Infobas januari / februari / maart 2012

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infobas uitgave maart (januari - februari - maart 2012)

Text of Infobas januari / februari / maart 2012

 • Bestuursleden VIRBO 2

  Editoriaal 3

  Opnieuw een hoog ledenaantal 5

  VIRBO op het internet: website 6

  Infodag 9 februari 12 te Brussel 7

  Uitnodiging beurs VIRBO Keerbergen 8

  Directeurs basisonderwijs protesteren te Brugge 9

  Overzicht regeerakkoord Di Rupo I 10

  Interpellatie over pensioen 11

  eTwinning 14

  Gezonde binnenlucht 16

  Minder studenten voor lerarenopleiding 19

  Vrije scholen sukkelen met afbetaling lening 19

  Tutti Frutti en Jommeke 20

  Antwoordapparaat 20

  Wedstrijd GO! Fris 21

  Internationalisering 21

  BS De Kleurdoos De Klimpaal Brussel 22

  Contactpersonen VIRBO per scholengroep 27

  Vertegenwoordiging VIRBO in diverse instanties 27

  Onze senioren bezochten Brussel 28

  Senioren bezoeken Kortrijk 30

  Seniorenwerking (formulier) 30

  Seniorenreis Praag en omgeving 32

  VIRBO zoekt contactpersonen 34

  Wat doet VIRBO voor u en voor ons GO!? 35

  Brief rector KUL aan studenten: 1936 37

  Planning 2011 2012 2013 38

  Colofon 38

  Info-BasInformatIeblad voor dIrectIes basIsscholen van het Go! onderwIjs van de vlaamse Gemeenschapuitgave januari l februari l maart 2012

  DRIEMAAnDELIJKSE UITGAVE verantwoordelijk uitgever: Alex De Smedt - P. Vandermoerenlaan 18 B103 - 8420 De Haan afzendadres: BS Aan den Bogaerd - noordervest 33 - 3990 Peer afgiftekantoor: 3990 Peer erkenningsnummer: p309839

 • Virbo: Bestuursleden per provincie

  Telefoon fax e-mail

  > West-Vlaanderen

  alexDeSmeDT 059/23.33.06 059/80.24.45 bs.einstein@skynet.beKarienalleman 056/31.27.03 056/31.01.58 bs.wervik@g-o.bemartinBoUDRY 058/31.64.33 058/31.74.88 bs.veurne@g-o.beSergeKYnDT 059/27.87.35 059/27.43.64 directie.deklimop.gistel@skynet.beChrisVanDeCaSTeele 051/59.12.11 051/58.07.62 dirbskk@scarlet.beConnyWallYn 051/27.27.72 051/27.27.77 bs.roeselare.ring@g-o.bemarcmaeRTenS 051/26.75.65 051/26.75.66 marc.maertens@skynet.be

  > OOst-Vlaanderen

  CatiaDeSmUl 09/253.99.56 09/258.02.85 mpi.evergem@g-o.beHildeDHaeSeleeR 09/381.55.05 09/381.55.06 bs.deinze@g-o.befrankDeGReeVe 055/33.45.60 055/33.45.62 bs.oudenaarde@g-o.beJocelyneDeRYCKeR 09/226.52.80 09/236.22.01 jocelyne.derycker@pantarhei.bemartineCoPPenS 053/78.26.21 053/71.16.24 directie@bslpboon.bemikeGoUDeSeUne 09/386.03.58 09/380.03.664 directie@deveerboot.beSabineeeman 09/3603115 eemansabine@gmail.com

  > antWerpen

  WillemmeSTDaGH 015/20.43.09 015/34.52.19 bs2.mechelen@g-o.bemarkBRanTS 03/360.82.93 03//360.82.99 codibas@antigon.belarsVanSanTVooRT 03/827.62.58 directie.deschakel@antigon.be

  > limburg

  PietrofalCone 089/86.43.25 089/86.88.43 bs.neeroeteren@g-o.beVeraVaneeRDeWeGH 011/61.12.35 011/61.12.37 vera.vaneerdewegh@telenet.beStephanJanS 012/67.24.41 0475/29.44.54 stephan.jans@bsdeeikwellen.bePaulmaRCHal 013/53.93.23 013/55.30.23 directie@basisschool-herckerhof.be

  > Vlaams-brabant

  HildeVanDeRSTeen 02/569.39.47 02/567.23.13 hilde.vandersteen@ringscholen.beanjaGinCKelS 016/31.45.87 016/31.45.80 anja.ginckels@scholengroep11.netWie is nog kandidaat?

  > brussel HOOfdstedelijk geWest

  BarbaraDaniS 0477/54.69.50 02/268.58.25 barbara.danis@g-o.beGerdaCalDeRS 0495/63.11.98 02/702.30.60 sge.brusselia@g-o.beGeertWillaeRT 02/759.30.50 geert.willaert@g-o.be

  Telefoon GSm e-mail

  > seniOren

  ferdinandBoSTYn 050/32.08.00 0486/38.13.75 ferdinand.bostyn@scarlet.beludoDaelemanS 03/889.20.28 lode.daelemans@skynet.benolDeVolDeR 050/38.29.16 0486/41.71.34 noel.devolder@skynet.beerikVanlaeRe 09/348.43.93 0475/382006 erik.van.laere@skynet.bearletteTUYTSCHaeVeR 0499/40.62.02 arlette.t@skynet.beJacquesBoYen 0475/81.10.44 jacques.boyen@skynet.beRudySTeRCK 053/68.41.75 0477/35.50.58 r.sterck@skynet.be

  2

 • 3Beste collegas,

  Ik ben een fiere voorzitter omdat op dit ogen-blik slechts 40 directies geen lid zijn van VIR-BO. Dat wil dus zeggen dat bijna 89% van de directies BaO en BuBaO lid zijn van VIRBO. Meer dan vorig jaar maar nog niet de 90% die we nastreefden. Van harte dank voor het vertrouwen en de steun. Wij kunnen steeds beter zeggen dat wij echt onze directies ver-tegenwoordigen.

  Dat dit nodig is bewijst ook het resultaat van de actie die in West-Vlaanderen, netoverstij-gend, werd georganiseerd. De West-Vlaam-se directies die in grote mate getroffen wor-den door de nieuwe wijze van omkadering hebben dit op een rustige, maar duidelijke wijze laten weten in Brugge. Zij hielden een persconferentie op de markt van Brugge (aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck) en lieten vervolgens 125 witte ballonnen op. Bedankt voor alle steun en medewerking.

  De voorbije studiedag was zeer interessant. Een verslag kan je verder in Info-Bas terug-vinden. De presentaties van de sprekers zijn te vinden op onze vernieuwde website (www.virbo.be). Ga er eens op kijken, er zijn ook interessante links en berichten vermeld. Heb je zelf iets dat voor iedereen van nut kan zijn, geef dit dan door aan rudy.virbo@gmail.com .

  Het seminarie is volzet en we hopen op een verrijkend debat. Meer nieuws krijg je in de

  volgende Info-Bas, omdat we bij het ter per-se gaan van dit exemplaar nog vol verwach-ting uitkijken naar de start van het seminarie.

  We volgen voor jullie verder de ontwikkelin-gen op rond ODXXII. Officieel is er, eind fe-bruari, nog geen vraag tot advies van de mi-nister. Zodra de VLOR een vraag krijgt start de werkgroep hierover.

  Een debat over het Luxeverzuim de af-wezigheid met toestemming van de ouder(s) - had in februari plaats in de VLOR in het bij-zijn van onze minister. Algemene conclusie is dat dit geen gemakkelijk op te lossen pro-bleem is. Als school doen we ons best om tot de laatste dag zinvolle en pedagogisch activiteiten te organiseren. Dat is ook onze opdracht. De ouders moeten beseffen dat die laatste activiteiten een nut hebben en zeker geen bezigheidstherapie zijn. Het zijn tenslotte de ouders zelf die beslissen om de laatste dagen hun kinderen al of niet naar de school te laten komen. De verplichting om te zorgen voor een zinvolle opvang en een nauwkeurige opvolging van de afwezighe-den zit er zeker aan te komen.

  In deze Info-Bas zal je een affiche vinden met de aankondiging van de Happening en Didactische Beurs op dinsdag 24 april 2012 in Keerbergen. Er zullen naast de beurs ook 5 workshops gegeven worden en in de na-middag heeft de heer G. Janssens terug zijn aanwezigheid bevestigd. Verschillende

  handelaars hebben hun medewerking ver-zekerd. Van hen ook een overzicht in deze uitgave. Je kan reeds inschrijven via onze website (www.virbo.be).

  In deze Info-Bas vinden jullie ook de data voor de activiteiten in 2012 2013. We zijn er vroeg bij, maar we voelen nu reeds dat er al data vastgelegd worden en willen daaraan meewerken door reeds snel onze activiteiten te melden, zo kunnen jullie ook reeds deze data blokkeren in jullie agenda.

  Beste collegas, ik hoop van harte dat we elkaar zien in Keerbergen en dat de Didacti-sche Beurs jullie een pak aan informatie zal geven.

  Prettige vakantie.

  Alex De SmedtVoorzitter.

  Editoriaal

 • 4

 • 5opnieuw een hoog ledenaantal voor vIrbo Net zoals vorig jaar waren eind decem-ber 2011, 88% van onze directies lid van VIRBO!

  Dit betekent dat opnieuw 342 van de 390 directies basisonderwijs GO! VIRBO steu-nen en sterk maken.Niet alleen de directies erkennen de waarde van een vereniging als VIRBO. Ook heel wat algemeen directeurs, leden van de pedagogische begeleidingsdienst, me-dewerkers van de centrale diensten van het GO! en, zeker het vermelden waard, ook onze afgevaardigd bestuurder, mevrouw Raymonda Verdyck, erkennen het belang van VIRBO als belangenbehartiger van onze directies basisonderwijs en van het GO!Zoals steeds zijn ook onze ere-directeurs voor 79% lid van VIRBO. Voor die senioren worden jaarlijks 2 aangename, culturele daguitstappen en een 7-daagse reis geor-ganiseerd. (zie verder in deze Info-Bas ook te vinden op onze vernieuwde website)

  Wij behoren tot een relatief klein onder-wijsnet. Juist daarom is sociale bewogen-

  heid, betrokkenheid en samenhorigheid van onze directies uitermate belangrijk. Een optimale samenwerking, netwerking en solidariteit, binnen en buiten de eigen scholengroep, zijn absoluut nodig om met een eensgezinde strategie ons net te promoten.Daarom doet VIRBO nogmaals een oproep naar alle leden om de overblijvende 12% of +/- 48 directies aan te spreken en te overtuigen van het belang van een lidmaat-schap bij VIRBO.

  Hoe groter het aantal leden hoe beter en geloofwaardiger VIRBO de belangen van alle directies kan behartigen bij het GO! en bij het overleg met de minister.

  In Info-Bas (en op de website) kun je te-rugvinden in welke bestuursorganen onze bestuursleden als vertegenwoordiger van onze directies zetelen.Afgevaardigden van VIRBO zitten, in het Vlaams parlement, samen met de politieke fracties van de commissie onderwijs en met de minister om ons eisencahier te verdedigen.

  Een belangrijk succes van al onze inspan-ningen is het recente advies van de Raad van State waarin de 3 bestaande loon-baremas voor directies basisonderwijs vernietigd werden.(dat is en blijft al jaren onze eerste eis nl.: een gelijk loon voor alle directeurs basisonderwijs)VIRBO is dus wel degelijk nuttig en geloof-waardig als drukkingsgroep!

  Daarom nogmaals een oproep tot alle directies die nog geen lid zijn om alsnog aan te sluiten bij VIRBO. Dit kan nog steeds voor 20 euro per schooljaar. Overschrijven op rekening BE40 2930 0648 0463 van VIRBO vzw

  Zijn er opmerkingen over onze VIRBO-werking, laat het ons dan weten. Aan de hand van die opmerkingen kan VIRBO haar werking aanpassen en nog beter afstellen op de wensen, noden en inzichten van al onze directies.

  Steeds tot ieders di