potroaa razliitim proizvodima. S druge strane, imamo konkurenciju marke, gdje se

  konkurenti natjeu svojim istovrsnim proizvodima za odreenog potroaa.

  Konkurentske strategije mogu biti vrlo razliite, zavisno od nekoliko elemenata koje opredjeljuju prirodu

  konkurencije. Elementi konkurentske situacije ogledaju se kroz prepreke za ulazak novih konkurenata u

  konkurenciju, trinu snagu i mo kupaca i snabdjevaa, i kroz postojee konkurente i postojanje substituta.

  Postoje etiri mogue situacije ili modela konkurentske strukture na tritu, koji opredjeljuju poloaj i

  konkurentsku strategiju kompanije: ista konkurencija, monopolistika konkurencija, oligopol i monopol. ista

  konkurencija je trina situacija gdje je pristup tritu slobodan, postoji veliki broj prodavaca i kupaca za

  sline ili homogene proizvode i nema mogunosti kontrole cijena od strane manjeg broja ponuaa ili kupaca.

  Monopolistika konkurencija predstavlja trinu strukturu u kojoj veliki broj prodavaca nudi proizvode iste

  vrste, ali razliitih karakteristika, pa dijelom moe imati odreenu kontrolu i utjecaj na cijene. Oligopol je

  situacija na tritu kad ima samo nekoliko prodavaca odreenog proizvoda i shodno situaciji ti kupci mogu

  vriti utjecaj na cijene. Monopol je situacija na tritu kad postoji samo jedan ponua proizvoda na triti koji

  moe da diktira cijene i uslove prodaje proizvoda. Kao to je ve naglaeno, uloga drave i regulative u uslovima

  trinog privreivanja je da sprijei monopol, dijelom i oligopol i da titi konkurentske uslove.

  Svaka kompanija mora biti svjesna svoje konkurentske situacije i adekvatno tome oblikovati svoju

  konkurentsku strategiju. Aktivan pristup ovoj vrsti okruenja prije svega znai uvid u situaciju, prikupljanje

  podataka i praenje planova i aktivnosti konkurenata, proaktivan pristup kupcima i potroaima u smislu

  nuenja takve ponude koja e po odabranim elementima biti bolja za potroae.

  2.3.2. Javnost

  Javnost je drugi elemenat mezo- okruenja, sa slinim karakteristikama kao i konkurencija. To znai da su

  kompanije djelimino u stanju da oblikuju tu stvarnost, a isto tako moraju i da se prilagoavaju promjenama i

  akcijama na koje ne mogu utjecati. Javnost su praktino svi oni elementi u okruenju marketinga koji imaju

  trenutni ili potencijalni interes u onome to kompanija radi, a da pritom nisu ni potroai, ni konkurenti, ni

  snabdjevai, a ni drava. Isto tako, javnost se mora definirati i po sposobnosti da utjee na sposobnost

  kompanije da ostvari svoje ciljeve. Kotler i Armstrong26 predlau interesantnu klasifikaciju od sedam tipova

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 17

  javnosti: finansijska javnost, medijska, vladina, grupa graana, lokalne zajednice, generalne publike i interna

  javnost. Kompanije u principu treba da ukljue u svoje marketing planove i te javne grupe, na nain da svaka

  akcija uzima u obzir javnost, programira komunikaciju, nain kontakta i eljenu reakciju.

  2.4. MIKRO-OKRUENJE

  Najee se mikro-okruenje marketinga definira kao skup svih onih subjekata koji omoguavaju kompaniji

  ispunjenje njenih osnovnih ciljeva. To znai da svaka kompanija stupa u odnose sa drugima i kreira mreu

  partnera sa bliim ili labavijim vezama u tom partnerstvu. Oblici saradnje sa kompanijama ili pojedincima koji

  uestvuju u procesu marketinga jedne firme mogu biti formalni i neformalni. Formalni oblik je strateka

  alijansa, oblik koji nastaje kad kompanije odlue da je svrsishodno stupanje u formalnu saradnju na odreenom

  projektu ili povodom realizacije odreene poduzetnike ideje. Kompanije takoer formiraju razne vrste

  partnerstva, sa dva ili vie uesnika u projektu, kad utvrde da zajednikim snagama mogu efikasnije realizirati

  poduzetniku ideju. Jo ee je neformalno povezivanje, koje u stvarnosti znai da svaka kompanija ima grupu

  partnera sa kojima sarauje u svom svakodnevnom radu kroz procese razmjene, snabdijevanja, kupovine i

  prodaje, davanja usluga, a da pritom nisu i formalno vezane.

  Zato se danas i govori toliko o marketingu relacija/odnosa (relationship marketing), koji istie potrebu

  dugoronog vezivanja i na drugim osnovama sa onim partnerima koji imaju izuzetnu vanost za marketing

  kompaniju. Kompanije partneri, formalno ili neformalno vezani za marketing kompaniju, najee se nalaze

  meu snabdjevaima i marketing posrednicima, odnosno marketing institucijama.

  2.4.1. Snabdjevai

  Snabdjevai ili dobavljai su veoma vaan faktor u logistikoj vezi marketing kompanije i njenih partnera, a u funkciji zadovoljavanja potreba potroaa. Snabdjevai su sve one kompanije i pojedinci koji isporuuju opremu, materijale, sirovine, administrativne potreptine, usluge i ostale elemente potrebne da bi kompanija funkcionirala. Snabdjevai mogu znaajno doprinijeti uspjehu marketing kompanije na tritu, ali isto tako i ugroziti normalno funkcioniranje. snabdjeva moe doprinijeti kvalitetu proizvoda ili usluga, pravovremenoj isporuci, umjerenim trokovima i cijenama, uslovima plaanja, pouzdanosti, servisu, garancijama i slino. S obzirom na vanost snabdjevaa za veinu kompanija, u savremenom businessu se razvio poseban sistem

  saradnje na bazi integriranog pristupa i voenja cjelokupne logistike sa ciljem optimizacije i pouzdanosti

  procesa proizvodnje. Upravljanje lancem snabdijevanja (supply chain management) znai poseban odnos

  izmeu vie partnera u lancu snabdijevanja, pri emu svi partneri ulaze u dugoroni koncept saradnje i spremni

  su da udrue sredstva i kadrove, te da se dogovore o zajednikom voenja integriranog procesa proizvodnje i

  prometa, a sve sa ciljem postizanja efekata koje ne bi bili u stanju ostvariti putem standardne transakcione

  saradnje.

  Postoje etiri faze u razvoju sistema upravljanja lancem snabdijevanja. Sistem obino poinje od neformalne

  faze saradnje, bez funkcionalnih politika ili procedura saradnje partnera, ali uz postojanje tradicije saradnje,

  meusobnog povjerenja partnera i svijesti da se moe vie postii boljom organizacijom saradnje. Sljedea faza

  jefunkcionalna orijentacija, koja znai da partneri u lancu zajedniki analiziraju rezultate poslovanja sa aspekta

  uspjenosti upravljanja resursima, trokovima i zadovoljstvo potroaa koje postiu. U ovoj fazi je mogue

  otkriti da partneri dupliraju kapacitete ili nisu svjesni ta druga strana ima, moe ili zna. U treoj fazi, integraciji

  internih procesa, dolazi do usaglaavanja svih procedura, nivoa i naina upravljanja operativnim i drugim

  procesima od znaaja za sve partnere u lancu, i do postizanja boljih rezultata. I konano, u etvrtoj fazi partneri

  u potpunosti integriraju interne i eksterne procedure, te upravljanje procesima od znaaja za partnere.

  Upravljanje lancem snabdijevanja znai visoku posveenost partnera jednih drugima, razmjenu informacija,

  ukidanje meuorganizacionih prepreka, ponekad i formalno vezivanje, zajedniki nastup, te znaajna ulaganja

  u kontekstu cjelokupnog lanca i njegove efikasnosti.

  Veoma aktuelan i u irokoj primjeni u savremenom svijetu danas je outsourcing sistem, praksa da se

  proizvodnja odreenih dijelova, aktivnosti, pa i cjelokupne proizvodnje prenosi na partnera (kooperanta,

  kolaboratora).

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 18

  2.4.2. Marketing posrednici

  Marketing posrednici su specijalizirane institucije i kompanije koje obavljaju specifine zadatke u podruju

  marketinga, ime omoguavaju proizvoaima proizvoda i usluga da nesmetano kompletiraju svoj marketing

  nastup i zadovolje potrebe potroaa kroz isporuku superiornih beneficija. Marketing posrednici pomau

  marketing kompanijama da promoviraju, prodaju i distribuiraju svoje proizvode i usluge kupcima. Obino se

  marketing posrednici grupiu u tri kategorije, i to u trgovce, marketing institucije i finansijske posrednike.

  2.4.2.1. Trgovaki posrednici

  Trgovaki posrednici su kompanije koje uestvuju u procesu distribucije i pomau tok robe i usluga od

  proizvoaa do potroaa. Oni igraju vrlo vanu ulogu u procesu isporuke robe i usluga potroaima, jer

  obezbjeuju niz usluga i dodatnih vrijednosti. Postojanje trgovakih posrednika omoguava specijalizaciju i

  podjelu rada, angairanje dodatnih finansijskih sredstava, oslobaanje proizvoaa od bavljenja dodatnim

  djelatnostima, bolje poznavanje potroaa, blie kontakte sa potroaima, nalaenje potroaa i ostvarivanje

  prodaje. Trgovaki posrednici su detaljno obraeni u ovom udbeniku u zasebnim poglavljima, pa ih neemo

  dalje elaborirati u ovom kontekstu.

  2.4.2.2. Marketing institucije

  Marketing institucije je naziv koji se koristi za posrednike koji obezbjeuju razliite vrste usluga neophodnih za

  odvijanje procesa marketinga. To su razliite agencije za istraivanje trita, za medije, marketing

  komuniciranje i oglaavanje, za marketing i menadment consulting, za branding, za design, davanje imena

  proizvodima i slino. Danas postoji visok nivo specijalizacije u ovom pogledu, tako da se menaderima na

  tritu prua irok izbor partnera za rjeavanje razliitih problema kreativne prirode u marketingu. Meu

  marketing institucije uvrtavaju se i posrednici koji pruaju usluge i omoguavaju marketing proces u domenu

  fizike distribucije, kao to su kompanije koje se bave manipuliranjem i skladitenjem proizvoda, transportne

  kompanije, kompanije za kontrolu kvaliteta i izdavanje atesta, te pediterske kompanije. Sve ove vrste

  institucija imaju vanu ulogu u lancu vrijednosti snabdijevanja potroaa jer utjeu na trokove i cijene

  proizvoda, efikasnost i brzinu snabdijevanja, ouvanje i odravanje kvaliteta proizvoda.

  2.4.2.3. Finansijski marketing posrednici

  Jednu od vitalno znaajnih funkcija u procesu marketinga na tritu obezbjeuju finansijske institucije: banke,

  kreditno-tedne zadruge, osiguravajua drutva, investicioni fondovi i berze. Kljune funkcije koje ti posrednici

  nude i obavljaju za marketing kompanije su prije svega obezbjeenje finansijskih sredstava za tekue

  poslovanje, investicije i razna ulaganja i projekte. Odnos sa finansijskim posrednicima moe bitno opredijeliti

  kvalitet poslovanja kompanije, prvo kroz omoguavanje projekata koji inae ne bi mogli biti realizirani i kroz

  dostizanje optimalnog nivoa trokova i cijena, a u kontekstu zadovoljavanja potreba potroaa u

  konkurentskim uslovima.

  2.4.3. Potroai

  Potroai i kupci kao dio okruenja marketinga su osnovni fokus marketing kompanija oko koga se vrte sve

  aktivnosti marketinga. Kao to je ve naglaeno, marketing i jeste poslovna filozofija koja polazi od zadovoljenja

  potreba potroaa i stvaranja lojalnih potroaa, i podreuje i kreira sve aktivnosti u kompaniji u skladu sa

  takvim pristupom. Stoga poznavanje i prilagoavanje potroaima jeste fundamentalna postavka marketing

  djelovanja. Potroai se primarno klasificiraju na individualne krajnje potroae i na organizacione posredne

  potroae.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 19

  Poglavlje 3

  PONAANJE NA TRITU LINE I POSLOVNE POTRONJE

  Ponaanje potroaa je poelo intenzivnije da se izuava tek u drugoj polovini 20. vijeka. Do tada, u

  marketinkim disciplinama se svijest potroaa esto oznaavala terminom crna kutija (black box)1. Crna

  kutija je u modelu ponaanja potroaa oznaavala procese u svijesti potroaa i simboliki je znaila

  nemogunost predvianja pravca i sadrine tih proces. Naravno, crna kutija predstavlja potroaa i njegovu

  svijest. Ono to disciplina ponaanja potroaa ima za cilj jeste rasvijetliti crnu kutiju i uiniti je razumljivom,

  transparentnom za kompaniju.

  3.2. DEFINICIJA

  Na bazi sagledavanja mnogih definicija moemo rei da je ponaanje potroaa jedna od disciplina

  marketinga u kojoj se prouavaju ponaanje individualnih, grupnih i institucionalnih potroaa u

  procesu kupovine, koritenja i liavanja proizvoda i usluga, te utjecaj tog procesa na potroae i

  drutvo

  Obuhvata individualne i grupne potroae svakako znaajna razlika postoji ukoliko kupujete

  proizvod iskljuivo za svoje potrebe ili proizvod koji e koristiti grupa kojoj pripadate, npr. porodica.

  Potpuno ete drugaiju odluku donijeti o izboru smjetaja na moru ako traite informacije za odlazak

  sami ili ukoliko na putovanje ide cijela porodica. Isti princip vrijedi i za sve druge grupe kojim

  individua pripada, poput drutva, kolega sa fakulteta, navijake skupine i drugo.

  Institucionalna potronja nasuprot line zamislimo situaciju u kojoj nabavljate raunar za svoje

  potrebe i drugu situaciju u kojoj ste dobili zadatak da kupite raunar za potrebe vae kompanije.

  Naravno, bit ete voeni drugaijim principima i potrebama, postavit ete razliite prioritete i imat

  ete razliite ograniavajue faktore. Vjerovatno je da e prilikom kupovine vlastitog raunara bitan

  biti i izgled i marka koju preferirate, dok kod institucionalne potronje teite e biti na potrebnim

  performansama i moda dobavljaima sa kojim imate ugovor odranije.

  Analizira proces kupovine, koritenja i liavanja proizvoda i usluga isto onoliko koliko nas

  interesuje kupovina i koritenje, interesuje nas i liavanje i sudbina proizvoda ili usluge nakon

  koritenja. Specifinost drutvene potronje utjecaj potronje na drutvene procese je od izuzetnog znaaja i interesa,

  jer svaka potronja se reflektira na pojedinca, na grupu kojoj pripada, eventualno instituciju i svakako drutvo

  u kojem ivi.

  Moe se rei da ponaanje potroaa obuhvata tri kljune faze3:

  1. Faza kupovine, 2. Faza konzumiranja, 3. Faza odlaganja ili liavanja.

  Faza kupovine je od velikog interesa za disciplinu i sadri veoma kompleksne konstrukcije i elemente koje je potrebno spoznati i istraiti radi boljeg poznavanja potroaa. Uobiajeno je da se ta faza tretira kroz 5 potfaza:

  --- Uoavanje i prepoznavanje potrebe, --- Prikupljanje informacija , --- Evaluacija alternativa, --- Kupovina, --- Post-kupovno ponaanje.

  Faza konzumiranja izaziva sve vei interes istraivaa, jer se u toj fazi generiraju elementi koji utjeu na danas

  vrlo aktuelne komponente marketing uspjeha, kao to su zadovoljstvo potroaa, koncept vrijednosti i

  beneficija, kreiranje povjerenja i posveenosti, stvaranje lojalnih potroaa i dugoronih odnosa. Faza odlaganja

  postaje sve aktuelnija, kako sa aspekta budue potronje i ponaanja potroaa tako i sa aspekta zatite okoline

  i kontroliranja potronje u kontekstu moguih tetnih posljedica.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 20

  3.3. PONAANJE POTROAA I DRUGE NAUNE DISCIPLINE

  Cilj izuavanja ponaanja potroaa jeste upravo da bi sluio marketingu, da bi bio adekvatan alat u

  kvalitetnijem kompletiranju marketing miksa kompanije. Meutim, ovu disciplinu moemo podijeliti u dvije

  velike kategorije koje su direktno povezane sa psihologijom i sociologijom. Mi potroaa posmatramo sa jedne

  strane kao individuu, i tu izuavamo njegovu motivaciju, percepciju, linost, stavove i proces prikupljanja novih

  informacija. To su iskljuivo psiholoke kategorije i koriteni instrumentarij je jednak onom iz oblasti psi-

  hologije. Sa druge strane, izuavamo potroaa kao lana odreene grupe. Svi pripadamo razliitim grupama,

  ali neke od najbitnijih su porodica, drutvena klasa, kultura i razliite subkulture. Svaka od ovih grupa ima

  razliit utjecaj na kupovno ponaanje i taj utjecaj varira u zavisnosti od ivotnog stadija potroaa, situacije,

  karakteristika linosti potroaa, te namjene samog proizvoda. To su oblasti koje prouava sociologija. Pored

  marketinga, psihologije i sociologije, u analizu i razumijevanje ponaanja potroaa su ukljuene brojne druge

  discipline poput istorije, mikroekonomije, socijalne psihologije ili antropologije.

  3.4. PSIHOLOKE KARAKTERISTIKE POTROAA

  Pod psiholokim karakteristikama potroaa podrazumijevamo individualna obiljeja vezana za svakog

  pojedinca. Tu ubrajamo: motivaciju, percepciju, linost, uenje i stavove potroaa.

  3.4.1. Motivacija

  Motivacija potroaa objanjava veoma vane kategorije i daje odgovor na pitanje: ta nas to pokree na

  odreenu kupovinu? U skladu s tim, motivaciju definiramo kao pokretaku silu pojedinca na djelovanje koje

  rezultira zadovoljavanjem potrebe. Uz pomo navedenog primjera gladi moemo objasniti i nekoliko

  osnovnih pojmova kada je rije o motivaciji. Prvi je potreba koju smo osjetili i okarakterizirali je kao fizioloku.

  Potreba podrazumijeva odreeni nedostatak u ovjekovom organizmu i moe biti primarna ili bioloka, te

  sekundarna ili steena4. Uroene potrebe kakva je potreba za hranom, vodom, odjeom, stanovanjem i slino

  su pretpostavka ovjekove bioloke egzistencije, njihovo zadovoljavanje je, dakle, nuno i stoga se esto

  oznaavaju i terminom primarne potrebe. Steene potrebe, meutim, nemaju takvu teinu i one dolaze

  naknadno, tj. s njima se ne raamo. To su potrebe za prestiem, uenjem, moi, ugledom, grupnim statusom i

  slino.

  Drugi nama bitan pojam jeste cilj ije dostizanje e rezultirati zadovoljenjem potrebe. To znai, ako unesemo

  hranu u svoj organizam, neemo vie biti gladni. Ovaj cilj moe biti opi ili proizvodnospecifini.

  3.4.1.1. Maslowljeva hijerarhija potreba

  Prilikom analize motivacije neophodno je spomenuti i objasniti hijerarhiju potreba ili motiva. Smatra se da se

  potrebe javljaju nekim redoslijedom, a ne sve odjednom, i da potrebe vieg reda dolaze na vidjelo tek nakon to

  bivaju zadovoljene potrebe nieg nivoa na ljestvici5

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 21

  Veoma eksploatirana je Maslowljeva hijerarhija motiva ili potreba6, kojoj je utemeljitelj Abraham Maslow, a

  koja se temelji na identifikaciji pet razina motiva ili potreba svrstanih prema stupnju njihove vanosti.

  Najnie potroake potrebe, osnovne ili, kako smo ih mi definirali, primarne potrebe su fizioloke.

  One podrazumijevaju potrebu za hranom, vodom, zrakom i sl. Dok imamo nezadovoljenu fizioloku

  potrebu, nemogue je da mislimo o bilo emu drugom. Meutim, onog trenutka kada su nam sve ove

  potrebe zadovoljene, poinjemo da razmiljamo o naoj sigurnosti, o naoj svakodnevnoj rutini,

  zdravlju, domu, odjei i drugo. To su potrebe za sigurnou. Naredni nivo ljestvice podrazumijeva

  drutvene potrebe. ovjek kao socijalno bie ima potrebu za drutvom, za pripadanjem, prijateljima,

  ljubavlju. Svi teimo da budemo dio neke grupe, da budemo prihvaeni i ovi motivi postaju aktualni

  nakon zadovoljenja prva dva nivoa na hijerarhijskoj ljestvici. Zatim se javlja potreba samopotovanja

  ili ega. Konano, posljednja u nizu jeste potreba za samoaktualizacijom, potreba da sami budete

  zadovoljni sobom, onim to jeste i onim to ste

  postigli. Jedna razina ljestvice nas trenutno motivira, tj. nemogue je da istovremeno imamo

  razliite potrebe u hijerarhiji. Nakon zadovoljenja jednog nivoa, odmah prelazimo na naredni i tako se krug neprestano ponavlja. Svi

  ciljevi nikada nisu u potpunosti zadovoljeni, to ini ovu ljestvicu dinaminom.

  3.4.2. Percepcija

  Najee koritena definicija percepcije je ona o procesu kojim individualci biraju, organiziraju i

  interpretiraju stimulanse u razumljivu i koherentnu sliku svijeta.

  U sutini, putem percepcije ljudi stvaraju, odnosno interpretiraju sliku svijeta i okruenja u kome ive. U

  velikom broju situacija potpuno identini stimulansi, kao to su zvuk, slika, film, pakovanje, oglas, plakat,

  prezentacija, promjena temperature i slino, rezultiraju nizom tumaenja, interpretacija i objanjenja. Dakle, mi

  svi primamo poticaje iz okruenja uz pomo naih senzornih ili osjetilnih faktora, a to su ustvari ula. Ljudi

  imaju pet ula: ulo vida, sluha, mirisa, okusa i opipa. Ovim ulima odgovaraju receptori: oi, ui, nos, usta i

  koa. Na osnovu istih ula mi emo i dalje svi razliito percipirati odreeni stimulans, u naem primjeru film

  koji smo gledali u kinu. Neki od osnovnih pojmova percepcije koje trebamo razmotriti su razlika izmeu

  apsolutnog i diferencijalnog praga percepcije.

  Apsolutni prag percepcije predstavlja onaj nivo intenziteta stimulansa ispod koga pojedinac nema nikakvu

  predstavu da stimulans uope postoji, a iznad koga postaje svjestan stimulansa.

  diferencijalni prag percepcije se odnosi na dva nivoa stimulansa, jedan koji ne provocira nikakvu percepciju i

  drugi koji izaziva percepciju. U literaturi se taj fenomen esto naziva jedva primjetna razlika (Just Noticeable

  Difference, odnosno JND), to zapravo oznaava diferencijalni prag, odnosno razliku u stimulansima koje

  izazivaju percipiranje od strane pojedinaca.

  U marketingu JND znai razumijevanje da svaka promjena u proizvodu, pakovanju, cijeni, oglasu i slino mora

  biti dovoljno vidljiva i upeatljiva da izazove vidljivost i prepoznatljivost od strane potroaa.

  3.4.3. Linost

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 22

  Linost podrazumijeva ukupnost karakteristika koje odreuju ponaanja, misli i emocije svake osobe.

  Karakteristike linosti:

  Svaka linost je specifina i drugaija Pomislite sada na svoje prijatelje. Svi ste slini, im se druite, a opet

  da li znate da neko od njih posjeduje identian karakter kao vi? Naravno da ne. Svaka linost je drugaija i svaka

  individua e reagirati drugaije u nekoj situaciji.

  Trajnost i promjenljivost Kaemo da je linost sa jedne strane trajna, da je na karakter postojan i nije

  podloan promjenama. A opet, u odreenoj situaciji svako od nas se vremenom promijeni u izvjesnoj mjeri.

  Predvianje ponaanja Karakteristike linosti se izuavaju upravo da bi se predvidjelo ljudsko ponaanje.

  Meu brojnim teorijama linosti, izabrali smo jednu koju emo detaljnije opisati. Rije je o psihoanalitikoj

  teoriji linosti, iji je tvorac Sigmund Freud. Freud zasniva ovu teoriju na miljenju da je ljudska linost

  sastavljena od tri meusobno povezana sistema, a to su id, ego i superego. Kao to je slikovite prikazano, id (lat.

  ono) predstavlja nae nagone, fizioloke potrebe i animalni dio, nekontrolirani dio nae linosti. O tim

  potrebama ne razmiljamo, ve reagiramo instinktivno. Na suprotnoj strani ljestvice se nalazi superego (lat.

  nad-ja), na izraz moralnog ponaanja, drutveno prihvatljivog ponaanja u skladu sa pravilima i normama. I

  ovo ponaanje je okarakterizirano kao nesvjesno. Konano, poveznica izmeu ida i superega je ego (lat. ja) koji

  je jedini racionalni dio nae linost. Ego stvara ravnoteu i omoguava ovjekovu egzistenciju jer bez svjesnog i

  racionalnog pristupa rjeavanju problema ili komunikaciji sa okolinom, ivot ne bi bio mogu. Linost

  predstavlja interakciju ova tri sastavna dijela i u odreenim situacijama je izraajniji jedan od njih, kao i njihov

  intenzitet koji dominira kod svakoga od nas.

  3.4.3.1. Slika o sebi

  Osobine nae linosti su neovisne o naoj volji. Sa druge pak strane imamo sliku o sebi koja predstavlja nain na

  koji mi sami sebe vidimo. Sigurno ste bili u situaciji da vi mislite da posjedujete odreene osobine, a onda vam

  prijatelji ukau da vi uopte niste takva osoba kakva mislite. U marketingu veliki znaaj poklanjamo upravo

  ovim osobinama koje pojedinac misli da posjeduje, jer e se u skladu s tim manifestirati i njegovo/njeno

  ponaanje. Kupujemo odjeu koja je odraz naeg karaktera i to onakvog kakvog ga mi doivljavamo. Naalost, i

  tu se situacija komplicira. Mi nemamo jednu sliku o sebi, ve vie njih. Slika o sebi rezultira kreiranjem vlastitog

  imida, koji opet nije trajna kategorija. Svi imamo neki trenutni imid, ali znamo da to nije ba idealni imid koji

  oekuju na prijatelji ili nai roditelji.

  3.4.4. Uenje

  Uenje je kontinuirana promjena ponaanja koja proizlazi iz prakse. Uenje kao pojavu definiraju etiri

  osnovna faktora: znaenje (vrijednosti koje potroa daje informacijama to ih ui), pojaanje (sve ono to

  poveava vjerovatnost ponavljanja iste reakcije u budunosti), ponavljanje (faktor koji pojaava jakost i brzinu

  uenja), te imaginacija (mogunost da ime marke ili slogan kod potroaa potaknu imide koje ponua

  prieljkuje).

  Uz ove elemente, zanimljiv je i jo jedan element koji je u tijesnoj vezi s procesom uenja, a koji je vaan iz

  perspektive ponaanja potroaa. U pitanju je zaboravljanje, dakle gubljenje, nestajanje injenica usvojenih u

  procesu uenja10. Bitno je voditi rauna o tome da zaboravljanje prati uenje, da svako uenje podrazumijeva i

  zaboravljanje kao jednu od svojih posljedica. Neki od razloga zaboravljanju su nepanja ili nedovoljna panja,

  naprimjer situacije u kojima vam je panja podijeljena, jer istovremeno itate ovu knjigu i sluate muziku.

  3.4.5. Stavovi

  Stavovi su nauena predispozicija da se ponaamo na dosljedno povoljan ili nepovoljan nain s obzirom

  na odreeni objekt. Sloenost stavova, kao jedna od najznaajnijih njihovih odrednica, ukljuuje tri

  komponente stava kognitivnu, afektivnu i konativnu.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 23

  Kognitivna komponenta podrazumijeva da se o objektima, prema kojima postoji stav, posjeduju i odreena

  znanja i sudovi. Takva znanja, sudovi i percepcije obino poprimaju oblik uvjerenja.

  Afektivna ili emocionalna komponenta, pak, upuuje na injenicu da stavovi uvijek ukljuuju i osjeanja u vezi s

  objektom prema kojem postoji stav.

  Na koncu, konativna komponenta oznaava tendenciju da se u odnosu na objekt, prema kojem se ima stav,

  neto i poduzme, da se pristupi odreenoj akciji

  Do koje mjere moemo raunati na stavove potroaa i na osnovu njih predvidjeti ponaanje, zavisi od toga

  koliko je stav u odnosu na odreeni proizvod jak. Generalno se moe rei da jai stav u odnosu na odreeni

  proizvod omoguuje pouzdanije predvianje ponaanja potroaa u planiranju njegove kupovine, koritenja,

  promoviranja kod drugih potroaa itd.

 • MARKETING PRVI DIO WWW.STUDOMAT.BA

  WWW.STUDOMAT.BA 24

  3.5. SOCIO