of 85 /85
1 NORMATIV PRIVIND ÎNTREłINEREA ŞI REPARAREA AUTOSTRĂZILOR REDACTAREA I Martie 2006 CUPRINS Capitolul I. GeneralităŃi Capitolul II Clasificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreŃinerii şi reparării autostrăzilor Capitolul III Planificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreŃinerii şi reparării autostrăzilor Capitolul IV Proiectarea, avizarea şi aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice Capitolul V Organizarea, executarea şi urmărirea lucrărilor Capitolul VI RecepŃia lucrărilor Anexa 1 Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice (AND 554/2002) Anexa 2 Structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor aferente întreŃinerii şi reparării autostrăzilor Anexa 3 CompetenŃe de avizare şi aprobare din punct de vedere tehnico-economic a documentaŃiilor pentru lucrările de întreŃinere şi reparaŃii Anexa 4 Prevederi generale privind durata normală de funcŃionare a autostrăzilor Anexa 5 Norme privind periodicitatea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii curente la autostrăzi Anexa 6 Lucrări de întreŃinere şi reparaŃii la structuri rutiere cu îmbrăcăminŃi asfaltice (30 ani) Anexa 7 Lucrări de întreŃinere şi reparaŃii la structuri rutiere cu beton de ciment (30 ani)

Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

Citation preview

Page 1: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

1

NORMATIV PRIVIND ÎNTRE łINEREA ŞI REPARAREA

AUTOSTRĂZILOR

REDACTAREA I Martie 2006

CUPRINS Capitolul I. GeneralităŃi Capitolul II Clasificarea lucrărilor şi serviciilor aferente

întreŃinerii şi reparării autostrăzilor

Capitolul III Planificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreŃinerii şi reparării autostrăzilor

Capitolul IV Proiectarea, avizarea şi aprobarea documentaŃiilor

tehnico-economice

Capitolul V Organizarea, executarea şi urmărirea lucrărilor Capitolul VI RecepŃia lucrărilor Anexa 1 Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile

aferente drumurilor publice (AND 554/2002)

Anexa 2 Structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor aferente întreŃinerii şi reparării autostrăzilor

Anexa 3 CompetenŃe de avizare şi aprobare din punct de vedere

tehnico-economic a documentaŃiilor pentru lucrările de întreŃinere şi reparaŃii

Anexa 4 Prevederi generale privind durata normală de funcŃionare

a autostrăzilor

Anexa 5 Norme privind periodicitatea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii curente la autostrăzi

Anexa 6 Lucrări de întreŃinere şi reparaŃii la structuri rutiere cu

îmbrăcăminŃi asfaltice (30 ani)

Anexa 7 Lucrări de întreŃinere şi reparaŃii la structuri rutiere cu beton de ciment (30 ani)

Page 2: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

2

Anexa 8 Lucrări de întreŃinere, reparaŃii şi înlocuire a parapetelor (glisiere) Anexa 9 Închiderea sau instituirea restricŃiilor de circulaŃie pe autostrăzi Anexa 10 Combaterea lunecuşului şi înzăpezirii autostrăzilor Anexa 11 CurăŃire decantoare Anexa 12 Lucrări de urmărire şi reparaŃii curente la clădiri şi instalaŃii aferente

dotărilor autostrăzii Anexa 13 Lucrări de întreŃinere şi reparaŃii poduri Anexa 14 Lucrări de întreŃinere şi reparaŃii consolidări Anexa 15 Revizia autostrăzilor Anexa 16 Dotări pe autostradă Anexa 17 Elemente pentru autostradă Anexa 18 Nodul rutier Anexa 19 IntersecŃii denivelate fără accese la autostradă Anexa 20 Parcări de scurtă durată şi spaŃii pentru servicii Anexa 21 Centre de întreŃinere şi coordonare Anexa 22 Semne de circulaŃie Anexa 23 Listă orientativă pentru personalul care trebuie să deservească un punct de sprijin pentru întreŃinere (PSI) Anexa 24 Listă orientativă pentru personalul care trebuie să deservească un centru de întreŃinere şi coordonare (CIC) Anexa 25 Listă orientativă pentru utilajele şi echipamentele care trebuie să deservească un punct de sprijin pentru întreŃinere (PSI) Anexa 26 Listă orientativă pentru utilajele şi echipamentele care trebuie să deservească un centru de întreŃinere şi coordonare (CIC)

Anexa 27 Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcŃionare a mijloacelor fixe -aprobat prin H.G. nr. 2139/30 xi 2004

Page 3: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

3

NORMATIV PRIVIND ÎNTRE łINEREA ŞI REPARAREA

AUTOSTRĂZILOR

CAPITOLUL I

GeneralităŃi

Obiectul şi scopul normativului

Art. 1. – Prezentul normativ reglementează în mod unitar activităŃile de întreŃinere şi

reparare a autostrăzilor.

Art. 2. – Prezentul normativ are ca scop:

a) stabilirea din punct de vedere tehnic şi economic a tipurilor de lucrări şi servicii

pentru fiecare din activităŃile de întreŃinere şi reparare a drumurilor, a podurilor , a

construcŃiilor şi amenajărilor aferente autostrăzilor.

b) reglementarea organizării, planificării şi urmăririi execuŃiei lucrărilor şi serviciilor de

întreŃinere şi reparaŃii, în mod sistematic şi la timp, pentru a asigura desfaşurarea

traficului rutier în condiŃii de siguranŃă şi confort şi conservarea patrimoniului

autostrăzilor.

ConŃinutul şi domeniul de aplicare al normativului

Art. 3. – Prezentul normativ prevede:

a) clasificarea şi definirea lucrărilor şi serviciilor desfăşurate de către administratorii

reŃelei de autostrăzi pentru întreŃinerea şi repararea acestora.

b) principii, sisteme şi proceduri de planificare şi evaluare a lucrărilor de întreŃinere şi

reparaŃii la autostrăzi.

c) proiectarea, avizarea şi aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice pentru lucrările

de întreŃinere şi reparaŃii la autostrăzi.

d) organizarea, executarea şi urmărirea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii la autostrăzi.

e) recepŃia lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii la autostrăzi.

Page 4: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

4

Art. 4. – Prezentul normativ nu se aplică lucrărilor de modernizări şi construcŃii noi

de autostrăzi, acestea executându-se în conformitate cu legislaŃia lucrărilor de

construcŃii. Nu se aplică la spaŃii comerciale, staŃii de alimentare cu carburanŃi,

restaurante, spaŃii moteluri, auto-service, etc din incinta spaŃiilor pentru servicii

concensionate.

Terminologie. DefiniŃii.

Art. 5. – Autostrada cuprinde lucrări de drumuri, poduri, construcŃii şi instalaŃii

aferente. În accepŃiunea prezentului normativ, se înŃelege fiecare construcŃie distinctă

dotată cu toate elementele necesare îndeplinirii funcŃiei pentru care este destinată, astfel:

Autostradă – drum public de interes naŃional, de mare capacitate, rezervat exclusiv

circulaŃiei autovehiculelor, prevăzut cu două căi unidirecŃionale

separate printr-o zonă mediană, având cel puŃin două benzi de circulaŃie

pe sens şi bandă de staŃionare accidentală, intersecŃii denivelate şi

accese limitate, intrarea şi iesirea autovehiculelor fiind permisă numai

prin locuri special amenajate denumite noduri de circulaŃie. Posedă

dotări speciale pentru siguranŃa şi confortul utilizatorilor.

Conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 45/27 ianuarie,1998,

autostrăzile sunt drumuri naŃionale de mare capacitate (Media Zilnică

Anuală peste 16000 vehicule fizice) şi viteză, de clasă tehnică I.

Nod rutier – Totalitatea construcŃiilor şi instalaŃiilor de semnalizare, precum şi a

dotărilor din zona de intersecŃie denivelată a două sau mai multe

drumuri.

Pod combinat - Pod care susŃine o şosea şi o cale ferată pe aceeaşi suprastructură.

Pasaj denivelat – IntersecŃie între două căi de comunicaŃie, amenajată la niveluri diferite

şi fără legături între ele.

Pasaj inferior – ConstrucŃie specială (pod) care permite unui drum să treacă pe sub un

alt drum, cale ferată sau pe sub un obstacol.

Pod de cale ferată care traversează o şosea (conform STAS 5626/1992).

Page 5: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

5

Pasaj superior – ConstrucŃie de artă (pod), inclusiv căile de acces, care permite unui

drum să treacă pe deasupra unui alt drum, cale ferată sau obstacol.

Pod de şosea care traversează o cale ferată (conform STAS 5626/1992).

Drumul , ca parte componentă a autostrăzii cuprinde terasamentele, fundaŃia, stratul de

bază şi îmbrăcămintea, acostamentele, şanŃurile de scurgere, rigolele,

trotuarele, podeŃele (cu deschiderea sau cu suma deschiderilor mai mica

de 5m), benzile separatoare ale căilor şi spaŃiile verzi, plantaŃiile de

arbori şi arbuşti situate în zonele de siguranŃă ale drumurilor, indicatorii

kilometrici, zidurile de sprijin sau de căptuşire, inclusiv părŃile

componente ale acestor lucrări care depăşesc zonele, precum şi

construcŃiile, amenajările şi instalaŃiile legate de siguranŃa circulaŃiei

(indicatoare pentru circulaŃie, console, portale de semnalizare, stâlpi de

ghidare, parapete, semafoare, lămpi cu lumina intermitentă, etc.),

marcaje rutiere, gardurile de protecŃie, locurile de parcare şi de staŃionare

pentru autovehicule, benzile de urgenŃă sau de staŃionare, benzile

suplimentare destinate vehiculelor lente, platformele amenajate (inclusiv

căile de acces) pentru verificarea tonajelor autovehiculelor în punctele de

control şi trecere a frontierei şi pentru instalaŃiile portabile de cântărire,

platformele de depozitare a materialelor pentru lucrările de întreŃinere şi

reparare drumuri.

Podurile cuprind poduri de şosea şi cele combinate cu deschideri sau suma

deschiderilor mai mare de 5 m, viaductele, pasajele denivelate şi

paserelele pentru pietoni cu toate elementele componenete.

ConstrucŃiile şi amenajările aferente cuprind tunelurile, lucrările de drenaje, captările

de izvoare, puŃurile absorbante, consolidări de suprafaŃă (prin înierbări,

brăzduiri, plantaŃii, cleionaje, etc.) apărări de maluri şi rectificări ale

cursurilor de apă, amenajări de torenŃi şi amenajări de văi contra

eroziunilor, şanŃuri de gardă şi canale de evacuare, consolidările de

terenuri prin coloane şi piloŃi, prin metoda pământului armat sau prin

metode chimice şi electrochimice, camerele de împrumut, plantaŃiile din

perdelele de protecŃie, centre de întreŃinere şi coordonare, puncte de

Page 6: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

6

sprijin pentru întreŃinere,parcări de scurtă durată, spaŃii pentru servicii tip

S1, S2, S3, staŃii de taxare,puncte de control trecere frontieră, precum şi

alte construcŃii, amenajări şi instalaŃii destinate întreŃinerii reparării şi

siguranŃei circulaŃiei pe autostrăzi sau pentru producŃia auxiliară necesară

realizării lucrărilor de întreŃinere curentă periodică, precum şi pentru

informarea operativă asupra stării drumurilor.

InstalaŃii pentru semnalizare (indicatoare, portale, parapete, etc.),

instalaŃiile şi aparatura de monitorizare, control şi dirijare a traficului

rutier , instalaŃiile şi aparatura pentru monitorizarea traficului rutier pe

timp iarnă, dotările din gama de apel urgenŃă (telefoane, etc.), instalaŃiile

şi dotarea staŃiilor de peaj de pe autostrăzi sau de la nodurile rutiere,

poduri, panourilor de semnalizare cu mesaj variabil.

Echipamente pentru detectarea perturbaŃiilor de circulaŃie, detectarea

ceŃei , poleiului, vântului, etc.

Panouri pentru comunicarea informaŃiilor către utilizatori, etc.

Lucr ări/servicii - sunt reglementate în Nomenclatorul clasificării activităŃilor şi

produselor/serviciilor din economia naŃională – la secŃiunea G –

lucrări construcŃii, diviziunile 45, grupele 451-454, respectiv

secŃiunea M, diviziunile 71-74 şi 93.

Documente de referinŃă

Art. 7. În cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la:

1) Legea nr. 82 /1998 - Lege pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 43/1997

privind regimul drumurilor;

2) Legea nr. 10 /1995 – Legea privind calitatea în construcŃii;

3) Legea nr. 50 /1991 , republicată – Lege privind autorizarea construcŃiilor şi unele

măsuri pentru realizarea locuinŃelor;

4) Legea nr. 333/08.07.2003 – Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor

şi persoanelor.

Page 7: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

7

5) O.U.G. 84/2003 – OrdonanŃă de UrgenŃă a Guvernului privind infiinŃarea

Companiei NaŃionale de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale S.A, prin reorganizarea

Regiei Autonome AND din România aprobată şi modificată prin Legea 47/2004;

6) H.G. 766/1997, Anexa nr. 4 - Hotărârea de Guvern pentru aprobarea unor

regulamente privind calitatea în construcŃii – Regulament privind urmărirea

comportării în exploatare, intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor;

7) Ord. M.T. nr. 43/1998 – Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor

naŃionale;

8) Ord. M.T. nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a

drumurilor publice;

9) PD 162/2002 – Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane;

10) Ord. M.T. nr.346/2000 – Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor de întreŃinere şi

reparaŃii aferente drumurilor publice

11) Ord. MLPAT nr.57/N/1999 – Normativ privind urmărirea comportării în timp a

construcŃiilor, P 130-1999;

12) SR 4032-1/2001 – Lucrări de drumuri. Terminologie;

13) STAS 5626/1992 – Poduri. Terminologie;

14) SR 174-1/2002 – Lucrări de drumuri. ÎmbrăcăminŃi bituminoase cilindrate

executate la cald. CondiŃii tehnice de calitate;

15) SR 174-2C/1997 – Lucrări de drumuri. ÎmbrăcăminŃi bituminoase cilindrate

executate la cald. CondiŃii tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a

mixturilor asfaltice şi recepŃia îmbrăcăminŃilor ;

16) SR 7970 – Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald.

17) SR 183-1/1995 – Lucrări de drumuri. ÎmbrăcăminŃi din beton de ciment

executate în cofraje fixe. CondiŃii tehnice generale de calitate;

18) SR 183-2/1998 – Lucrări de drumuri. ÎmbrăcăminŃi din beton de ciment

executate în cofraje glisante. CondiŃii tehnice generale de calitate;

19) STAS 599/2004 – Tratamente bituminoase;

20) AND 525/2000 – Normativ privind protecŃia drumurilor publice pe timp de iarnă,

combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii;

Page 8: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

8

21) AND 547/1999 – Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecŃiunilor la

îmbrăcăminŃile rutiere moderne;

22) AND 567/2002 – InstrucŃiuni privind modul de intervenŃie în cazul dezastrelor

produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice;

23) AND 504/93 – InstrucŃie privind revizia drumurilor publice;

24) DD 505/2001 – InstrucŃiuni privind activitatea districtului de drumuri;

25) CD 99/2001 – Normativ privind repararea şi întreŃinerea podurilor, podeŃelor de

şosea din beton, beton armat, beton precomprimat şi zidărie de piatră;

26) AND 561/2001 – InstrucŃie privind plantaŃiile rutiere;

27) AND 562/2001 – InstrucŃie privind calitatea pepinierelor rutiere;

28) CD 75/2000 – Normativ privind folosirea, întreŃinerea şi repararea clădirilor

din ramura drumuri;

29) AND 514/2000 – Metodologie privind efectuarea recepŃiilor lucrărilor de

întreŃinere şi reparaŃie curente la drumuri, poduri;

30) AND 523/2004 – Normativ privind execuŃia straturilor bituminoase foarte subŃiri

la rece, cu emulsie de bitum;

31) AND 532/1997 – Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcăminŃilor rutiere;

32) AND 522/2002 – InstrucŃiuni privind stabilirea stării tehnice a unui pod;

33) CD 155/2001 – InstrucŃiuni tehnice departamentale privind determinarea stării

tehnice a drumurilor moderne;

34) C56-2002 - Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de

instalaŃii aferente construcŃiilor;

35) NP 067/2002 – Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor,

căilor ferate şi podurilor împotriva acŃiunii apelor curgătoare şi lacurilor;

36) NE 025/2003 – Normativ pentru intervenŃii de urgenŃă la îmbrăcăminŃile

bituminoase pe timp friguros.

Page 9: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

9

CAPITOLUL II

Clasificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreŃinerii şi reparării autostr ăzilor

Art. 8. În scopul satisfacerii cerinŃelor desfăşurării traficului rutier în condiŃiile de

siguranŃă şi confort, precum şi pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii

execută lucrări şi servicii de întreŃinere şi reparaŃii la părŃile componente ale

autostrăzilor.

Art. 9. ActivităŃile de întreŃinere şi reparare a autostrăzilor se clasifică în:

a) lucrări şi servicii planificate;

b) lucrări accidentale.

Art. 10. Lucrările şi serviciile planificate pot fi:

a) servicii pregătitoare aferente întreŃinerii şi reparării autostrăzilor (anexa 2,cap. A);

b) lucrări şi servicii privind întreŃinerea curentă a autostrăzilor (anexa 2, cap. B);

c) lucrări şi servicii privind întreŃinerea periodică a autostrăzilor (anexa 2, cap. C);

d) lucrări aferente reparaŃiilor curente la autostrăzi (anexa 2, cap D);

e) lucrări aferente reparaŃiilor capitale la autostrăzi (anexa 2, cap E);

Art. 11. – (1) ÎntreŃinerea şi repararea autostrăzilor cuprinde pe lângă lucrările

propriu-zise şi o serie de servicii pregătitoare, începând de la gestionarea reŃelei de

autostrăzi, întocmirea documentaŃiilor tehnico-economice şi asigurarea calităŃii, până la

monitorizarea controlului mijloacelor de transport care circula pe autostrăzi.

(2) În cap. A al anexei 2 din prezentul normativ sunt detaliate serviciile pregătitoare

aferente întreŃinerii şi reparării autostrăzilor.

Art. 12. – (1) Lucrările şi serviciile privind întreŃinerea autostrăzilor constau în

totalitatea activităŃilor de intervenŃie ce se execută în tot timpul anului determinate de

uzura sau degradarea în condiŃii normale de exploatare, care au ca scop asigurarea

condiŃiilor tehnice necesare desfăşurării circulaŃiei rutiere în siguranŃă cu respectarea

normelor în vigoare, precum şi de a menŃine acest patrimoniu public în stare permanentă

de curăŃenie .

Page 10: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

10

(2) În cazul autostrăzilor se realizează lucrări specifice de întreŃinere şi reparaŃii

privind în mod special siguranŃa circulaŃiei şi cărora li se acordă o importanŃă deosebită.

Dintre acestea se remarcă următoarele:

- întreŃinerea dispozitivelor şi echipamentelor de siguranŃă a circulaŃiei rutiere

(indicatoare, portale de semnalizare, parapete, etc.);

- refacerea sistematică a marcajului, în special pe sectoarele unde ghidarea

utilizatorilor este esenŃială pentru siguranŃa circulaŃiei (noduri de circulaŃie, benzi

suplimentare, etc.);

- îmbunătăŃirea aderenŃei suprafeŃei de rulare prin realizarea de covoare asfaltice la

îmbrăcăminŃile bituminoase sau striaj la îmbrăcăminŃile din beton de ciment;

- asigurarea iluminatului în zonele prevăzute în acest scop;

- intervenŃii pentru semnalizarea punctelor de lucru şi a situaŃiilor de urgenŃă

(accidente);

- acordarea asistenŃei rutiere prin intermediul posturilor de apel în cazuri de urgenŃă;

- întreŃinerea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaŃă şi subterane;

- întreŃinerea spaŃiilor pentru servicii.

Este important ca pentru fiecare autostradă să se constitue „Banca de date rutiere”

care să conŃină date tehnice privind lucrările de artă, sistemul rutier al autostrăzilor şi

construcŃiile anexe.

Astfel se va asigura baza ştiinŃifică pentru organizarea, planificarea şi execuŃia

lucrărilor de întreŃinere şi reparare a autostrăzilor. Toate lucrările privind întreŃinerea

autostrăzilor trebuie să aibă un pronunŃat caracter preventiv, în scopul evitării apariŃiei

defecŃiunilor.

(3) Serviciile propriu-zise reprezintă activităŃi (altele decât lucrările) ce se desfăşoară

atât în perioada de vară, cât şi în perioada de iarnă în vederea asigurării circulaŃiei rutiere

pe autostrăzi în condiŃii de siguranŃă. În cap. B şi C al anexei 2 la prezentul normativ

sunt detaliate aceste lucrări şi servicii. Serviciile propriu-zise sunt marcate cu *).

(4) Lucrările de întreŃinere pot fi:

a) lucrări de întreŃinere curentă, care se execută permanent pentru menŃinerea

curăŃeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări

punctuale de mică amploare la autostrăzi;

Page 11: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

11

b) lucrări de întreŃinere periodică sunt acele lucrări ce se execută periodic şi

planificat în scopul compensării parŃiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere,

lucrărilor de artă, de siguranŃă rutieră şi clădirilor anexe aferente autostrăzilor.

(5) Ca strategie de execuŃie, lucrările de întreŃinere, acestea pot fi:

a) strategie de tip curativ, care se aplică atunci când se execută lucrări punctuale

funcŃie de degradările ce apar, asigurându-se niveluri de serviciu scăzute cu o suprafaŃă

de rulare scăzută;

b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea şi adaptarea

sistemului rutier sau a elementului lucrării de artă (pod, podeŃ, pasaj, viaduct, protecŃii

taluze, etc.) sau de siguranŃa rutieră pentru nivelul de agresivitate la care este supus.

Art. 13. – (1) Lucrările de reparaŃii a autostrăzilor constau în totalitatea lucrărilor

fizice de intervenŃie care au ca scop compensarea parŃială sau totală a uzurii fizice şi

morale produsă ca urmare a exploatării normale sau a acŃiunii agenŃilor de mediu,

îmbunătăŃirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numărul

de benzi de circulaŃie existente, refacerea sau înlocuirea de elemente sau părŃi de

construcŃii ieşite din uz care afectează rezistenŃa, stabilitatea, siguranŃa în exploatare şi

protecŃia mediului.

(2) În funcŃie de modalitatea de intervenŃie lucrările de reparaŃii pot fi:

a) reparaŃii curente;

b) reparaŃii capitale.

(3) Lucrările de reparaŃii curente sunt cele care se execută periodic în scopul

compensării parŃiale sau totale a capacităŃii portante şi uzurii produse căii de rulare,

podurilor şi anexelor acestora, pentru a li se reda condiŃiile normale de exploatare şi de

siguranŃa circulaŃiei rutiere. În cap. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate

aceste lucrări.

(4) Lucrările de reparaŃii capitale sunt cele care se execută periodic în scopul

compensării totale a uzurii fizice şi morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice ale

autostrăzilor la nivelul impus de creşterea traficului rutier . În cap. E al anexei 2 la

prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrări.

Page 12: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

12

Art. 14. Pentru lucrările de întreŃinere şi reparaŃii sunt necesare maşini şi instalaŃii, ca

de exemplu:

- maşini pentru curăŃarea căii, acostamentelor şi a zonei mediane;

- maşini pentru repararea îmbrăcăminŃilor asfaltice sau din beton;

- maşini pentru refacerea marcajelor rutiere;

- instalaŃii pentru întreŃinerea portalelor şi corpurilor de iluminat;

- instalaŃii pentru revizia podurilor şi viaductelor;

- aparatură pentru investigarea continuă şi periodică a reŃelei de autostrăzi, care să

permită efectuarea măsurătorilor necesare fără a deranja circulaŃia rutieră.

Art. 15. În cazul execuŃiei lucrărilor de întreŃinere sau de reparaŃie a căii

unidirecŃionale sau în cazurile neprevăzute (defecŃiuni grave ale părŃii carosabile,

accidente de circulaŃie pe unele benzi) este necesar să se realizeze o semnalizare mobilă

adecvată care să indice utilizatorilor efectuarea manevrelor necesare în deplină siguranŃă.

(a se vedea ordinul MI 1112/2000 şi MT 411/2000 şi Anexa 9 din acest normativ).

Art. 16. Autostrăzile trebuie să fie dotate cu reŃea proprie de semnalizare – avertizare

sau telefonie.

Echipamenetele care asigură exploatarea în condiŃii deosebite a autostrăzilor se

compun din:

- echipamente de detectare a perturbaŃiilor de circulaŃie (accidente, blocare circulaŃie,

evenimente deosebite, etc.) care constau din televiziune cu circuit inchis sau patrulare

pe autostradă cu mijloace auto, etc.;

- echipamente de transmiterea datelor şi informaŃiilor;

- echipamente centrale de prelucrare şi decizie.

Art. 17. Detectarea ceŃei şi a poleiului, combaterea lunecuşului şi înzăpezirii (a se

vedea anexa 10) pe autostrăzi prezintă o importanŃă deosebită, având în vedere pericolul

pe care îl prezintă aceste fenomene pentru siguranŃa circulaŃiei, în special la viteze de

circulaŃie mai mari de 100 km/h.

Detectoarele se amplasează în zone unde aceste fenomene sunt mai frecvente.

Avertizarea utilizatorilor asupra prezenŃei ceŃei şi condiŃiilor de polei se face prin

panouri variabile sau alte mijloace.

Page 13: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

13

Administratorii autostrăzilor vor lua măsuri de organizare a intervenŃiilor pe timp de

iarnă, care constau în:

- dotarea bazelor de deszăpezire pe timp de iarnă; aprovizionarea cu materiale

specifice; etc;

- organizarea unităŃilor operative de acŃiune;

- întocmirea planului operativ;

- elaborarea programului pregătirilor în vederea iernii.

Planul operativ de acŃiune în timpul iernii se va întocmi la autostrăzi pe perioada 15

octombrie – 30 martie anul viitor (pentru a cuprinde perioada în care se pot manifesta

fenomenele de apariŃie a poleiului şi ceŃii). Întocmirea planului operativ se va face în

fiecare an, în perioada 15 – 30 iunie şi va fi trimis la CNADNR până la 1 iulie.

Propunerile vor vi aprobate în consiliul de AdministraŃie al CNADNR până la data de 15

iulie.

Art. 18. InformaŃiile vor fi comunicate utilizatorilor prin panouri cu indicaŃii variabile,

lămpi de semnalizare, bariere, etc sau prin sisteme radio speciale.

Panourile cu indicaŃii variabile se amplasează în lungul autostrăzii, pe cât posibil

deasupra acesteia, la intervale de distanŃe convenabile (cca 2 km). Panourile trebuie să

fie suficient de mari pentru a fi văzute de la distanŃă.

Se pot utiliza şi aparate de radiorecepŃie cu care se vor echipa autovehiculele

participante la trafic.

IndicaŃiile se referă la limitarea vitezei, accident, ceaŃă, polei, etc.

Art. 19. Se vor organiza echipe mobile de patrulare care să aibă drept sarcină

principală paza patrimoniului autostrăzii (semne de circulaŃie, parapete, panouri

antiorbire, garduri, spaŃii pentru servicii, plantaŃii, etc.).

Aceste echipe vor patrula pe întreaga lungime a autostrăzii conform unui program

stabilit şi vor fi îndrumate cu precădere către locurile semnalate de participanŃii la trafic

că se produc nereguli privind patrimoniul autostrăzii şi siguranŃa circulaŃiei.

Art. 20. În spaŃiile pentru servicii se vor nominaliza persoane care vor supraveghea

permanent ordinea în zonă.

Page 14: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

14

Art. 21. Grupurile sociale vor fi deservite permanent de persoane angajate în acest

sens.

Grupurile sociale vor fi în permanenŃă curate şi în stare normală de funcŃionare.

Aceeaşi atenŃie se va acorda şi locurilor pentru parcări de scurtă durată.

Art. 22. Asigurarea pazei la podurile şi tunelurile importante se va face conform

reglementărilor în vigoare.

Art. 23. Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente întreŃinerii şi reparării

drumurilor publice a fost aprobat de Ministrul Transporturilor cu Ordinul nr. 346 din 15

mai 2000. Aceste lucrări sunt prezentate în anexa 1 şi în detaliu ( pe grupe şi subgrupe

de lucrări şi servicii) pentru autostrăzi în anexele 2-16.

CAPITOLUL III

Planificarea lucrărilor şi serviciilor

aferente întreŃinerii şi reparării autostr ăzilor

Art. 24. La planificarea lucrărilor şi serviciilor privind întreŃinerea şi repararea

autostrăzilor se va Ńine seama de următoarelor principii de bază:

a) crearea unor legături normale între autostrăzi, drumuri expres, drumuri

naŃionale europene, drumuri naŃionale principale, drumuri naŃionale secundare,

drumuri judeŃene în vederea asigurării unei reŃele de drumuri unitare din punct

de vedere funcŃional în concordanŃă cu cerinŃele economiei naŃionale;

b) acordarea priorităŃii în planificarea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii pentru

autostrăzile cu trasee importante din punct de vedere economic, administrativ şi

turistic;

c) obŃinerea unei eficienŃe maxime a utilizării fondurilor.

Art. 25. Tipurile de lucrări de întreŃinere sau reparaŃii, volumul lucrărilor şi fondurile

necesare execuŃiei acestora se stabilesc în funcŃie de:

a) nivelul de serviciu al autostrăzii respective (natura şi intensitatea traficului,

zona climatică);

b) starea tehnică a autostrăzii, ca urmare a efectuării măsurătorilor tehnice, a

reviziilor şi controalelor;

Page 15: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

15

c) evidenŃele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea în

exploatare;

d) strategia şi politicile de întreŃinere adaptate în funcŃie de ipotezele bugetare

avute în vedere;

e) normativele specifice fiecărei activităŃi (drumuri, poduri, construcŃii,

instalaŃii,etc).

Art. 26. – (1) Utilizarea cu maximă eficienŃă tehnică şi economică a fondurilor

pentru întreŃinerea şi repararea autostrăzilor se poate obŃine şi prin utilizarea la

planificarea şi prioritizarea lucrărilor a sistemelor de administrare optimizată a acestora

(Pavement Management System şi Bridge Management System), care au la bază

măsurători tehnice complexe periodice ale reŃelei de autostrăzi.

(2) Urmare interpretării datelor privind starea autostrăzilor înscrise într-un program

special, se vor alege politicile şi strategiile de intervenŃie, perioada optimă de execuŃie,

prioritizarea lucrărilor şi nivelul de urgenŃă.

Art. 27. Lucrările accidentale datorate calamităŃilor naturale se execută în primă

urgenŃă pentru restabilirea circulaŃiei, urmând ca documentaŃia tehnico-economică să fie

elaborată şi aprobată ulterior. Lucrările de definitivare se vor realiza conform

planificării.

Art. 28. Programele anuale pentru lucrările şi serviciile de întreŃinere şi reparaŃii la

autostrăzi se vor stabili în conformitate cu nomenclatorul privind lucrările şi serviciile

aferente drumurilor publice (aprobate cu ordinul Ministrului Transporturilor nr.

346/2000 - anexa 1), în funcŃie de resursele financiare aprobate, durata normală de

funcŃionare a autostrăzilor din anexa 4 şi periodicitatea lucrărilor de întreŃinere şi

reparaŃii curente specifice autostrăzilor din anexa 5.

Art. 29. Programele anuale de întreŃinere şi reparaŃii se elaborează de către

administraŃia reŃelei de autostrăzi şi vor fi aprobate de CNADNR.

Page 16: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

16

CAPITOLUL IV

Proiectarea, avizarea şi aprobarea

documentaŃiilor tehnico-economice

Art. 30. DocumentaŃiile tehnico-economice pentru lucrările de întreŃinere şi reparaŃii

curente la autostrăzi se elaborează prin forŃe proprii ale administratorului sau prin alte

unităŃi de proiectare specializate.

Art. 31. DocumentaŃiile tehnico - economice pentru lucrările de reparaŃii capitale la

autostrăzi, menŃionate în anexa 2 la cap. E sunt lucrări de tehnicitate şi complexitate

deosebită care se elaborează prin unităŃi de proiectare specializate. Alegerea

proiectantului se face pe baza procedurilor legale în vigoare.

Art. 32. Proiectele de execuŃie pentru lucrările de reparaŃii curente şi capitale vor fi

verificate de către specialişti verificatori de proiecte atestaŃi.

Art. 33. DocumentaŃiile tehnico – economice pentru lucrările de întreŃinere şi

reparaŃii se avizează şi se aprobă potrivit competenŃelor indicate în anexa 3.

CAPITOLUL V

Organizarea, executarea şi urmărirea lucr ărilor

Art. 34. – (1) Organizarea şi executarea lucrărilor şi serviciilor de întreŃinere curentă

a autostrăzilor se fac de regulă prin unităŃi proprii ale administraŃiilor de autostrăzi

respective, în regie proprie sau prin contract cu unităŃi de execuŃie atestate tehnic pentru

acest gen de lucrări urmare analizei de oferte sau licitaŃie.

(2) Executarea lucrărilor şi serviciilor de întreŃinere periodică a autostrăzilor se face

în limita fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale şi a priorităŃilor stabilite

pe baza documentaŃiilor tehnico-economice.

Art. 35. ExecuŃia lucrărilor de întreŃinere periodică şi reparaŃii la autostrăzi se face

prin unităŃi de profil, atestate tehnic, pe bază de contract încheiat între administratorul

autostrăzii şi anteprenori conform procedurilor legale în vigoare.

Art. 36. Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se execută în regie se face de către

personalul tehnic de specialitate al administraŃiilor autostrăzilor.

Page 17: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

17

Art. 37. Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se execută prin terŃi se va face de către

personalul tehnic aparŃinând administratorului, atestat pentru activitatea de dirigenŃie sau

consultanŃă, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.

CAPITOLUL VI

RecepŃia lucrărilor

Art. 38. RecepŃia lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii ale autostrăzilor şi instalaŃiilor

aferente se face în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii şi

regulamentele proprii, emise în baza reglementărilor în vigoare.

Page 18: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

18

Anexa 1

NOMENCLATORUL PRIVIND LUCR ĂRILE ŞI SERVICIILE AFERENTE DRUMURILOR PUBLICE

(aprobat cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/15.05.2000)

Servicii/ Lucrări

Denumirea activităŃii şi a Indicativului

A. Servicii pregătitoare aferente întreŃinerii şi reparării drumurilor publice

A.1. Gestionarea bunurilor publice din administrare

A.2. Întocmirea documentaŃiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreŃinere şi reparaŃii la drumuri

A.3. Asigurarea calităŃii şi a controlului tehnic al calităŃii, activitate laboratoare

A.4. Studii, cercetări, experimentări, inclusiv urmărirea în exploatare a acestora

A.5. Coordonarea dezvoltării unitare a reŃelei de drumuri publice

A.6. Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice

B. Lucr ări şi servicii privind între Ńinerea curentă a drumurilor publice

101. ÎntreŃinere curentă pe timp de vară 102. ÎntreŃinere curentă pe timp de iarnă

C. Lucr ări şi servicii privind între Ńinerea periodică a drumurilor publice

103 Tratamente bituminoase 104. Straturi bituminoase foarte subŃiri 105. Covoare bituminoase 106. Reciclarea în situ a îmbrăcăminŃii asfaltice 107. SiguranŃa rutieră 108. PlantaŃii rutiere 109. ÎntreŃinerea clădirilor şi instalaŃiilor de telecomunicaŃii 111. Protejarea corpului şi a platformei drumului

112. ÎntreŃinerea periodică a podurilor, viaductelor, pasajelor, podeŃelor, tunelelor

D. Lucrări aferente reparaŃiilor curente la drumurile publice

113. Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor, pasajelor, tunelurilor în starea tehnică iniŃială, în urma unor evenimente accidentale (inundaŃii, cutremure, alunecări, etc.)

115. Ranforsări sisteme rutiere (cu lianŃi bituminoşi şi hidraulici) 116. Benzi suplimentare pentru vehicule lente 117. Eliminarea punctelor periculoase (completări parapete)

Page 19: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

19

118. ReparaŃii curente la poduri 119. ReparaŃii curente clădiri (aferente dotărilor autostrăzii) E. Lucrări aferente reparaŃiilor capitale la drumurile publice

120. Consolidări de terasamente la drumuri, versanŃi, ameliorări de albii, ziduri de sprijin de volum mare, copertine de protecŃie contra avalanşelor, etc.

121. Reabilitări de sisteme rutiere 122. Consolidări şi reabilitări de poduri

123. Consolidări ale structurii de rezistenŃă, extinderi, modernizări de clădiri aferente drumurilor publice

Page 20: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

20

Anexa 2

STRUCTURA PE GRUPE ŞI SUBGRUPE DE LUCRĂRI ŞI SERVICII A INDICATIVELOR AFERENTE

ÎNTREłINERII ŞI REPARĂRII AUTOSTR ĂZILOR

Simbolul/ Indicativul Denumirea activităŃii indicativului şi a subindicativului

A. Servicii pregătitoare aferente întreŃinerii şi reparării autostrăzilor

A.1. Gestionarea reŃelei de autostrăzi A.1.1. Cadastrul reŃelei de autostrăzi A.1.2. Cartea construcŃiilor şi arhiva de documente A.1.3. Postutilizarea autostrăzilor A.1.4. Asigurarea pazei patrimoniului autostrăzii ( calea rutieră,

instalaŃiile de siguranŃă, poduri, tuneluri, centre de întreŃinere şi coordonare, puncte de sprijin pentru întreŃinere, parcări de scurtă durată, spaŃii pentru servicii, staŃii de taxare, puncte de control frontieră precum şi a instalaŃiilor de telecomunicaŃii în lungul autostrazii, etc.

A.1.5. ReŃea de radio telefon, teletransmisie la reŃele locale, naŃionale şi internaŃionale.

A.1.6. Sistemul de administrare optimizată a reŃelei de autostrăzi. A.1.6.1. Banca de date tehnice rutiere. A.1.6.2. Exploatarea şi dezvoltarea sistemului de administrare optimizată

PMS şi BMS A.1.6.3. Gestiunea traficului rutier A.1.6.4. Investigarea şi expertizarea reŃelei de autostrăzi prin măsurători

cu aparatură şi revizii ale stării acestora A.1.6.5. Concesionări, arendări şi închirieri în legătură cu reŃeaua de

autostrăzi A.2. Întocmirea documentaŃiilor tehnico-economice pentru lucrările

de întreŃinere şi reparaŃii pentru autostrăzi A.3. Asigurarea calităŃii şi controlul tehnic al calităŃii, activitate

laborator şi consultanŃă A.4. Studii, cercetări, experimentări A.4.1. Studii şi experimentări privind siguranŃa circulaŃiei rutiere A.4.2. Studii şi experimentări pentru realizarea îmbrăcăminŃii rutiere cu

caracteristici superioare A.4.3. InvestigaŃii, expertizări, cercetări şi testări poduri, pasaje,

tuneluri şi alte lucrări de artă A.4.4. Alte studii şi cercetări pentru îndeplinirea obiectului de

activitate, inclusiv urmărirea în exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung

Page 21: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

21

A.5. Coordonarea dezvoltării unitare a reŃelei de autostrăzi A.5.1. Elaborarea studiilor şi prognozelor pentru întreŃinerea,

dezvoltarea unitară a reŃelei de autostrăzi A.5.2. Elaborarea normelor specifice sectorului de autostrăzi A.5.4. ActivităŃi funcŃionale, gestionarea rovignetelor etc. A.5.5. Activitate de protocol A.5.6. Pregătire, perfecŃionare personal A.5.7. Coordonarea dezvoltării sistemului informatic al reŃelei de

autostrăzi A.6. Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe autostrăzi B. Lucrări şi servicii*) privind întreŃinerea curentă a

autostrăzilor 101 Între Ńinere curentă pe timp de vară 101.1 ÎntreŃinerea părŃii carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte

(strat de rulare) 101.1.1. ÎntreŃinerea îmbrăcăminŃilor asfaltice cuprinde: întreŃinerea

suprafeŃelor degradate la îmbrăcămintea asfaltică şi măsuri de protecŃie a acesteia; înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor, plombări, colmatarea fisurilor şi a crăpăturilor, badijonarea suprafeŃelor poroase, precum şi aşternerea nisipului pe suprafeŃe cu bitum în exces sau şlefuite; înlăturarea pietrişului sau a criblurii alergătoare, etc. (Anexa 6)

101.1.2. ÎntreŃinerea îmbrăcăminŃilor cu lianŃi hidraulici cuprinde: plombări, colmatări de rosturi şi crăpături, refacerea rosturilor; eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale, etc. (Anexa 7)

101.2 ÎntreŃinerea comună a autostrăzilor – indiferent de structura rutier ă

101.2.1. ÎntreŃinerea platformei drumului cuprinde: curăŃarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materialele aduse de viituri (podmol, stânci, anrocamente, arbori, etc.) tratarea burduşirilor, a unor tasări locale, aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, tăierea dâmburilor, completarea cu pământ, cu balast, etc., nivelarea la cotă, curăŃarea acostamentelor în dreptul parapetelor direcŃionale: tăieri de cavalieri şi corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu:

101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum şi prevenirea efectelor inundaŃiilor cuprinde: - întreŃinerea şanŃurilor şi a rigolelor: curăŃarea şanŃurilor, a

rigolelor, a canalelor şi a podeŃelor; executarea rigolelor de acostament şi a şanŃurilor de gardă, a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru îndepărtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea şanŃurilor, rigolelor, a şanŃurilor de gardă, a canalelor de scurgere; eliminarea

Page 22: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

22

rupturilor locale, a tasărilor şi a crăpăturilor, refacerea rosturilor la şanŃurile şi rigolele pavate;

- întreŃinerea drenurilor: curăŃarea şi repararea căminelor de vizitare, a puŃurilor de aerisire şi a capetelor de drenuri, completarea capacelor căminelor la puŃurile de aerisire; verificarea funcŃionării drenurilor (conform instrucŃiei) şi curăŃarea cunetelor; curăŃarea decantoarelor;

- prevenirea efectelor inundaŃiilor: întreŃinerea lucrărilor de corecŃii ale torenŃilor şi de amenajare a văilor contra eroziunilor; întreŃinerea lucrărilor de apărări de maluri şi regularizări ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local şi a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor; apărări de maluri de volum mic, corecŃii locale ale albiilor, şanŃuri de gardă, amenajări ale torenŃilor şi ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente şi dispozitive pentru intervenŃii în caz de inundaŃii:

- întreŃinerea zidurilor de sprijin sau de căptuşire; curăŃarea coronamentelor şi barbacanelor de vegetaŃie, gunoaie, precum şi corecŃii izolate;

101.2.3 ÎntreŃinerea mijloacelor pentru siguranŃa circulaŃiei rutiere şi de informare cuprinde: - întreŃinerea semnalizării verticale: îndreptarea, spălarea şi

vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulaŃie, a stâlpilor şi a altor mijloace de dirijare a circulaŃiei, recondiŃionarea tablelor indicatoare, a portaleor şi a consolelor; remontarea acestora;

- întreŃinerea semnalizării orizontale: completarea sau refacerea izolată a marcajelor pe partea carosabilă, corecŃii ale marcajelor;

- întreŃinerea şi montarea indicatoarelor km: vopsirea şi scrierea, spălarea sau îndreptarea indicatoarelor km, montarea acestora;

- întreŃinerea parapetelor direcŃionale: completarea elementelor degradate, revopsire, spălare periodică, protecŃii anticorosive, etc.;

- întreŃinerea gardurilor de protecŃie: întreŃinerea şi repararea gardurilor de protecŃie, demontare, remontare, completare cu elemente necesare;

- întreŃinerea instalaŃiilor de telecomunicaŃii din lungul autostrăzii (instalaŃia coloane apel-urgenŃă, instalaŃia detectoare meteo-polei, ceaŃă, vânt, trafic-viteză, instalaŃia de panouri de informare, etc.), supravegherea funcŃionării, curăŃarea senzorilor, curăŃarea cabinelor telefonice, executarea lucrărilor de întreŃinere curentă indicate de producător.

Page 23: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

23

*) – întreŃinerea zonei drumului: curăŃarea părŃii carosabile de materiale lunecoase (vopsea, bitumuri, materiale rezultate din accidente de circulaŃie, etc.), tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilit ăŃii şi a gabaritului; *) – întreŃinerea sistemului de telecomunicaŃii: menŃinerea în starte de curăŃenie a canalizaŃiilor cablurilor; *) – informări privind starea drumurilor: informări operative, la toate nivelurile, privind condiŃiile de circulaŃie pe timp de vară sau în caz de calamităŃi, etc.;

*)101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a autostrăzilor cuprinde: - întreŃinerea drumului: revizii curente şi intervenŃii operative,

executate de echipe mobile; curăŃarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc., a platformei, a taluzurilor, şanŃurilor, locurilor de parcare, fântânilor şi a spaŃiilor verzi, strângerea materialului în grămezi şi transportul în afara zonei drumului; curăŃarea trotuarelor şi a casiurilor, precum şi repararea sau completarea elementelor lipsă; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate şi depozitarea lor în afara zonei autostrăzii;

- cosirea vegetaŃiei ierboase: cosirea vegetaŃiei ierboase în zonă (acostamente, şanŃuri, taluzuri, banda mediană – toată zona cuprinsă între gardurile autostrăzii), tăierea buruienilor, a lăstarişului, a drajonilor şi a mărăcinilor, curăŃarea plantaŃiei de ramuri uscate, etc.

*)101.3. ÎntreŃinerea curentă a podurilor, pasajelor, podeŃelor şi a tunelurilor cuprinde: - podurile din beton, din beton armat, din beton precomprimat:

curăŃarea de materiale solide şi vegetaŃie a căii pe pod, reparaŃii izolate îmbrăcăminte, desfundarea gurilor de scurgere, înlocuire izolată borduri, curăŃări banchete, curăŃare aparate de reazem, ungerea aparatelor de reazem metalice, reparaŃii parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizolaŃie, rosturi de dilataŃie, sferturi de con, casiuri, scări de acces, etc.;

- la podurile metalice: întreŃinerea vopselei prin completări pe suprafeŃe izolate; îndreptarea elementelor deformate; curăŃarea nodurilor, a aparatelor de reazem şi a celorlalte accesorii; degajarea gunoaielor din jurul montanŃilor şi a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor, etc;

- întreŃinerea albiilor din zona podurilor: înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor şi a plantaŃiilor care impiedică scurgerea apelor; curăŃarea de răgălii a infrastructurilor şi a albiilor; dirijarea flotanŃilor; reparaŃii izolate la pragurile de fund şi la apărările de maluri, etc;

- întreŃinerea podeŃelor: reparaŃii izolate la coronamentele aripilor, camere de liniştire, pereuri; desfundări şi decolmatări

Page 24: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

24

de podeŃe inclusiv în perioada de dezgheŃ; - întreŃinerea tunelurilor: reparaŃii izolate ale căii şi

cămăşuielilor; asigurarea scurgerii apelor; întreŃinerea iluminatului electric, a porŃilor de intrare, a sistemului de aerisire, etc.

102. Între Ńinerea curentă pe timp de iarnă 102.1. Pregătirea autostrăzilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din

iarnă: curăŃiri de şanŃuri, tăieri de cavalieri şi corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea; platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare; înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii, etc.); instalarea şi completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă, plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtură stocabilă cu materiale componente pentru plombarea gropilor.

102.2. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului cuprinde: aprovizionări cu materiale chimice şi antiderapante (nisip, pietriş, zgură, sare, soluŃii, etc.) pentru combaterea gheŃii şi a poleiului; amestecul materialelor antiderapante cu substanŃe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri; întreŃinerea depozitelor pentru materiale chimice şi antiderapante, prin curăŃare, revopsiri şi prin mici reparaŃii.

102.3. Asigurarea cu panouri de parazăpezi cuprinde: provizionarea cu panouri de parazăpezi şi cu materialele necesare pentru montarea şi întreŃinerea acestora.

102.4. Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde: montare-demontare, transport, revizie şi întreŃinere la teren, repararea şi depozitarea şi accesoriile respective.

*) 102.5. Deszăpezirea manuală şi mecanică cuprinde: răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice şi antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheŃii sau a zăpezii; patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniştite sau al viscolelor slabe (tăria vântului sub 30 km/h); deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrărilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor km, al coronamentelor de podeŃe, camerelor de liniştire, parcărilor, şanŃurilor şi rigolelor cu gheaŃa, suprafeŃelor izolate sau cu gheaŃa pe platforma drumului, curŃilor, acoperişurilor, platformelor, fântânilor, etc.; marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezire; deszăpeziri mecanice cu utilaje grele şi uşoare; utilaje şi mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite în platforma drumurilor; mijloace de transport pentru însoŃirea utilajelor în acŃiune sau pentru alimentarea cu carburanŃi; activitatea de iarnă a utilajelor, echipamentelor şi a dispozitivelor pentru intervenŃii (aşteptarea

Page 25: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

25

în bază, consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun această acŃiune); punerea în ordine a bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin; revizuirea şi repararea utilajelor, a dispozitivelor şi a mijloacelor de transport proprii, utilizate în perioada de iarnă; punerea în ordine a centrelor de întreŃinere şi coordonare şi a punctelor de sprijin pentru întreŃinere în ceea ce priveşte activităŃile de deszăpezire.

*) 102.6. Informări privind starea autostrăzii prin observaŃii directe şi prin informaŃiile furnizate de senzori meteo (polei, ceaŃă, vânt, etc.)

C. Lucrări şi servicii*) privind întreŃinerea periodică a autostrăzilor

103. Tratamente bituminoase 104. Straturi bituminoase foarte subŃiri 105. Reciclarea in situ a îmbrăcăminŃii asfaltice, cu strat de rulare din

covoare clasice 106. Covoare bituminoase 107. SiguranŃa rutieră cuprinde: 107.1. Aprovizionări noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi, console şi

portaluri, stâlpişori de dirijare, parapete, indicatoare km, butoni reflectorizanŃi, inclusiv plăcuŃe reflectorizante pentru stâlpi şi parapete.

107.2. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpişorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanŃi, plăcuŃelor reflectorizante, etc.

107.3. Executarea marcajelor longitudinale, laterale şi transversale *)107.4. OperaŃiuni de întreŃinere periodică a parcărilor de scurtă durată şi

a spaŃiilor pentru servicii: salubrizarea incintei, platformelor de parcare, spaŃii verzi, asigurarea cu coşuri de gunoi, mese, bănci, jardiniere, etc.

107.5. Eliminarea punctelor periculoase (montări parapete, etc) *) 108 PlantaŃii rutiere 108.1. Culturi în pepiniere

108.2. ÎntreŃinerea, completările şi defrişările de plantaŃii pe zonă şi în spaŃiile verzi

108.3. ÎntreŃinerea perdelelor de protecŃie

109.

ÎntreŃinerea clădirilor şi instalaŃiilor aferente dotărilor autostrăzii: clădiri operaŃionale, clădiri de serviciu, magazii de materiale antiderapante, ateliere, staŃii de alimentare cu combustibili a utilajelor, instalaŃii electrice interioare şi exterioare, instalaŃii sanitare interioare şi exterioare, instalaŃii termice, instalaŃii de ventilaŃii, platforme, plantaŃii, împrejmuiri, etc., prin executarea de operaŃii de întreŃinere specifice ca: zugrăveli, vopsitorie, tâmplărie, întreŃinerea acoperişurilor şi coşurilor, revizuirea instalaŃiilor electrice, sanitare, termice şi de ventilaŃie, precum şi

Page 26: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

26

a instalaŃiilor de telecomunicaŃii din cadrul clădirilor (instalaŃie voce-date, instalaŃie de semnalizare incendiu, instalaŃie dispecerate (radio-telefon, coloane apel urgenŃă, detectoare meteo, panouri de informare, etc.)

111. Protejarea corpului şi a platformei autostrăzii 111.1 Amenajări şi completări de acostamente 111.2 ŞanŃuri şi rigole pavate, decantoare 111.3 Drenuri, şanŃuri de gardă, canale de evacuare 111.4 CorecŃii locale de albii şi torenŃi, în lungime de până la 200m 111.5 Ziduri de sprijin şi de căptuşire, cu un volum până la 200mc 111.7 Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor

autovehiculelor 112. ÎntreŃinerea periodică a podurilor, pasajelor, podeŃelor şi a

tunelurilor. Înlocuirea completă a îmbrăcăminŃii pe cale şi pe trotuare; înlocuirea hidroizolaŃiei pe cale şi pe trotuare; refacere trotuare, înlocuirea gurilor de scurgere, înlocuirea bordurilor, înlocuirea elementelor parapetelor; înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilataŃie; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; cămăşuieli din beton armat ale infrastructurilor; protecŃii şi apărări de maluri din gabioane; etc.

D Lucrări privind reparaŃii curente la autostrăzi 113. Lucrări accidentale; refaceri după inundaŃii, alunecări de

terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la starea tehnică iniŃială

114. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară – covor asfaltic 115. Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianŃi bituminoşi sau

hidraulici) 116. Benzi suplimentare : banda a III-a în rampe, pentru vehicule

lente 117. Eliminarea punctelor periculoase (completări parapete, etc) 118. ReparaŃii curente la poduri : refacerea sau înlocuirea elementelor

degradate la suprastructură; consolidarea infrastructurilor, refacere sfert de con, reparaŃii prin torcretare,etc.

119. ReparaŃii curente clădiri aferente autostrăzilor: consolidări parŃiale, refacere pereŃi (inclusiv fundaŃii), planşee sau acoperişuri, înlocuirea scărilor interioare sau exterioare, a pardoselilor, etc.

E ReparaŃii capitale la autostrăzi 120. Consolidarea corpului drumului, terasamentelor, versanŃilor,

ameliorări de albii, consolidarea zidurilor de sprijin de volum mare, a copertinelor de protecŃie împotriva avalanşelor

121. Reabilitări ale sistemelor rutiere 122. Consolidări şi reabilitări de poduri

Page 27: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

27

123. Consolidări ale structurii de rezistenŃă, extinderi, modernizări ale clădirilor şi instalaŃiilor aferente autostrăzii

Notă: *) reprezintă activităŃi propriu-zise de natura serviciilor

Page 28: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

28

Anexa 3

COMPETENłE DE AVIZARE ŞI APROBARE DIN PUNCT DE VEDERE

TEHNICO–ECONOMIC A DOCUMENTA łIILOR PENTRU LUCR ĂRILE DE ÎNTREłINERE ŞI REPARAłII

Nr. Crt

Categoria lucrărilor Avizare Aprobare

1 Lucrări şi servicii privind întreŃinerea curentă a autostrăzilor (anexa 2, cap. B)

CTE - DRDP Director DRDP

2

Lucrări şi servicii privind întreŃinerea periodică şi reparaŃii curente la autostrăzi (anexa 1, cap. C şi D)

CNADNR CNADNR

3 Lucrări aferente reparaŃiilor capitale la autostrăzi (anexa 2, cap. E)

CNADNR CNADNR

Notă: Lucrările cu caracter operativ pentru restabilirea circulaŃiei în cazul autostrăzilor,

afectate în urma evenimentelor accidentale (inundaŃii, cutremure, alunecări de

teren, etc.) se execută imediat pe baza dispoziŃiilor urmare reviziilor speciale;

ulterior execuŃiei lucrărilor de restabilire a circulaŃiei se elaborează

documentaŃiile tehnico-economice şi se avizează situaŃiile de lucrări realizate

efectiv.

Page 29: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

29

Anexa 4

PREVEDERI GENERALE PRIVIND DURATA NORMAL Ă DE FUNCłIONARE A AUTOSTR ĂZILOR

A. Durata normală de funcŃionare a unei autostrăzi este durata de utilizare în

condiŃii normale de exploatare, exprimată în ani, de la darea în circulaŃie şi până la

introducerea sa în prima reparaŃie capitală sau între două reparaŃii capitale

B. Durata normală de funcŃionare scursă de la darea în circulaŃie şi până la prima

reparaŃie capitală este durata iniŃială de funcŃionare.

C. Durata normală de funcŃionare (iniŃială sau între două reparaŃii capitale) se

stabileşte în raport cu intensitatea medie zilnică anuală a traficului în perspectivă

exprimată în vehicule fizice, şi de tipul sistemului rutier realizat.

D. Durata iniŃială de funcŃionare sau între două reparaŃii capitale se stabileşte

considerându-se că prin proiectare se prevăd toate elementele şi construcŃiile aferente

care asigură stabilitatea şi capacitatea de circulaŃie a autostrăzii.

E. La alegerea sistemelor rutiere şi dimensionarea acestora, a elementelor care

determină în mod direct durata normală de funcŃionare a autostrăzilor se va Ńine seama

de normele şi reglementările tehnice de proiectare specifice.

F. Duratele normale de funcŃionare a diverselor sisteme rutiere stabilite în raport

cu elementele menŃionate mai sus pot fi reduse, după caz, dacă după darea în circulaŃie

(ca nou sau după efectuarea unor reparaŃii capitale) au intervenit creşteri ale traficului

sau modificări în structura acestora, altele decât cele avute în vedere la dimensionarea

sistemelor rutiere respective. În acest caz se vor executa lucrări de reparaŃii capitale la

autostrada respectivă înainte de expirarea duratei normale de funcŃionare.

G. Se consideră că durata normală de funcŃionare este expirată şi în situaŃiile în

care autostrăzile au capacitatea de trafic depăşită, necesitând benzi suplimentare de

circulaŃie, chiar dacă din punct de vedere al sistemelor rutiere executate, durata de

funcŃionare a acestora nu a expirat.

H. (1) Durata iniŃială de funcŃionare sau între două reparaŃii capitale va putea fi

prelungită în cazul în care starea tehnică a sistemelor rutiere existente şi capacitatea

Page 30: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

30

portantă a autostrăzii se menŃin în limite admisibile prevăzute de reglemetările tehnice în

vigoare la data expirării duratei normale de funcŃionare.

(2) Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de funcŃionare se

determină prin observaŃii şi măsurători directe ale traficului şi capacităŃii portante ale

sistemelor rutiere, cât şi a determinării capacităŃii de circulaŃie în raport cu evoluŃia

traficului rutier.

I. Pentru menŃinerea stării de viabilitate a autostrăzii, în intervalul duratei normale

de funcŃionare (iniŃială sau între două reparaŃii capitale), se execută lucrări de întreŃinere

şi reparaŃii curente.

J. În tabelul 1 este prezentată durata normală de funcŃionare a structurilor rutiere

de pe drumurile publice, în ani (iniŃială sau între două reparaŃii capitale), în funcŃie de

tipul de îmbrăcăminte rutieră şi intensitatea medie zilnică anuală a traficului exprimată

în vehicule fizice: Tabelul 1

Intensitatea medie zilnică anuală de trafic în vehicule fizice

Nr. Crt.

Tipul de îmbrăcăminte 8001-16000 peste 16000

1 Beton de ciment 13 10

2 ÎmbrăcăminŃi bituminoase realizate din mixturi cu bitum modificat cu polimeri sau din mixturi stabilizate cu fibre

7 5

3 ÎmbrăcăminŃi bituminoase realizate din betoane asfaltice pe binder de criblură; asfalt turnat pe binder de criblură

6 4

K. În tabelul 2 este prezentată durata normală de funcŃionare a podurilor şi

podeŃelor rutiere, pentru infrastructură şi suprastructură în funcŃie de tipul podului sau

podeŃului.

Tabelul 2

Durata normală de funcŃionare în ani (iniŃială sau între două reparaŃii

capitale) Nr. Crt.

Tipul podului sau podeŃului

Infrastructură Suprastructură 1 Poduri metalice 30-50 30-50 2 Poduri şi podeŃe din beton 30-50 30-50

3 Poduri cu suprastructuri compuse sau realizate cu soluŃii deosebite (hobane, etc.)

30-50 30-50

Page 31: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

31

L. În tabelul 3 este prevăzută durata de serviciu normată pentru reparaŃii

capitale şi extinderi ale clădirilor aferente dotărilor autostrăzilor

Tabelul 3

Nr. Crt.

Tipul clădirii

Durata de serviciu normată

(ani)

Nr. de reparaŃii capitale

Durata ciclului de reparaŃii capitale

(ani) 1 PereŃi portanŃi din lemn 40 2 13,5

2 PereŃi portanŃi din paiantă, chirpici, pământ stabilizat sau schelet din lemn

40 3 10

3 PereŃi portanŃi din zidărie de cărămidă, înlocuitori, piatră sau beton; planşee din lemn

40 1 20

4

PereŃi portanŃi din zidărie de cărămidă, înlocuitori, piatră sau beton; planşee din beton armat sau profile de oŃel

40 1 20

5 Schelet din beton armat sau din profile de oŃel

40 1 20

Page 32: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

32

Anexa 5

NORME PRIVIND PERIODICITATEA LUCR ĂRILOR

DE ÎNTREłINERE ŞI REPARAłII AUTOSTRAZI

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii curente la drumurile

publice se defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă

pentru acelaşi sector de drum, în interiorul ciclului de reparaŃii capitale sau pe durata

unui an calendaristic.

Elementele principale care determină periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:

a) mărimea intensităŃii traficului şi structura acestuia în raport cu care apare uzura

sau degradarea lucrărilor. În primii ani de exploatare unele autostrăzi vor avea un trafic

mediu zilnic anual de 8000-16000 vehicule fizice, urmând ca ulterior media zilnică

anuală să depăşească 16000 vehicule fizice);

b) tipul de lucrări asupra căruia se intervine cu lucrări de întreŃinere sau reparaŃii

curente;

c) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona autostrăzii, efectele

transporturilor grele, perioadele optime pentru execuŃia unor lucrări;

d) frecvenŃa apariŃiei degradărilor datorită circulaŃiei şi factorilor naturali, etc.

Periodicitatea efectuării lucrărilor şi serviciilor de întreŃinere şi reparaŃii curente

la autostradă şi la drumurile aferente ei, este prezentată în tabelul următor (concordanŃa

cu prevederile Normativului AND 554/2002):

Intensitatea medie zilnică anuală de trafic în vehicule

fizice 8001-16000 peste 16000

Simbol indicativ

Denumirea lucrării (unitatea de măsură)

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreŃinere şi

reparaŃii curente (nr. intervenŃii/perioadă)

B Lucrări şi servicii privind întreŃinerea curentă a autostrăzilor

101 Între Ńinerea curentă pe timp de vară 101.1 ÎntreŃinerea părŃii carosabile, specifică tipului

de îmbrăcăminte (strat de rulare):

Page 33: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

33

Între Ńinerea îmbrăcăminŃii asfaltice cuprinde: - înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor (m2); - plombări (m2); - colmatarea crăpăturilor şi fisurilor (m); - badijonarea suprafeŃei poroase (m2) - aşternerea nisipului pe suprafeŃele cu bitum în exces, sau şlefuite (m2)

anexa 6

101.1.1

- înlăturarea pietrişului sau a criblurii alergătoare (m2)

pe măsura necesităŃii în sezonul de vară

101.1.2 Între Ńinerea îmbrăcăminŃilor cu lian Ńi hidraulici cuprinde: - plombări (m2); - colmatări de rosturi şi de crăpături (m); - refacerea rosturilor (m); - eliminarea fenomenului de pompaj (m2) - refaceri de dale (m2)

anexa 7

101.2 Între Ńinerea comună a tuturor autostrazilor (indiferent de structura rutier ă)

Între Ńinerea platformei drumului cuprinde: - curăŃarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule (100 m2), de materiale aduse de viituri (potmol, stânci,anrocamente, arbori, etc.)

permanent, imediat după constatarea situaŃiei

101.2.1

- aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată (100 m2) - curăŃarea acostamentelor în dreptul parapetelor direcŃionale (m2) - tăieri de cavalieri şi corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m3)

2 ori/an 2 ori/an

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului cuprinde: - curăŃarea şanŃurilor şi rigolelor (m) - curăŃarea canalelor şi a podeŃelor (m3) - decolmatarea sau desfundarea şanŃurilor de gardă (m3)

3 ori/an 3 ori/an

- executarea rigolelor de acostament -executarea şanŃurilor de gardă şi a rigolelor(m)

pe măsura constatării necesităŃii

- eliminarea rupturilor locale, a tasărilor şi a crăpăturilor, refacerea rostuirii la şanŃurile şi rigolele pavate (m)

pe măsura constatării necesităŃii

101.2.2

Între Ńinerea drenurilor: - curăŃarea şi repararea căminelor de vizitare, a puŃurilor de aerisire şi a capetelor de drenuri, completarea capacelor căminelor la puŃurile de aerisire, verificarea funcŃionării drenurilor şi curăŃarea cunetelor

2 ori/an 2 ori/an

Page 34: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

34

Prevenirea efectelor inundaŃiilor: - întreŃinerea lucrărilor de corecŃii ale torenŃilor şi de amenajare a văilor contra eroziunilor

trimestrial sau imediat după constatarea situaŃiei

- întreŃinerea lucrărilor de apărări de maluri şi regularizări ale cursurilor de ape

trimestrial sau imediat după constatarea situaŃiei

- completarea terasamentelor deteriorate local şi a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor

imediat după constatarea situaŃiei

- apărări de maluri de volum mic, corecŃii locale ale albiilor, şanŃuri de gardă, amenajări ale torenŃilor şi ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime

pe măsura constatării necesităŃii

Între Ńinerea zidurilor de sprijin: - întreŃinerea zidurilor de sprijin sau de căptuşire, curăŃarea coronamentelor şi barbacanelor de vegetaŃie, gunoaie, precum şi corecŃii izolate şi alte lucrări (Anexa 14).

1 ori/lună 1 ori/lună

Între Ńiunerea mijloacelor pentru siguranŃa circulaŃiei rutiere şi de informare, cuprinde: Între Ńinerea semnalizării verticale: - îndreptarea şi spălarea portalelor, a indicatoarelor de circulaŃie, a stâlpilor şi a altor mijloace de dirijare a circulaŃiei

1 ori/15 zile 1 ori/15 zile

- revopsirea indicatoarelor rutiere şi a stâlpilor acestora, a portalelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru sau a altor mijloace de semnalizare verticală

1 ori/2 ani

- recondiŃionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru şi a sectoarelor cu pericole, a portalelor şi a consolelor, remontarea acestora

în funcŃie de necesităŃi şi materiale folosite

Între Ńinerea semnalizării orizontale: - completarea sau refacerea izolată a marcajelor pe partea carosabilă, corecŃii ale marcajelor

anual (10% din marcaje)

Între Ńinerea şi montarea indicatoarelor: - vopsirea şi scrierea indicatoarelor km , completări, remedieri, degradări (buc)

1 ori/2 ani 1 ori/an

- spălarea sau îndreptarea indicatoarelor km (buc)

1 ori/lună 1 ori/lună

Între Ńinerea parapetelor direcŃionale: - curăŃarea, spălarea, aducerea la cotă, completarea elementelor necesare

1 ori/lună 1 ori/lună

- revopsirea parapetelor, protecŃii anticorozive 1 ori/3-5 ani în funcŃie de tip şi de materialele folosite

101.2.3

Între Ńinerea gardurilor de protecŃie: - demontare, remontare, completare cu elemente necesare

(înlocuirea 10% anual) permanent, pe măsura

necesităŃii

Page 35: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

35

Între Ńinerea zonei drumului: - curăŃarea părŃii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.), îndepărtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stânci, bolovani, materiale rezultate din accidente de circulaŃie, etc.)

permanent, imediat după constatarea situaŃiei

- tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilităŃii şi a gabaritului

de câte ori este necesar

Inform ări privind starea drumurilor: - informări operative, la toate nivelurile, privind condiŃiile de circulaŃie pe timp de vară sau în caz de calamităŃi

zilnic

Asigurarea esteticii rutiere cuprinde: - curăŃarea de gunoaie, paie, noroi, etc., a platformei, a taluzurilor, şanŃurilor, locurilor de parcare, fântânilor şi a spaŃiilor verzi,

a tuturor suprafeŃelor cuprinse între gardurile autostrăzii, strângerea materialului în grămezi şi transportul în afara zonei autostrăzii - curăŃarea trotuarelor şi a casiurilor, precum şi repararea sau completarea elementelor lipsă

2 ori/lună 2 ori/lună

- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate şi depozitarea lor în afara zonei drumului

imediat după constatarea situaŃiei

101.2.4

- cosirea vegetaŃiei ierboase în zonă (anrocamente, şanŃuri, taluzuri, bandă mediană), tăierea buruienilor, a lăstărişului, a drajonilor şi a mărăcinilor, curăŃarea plantaŃiei de ramuri uscate (zonele verzi cuprinse între gardurile autostrăzii)

2-4 ori/an

101.3 Între Ńinerea podurilor din beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje: - curăŃarea de materiale solide şi vegetaŃie a

căii pe pod - reparaŃii izolate îmbrăcăminte - desfundarea gurilor de scurgere - înlocuire izolată borduri - curăŃare banchete - curăŃare aparate de reazem - ungerea aparatelor de reazem metalice - reparaŃii parapete - reparaŃii trotuare

anexa 13

Page 36: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

36

- reparaŃii guri de scurgere - reparaŃii hidroizolaŃie - reparaŃii rosturi de dilataŃie - reparaŃii sferturi de con - reparaŃii casiuri - reparaŃii scări de acces, etc.; Între Ńinerea podurilor metalice: - întreŃinerea vopselei prin completări pe suprafeŃe izolate - îndreptarea elementelor deformate - curăŃarea nodurilor, a aparatelor de reazem şi a altor accesorii, degajarea gunoaielor din jurul montanŃilor şi a diagonalelor

101.3.1

- revopsiri ale parapetelor , etc

anexa 13

Între Ńinerea albiilor din zona podurilor: - înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor şi a plantaŃiilor care împiedică scurgerea apelor

- curăŃarea de răgălii a infrastructurilor şi a albiilor

anexa 13

101.3.2

- dirijarea flotanŃilor anexa 13 Între Ńinerea podeŃelor: - reparaŃii izolate la coronamente, aripi, camere de liniştire, peree (m2)

2 ori/an 2 ori/an 101.3.3

- desfundări şi decolmatări (m3) 1 ori/3 luni 1 ori/3 luni Între Ńinerea tunelurilor : - reparaŃii izolate ale căii şi cămăşuielilor (m2)

1 ori/an 1 ori/an

- asigurarea scurgerii apelor săptămânal

101.3.4

- întreŃinerea iluminatului electric, a porŃilor de la intrare

săptămânal

101.3.5

Pregătirea programului de iarnă conform AND 525/2000

101.3.6

Verificarea, revizuirea şi repararea instalaŃiilor de informare meteo (giruiete, termometre, detectoare de polei, ceaŃă, etc), staŃiile radio-telefon, etc.

1ori/lună 1ori/lună

102 Între Ńinerea curentă pe timp de iarnă Pregătirea autostrăzilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă: - curăŃiri de şanŃuri (m)

2 ori/an 2 ori/an

- înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea autostrăzilor (buruieni, mărăcini, tufe, etc.)

1 ori/an 1 ori/an

102.1

- instalarea semnalizării specifice sezonului de iarnă (buc)

1 ori/an 1 ori/an

Page 37: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

37

- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu materiale componente pentru plombarea gropilor pe vreme rece

permanent pe durata iarnii, pe măsura apariŃiei gropilor

Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului cuprinde: - aprovizionări cu materiale chimice şi antiderapante (nisip; pietriş; zgură; sare - cu observaŃia că sarea este interzisă în primii cinci ani de exploatare a îmbrăcăminŃilor din beton de ciment ; soluŃii; etc.) pentru combaterea gheŃii şi a poleiului

toamna

- amestecul materialelor antiderapante cu substanŃe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri, etc

permanent pentru existenŃa unui stoc de intervenŃie de

cel puŃin 30 zile

102.2

- întreŃinerea depozitelor pentru materiale chimice şi antiderapante, prin curăŃare, revopsiri şi prin mici reparaŃii

1 ori/an 1 ori/an

102.3 Asigurarea cu panouri de parazăpezi cuprinde: - aprovizionarea cu panouri de parazăpezi şi cu materialele necesare pentru montarea şi întreŃinerea acestora

în funcŃie de necesităŃi

102.4 Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde: - montare-demontare, transport, revizuie şi întreŃinere la teren, repararea şi depozitarea panourilor de parazăpezi şi a accesoriilor respective (m)

1 ori/an 1 ori/an

102.5 Deszăpezirea cuprinde: - răspândirea materialelor chimice şi antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului , gheŃii sau a zăpezii

15 octombrie – 15 martie când situaŃia o cere,

conform cu prevederile AND 525/2000

- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea autostrăzii sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniştite sau al viscolelor slabe (tăria vântului sub 30 km/oră)

15 octombrie-15 martie

- deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor (100 m2)

- dezăpeziri mecanice cu utilaje grele şi uşoare permanent până la curăŃire autostradă

- punerea în ordine a bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin, revizuirea şi repararea utilajelor, a dispozitivelor şi a mijloacelor de transport proprii, utilizate în perioada de iarnă

1 ori/an 1 ori/an

102.6 Inform ări privind starea autostrăzii conform prevederilor din instrucŃia de iarnă

Page 38: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

38

C Lucrări şi servicii privind întreŃinerea periodică a autostrăzilor

105 Covoare bituminoase: - pe betoane asfaltice

1 ori/4 ani 1 ori/4 ani

106 Reciclarea in situ a îmbrăcăminŃii asfaltice (mii m2), cu strat de rulare din: - covor asfaltic 1 ori/5 ani 1 ori/4 ani

107 SiguranŃă rutier ă, cuprinde: 107.1 Aprovizionări noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi,

console şi portaluri, stâlpişori de dirijare, parapete, indicatoare km , butoni reflectorizanŃi, inclusiv plăcuŃe reflectorizante pentru stâlpi şi parapete (buc)

potrivit programului elaborat

107.2 Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpişorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectori-zanŃi, plăcuŃelor reflectorizante, etc.(buc)

potrivit prevederilor caietului de sarcini

(funcŃie de grosimea marcajului şi tipul vopselei utilizate)

107.3 Executarea marcajelor longitudinale, laterale şi transversale (km)

107.4 Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotărilor (coşuri de gunoi, mese, bănci, jardiniere, etc.)

potrivit programelor întocmite în acest scop

PlantaŃii rutiere: ÎntreŃinerea, completările şi defrişările de plantaŃii pe zonă şi în spaŃiile verzi - curăŃarea plantaŃiilor de ramuri uscate, lăstari şi drajoni

3 ori/an 3 ori/an

- tăierea pentru regenerare sau corectarea coroanei

1 ori/an 1 ori/an

108

- executarea şi verificarea legăturilor la tutorii plantaŃiei tinere şi ale învelişului de protecŃie contra rozătoarelor, precum şi completarea tutorilor lipsă (buc. puieŃi)

2 ori/an 2 ori/an

- săparea în jurul arborilor de pe zonă (buc) 3 ori/an 3 ori/an - formarea lighenelor, udarea şi muşuroirea la plantaŃiile tinere (buc)

3 ori/an 3 ori/an

- combaterea dăunătorilor la plantaŃii la semnalarea atacului dăunătorilor

- completarea plantaŃiei pe zonă şi în perdelele de protecŃie (buc)

2 ori/an 2 ori/an

108.2

- tăierea arborilor atacaŃi de boli, bătrâni, uscaŃi, deformaŃi sau rupŃi, precum şi a celor care afectează siguranŃa circulaŃiei (buc/m3)

potrivit programului elaborat

108.3 ÎntreŃinerea perdelelor de protecŃie prăşitul perdelelor de protecŃie şi udarea acestora în perioadele secetoase

2 ori/an 2 ori/an

Page 39: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

39

109 Între Ńinerea periodică a clădirilor şi instalaŃiilor aferente dotărilor autostr ăzii: clădiri operaŃionale, clădiri de serviciu, magazii de materiale antiderapante, ateliere, staŃii de alimentare cu combustibili a utilajelor, instalaŃii electrice interioare şi exterioare, instalaŃii sanitare interioare şi exterioare, instalaŃii termice, instalaŃii de ventilaŃii, platforme, plantaŃii, împrejmuiri, etc., prin executarea de operaŃii de întreŃinere specifice ca: - zugrăveli, vopsitorie, tâmplărie, întreŃinerea acoperişurilor şi coşurilor, revizuirea instalaŃiilor electrice, sanitare, termice şi de ventilaŃie, precum şi a instalaŃiilor de telecomunicaŃii din cadrul clădirilor (instalaŃie voce-date, instalaŃie de semnalizare incendiu, instalaŃie dispecerate radio-telefon, coloane apel urgenŃă, detectoare meteo, panouri de informare, etc.) - măsurarea periodică a parametrilor de transmisie a cablurilor, inclusiv a cablurilor cu fibră optică; măsurarea periodică a parametrilor de propagare radio-comunicaŃii, etc. - lucrările şi serviciile de întreŃinere curentă şi periodică prevăzute în cap. B şi C se vor executa şi pentru dotările autostrăzii în măsura în care acestea se regăsesc, respectiv în ceea ce privesc platformele, drumurile interioare, trotuarele, spaŃiile pentru agrement, spaŃiile verzi, etc.

anexa 12

Exemple: curăŃire platforme, întreŃinere îmbrăcăminŃi asfaltice sau din beton, rigole, şanŃuri, refaceri marcaje, plantaŃii, etc., inclusiv întreŃinerea incintei dotărilor pe timp de iarnă.

anexa 12

111.1 Amenajări şi completări de acostamente 1 ori/2 ani 1 ori/2 ani 111.2 ŞanŃuri şi rigole pavate (m2) pe măsura constatării

necesităŃii Drenuri, şanŃuri de gardă, canale de evacuare: - decolmatarea drenurilor, completări de spice şi tronsoane de drenaje, execuŃia de drenuri longitudinale şi transversale de volum mic

permanent, imediat după contatarea situaŃiei

111.3

- şanŃuri de gardă şi canale de evacuare pe măsura constatării necesităŃii

111.4 CorecŃii locale de albii şi torenŃi, în lungime de până la 200 m

pe măsura constatării necesităŃii

Page 40: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

40

111.5 Ziduri de sprijin, cu un volum până la 200 m3 - refacerea parŃială a zidurilor de sprijin sau de căptuşire precum şi executarea de ziduri de sprijin şi de căptuşire, în zone unde impune executarea urgentă pentru asigurarea stabilităŃii drumului (m3)

pe măsura constatării necesităŃii

112 ÎntreŃinerea periodică a podurilor, pasajelor, podeŃelor şi a tunelurilor: - înlocuirea completă a îmbrăcăminŃii pe cale şi

pe trotuare - înlocuirea hidroizolaŃiei pe cale şi pe trotuare - refacerea trotuarelor - înlocuirea bordurilor - înlocuirea parapetului mână curentă - înlociurea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilataŃie - înlocuirea aparatelor de reazem degradate cămăşuieli din beton armat ale infrastructurilor, etc

anexa 13

D Lucrări privind reparaŃii curente la autostrăzi

113 Lucrări accidentale - refaceri după inundaŃii, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la starea tehnică iniŃială

prima urgenŃă, restabilirea circulaŃiei rutiere

115

Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianŃi bituminoşi sau hidraulici)

Benzi suplimentare: banda a III-a în rampe, pentru vehicule lente

117

Eliminarea punctelor periculoase, completarea zonelor periculoase cu parapete

118 ReparaŃii curente la poduri: - înlocuirea elementelor degradate la suprastructură - consolidarea infrastructurilor

anexa 13

119 ReparaŃii curente la clădiri şi instalaŃii aferente dotărilor autostrăzilor: clădiri operaŃionale, clădiri de serviciu, ateliere, magazii de materiale antiderapante, staŃii de alimentare cu combustibili a utilajelor, instalaŃii electrice interioare şi exterioare, instalaŃii sanitare, termice şi de ventilaŃii se vor executa conform anexei 12”Lucrări de urmărire şi reparaŃii curente la clădiri şi instalaŃii aferente dotărilor autostrăzii”.

anexa 12

Page 41: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

41

- ReparaŃiile curente ale platformelor şi drumurilor din incinta dotărilor autostrăzii (CIC-uri, parcări, spaŃii pentru servicii, etc.) se vor trata conform anexei 6 şi anexei 7 .

anexa 12

E ReparaŃii capitale la autostrăzi 120 Consolidarea corpului drumului

- consolidarea terasamentelor - consolidarea versanŃilor - ameliorări de albii - consolidarea zidurilor de sprijin de volum mare -consolidarea copertinelor de protecŃie împo-triva avalanşelor

conform programelor

121 Reabilitări ale sistemelor rutiere anexa 6 - 7 122 Consolidări şi reabilitări de poduri şi pasaje 30-50 ani

(conform programelor) 123 Consolidări ale structurii de rezistenŃă,

extinderi, modernizări ale clădirilor, aferente autostrăzilor

conform programelor

Page 42: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

42

Anexa 6

LUCRĂRI DE ÎNTRE łINERE ŞI REPARAłII LA SISTEME RUTIERE CU ÎMBR ĂCĂMIN łI ASFALTICE

(parte carosabilă 2 x 7,50 m: benzi de ghidaj 4 x 0,50 m şi benzi de staŃionare 2 x 2,50 m ═ 22 m: 22.000 mp pe 1 km autostradă)

Colmatarea

Anu

l de

exp

loa

tare

Înlă

tura

rea

de

nive

lărilo

r şi

gaşe

lor,

plo

mbă

ri (m

2 )

ÎnălŃa

re z

onă

cent

rală

(m2 )

Cră

pătu

rilor

(m

)

Fis

urilo

r (m

)

Ba

dijo

nări

(m)

Aşt

ern

ere

nis

ip p

e

supr

afeŃ

e cu

bitu

m

în e

xce

s şi s

upra

feŃe

şle

fuite

(m

2 )

Cov

or a

sfa

ltic

4 cm

Ra

nfor

sare

4,

5,

6 cm

1 - - - - - - - -

2 - - 133 130 220 220 - -

3 - - 133 130 220 220 - -

4 660 3000/0,04

133 130 - 220 22000 -

5 660 - - - 220 - -

6 660 - 133 130 220 - -

7 660 - 133 130 220 - -

8 660 - 133 130 - 220 22000 -

9 660 - - - 220 220 - -

10 660 - 133 130 220 220 - -

11 660 - 133 130 220 220 - -

12 660 - 133 130 - 220 22000 -

13 660 - - - 220 220 - -

14 660 - 133 130 220 220 - -

15 - 3000/0,10

133 130 - 220 - 22000

16 - - - - 220 220 - -

17 - - 133 130 220 220 - -

18 - - 133 130 220 220 - -

19 660 - 133 130 - 220 22000 -

20 660 - - - 220 220 - -

21 660 - 133 130 220 220 - -

Page 43: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

43

22 660 - 133 130 220 220 - -

23 660 - 133 130 - 220 22000 -

24 660 - - - 220 220 - -

25 660 - 133 130 220 220 - -

26 660 - 133 130 220 220 - -

27 660 - 133 130 - 220 22000 -

28 660 - - - 220 220 - -

29 660 133 130 220 220 - -

30 - 3000/0,10

- - - 220 - 22000

Total 14.520 9000 2793 2730 4620 6380 132000 44000

LUCRĂRI DE ÎNTRE łINERE ŞI REPARAłII LA SISTEMELE RUTIERE CU ÎMBR ĂCĂMIN łI ASFALTICE

1. Înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor, plombări

Anual. Din anul 4, cu excepŃia în care se fac ranforsări şi 3 ani după aceea.

Anual pe 3% din suprafaŃă

22.000 x 0,03 = 660 m2

2. Colmatarea crăpăturilor şi fisurilor

Anual 5% x 520

000.21= 263 m/an cu excepŃia anului după ce se fac ranforsări sau se

aştern covoare asfaltice.

3. Badijonarea suprafeŃelor poroase.

Anual pe 1% din carosabil, cu excepŃia anului când se fac ranforsări sau se aştern

covoare deoarece amorsarea ar suplini lipsa de bitum.

0,01 x 22.000 = 220 m2/an

4. Aşternerea nisipului pe suprafeŃe cu bitum în exces sau şlefuite

Anual pe 1% din suprafaŃa carosabilă

0,01 x 22.000 = 220 m2/an

5. Covoare asfaltice: se aplică din 4 în 4 ani

Page 44: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

44

În anul 4 se aplică peste sistemul rutier (fără frezare). Se aşterne asfalt turnat pe zona

centrală (în cazul că zona centrală nu are rigolă sau canalizare).

În anul 8 şi următorii se frezează şi apoi se aplică covorul asfaltic.

6. Ranforsarea cu 4, 5, 6 cm, frezarea părŃii carosabile pe 5 cm şi ridicarea zonei

centrale cu 10 cm în cazul că zona centrală nu are amenajată rigolă sau canalizare

(cu asfalt turnat sau beton de ciment)

Lucr ări de reparaŃii cu asfalt

1. Covor nou pe îmbrăcăminte asfaltică – Beton asfaltic (la 4 ani) (curăŃire,

amorsare, aşternere asfalt nou, asfalt turnat pe zona centrală de 3 m – pe zona

parapetelor centrale. Pe poduri se vor menŃine cotele existente).

2. Covor pe îmbrăcăminte asfaltică la următorii 4 ani

- frezare 4 cm

- curăŃire, amorsare, aşternere beton asfaltic nou

3. Ranforsare sistem rutier asfaltic

La cca. 15 ani, ca urmare a creşterii traficului:

- frezare 6 cm

- aşternere 2 straturi asfaltice:

o completare 6 cm

o îngroşare sistem rutier cu 4 + 5 cm

o ridicarea zonei centrale cu 10 cm cu asfalt turnat sau cu beton de ciment

Notă: În zona podurilor, cotele liniei roşii ini Ńiale nu se vor modifica. Înainte şi după

pod, asfaltul pe drum se va realiza prin frezare şi apoi aşternere la cotele iniŃiale.

Lungimea rampelor de racordare va fi de minim 100 – 150 m înainte şi după pod.

Page 45: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

45

Anexa 7

LUCRĂRI DE ÎNTRE łINERE ŞI REPARAłII LA SISTEME RUTIERE CU BETON DE CIMENT

(parte carosabilă 2 x 7,50 m: benzi de ghidaj 4 x 0,50 m şi benzi de staŃionare 2 x 2,50 m ═ 22 m: 22.000 mp parte carosabilă pe 1 km autostradă)

Colmatare Refaceri rosturi Refaceri dale

Anu

l de

exp

loat

are

Plo

mbă

ri 1-

3 m

2 /an

Ros

turi

şi

crăpăt

uri

m

Fis

uri

m

Dila

taŃie

m

Con

tra

cŃie

long

itudi

nală

m

Elim

ina

re

pom

paj

2 m

2 /an

Ros

turi

noi d

e di

lataŃie

(m

)

Într

eŃin

ere

m

2

Re

paraŃ

ii cu

rent

e

m2

1 - - - - - - - - -

2 - 212 44 - - - - - -

3 - 212 44 - - - - - -

4 - 212 44 - - - - - -

5 1 212 44 - - 2 - - -

6 1 212 44 - 602 2 - - -

7 1 212 44 - 603 2 - - -

8 1 212 44 34 602 2 - - -

9 1 212 44 35 603 2 - - -

10 1 212 44 34 602 2 - - -

11 2 424 88 35 603 2 22 - -

12 2 424 88 34 602 2 - 53 475

13 2 424 88 35 603 2 - - -

14 2 424 88 34 602 2 - - -

15 2 424 88 35 603 2 - - -

16 2 424 88 16 362 2 - - -

17 2 424 88 17 361 2 - - -

18 2 424 88 16 362 2 - - -

19 2 424 88 17 361 2 - - -

20 2 424 88 16 362 2 - - -

21 3 636 132 17 361 2 22 - -

22 3 636 132 16 362 2 123 1109

Page 46: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

46

23 3 636 132 17 361 2 - - -

24 3 636 132 16 362 2 - - -

25 3 636 132 17 361 2 - - -

26 3 636 132 - - 2 - - -

27 3 636 132 - - 2 - - -

28 3 636 132 - - 2 - - -

29 3 636 132 - - 2 - - -

30 3 636 132 - - 2 - - -

Total 56 12508 2596 441 9640 52 44 176 1584

LUCRĂRI DE ÎNTRE łINERE ŞI REPARAłII LA SISTEME RUTIERE CU BETON DE CIMENT

Parte carosabilă 2 (7,50 +x2 x 0,50 + 2,50) x 1000 = 22.000 m2/km autostradă

1. Plombări

Anual, 0,5 m2 la 10000 m2 parte carosabilă începând cu anul 5 de exploatare

0,5 ≅000.10

000.221 mp/an

2. Colmatare rosturi, crăpături şi fisuri

- rosturi longitudinale 2 x 2 x 1000 = 4000 ml

- rosturi transversale dilataŃie 1000:60 x 22 = 367 ml

- rosturi transversale de contracŃie (1000:5) x 22 – 367 = 4033 ml

- crăpături şi fisuri 4 m/20 m2 carosabil (22000:20 x 4 = 4400 ml

Total 12.800 ml

Anual începând cu anul 2 de exploatare, astfel:

- se aplică pe 2% din suprafaŃă în anii: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- pe 4 % între anii 11 – 20

- pe 6% între anii 21 – 30

În anii 2 – 10 0,02 x 12.800 = 256 m/an

În anii 11 – 20 0,04 x 12.800 = 512 m/an

În anii 21 – 30 0,06 x 12.800 = 768 m/an

Page 47: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

47

3. Refaceri rosturi (curăŃire şi înlocuire mastic 75% în anul 8 – 15 şi 45% în anul

16 – 25)

- Rosturi de dilataŃie 367 m 275 m (anul 8)

165 m (anul 16)

- Rosturi longitudinale 4000 6025 m (anul 8)

- Rosturi de contracŃie 4033 3615 m (anul 16)

Total 8400 m

3. Eliminarea fenomenului de pompaj

Anual, din anul 5 câte 1 m2/10.000 m2 parte carosabilă

1 x ≅000.10

000.222 m2/an

4. Refaceri dale

Se vor reface 8% din suprafaŃă

- în anii 11 – 20 30%

- în anii 21 – 30 70%

În anii 11 – 20

- întreŃinere (10%) 30% x 0,08 x 22000 x 0,10 = 53 m2

- reparaŃii capitale (90%) 30% x 0,08 x 22000 x 0,90 = 475 m2

În anii 21 – 30

- întreŃinere 70% x 0,08 x 22000 x 0,10 = 123 m2

- reparaŃii curente 70% x 0,08 x 22000 x 0,90 = 1109 m2

ReparaŃii curente: rosturi noi de dilataŃie

2 buc x 22 = 44 ml

În anii 11 – 20 22 m

În anii 21 – 30 22 m

ReparaŃii capitale:

Ranforsare cu asfalt (4 + 6 + 8 = 18 cm) sau cu beton de ciment 18 cm

Page 48: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

48

Anexa 8

LUCRĂRI DE ÎNTRE łINERE ŞI ÎNLOCUIRE

A PARAPETELOR (GLISIERE)

În cadrul lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii curente se vor elimina punctele

periculoase prin montarea de parapete conform „Catalogului de sisteme de protecŃie

pentru siguranŃa circulaŃiei la drumuri şi autostrăzi”– indicativ AND 591/2005–Anexa 4.

Acest catalog prevede:

A) La marginea platformei:

- parapet semigreu sau greu (în funcŃie de compoziŃia traficului) pentru

ramblee ≤ 3 m sau în apropiere de şanŃuri pereate

- greu pentru ramblee 3<h≤6 m

- foarte greu pentru ramblee h > 6 m, sau pe lucrările de artă

B) Parapet greu pe zona mediană a autostrăzilor

Înlocuirile de parapete degradate vor începe imediat ce se vor ivi asemenea

situaŃii.

În mod permanent se vor înlocui şi panourile antiorbire care vor fi degradate.

Anual se vor înlocui cca. 5% din parapetul central, în cadrul lucrărilor de

întreŃinere.

În decurs de 10 ani, în cadrul lucrărilor de întreŃinere periodică şi reparaŃii curente

se vor completa parapetele de pe marginile platformei pe întreaga lungime conform

prevederilor Catalogului AND 591/2005.

Page 49: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

49

Anexa 9

ÎNCHIDEREA SAU INSTITUIREA RESTRIC łIILOR DE CIRCULA łIE PE AUTOSTRĂZI

Administratorii drumurilor publice, prevăzuŃi la art. 21 şi 22 din OrdonanŃa

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998 şi

republicată, pot aproba cu acordul poliŃiei rutiere, închiderea sau instituirea restricŃiilor

de circulaŃie, pe sectoare de drum determinate şi pe timp limitat, în vederea executării de

lucrări autorizate conform prevederilor legale, în zona drumurilor publice sau pentru

protejarea drumurilor şi a participanŃilor la trafic.

Închiderea circulaŃiei, indiferent de durată, sau instituirea restricŃiilor de circulaŃie

pentru autostrăzi se face numai cu aprobarea Companiei NaŃionale de Autostrăzi şi

Drumuri NaŃionale din România şi cu acordul DirecŃiei PoliŃiei Rutiere din Inspectoratul

General al PoliŃiei.

Semnalizarea şi marcajul provizoriu se va face pe o distanŃă de 1 km înainte de

punctul de lucru, atât pe partea dreaptă a autostrăzii cât şi pe zona mediană conform

„Normelor metodologice” elaborate de Ministerul de Interne (nr. 1112/2000) şi

Ministerul Transporturilor (nr. 411/2000) în anul 2000 (M. Of. 397/24.08.2000).

În capitolul E – „Autostrăzi” al acestor norme, sunt prezentate schemele pentru

diverse situaŃii ce se pot ivi pe autostrăzi.

Page 50: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

50

Anexa 10

COMBATEREA LUNECU ŞULUI ŞI ÎNZ ĂPEZIRII AUTOSTR ĂZILOR

Combaterea lunecuşului şi înzăpezirii autostrăzilor se va face conform

prevederilor InstrucŃiunilor – indicativ AND 525-2000.

Pentru a preveni fenomenul de lunecuş şi înzăpezire se vor verifica, revizui şi

repara instalaŃiile de informare meteo (giruiete, termometre, detectoare de polei, ceaŃă,

etc.) staŃiile radio – telefon, etc.

Vor fi pregătite bazele şi utilajele conform programului de deszăpezire.

Ninsorile duc la înzăpeziri ce pot îngreuna sau opri circulaŃia rutieră, fără însă a fi

prea periculoase, suprafaŃa lunecoasă a părŃii carosabile este deosebit de periculoasă

favorizând producerea derapajului care poate conduce la accidente foarte grave.

Lunecuşul pe drum poate apărea în următoarele situaŃii:

- cale umedă şi îngheŃ:

- brumă groasă sau strat subŃire de zăpadă, semitopită şi îngheŃată:

- slefuirea suprafeŃelor de zăpadă prin alternanŃa temperaturilor sub trafic:

- ploaie pe suprafaŃa căii rece:

- ploaie de cristale de ghiaŃă:

- furtună de zăpadă:

- ceaŃă şi temperaturi scăzute:

- chiciură.

Activitatea pentru prevenirea, combaterea şi eliminarea gheŃii şi poleiului de pe

drumuri este mult mai critică şi trebuie executată la timp, preventiv şi cu deosebită

atenŃie, care necesită un sistem de informare, de pregătire, dotare şi acŃionare foarte bine

pus la punct în cadrul programelor de întreŃinere a drumurilor pe timp de iarnă.

Pentru prevenirea şi combaterea poleiului, straturile de gheaŃă sau zăpadă,

formate pe partea carosabilă, se folosesc materiale antiderapante, chimice sau amestec al

acestora în diferite proporŃii. (Folosirea sării este interzisă în primii cinci ani de

exploatare a îmbrăcăminŃilor din beton de ciment)

Page 51: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

51

Deszăpezirea drumurilor, în cazul în care zăpada depusă în straturi uniforme şi de

grosimi sub 0,50 m, se va face prin patrulare (gredere, tractoare, auto cu lame). Pentru

grosimi mai mari ale zăpezii se recomandă autofrezele.

Page 52: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

52

Anexa 11

CURĂłIRE DECANTOARE

Decantoarele pentru reŃinerea părŃilor solide se vor curăŃa odată cu şanŃurile şi în

special după fiecare ploaie mai deosebită.

Decantoarele pentru reŃinerea grăsimilor se vor curăŃa prin vidanjare cel puŃin de

2 ori pe an sau imediat după producerea unui accident pe autostradă în care s-au deversat

produse petroliere sau alte produse nocive transportate de autovehicule.

Page 53: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

53

Anexa 12

LUCRĂRI DE URMĂRIRE ŞI REPARAłII CURENTE LA CL ĂDIRI ŞI INSTALA łII AFERENTE DOT ĂRILOR AUTOSTR ĂZII

Folosirea, întreŃinerea şi repararea clădirilor aferente autostrăzii se va face

conform „Normativului privind folosirea, întreŃinerea şi repararea clădirilor din ramura

drumuri” indicativ CD 75-2000.

ReparaŃiile curente se vor face la intervalele de mai jos:

Denumirea elementelor componente Urmărire curentă

(luni) ReparaŃii curente

(luni) A. Clădiri propriu-zise 1. FundaŃii

- zidărie 6 12

- beton 12 24

2. Închideri pereŃi

- zidărie 6 12

- beton armat 12 24

- metal 12 60

- materiale uşoare 6 12

3. Tencuieli şi zugrăveli

- exterior 24 24

- interior 6 12

4. Vopsitorii

- pe tencuieli 12 24

- pe lemn 12 24

- pe metal 12 36

5. Pardoseli, scări, platforme 12 36

6. Tâmplărie

- din lemn 12 24

- din metal sau beton armat 12 36

7. Geamuri după necesităŃi după necesităŃi

8. Trotuare, pavaje, împrejmuiri 24 48

9. Ferme şi învelitori 12 24

10. Opritoare, balustrade, accese

- construcŃii noi 3 72

Page 54: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

54

- construcŃii vechi 3 60

B. InstalaŃii 1. ReŃele interioare apă potabilă

- obiecte sanitare 2 după necesităŃi

- conducte şi armături 2 12

- canale de scurgere 2 12

- canalizare pluvială 6 6

2. Racorduri exterioare

- apă potabilă şi industrială 2 6

- canalizare 3 6

3. InstalaŃii electrice, termice, ventilaŃii, telecomunicaŃii

conform norme specifice, funcŃie

de tip

conform norme specifice, funcŃie

de tip

Page 55: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

55

Anexa 13

LUCRĂRI DE ÎNTRE łINERE ŞI REPARAłII PODURI

Nr. Crt.

DENUMIREA LUCR ĂRII PERIODICITATEA LUCRĂRILOR

LUCRĂRI DE ÎNTRE łINERE CURENTĂ

1 CurăŃarea de materiale solide şi de vegetaŃie a carosabilului şi trotuarelor

lunar

2 CurăŃarea de vegetaŃie şi materiale solide a îmbinărilor tirant-tablier la podurile în arc sau nodurile grinzilor cu zăbrele

lunar

3 Îndepărtarea zăpezii şi a gheŃii de pe carosabil şi trotuare cu respectarea prevederilor referitoare la întreŃinerea curentă de iarnă

zilnic în perioadele cu zapadă şi gheaŃă

4

ReparaŃii izolate ale îmbrăcăminŃilor bituminoase pe carosabil şi trotuare: - decaparea zonei cu îmbrăcăminte bituminoasă degradată după un contur geometric riguros - refacerea şapei de protecŃie a hidroizolaŃiei, în cazul când este degradată sau s-a degradat în cursul operaŃiei de decapare a mixturii bituminoase - uscarea suprafeŃei - amorsarea suprafeŃei - aplicarea mixturilor bituminoase specifice căii şi trotuarelor - compactarea mixturii bituminoase pe cale

imediat după apariŃia degradărilor

5 Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor singulare din îmbrăcămintea bituminoasă

imediat după apariŃia degradărilor

6 Colmatarea rosturilor dintre îmbrăcămintea bituminoasă pe cale sau pe trotuare şi borduri şi în jurul gurilor de scurgere

se execută înainte şi după sezonul cu precipitaŃii abundente

7

Decolmatarea gurilor de scurgere: - curăŃarea depunerilor de mixtură bituminoasă din pâlniile de evacuare - completarea grătarelor lipsă la gurile de scurgere

imediat după constatare

8 CurăŃarea depunerilor de material solid din pâlniile gurilor de scurgere

lunar

9

Înlocuirea izolată a bordurilor (Se vor utiliza borduri de acelaşi tip cu cele montate anterior pe pod, iar rosturile dintre borduri se vor mata cu mortar de ciment)

imediat după apariŃia degradărilor

10

Refaceri izolate ale parapetelor pietonale, de siguranŃă şi mixte: - refacerea sudurilor degradate - completarea elementelor metalice lipsă - completarea şuruburilor la sistemele de

imediat după apariŃia degradărilor

Page 56: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

56

prindere şi înnadire - realizarea rosturilor de dilataŃie la parapeŃi (când acestea nu există)pe aceeaşi verticală cu rosturile de dilataŃie ale suprastructurilor

11

Refacerea izolată a vopsitoriilor la parapetele pietonale, de siguranŃă metalice sau mixte: - curăŃarea cu peria de sârmă metalică a zonelor corodate până la luciul metalului - aplicarea în două straturi a grundului - aplicare în două straturi a vopselei

imediat după apariŃia degradărilor

12 Protejarea suplimentară cu mastic a stâlpului metalic al parapetului pietonal în zona de contact cu betonul

înainte şi după sezonul cu precipitaŃii abundente

13

CurăŃarea elementelor elastice ale dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilataŃie (curăŃarea de praf, nisip, piatră sau noroi)

lunar

14 Completarea elementelor metalice lipsă sau degradate la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilataŃie

imediat după constatarea lipsei sau a degradării

15 Înlocuirea elementului elastic la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilataŃie etanşe

imediat după constatarea lipsei sau a degrădarii

16 CurăŃarea rosturilor tip pieptene de depunerile de praf, nisip, piatră sau noroi din jgheaburile de colectare a apelor

lunar

17 CurăŃarea aparatelor de reazem de materiale solide, rugină şi ungerea cu vaselină celor metalice.

2 ori / an

18 CurăŃarea aparatelor de reazem din neopren 2 ori / an

19 Înlocuirea tacheŃilor rupŃi la aparatele de reazem

imediat după constatare

20 Realizarea unor rezemări provizorii (calaje) la aparate de reazem ieşite din lucru

imediat după constatare

21 CurăŃarea de materiale solide şi de vegetaŃie a banchetelor de rezemare şi a cuzineŃilor de pe culei şi pile

2ori/an

22 Decolmatarea barbacanelor la culei anual sau dupa fiecare perioada cu precipitatii

23 CurăŃarea intradosului suprastructurii afectate de viituri

anual

24 CurăŃarea interiorului grinzilor casetate anual 25 CurăŃarea vegetaŃiei de pe structurile din metal lunar

26 Înlocuirea unor elemente de contravântuire sau de diafragme

imediat după constatare

27 Refacerea sudurilor degradate imediat după constatare

28 Repararea unor elemente ale trotuarului imediat după constatare în funcŃie de gravitatea situaŃiei

29 Refacerea izolată a vopsitoriilor la podurile metalice

pe masura constatării necesitaŃii

Page 57: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

57

30 Refacerea cotelor liniei roşii în zonele cu tasări din spatele culeelor

imediat după apariŃia degradărilor

31 CurăŃarea de vegetaŃie a pereurilor lunar

32 Refacerea degradărilor locale la pereurile sferturilor de con

imediat după apariŃie

33 Colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor dintre elementele de pereere

imediat după apariŃia degradărilor

34 CurăŃarea de materiale solide şi de vegetaŃie a casiurilor şi a scărilor

lunar

35 Refacerea degradărilor locale la casiuri imediat după apariŃia

degradărilor

36 Refacerea degradărilor locale, reparaŃii la mâna curentă a scărilor de acces

imediat după apariŃia degradărilor

37 CurăŃarea malurilor de vegetaŃie pe o zona de cca. 100m în aval şi amonte de axul podului şi refacerea degradărilor locale

trimestrial

38 CurăŃarea albiei de flotanŃi şi de depuneri în zona infrastructurilor podului

trimestrial sau după inundaŃii

39 Spargerea gheŃii în zona podului saptămânal, în perioada de

îngheŃ

40 Decolmatarea barbacanelor la aripi şi la ziduri de dirijare

anual sau după fiecare perioadă cu precipitaŃii mari

41 Refacerea degradărilor locale la protecŃiile patului albiei şi ale malurilor (pereuri)

imediat după constatarea degradării

Page 58: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

58

Nr. Crt.

DENUMIREA LUCR ĂRII PERIODICITATEA LUCRĂRILOR

LUCRĂRI DE ÎNTRE łINERE PERIODICĂ

1

Înlocuire imbrăcăminte bituminoasă pe carosabil şi pe trotuar cu asigurarea pantelor de scurgere a apelor pe pod: - decaparea îmbrăcăminŃii bituminoase de pe trotuare - frezarea îmbrăcăminŃii bituminoase de pe cale, până la şapa de protecŃie a hidroizolaŃiei - refacerea parŃială sau totală a şapei de protecŃie a hidroizolaŃiei - realizarea îmbrăcăminŃii bituminoase pe cale în două straturi - realizarea îmbrăcăminŃii bituminoase pe trotuare

în situaŃia degradării accentuate (zone cu exfolieri mai mari de 20% din suprafaŃă)

2

Înlocuirea hidroizolaŃiei pe carosabil şi pe trotuare: - decaparea îmbrăcăminŃii bituminoase de pe trotuare - frezarea îmbrăcăminŃii bituminoase de pe cale, până la nivelul şapei suport a hidroizolaŃiei - demontarea bordurilor - demolarea betonului de umplutură din trotuare - refacerea parŃială sau totală a şapei suport a hidroizolaŃiei, obligatoriu cu scafe de racordare între şapa suport şi lisa parapetului pietonal - aplicarea hidroizolaŃiei pe structura de rezistenŃă în zona părŃii carosabile şi a trotuarelor - turnarea şapei de protecŃie a hidroizolaŃiei - montarea bordurilor - refacerea trotuarelor în soluŃia – beton de umplutură cu goluri pentru cable din tuburi PVC 110 - realizarea îmbrăcăminŃii bituminoase pe cale, în două straturi - realizarea îmbrăcăminŃii bituminoase pe trotuare

10 ani sau în situaŃia constatării infiltra Ńiilor masive în placă şi console sau în timpul unei intervenŃii majore asupra tablierului

3

Refacerea hidroizolaŃiilor în zona gurilor de scurgere: - decaparea îmbrăcăminŃii bituminoase în zona gurii de scurgere - decaparea şapei de protecŃie a hidroizolaŃiei

imediat după apariŃia infiltraŃiilor

Page 59: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

59

- decaparea hidroizolaŃiei vechi în zona gurii de scurgere astfel încât pe contur să ramână cca. 30 cm de hidroizolaŃie nedecapată , pentru suprapunerea celei noi - refacerea şapei suport din beton de ciment, în zona gurii de scurgere - aplicarea hidroizolaŃiei pe zona decapată, cu petrecere de cca. 20cm peste cea veche - refacerea şapei de protecŃie a hidroizolaŃiei, în zona decapată - refacerea îmbrăcăminŃii bituminoase, în zona decapată.

4

Înlocuirea gurilor de scurgere: - demolarea betonului în jurul gurii de scurgere degradate - pozarea noii guri de scurgere, la cotele din proiect - cofrarea pe intradosul plăcii carosabile sau consolei de trotuar, în zona gurii de scurgere înlocuită - betonarea zonei cu beton de clasa C25/30 şi vibrarea obligatorie a acestuia - refacerea şapei suport a hidroizolaŃiei, în zona gurii de scurgere înlocuită - refacerea hidroizolaŃiei în zona gurii de scurgere înlocuită, cu petrecere de cca.20 cm peste cea veche - refacerea şapei de protecŃie a hidroizolaŃiei în zona gurii de scurgere înlocuită - refacerea îmbrăcăminŃii bituminoase în zona gurii de scurgere înlocuită

- când mai mult de 60% din elementele componente ale gurilor de curgere sunt deteriorate, funcŃionează defectuos sau nu sunt fixate corespunzator - betonul din zona adiacentă gurii de scurgere este degradat de apa infiltartă - simultan cu lucrările de la pct 1 si 2

5

Schimbarea gurilor de scurgere greşit amplasate sau montarea de noi guri de scurgere sau prelungirea gurilor de scurgere până sub nivelul tălpii inferioare a suprastructurilor

-când gurile de scurgere sunt greşit amplasate cauzând acumularea de apă pe pod - mai mult de 60% din elementele componente ale gurilor de scurgere sunt într-o stare necorespunzatoare - guri de scurgere care stropesc sau evacuează apa direct pe elementele structurii de rezistenŃă şi care nu pot fi prelungite - guri de scurgere care evacuează apa direct pe taluzul rampelor de acces sau pe obstacolul traversat

6 Înlocuirea integrală a bordurilor simultan cu lucrările de la

pct 1 si 2

Page 60: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

60

7 Refacerea trotuarelor simultan cu lucrările de la

pct 1 si 2

8

Înlocuirea elementelor de parapet pietonal, de siguranŃa şi mixt degradat în exploatare:- înlocuirea stâlpilor metalici - decuparea elementelor degradate - montarea panourilor noi

imediat după apariŃia degradărilor

9

Executarea vopsitoriilor la parapete

imediat după constatare sau după expirarea perioadei de garanŃie a acestuia sau după repararea , modificarea sau înlocuirea elementelor defecte

10

Înlocuirea dispozitivelor etanşe pentru acoperirea rosturilor de dilataŃie

10ani sau în situaŃia constatării infiltra Ńiilor masive sau mai mult de 20% din elementele dispozitivului sunt distruse

11 RepoziŃionarea pendulilor imediat după constatare

12

Înlocuirea aparatelor de reazem metalice

imediat după constatare când -degradările pot conduce la o restrictionare a deplasării -exista nealiniere sau aplatizare a rulourilor si coroziunea medie a plăcilor şi rulourilor

13

Înlocuirea aparatelor de reazem din neopren

imediat după constatarea ruperii plăcii sau desprinderea ei la nivelul plăcilor metalice, umflarea foarte mare a părtilor laterale ale plăcii din neopren sau defecte care pot conduce la restricŃionarea deplasării

14

Înlocuire penduli

imediat după constatarea poziŃiei instabile a pendulului ce poate conduce la o rezemare incompletă a tablierului

15 RecondiŃionarea sau înlocuirea dispozitivelor de protecŃie antiseismică

imediat după constatarea degradării

16 Refacerea protecŃiei albiei (pereu) imediat după constatarea

degradării

17

Ridicarea talvegului prin construcŃia unui prag de fund

când se constată o coborâre a talvegului care pune în pericol siguranŃa fundaŃiilor infrastructurilor podului

Page 61: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

61

18 Refacere apărări de maluri, protecŃie taluze şi prag de fund

imediat după constatarea degradării

19

Consolidare fundaŃie cu anrocamente sau cu saci de ciment

imediat când se constată subspălarea fundaŃiei unei pile sau culei pe o zonă mai mare de 10% din suprafaŃa acesteia

20 Consolidare prin îmbrăcare cu beton a pilelor degradate

imediat după constatarea degradării

21 ReparaŃie fundaŃie prin cămăşuire

imediat când se constată desprinderea , dezagregarea sau coroziunea betonului unei fundaŃii cu reducerea capacităŃii portante a fundaŃiei (peste 10% din secŃiune)

Page 62: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

62

Nr. Crt.

DENUMIREA LUCRARII PERIODICITATEA LUCRĂRILOR

LUCRĂRI DE REPARAłII CURENTE

1

Consolidarea fundaŃiilor directe (degradate sau afuiate) cu coloane forate

când se constată că: -degradarea betonului din fundaŃie conduce la o reducere a capacităŃii portante a fundaŃiei de peste 30% - încastrarea în teren a fundaŃiei este sub limita admisă ca urmare a coborârii talvegului - s-au produs deplasări(tasări, rotiri) ale infrastructurii ca urmare a afuierilor

2

Consolidare pile fundate pe coloane fără radier cu zone de legatură degradate

când se constată că degradă- rile sunt pe o suprafaŃă sub 10% din suprafaŃă delimitată pe 1.00m de o parte şi de alta a rostului elevaŃie-fundaŃie

3 Consolidare prin injecŃie cu plafon din beton a pilelor fundate direct

când se constată că: - degradările betonului din fundaŃie conduc la o reducere a capacităŃii portante într-o secŃiune de peste 30% - încastrarea fundaŃiei în teren este sub limita admisă ca urmare a coborârii talvegului, iar distanŃa între talpa fundaŃiei şi stratul de bază nu depaşeşte 4-5m.

4 Reparare cu incinta din plasă sârmă cu completare beton la pile fundate direct

când se constată că: - degradările betonului din fundaŃie conduc la o reducere a capacităŃii portante într-o secŃiune de 20÷30% - încastrarea în teren este sub limita admisă ca urmare a coborârii talvegului - pila nu a suferit tasări sau rotiri

5

Consolidare prin subzidire

când se constată că: - degradările betonului din fundaŃie conduc la o reducere a capacităŃii portante într-o secŃiune de 10÷30% - încastrarea în teren a fundaŃiei existente este sub limita admisă ca urmare a

Page 63: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

63

coborârii talvegului - înalŃimea blocului de fundaŃie nu depăşeşte 3-4m

6 Refacere sfert de con, inclusiv fundaŃie şi protecŃie

imediat după apariŃia degradărilor

7 Refacere plăci de racordare imediat după apariŃia

degradărilor

8 Refacere dren din spatele culeii imediat după apariŃia

degradărilor

9 ReparaŃii prin torcretare pe masura constatării

necesităŃii

10 Repararea elevaŃiilor culeilor din beton şi a zidurilor de sprijin

11 Repararea banchetei cuzineŃilor, zidului de gardă şi zidurilor întoarse la culei

12 Repararea fisurii verticale la elevaŃia culeii 13 Reparare elevaŃie pilă 14 Reparare riglă pilă 15 Reparare grindă principală din beton armat 16 Injectare fisuri 17 Reparare grinzi din beton precomprimat 18 Reparare stâlpi 19 Refacere antretoaze de capat

conform programului de lucrări sau imediat în funcŃie

de gravitatea situaŃiei

20 Reparare placă tablier pe adâncimi mici 21 Reparare placă sau dală pe toată adâncimea 22 Reparare placă superioară la grinzi casetate 23 Reparare placă inferioară la grinzi casetate 24 Înlocuire antretoază 25 Înlocuire eclise 26 ProtecŃii anticorozive 27 Repararea sau consolidarea unor elemente

din alcatuirea grinzii cu inimă plină 28 Înlocuirea parŃială sau totală a unor elemente

costitutive ale grinzii cu inimă plină 29 Înlocuirea parŃială sau totală a unor elemente

costitutive ale grinzii cu zăbrele 30 Înlocuirea parŃială sau totală a unor elemente

costitutive ale grinzii cu secŃ. Casetată 31 Reparare, consolidare sau înlocuire a unor

elemente constitutive ale arcelor 32 Reparare si consolidare elem., introducere

de bare suplimentre în sist. de contravânt 33 Repararea sau înlocuirea părŃii metalice la o

structură mixtă otel - beton 34 Repararea sau consolidarea unor elemente

ale grinzilor căii (antretoaze, lonjeroni) 35 Înlocuirea unor elemente ale grinzilor căii

(antretoaze,lonjeroni)

conform programului de lucrări sau imediat în funcŃie de gravitatea situaŃiei

Page 64: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

64

36 IntervenŃii asupra conectorilor la secŃiunile mixte

37 Refacere ziduri de sprijin NOTĂ: Lucrările de întreŃinere periodică şi de reparaŃii la poduri se vor executa pe baza unor documentaŃii tehnico-economice întocmite de un proiectant de specialitate , după un program elaborat pe baza notelor de constatare întocmite de comisiile care au efectuat reviziile periodice şi speciale. Reviziile periodice şi speciale se efectuează potrivit „InstrucŃiunilor privind revizia drumurilor publice” ind.AND 504-93 şi cu „InstrucŃiunile pentru stabilirea stării tehnice a unui pod’, ind.AND 522/2002, „Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere şi indicarea metodelor de remediere” ind. AND 534-98.

Page 65: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

65

Anexa 14

LUCRĂRI DE ÎNTRE łINERE ŞI REPARAłII CONSOLID ĂRI

Pentru stabilitatea şi siguranŃa în exploatare a autostrăzilor este necesară o

monitorizare permanentă a lucrărilor de consolidări de către echipe specializate.

Rolul acestor echipe este în primul rând de a stabili starea tehnică a tuturor

lucrărilor de consolidare pentru a se putea realiza programarea lucrărilor de întreŃinere şi

reparaŃii în timp util.

În acest sens se disting următoarele activităŃi principale:

1. Depistarea defectelor

2. Stabilirea cauzelor

3. Măsuri de remediere

Cea mai importantă dintre aceste activităŃi o reprezintă „Depistarea defectelor”.

Pentru ca această activitate să se desfăşoare normal, este obligatoriu un program

de urmărire curentă a fiecărui obiectiv în parte, pentru care se va întocmi o fişă de

constatare.

Acest program se va desfăşura având la bază implicaŃiile defecŃiunilor ce pot apre

asupra obiectivului şi a obiectivului întreŃinut (autostrada) şi va fi organizat minimal

conform tabelului de mai jos.

Nr. crt.

Tipul lucrării de consolidare

Perioadă maximală

de inspectări

(zile)

Obs.

1 Lucr ări de asanare 1.1. ŞanŃuri şi rigole 1.2. Drenuri

7 14

Şi după fiecare ploaie

2

Lucr ări de susŃinere 2.1. Ziduri de sprijin de greutate 2.2. Ziduri de sprijin din elemente

prefabricate 2.3. Lucrări de ancoraje 2.4. Lucrări speciale (console,

minipiloŃi, piloŃi, etc.)

90

90 90

90

După accidente rutiere După accidente rutiere După accidente rutiere După accidente rutiere

Page 66: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

66

3

Lucr ări de protecŃie taluzuri 3.1. ProtecŃii vegetale 3.2. ProtecŃii cu cleionaje sau

structuri asimilate 3.3. ProtecŃie cu plase ancorate 3.4. ProtecŃie cu torcret 3.5. Copertine, paravalanşe, etc.

90

90 120

120

90

După sezoane ploioase După sezoane ploioase După sezoane ploioase şi după ciclurile de îngheŃ-dezgheŃ După sezoane ploioase şi după ciclurile de îngheŃ-dezgheŃ După sezoane ploioase şi după ciclurile de îngheŃ-dezgheŃ

4

Lucr ări de îmbunătăŃire a capacităŃii portante a terenului suport 4.1. Perne de balast 4.2. Ranforsări cu geogril la baza

rambleelor 4.3. PiloŃi din balast, din pamânt,

injecŃii şi asimilate

180

180

180

Primăvara şi toamna Primăvara şi toamna Primăvara şi toamna

După fiecare inspecŃie se întocmeşte o fişă cu constatările făcute.

Pe baza acestor fişe se stabilesc cauzele probabile şi apoi măsurile de intervenŃie.

Dacă nu este posibilă determinarea cauzelor prin simpla observare se apelează la

firme specializate pentru astfel de investigaŃii.

Lucrările de consolidare fiind de regulă clasificate ca lucrări speciale, măsurile

privind repararea lor se vor stabili numai de firme de proiectare, administratorulului

revenindu-i numai sarcina de depistare a defectelor şi întreŃinerea curentă care se face în

conformitate cu:

• AND nr. 513/2002 – InstrucŃiuni tehnice privind proiectarea, execuŃia, revizia şi

întreŃinerea drenurilor pe drumurile publice;

• AND nr. 514/2000 – Regulament privind efectuarea recepŃiilor lucrărilor şi

serviciilor de întreŃinere şi reparare curentă la drumurile publice;

• AND nr. 586/2002 – Normativ pentru evaluarea stării tehnice a lucrărilor de

consolidare;

• AND nr. 554/2002 – Normativ privind întreŃinerea şi repararea drumurilor publice.

Page 67: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

67

Anexa 15

REVIZIA AUTOSTR ĂZILOR

Revizia autostrăzilor se va face în concordanŃă cu prevederile cuprinse în

„InstrucŃiunile privind revizia drumurilor publice” – indicativ AND 504-93.

Revizia autostrăzilor are drept scop luarea din timp a măsurilor necesare

desfăşurării circulaŃiei rutiere în condiŃii de siguranŃă şi menŃinerea acestora în stare de

viabilitate.

Reviziile pot fi:

a) de supraveghere zilnică b) revizii curente c) revizii periodice d) revizii speciale e) revizii de verificare generală a reŃelei de autostrăzi

De regulă, la efectuarea reviziilor participă delegaŃi ai formaŃiilor ce efectuează

lucrări de întreŃinere şi reparaŃii şi delegaŃi ai beneficiarului, astfel:

Nr. crt.

Tipul reviziei AcŃiuni şi periodicitatea lor Cine participă

0 1 2 3

1 Revizii de supraveghere zilnică

Supravegherea zilnică a căilor de circulaŃie, podurilor, pasajelor, nodurilor rutiere, intersecŃiilor denivelate, constă în parcurgerea parŃială sau integrală a sectorului de autostradă din întreŃinere şi efectuarea observaŃiilor vizuale privind integritatea autostrăzii, siguranŃa circulaŃiei, aspectul estetic şi luarea măsurilor necesare asigurării siguranŃei circulaŃiei şi continuităŃii traficului. Se realizează zilnic.

- Şeful echipei de întreŃinere - Un reprezentant al beneficiarului

2 Revizii curente

Cuprind o gamă mai largă de verificări şi observaŃii decât reviziile zilnice. Se fac săptămânal.

- Şeful echipei de întreŃinere - Şeful de district - personal tehnico-ingineresc de la secŃie

Page 68: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

68

0 1 2 3

De 2 ori pe lună - Şef echipă de întreŃinere - Şef secŃie

Lunar - personal din DRDP

De două ori pe trimestru - Şef birou întreŃinere DRDP

Semestrial - Director DRDP

Semestrial

- Ingineri din serviciul drumuri publice din CNADNR

Anual - Şef serviciu drumuri publice CNADNR

3 Revizii periodice

Anual - Directori generali şi directori CNADNR

- După producerea unor calamităŃi

- Şef echipă întreŃinere

4 Revizii speciale

- Primăvara (martie-aprilie) pentru a stabili efectele iernii - Toamna (lunile septembrie-octombrie) pentru a stabili lucrările necesare pregătirii autostrăzii în vederea iernii

- Şef echipă întreŃinere - Şef secŃie

5

Verificarea generală a reŃelei de autostrăzi

Constă în verificarea stării de viabilitate şi a aspectului autostrăzilor precum şi a condiŃiilor în care se desfăşoară circulaŃia. Se realizează obligatoriu înainte de începerea sezonului estival şi ori de câte ori este cazul din dispoziŃia conducerii CNADNR

- delegaŃi ai CNADNR şi după caz, ai Inspectoratului General al PoliŃiei

Page 69: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

69

Anexa 16

DOTĂRI PE AUTOSTRADĂ

Dotările autostrăzilor pot fi grupate în următoarele tipuri (conform PD 162/2002):

a) parcări şi spaŃii pentru servicii (P şi S);

b) staŃii de taxare şi puncte de control trecere frontieră (S.T. şi P.C.T.F.):

c) Centre de ÎntreŃinere şi Coordonare (CIC), Centre de ÎntreŃinere (C.I) şi puncte

de sprijin pentru întreŃinere.

a) Parcările (P) şi spaŃiile pentru servicii (S) vor dispune de:

- sistem de canalizare menajeră şi pluvială

- energie electrică şi gospodărie de apă potabilă

- sistem de iluminare exterioară

- telefon

- spaŃii pentru parcări

- împrejmuiri

- WC public

Tipurile de spaŃii pentru servicii vor fi următoarele:

- spaŃii pentru servicii tip S1, care pe lângă cele arătate la parcări (P) şi spaŃii

(S), vor avea următoarele servicii:

o staŃii de alimentare cu carburanŃi, spaŃii comerciale

o sneck-bar

- spaŃii pentru servicii tip S2, vor dispune de:

o staŃie de carburanŃi

o spaŃii comerciale

o restaurant

o auto service

- spaŃii pentru servicii tip S3 care are următoarele combinaŃii de servicii:

o staŃie de alimentare cu carburanŃi

o spaŃii comerciale

o motel şi restaurant

o auto service

Page 70: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

70

ÎntreŃinerea şi repararea construcŃiilor din spaŃiile S1, S2, S3, se va face conform normelor specifice elaborate de deŃinători. c) Centrele de ÎntreŃinere şi Coordonare (CIC) vor fi organizate, în principiu, astfel:

o personal, utilaje, mijloace de comunicaŃie

o sector pentru reparaŃii (ateliere, garaje, etc.)

o sector pentru depozitare

o sectorul administrativ

o sectorul de locuinŃe al bazei

o utilităŃi şi construcŃii aferente acestora

- puncte de sprijin pentru operaŃiunile de iarnă şi pentru alte activităŃi

Acestea vor fi dotate cu personal, utilaje pentru deszăpezire, produse chimice,

mijloace de comunicaŃie cu centrul de întreŃinere.

Page 71: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

71

Anexa 17

ELEMENTE PENTRU AUTOSTRAD Ă KM .................

Zona mediana

Parapete Garduri ŞanŃuri PodeŃe Decan-toare

Zona centrala Marginale

Lung

imi

Su

praf

aŃă c

aro

sabi

lăinc

lusi

v be

nzile

de

urg

enŃă ş

i tro

tuar

ele

de

la tu

nele

cu î

mbrăcăm

inte

cu z

onă

ver

de

Aco

stam

ente

, in

clu

siv

în

zona

par

apet

elor

SpaŃiu

afe

rent

tel

efoa

nelo

r

SpaŃiu

cup

rins

într

e ga

rdur

i şi

mar

gin

ile p

latfo

rmei

Tot

al s

upra

faŃă

într

e şa

nŃur

i

gre

u

foa

rte

gre

u

gre

u

foa

rte

gre

u

h1 h2

în lu

ngul

aut

ost

răzii

gar

Rig

ole

de

acos

tam

ent

Cas

iuri

pe

talu

z

L =

1 m

L =

2 m

L =

3 m

L =

4 m

L =

5 m

parŃi

solid

e

subs

tanŃe

gra

se

Mar

caje

Zon

e ve

rzi (

pla

ntaŃii

)

km m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ml ml ml ml m m m m m m m m m m m m3 m3 m2 m2

Autostrada

-drum

-poduri

-tunele

TOTAL

Page 72: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

72

Anexa 18

NODUL RUTIER KM......

Parapete ŞanŃuri PodeŃe Garduri Marcaje

Lung

imi

Sup

rafaŃă

ca

rosa

bilă

Aco

stam

ente

Tal

uze

incl

usiv

sp

aŃiu

l din

buc

le

Tot

al s

upra

faŃă

grel

e

foar

te g

rele

păm

ânt

pere

ate

Rig

ole

Cas

iuri

pe ta

luz

L =

1m

L =

2m

L =

3m

h1 h2

km m2 m2 m2 m2 ml ml m m m m m m m m m m2

Rampe

- Drum

- Poduri

Total

Page 73: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

73

Anexa 19

INTERSECłII DENIVELATE FĂRĂ ACCESE LA AUTOSTRAD Ă

PodeŃe

Dru

mul

loca

l

Sup

rafaŃă

ca

rosa

bilă

Aco

stam

ente

Tal

uze

Tot

al

supr

afaŃă

ŞanŃu

ri

Rig

ole

Cas

iuri

L =

1m

L =

2m

L =

3m

Par

apet

e

Mar

caje

m2 m2 m2 m2 m m m m m m ml m2

Km

Rampe

Pasaj

Page 74: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

74

Anexa 20

PARCĂRI DE SCURTĂ DURATĂ ŞI SPAłII PENTRU SERVICII

PodeŃe

Sup

rafaŃă

ca

rosa

bil ă

(p

arca

re+

acce

se)

Zon

e ve

rzi

Tot

al s

upra

faŃă

L =

1m

L =

2m

L =

3m

Par

apet

e

Gar

duri

Mar

caje

m2 m2 m2 m m m ml m m2 Parcare Km SpaŃii pentru servicii tip S1 Km

Page 75: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

75

Anexa 21

CENTRE DE ÎNTREłINERE ŞI COORDONARE

PodeŃe

Tipul centrului

Sup

rafaŃă

ca

rosa

bilă

(p

arca

re+

acce

se)

Zon

e ve

rzi

Tot

al s

upra

faŃă

L =

1m

L =

2m

L =

3m

Par

apet

e

Gar

duri

m2 m2 m2 m m m ml m

Centru de ÎntreŃinere şi

Coordonare (CIC)

Km.......

Centru de ÎntreŃinere

(CI)

Km.......

Puncte de sprijin pentru

întreŃinere

Page 76: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

76

Anexa 22

SEMNE DE CIRCULA łIE

NR. CRT. TIPUL PANOULUI

POZIłIA KM SUPRAFAłA

m2

Page 77: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

77

Anexa 23

LISTĂ ORIENTATIV Ă PENTRU PERSONALUL CARE TREBUIE SĂ DESERVEASCĂ UN PUNCT DE SPRIJIN PENTRU ÎNTREłINERE

(PSI)

Nr.crt. FuncŃia Necesar personal

1 Şef punct sprijin pentru întreŃinere 2

2 Inginer (tehnician) programare şi urmarire lucrări, banca de date, urmărirea exploatării autostrăzii

2

3 Tehnicieni 3 4 Şef brigadă drumuri 2 5 Şef brigadă poduri 2 6 Conducatori auto 5 7 Mecanici de utilaje 10 8 Primitor distribuitor materiale 2

9

Instalator întretinere instalaŃii apă-canal, instalaŃii electrice, inclusiv la centrala termică şi la decantorul de ape uzate menajere

2

10 Muncitori calificaŃi 15 11 Muncitori necalificaŃi 8 12 Îngijitor clădire 2

Page 78: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

78

Anexa 24

LISTĂ ORIENTATIV Ă PENTRU PERSONALUL CARE TREBUIE SĂ DESERVEASCĂ UN CENTRU DE ÎNTREłINERE ŞI COORDONARE

(CIC)

Nr.crt. FuncŃia Necesar personal

1 Şef centru de intervenŃie şi coordonare 2

2 Inginer (tehnician) programare şi urmărire lucrări, banca de date, urmărirea exploatării autostrăzii

5

3 Tehnician dispecerat 10 4 Şef brigadă drumuri 2 5 Şef brigadă poduri 2 6 Medic ambulanŃă şi asistent medical 6 7 Pompier 6 8 PoliŃist 8 9 Conducători auto 10 10 Mecanici de utilaje 15 11 Primitor distribuitor materiale 2

12 Instalator întreŃinere instalaŃii apă-canal, instalaŃii electrice, inclusiv la centrala termică şi la decantorul de ape uzate menajere

4

13 Muncitori calificaŃi 28 14 Muncitori necalificaŃi 14 15 Îngijitor clădire 2

Page 79: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

79

Anexa 25

LISTĂ ORIENTATIV Ă PENTRU UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE CARE TREBUIE SĂ DESERVEASCĂ UN PUNCT DE SPRIJIN

PENTRU ÎNTREłINERE (PSI)

Activitate

Nr. crt.

Tipul utilajului sau echipamentului UM

Într

eŃin

ere

va

Într

eŃin

ere

ia

rnă

Inun

daŃii

Insp

ecŃi

e

Tot

al n

ece

sar

1 Autoturism de teren buc. 1 1 1 1

2 Autoutilitară cu dotare pt. IntervenŃie

buc. 1 1 1 1

3 Autobasculantă buc. 1 1 1 1 4 Aparat electric sudură/grup buc. 2 1 2 2 5 Aparat autogen de sudură buc. 2 2 2 2 6 Buldoexcavator tip buc. 1 1 1 1 7 Cărucioare semnalizare rutieră buc. 4 4 8 Compresor de aer buc. 2 2

9 Echipament de balizare luminoasă pentru zone peric

buc. 2 2

10 Generator electric multifuncŃional buc. 1 1 1 11 InstalaŃie de pornire autoveh.la rece buc. 2 2 2 2 12 InstalaŃie de colmatat rosturi şi fisuri buc. 2 2 13 UNIMOG cu echipamente buc. 2 2 2

14 Compactor vibrator 1.5t cu remorca de transportat buc. 2 1 2

15 Tractor U 650 buc. 2 2 2 2 16 Perie mecanică pe tractor buc. 4 2 4 17 Maşină de marcaj buc. 1 1 18 Autocamion muncitori şi materiale buc. 1 1 1 19 Încărcător frontal buc. 1 1 1 1 20 Ciocan pneumatic 14 kg buc. 2 2 21 Vibrator pentru beton buc. 2 2 2 22 Autofreze buc. 1 1 23 Autogreder buc. 2 24 Fierăstrău mecanic(drujbă) buc. 2 2 25 Fierăstraie circulare (50 cm) buc. 1 1 26 Troliu mecanic portabil (1500kg) buc. 1 1 27 Bărci de intervenŃie buc. 1 1 28 Trolii manuale (1 – 5t) buc. 2 2 29 Grup electrogen buc. 1 1

30 Grup sudură electric, cu motor termic

buc. 1 1

31 Prese hidraulice (20 – 100t) buc. 4 4

Page 80: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

80

32 Palane diferenŃiale (1 – 5t) buc. 3 3 33 Vinciuri manuale 5 – 10t buc. 2 2 34 Betoniera (125 – 150 l) buc. 1 1 35 Motopompă desecare 4” buc. 1 1 36 Fierăstrău pentru gheaŃă buc. 1 1 37 Pompă torcret buc. 1 1 38 Reflector 1500W buc. 4 4 39 StaŃie radiotelefon buc. 1 1 40 Telefoane mobile buc. 2 2 41 Calculatoare buc. 2 2 42 Cositoare mecanică buc. 2 2

Page 81: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

81

Anexa 26

LISTĂ ORIENTATIV Ă PENTRU UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE CARE TREBUIE SĂ DESERVEASCĂ UN CENTRU DE ÎNTREłINERE

ŞI COORDONARE (CIC)

Activitate

Nr. crt.

Tipul utilajului sau echipamentului UM

Într

eŃin

ere

va

Într

eŃin

ere

ia

rnă

Inun

daŃii

Insp

ecŃi

e

Tot

al n

ece

sar

1 Autoturism de teren jeep buc. 2 1 1 2 2 Autoutilitara cu dotare pt. intervenŃie buc. 2 2 2 2 3 Autobasculantă buc. 2 2 2 2 4 Aparat electric sudură/grup buc. 2 2 2 2 5 Aparat autogen de sudură buc. 2 2 2 2 6 Buldoexcavator tip buc. 2 2 1 2 7 Cărucioare semnalizare rutieră buc. 6 6 8 Compresor de aer buc. 2 2

9 Echipament de balizare luminoasă pentru zone peric

buc. 2 2

10 Generator electric multifuncŃional buc. 2 2 2 11 InstalaŃie de pornire autoveh.la rece buc. 2 2 2 2 12 InstalaŃie de colmatat rosturi şi fisuri buc. 2 2 13 UNIMOG cu echipamente buc. 2 2 2

14 Compacor vibrator 1.5t cu remorcă de transportat

buc. 2 1 2

15 Tractor U 650 buc. 2 2 2 2 16 Perie mecanică pe tractor buc. 4 2 4 17 Utilaj de verificare şi reparare poduri buc. 1 1 1 18 Maşină de marcaj buc. 2 2 19 Autocamion muncitori şi materiale buc. 1 1 1 20 Încarcator frontal buc. 1 1 1 1 21 Ciocan pneumatic 14kg buc. 4 4 22 Vibrator pentru beton buc. 4 2 4 23 Autofreze buc. 2 2 24 Autogreder buc. 3 25 Sonete mecanice DB 45 buc. 1 1 26 Fierăstrău mecanic (drujbă) buc. 2 2 27 Fierăstraie circulare (50 cm) buc. 1 1 28 Troliu mecanic portabil (1500 kg) buc. 2 2 29 Bărci de intervenŃie buc. 2 2 30 Trolii manuale (1 – 5t) buc. 5 5 31 Grup electrogen buc. 2 2 32 Grup sudură electric, cu motor termic buc. 1 1

Page 82: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

82

33 Prese hidraulice (20 – 100t) buc. 4 4 34 Palane diferenŃiale (1 – 5t) buc. 3 3

35 Vinciuri manuale 5 – 10t buc. 3 3

36 Betonieră (125 – 150l) buc. 1 1 37 Motopompă desecare 4” buc. 3 3 38 Exacvator 0.6mc buc. 1 1 39 Ferăstrău pentru gheaŃă buc. 1 1 40 Automacara 15 – 20t buc. 1 1 41 Remorcher auto buc. 1 1 42 Remorcă trailer 20t buc. 1 1 43 Autoatelier buc. 1 1 44 Pompă torcret buc. 1 1 45 Reflector 1500W buc. 4 4 46 Roată masurat lungimi buc. 2 2 47 InstalaŃie GERPHO buc. 1 1 48 Viagraf APL 72 buc. 1 1 49 Poliograph buc. 1 1 50 Deflectometru buc. 1 1 51 Cântar electronic dinamic buc. - - - 1 1 52 StaŃie detecŃie şi previziuni meteo buc. - - - 1 1 53 Sclerometru buc. 1 1 54 Binoclu buc. 2 2 55 Barcă cu motor buc. 1 1 56 StaŃie radiotelefon buc. 2 2 57 Telefoane mobile buc. 4 4 58 Calculatoare buc. 8 8 59 Autovidanje buc. 2 2 60 Inspector poduri MOOG – MBI 110 buc. 1 1

61 Echipamente necesare pentru atelierul de întreŃinere

set. 1 1

62 Cositoare mecanică buc. 4 4

Page 83: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

83

Anexa 27

„CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA ŞI DURATELE NORMALE DE FUNCłIONARE A MIJLOACELOR FIXE”

aprobat prin H.G. nr. 2139/30 XI 2004

Potrivit acestui Catalog, durata normală de funcŃionare reprezintă durata

de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de

intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecinŃă, durata normală de

funcŃionare este mai redusă decât durata de viaŃă fizică a mijlocului fix

respectiv.

Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe, ce au ca scop restabilirea stării

iniŃiale, sunt considerate cheltuieli de reparaŃii.

MenŃinerea în funcŃiune a mijloacelor fixe care pot afecta protecŃia

vieŃii, a sănătăŃii şi a mediului (mijloacele de transport rutier, feroviar, aerian şi

naval, maşini de construcŃii şi de gospodărie comunală, maşini de ridicat, etc.)

după expirarea duratei normale de funcŃionare, se va putea face numai pe baza

unui raport tehnic întocmit de organisme calificate sau organisme de inspecŃie

tehnică abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.

Potrivit „Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de

funcŃionare a mijloacelor fixe” construcŃiile pentru transporturi (având codul

1.3) au următoarele durate normale de funcŃionare:

Cod de clasificare

Denumirea activelor fixe Durate normale de funcŃionare

(ani) Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, staŃii pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afară de:

32-48

1.3.1

1.3.1.1 - clădiri uşoare cu structură metalică 16-24

1.3.7 Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaŃie):

Page 84: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

84

- cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam

16-24

- cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaŃie suplă

20-30

- cu îmbrăcăminte din beton de ciment 28-42

1.3.7.1

1.3.7.2

1.3.7.3 1.3.7.4 - infrastructură drumuri forestiere 24-36

1.3.12 ConstrucŃii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval

24-36

1.3.17 Poduri, podeŃe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte:

- din lemn 8-12

- din zidărie, beton armat sau metal 32-48 1.3.18 Tunele 40-60

1.3.24 ConstrucŃii uşoare pentru transporturi (barăci, magazii, şoproane, cabane)

8-12

1.3.25 Alte construcŃii pentru transporturi neregăsite în cadrul subgrupei 1.3

20-30

Page 85: Normativ Privind Intretinerea Si Repararea Autostrazilor

85