Infoblad februari - maart 2011

 • View
  242

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infoblad februari - maart 2011

Text of Infoblad februari - maart 2011

 • www.wuustwezel.be

  Nieuwe impulsen voor het platteland . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Viering 200 jaar Bredabaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kampioenenviering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  V.U.: Jos Ansom

  s - Gem

  eentepark 1 - 2990 W

  uustwezel

  februari - maart 2011

  Tweemaandelijks infoblad 2011/1

  Informatieblad Wuustwezel

  Weekendzone WuustwezelWeekendzone Wuustwezel

 • In dit nummer:

  Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Uit de gemeenteraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Blikvanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Actueel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Aanmaak GRB Wuustwezel van start!

  Kandelaberen van platanen

  Bouwen in de landbouwzone

  Nieuwe impulsen voor het platteland

  Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Overstekende amfibien

  Thuiscomposteren en afvalverwerking in de tuin

  Subsidies duurzaam bouwen

  Sociaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  OCMW begroting garandeert goede dienstverlening

  Opvoedingsondersteuning

  Verhuis strijkatelier

  Africa for life

  Gezondheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Mammobiel in Wuustwezel

  Trefpunt 60+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  De digitale week: het Digipunt doet mee!

  Cultuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Burendag 2011

  Romantische muziek in Kadans

  Kunsttentoonstelling Adrienne Degenaers

  De jeugd van tegenwoordig . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Nieuwjaarkezoete

  Buitenspeeldag in Wuustwezel

  Kinderraad zet veilig verkeer op nummer 1

  Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Kampioenenviering 2010

  Omnifun en omnisport

  10.000 stappen wandeling in het Marum

  Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Overzicht meldingen 2010

  Zoutstrooien in de winter

  Onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  Nieuws van het gemeenschapsonderwijs

  Klasvoordrachten muziekacademie

  Activiteitenkalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Afvalkalender en wachtdiensten . . . . . . . . . . . . 31

  Openingsuren, telefoonnummers en zitdagen

  Burgemeester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Met een begroting van 17.838.541 euroen een investeringsprogramma van6.146.810 euro kan men ons gemeente-bestuur best vergelijken met een flinke KMO. Het op-stellen van een jaarlijkse begroting is dan ook eenintense en (terecht) tijdrovende bezigheid voor het col-lege van burgemeester en schepenen. Gelukkig kunnenwij hierbij beroep doen op een aantal deskundige me-dewerkers. De belangrijkste cijfers voor 2011 vindt u indit eerste nummer van een nieuwe jaargang van ons in-formatieblad.

  In 2011 zal het gemeentebestuur 2.275.000 euro stortenaan het OCMW, dat met dit niet onaanzienlijk bedragvorm geeft aan een sterk uitgebouwd sociaal beleid meteen grote zorg voor de steeds maar groeiende groepvan bejaarden. Ook over deze begroting vindt u meer indit informatieblad.

  Het meest in het oog springend artikel is voor u waar-schijnlijk de bijdrage over het Provinciaal Ruimtelijk Uit-voeringsplan voor de weekendzone Blekenheide.Reeds meer dan 10 jaar wachten bewoners en/of ei-genaars op een definitieve en menselijke oplossing voordit probleem. Reeds in 1998 (22 jaar geleden) heeft hetgemeentebestuur haar visie hieromtrent uitgelegd enzeer consequent op de verschillende beleidsniveausverdedigd. Zoals de bestaande regelgeving voorziet,heeft het provinciebestuur als bevoegde instantie haarontwerpplan klaar. Het wordt vanaf 11 februari in open-baar onderzoek gelegd. Eens dit plan goedgekeurd,kunnen wij daarna ook werk maken van de gebiedenMolenheide en Hoge Heide.

  Tenslotte staat dit informatieblad weer bol van de tal-rijke initiatieven die ook in 2011 weer zullen genomenworden door het rijke en bruisende Wuustwezelse ver-enigingsleven.

  Veel leesgenot.Uw burgemeester,

  Jos Ansoms

  Deadline volgendinformatieblad

  Teksten voor het informatieblad van april 2011 moe-ten uiterlijk op 15 maart 2011 in het bezit zijn van KrisMilbou - dienst Communicatie, Gemeentepark 1,2990 Wuustwezel. Gevraagd wordt om deze tekstente beperken tot ongeveer 10 regels.Enkel activiteiten die voor iedereen openstaan, eenruimer publiek, worden kenbaar gemaakt.De redactie is vrij om ingezonden teksten in te kortenen/of te herschrijven met respect voor het meestessentile van de inhoud.

  Dienst Communicatietel. 03 690 46 20 - fax 03 690 46 02e-mail: info@wuustwezel.be

  2

  Voorwoord

 • Uit de gemeenteraadBudget 2011Op 6 december 2010 werd in de gemeenteraad hetmeerjarig financieel beleidsplan 2011-2016 goedge-keurd. In dit document staan de zaken die de gemeentein deze periode wil realiseren en hoe dit allemaal gefi-nancierd moet worden.In uitvoering van het meerjarig financieel beleidsplanwerd ook het budget 2011 goedgekeurd. Dit is het do-cument waarin jaarlijks een raming wordt gemaakt vande ontvangsten en uitgaven die we gaan realiseren. Hetgeeft dus een financieel beeld van het geplande beleidvoor het volgend jaar.

  UITGAVENDe uitgaven gewone dienst zijn de uitgaven die de da-gelijkse werking van de gemeente verzekeren. Hierin zit-ten de personeelskosten, de werkingskosten, deaflossingen en intresten op de lopende leningen, desubsidies en de bijdrage in de werkingskosten van hetOCMW, politiezone, IGEAN, enz

  ONTVANGSTEN De ontvangsten gewone dienst zijn de ontvangstendie de dagelijkse werking van de gemeente moeten fi-nancieren. Hierin zitten de ontvangsten uit presaties, deoverdrachten naar de gemeente en de schuldontvang-sten. Prestatieontvangsten zijn onder meer de verhuurvan infrastructuur, verkoop van huisvuilzakken, GFT+-stickers, afleveren van vergunningen, etc Overdrach-ten zijn de ontvangsten uit het gemeentefonds,personeelssubsidies, aanvullende belastingen, ge-meentebelastingen. De belangrijkste vorm van schuld-ontvangsten zijn de dividenden.

  BESLUIT GEWONE ONTVANGSTEN EN UITGAVENHet totaal van de geraamde ontvangsten voor hetdienstjaar 2011 komt op 17.838.541. Als we dit plaat-sen tegenover de uitgaven, ten belope van 17.796.459, dan zien we een overschot op het eigendienstjaar van 42.082. Dit is belangrijk omdat het definancile ruimte geeft om ook de volgende jaren denoodzakelijk investeringen te financieren.

  DE INVESTERINGENIn het budget 2011 staan voor een totaal bedrag van 6.146.810 nieuwe investeringen ingeschreven.

  Aanleg en onder-houd van wegenHet belangrijkstehoofdstuk blijft deinvesteringen die be-trekking hebben opwegen. De voor-naamste dossierszijn : de heraanlegvan de Goorbos-straat, fase 2 van deheraanleg Bosduin-straat (onteigening),fietspad Nieuw-moerse Steenweg(onteigening), het verkeersveilig maken van nieuweschoolomgevingen, wegeniswerken in verband met deaanleg van riolering aan de Oude Baan/Grotstraat en deMarsweg, heraanleg Tienpondstraat en een algemeenkrediet voor herstel van de gemeentewegen ten belope 500.000. Hierin zijn o.m. bestrijkingswerken en ver-beteringen aan kruispunten en wegen inbegrepen.

  Voorts zijn er kredieten voorzien voor ereloneninzake de aanleg van een fietspad langs ge-westweg N117. Voor aanplantingen langswegen is nog 10.000 voorzien.Het totaal bedrag van deze investeringsdos-siers omvat 54% van de totale investeringen.

  GebouwenOp de eerste plaats worden dit jaar middelenuitgetrokken voor de verbouwing van de mu-

  ziekacademie - fase 2 ( 630.000), een verharding enoverkapping aan het gemeentemagazijn ( 164.000) eneen buitengewoon onderhoud aan de sporthal vanWWC ( 200.000).Voorts worden de noodzakelijke kredieten ingeschrevenvoor onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan

  diverse gebouwen : gemeentehuis ( 50.000), brand-weerkazerne ( 20.000), schoolgebouwen ( 20.000)en kapel Deureind ( 50.000).

  Gronden en uitrusting van terreinenHet belangrijkste dossier ( 100.000) op dit vlak is de

  heraanleg van de begraafplaats te Gooreind.Verder is 50.000 voorzien voor de uitbreidingvan de sportterreinen te Gooreind. Tenslotte is 16.000 voorzien voor uitrustingvan speelpleinen en bossen.

  Uitrusting algemeenOnder deze ruime noemer valt zowel de uit-rusting van gebouwen, rollend materiaal, zend-materiaal, als allerlei vormen van specifieke

  uitrusting voor de diensten. Voor uitrusting van de technische dienst / uitleendienstwordt 242.000 voorzien, voor uitrusting van de brand-weer wordt 762.810 voorzien.

  Voor de uitrusting van de dienst vrije tijd is globaal 25.500 ingeschreven.

  In de loop van 2011 zal verder gewerkt worden aan be-paalde investeringsdossiers (wegen, gebouwen) of wor-den nieuwe dossiers opgestart. Doch zolang hieraangeen investeringskost verbonden is voor het dienstjaar2011, worden deze niet opgenomen in de financilenota 2011.

  2009 2009 in % 2010 2010 in % 2011 2011 in %

  Personeelsuitgaven 6.648.187 39,26% 6.794.810 39,16% 6.969.910 39,16%

  Werkingskosten 3.671.738 21,69% 3.579.302 20,62% 3.576.491 20,10%

  Schuld 1.019.561 6,02% 1.017.570 5,86% 1.117.342 6,28%

  Overdrachten 5.592.925 33,03% 5.963.306 34,36% 6.132.716 34,46%

  TOTAAL: 16.932.411 100,00% 17.354.988 100,00% 17.796.459 100,00%

  2009 2009 in % 2010 2010 in % 2011 2011 in %

  Gemeentefonds 3.255.315 18,83% 3.353.890 19,23% 3.509.493 19,67%

  Belastingen 8.755.101 50.64% 9.090.155 52,13% 9.176.770 51,44%

  Divid