februari - maart

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of februari - maart

 • Tijdschrift voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

  Fietsen naar het buitengebied

  Luchtkwaliteit blijft op de agenda

  Vliegveldverhardingen VISI: betere communicatie, minder faalkosten

  jrg. 7 | nr. 2 | februari/maart 2012

  Cover_nr2.indd 1 24-02-12 09:56

 • CROW et cetera praat u acht keer per jaar bij over CROW-activiteiten en zo veel meer. In CROW et cetera vindt u nieuws uit de zes domeinen, een overzicht van nieuwe CROW-publicaties, cursussen en congressen, achter-gronden over onze kennisproducten en de toepassing ervan in de praktijk, interviews met deskundigen uit de praktijk, praktijk-voorbeelden, informatie over de activiteiten van CROW-commissies, et cetera.

  CROW et cetera wordt gratis verspreid onder professionals op het gebied van infra-structuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Via www.crow.nl/etcetera kunt u zich aanmelden.

  Op deze website is meer te vinden over dit onderwerp

  Hier kunt u informatie vragen

  CROW is het nationale kennisplatform voor infra-structuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for-profi t organisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, waar onder Rijk, provincies, gemeenten, advies-bureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond-, water- en wegen bouw, toe leveranciers en vervoerorganisaties. De kennis, veelal in de vorm van richt lijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via websites, publicaties, cursussen en congressen.

  CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de volgende zes domeinen:

  LeefomgevingOndersteunt de (her)ontwikkeling, het ontwerp en het beheer van stedelijke openbare ruimte.

  MilieuBiedt ondersteuning bij het vinden van milieu-oplossingen voor leefbaarheid effecten van bouw en mobiliteit.

  Verkeer & VervoerHoudt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid voor personen- en goederen-vervoer en met de vormgeving, inrichting en uitrusting van de weg en omgeving.

  Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)Levert een bijdrage aan het competenter maken van de overheid op het gebied van mobiliteit. Het speelt in op de behoeften van de decentrale overheden en signaleert nieuwe ontwikkelingen.

  InfrastructuurZorgt voor technische hulpmiddelen voor de constructeur en beheerder van infrastructuur.

  Aanbesteden & ContracterenBiedt administratief-juridische en technische hulpmiddelen voor het aanbesteden, het opstellen van contracten en het uitvoeren van werken en schept zo kaders en voorwaarden voor aan-bestedingen, kostenramingen en risicoverdelingen.

  BouwprocesmanagementSchept voorwaarden voor de projectorganisatie en de communicatie tussen bouwpartners, brengt hier structuur in en verhoogt daarmee de effi ciency.

  Wilt u meer informatie over deze domeinen, ga dan naar www.crow.nl.

  Tijdschrift voor infrastructuur, verke

  er, vervoer en openbare ruimte

  Fietsen naar het buitengebied

  Luchtkwaliteit blijft

  op de agenda

  Vliegveldverhardingen

  VISI: betere communicatie

  ,

  minder faalkosten

  jrg. 7 | nr. 2 | februari/maart 2012

  Cover_nr2.indd 1

  24-02-12 09:56

  En verder...Column: Jubileum 5Nieuwe uitgaven 31Cursussen & Opleidingen 32Servicepagina 35

  jrg. 7 | nr. 2 | februari/maart 2012

  Milieu Luchtkwaliteit staat nog steeds op de agenda 10Het programma Snelle oplossingen voor lucht en verkeer heeft onlangs zijn afscheidsbijeenkomst gehouden. De discussie over luchtkwaliteit en gezondheid leeft nog steeds volop.

  Verkeer & Vervoer Met de fi ets naar het buitengebied kan vaak aantrekkelijker 12Fietsroutes vanuit de stad naar het buitengebied zijn niet altijd aantrekke-lijk en herkenbaar. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeter-meer doen een proef om dit te verbeteren.Van voetgangers tot openbare ruimte 14De CROW-helpdesk 15

  Infrastructuur Voorzitter Programmacommissie Vliegveldverhardingen geeft stokje over 20Andr Molenaar heeft meer dan twintig jaar in de Programmacommissie Vliegveldverhardingen van CROW gezeten, waarvan veertien jaar als voorzitter. Zijn afscheid nadert, tijd voor een interview.Proef gladheidsbestrijding op fi etspaden in Apeldoorn 22Uitreiking certifi caten valgewichtdefl ectiemeters 22Ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen 1.1 23CROW Infradagen 2012: begeleidingscommissie aan de slag 23

  Aanbesteden & Contracteren De RAW-helpdesk 24Implementatie UAV 2012 in producten CROW 24

  BouwprocesmanagementHandboek specifi ceren actueel: Beheersen van UAVgc-contracten 25VISI: veel werk achter de schermen 26Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en imple-mentatie van een open standaard voor digitale communicatie en informa-tie-uitwisseling tussen projectpartners in de bouw.Van de straat geplukt: Voorkom verwarring op de weg 29Nieuwe CROW-werkgroep: Werken op stabiele grond 29

  Kindvriendelijke inrichting openbare ruimte 17Een kindvriendelijke woonomgeving beschermt kinderen en biedt hun de kans zich sociaal, emotioneel en fysiek te ontwikkelen. En bevordert een veilige, prettige en leefbare buurt.De gevolgen van stijgende olieprijzen 18Nieuw haltebord voor bus en tram 19Stelling van de maand 19

  Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

  Leefomgeving Onlinebeheertool ondersteunt beheerders bij effectieve en duurzame onkruidbestrijding 4Het CROW Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer verzamelt, ontwik-kelt en deelt beschikbare kennis over duurzaam terreinbeheer, duurzaam onkruidbeheer en waterkwaliteit.Hoe combineren we infrastructurele voorzieningen met bomen? 8Agenda CROW Levende Stad 9

  Inhoud_nr2.indd 3 24-02-12 12:11

 • 4 | CROWetcetera nr. 2 | februari/maart 2012

  Leefomgevingwww.crow.nl/leefomgeving

  Auteur: Petrick de Koning

  CROW Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer

  Hoe vaak moet je onkruid bestrijden? Gebruik je wel of geen

  chemische bestrijdingsmiddelen? Wat zijn de kosten en milieu-

  effecten? Dit zijn vragen die gemeenten, adviesbureaus en aan-

  nemers bezighouden bij duurzaam terreinbeheer. Dit vakge-

  bied is momenteel sterk in ontwikkeling, waardoor eenduidige

  antwoorden op deze vragen nog ontbreken. Het CROW Kennis-

  netwerk Duurzaam Terreinbeheer verzamelt, ontwikkelt en

  deelt de beschikbare kennis over duurzaam terreinbeheer,

  duurzaam onkruidbeheer en waterkwaliteit met een brede

  groep genteresseerden.

  Het Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer volgt onder andere het Innovatieproject Duurzaam Terreinbeheer en Waterkwaliteit, een initiatief van Plant Research International (PRI) van Wagenin-gen UR en negentien andere par-tijen. In dit project worden zes innovatieve methoden voor onkruidbestrijding en -preventie ontwikkeld. Een van de innovaties is de ontwikkeling van een online-beheertool voor efficinte onkruidbestrijding voor gemeen-ten. Hiervoor werkt de Wagen-ingse universiteit samen met Greenpoint Advies.

  Theo Borst van Greenpoint Advies zegt hierover: In de praktijk heb-ben gemeenten beperkte grip op het beheerproces van onkruidbe-strijding. In veel gevallen ont-breekt het overzicht. Er is dan bij-voorbeeld onduidelijkheid over de precieze hoeveelheden klin-kerstroken in een gemeente. Zon-

  der deze informatie is het ook las-tig om de kosten goed in kaart te brengen. Natuurlijk is er wel een duidelijk beeld van de uitgaven aan onkruidbestrijding, maar de relatie tussen de inspanningen, kosten en de uiteindelijke kwali-teit is niet objectief te beoordelen. Met de tool willen we gemeenten inzicht bieden in de verhoudingen tussen beeldkwaliteit, beheerkos-ten en milieubelasting. Zo kunnen ze het beheerproces efficinter maken en verantwoorde keuzes maken voor verschillende uitvoe-ringsmethodes, zoals mechanische of chemische bestrijding.

  Alles in kaartDe tool is een geografisch infor-matiesysteem (GIS) op internet waarin gemeenten eenvoudig de areaalgegevens van het beheerge-bied, informatie over waterwinge-bieden en andere praktische gege-vens zoals beheerwijken of veegroutes kunnen opslaan. Het

  systeem maakt gebruik van de beschikbare standaarden, zoals DOB-criteria voor onkruidbestrij-ding en de beeldkwaliteitseisen van CROW, inclusief monitoring. Bestrijding volgens de DOB-methode (Duurzaam OnkruidBe-heer op verhardingen) stelt regels voor chemische bestrijding om de afspoeling van bestrijdingsmidde-len naar het oppervlaktewater tegen te gaan. Zo blijft de water-

  CROW-publicatie 258 Onkruidbeheer op verharding Bestellen kan via www.crow.nl/shop

  Onlinebeheertool ondersteunt beheer ders bij effectieve en duurzame onkruidbestrijding

  04_Domein_1_Leefomgeving.indd 4 24-02-12 12:12

 • nr. 2 | februari/maart 2012 CROWetcetera | 5

  Column

  kwaliteit intact. Borst: Als een gemeente dus kiest voor chemi-sche bestrijding, is het belangrijk om waterwingebieden, open water en straatkolken goed in kaart te hebben om aan de regelgeving te kunnen voldoen. De onlinebe-heertool dekt het complete beheerproces af; van beleid via planning, begroting en bestek tot werkuitvoering, monitoring en evaluatie. Om dit te ondersteunen,

  biedt de tool onlinetoegang tot areaalgegevens, werkmethoden voor onkruidbestrijding, kosten-berekeningen, verbruiksregistra-tie van bestrijdingsmiddelen en monitoring van de gerealiseerde beeldkwaliteit.

  Meteen aan de slagDe gemeente Utrechtse Heuvel-rug nam als proefgemeente deel aan het innovatieproject Duur-

  Op 23 februari 1972 is de Stichting RAW opgericht, die daarmee haar veertigste verjaardag viert. Ook CROW zelf is trouwens jarig; dit jaar bestaan we 25 jaar. En tellen we