Elektronsko poslovanje mPayment

  • View
    945

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektroniko poslovanje ili E-business (engl.) sustav je izvravanja svih elemenata poslovnih aktivnosti ekonomskog procesa elektronikim putem, odnosno stvaranje dodatnih vrijednosti koristei se ICT tehnologijama

Transcript

  • 1. +Elektronsko poslovanjeePoslovanje mPaymentKrunoslav RisBetaWare d.o.o. | FlyStartup

2. +Elektronsko poslovanje - kazalo ePoslovanje to je to? Konceptu mobilnog poslovanja Mobilna poslovna komunikacija Mobilna trgovina Mobilna plaanja (Mobile payments, M-payments) Podijela mobilnog plaanja Glavne prednosti mobilnog bankarstva: Zakljucak 3. +ePoslovanje to je to? Elektroniko poslovanje ili E-business (engl.) sustav je izvravanja svih elemenataposlovnih aktivnosti ekonomskog procesa elektronikim putem, odnosnostvaranje dodatnih vrijednosti koristei se ICT tehnologijama Internet omoguuje veu trinu konkurentnost tako to poveava dostupnostinformacija i mogunost kupovine te tako stvara jednake trine mogunosti i zamanja poduzea; ini sve segmente poslovne aktivnosti. IBM-ova definicija e-poslovanja 1997. bila je preobrazba kljunih poslovnihprocesa koritenjem internetskih tehnologija. To znai da e-poslovanje nije samonain da se proiri dohvat poduzea na drugo podruje trita i na nove prodajnekanale, nego je to i korak ka integraciji svih poslovnih procesa poduzea. Drugimrijeima, iako poduzee moe poeti koristiti nekoliko alata za e-poslovanje kakobi poboljalo neka podruja poslovanja, u konanici e-poslovanje omoguujepreobrazbu poduzea u potpuno integriranu jedinicu 4. +ePoslovanje to je to?E-poslovanje isto tako ukljuuje cijeli lanac poslovnih procesa: e-nabavu i upravljanje opskrbnim lancem, obradu narudbi, upravljanje korisnikom podrkom, s uradnju s poslovnim partnerima, upravljanje poslovnim procesima 5. +Koncept mobilnog poslovanja U suvremenim tendencijama modernog poslovanja, naroito uposlovanju izmeu poduzea sve izraenija je prisutnost Internetakao kanala za elektroniko poslovanje, jer osigurava najnie trokoveposlovanja uz najefikasnije obavljanje poslovnih operacija U zadnje vrijeme u prvi plan dolazi i jedan ureaj iz domeneelektronikih tehnologija, koji nudi mnogo vie prednosti za razvojelektronikog poslovanja, posebno na poslovnoj relaciji poduzee-potroa. Rije je o mobilnom telefonu, ureaju dostupnom velikombroju potroaa, lokacijski nesputanom irem etritu, sa znaajnimstupnjem zatite i nezahtjevnim po pitanju naroitih investicija,kada jeu ulozi poslovnog kanala u funkciji preuzea (potroaa). 6. +Koncept mobilnog poslovanja Razvitkom nove, tree generacije mobilnih telefona omoguena jebolja propusnostraspoloivih podataka i novi spektar usluga koje su raslojene na trismjera, to su: Usluge mree (network services), koje obuhvaaju usluge telefonije krozodravanje mree; Dodatne usluge vezano za mreu, kao to su SMS poruke, glasovna pota isl.. Usluge vezane za sudjelovanje tree strane, npr.. proces vrenja mobilnihfinancija uz sudjelovanje poduzea i banaka. 7. +Podruija mobilnog poslovanja Tri su osnove podijele mobilnog poslovanja1. Mobilna poslovna komunikacija2. Mobilna trgovina3. Mobilna plaanja Prva kategorija pokriva odos poduzee-komitenti i komunikacijuizmeu zaposlenihunutar samog poduzea, dok druge dvije kategorijereprezentiraju odnose tipine izmeupoduzea i potroaa, busines-to-consumer-B2C. 8. +Mobilna poslovna komunikacijaOvo je najstarija kategorija mobilnog poslovanja, koja datira iz vremena nastanka ovog vida telekomunikacija.Samim tim je i najzastupljenija i obuhvaa: Mobilnu poslovnu telefoniju; Tekstualne poruke, tzv. SMS (Short Message Service-servis kratkih poruka) i Internet komunikaciju (ukljuujui i koritenje e-pote). Zaposleni koji se trenutno ne nalaze u poduzeu, komuniciraju sa sjeditem firme putem mobilne mree,intraneta te ne moraju biti fiksirani za ured, ako im posao to iziskuje. Ukoliko dodamo i smanjenje ukupnihtrokova uslijed nezakupljivanja poslovnog prostora, prednost mobilne telefonije za terenske radnike itrgovake putnike biva jo izraenija. SMS poruke izrazito se koriste u komunikaciji proizvoa-potroa, kojom prilikom korisnik vri provjeruasortimana proizvoda, kontaktira prodavae i ostvaruje postprodajne kontakte. (marketing) Sa poduzeem mogu komunicirati i pri tom koristiti mobitel i druge osobe zainteresirana za odreena pitanja,npr.. dioniari, potom znaajni klijenti, tj. Njihovi predstavnici itd.. Vano je napomenuti da je znaajna karakteristika u tehnolokim integracijama, to je mogue pretvaranjeSMS u e-mail poruke, a to povlai bre sklapanje ugovora od interesa za biznis poduzeima koje koriste ovajkoncept. 9. +Mobilna trgovina Obavljanje trgovinskih transakcija uz primjenu mobilnog telefona kao elektronike tehnologije i kanala zaposlovanje. Kao pioniri u ovom poslu javili su se mobilni operateri koji su na ovaj nain nastojali da isporuefakturu i time ostvare naplatu za svoje usluge. Najvie u oblasti maloprodaje, to e rei u modelu Bussiness-to-customer. Glavni razlog za to je to danasnije znaajan problem posjedovati mobilni aparat, tj.. njegova prijemivost. Sve vie klijenata izraava elju za trgovinom putem mobitela, jer imaju svijest o tome da je manja mogunostzlouporabe privatnih podataka koji se distribuiraju putem mobilne mree. Ono to obeshrabruje je to to je ovorelativno nova pojava i tretira se kao eksperiment vie nego redovan trgovinski kanal. Takoer, potroaeodbija i mali zaslon mobilnog aparata (nepreglednost), zatim tekoe koje se javljaju pri ukucavanjupodataka(mali gumbi) i lo protok podataka. U budunosti raunala za na dlan dobie prednost pri mobilnoj trgovini u odnosu na mobilne telefone. Predmet trgovine putem mobilne mree, za sada su: razne vrste ulaznica, proizvodi multimedija i akcije. Od usluga, izdvajaju se: turistike usluge, osiguranja i davanje raznih informacija. Posebno, istie se realizacijanagradnih kupona, sklapanje ugovora u pokretu i bankarske usluge. Aktivnost plaanja za kupljenu robu je tijek koji se ne moe odvojiti od trgovine, mada neki financijskitransferi mogu biti potpuno autonomni. 10. +Mobilna plaanja (M-payments) Ukljuuju sva elektronika plaanja koja se odvijaju uz pomo mobitela.Ona spadaju u skupinu elektronskih plaanja budui da se plaanja vreelektronikom tehnologijom, odnosno u podgrupu beinog plaanja,gdje spadaju jo i prijenosni kompjuteri. Akteri u mobilnim plaanjima su mobilni operateri, banke i drugefinancijske institucije, trgovci i potroai. Operateri pruaju tehnolokulogistiku, jer organiziraju i nadziru rad mree i pruaju podlogu za razvojdodatnih usluga. Plaanja preko mobilne mree banke organiziraju u okviru svog redovnogbankarskog poslovanja, otvaranjem i voenjem rauna klijenata. Trgovcimoraju imati ugovor sa bankom o omoguavanju beinih plaanja da bise omoguila plaanja koja zaduuju raun potroaa u momentukupovine. Ovo je naroito vano pri plaanju na POS terminalima uzuporabu mobitela. 11. +Mobilna plaanja (M-payments) Tehnoloki, mobilna plaanja se mogu organizirati uz primjenurazliitih sustava i standarda. U poetku, mobilna plaanja su se obavljala razmenjivanjem kratkihtekstualnih poruka (SMS) izmeu potroaa i banke Razvojem beinih aplikativnog protokola-WAP (Wirelless AplicationProtocol), standarda koji omoguuje brz i lak pristup Internetorjentiranim sadrajima i servisima, Veina GSM provajdera dozvoljava samo korisnicima svoje mreepristup svom WAPgateway-u. Razlozi za to su prvenstvenoekonomske prirode. 12. +Podijela mobilnog plaanja plaanje u uem smislu - gdje se prilikom plaanja koristi samomobilni telefon mobilno plaanje u irem smislu gdje se telefon koristi sa jo nekimtehnikim pomagalom, na primjer plaanja mobilnim telefonom naPOS terminalitaPrimjer gdje se prilikom plaanja koristi samo mobilni telefon je M-parking, koji su prije nekoliko godina osmislili hrvatski strunjaci,nakon ijeg uvoenja je smiljena i ZET-ova M-Prijevoz usluga kojaomoguava korisnicima javnoga gradskog prijevoza kupnju i plaanjepojedinane karte javnoga gradskog prijevoza preko SMS poruka. 13. +Plaanje u uem smislu Ova usluga odnosi se na mobilne operatere VIPnet-a, T-Mobile-a iTELE2. Za razvoj je koriten software Zagreb parkinga, tvrtke unutarZagrebakog holdinga, to je pojeftinilo uvoenje prodaje karataputem SMS-a. ZET je to kotalo oko 150.000 kuna. Ista stvar kotalabi milijun i 700 tisua kuna da su ga morali sami uvoditi. 14. +Plaanje u uem smisluSlika ZG Holding parkirne zone koje se mogu latiti mPay uslugom 15. +Primjer mobilnog plaanja uirem smislu MasterCard razvija inovativnu tehnologiju baziranu na POSterminalu PayPass bez kontaktna opcija plaanja koja je idealnorjeenje za podruja u kojima je brzina vana 16. +Primjer mobilnog plaanja uirem smislu Postoji priblino 83 milijuna PayPass kartica u svijetu koje se aktivnokoriste na 265.000 prodajnih mjesta diljem svijeta. Potroaijednostavno dodirnu posebno opremljen POS terminal svojomPayPass karticom ("tap and go") ili ureajem, na primjer, privjeskomza kljueve s ugraenom funkcijom za plaanje ili ugradnjomposebnog mehanizma u mobitel ili sat. Na taj nain uklanja se potrebaza traenjem gotovine ili sitnog novca, provlaenjem ili davanjemkartice prodavau te ukucavanjem PIN-a ili vlastorunimpotpisivanjem. 17. +Primjer mobilnog plaanja uirem smislu Do sada smo spomenuli razne mogunosti mobilnog plaanja, a to su: plaanje uz pomo posebnih aplikacija koje to omoguuju (Konzummobilna aplikacija) plaanje uz pomo hardverskog dodatka za pametni telefon kojiomoguuje vrlo jednostavno izvrenje naplate s kreditne karticekorisnika (Square, PayPal Here, Intuit GoPayment, PayNearMe) plaanje bazirano na POS terminalu gdje se vri ugradnja posebnogmehanizma u mobitel (MasterCard-ov PayPass) plaanje putem SMS-a, (M-parking, te M-Prijevoz) 18. +Glavne prednosti mobilnogbankarstva 19. +SAVJETI KOD KUPOVINEMOBITELOM Ne kupujte ako ste spojeni preko javnih Wi-Fi mrea - pretraivanje itraenje poklona preko javne WiFi mree u nekom kafiu zvui dobro, nonemojte na takvim mreama ostavljati svoje podatke. Naime, Otvorenemree olakavaju hakerima upad i krau vaih informacija (korisnikoime, ifra, brojevi kreditnih kartica). Ako ba i morate, svakako provjeriteda li se na eljenoj stranici prije plaanja na poetku URL adrese nalazi"HTTPS" (umjesto standardne HTTP oznake). Mali ekrani na mo