Intretinerea Si Repararea Macaralelor

 • View
  271

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Intretinerea Si Repararea Macaralelor

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  1/29

  Tema

  Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  2.CUPRINS

  1.Tema proiectului

  2.Cuprins

  3.Argument

  4.Masini de ridicat si transportat

  4.1.Generalitati

  5.Masini de ridicat.Macarale

  5.1.Tipuri constructive

  5.2.Sisteme de actionare

  6.Macarale

  7.escrierea tipurilor de macarale

  7.1.Caracteristici te!nice

  2

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  2/29

  ".#mportanta si sarcinile repararii utila$ului

  %.#ntretinerea si repararea masinilor de ridicat si transportat

  1&.'orme de securitatea muncii la intretinerea si repararea

  masinilor de ridicat si transportat

  11.(i)liogra*ie

  12.Ane+e

  3.ARGUMENT

  A)solven,ii noului sistem de *ormare pro*esional- do)/ndesc a)ilit-,i cu0notin,e deprinderi devoltand si o serie de a)ilit-,i c!eie trans*era)ile cu scopul dea spri$ini procesul de nv-,are continu- prin posi)ilitatea unei reconversiipro*esoinale *le+i)ile catre meserii inrudite.

  iecare dintre cali*ic-rile pro*esionale na,ionale necesit- unit-,i decompeten,- c!eie i unit-,i de competen,- pro*esionale. Competen,ele pro*esionalesunt grupate n unit-,i de competen,- generale i specialiate.

  Cererea pie,ei i necesitatea *orm-rii pro*esionale la nivel european aurepreentat motivele esen,iale pentru includerea a)ilit-,ilor c!eie n cadrulStandardelor de Pregtire Profeional S... Tinerilor tre)uie s- li se o*ereposi)ilitatea de a do)/ndi acele competen,e de )a- care sunt importante pe pia,amuncii.

  C!rric!l!m"!rile pecifice ni#el!l 3 de calificareau *ost concepute ast*elnc/t s- devolte a)ilit-,i de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc demunc- pentru asumarea rolului n societate ca persoane responsa)ile care seinstruiesc pe tot parcursul vie,ii. Aceste cerin,e necesare unei vie,i adaptate lae+igen,ele societ-,ii contemporane au *ost ncorporate n a)ilit-,ile c!eie

  iecare nivel parcurs n domeniul Te!nic implic- do)/ndirea unor a)ilit-,icunotin,e i deprinderi care permit a)solven,ilor *ie s- se anga$ee *ie s-0i continuepreg-tirea la un nivel superior.

  3

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  3/29

  reg-tirea *or,ei de munc- cali*icate n con*ormitate cu standardele europenepresupune des*-urarea instruirii )aate pe strategii moderne de predare i eval0uare centrate pe elev.

  'oii anga$a,i vor putea des*-ura sarcini non0rutiniere care implic-cola)orarea n cadrul unei ec!ipe.

  rin unit-,ile de competen,e specialiate din cadrul Curriculum0ului speci*icnivelul 3 de cali*icare elevul este solicitat n multe activit-,i practice care i stimu0lea- i creativitatea. 8rice activitate creativ- va duce la o l-rgire semni*icativ- a e+0perien,ei i la aplicarea contient- a cunotin,elor do)/ndite.

  9ucrarea de atestat :#'T;

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  4/29

  pentru im)inarile cu pana cu caneluri cu *ilet pentru sti*turile cilindrice reaemeetc.#n caul miscarii de rotatie sau rectilinii alternative distrugerea supra*etelor areloc mai ales datorita uarii si strivirii.

  #n aceste conditii *unctioneaa ma$oritatea organelor de masini utila$e siinstalatii> lagare cu alunecare )ucsele discurile cupla$elor de *rictiune si ale *ranelor

  suru)urile conducatoare )atiurile mesele carucioarele etc.8rganele masinilor utila$elor si instalatiilor pot *i distruse si scoase din u atit datori0ta cauelor aratate mai suscit si in urma unor de*ecte constructive sau a repararii de0*ectuoase.

  Asemenea de*ecte sunt>alegerea unor materiale si a unui tratament termic care nu corespund

  conditiilor de e+ploatare a pieselor?alegerea incorecta a $ocurilor si a a$usta$elor la locurile de contact ale pieselor?utiliarea unei metode nerationale de im)inare a pieselor?datorita a)aterii de la dimensiunile prescrise pe desen a pieselor in *recare?alegerea necorespunatoare a metodei de aducere a uleiului de ungere pe

  supra*ete de *recare?reistenta si rigiditatea insu*icienta a pieselor si montarea sau reglarea inco0

  recta a masiniiutila$ului sau instalatiei.)atiurimesear)ori principali etc. de care depind preciia si calitatea e+ecutiei.

  #n caul masinilor0unelte preciia de *unctionare depinde de preciia poitiei sidirectiei deplasarii pieselor si a su)ansam)lurilor in raport cu g!ida$ele )atiuri0lor.reducerea preciiei geometrice a )atiurilor ca urmare a uarii inrautateste )rusccaracteristicile de e+ploatare ale masinilor0unelte.

  1. Comunicare si iteratie.2. Asigurarea calitatii.3. #giena si securitatea muncii.4. 9ucrul in ec!ipa.5. @tiliarea calculatorului si prelucrarea in*ormatiei

  5

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  5/29

  $.MASINI %E RI%ICAT SI %E TRANSP&RT

  $.'.GENERA(ITATI

  Mainile de ridicat i transport $oac- un rol *oarte important in di*eritele ramuri de produc,ie.Actualmente la aceste maini este *olosit- aproape e+clusiv ac,ionarea electric-. Ac,ionarea electric- a contri)uit in mare m-sur- la per*ec,ionarea instala,iilor de ridicat i transportdin punctul de vedere al siguran,ei in *unc,ionare i al productivit-,ii. Ca e+emplu pentru unele din utili-rile mai importante ale mainilor de ridicat i transport se poateaminti> 0in siderurgie> poduri de trans)ordare pentru cocs minereuri i adausuri macarale pentru inc-rcareacuptoarelor Simens0Martin ascensoare pentru *urnale inalte i di*erite tipuri de poduri rulante?Mainile de ridicat i transport $oac- un rol *oarte important in di*eriteleramuri de produc,ie. Actualmente la aceste maini este *olosit- aproape e+clusivac,ionarea electric-.Ac,ionarea electric- a contri)uit in mare m-sur- la per*ec,ionarea instala,iilorde ridicat i transport din punctul de vedere al siguran,ei in *unc,ionare i al produc0tivit-,ii.Ca e+emplu pentru unele din utili-rile mai importante ale mainilor de ridicati transport se poate aminti> in siderurgie> poduri de trans)ordare pentru cocs minereuri i adausuri mac0arale pentru inc-rcarea cuptoarelor Simens0Martin ascensoare pentru *urnaleinalte i di*erite tipuri de poduri rulante? n metalurgia prelucr-toare> macarale rotitoare i poduri rulante? in domeniul construc,iilor> macarale turn i escavatoare? in centralele electrice> poduri rulante in s-lile de maini instala,ii pentrudesc-rcarea com)usti)ilului din vagoane de cale *erat- sau din lepuri ipentru repartiarea in depoit i instala,ii pentru ridicarea com)usti)ilului insilourile inalte? in acest scop se *olosesc poduri de trans)ordare screpere)eni de transport elevatoare cu cupe $g!ea)uri cu racle,i melci de transportmonorailuri i ascensoare? in porturi> instala,ii de trans)ordare *oarte mari unde greut-,ile ridicate atingsute de tone? in cl-diri inalte> ascensoare pentru persoane.#nstalatiile de transport si ridicat contri)uie prin caracterul lor la marirea produc0tivitatii muncii si e*icientei economice prin includerea lor n linii te!nologice ceea ceimpune mecaniarea manipularii transportului si depoitarii. evoltarea si mod0erniarea proceselor de productie implica mecaniarea si automatiarea productieiprin operatii de containeriare paletiare e+tinderea *ronturilor de ncarcaredescarcare alimentare continua cu semi*a)ricate si moderniarea transporturilor.aletiarea este operatia de mecaniare a transportului de mar*uri pe plat*ormesimple sau du)le manevrate cu a$utorul electrocarelor si al stivuitoarelor.ac!etiarea este operatia de mecaniare a manipularii trasportului si depoitariiunui grup de mar*uri str/nse ntre ele printr0o legatura.Containeriarea este sistemul de am)alare *ormat din rame lai containere etc.care serveste n mod repetat la transportul mecaniat.entru aplicarea paletiarii si containeriarii sarcinile de transportat si ridicattre)uiesc constituite n unitati de ncarcatura grupate convena)il n scopul manip0ulrii cu dimensiuni care tre)uie sa ai)a la )aa un modul. in punct de vedere di0mensional paletele de u general sau special respectiv containerele universale sau0n metalurgia prelucr-toare> macarale rotitoare i poduri rulante?4.1.G

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  6/29

  Transportul e+terior serveste pentru aproviionarea cu materii prime semi*a)ricate com)usti)iliprecum si des*acerea productiei *inite sau eliminarea deseurilor. Transportul interior serveste la distri)utia materiilor prime semi*a)ricatelor pentru e+ecutareaoperatiilor de transport ntre unitatile de lucru legate prin procesul de productie precum si pentru aducereaproductiei *inite si a deseurilor la punctele de ncarcare0descarcare ale sistemului de transport e+terior.

  8peratiile de acest gen constau nu numai din operatia de transport propriu isa ci si din operatiile dencarcare si descarcare a sarcinilor pe organele ce poarta dispoitivele de ridicat si transportat asearea lorn depoite sau pe masinile unelte care e*ectueaa diversele operatii te!nologice. entru e+ecutarea operatiilor de ncarcare si descarcare unele masini de ridicat si transportat suntprevaute cu organe speciale pentru apucarea sarcinilor electromagneti grai*are altele sunt deservite demasini si instalatii au+iliare speciale altele necesit/nd o deservire manuala. Transportul intern cuprinde lar/ndul sau transportul dintre ateliere si transportul n interiorul atelierului depoitului. 8 categorie speciala a transportului din interiorul atelierului il constituie transportul dintre douaoperatii te!nologice succesive care e+ecuta deplasarea produselor de la o instalatie de prelucrare la alta*iind str/ns legat de e+ecutarea operatiilor te!nologice din atelier sau *a)rica. Transportul dintre operatii$oaca un rol important n productia de serie asigur/nd legatura dintre instalatii si masini unelte

  independente nlesnind procesul de productie al atelierului dupa un anumit ritm de lucru.