Elektronsko poslovanje - Nahtigal 6 7 elektronsko poslovanje (v nadaljevanju e-poslovanje ). Predvsem

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ELEKTRONSKO POSLOVANJE

  FRANCI NAHTIGAL

 • Višješolski strokovni program: Poslovni sekretar Učbenik: Elektronsko poslovanje Gradivo za 2. letnik Avtor: Franci Nahtigal, univ. dipl. inž. rač. Šolski center Postojna Višja strokovna šola

  Strokovni recenzent: Uroš Turk, univ. dipl. ekon.

  Lektorica: Vlasta Milavec, prof. slov. jez. s knjiž. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 659.23:004(075.034.2) NAHTIGAL, Franci Elektronsko poslovanje [Elektronski vir] : gradivo za 2. letnik / Franci Nahtigal. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC, 2010. - (Višješolski strokovni program Poslovni sekretar / Zavod IRC) Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/ Elektronsko_poslovanje-Nahtigal.pdf. - Projekt Impletum ISBN 978-961-6824-60-6 252004864

  Izdajatelj: Konzorcij višjih strokovnih šol za izvedbo projekta IMPLETUM Založnik: Zavod IRC, Ljubljana. Ljubljana, 2010

  Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na svoji 126. seji dne 26. 11. 2010 na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in 58/09) sprejel sklep št. 01301-6/2010 / 11-3 o potrditvi tega učbenika za uporabo v višješolskem izobraževanju.

  © Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum ‘Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11’. Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’. Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

 • Elektronsko poslovanje Kazalo vsebine

  I

  KAZALO VSEBINE

  1 E-POSLOVANJE ....................................................................................................................... 5

  1.1 UVOD .................................................................................................................................... 5

  1.2 ZGODOVINA E-POSLOVANJA ......................................................................................... 5

  1.4 KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, PO KATERIH POTEKA E-POSLOVANJE ....... 7

  1.4.1 Internet ............................................................................................................................ 7

  1.4.2 Intranet .......................................................................................................................... 14

  1.4.3 Ekstranet ....................................................................................................................... 15

  1.5 OBLIKE E-POSLOVANJA GLEDE NA VRSTO UPORABNIKOV ............................... 15

  1.6 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-POSLOVANJA ............................................................... 16

  1.7 OSNOVNA PRAVILA PRI NAČRTOVANJU E-POSLOVANJA ................................... 18

  1.8 DEJAVNIKI USPEŠNEGA E-POSLOVANJA ................................................................. 21

  1.9 INTERDISCIPLINARNA NARAVA E-POSLOVANJA .................................................. 22

  1.10 POVZETEK ...................................................................................................................... 25

  1.11 VAJE ................................................................................................................................. 25

  2 E-TRGOVANJE ....................................................................................................................... 27

  2.1 UVOD .................................................................................................................................. 27

  2.2 FUNKCIJE E-TRGOVANJA ............................................................................................. 27

  2.3 OBLIKE E-TRGOVANJA .................................................................................................. 28

  2.4 NAČINI POSTAVITEV E-TRGOVIN ............................................................................... 29

  2.4.1 E-trgovina v okviru spletnega nakupovalnega centra .................................................. 29

  2.4.2 Postavitev e-trgovine na podlagi gotovih rešitev ......................................................... 29

  2.4.3 Samostojna e-trgovina .................................................................................................. 29

  2.5 KAJ JE POTREBNO ZA DOBRO E-TRGOVINO? .......................................................... 30

  2.5.1 Dobra spletna stran ....................................................................................................... 30

  2.5.2 Promocija e-trgovin ...................................................................................................... 31

  2.6 PREDNOSTI IN SLABOSTI SLOVENSKIH E-TRGOVIN ............................................. 36

  2.6.1 Prednosti slovenskih e-trgovin ..................................................................................... 36

  2.6.2 Slabosti slovenskih e-trgovin ....................................................................................... 37

  2.7 POVZETEK ........................................................................................................................ 37

  2.8 VAJE ................................................................................................................................... 38

 • Kazalo vsebine Elektronsko poslovanje

  II

  3 E-BANČNIŠTVO ...................................................................................................................... 40

  3.1 UVOD .................................................................................................................................. 40

  3.2 KAJ JE E-BANČNIŠTVO ................................................................................................... 40

  3.3 OBLIKE E-BANČNIŠTVA ................................................................................................ 41

  3.4 ELEKTRONSKE PRODAJNE POTI V BANKAH ............................................................ 42

  3.4.1 Spletno bančništvo ........................................................................................................ 42

  3.4.2 Plačilne kartice .............................................................................................................. 43

  3.4.3 POS-terminali................................................................................................................ 45

  3.4.4 Bančni avtomati ............................................................................................................ 45

  3.4.5 Informacijski terminali .................................................................................................. 46

  3.4.6 Telefonsko bančništvo .................................................................................................. 46

  3.4.7 Mobilno bančništvo....................................................................................................... 47

  3. 5 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-BANČNIŠTVA ............................................................... 49

  3.5.1 Prednosti in slabosti za banko ....................................................................................... 49

  3.5.2 Prednosti in slabosti za komitenta ................................................................................. 49

  3.6 POVZETEK ......................................................................................................................... 49

  3.7 VAJE .................................................................................................................................... 50

  4 E-IZOBRAŽEVANJE .............................................................................................................. 51

  4.1 UVOD .................................................................................................................................. 51

  4.2. NAČINI E-IZOBRAŽEVANJA ......................................................................................... 51

  4.3 OBLIKE E-IZOBRAŽEVANJA ......................................................................................... 53

  4.4 TEHNOLOGIJA E-IZOBRAŽEVANJA ............................................................................ 54

  4.5 PREDNOSTI E-IZOBRAŽEVANJA .................................................................................. 56

  4.6. SLABOSTI E-IZOBRAŽEVANJA .................................................................................... 57

  4.7 POVZETEK ......................................................................................................................... 58

  4.8 VAJE .................................................................................................................................... 58