Vrij Ondernemen januari-februari-maart 2012

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrij Ondernemen is het ledenblad van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) dat wordt gelezen door zelfstandigen, ondernemers en bedrijfsleiders.

Text of Vrij Ondernemen januari-februari-maart 2012

 • De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

  OndernemenVrij

  Word jij De Energiekampioen 2012?

  Trees Loncke, ondernemer

  met pit

  Kom jij ook naar de Dag van de Ambachten?Ken jij de nieuwe regels voor studentenarbeid?

  Jaargang 66 - januari/februari/maart 2012 - LVZ magazine - Afgiftekantoor: GENT X

 • LVZ pakt de crisis aanAdverteer nu inVrij Ondernemen Oplage36.000ex.

  Metdepostbedeeldaan

  zelfstandigenenondernemers

  Contacteerons:LVZ - Livornostraat 25 - 1050 Brussel

  02-426.39.00 - fax 02-426.34.17 - info@lvz.be* alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehou

  d

  van aanlevering van drukklare foutloze Hires PDF

  Voorbeeld:halvepaginavierkleur

  -20%opalleadvertenties

  -50%opalleadvertenties

  Lid van LVZ?

  E 1.600E 800*

  Voorbeeld:vollepaginavierkleur

  E 2.500E 2.000*

 • 4 Wie wordt de Energiekampioen 2012?

  6 Ludwig Geudens: gitaarbouwer tussen kunst en ambacht

  9 Lees het op www.lvz.be

  10 Werken met studenten wordt voor iedereen aantrekkelijker

  14 De frietcultuur is een Belgische troef

  18 LVZ-Vormingsdienst

  20 Naaldloos injecteren nodig om toprendement te halen

  23 Starterstip

  24 Bizidee reikt eerste prijzen uit

  26 Sociaal advies door Tom Lacres

  27 Hoe kiest u een succesvolle domeinnaam voor uw bedrijf?

  28 Lid in de kijker: Hilde van Reizen Landtsheer in Hamme

  30 Juridisch advies door Cathy De Waele

  31 Meesterwerken in het MAS

  Allehensaandek

  InhOud

  V.U.: Roni De WaeleLivornostraat 25, 1050 BrusselTel 02-426.39.00 Fax 02-426.34.17E-mail info@lvz.be, website www.lvz.beAbonnement: 110 euro per jaar,lidgeld LVZ inbegrepen, storten op rek. nr. 425-5190021-35 van LVZ.KBC IBAN BE57 4255 1900 2135BIC KREDBEBB 425-5190021-35Oplage: 36.000 ex.

  OndernemenVrij

  Er is eindelijk een nieuwe federale

  regering. En onmiddellijk zijn de eerste

  maatregelen genomen die ons land moe-

  ten voorbereiden op een betere toekomst.

  De aanzet voor een hervorming van de ar-

  beidsmarkt, met als eerste stap gemiddeld

  tweejaarlangerwerken. Een hele trein

  besparingenenbelastingen, die eenieder

  pijn doen, ook de ondernemers en de zelf-

  standigen. Maar bijna iedereen begrijpt dat

  deze operatie noodzakelijk was. Snoeien om

  te groeien dus. Tegelijk zou onze economie en

  onze begroting hier op lange termijn sterker

  moeten uitkomen. Dat is wat de man en vrouw

  in de straat verwacht: dat deze sanering niet

  voor niets is. En we niet afglijden naar Zuid-

  Europese toestanden.

  Daarom is het des te pijnlijker dat het land

  wordt lamgelegd omwille van maatregelen die

  onvermijdelijk zijn. Ons land zit in een reces

  sie. De economische groei zal dit jaar hoog-

  stens gelijk blijven. Er staan tienduizenden jobs

  op de helling. Straks komen er bijkomende

  besparingsmaatregelen om te voldoen aan

  de Europese begrotingsnormen. Staken en de

  publieke dienstverlening, het openbaar vervoer

  en de post lamleggen is dus allerminst de op-

  lossing. Het lost niets op. Het zorgt alleen voor

  wrevel, voor hinder en voor onbegrip.

  Ondertussen is het inonzekmosallehens

  aan dek om de omzet en de marges op peil te

  houden. Om voldoende goede werkkrachten

  te vinden die onze bedrijven laten wedijveren

  met hun buitenlandse concurrenten. Om kre-

  diet los te weken bij de banken voor investe-

  ringsprojecten. Als LiberaalVerbondvoor

  Zelfstandigenzullen we dan ook alle zeilen

  bijzetten om de belangen van deze tiendui-

  zenden ondernemers te verdedigenen

  respect af te dwingen voor hun bijdrage tot

  onze economie en samenleving.

  Luc Soens, Directeur LVZ

  Dat is wat de man en vrouw in de straat verwacht: dat deze sanering niet voor niets is. En we niet afglijden naar Zuid-Europese toestanden

  3Vrij OndernemenEditoriaal

 • Met De Energiekampioen bekronenweeenbedrijfdatzichopenergievlakindekijkerwerkt,enliefstmeteentotaalaanpakwaarbijzowelproductenendiensten,klanten,leveranciers,personeel,gebouwen,mobiliteitenz.aanbodkomen.

  We gaan op zoek naar een zelfstandige of on-dernemer die actief bezig is met energiebe-sparing en die milieuvriendelijker, groener en energiebewuster produceert en handelt.Deelnemen is eenvoudig: mail ons voor 29 fe-

  bruari op energiekampioen@lvz.be en vertel ons waarom u denkt in aanmerking te komen voor de titel van Energiekampioen 2012. Uit de inzendingen maken wij een preselectie en nemen we verder contact met u op.

  In de loop van 2012 zal een jury met deskun-digen en gespecialiseerde vertegenwoordigers van de partners van De Energiekampioen in verschillende jureringsrondes de kwaliteiten, verdiensten en ambities van de genomineerde kandidaten nagaan, screenen en beoordelen. In dit magazine Vrij Ondernemen en op de web-

  Bouwspeciaalzaak Thoen werd in 2010 de eerste Energiekampioen

  WordjijofjouwbedrijfNadesuccesvolleeersteeditiein2010gaatLVZookin2012opzoeknaarDeEnergiekampioen.

  Busbedrijf Herman & Vandamme won de publieksprijs

  Vrij Ondernemen4

 • site www.energiekampioen.net brengen we daar voortdurend verslag over uit.

  De apotheose van De Energiekampioen 2012 is het Gala van de Energiekampioen, op donderdag 6 december in het ING-gebouw in Gent. Daar volgt de ultieme bekroning en viering van De Energiekampioen 2012.

  Aarzel niet om voor eind februari uw kandidatuur in te dienen! Ook tijdens de eerste editie van De Energiekampioen werd de laureaat, Bouwspeciaalzaak Thoen uit Vrasene, een verrassende winnaar genoemd.

  www.energiekampioen.net

  Het Gala van de Energiekampioen is een uitstekend netwerk-moment Ook de andere genomineerden gingen met een trofee naar huis

  Vrij Ondernemen 5

 • Is dat geen vreemde combinatie?

  Voor mij is het net een mooi evenwicht. Als

  belastingcontroleur ben ik bezig met cijfers en

  het controleren komt altijd nadien. Aan de an-

  dere kant heb je de gitaarbouw. Als ik er een

  bouw, heb ik een instrument. Daarmee kan ik

  meteen aan de slag. De gitaar waar ik nu op

  speel, heb ik vier jaar geleden afgewerkt. Ik heb

  er al ontzettend veel plezier aan beleefd.

  Je bent pas drie jaar zelfstandige. Een be-

  wuste keuze?

  Ik heb 14 gitaren gebouwd voor ik als zelf-

  standige begon. En die staan hier nu nog. Ik

  wil ze niet verkopen want ze zijn mijn leer- en

  zoekproces naar een eigen model geweest. In

  Bij ons bezoek is het druk in het atelier van

  Ludwig. Toch is het niet hij die zijn tanden stuk

  bijt op het hout, maar Marianne. Zij wil haar

  eigen gitaar bouwen, volgens het model van

  Ludwig en met zijn begeleiding. Ook druk in

  de weer zijn de kinderen van de gitaarbouwer

  die hun eerste stapjes in de houtbewerking

  zetten en iets knutselen voor Driekoningen.

  Jong geleerd

  Ludwig Geudens is een luthier, iemand

  die snaarinstrumenten maakt. Hij bouwt

  klassieke gitaren. In het Centrum voor

  Muziekinstrumentenbouw, het CMB te Puurs

  zette ik in 1992 mijn eerste stapjes. Ik bleef er

  negen jaar. Dat is lang, maar het was er gezellig.

  Sinds begin 2010 ben ik zelfstandige in bijbe-

  roep. Daarnaast ben ik belastingcontroleur.

  Ludwig Geudens met enkele zelf ontworpen gitaren.

  LudwigGeudens:gitaarbouwertussen kunst enambacht

  Opzondag5februarivindtdezesdeeditieplaatsvandeDagvandeAmbachten.LVZondersteunthetevenementdatambachtsliedenoverheelhetlandindekijkerzet.LudwigGeudensiseenvandedeelnemers.DegitaarbouweruitAntwerpenzetvoordederdekeerdedeurenvanzijnatelieropen.Wijgingenaleenkijkjenemen.

  Lees verder op blz. 8

  Vrij Ondernemen6 DagvandeAmbachten

 • het CMB maak je eerst kopien van oude gi-

  taren. Zo bouwde ik een kopie van een gitaar

  uit 1850. Daarna zocht ik naar een manier om

  de klank te verbeteren door het bouwen van

  eigen modellen. Toen ik een eigen model had,

  wou ik er ook mee naar buiten komen. Een

  instrument moet bespeeld worden, anders is

  dat zonde. Dan heb je twee keuzes: verkopen

  in het zwart of niet. Als belastingcontroleur

  kies je uiteraard voor de juiste weg (lacht).

  EiGENMODELIn je atelier hangt een grote schets van je

  eigen model. Waar maak je het verschil?

  Ik heb een vrij speciaal model, iets wat in de

  klassieke muziekwereld trouwens niet altijd

  aanvaard wordt. Ik maak een zogenaamde

  cutaway-gitaar waarbij het lijkt of er een stuk

  is weggesneden. Van vorm lijkt die op een

  elektrische gitaar. Ik speel modernere muziek

  op een klassieke gitaar en daarvoor moet ik

  dikwijls de hoge posities op de hals bereiken

  om zo hogere tonen te halen. Dat is veel moei-

  lijker als die cutaway daar niet zit. Ik heb er een

  vorm aan gegeven die het spelen vergemak-

  kelijkt, maar het bouwen moeilijk maakt. Je zal

  zon model niet vinden in de winkel, want de

  bouwwijze drijft de kosten op.

  Hou je vast aan dat model?

  Ik maak geen kopien. Ik doe mijn ding en

  daar geloof ik in. Bepaalde aanpassingen kun-

  nen uiteraard wel. Met kleinere handen hou

  ik natuurlijk rekening. Maar een gitaar zonder

  cutaway maak ik in principe niet. Al probeer ik

  ook wel eens een alternatief mo-

  del. Vorig jaar resulteerde

  dat in een gitaar met

  een klankgat aan

  de zijkant.

  Levert dat bouwen geld op of is het eerder

  een passie?

  Voor mij zijn de inkomsten van secund