Intretinerea Si Repararea Macaralelor

Embed Size (px)

Text of Intretinerea Si Repararea Macaralelor

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  1/29

  Tema

  Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  2.CUPRINS

  1.Tema proiectului

  2.Cuprins

  3.Argument

  4.Masini de ridicat si transportat

  4.1.Generalitati

  5.Masini de ridicat.Macarale

  5.1.Tipuri constructive

  5.2.Sisteme de actionare

  6.Macarale

  7.escrierea tipurilor de macarale

  7.1.Caracteristici te!nice

  2

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  2/29

  ".#mportanta si sarcinile repararii utila$ului

  %.#ntretinerea si repararea masinilor de ridicat si transportat

  1&.'orme de securitatea muncii la intretinerea si repararea

  masinilor de ridicat si transportat

  11.(i)liogra*ie

  12.Ane+e

  3.ARGUMENT

  A)solven,ii noului sistem de *ormare pro*esional- do)/ndesc a)ilit-,i cu0notin,e deprinderi devoltand si o serie de a)ilit-,i c!eie trans*era)ile cu scopul dea spri$ini procesul de nv-,are continu- prin posi)ilitatea unei reconversiipro*esoinale *le+i)ile catre meserii inrudite.

  iecare dintre cali*ic-rile pro*esionale na,ionale necesit- unit-,i decompeten,- c!eie i unit-,i de competen,- pro*esionale. Competen,ele pro*esionalesunt grupate n unit-,i de competen,- generale i specialiate.

  Cererea pie,ei i necesitatea *orm-rii pro*esionale la nivel european aurepreentat motivele esen,iale pentru includerea a)ilit-,ilor c!eie n cadrulStandardelor de Pregtire Profeional S... Tinerilor tre)uie s- li se o*ereposi)ilitatea de a do)/ndi acele competen,e de )a- care sunt importante pe pia,amuncii.

  C!rric!l!m"!rile pecifice ni#el!l 3 de calificareau *ost concepute ast*elnc/t s- devolte a)ilit-,i de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc demunc- pentru asumarea rolului n societate ca persoane responsa)ile care seinstruiesc pe tot parcursul vie,ii. Aceste cerin,e necesare unei vie,i adaptate lae+igen,ele societ-,ii contemporane au *ost ncorporate n a)ilit-,ile c!eie

  iecare nivel parcurs n domeniul Te!nic implic- do)/ndirea unor a)ilit-,icunotin,e i deprinderi care permit a)solven,ilor *ie s- se anga$ee *ie s-0i continuepreg-tirea la un nivel superior.

  3

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  3/29

  reg-tirea *or,ei de munc- cali*icate n con*ormitate cu standardele europenepresupune des*-urarea instruirii )aate pe strategii moderne de predare i eval0uare centrate pe elev.

  'oii anga$a,i vor putea des*-ura sarcini non0rutiniere care implic-cola)orarea n cadrul unei ec!ipe.

  rin unit-,ile de competen,e specialiate din cadrul Curriculum0ului speci*icnivelul 3 de cali*icare elevul este solicitat n multe activit-,i practice care i stimu0lea- i creativitatea. 8rice activitate creativ- va duce la o l-rgire semni*icativ- a e+0perien,ei i la aplicarea contient- a cunotin,elor do)/ndite.

  9ucrarea de atestat :#'T;

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  4/29

  pentru im)inarile cu pana cu caneluri cu *ilet pentru sti*turile cilindrice reaemeetc.#n caul miscarii de rotatie sau rectilinii alternative distrugerea supra*etelor areloc mai ales datorita uarii si strivirii.

  #n aceste conditii *unctioneaa ma$oritatea organelor de masini utila$e siinstalatii> lagare cu alunecare )ucsele discurile cupla$elor de *rictiune si ale *ranelor

  suru)urile conducatoare )atiurile mesele carucioarele etc.8rganele masinilor utila$elor si instalatiilor pot *i distruse si scoase din u atit datori0ta cauelor aratate mai suscit si in urma unor de*ecte constructive sau a repararii de0*ectuoase.

  Asemenea de*ecte sunt>alegerea unor materiale si a unui tratament termic care nu corespund

  conditiilor de e+ploatare a pieselor?alegerea incorecta a $ocurilor si a a$usta$elor la locurile de contact ale pieselor?utiliarea unei metode nerationale de im)inare a pieselor?datorita a)aterii de la dimensiunile prescrise pe desen a pieselor in *recare?alegerea necorespunatoare a metodei de aducere a uleiului de ungere pe

  supra*ete de *recare?reistenta si rigiditatea insu*icienta a pieselor si montarea sau reglarea inco0

  recta a masiniiutila$ului sau instalatiei.)atiurimesear)ori principali etc. de care depind preciia si calitatea e+ecutiei.

  #n caul masinilor0unelte preciia de *unctionare depinde de preciia poitiei sidirectiei deplasarii pieselor si a su)ansam)lurilor in raport cu g!ida$ele )atiuri0lor.reducerea preciiei geometrice a )atiurilor ca urmare a uarii inrautateste )rusccaracteristicile de e+ploatare ale masinilor0unelte.

  1. Comunicare si iteratie.2. Asigurarea calitatii.3. #giena si securitatea muncii.4. 9ucrul in ec!ipa.5. @tiliarea calculatorului si prelucrarea in*ormatiei

  5

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  5/29

  $.MASINI %E RI%ICAT SI %E TRANSP&RT

  $.'.GENERA(ITATI

  Mainile de ridicat i transport $oac- un rol *oarte important in di*eritele ramuri de produc,ie.Actualmente la aceste maini este *olosit- aproape e+clusiv ac,ionarea electric-. Ac,ionarea electric- a contri)uit in mare m-sur- la per*ec,ionarea instala,iilor de ridicat i transportdin punctul de vedere al siguran,ei in *unc,ionare i al productivit-,ii. Ca e+emplu pentru unele din utili-rile mai importante ale mainilor de ridicat i transport se poateaminti> 0in siderurgie> poduri de trans)ordare pentru cocs minereuri i adausuri macarale pentru inc-rcareacuptoarelor Simens0Martin ascensoare pentru *urnale inalte i di*erite tipuri de poduri rulante?Mainile de ridicat i transport $oac- un rol *oarte important in di*eriteleramuri de produc,ie. Actualmente la aceste maini este *olosit- aproape e+clusivac,ionarea electric-.Ac,ionarea electric- a contri)uit in mare m-sur- la per*ec,ionarea instala,iilorde ridicat i transport din punctul de vedere al siguran,ei in *unc,ionare i al produc0tivit-,ii.Ca e+emplu pentru unele din utili-rile mai importante ale mainilor de ridicati transport se poate aminti> in siderurgie> poduri de trans)ordare pentru cocs minereuri i adausuri mac0arale pentru inc-rcarea cuptoarelor Simens0Martin ascensoare pentru *urnaleinalte i di*erite tipuri de poduri rulante? n metalurgia prelucr-toare> macarale rotitoare i poduri rulante? in domeniul construc,iilor> macarale turn i escavatoare? in centralele electrice> poduri rulante in s-lile de maini instala,ii pentrudesc-rcarea com)usti)ilului din vagoane de cale *erat- sau din lepuri ipentru repartiarea in depoit i instala,ii pentru ridicarea com)usti)ilului insilourile inalte? in acest scop se *olosesc poduri de trans)ordare screpere)eni de transport elevatoare cu cupe $g!ea)uri cu racle,i melci de transportmonorailuri i ascensoare? in porturi> instala,ii de trans)ordare *oarte mari unde greut-,ile ridicate atingsute de tone? in cl-diri inalte> ascensoare pentru persoane.#nstalatiile de transport si ridicat contri)uie prin caracterul lor la marirea produc0tivitatii muncii si e*icientei economice prin includerea lor n linii te!nologice ceea ceimpune mecaniarea manipularii transportului si depoitarii. evoltarea si mod0erniarea proceselor de productie implica mecaniarea si automatiarea productieiprin operatii de containeriare paletiare e+tinderea *ronturilor de ncarcaredescarcare alimentare continua cu semi*a)ricate si moderniarea transporturilor.aletiarea este operatia de mecaniare a transportului de mar*uri pe plat*ormesimple sau du)le manevrate cu a$utorul electrocarelor si al stivuitoarelor.ac!etiarea este operatia de mecaniare a manipularii trasportului si depoitariiunui grup de mar*uri str/nse ntre ele printr0o legatura.Containeriarea este sistemul de am)alare *ormat din rame lai containere etc.care serveste n mod repetat la transportul mecaniat.entru aplicarea paletiarii si containeriarii sarcinile de transportat si ridicattre)uiesc constituite n unitati de ncarcatura grupate convena)il n scopul manip0ulrii cu dimensiuni care tre)uie sa ai)a la )aa un modul. in punct de vedere di0mensional paletele de u general sau special respectiv containerele universale sau0n metalurgia prelucr-toare> macarale rotitoare i poduri rulante?4.1.G

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  6/29

  Transportul e+terior serveste pentru aproviionarea cu materii prime semi*a)ricate com)usti)iliprecum si des*acerea productiei *inite sau eliminarea deseurilor. Transportul interior serveste la distri)utia materiilor prime semi*a)ricatelor pentru e+ecutareaoperatiilor de transport ntre unitatile de lucru legate prin procesul de productie precum si pentru aducereaproductiei *inite si a deseurilor la punctele de ncarcare0descarcare ale sistemului de transport e+terior.

  8peratiile de acest gen constau nu numai din operatia de transport propriu isa ci si din operatiile dencarcare si descarcare a sarcinilor pe organele ce poarta dispoitivele de ridicat si transportat asearea lorn depoite sau pe masinile unelte care e*ectueaa diversele operatii te!nologice. entru e+ecutarea operatiilor de ncarcare si descarcare unele masini de ridicat si transportat suntprevaute cu organe speciale pentru apucarea sarcinilor electromagneti grai*are altele sunt deservite demasini si instalatii au+iliare speciale altele necesit/nd o deservire manuala. Transportul intern cuprinde lar/ndul sau transportul dintre ateliere si transportul n interiorul atelierului depoitului. 8 categorie speciala a transportului din interiorul atelierului il constituie transportul dintre douaoperatii te!nologice succesive care e+ecuta deplasarea produselor de la o instalatie de prelucrare la alta*iind str/ns legat de e+ecutarea operatiilor te!nologice din atelier sau *a)rica. Transportul dintre operatii$oaca un rol important n productia de serie asigur/nd legatura dintre instalatii si masini unelte

  independente nlesnind procesul de productie al atelierului dupa un anumit ritm de lucru.

  ).MASINI %E RI%ICAT.MACARA(E

  ).'.TIPURI C&NSTRUCTI*E

  Macaralelesunt instalatii de ridicat utiliate la manipularea sarcinilor prin ridicarea neg!idata peverticala si deplasarea pe oriontala a acestora. Gradul de comple+itate al unei macarale depinde de

  7

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  7/29

  numarul miscarilor si de mi$loacele cu care se realieaa aceste miscari adaptate n general la necesitatilete!nologice ale *lu+ului de lucru n care este integrata macaraua. intre acestea putem aminti>a Macarale rotitoare stationare>cu contra*i+a? de perete cu tirant? cu coloana rotitoare? cucoloana *i+a? cu placa turnata.) Macarale cu deplasare pe sina de g!idare> macarale consola? macarale de tavan? macarale

  velociped? macarale turn? macarale portal.c Macarale cu deplasare pe cai *ara sina> macarale montate pe carucioare manuale saumecanice? macarale montate pe autocamioane macarale montate pe tractoare? macarale autopropulsate.d Macarale de cale *erata sau pe senile>e Macarale cu plat*orme rulante? cu grinda suspendata? poduri rulante cu o singura grindaprincipala? poduri rulante cu doua grini principale? macarale capra si semicapra.

  ig.5.1.Macara pe senile

  "

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  8/29

  ig.5.2.Automacara

  ).2.SISTEME %E ACTI&NARE

  #n timpul *unc,ion-rii o main- de ridicat poate avea mic-ri de transla,ie n plan vertical ridicarei co)orre mic-ri de transla,ie n plan oriontal i mic-ri de rota,ie. Mecanismele care realiea- acestemic-ri pot *i ac,ionate manual sau mecanic.Ac+ionarea man!alse utiliea- de o)icei pentru mecanisme de ridicat cu capacit-,i de ridicare mici ipe distan,e scurte. ispoitivele pentru ac,ionare manual- pot *i *unc,ie de tipul mecanismului de ridicatmanivele simple manivele de siguran,- ro,i de manevr- pentru lan, ca)luri sau lan,uri legate direct deelementele mainii.

  Sarcina ma+im- la care poate *i *olosit- ac,ionarea manual- este 2&& B' aceasta datorit- *or,ei limitatea omului.

  Ac+ionarea mecaniceste ast-i *oarte r-spndit- i utiliea- maini cu a)ur sau motoare cu ardereintern- instala,ii cu ac,ionare !idraulic- sau pneumatic- i motoare electrice.

  Ac+ionarea c! a,!rse *olosete n special la macaralele de cale *erat- i la macaralele plutitoare. durata de punere n *unc,iune relativ mare 4&5& minconsum neproductiv de com)usti)il n perioada ntreruperii lucrului dimensiuni de ga)arit mari pericolde incendiu n locurile cu material in*lama)il randamentul instala,iei caanmain- sc-ut.

  Ac+ionarea c! motoare c! ardere interneste utiliat- la macaralele deplasa)ile pe c-i *-r- ineautomacarale macarale pe enile macarale pe tractoare i la macaralele de cale *erat- macarale montatepe vagon.

  Avanta$ele ac,ion-rii cu motoare cu ardere intern- snt> punerea rapid- n *unc,iune ga)arit relativ micnl-turarea pericolului de incendii randament mai )un comparativ cu ac,ionarea cu a)ur. intredeavanta$ele ac,ion-rii cu motoare cu ardere intern- se men,ionea-> motoarele nu pot porni su) sarcin-

  %

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  9/29

  ceea ce impune montarea unui am)reia$ cu *ric,iune ntre motor i mecanism precum i necesitatea unuipersonal cu cali*icare superioar- pentru deservirea mainii. entru ac,ionare se pot *olosi motoare cu)enin- sau motoare diesel.

  Ac+ionarea -idra!liceste caracteristic- mecanismelor de ridicat cu capacitate de ridicare mare la

  n-l,imi reduse cricuri !idraulice. construc,ia complicat- a distri)uitoarelor de aer deci cost ridicat i distan,arelativ mic- pe care se poate deplasa sarcina.

  Ac+ionarea electriceste cea mai r-spndit- deoarece o*er- o serie de avanta$e *a,- de mi$loacele de

  ac,ionare preentate anterior. #nstala,iile electrice de ac,ionare preint- deplin- siguran,- n e+ploataresnt economice au comand- uoar- i comoda comanda se poate realia la distan,- i permit reglareaviteei su) sarcin- n limite largi. iecare mecanism al mainii poate *i ac,ionat cu motor separat.#n caul ac,ion-rii electrice se poate *olosi att curent continuu ct i curent alternativ.

  .MACARA(E

  #n *unc,ie de mic-rile posi)ile ale sarcinii macaralele se clasi*ic- n dou- categorii>

  1. macarale cu plat*orme rulante la care mecanismul de ridicare este montat pe un c-ruciorce se deplasea- de0a lungul unei plat*orme care la rndul ei se deplasea- pe o cale de rulare? din aceast-categorie *ac parte podurile rulante macaralele capr- portal i semicapr- semiportal podurile detrans)ordare i macaralele consol-?2. macaralele rotitoare la care mecanismul de ridicare este montat pe un )ra,. rotitor *iedirect *ie prin intermediul unui c-rucior. in aceast- categorie *ac parte macaralele rotitoare sta,ionare imacaralele deplasa)ile pe ine pe c-i *-r- ine pe ape.1odurile rulante repreint- n activitatea unei ntreprinderi mi$locul cel mai r-spndit pentru ridicat itransportat. odurile rulante se construiesc n general pentru sarcini utile de 1&075& B' i pentrudesc!ideri de 5032 m.

  odul rulant const- din construc,ia metalica 1 pe care se deplasea- c-ruciorul 2. Construc,ia metalic- apodului se deplasea- de0a lungul !alei pe inele 3 cu mecanismul de deplasare al podului 4? pe c-ruciorse g-sesc dou- mecanisme> de deplasare a c-ruciorului 5 de0a lungul podului i de ridicare a sarcinii 6.

  1&

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  10/29

  ig.6.1.od rulant

  #n acest *el podul rulant poate deplasa sarcina dup- cele trei direc,ii i ast*el el poate transporta sarcini norice punct al !alei n care este montat.

  ig.6.2.od rulant Mecanismele podului primesc curent electric prin troleul 7. odul este comandat dintr0o ca)in- i esteprev-ut cu alte dispoitive i elemente au+iliare> aparatur- electric- de comand- sc-ri de acces)alustrade etc.

  11

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  11/29

  Contr!c+ia metalic a pod!l!i r!lanteste alc-tuit- din grinile principale 1 m)inate la capete cugrinile de cap-t 2 *ormate din dou- pro*ile @. aralel cu grinile principale 1 se montea- grinileau+iliare 3 legate de cele principale prin grinile oriontale 4. Ansam)lul celor trei grini este rigidiat cucontravnturile 5. e grinile principale se *i+ea- inele 6 pentru deplasarea c-ruciorului iar ntrepro*ilele grinilor de cap-t se montea- ro,ile 7 ale podului.

  ig.6.3.Constructia metalica

  Cr!cior!l pod!l!i r!lanteste alc-tuit din construc,ia metalic- asiul 1 care se deplasea- cu

  ro,ile 2 pe inele de pe grinile principale.e acest asiu se g-sesc montate> mecanismul de ridicare 3 i

  mecanismul 4 de deplasare care ac,ionea- n mod o)inuit dou- ro,i ale c-ruciorului.#n a*ar- de acest tipde c-rucior cu destina,ie general- unele poduri rulante au c-rucioare speciale dintre care se men,ionea->c-rucioare cu dou- mecanisme de ridicare c-ruciorul pentru grai*-r etc.

  12

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  12/29

  ig.6.4.Caruciorul podului rulant

  Mecanim!l de deplaare a pod!l!i r!lant ete alct!it din> motorul 1 reductorul 2 *rna 3ar)orele 4 lag-rele 5 i cupla$ul 6.e o)icei la podurile rulante snt ac,ionate dou- ro,i iar mecanismul dedeplasare este aeat pe grinda oriontal- la construc,ia normal- sau pe plat*orma grinii n c!eson.

  #n a*ar- de acest tip de c-rucior cu destina,ie general- unele poduri rulante au c-rucioare specialedintre care se men,ionea-> c-rucioare cu dou- mecanisme de ridicare c-ruciorul pentru grai*-r etc.

  Mecanim!l de deplaare a pod!l!i r!lanteste alc-tuit din> motor reductor *rna ar)ore lag-re i

  cupla$.e o)icei la podurile rulante snt ac,ionate dou- ro,i iar mecanismul de deplasare este aeat pegrinda oriontal- la construc,ia normal- sau pe plat*orma grinii n c!eson.

  2/Macara!a portalse compune din pod alc-tuit din grini cu -)rele. odul se spri$in- pe dou-picioare construite tot su) *orm- de grini cu -)rele> piciorul *i+at rigid la pod i piciorul care ladesc!ideri mai mari de 3& m este de o)icei pendular *iind legat articulat cu podul. entru a avea un cmpde ac,iune mai mare podul are uneori o consol- sau dou- care dep-esc limitele picioarelor macaralei.

  13

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  13/29

  ig.6.5.Macaraua portal

  icioarele snt prev-ute cu c-rucioarele de rulare avnd cte dou- sau patru ro,i *iecare care sedeplasea- cu a$utorul unui mecanism compus din motor electric i reductor pe ine de rulare montate pesol.

  e centura superioar- a podului snt montate inele pe care se deplasea- c-ruciorul mo)il care are oconstruc,ie asem-n-toare cu aceea a c-rucioarelor de la podurile rulante. e c-ruciorul mo)il n e+teriorulro,ilor de rulare snt montate rolele de conducere ale ca)lurilor palanului de sarcin- .

  Macaraua semiportal are unul din capete spri$init pe calea de rulare de pe sol iar cel-lalt cap-t pe ocale de rulare situat- pe stlpi sau pe un perete al !alei de produc,ie. olosirea macaralei semiportal seimpune cnd tre)uie deservit- o supra*a,- lng- care este construit- o !al- de produc,ie pe care se poate

  monta calea de rulare superioar-.

  3Macaralele rotitoare ta+ionarese pot roti n $urul unui a+ vertical.

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  14/29

  0dup- posi)ilitatea de deplasare> *i+e mo)ile pe cale de rulare proprie mo)ile *-r- cale de rulareproprie? 0dup- *elul )ra,ului> cu )ra, constant cu )ra, )asculant cu )ra, telescopic? 0dup- *elul mecanismului de ridicare> mecanism de ridicare *i+ i mecanism de ridicare deplasa)ilcu c-rucior de sarcin-?

  0dup- *elul coloanei sau turnului> cu coloan- turn *i+- i cu coloan- turn rotitoare.

  ig.6.6.Macaraua turn

  a Macaralele rotitoare fi0e c! ,ra+ contantsnt constituite dintr0o coloan- *i+- 7 *i+- saurotitoare montat- prin intermediul unor uru)uri pe o *unda,ie i un )ra, constant 2 care se rotetempreun- cu coloana. entru ec!ili)rarea )ra,ului n partea opus- acestuia se montea- o contragreutate4. Mecanismul de ridicare 3 este montat *i+ i servete #a manipularea sarcinilor pe vertical-. ;otireacoloanei respectiv a )ra,ului la sarcini mici se e+ecut- manual iar la sarcini mari cu ac,ionare mecanic-.Asemenea macarale se utiliea- n depoite magaii i ateliere pentru n-l,imi de ridicare de 1&15 msarcini de cel mult 1&& B' i lungimi de )ra, de pn- la 5 m.

  15

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  15/29

  ) Macaralele rotitoare *i+e cu mecanism de ridicare deplasa)il se compun din coloana *i+- 1)ra,ul rotitor 2 mecanismul de ridicare deplasa)il pe )ra,ul oriontal constituit dintr0un electropalan 3 cuc-ruciorul 5 mecanismul de deplasare # al c-ruciorului i contragreutatea 4 pentru ec!ili)rare.

  Acest tip de macara se utiliea- att n ateliere pentru deservirea mainilor0unelte ct i pentru

  mecaniarea opera,iilor de nc-rcare i desc-rcare. Sarcina nominal- i n-l,imea de ridicare a acestormacarale snt determinate de parametrii electropalanului utiliat.

  ig.6.7.Macarale rotitoare

  c Macaralele %erric1snt destinate ridic-rii sarcinilor mari cnd este necesar- o desc!idere mare a)ra,ului de ridicare.

  ig.6.".Macarale erricB Macaraua erricB se compune din coloana rotitoare men,inut- n poi,ie vertical- de doi tiran,i rigii*i+a,i la %&D unul *a,- de altul i din )ra,ul oscilant articulatla )aa coloanei i avnd cap-tul superior legat printr0un palan de cap-tul superior al coloanei rotitoare. #ncaul macaralelor pentru sarcini mari capetele tiran,ilor tre)uie s- *ie *i+ate solid n p-mnt prinamena$area de *unda,ii speciale.

  16

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  16/29

  Mecanismele pentru ridicarea i co)orirea sarcinii pentru oscilarea )ra,ului i pentru rotirea coloaneipot *i ac,ionate manual mecanic sau mi+t. Troliile respective se montea- ntr0o nc-pere n a*aramacaralei pu,ind *i e+ecutate su) *orm- de trei agregate independente sau su) *orm- de troliu cu treito)e i cu cupla$e de *ric,iune. #n-l,imea de ridicare a acestor macarale poate atinge 5& m iar raa de

  ac,iune 2&5& m.

  4 Macaralele de perete snt instala,iile de ridicat *i+ate sau care circul- pe c-i de rulare amplasate pepere,i. in acest motiv aceste macarale se amplasea- numai n interiorul !alelor industriale saudepoitelor pe care le servesc.

  ig.6.%.Macaraua de perete

  #n *igura este repreentat- o macara de perete *i+- cu ac,ionare mecanic- la care se deose)esc> )ra,ul

  2 care constituie totodat- i calea de rulare a c-ruciorului electropalanului? coloana 2 pe care este *i+at nconsol- )ra,ul macaralei? lag-rul in*erior 3 reemat pe un suport ncastrat n perete? lag-rul superior 4montat de asemenea pe un suport ncastrat n perete? tirantul 5 al )ra,ului? electropalanul cu c-rucior.

  9ag-rul in*erior este prev-ut cu un rulment radial a+ial pentru a putea prelua nc-rc-rile datorit-sarcinii i greut-,ii proprii in direc,ie vertical- i oriontal-. 9ag-rul superior este prev-ut cu rulmentradial nu preia sarcini a+iale. Comanda unei macarale de perete se *ace de la sol? c-ruciorul electropalanului pu,ind *i ac,ionatelectric sau tractat manual. ;otirea )ra,ului macaralei se *ace manual.

  5 Macaralele rotitoaremo,ilese pot roti n $urul a+ei avnd n acelai timp posi)ilitatea de a sedeplasa pe supra*a,a de lucru .

  17

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  17/29

  up- modul in care se realiea- deplasarea macaralelor rotitoare mo)ile pe teren se deose)esc>macarale rotitoare mo)ile cu deplasare pe cale de rulare proprie ine i macarale rotitoare mo)ile cudeplasare *-r- cale de rulare proprie.

  Macaralele rotati#e c! deplaare pe cic! ineinclud i macara!a porticutiliat- la mecaniareaopera,iilor de trans)ordare a m-r*urilor n porturile maritime i *luviale. e porticul macaralei este posi)il-circula,ia vagoanelor de cale *erat- pe una sau dou- linii.

  ig.6.1&.Macaraua portica Macaralele rotitoare mo,ile fr ci de r!lare propriiau o larg- ntre)uin0 ,are nntreprinderi depoite magaii etc deoarece preint- o ra- marc de ac,iune iar *unc,ionarea lor nudepinde de e+isten,a unei c-i de rulare sau a $nei surse de energie.Se deose)esc> automacarale macarale autopropulsate macarale pe asiu cu vagon de cale *erat- macaralepe c-rucior macarale pe tractor macarale portal pe pneuri etc.

  A!tomacaralelesnt instala,ii de ridicat montate pe asiuri de autocamion sau asiuri de construc,ie

  special- care se pot deplasa rapid de la in punct de lucru la altul.

  1"

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  18/29

  ig.6.11.Automacara

  #nainte de nceperea lucrului este necesar- aearea pe sol a reaemelor apera,ie care se e+ecut- prinac,ionare !idraulic-. ;idicarea sarcinii este realiata de c-tre automacara printr0un troliu.

  Mecanismele automacaralelor cu capacitate de ridicare mic- i medie snt ac,ionate de motorulautocamionului care asigur- i deplasarea macaralei. 9a automacaralele cu capacitate de ridicare maremotorul autove!iculului pe care snt montate e+ecut- numai deplasarea ntregii instala,ii iar energiapentru ac,ionarea mecanismelor macaralei este asigurat- de un alt motor montat pe plat*orma rotitoare.

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  19/29

  ig.6.13.Macara C..

  .%ESCRIEREA TIPURI(&R %E MACARA(E

  .'.CARACTERISTICI TE4NICE

  2&

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  20/29

  CA;ACT

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  21/29

  ig.7.1.Automacarale

  escriere> in general o automacara are urm-toarele p-r,i principale> a. asiul?a. asiul?). plat*orma *i+-?c. dispoitivele de calare?d. plat*orma rotitoare?e. ec!ipamentul de suprastructur- )ra,ul sau turnul la macaraua cu ec!ipament turn?*. sistemul de ac,ionare agregate mecanisme?g. instala,ii sau dispoitive de comand-?!. dispoitive de siguran,-?i. dispoitive de semnaliare optic- i acustic-?$. ca)ina macaragiului?B. contragreutatea.

  a. 7ASIU(> automacaralele cu capacitate de pan- la 2&t se *olosete direct asiul acestuia iarpeste aceast- capacitate este necesar- rigidiarea intregului sistem.). P(AT8&RMA 8I9:> construc,ie metalic- sudat- montat- pe asiu prin uru)uri lamacaralele cu capacitate de ridicare mic- i medie iar la cele cu capacitate de ridicare mare se montea-prin sudur- de asiu. lat*orma *i+- asiul i dispoitivele de calare constituie in*rastructura macaralei.c. %ISP&;ITI*E(E %E CA(ARE> in vederea m-ririi sta)ilit-,ii macaralei se *olosescdispoitive de calare ce constau din patru picioare de spri$in amplasate in col,urile plat*ormei? cu catacestea sunt la distan,- mai mare de centrul de rota,ie al macaralei cu atat se m-rete sta)ilitatea acesteia.ispoitivele picioarele de calare sunt ra)ata)ile sau telescopice in e+terior de la plat*orma *i+-ac,ionate manual sau cu a$utorul unei instala,ii !idraulice.

  9a macarale cu )ra, *oarte lung peste 4&m sta)ilitatea este asigurat- suplimentar de inc- dou- picioaremontate pe partea din spate a plat*ormei *i+e ast*el incat )ra,ul se ridic-Fco)oar- la sol pe direc,ia a+eilongitudinale a asiului orientate spre spate.

  22

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  22/29

  ig.7.2.Macara cu )rat *oarte lung

  d. P(AT8&RMA R&TIT&ARE> construc,ie metalic- ce se spri$in- pe plat*orma *i+- prinintermediul unui rulment de presiune. e aceast- plat*orm- rotitoare se montea->"mecanime de ac+ionare6

  "ec-ipament!l 5,ra+ a! t!rn/"intala+ia de comand"contragre!tatea"agregate de ac+ionare !pratr!ct!ra

  e. EC4IPAMENTU( %E SUPRASTRUCTUR: 5construc,ie metalic-spa,ial- sudat-. Materialele utiliate sunt o,el car)on o)inuit sau sla) aliat- cu Cr i Mo *olosindu0sepro*ile cornier ta)le ,evi p-trate i rotunde. (ra,ul este articulat la )a- pe supor,i *i+a,i la plat*ormarotitoare iar in var* are rolele de conducere a ca)lului de la mecanismul carligului.

  (ra,ele telescopare se pot prelungi prin ad-ugarea unor tronsoane intermediare sau prin telescopare

  )ra,e *ormate din dou- trei sau patru tronsoane.

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  23/29

  2. ridicare0co)orare carlig au+iliar?3. )asculare )ra,?4. )asculare prelungitor gat le)-d-5. rotire

  Mecanismele automacaralelor cu capacitate de ridicare mic- i medie sunt ac,ionate de motorulautocamionului care asigur- i deplasarea macaralei iar la automacaralele cu capacitate mare de ridicareaceste mecanisme sunt ac,ionate de un alt motor montat pe plat*orma rotitoare. transmiterea comenilor la sistemul deac,ionare pentru *unc,ionarea sau oprirea diverselor mecanisme se realiea- prin instala,ii dispoitivede comand-. 1.0 C8M toate automacaralele au dotare minim- cu urm-toareledispoitive de siguran,-> 0limitatoare *ine curs- ridicare carlige?

  0limitatori *ine curs- ridicare )ra,?0limitatori de moment?0intrerup-tor de avarie?0siguran,e la carlige?0indicator al sarcinilor ma+ime admise corespun-toare desc!iderii )ra,ului.

  e lang- aceste dispoitive de sigura,- automacaralele mai pot *i dotate cu> limitatori co)orare )ra,? 0)ul- de nivel )idirec,ional- pentru indicarea oriontalit-,ii macaralei?

  24

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  24/29

  "opritoare cu tampoane elastice sau ca)luri ancore pentru a nu se da )ra,ul peste cap in caul unormacarale cu capacitate de ridicare mare? 0limitatori pentru a nu se des*-ura in totalitate ca)lul de pe to)-ac,ionea- cand r-man 3 spire? 0anemometru 0limitatori de rotire pentru lucru numai pe spate 1&& stanga dreapta caul macaralei emag cand se

  pot ridica sarcini mai mari *a,- de celelalte poi,ii? 0dispoitive de semnaliare la apropierea )ra,ului de linii electrice aeriene su) tensiune? 0dispoitive de limitare a )ascul-rii )ra,ului in domenii regla)ile ung!i minim i ma+im caulmacaralei E? 0limitatoare de rotire cu )ra,ul pe deasupra ca)inei autove!icolului? 0limitatoare de sarcin- ca in caul macaralelor M ; etc.in a*ara limitatorului de moment i. %ISP&;ITI*E %E SEMNA(I;ARE>1. ACUSTICE> clacsoane sonerii clopote electrice ac,ionate de deserventul de pe automacara pentruaten,ionare3.&PTICE> l-mpi ?. CA manevra automacaralei se e+ecut- de regul- dintro ca)in- amplasat-

  pe plat*orma rotitoare lateral *a,- de )ra, B. C&NTRAGREUTATEA> necesar- pentru asigurarea sta)ilit-,ii su) sarcin- la macaralele cucapacitate de ridicare mare montandu0se pe partea posterioar- a plat*ormei rotitoare contragreut-,i.M-rimea i amplasarea contragreut-,ii nu tre)uie s- in*luien,ee negativ sta)ilitatea in gol.

  @. IMP&RTAN=A 7I SARCINI(E REPAR:RII UTI(AU(UI

  es*-urarea in mod ritmic a activit-,ii de produc,ie a unei intreprinderi industriale necesit- ca ocondi,ie de )a- o )un- organiare a repar-rii i intre,inerii utila$ului. Acest lucru este impus de *aptul c-in procesul *olosirii lor productive mi$loacele *i+e i utila$ul de produc,ie ca o component- a acestorasunt supuse uurii *iice i morale . Ca urmare a uurii *iice a utila$ului de produc,ie are loc un proces de pierdere treptat- a valorii deintre)uin,are i in cele din urm- o pierdere a capacit-,ii lui de a satis*ace o necesitate social- ducand in*inal in *elul acesta la pierderea valorii lui. @ura *iic- a utila$ului de produc,ie in condi,iile *olosirii utila$ului in procesul de produc,ie esteinso,it- de trans*erarea valorii asupra produselor create i recuperarea ei continu- prin des*acerea acestorala di*eri,i )ene*iciari . #n vederea men,inerii caracteristicilor *unc,ionale ale utila$ului pe durata *olosirii lui i a *unc,ion-riiin condi,ii optime i cu posi)ilit-,i cat mai apropiate de cele ini,iale in cadrul intreprinderilor seorganiea- un sistem de intre,inere i reparare a utila$ului de produc,ie .8rganiarea pe )ae tiin,i*ice a lucr-rilor de intre,inere i reparare a utila$elor tre)uie s- ,in- seama departicularit-,ile utila$ului i de modul de uur- *iic- a di*eritelor p-r,i componente ale acestora .

  25

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  25/29

  in analia comportamentului la uura *iic- a pieselor semi*a)ricatelor ansam)lelor sau mecanismelorcare compun utila$ul de produc,ie se constat- c- uura lor se produce in mod di*erit in timp . 9a un motorde pild- cel mai rapid se uea- lag-rele pistoanele segmen,ii in timp ce la alte piese cum sunt a+ul cucame ar)orele motor .a. procesul de uur- este mai lent. Aceasta impune repararea pieselor cu o uur-mai mare i *olosirea in continuare a mainii *-r- a renun,a la utiliarea ei.

  olosirea utila$ului de produc,ie in condi,ii optime necesit- de asemenea e*ectuarea in scopuripreventive a unor m-suri de intre,inere care s- impiedice uura prematur- i opera,ii de control i reviiecare s- permit- depistarea din timp a eventualelor de*ec,iuni . Ca urmare a particularit-,ilor utila$elor de a se ua in mod neuni*orm concretiate in *aptul c- intimp ce unele piese sunt complet uate altele mai pot *i *olosite o perioad- oarecare de timp iar celelalteau o durat- de *olosire indelungat- se impune din punct de vedere economic adoptarea unui sistemadecvat de intre,inere i reparare a acestora . entru o intreprindere industrial- intre,inerea i repararea utila$ului de produc,ie preint- oimportan,- deose)it- . Ast*el e+ecutarea acestor activit-,i in condi0 ,ii optime asigur- *unc,ionarea in modnormal a utila$elor de produc,ie con*orm gra*icelor de produc,ie evitandu0se ast*el scoaterile din*unc,iune contri)uindu0se prin aceasta la realiarea unei activit-,i ritmice .

  8 )un- intre,inere i reparare a utila$ului de produc,ie asigur- men,inerea *unc,ion-rii acestuiapotrivit per*orman,elor te!nico0economice prev-ute in cartea te!nic- in*luen,and direct randamentul ipreciia de *unc,ionare i realiarea produc,iei n cantit-,ile i calitatea prev-ute . 8rganiarea intre,inerii i repar-rii utila$elor la un nivel superior contri)uie de asemenea in moddirect la reducerea costurilor de produc,ie prin realiarea acestor activit-,i la un nivel redus de c!eltuieli . 8rganiarea e+ecut-rii lucr-rilor de intre,inere i repara,ii la nivelul unei unit-,i industriale tre)uies- permit- realiarea urm-toarelor sarcini de )a- >a asigurarea men,inerii utila$ului n per*ect- stare de *unc,ionare ?) ) evitarea uurii e+cesive a utila$ului i a scoaterii nainte de termen sau accidental aacestuia din *unc,iune ?c c cretere timpului de *unc,ionare a utila$ului at/t prin m-rirea timpului de*unc,ionare ntre dou- repara,ii c/t i prin reducerea timpilor necesari e+ecut-rii repara,iilor d d ridicarea productivit-,ii muncii muncitorilor care e+ecut- repara,ii asigurareae+ecut-rii repara,iilor cu c!eltuieli minime i de o calitate ridicat- ?e e moderniarea mainilor i utila$elor nvec!ite .

  B.INTRETINEREA MASINI(&R %E RI%ICAT SI TRANSP&RTAT

  Siguran,a #n e+ploatare a mainilor utila$elor i instala,iilor de ridicat i transportat este condi,ionat- ide e*ectuarea la timp a lucr-rilor de ntre,inere i reviii. e modul cum snt luate m-surile te!nico0organiatorice privind asigurarea personalului cali*icat i a materialelor necesare pentru e*ectuarealucr-rilor de ntre,inere i reviii depinde *unc,ionarea *-r- ntreruperi a acestor maini utila$e i instala,ii.

  entru o),inerea unor reultate corespun-toare in e+ploatare se recomand- *ormarea de ec!ipecomple+e de mecanici i electricieni ndruma,i i supraveg!ea,i de un cadru te!nic te!nician maistru

  26

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  26/29

  care s- poal- interveni n orice moment cnd preen,a lor este necesar-. Acest personal tre)uie s- *ie )inepreg-tit pro*esional instruit asupra atri)u,iilor lor i s- cunoasc- instala,iile.

  8 e+ploatare ra,ional- a mainilor utila$elor i instala,iilor de ridicat i transportat necesit- ungerearepetat- a clementelor i mecanismelor care servesc la transmiterea i trans*ormarea mic-rii. 9a o

  *unc,ionare n mediu cu mult pra* uleiul tre)uie sc!im)at mai des sau dac- e posi)il s- se *oloseasc-cuine,i speciali care *unc,ionea- *-r- ungere.

  #n situa,iile cnd srmele din componenta traverselor ncep s- se rup- ca)lurile vor *i sc!im)ate. #ncaul lan,urilor articulate uarea articula,iilor conduce la alungirea *aelor *apt ce modi*ic- pasullan,ului rcultnd o *unc,ionare cu ocuri a mecanismului. e asemenea dup- un anumit timp materialulo)osete i din aceast- cau- este necesar- ncercarea lan,urilor care se a*l- n e+ploatare.

  @area )enilor se datorele di*eren,ei de vite- ce apare ntre aceasta i materialul ce se ncarc-dispoitivelor cu scut de desc-rcare *rec-rii p-r,ilor laterale de )atiul mainii etc. 9a ro,ile pentru ca)lu se uea- canalele n care se aea- ca)lurile datorit- alunec-rii dintre ca)luri i

  ro,i #n caul cuine,ilor manoanelor i lag-relor uarea se datorete ungerii insu*iciente utili-rii unuiulei necorespun-tor p-trunderii impurit-,ilor intre supra*e,ele de *recare sau a monta$uluinecorespun-tor. Canalele cuine,ilor tre)uie s- *ie t-iate corect iar alimentarea lor cu ulei s- se *ac- na*ara onei cu presiune ma+im-.

  entru a se evita uarea prematur- a transmisiilor cu ro,i din,ate i cu uru)melc tre)uie s- se asigureungerea din,ilor s- nu intre impurit-,i ntre supra*e,ele de lucru i s- se evite ocurile puternice.

  9a *rne se uea- c-ptueala sa)o,ilor sau a )enilor tam)urele de *rn- conurile discurilor de *rn-etc. @area m-rit- i neuni*orm- a supra*e,elor de *recare este eliminat- printr0o reglare corect- a *rnei iprin cur-,irea acestor supra*e,e.

  #n timpul lucr-rilor de ntre,inere vor *i respectate ntocmai m-surile de protec,ie a muncii speci*iceinstala,iilor de ridicat prev-ute n normativele in vigoare.

  Cu ocaia e*ectu-rii lucr-rilor de ntre,inere se va urm-ri n primul rnd e+ecutarea acelor opera,ii cares- asigure n continuare *unc,ionarea mecanismului de ridicat macaralei etc.

  Ieri*icarea ec!ipamentului mecanic i electric al macaralelor a dispoitivelor de siguran,- i protec,iea c-ii de rulare a ungerii pieselor supuse *rec-rii a ca)lurilor sau lan,urilor de trac,iune respectiv a st-riite!nice tre)uie s- stea n aten,ia componen,ilor ec!ipei care *ac lucr-rile de ntre,inere.

  e e*ectuarea unor lucr-ri de )un- calitate este r-spun-tor e*ul de ec!ip-.Acestuia i revine responsa)ilitatea veri*ic-rii n *inal a tuturor lucr-rilor i dac- s0au luat toate m-surile deprotec,ie pentru punerea n *unc,iune a instala,iei. Ast*el se va urm-ri dac- motoarele reductoarele icelelalte elemente componente snt )ine centrate i *i+ate dac- toate leg-turile electrice snt *-cute corectdac- ap-r-torile de protec,ie ale elementelor n micare snt puse la locul lor i snt prinse corespun-tor.

  27

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  27/29

  entru certi*icarea muncii depuse a opera,iilor e+ecutate ct i con*irmarea termin-rii lucr-rilor dentre,inere e*ului de ec!ip- i revine o)liga,ia s- consemnee acestea su) semn-tur- n registrul desupraveg!ere.

  '.N&RME %E SECURITATEA MUNCII (A INTRETINEREA SI REPARAREAMASINI(&R %E RI%ICAT SI TRANSP&RTAT

  entru asigurarea securit-,ii muncii la mainile utila$ele i instala,iile de ridicat i transportat este

  necesar s- *ie luate urm-toarele m-suri>0indicarea capacit-,ii de transport?0construirea unor ngr-diri de protec,ie peste curelele de transmisie pestelan,uri asupra transmisiilor curo,i din,ate i cu uru)0melc etc?0*olosirea dispoitivelor de protec,ie cu semnaliare sonor- luminoas- sau mecanic- n construc,ia mainiii asigurarea *unc,ion-rii lor permanente prin e+aminarea sistematic- repararea sau nlocuirea lor?0asigurarea cerin,elor impuse locului de lucru din punct de vedere al vii)ilit-,ii al comenii rapide amainii al circula,iei uoare? c-ile de acces pentru personalul de deservire vor *i prote$ate contraaccidentelor cu plase sau )alustrade?0cunoaterea riguroas- a normelor de e+ploatare pentru *iecare main- utila$sau instala,ie?

  0veri*icarea iol-rii ca)lurilor electrice i ec!ipamentului electric n vederea evit-rii accidentelor datorit-ac,iunii curentului electric?0intericerea manipul-rii materialelor in*lama)ile n apropierea ntrerup-toarelor electrice ntructsenteilc ce apar la aceste ntrerup-toare pot provoca incendii?0utila$ele i instala,iile de ridicat i transportat s- *ie ec!ipate cu estinctoare?0e*ectuarea instructa$ului de protec,ia muncii la ntreg personalul care lucrea- cu mainile utila$ele iinstala,iile de ridicat i transportat i s- se urm-reasc- pe teren modul de nsuire i de aplicare ainstruc,iunilor de te!nica securit-,ii muncii.

  2"

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  28/29

  ''.

 • 7/26/2019 Intretinerea Si Repararea Macaralelor

  29/29

  '2.ANE9E

  '2.'.C(ASI8ICAREA MACARA(E(&R

  Con*orm rescrip,iei Te!nice #SC#; T ;1F2&&3 Cerin,e te!nice privind montarea punerea n*unc,iune utiliarea repararea i veri*icarea te!nic- a macaralelor in raport cu comple+itatea deservirii igradul de pericol pe care il preint- in e+ploatare macaralele se impart in urm-toarele grupe> A ( C i

  Macarale deplasa)ile pe c-i *-r- in- de rulare i cele montate pe vagoane de cale *erat->automacarale macarale pe senile macarale autopropulsate pe pneuri macarale remorcate macaralemontate pe vagon de cale *erat-.

  Grupa (> Macarale deplasa)ile pe c-i cu in- de rulare av/nd )ra, i plat*orma rotitoare macaraleturn macarale portic i similare i macarale erricB.

  Grupa C> Macarale deplasa)ile pe c-i cu in- de rulare poduri rulante macarale portal isemiportal grini rulante suspendate trans)ordoare macarale de turnare ar$are *or$are etc.

  Grupa > #nclude macarale de tip special care nu se inlud n grupele anterioare macarale pe ca)lumacarale *oar*ece etc..

  Grupa 8rice tip de macara din grupele A ( C manevrate de la sol prin cutie cu )utoanecomand- radio i in*rarou orice tip de macara.