28
STRATEGIJ STRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO POSLOVANJ POSLOVANJE

STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

  • Upload
    others

  • View
    36

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

STRATEGIJSTRATEGIJE ZAE ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO

POSLOVANJPOSLOVANJEE

Page 2: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO

POSLOVANJE

• Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja revoluciju u poslovanju.

• Ono omogućava prevazilaženje brojnih barijera • Ono omogućava prevazilaženje brojnih barijera koje su postojale do sada, obezbeđuje mnogo pouzdaniju i bržu komunikaciju između poslovnih partnera i samim tim stvara uslove za bolju međusobnu kolaboraciju.

Page 3: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

STRATEGIJA ELEKTRONSKOG

POSLOVANJA

• Razlike između tradicionalnog i Internet poslovanja su velike.

• Poslovanje na Internetu je uslovljeno razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija i pripadajućih standarda, koji su omogućili pripadajućih standarda, koji su omogućili unificirano povezivanje i komunikaciju između poslovnih partnera.

Nove tehnologije su sa

sobom donele i brojne

probleme tradicionalnim

kompanijama.

Page 4: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO

POSLOVANJE

• Mnoge kompanije koje su do sada mogle da

postave relativno dugoročnu i precizno

definisanu strategiju, a sada su počele da se

suočavaju sa veoma promenljivim okruženjem.

• On-line okruženje se menja tolikom brzinom • On-line okruženje se menja tolikom brzinom

da je kompanijama teško da izaberu strategiju

i da je se pridržavaju.

Page 5: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

StrategijaStrategija

• Strategija se može definisati na mnogo različitih

načina od strategije kao skupa integrisanih

odluka, aktivnosti i planova osmišljenog da bi se

postavili i postigli opšti ciljevi jedne organizacije

pa sve do jednostavne definicije strategije kao pa sve do jednostavne definicije strategije kao

krajnjeg ishoda procesa formulisanja strategije.

Page 6: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

StrategijaStrategija

• Strategiju možemo defnisati kao skup odluka i

aktivnosti usmerenih na ostvarivanje ciljeva

jedne organizacije, pri čemu su njene

sposobnosti i raspoloživi resursi usklađeni sa

šansama i opasnostima u njenom neposrednom šansama i opasnostima u njenom neposrednom

okruženju.

Page 7: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

StrategijaStrategija

• U strategiju se ubrajaju ciljevi jedne organizacije.

• Odabrana strategija (ili strategije) trebalo bi da

doprinese njihovom ostvarivanju.

• Međutim, samo formulisanje strategija nije • Međutim, samo formulisanje strategija nije

dovoljno za ostvarivanje definisanih ciljeva.

Page 8: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

StrategijaStrategija

• Strategija podrazumeva i aktivnosti usmerene ka

njenoj implementaciji (primeni) radi ostvarivanja

datih ciljeva.

• Strategiju jedne organizacije ne čine samo stvari

koje želi da radi, već i sprovođenje tih stvari u

delo. delo.

• Prilikom formiranja strategije organizacija bi

trebalo da uzme u obzir i svoje ključne interne

snage (sposobnosti i resurse), kao i eksterne

šanse i opasnosti.

Page 9: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

StrategijaStrategija

• Kada se govori o mestu strategija u strukturi

kompanije treba reći da su one umni proizvod

menadžera ili menadžerskih timova i da se kao

takve vezuju za menadžment strukturu i ubrajaju

u nematerijalni potencijal kompanije. u nematerijalni potencijal kompanije.

Page 10: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Mesto strategije za elektronsko

poslovanje u kompaniji

Prvenstveno zavisi od dva faktora:

1. prirode kompanije

2. pozicioniranja e-poslovanja i njegovih

nosilaca u kompanijinosilaca u kompaniji

Page 11: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Mesto strategije za elektronsko

poslovanje u kompaniji

Prema tom kriterijumu moguće je razlikovati

sledeće grupe kompanija:

• “dot com“ kompanije;

• tradionalne kompanije i • tradionalne kompanije i

• virtuelna preduzeća.

Page 12: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

“Dot com” kompanije

• “Dot com” kompanije su nastale zahvaljujući razvoju IKT.

• Težišno svoju misiju, viziju i ciljeve zasnivaju upravo na tim tehnologijama.

• Iz takve prirode proizilazi da su glavne strategije e-poslovanja poznate još kao “dot com” e-poslovanja poznate još kao “dot com” strategije.

• Te kompanije su, na primer, provajderske, komercijalne i druge među kojima su: Yahoo, Google, Amazon i druge.

Page 13: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Tradicionalne kompanije

• Tradicionalne kompanije posluju po tradicionalnim modelima pri čemu mogu biti zastupljeni u većoj ili manjoj meri ili da uopšte nisu zastupljeni Internet modeli poslovanja.

• Takve kompanije imaju težišno glavne strategije sa elementima orijentacije prema Internetu ili sa elementima orijentacije prema Internetu ili imaju e-business strategije na nižim nivoima, kao na primer, strategije neke poslovne jedinice ili neku od funkcijskih strategija.

Page 14: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Tradicionalne kompanije

• Nekim kompanijama Internet služi samo u komunikacione svrhe, drugima za elektronsku trgovinu, trećima za pružanje odgovarajućih usluga itd.

• Takođe, vrlo važno pitanje je ko je nosilac e-poslovanja, da li su to posebne strukture (timovi) poslovanja, da li su to posebne strukture (timovi) ili već postojeće strukture.

Page 15: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Tradicionalne kompanije

• Ako se radi o posebnim strukturama (timovima) proizilazi i veći značaj e-business strategija.

• Brojne su kompanije koje posluju po tradicionalnim modelima i on-line aktivnostima.tradicionalnim modelima i on-line aktivnostima.

Page 16: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Virtuelne organizacije

• Virtuelne organizacije imaju specifične strategije

koje se težišno, gledano sa tehnološkog

aspekta, zasnivaju na Internet tehnologijama, pa

time imaju i obeležja strategije e-poslovanja.

Page 17: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Uloga strategije elektronskog Uloga strategije elektronskog

poslovanjaposlovanja

• usmeravanje (one su nit vodilja kompanije);

• integracija potencijala (postizanje sinergije

preduzeća);

• platforma (iz nje priozilaze zajednički planovi,

programi i aktivnosti kompanije u određenom programi i aktivnosti kompanije u određenom

vremenskom periodu);

• orjentir ili reper (posmatranje i ocena poslovne

politike i aktivnosti kompanije u

odnosu na predviđeno);

• prognoziranje (procena promene okoline

i u skladu s tim pozicije kompanije) i druge.

Page 18: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Operacionalizacija mesta i uloge strategija e-

poslovanja ima sledeće zadatke:

• odgovor na poslovne šanse u Internet okruženju;

• prevođenje poslovnih šansi u profit;

• racionalno angažovanje potencijala kompanije ka

ostvarivanju ciljeva; pružanje odgovora na uticaje

konkurenata u Internet okruženju; konkurenata u Internet okruženju;

• pružanje ogovora na uticaje globalizacije;

• pružanje odgovora na nastup i Web prezentaciju;

pružanje odogovora kako privući potrošače;

Page 19: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Operacionalizacija mesta i uloge strategija e-

poslovanja ima sledeće zadatke:

• pružanje odgovora za marketinški nastup u Internet

okruženju;

• pružanje odogovora o pitanjima legalnosti poslovanja u

Internet okruženju;

• pružanje ogovora o bezbednosti poslovanja u Internet • pružanje ogovora o bezbednosti poslovanja u Internet

okruženju;

• pružanje odgovora na moguće rizike poslovanja u

Internet okruženju;

• definisanje okvirnih finansijskih efekata (moguće dobiti

u odnosu na uloženi kapital).

Page 20: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Strategijski pristupi eStrategijski pristupi e--poslovanjuposlovanju

• Prvi pristup: podrazumeva organizaciju poboljšanu e-poslovanjem, odnosno tradicionalnu organizaciju koja uvodi mogućnosti e-poslovanja, zadržavajući pri tom svoju tradicionalnu strukturu.

• One koriste elektronske medije da bi poboljšale (a ne zamenile) svoj tradicionalni način poslovanja.

Page 21: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Strategijski pristupi eStrategijski pristupi e--poslovanjuposlovanju

• Na primer, odsek za Internet prodaju kompanije Wal-Mart, tradicionalnog maloprodajnog lanca koji obuhvata hiljade „fizičkih“ lokala širom sveta, osnovan je sa ciljem da se prošire, a ne zamene, glavni izvori prihoda kompanije.

www.walmart.com

Page 22: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Strategijski pristupi eStrategijski pristupi e--poslovanjuposlovanju

• Drugi pristup: podrazumeva organizaciju sa mogućnošću za e-poslovanje, koja elektronske medije koristi da bi svoje tradicionalne poslovne funkcije obavljala bolje od ostalih ali ne i da bi nešto prodala.

• Drugim rečima, elektronski mediji omogućavaju • Drugim rečima, elektronski mediji omogućavaju članovima organizacije da svoj posao obavljaju efikasnije i efektivnije.

Page 23: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Strategijski pristupi eStrategijski pristupi e--poslovanjuposlovanju

• Brojne organizacije koriste elektronske medije

da bi komunicirale sa svojim zaposlenima,

kupcima ili dobavljačima, i da bi ih informisale o

svemu.

• Na primer, kompanija Levi Strauss koristi svoj • Na primer, kompanija Levi Strauss koristi svoj

Web sajt da bi stupila u kontakt sa svojim

potrošačima, pružajući im na taj način najnovije

informacije o kompaniji i njenim proizvodima, ali

ne i da bi prodavala farmerke.

www.levistrauss.com

Page 24: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Strategijski pristupi eStrategijski pristupi e--poslovanjuposlovanju

• Osim toga, koristi i intranet, interni sistem

komunikacije u organizaciji koji koristi

tehnologiju Interneta i na njega imaju pravo

pristupa isključivo zaposleni u toj organizaciji da

bi komunicirali sa kolegama na globalnom nivou.bi komunicirali sa kolegama na globalnom nivou.

www.levistrauss.com

Page 25: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Strategijski pristupi eStrategijski pristupi e--poslovanjuposlovanju

• Treći pristup: potpuni prelazak organizacije na e-poslovanje.

• Organizacije kao što su Amazon, Google, Yahoo i eBay bave se isključivo e-poslovanjem.

• Njihov celokupan pristup poslovanju zasniva se • Njihov celokupan pristup poslovanju zasniva se na Internetu i ostalim vidovima elektronske tehnologije.

Page 26: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Strategijski pristupi eStrategijski pristupi e--poslovanjuposlovanju

• Kada se jedna organizacija bavi (ili počne da se

bavi) isključivo e-poslovanjem, ona zapravo u

potpunosti preuređuje svoj standardni način

poslovanja.poslovanja.

www.ebay.com

Page 27: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

Tradicionalan prilaz strateškom razvoju

sastoji se od sledećih koraka:

1. definisanje ciljeva;

2. pristup spoljnom okruženju;

3. pristup unutrašnjem okruženju;

4. otkrivanje gapova;4. otkrivanje gapova;

5. razvoj strateškog plana;

6. implementacija plana.

Page 28: STRATEGIJSTRATEGIJE ZA E ZA ELEKTRONSKO ELEKTRONSKO ... · STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE • Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja

U slučajevima e-poslovanja prisutni su i

dodatni zahtevi povezani sa pet sledećih

karakteristika na e-tržištu, a to su:

• transakcije su virtuelne;

• tržišta su nestabilna;

• tržišta su veoma dinamična;

• kompanije su međusobno visoko povezane;

• postoji visoka neizvesnost na tržištima.