Imid¾sigurne turistike destinacije - 2014/PDFprezentacije...  Imid¾sigurne turistike destinacije

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Imid¾sigurne turistike destinacije - 2014/PDFprezentacije...  Imid¾sigurne...

 • Imid sigurne turistike destinacije

  Izazov ili nedostina kategorija?

 • Imid i asocijacije

 • Imid destinacije

  Jedinstveni imid /

  percepcija destinacije /

  proizvoda / usluge

  vrsto obeanje osnovnih

  vrijednosti koje se

  primjenjuju na svim

  razinama

  Ono to jest Ono to nije

  Logo

  Vizualni standardi

  Oglaavanje i komunikacija

  Visoke cijene

  Turistiki proizvodi

 • Trenutak istine

  Negativni sustav

  vrijednosti

  Pozitivan sustav

  vrijednosti

  Trenutak istine

  Strah

  Nasilje

  Droge

  Zdravlje

  Infrastruktura

  Itd.

  Ljudi, gostoljubivost

  Zabava, fantazije

  Prirodne i ostale ljepote

  ivost, tradicija

  Itd.

  Negativni imid

  Pozitivni imid

  Pae Kupuje

  Ne paeNe

  kupuje

 • Model razvoja sigurnosti u turizmuMasovni turizam puni zamah

  Period poveanja sigurnosnog koncepta u turizmu

  1950.

  1990.

  1970.

  2010.

  2014.

  Masovni turizam poetak

  Sigurnost kao jedan od problemaJednostavan pristup percepciji sigurnosti u turizmu

  Globalni turizam

  Vrlo kompleksna percepcija sigurnosti u turizmu

  Elektronsko doba turizma

  Sigurnost u turizmu kao posebna znanstvena grana

 • Danska

  Problem: Rijeiti se imida droge i seksa

  Vizija: Pria o Danskoj i njenim ljudima

  Analiza imida

  Obraanje starim tritima Novi segmenti Konzultacija sa dionicima

  Rezultat:

  Strategije promocije

  Novi logo Online promocija Online oglaavanje Novi set broura sa novim

  motivima

  Implementacija novog imida i monitoring

  Poziv novinarima i urednicima

  Poboljana isporuka usluge Redovno osvjeavanje

  sadraja na Internet stranicama

  Udruene marketing strategije korporacija

 • SAD

  Problem: Dogaaj 9/11 i post kriza

  Vizija: Ljudskost briga, toplina, autoritet

  Analiza imida

  Strateka promjena trita Razvoj strategije domaeg

  turizma Poticanje turista kroz

  solidarnost i patriotizam (domae trite)

  Osnivanje tima za meunarodni krizni marketing

  Rezultat:

  Strategije promocije

  Popusti na letove, smjetaj i prehranu

  Kljuni novinari Europe pozvani na press trip

  Maksimalni online pristup

  Implementacija novog imida i monitoring

  Gradonaelnik New Yorka kao simbol mira

  Sve turistike zajednice slale strateke poruke mira i pomirenja

  Kreiranje baze podataka sa svjedoanstvima turista

 • Izrael

  Problem: Sukob sa Palestinom

  Vizija: Izrael je u cijelosti sigurna zemlja

  Analiza imida

  Umjesto naglaska na zemlju ukupan marketing je okrenut prema turistikom proizvodu: Atributi proizvoda Kvaliteta i vrijednost Tipologija korisnika

  proizvoda

  Rezultat:

  Strategije promocije

  Familirizacijski putevi za turoperatore i novinare

  Izolacijska strategija problema Unajmljena meunarodna PR

  agencija Pozvani svi PR direktori za

  vrijeme krize Kontakt sa svim vanjskim

  ministarstvima Posebna telefonska linija

  Implementacija novog imida i monitoring

  Editorijali i emisije na globalnim kanalima o turistikim aktivnostima tijekom krize

  Naglasak na sigurnost i bezbrinost za vrijeme boravka

  Tiskana uputstva za turiste koja su distribuirana u smjetajnim objektima i kljunim tokama od interesa

 • Nigerija

  Problem: Najkoruptivnija zemlja svijeta

  Vizija:Nigerija je srce kontinenta toplina i

  gostoljubivost

  Analiza imida

  Nije provedena analiza negativnih impresija brenda

  Kljuni dionici nisu bili ukljueni u razvoj novog imida

  Bez koordinacije nove kampanje Srce Afrike sa industrijom

  Slaba medijska pokrivenost

  Rezultat:

  Strategije promocije

  Potreba sinhronizacije poruka kroz razne kanale radi artikulacije centralne teme

  Potreba identificiranja specifinih ciljnih segmenata

  Implementacija novog imida i monitoring

  Logo nije usvojen Daljnja potreba definiranja

  implementacije vizuala i rjeenja

  Daljnja potreba uspostave povjerenja u ekonomske i politike reforme

 • Kljuni izazovi i rjeenja

  Izazov Rjeenje

  Percipirani vs. realni sigurnosni izazovi destinacije

  Razvoj integrirane i koordinirane strategije na nacionalnoj i regionalnoj razini putem kreiranja dobrog balansa izmeu realnosti i percepcije

  Zdravstveno sigurnosni izazovi destinacije

  Razvoj kontinuirane informativno komunikacijske strategije koje adresiraju fundamentalne probleme

  Katastrofe i nepredvidivi incidenti

  Razvoj plana nenadanih dogaaja i proaktivne mjere odnosa s javnou za urnu implementaciju aktivnosti kada nastupi dogaaj

  Politike okolnosti

  Razviti strategiju adresiranja konkretne politike situacije i naglasiti sigurnost (investicija, poslovanja, depozita i sl.)

 • Pouke

  #1Realno procijeniti nastalu tetu i objektivizirati posljedice

  Oporavak

  #2Uvijek otvoreno i iskreno rei istinu

  Integritet brenda

  #3Upotreba elektronikih sredstava komunikacije kao primarnog alata diseminacije informacija

  Internet

  #4Uiniti potrebne promjene ukljuujui logo, slogan i vizuale

  (Re) pozicioniranje

  #5Uspostaviti im prije strategiju upravljanja krizom

  Proaktivan pristup

 • Hvala na panji

  Zoran KasumVoditelj projekata

  zkasum@horwathhtl.com

  Ulica grada Vukovara 269/14Zagreb