Click here to load reader

Internet i elektronsko poslovanje · • Elektronsko bankarstvo (engl. e‐banking)označava automatizovanu isporuku bankarskih usluga klijentima putem nekog od elektronskih kanala

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Internet i elektronsko poslovanje · • Elektronsko bankarstvo (engl. e‐banking)označava...

 • Školska 2019/2020. godina 1

  Internet i elektronsko poslovanje

  0511.11 ‐ Internet i elektronsko poslovanje

  Internet i elektronsko poslovanje

  Školska 2019/2020. godina

  Ciljevi ovog predavanja

  • Da se upoznamo sa različitim vrstama elektronske trgovine

  • Kako plaćati na Internetu?

  • Šta su to kriptovalute?

  Preteča elektronske trgovine

  • Prvi sistemi elektronske trgovine javili su se još kasnih 70.‐ih godina prošlog veka

  • Velika farmaceutska kompanija Bexter je opremila svojevelike kupce ‐ bolnice, sa modemima koji su prekotelefonske linije slali elektronske narudžbine

  • EDI (engl. Electronic data interchange) – standard zaelektronsku razmenu strukurnih dokumenata koji sekoriste u tradicionalnom poslovanju

  • EDIFACT (engl. United Nations/Electronic Data Interchangefor Administration, Commerce and Transport) –međunarodna verzija EDI standarda pod okriljem UN

  Preteča Interneta i elektronske trgovine

  • MINITEL (fr. Médium interactif par numérisationd'information téléphonique) 1981.

  • Minitel je uređaj koji se sastoji od tastature i ekrana, povezanih sa telefonskom linijom

  • Početna namena mu je bila da služi za traženje telefonskih brojeva pretplatnika širom Francuske

  • Uređaj se delio besplatno, a usluga se naplaćivala kroz telefonski račun

  • Kasnije su ponuđene i druge komercijalne usluge 

  Preteča Interneta i elektronske trgovine Preteča Interneta i elektronske trgovine

  • Minitel je bio toliko popularan da je Francuska jedna odzemalja koja je najsporije uvodila Internet u Evropi

  • I pored mnogostruko modernijeg Interneta i konceptaotvorenog tržišta, Minitel se koristio sve do 2012. godinekada je postojalo oko 800 hiljada terminala u upotrebi

  • Neke od usluga koje su postojale: telefonski imenik, vesti,pristup bazama podataka, rezervacija avionskih karata,sadržaji „za odrasle“...

 • Školska 2019/2020. godina 2

  Internet i elektronsko poslovanje

  Uvod u elektronsku trgovinu

  • Elektronska trgovina (engl. e‐commerce)• Smatra se da je nastala 1995. godine, pojavom prveInternet prodavnice Amazon.com

  • Ideja za njen nastanak se javila nakon što je njen osnivačDžef Bezoš pročitao podatak da prošlogodišnji rastkorisnika Internet usluga bio 2300%

  • Džef Bezoš je danas najbogatiji čovek na svetu (zvaničanpodatak na kraju 2018. godine)

  Uvod u elektronsku trgovinu

  • Za prvu onlajn prodavnicu izabrane su knjige:– u svakom trenutku postoji 3 miliona naslova koji se prodaju– nijedna knjižara nema fizičke mogućnosti da ih sve ponudi– najveće knjižare nudile su svega neki procenat ponude– postojala su samo 2 velika distributera u SAD, pa je bilo lako dogovoriti se oko saradnje i minimalnih zaliha

  Uvod u elektronsku trgovinu Uvod u elektronsku trgovinu

  • Prva onlajn prodavnica istakla se sa 4 prednosti:– veliki izbor na jednom mestu – ponudu od 1 milon različitihknjiga

  – udobnost – kupovina bilo kada i bilo gde (ima veze sInternetom)

  – niske cene – zbog minimalnih troškova poslovanja, pre svegazahvaljujući na uštedi novca za zakup velikih poslovnihprostora i pratećeg osoblja, ponuđeni su veliki popusti

  – usluga i komunikacija – podrška i praćenje narudžbinaputem telefona i elektronske pošte itd.

  Uvod u elektronsku trgovinu

  • 1996. godine, Amazon je:– imao skoro 200 000 kupaca– prešao iz 35m2 u 1600m2

  – prihod od 15 miliona dolara (gubitak od 6,24 miliona dolara)• 1998. godine počinje prodaja CD i DVD izdanja

  – Prihod 610 mil. dolara, gubitak 125 mil. dolara• 1999. godine počinje prodaja razne robe

  – Prihod 1,6 milijardi dolara, gubitak 720 miliona dolara• 2000. godina – krah dot‐com kompanija

  Uvod u elektronsku trgovinu

  • Iako kratka istorija elektronske trgovine, ona se deli u dve ere:o I – 1995‐2000. godine, do kraha dot‐com organizacijao II – od 2001. godine do danas

  • Prvu eru obeležio je brz rast elektronske trgovine, nastanakbrojnih Internet prodavnica i euforično ulaganje u „laku“zaradu, što je dovelo do formiranja i pucanja tzv. „balona“

  • Većina dot‐com organizacija je proizvodila samo gubitke(prvenstveno na reklamiranje) i pored velikih prihoda koje suostvarivale

  • Krahu ovih organizacija je pomogla i Y2K – milenijumska buba

 • Školska 2019/2020. godina 3

  Internet i elektronsko poslovanje

  Uvod u elektronsku trgovinu

  • Drugu eru elektronske trgovine obeležava ekonomskipristup trgovini, umesto dominantnog tehnološkog

  • U e‐trgovinu su se uključila preduzeća koja su se bavilatradicionalnom trgovinom, proširujući tako svoje tržište

  • Nastavljen rast veliki prometa u e‐trgovini

  • Pojavom pametnih telefona i pristupa Internetu sa bilokoje lokacije, dodatno su se promenili pravci razvoja e‐trgovine, pa neki ovo smatraju početkom III ere e‐trgovine

  Elektronska trgovina

  • Na osnovu zastupljenosti elektronskog poslovanja uorganizacijama, one se mogu klasifikovati u tri grupe:– Tradicionalne organizacije koje su okrenute isklјučivoklasičnom poslovanju, npr. prodaja isključivo u fizičkimprodavnicama

  – Organizacije koje kombinuju klasično i elektronskoposlovanje i trgovinu, npr. osim u fizičkim prodavnicamasvoje proizvode prodaju i putem Interneta

  – Organizacije koje kompletno poslovanje obavlјaju prekoInterneta i putem e‐trgovine (dot‐com)

  Elektronska trgovina

  • Osnovni oblici elektronske trgovine:

  1. B2B – Business to Business2. B2C – Business to Consumer3. C2C – Consumer to Consumer

  Elektronska trgovina

  B2B – Business to Business

  • Oblik elektronske trgovine između organizacija• Olakšavanje transakcija prometa robom ili uslugama između organizacija

  • Integracija lanca nabavke

  Elektronska trgovina

  B2B – Business to Business

  • Dobri efekti:– Efikasnije i fleksibilnije transakcione metode ‐ brzina transakcija 

  – Smanjenje troškova (komunikacije, radne snage itd.)– Fleksibilnost– Povećanje transparentnosti poslovanja– Mogućnost pristupa novim tržištima

  Elektronska trgovina

  B2B – Business to Business

 • Školska 2019/2020. godina 4

  Internet i elektronsko poslovanje

  Elektronska trgovina

  B2C – Business to Consumer

  • Oblik elektronske trgovine koji pruža direktnu vezu između organizacije i potrošača

  • Primer je Internet prezentacija maloprodaje proizvoda ili usluga gde potrošač može direktno da kupuje

  Elektronska trgovina

  B2C – Business to Consumer

  Elektronska trgovina

  B2C – Business to Consumer

  Elektronska trgovina

  B2C – Business to Consumer

  • Organizacije koje imaju lanac maloprodaje omogućen je lakši dolazak do kupaca

  • Organizacije koje nisu nikad direktno prodavale robu potrošačima, mnogo je jeftinije otvoriti virtuelnu nego fizičku prodavnicu

  • Za firme koje imaju posrednike u distribuciji, reklamiranju i prodaji ovo nije efektivan oblik poslovanja

  Elektronska trgovina

  B2C – Business to Consumer

  • B2B2C – Business to Business to Consumer je posebanpodoblik ove vrste elektronske trgovine, gde postojiposrednik između organizacije koja prodaje proizvode iliusluge i potrošača, uz proviziju za svoju uslugu

  • Posrednička kompanija poseduje izgrađenu reputaciju,posećenost svog portala, gde nudi proizvode i uslugedrugih organizacija

  Elektronska trgovina

  B2C – Business to Consumer

 • Školska 2019/2020. godina 5

  Internet i elektronsko poslovanje

  Elektronska trgovina

  C2C – Consumer to Consumer

  • Potrošači trguju direktno sa drugim potrošačima• Mora postojati organizacija koja omogućava ovaj videlektronske trgovine

  • Ona svoju zaradu bazira na prostoru za reklamiranje iliuzima mali procenat od transakcije ili naplaćuje članarinukorisnicima

  • Elektronska i unapređena verzija malih oglasa

  Elektronska trgovina

  C2C – Consumer to Consumer

  Elektronska trgovina

  • Poslovni modeli elektronske trgovine:

  1. direktan pristup (klasična e‐prodavnica)2. modeli sa dinamičkim određivanjem cena3. model portala4. model grupne kupovine 5. aukcijski model

  Elektronska trgovina

  Direktan pristup• klasična e‐prodavnica• najzastupljeniji model e‐trgovine• Logičan prelaz iz tradicionalnog procesa trgovine u virtuelnu

  • Brz i jednostavan izlazak na globalno tržište i smanjenje broja posrednika u trgovini

  • Brzo i lako pokretanje start‐up elektronske trgovine sa minimalnim inicijalnim troškovima

  Elektronska trgovina

  Model sa dinamičkim određivanjem cena

  • Unapređena klasična e‐prodavnica gde cene proizvoda iliusluga nisu fiksne

  • Dinamički promenljive cene u zavisnosti od zadatihparametara prodavca npr. broj zainteresovanih kupaca

  • Low‐cost aviokompanije, turističke agencije i hoteli čestokoriste ove modele, gde se cena dinamički menja uzavisnosti od broja slobodnih mesta, dana u nedelji kada seputuje, vremenskog perioda koji predstoji do izabranogdatuma, doba dana kada se vrši kupovina itd.

  Elektronska trgovina

  Model portala• Internet portali okupljaju veliki broj korisnika nudećikvalitetne besplatne sadržaje, obično vesti, sportskerezultate, vremensku prognozu i brojne druge sadržaje

  • Sadržaj portala je dinamičan i uvek ažuran• Elektronska trgovina se nudi kao dodatna usluga koju portalnudi

  • Portali mogu biti:– Horizontalni – sadrže informacije o širokom opsegu interesnihoblasti

  – Vertikalni – nude veliki broj informacija koje pripadaju jednojoblasti

 • Školska 2019/2020. godina 6

  Internet i elektronsko poslovanje

  Elektronska trgovina

  Model portala

  Elektronska trgovina

  Model portala

  • Vertikalni portali često objedinjavaju i društvene serviseInterneta, kao što su npr. forumi

  • Na taj način se okuplja veliki broj korisnika koji ima nekuoblast interesovanja, čime se formira online zajednica

  • Ovi portali obično koriste hibridne modele prihoda, kojikombinuju Internet prodavnicu, oglašavanje, partnerskeprograme, transakcione provizije, članarine, pretplate idruge modele

  Elektronska trgovina Elektronska trgovina

  Model grupne kupovine

  • Grupna kupovina je model elektronske trgovine kojipodrazumeva uklјučivanje više kupaca u proces kupovineistog proizvoda ili usluge

  • Cilj kupaca je da ostvare velike popuste koje ponuđač dajeu slučaju da se prijavi dovolјan broj kupaca

  • Cilj ponuđača je reklamiranje, posebno za noveorganizacije, ponuda vansezonskih proizvoda i usluga ili uslučajevima kada poslovanje nije zadovolјavajuće

  Elektronska trgovina

  Model grupne kupovine

  Elektronska trgovina

  Aukcijski model

  • Aukcijski model se primenjuje na specijalizovanim Internetprodavnicama koje povezuju kupce i prodavce

  • Internet korisnici mogu da budu licitanti ili prodavaci• Prodavci postavljaju podatke o predmetu prodaje, početnu

  cenu i krajnji rok za završetak aukcije• Licitanti pretražuju predmete, vide ponude drugih i mogu da

  licitiraju• Model prihoda se zasniva na naplati provizije za postavljanje

  predmeta na aukciju, realizovanu transakciju, naplatomčlanarine za kupce ili prodavce, ili kombinacijom navedenog

 • Školska 2019/2020. godina 7

  Internet i elektronsko poslovanje

  Elektronska trgovina

  Aukcijski model

  Elektronsko bankarstvo

  • Bankarstvo predstavlјa niz poslovnih aktivnosti vezanih zadostavlјanje i nabavku novca, kreditiranje, opsluživanjeplatnog prometa, pružanje finansijskih usluga poslovnim ifizičkim licima.

  • Elektronsko bankarstvo (engl. e‐banking) označavaautomatizovanu isporuku bankarskih usluga klijentima putemnekog od elektronskih kanala komunikacije, najčešćeInterneta ili privatnih mreža, primenom računara, prenosnihbežičnih uređaja, bankomata itd.

  Elektronsko bankarstvo

  Razlozi za uvođenje elektronskog bankarstva:

  • smanjanje troškova poslovanja banke – potreban manji brojzaposlenih za fizičku obradu transakcija, smanjuju se potrebeza poslovnim prostorom

  • brzina obavljanja transakcija – brža sama obrada transakcije,uz uštedi vremena na čekanje u redu i sam odlazak

  • sveprisutnost – bilo kad i bilo gde• personalizacija – platforma za e‐bankarstvo je u potpunostiprilagođena korisniku i njegovima potrebama

  Elektronsko bankarstvo

  Trgovina i plaćanje kroz istoriju:1. roba za robu (trampa)

  – procenjena vrednost neke robe za procenjenu vrednost druge robe2. roba za zlato (trampa za neku ekvivalentnu vrednost)

  – procenjena vrednost robe za ekvivalent vrednosti u zlatu3. roba za novac (kupovina)

  – vrednost robe za tačan iznos novca4. roba za elektronski novac (kupovina)

  – vrednost robe za elektronski podatak o iznosu novca5. elektronska trgovina

  – informacija o robi za elektronski podatak o iznosu novca

  Elektronsko bankarstvo

  Izvor: b92.net

  Elektronsko bankarstvo

  • 1918. god. – prvi sistem elektronskog prenosa novca putemtelegrafa

  • Preveliki broj transakcija zahtevao je njihovu automatizovanui centralizovanu obradu

  • ACH (Automated Clearing House) prva klirinška kuća u svetu uSAD

  • Kliring: razmena i obrada međubankarskih naloga za plaćanjeradi obračuna iznosa koje svaka banka duguje ili potražuje

  • Telefonski servisi i bankomati• Napredni sistemi elektronskog bankarstva putem Interneta

 • Školska 2019/2020. godina 8

  Internet i elektronsko poslovanje

  Elektronsko bankarstvo

  • Veliki svetski međubankarski sistemi za prenos novca:– Fedwire (Federal Reserve Wire Transfer System)– CHIPS (Clearing House Interbank Payments System)– SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)

  – ACH (Automated Clearing House)– TARGET 2 (Trans‐European Automated Real‐time Gross settlementExpress Transfer)

  – SEPA (Single Euro Payments Area)

  Elektronsko bankarstvo

  SWIFT

  • osnovan 1973. godine u Belgiji s ciljem da zameni transfer sredstava telefonskim ili telegrafskim putem

  • mreža koja finansijskim institucijama omogućava razmenu informacija o transakcijama

  • ne vrši transfer novca sa računa na račun, već uspostavlјa standardizovano, sigurno i pouzdano okruženje za razmenu poruka 

  Elektronsko bankarstvo

  SWIFT

  • povezuje više od 11 000 finansijskih institucija • u preko 200 zemalja• prosečno se dnevno razmeni 28 miliona poruka• unificiranost jezika komunikacije• visoka sigurnost i garantovana tajnos• trenutan prenos poruka

  Elektronsko bankarstvo

  SWIFT

  • Vrste poruka:– PLATIVE

  • Šifruju se kriptografskim tehnikama• Pre početka razmene poruka vrši se razmena ključeva između banaka

  – OPŠTEG KARAKTERA• Ne šifruju se• imaju informativni, a ne funkcionalni značaj

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Tradicionalni sistem plaćanja funkcioniše tako što kupacizabere neki proizvod i donosi odluku o kupovini, nakon čegaplaća gotovinom, čekom ili karticom

  • Prilikom elektronske trgovine, kupac vidi samo virtuelniproizvod i pored odluke da li želi da ga kupi, mora da procenida li ima poverenja da će transakcija proteći kako treba

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • U početnim oblicima trgovine preko Interneta, nakonnaručivanja nekog proizvoda, plaćanje se radilo korišćenjemtradicionalnih sistema plaćanja, kao što su: opštomuplatnicom na tekući račun prodavca ili pouzećem.

  • Danas postoje razni mehanizmi elektronskog plaćanja, odkojih su neki projektovani kao elektronske verzijetradicionalnih platnih sistema, dok su napredniji sistemizasnovani na razmeni digitalnih podataka o transakciji uzvisok nivo sigurnosti i zaštite od prevare

 • Školska 2019/2020. godina 9

  Internet i elektronsko poslovanje

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Najpopularnije vrste plaćanja:

  platne kartice elektronski novčanici (engl. e‐Wallet) i elektronska gotovina (engl. e‐Cash) e‐vaučeri kriptovalute

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Klasične platne kartice mogu se koristiti i za plaćanja prikupovini na Internetu

  • Proces realizacije transakcija je sličan kao i prilikom klasičnekupovine

  • Umesto očitavanja kartice putem POS terminala, korisnikunosi broj svoje kartice, ime i prezime, adresu, datum istekavaženja kartice i PIN broj. Podaci se šalju bankarskomautorizacionom sistemu.

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Zbog čestih prevara i krađa podataka o karticama,preporučuje se upotreba specijalnih platnih kartica koje sunamenjene isključivo za plaćanje na Internetu

  • Ove kartice su depozitnog tipa, što znači da je mogućepotrošiti samo iznos koji je prethodno uplaćen na namenskiračun koji je vezan za karticu

  • Preporuka je da se novac uplati ili prenese na namenski računneposredno pre plaćanja na Internetu, što se trenutno možeuraditi pomoću elektronskog bankarstva

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Elektronski novčanici i elektronska gotovina predstavlјajunadgradnju tradicionalnih metoda plaćanja, kao što su karticeili transfer preko banke

  • Zasnivaju se na nalozima korisnika koji su otvoreni kodprovajdera ovih usluga

  • Nalozi se otvaraju besplatno, pored osnovnih podatakauglavnom je potrebna samo validna adresa el. pošte

  • Pružalac usluge zarađuje uzimanjem provizije od svaketransakcije, najčešće od prodavca, odnosno primaoca novca

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Elektronski novčanici čuvaju informacije elektronskom novcu

  • Uplatom depozita klasičnim sistemima plaćanja, pravi novacpostaje elektronski novac

  • Provajderi elektronskog novca nude mogućnost da se platnakartica poveže sa nalogom, tako da se automatski povlačionoliko sredstava koliko je potrebno za neku transakciju

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Dodatni stepen bezbednosti između realnog novca i mestaplaćanja

  • P2P (engl. Peer 2 Peer) Omogućava prijem novca i direktnaplaćanja između fizičkih lica bez posredovanja banaka ‐ fizičkalica nemaju mogućnost prijema uplata preko platnih kartica

  • Najpoznatiji: PayPal, Square, Skrill (Moneybookers), G(oogle)Pay

 • Školska 2019/2020. godina 10

  Internet i elektronsko poslovanje

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Najpoznatiji sistem za prenos novca i plaćanje na Internetubez posredovanja banaka

  • Od 2003. godine je u vlasništvu E‐baya, gde je vodeći načinplaćanja

  • Trenutni prenos sredstava sa naloga na nalog, bez razmenepodataka o platnim karticama korisnika

  • Nakon plaćanja je moguće pokrenuti spor ukoliko uslovielektronske trgovine nisu ispoštovani

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • E‐vaučeri predstavljaju hibridni sistem plaćanja na Internetukoji se oslanja na tradicionalne sisteme plaćanja, ali nudiprivatnost i sigurnost transakcije

  • Korisnici na tradicionalan način uplaćuju novac provajderuove usluge, koji ga pretvara u e‐vaučer

  • Prilikom plaćanja na Internetu, korisnik unosi broj svog e‐vaučera i PIN za autorizaciju

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Neki provajderi koriste broj mobilnog telefona i SMS zaautorizaciju

  • E‐vaučeri ne sadrže nikakve lične podatke, što je osnovnaprednost ovog sistema – privatnost

  • Provajderi ovih usluga su lokalnog karaktera i posluju uskladu sa propisima nadležne centralne banke u lokalnojvaluti

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Do sada svi navedeni sistemi plaćanja zasnovani su na realnomnovcu i valutama

  • Virtuelne valute postoje samo u digitalnom obliku i nisupovezane ni sa jednom realnom valutom ili platnim sistemom

  • Najpoznatija vrsta virtuelnih valuta su kriptovalute

  • Kriptovalute su zasnovane na primeni matematičkikomplikovanih kriptografskih metoda za njihov nastanak,transakcije i čuvanje

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • U ovom trenutku postoji oko 1400 različitih kriptovaluta, odkojih je najpoznatija Bitcoin

  • Procenjena vrednost svih kriptovaluta, preračunata u realnuvalutu, iznosi oko 770 milijardi USD

  • Veza s realnim novcem izražava se preko kupoprodajnihkurseva, koji variraju isključivo od ponude i potražnje, pa suneretko promenljivi u drastičnoj meri

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Plaćanje kriptovalutama se obavlja preko specijalizovanih servisai aplikacija na Internetu, koji su ujedno i elektronski novčanici zavirtuelne valute

  • Najpoznatiji na svetu je CoinBase

  • Sam princip obrade transakcija i rada sistema kriptovalutagarantuje njihovu bezbednost

  • P2P sistem plaćanja bez postojanja centralnog autoriteta kojisprovodi transakcije, već se sve obavlja decentralizovano

  • E‐novčanik samo obezbeđuje pristup kriptonovcu

 • Školska 2019/2020. godina 11

  Internet i elektronsko poslovanje

  Plaćanje u elektronskoj trgovini

  • Pravni status virtuelnih valuta razlikuje se od države do države,negde su legalne, negde su zabranjene

  • Kontrola nad virtuelnim novcem je u potpunosti na straniizdavaoca te valute, van domašaja regulatornih državnih tela ibanaka

  • U transakcijama se ne beleže lični podaci

  • Sve navedeno čini ih pogodnim za korišćenje u nelegalne svrhe(pranje novca, finansiranje terorizma, trgovina narkoticima itd.)

  Plaćanje u elektronskoj trgovini ‐ Srbija

  • Dinar je jedino legalno platežno sredstvo u Srbiji, sem unekim specijalnim slučajevima koji su definisani zakonom(npr. kupovina nekretnina)

  • Prilikom elektronske trgovine, ukoliko je Internet prodavnicaregistrovana u Srbiji, plaćanje mora biti u dinarima

  • Za plaćanje prema inostranstvu, dozvoljeno je koristitistrane valute i sve navedene servise kao što je npr. PayPal

  Plaćanje u elektronskoj trgovini ‐ Srbija

  • Virtuelne valute NBS ne smatra za pravi novac, jer ga neizdaje neka centralna banka

  • Po trenutnim propisima nije zabranjeno trgovati njima, anaša centralna banka se smatra nenadležnom (ne garantujeove transakcije)

  • Trgovina kriptovalutama ne može biti predmet kupovine iliprodaje u ovlašćenim bankama ili menjačnicama

  Kriptovalute

  Osnovni principi kriptovaluta

  • Osnovna osobina kriptovaluta je da se proizvode pounapred definisanom matematičkom modelu i da ne postojinačin da se ukupna proizvodnja ubrza ili da se naruši procesgenerisanja

  • Količina novca koja može da postoji u okviru jednog sistemakriptovalute je uglavnom unapred definisana i javnopoznata

  • Proizvodnja kriptonovca se vrši procesom koji se naziva„rudarenje” (engl. mining) ‐ izvršavanjem programa kojiobavlјaju kompleksne matematičke proračune

  Osnovni principi kriptovaluta

  • Kako je to definisano za najpoznatiji Bitcoin:– Ukupan broj novčića će biti 21 milion– Do ovog trenutka (12.2019.) napravljeno je 18 miliona– Svakih 10 minuta proizvede se novih 12,5 BTC– Trenutna (12.2019.) vrednost jednog Bitcoina je 7282 USD– Potrebna računska snaga za „rudarenje“ se svakog danapovećava

  – Nagrada se periodično smanjuje

 • Školska 2019/2020. godina 12

  Internet i elektronsko poslovanje

  Osnovni principi kriptovaluta

  • Čuvanje podataka o transakcijama i vlasništvu kriptonovca jedecentralizovano, nalazi se na više lokacija i niko nemaapsolutnu kontrolu nad podacima

  • Algoritam rada kriptovaluta je zasnovan na kriptografskomsistemu blockchain – lanac blokova

  • Jedan blok se sastoji od niza transakcija koje se sprovode• Blokovi se upisuju serijski i svaki blok se matematičkim

  proračunom oslanja na prethodni blok, čime se formira lanacblokova

  • Bilo kakav pokušaj izmene nekog bloka u lancu dovodi doprekida lanca tj. svaki naredni blok više ne bi bilo moguće„pročitati“

  Osnovni principi kriptovaluta

  • Osnovni princip rada kriptovaluta je da se sve transakcije upisujuu decentralizovanu evidenciju, koju zahvaljujući kriptografskimtehnikama više nikada nije moguće menjati

  • Od nastanka kriptovalute postoji lančani spisak svih transakcijakoje su se ikada desile

  • Ova evidencija je javna i paralelno se čuva na mnogo računarakoji čine mrežu kriptovalute

  • Svaki novi blok, odnosno niz transakcija, istovremeno separalelno upisuje na svim lokacijama

  • Da bi se proverilo koliko neko ima kriptovalute, potrebno je„pročitati“ kompletnu evidenciju, što se radi prilikom svaketransakcije

  Osnovni principi kriptovaluta

  • Blockchain tehnologija se već dugo koristi kao proverensistem šifrovanja u elektronskim komunikacijama

  • Primena ove tehnologije u kriptovalutama, otvorila je niznovih mogućnosti primene

  • Npr. kompletna istorija nekog vozila bi mogla da se vodi usličnom decentralizovanom sistemu, gde bi se evideniralasvaka promena vlasništva i svaka servisna intervencija

  Osnovni principi kriptovaluta

  Ključni elementi kriptovalute:• Ledger – glavna knjiga tj. registar svih transakcija• Nod – svaki računar koji se poveže u mrežu kriptovalute• Full nod – čvorovi koji učestvuju u obradi transakcija i čuvajuprimerak glavne knjige

  • Rudari – računari koji obavljaju komplikovane matematičkeproračune pomoću kojih se obavljaju transakcije i formirajublokovi

  Osnovni principi kriptovaluta

  Zarada?

  • U procesu formiranja jednog bloka potrebno je odreditiodređenu kombinaciju koja zadovoljava matematičke ikriptografske principe

  • Svi rudari na svetu u tom trenutku pokušavaju da pronađutu kombinaciju, a jedan srećni dobitnik dobija određeniiznos novogenerisane kriptovalute i određeni mali procenatza proviziju na transakciju koja se naplaćuje od korisnika

  • Rudarenje je lutrija u kojoj učestvuju svi rudari, a prvi rudarkoji uspe dobija nagradu

  Osnovni principi kriptovaluta

  Zarada?

  • Za najpoznatiju valutu Bitcoin:– Inicijalno se 2009. godine dobijalo 50 BTC (tada oko 5centi) za svaki blok

  – Nakon svakih 210 000 blokova se ovaj iznos prepolovi– Trenutno se dobija 12,5 BTC (trenutno 91 000 dolara)– Blok se formira otprilike na svakih 10 minuta – toliko jepotrebno da jedan od svih rudara na svetu napravi pravukombinaciju bloka

 • Školska 2019/2020. godina 13

  Internet i elektronsko poslovanje

  Osnovni principi kriptovaluta

  Zarada?

  • Što jači računar (presudan je broj i snaga grafičkih kartica),to je veća šansa za dobijanje nagrade

  • Trenutno najjači računar, konfigurisan specijalno zarudarenje, ima šansu 1:1,56 miliona da dobije nagradu

  • Loto 7/39 ima verovatnoću 1:15,4 miliona• Radi veće šanse za zaradu, rudari se udružuju i formiraju tzv.Pool, gde ukoliko neko iz grupe osvoji nagradu, ona se delina sve članove grupe, u reciprocitetu sa doprinosomračunara svakog od članova

  Osnovni principi kriptovaluta

  O kriptografiji, asimetričnim kriptografskim sistemimai Hash funkciji, na kojima se baziraju kriptovalute, bićereči u narednim poglavljima

  E‐marketing

  • Marketing predstavlja skup aktivnosti koje se koriste s ciljemusmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača premakrajnjem korisniku

  • E‐Marketing predstavlja sve ove iste aktivnosti koje seobavljaju se u elektronskom obliku, odnosno pomoćuInternet servisa

  E‐marketing

  • Marketing predstavlja skup aktivnosti koje se koriste s ciljemusmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača premakrajnjem korisniku

  • E‐Marketing predstavlja sve ove iste aktivnosti koje seobavljaju se u elektronskom obliku, odnosno pomoćuInternet servisa

  E‐marketing

  Prednosti e‐marketinga u odnosu na tradicionalni marketing:

  • pristup globalnom tržištu u odnosu na lokalni karaktertradicionalnog marketinga

  • difuzno emitovanje pomoću medija kao što su TV, radio ilinovine omogućavaju samo pristup masovnog reklamiranja,dok se putem Interneta može ostvariti individualni pristup, tj.usmereno reklamiranje

  • tradicionalni marketing je vremenski ograničen, dok jeelektronski marketing raspoloživ 24/7

  • efekat e‐marketinga je lako merljiv

  E‐marketing

  Neke tehnike e‐marketinga:

  1. Marketing baziran na servisu elektronske pošte (e‐mailmarketing)– najjeftiniji i najlošiji vid reklamiranja– oblik direktnog marketinga– marketing na osnovu date dozvole (engl. Permission marketing)

  • slanje poruka već postojećim klijentima i kupcima tj. upravljanje odnosa sakupcima – CRM

  • slanje poruka zainteresovanim klijentima i kupcima, koji su se prijavili zapovremeno dobijanje reklamnog sadržaja

  – SPAM ‐ zloupotreba el. pošte u svrhu slanja neželјenih masovnihporuka bez pristanka korisnika

 • Školska 2019/2020. godina 14

  Internet i elektronsko poslovanje

  E‐marketing

  Neke tehnike e‐marketinga:

  Zakon o oglašavanju Republike Srbije, čl. 9, st. 3

  „Zabranjeno je oglašavanje slanjem oglasnih poruka putempozivnih sredstava sa i bez ljudskog posredovanja, putemtelefaks uređaja ili elektronskih poruka, bez saglasnostiprimaoca oglasne poruke.“

  E‐marketing

  Neke tehnike e‐marketinga:

  2. Zakup reklamnog prostora – baneri– reklamiranje preko banera ili iskačućih prozora na drugim Internetprezentacijama

  – slično kao reklamiranje putem bilborda u tradicionalnommarketingu– prezentacije koje imaju veliki broj dnevnih poseta, iznajmljujuprostor za reklamiranje na određeni period

  – masovno reklamiranje bez ciljane populacije i individualnog pristupa

  E‐marketing

  Neke tehnike e‐marketinga:

  3. Udruženi marketing (engl. Affiliate marketing)– reklamiranje preko banera, URL‐a i članaka na drugim Internetprezentacijama

  – klikom na vezu potencijalni korisnik se preusmerava na Internetprodavnicu

  – Podela prihoda od udruženog marketinga:• Cost per sale ‐ Obe strane dele profit od prodaje proizvoda• Pay per action ‐ Oglašivač plaća samo određene akcije koje posetilac izvrši (npr. registracija naloga u Internet prodavnici)

  • Pay per click ‐ Svaka poseta preko postavlјene reklame se plaća

  E‐marketing

  Neke tehnike e‐marketinga:

  4. Optimizovanje Internet prezentacije za pretraživače(engl. Search Engine Optimization, SEO) – pobolјšanjepoložaja Internet prezentacije u pretraživačima1. organska optimizacija – bez plaćanja pretraživačima za

  bolju poziciju2. neorganska optimizacija – plaćanje pretraživačima kako

  bi se Internet prezentacija našla na prvim pozicijama udelu za plaćene oglase za zadatu klјučnu reč

  E‐marketingSEO

  • U tradicionalnoj trgovini uspeh jedne trgovinske radnje unajvećoj meri zavisi od njene fizičke lokacije. Ukoliko se onanalazi na veoma posećenim lokacijama, uspešnost je u velikojmeri zagarantovana.

  • Ekvivalent na Internetu?• Najveći broj korisnika svoju pretragu započinje koristeći nekiservis Internet pretraživača npr. Google, Bing, Yahoo itd.

  • Povezanost i prilagođenost pretraživačima, povećava stepenvidljivosti neke Internet prezentacije

  E‐marketingSEO

 • Školska 2019/2020. godina 15

  Internet i elektronsko poslovanje

  E‐marketingSEO

  On‐site optimizacija: • Izbor odgovarajućih ključnih reči• Struktura URL‐ova• Poštovanje pravila HTML‐a

  – naslovi– opis– tagovi (oznaka)

  • Kvalitetan sadržaj• Dodatni sadržaji po mogućstvu (blog, forum itd.)

  E‐marketingSEO

  Off‐site optimizacija: 

  • Page rank ‐ rang stranice• Što veći broj postavljenih URL‐ova koji vode ka nekoj Internetprezentaciji, povećava njen rang stranice

  • URL sa poznate i dobro rangirane stranice dodatno povećavarang

  E‐uprava

  • Implementacija elektronskog poslovanja u rad državnih organa,pre svega vlade, njenih službi i lokalne samouprave, naziva se E‐uprava (engl. E‐Government)

  • Pružanje servisa javne administracije građanima i preduzećimaelektronskim putem

  • Realizacija poslovnih transakcija između vlade i njenih službi,agencija i partnera

  • Bolja interakcija i saradnja državnih službi i svih njenih zaposlenih

  E‐uprava

  • EP u organima uprave je vizija stvaranja elektronske vlade kojitreba da definiše:

  – Kako državna uprava treba da bude organizovana– Na koji način da obezbedi usluge svojim korisnicima– Kako će poslovati sa svojim partnerima, drugim organimauprave, građanima i svojim zaposlenima

  E‐uprava• Modernizacija državne uprave predstavlja promenutradicionalnog načina realizacije administrativnih procesa uokviru države

  – Neophodna sveobuhvatna reorganizacija postojećegsistema

  – Potrebna je organzacija rada prilagođena novim svetskimtehnološkim kretanjima

  – Podrazumeva pružanje usluga državnih organa i javnihslužbi preko Internet portala

  E‐uprava• Osnovni ciljevi e‐uprave su povećanje efikasnostiposlovanja, dostupnost informacija, lakoća pristupa imogućnost odgovora na tražene zahteve fizičkih i pravnihlica

  • Bolje usluge prema građanima   

  • Bolje usluge prema privredi  

  • Bolja kontrola vladinih troškova i potraživanja

  • Transparentnost podataka i procedura

  • Jasniji propisi i procedure i manja mogućnost za korupciju 

 • Školska 2019/2020. godina 16

  Internet i elektronsko poslovanje

  E‐uprava

  • Osnovni oblici elektronske uprave:

  – G2G (engl. Government to Government)

  – G2B (engl. Government to Business)

  – G2E (engl. Government to Employees)

  – G2C (engl. Government to Consumer)

  E‐uprava

  G2G (engl. Government to Government)

  • deljenje podataka i interoperabilnost poslovnih procesa elektronskim putem između svih državnih organa:– Unutar Republičke vlade– Republičke vlade i lokalnih organa uprave– Istih nivoa uprave pri međuresronoj saradnji i radu

  E‐uprava

  G2B (engl. Government to Business)

  • Saradnja vlade i drugih poslovnih subjekata (za interne i eksterne potrebe)

  • Pružanje pouzdanih podataka organizacijama, jednostavnu i brzu realizaciju administrativnih poslova

  • Značajan uticaj na povećanje efikasnosti ekonomije• Postiže se skraćenje vremena izvršenja složenih transakcija• Stvara se dobra osnova za odlučivanje

  E‐uprava

  G2E (engl. Government to Employees)

  • Primena informacionih tehnologija za bolju saradnju i koordinaciju zaposlenih u vladinim organima:– Blagovremeno obaveštavanje i brz protok informacija– Upravljanje znanjem– Neki servisi koje treba implementirati: elektronske oglasne table, intranet servisi, e‐obuka itd.

  E‐uprava

  G2C (engl. Government to Consumer)

  • Vrsta e‐uprave koja ima za cilj jednostavnu komunikacijujavne uprave s građanima

  • Mogućnost obavljanja svih administrativnih poslova pomogućstvu na jedinstvenim elektronskim šalterima iliputem Interneta na portalu e‐uprave

  • Npr. zahtevi za izdavanje ličnih dokumenata, imovinska iporeska administracija, konkursi za obrazovanje, vrtić itd.

  • 24/7 dostupnost servisa

  E‐uprava

  G2C (engl. Government to Consumer)

  • Pri korišćenju usluge javne službe, korisnik mora da plati administrativnu taksu:– omogućiti plaćanje preko Interneta– definisati alternativne sisteme plaćanja

  • Lako sprovodive ankete o kvalitetu usluga, kao putokaz vladi kako da ih učini boljim

  • Ovo zahteva suštinske promene u organizaciji rada državnih organa i organizacija

 • Školska 2019/2020. godina 17

  Internet i elektronsko poslovanje

  E‐uprava u Srbiji E‐uprava u Srbiji

  E‐uprava u Srbiji E‐poslovanje u Srbiji

  Zakonska regulativa o el. poslovanju u Srbiji:

  • ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017) 

  E‐poslovanje u Srbiji

  Punovažnost i dokazna snaga elektronskog dokumenta

  Član 7

  Elektronskom dokumentu ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga,kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku.

  Original i kopijaČlan 10

  Elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra se originalom.Elektronski dokument koji ima istovetan digitalni zapis originalnom elektronskom dokumentu smatra se originalom.Kopija elektronskog dokumenta na papiru izrađuje se štampanjem spoljne forme elektronskog dokumenta.Elektronski dokument koji je nastao digitalizacijom izvornog dokumenta čija forma nije elektronska, smatra se kopijom izvornog dokumenta.

  E‐poslovanje u Srbiji

  Napredni elektronski potpis i napredni elektronski pečat

  Član 42

  Napredni elektronski potpis odnosno napredni elektronski pečat mora:

  1) na nedvosmislen način da bude povezan sa potpisnikom odnosno pečatiocem;

  2) da omogućava utvrđivanje identiteta potpisnika, odnosno pečatioca;

  3) da bude izrađen korišćenjem podataka za izradu elektronskog potpisa odnosno elektronskog pečata koje potpisnik odnosno pečatilac može, uz visok nivo pouzdanosti, koristiti pod svojom isključivom kontrolom;

  4) da bude povezan sa elektronski potpisanim odnosno elektronski pečatiranim podacima, na način da se može utvrditi bilo koja naknadna izmena tih podataka.

 • Školska 2019/2020. godina 18

  Internet i elektronsko poslovanje

  E‐poslovanje u Srbiji

  Pravno dejstvo elektronskog potpisaČlan 50

  Elektronskom potpisu ne može se osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zbog toga što je u elektronskom obliku ili što ne ispunjava uslove za kvalifikovani elektronski potpis.Kvalifikovani elektronski potpis ima isto pravno dejstvo kao i svojeručni potpis.Kvalifikovani elektronski potpis može da zameni overu svojeručnog potpisa, ako je to propisano posebnim zakonom.Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na pravne poslove za koje je posebnim zakonom predviđeno da se ne mogu preduzeti u elektronskoj formi.Ugovori i drugi pravni poslovi za koje je posebnim zakonom predviđeno da se sačinjavaju u formi overe potpisa, javno potvrđene (solemnizovane) isprave, ili u formi javnobeležničkog zapisa ne mogu se sačiniti u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana već u skladu sa propisima kojima se uređuje overa potpisa, potvrđivanje i sačinjavanje isprava o pravnim poslovima.

  Imate li pitanja?

  Hvala na pažnji!