INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

 • View
  232

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  1/22

  NTREINEREA REGLAREAEXPLOATAREA I REPARAREA MAINII

  DE GURIT MGR 16

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  2/22

  CUPRINS

  ARGUMENT

  1) INTRODUCERE...3

  2) PRICOMPONENTEIPREZENTAREA

  LOR.5

  3) FUNCIONAREAMGR

  616....8

  4) NTREINEREAMGR 616

  11

  5) REPARAREAMGR 616...14

  6) NORMEDETENICA!ECURITIIMUNCII18

  "I"LIOGRAFIE

  DE!ENE

  # 2 #

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  3/22

  ARGUMENT

  A$%&'&%(%( &*+,-%&(/0 +( & ($%&'&%(%( $,*%0 $%,(%0 * +&&% ,*&%0&&*+,-%&(/ *$-&%0 ,%&/&(( ,*,& 7( *,70 + 7(&*& ,%&/( & &*-%(/(&&.

  A$-%( %9,& -0 ,*$&:* /( ;((7%& :;&,*& 00 *%,;& & 00 (;:+,$ ($$&+*%0&. A$-%( -% + (/%/ $:*+&&( -*&(/0 ( ,*& ($%&'&%0& +$(/&%(%.

  * %&7;,/ ,*$&:*0&& 7(&*&/ & &*-%(/(&&/ -,0 *-0 ,* ;:$- + ,,0$ ;:(% ($%( 9,*( ,*$&:*( ( ($-%:( +( ;:(% ;:+,$ & &7;:%(*% :&+ ;/,$( -(, $% 9*&$&(& -,*% *-:&% + : -&+ *:7 ;&*% ($-% *:7 ;:% & *,7(%?

  # '&%(( -,;(>*$0$0&/:@# -;$%(( ;((7%&/: + /,$,@# -;$%(( $:*+&&&/: + 7:*%( +( & (/&(( $:*+&&&/:

  :;%&7 + 7+&,@# -;$%(( &*%'(//: + /,$, +( & + ;(,0 -;$&&$

  &$0,& ,%&/( -(, &*-%(/(&@# +-'&( ,%&/(,/,& & &*-%(/(&& + $0% ;-:*(/ $(/&&$(% @# $,0(( & *%&*( $:$%[email protected]# ,*=( ;&-/: * 7&$(@# ,70&( $:*%&*,0 ( ,*$&:*0&& +( & '&&$(( ;((7%&/:

  + ,*$&:*(@# -;$%(( =(&$,/,& + *%&*@# 7+&( +$&,*&/: &7+&(% $ ($-%( (;(@

  # 3 #

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  4/22

  # (/&(( ;((&&/: & ( *%&*&& + $>% ;-:*(/ $(/&&$(%@# '&&$(( ;&:+&$( ( -%0&& & ,*$&:*(&& ($$-:&&/: :/:-&%@

  1. INTRODUCERE

  A$(-%0 7(&*0 - :/:-% * ;:$-,/ + ;/,$( (/ ;&-/: + =(9(&% &=,%0& $:-;,*0%:( %&;:+&7*-&,*&/: 7(&*&&.

  P ($(-%0 7(&*0 - ;:% $,%( :;(&& + =0,& /(7( (+>*$& (/(&/%( $, %(:+,/ +&*%#: -&*=,0 ;&*+ ( ;&-& ; 7(-( 7(&*&&.A$-% 7(&*& $:*-%&%,& $&$( 2B +&* %:%(/&%(%( 7(&*&/:# ,*/% ($

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  5/22

  =0,&% * $::+:*(% & 7(&*& + =0,&% -;$&(/&(% ;*%, =0,& 7&$& + $*%,&%;*%, =0,& (+>*$& %$.).

  !,9 (-;$%,/ ;:-&9&/&%0&/: %*+ $,%( :;(&& + =0,& +,;0 +&$&&'%&$(/ -(, *$/&*(% & %:%:+(%0 ;:% %$ (;&+ +$& $, %&7;& (,&/&( +,& + /(

  ;/,$(( ,*& =0,& /( (/%(. D&* ($-% 7:%&' / -,*% $:*-&+(% 7(&*& + 7(;:+,$%&'&%(% 7;,*0 $, 7(&*&/ + =0,&% 7,/%&( & 7(&*&/ + =0,&% $, $(;':/'. * -$% * $:*+&&&/ +7(& -,- -0 - (-&=, : ;,% $:*-,7(%0 $>% 7(& (;:;&(%0 + ;,%( *:7&*(/0 (7:%:,/,& 7(&*&&. ! :9&* (-%/ : ;:+,$%&'&%(% 70&%0 & ,* (*+(7*%*=%&$ -,;&: -;$%&' ,* $:*-,7 7(& +,- + *=& /( ,*&%(%( + ':/,7+ ($

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  6/22

  MA IN DE GURIT RADIAL?1 ;/($( + 9((@ 2 $:/:(*0 &*&:([email protected] 3 $:/:(*0 %&:([email protected] 4 %('[email protected] 5 +,$%:@ 6 # ,,9 $:*+,$%:@

  $0,$&: +;/(-(9&/@ 8 ( ;&*$&;(/@ 7(-( 7( &*&&@ 1B 7:%: /$%&$ ;*%, +;/(-(( %('-& ;'%&$(/[email protected] 11 7:%: /$%&$ ;*%, ($ &:*(( -$,/&

  # 6 #

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  7/22

  2.PRI COMPONENTE I PREZENTAREA LOR

  L( ($-% 7(&*& 70&( ;:+,$%&'&%0&& ;/,$0&& - :9&* ; -(7(7&$:0&& %&7;&/: (,&/&(& (*& ;:&&:*0&& -$,/& * (;:% $,-7&(9&$(%,/.

  M(&*&/ + =0,&% (+&(/ -,*% +-%&*(% * -;$&(/ ;/,$0&& ;&-/: 7(& &=/ :;(&&/ + =0,& $,%>*+,#- /( ($(& ;&*+ ( -7&(9&$(%,/,&

  ;*%, %:(% (/(/ + ; ($(& (0 ( /,&.M(&*&/ + =0,&% (+&(/ ;:% ('( +&&% (

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  8/22

  M( &*0 + =0,&% (+&(/0

  C:/:(*( %&:(0 -% ;/,$(%0 ;$&- /( %&: :7>*+ ,* =

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  9/22

  - ;:(% :%& (0 + $:/:(*( &*%&:(0 & ;:(% & &(%0 (0 + ($(-%( * ;:&&(+:&%0 $, ,* 7$(*&-7 + 9/:$(.

  T('-( 4) - ;:(% :%& (0 + $:/:(*( &*%&:(0 7;,*0 $, $:/:(*(%&:(0 & - ;:(% ; $:/:(*( %&:(0 * +&$& '%&$(/0. D;/(-((%('-& * +&$& '%&$(/0 - (/&(0 + $0% 7:%:,/ /$%&$ 1B) &(% ;$:/:(*( %&:(0 & $( (*%*(0 ,,9,/ $:*+,$0%: 6) ;&* &*%7+&,/:&/: +&*(% +&* +,$%:,/ 5).

  T('-( =:(/0 * &*%&: -% ;'0,%0 * &*%&: $, *',& $( & (-&=,0 :&=&+&%(% $:-;,*0%:(.

  P =*0 /( 24 + %,(&& +&&% (/ (,/,& ;&*$&;(/.

  ! $,*:-$ 7(& 7,/% %&;,& + 7(&*& + =0,&% (+&(/ & (*,7? M(&*& + =0,&% (+&(/ 00 +;/(-(( %('-& * +&$& '%&$(/0 M(&*& + =0,&% (+&(/ ; ;% M(&*& + =0,&% (+&(/ /( $( $:/:(*( %&:(0 -% ;'0,%0 /( %&:$, ,* =

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  10/22

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  11/22

  C0,$&:,/ -% ;'0,% $, : -(*& :%(%&'0 $( ;:(%0 $(;,/ + =0,&% &;7&% ($-%,&( :%&( * ,,/ ,*& ( :&:*%(/ ;;*+&$,/(0 ; (( +:%(& ( %('-&. * ($-% / ; />*=0 7&$0&/ ; $( / ( : 7(&*0 +=0,&% (+&(/0 ,*&'-(/0 ( & ;:-&9&/&%(%( + *$/&*( ( (,/,& ;&*$&;(/.M(&*&/ + =0,&% (+&(/ ,*&'-(/ (, : &=&+&%(% 7(& -$0,%0 $( $ ($ -0& 7(& ( ,%&/&(%. M(&*& + =0,&% (+&(/ %(*-;:%(9&/ 7(&*& (+&(/ :9&*,&% 7:*%(% ;$0,$&:( +;/(-(9&/ * /,*=,/ ,*: $0& + ,/( &&*+ :/:-&% * (*%&/*('(/.

  # 11 #

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  12/22

  3. FUNCIONAREA MGR 616

  L( ;/,$(( ;&* =0,& ( ;&-/: + +&7*-&,*& & 7(- 7(& $( *, ;:%& &(% ; 7(-( 7(&*&/: '%&$(/ & -,*% =, + 7,/%&;/&$(% - :/:--$ 7(&*&/+ =0,&% (+&(/ $( (, ,* =(+ 7( + ,*&'-(/&%(% (-&=,(% + ;:-&9&/&%(%(

  ;0;,&& $, (9:/ ;&*$&;(/ + ( - +;/(-( (0 + ;&-0 $( 07>* &0 *%&7;,/ ;/,$0&/:.

  M(&*( -% /=(%0 /( (,( /$%&$0 + 38B . R($:+(( - ($ $, %&$:*+,$%:( + :0 + -$&,* 7&*&70 4$72& ,* $:*+,$%: + ;:%$& $( -/(=0 /( ;&( + 7;07>*%(. A$-% %&; + 7(&*0 $,%0 ,70%:(/ 7&$0&? M&$(( ;&*$&;(/0 I + :%(& ( (9:/,& ;&*$&;(/@ M&$(( + ('(*- II ( ;&*:/& (9:/,& ;&*$&;(/@ M&$(( + ;:%&'& III ( -(*&& + =0,&@ M&$(( + ;:%&'& I ( 9(,/,&@ M&$(( + ;:%&'& + :%& ( 9(,/,&.

  C:*-%,$ &( & $&*7(%&$( 7( &*&& + C:*-%,$ &( & $&*7(%&$( 7( &*&& + =0,&% (+&(/ $, 9( +;/(-(9&/ =0,&% (+&(/ $, 9( *$/&*(9&/

  (&(&( %,(&& (9:/,& ;&*$&;(/ - (/&(0 $, (,%:,/ $,%&& + '&%&( '(&(&( ('(*-,&/: ;&* &*%7+&,/ $,%&& + ('(*-,&.

  D;/(-(( III ( -(*&& + =0,& - $,%0 * =*(/ 7(*,(/ ;&*%#: :(%0+ 7>*0 & ,* 7$(*&-7 ;&*:/0#$7(/&0.

  # 12 #

 • 7/24/2019 INTRETINEREA REGLAREA EXPLOATAREA SI REPARAREA MASINII DE GAURIT RADIAL MGR 16.DOC

  13/22

  D;/(-(( I ( 9(,/,& ; '%&$(/0 -% (-&=,(%0 + 7:%:,/ M2;&*%#,*/(* $&*7(%&$ $:*&*>*+ ,* 7$(*&-7 ,,9#;&,/&0.

  R:%&( ( 9(,/,& - ;:(% (/&( 7(*,(/ -(, $, (,%:,/ ,*,& 7:%:-;((%.

  M&$(( + :%(& * ( -$,/& - :9&* + /( 7:%:,/ /$%&$ ;&* $,%&( +'&% +&* $0,$&: &( 7&$(( + ('(*- - - :9&* + /( ($/(& 7:%: ;&* $,%&(+ ('(*-,&.

  P*%, ( (+,$ -$,/( * +;%,/ =0,&& + $,%(% %9,& $%,(%,70%:(/ 7&$0&? +;/(-(( ; '%&$(/0 ( 9(,/,& ;*%, ( (,*= /( *0/&7($:-;,*0%:( ;&-& + ;/,$(% :%&( 9(,/,& 7;,*0 $, $:/:(*( ;*%, ((,*= * +;%,/ ;:&&& + ;/,$(% & +;/(-(( $0,$&:,/,& +#( /,*=,/

  9(,/,&. "(,/ - +;/(-(0 ; '%&$(/0 $, ,,9,/ (*%*(% + 7:%:,/ /$%&$.C0,$&:,/ - +;/(-(0 +#( /,*=,/ =

 • 7/24