of 70 /70
Lekcija 6 TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE Turistički resursi kao elementi turističke destinacije Definicija pojma turističkih resursa Vrste turističkih resursa shodno podelama prema funkcijama, prema genezi i prema obnovljivosti UVOD U TURIZAM - sa osnovama ruralnog turizma

TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Page 1: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Lekcija 6

TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Turistički resursi kao elementi turističke destinacije Definicija pojma turističkih resursa Vrste turističkih resursa shodno podelama prema funkcijama, prema genezi i prema obnovljivosti

UVOD U TURIZAM - sa osnovama ruralnog turizma

Page 2: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Resursi i turistički resursi

-Turistički resursi ili

- Faktori turističke ponude (kada je reč o ponudi)

- Činioci turističke destinacije (kada se govori o destinacijama)

- odnosno elementi turističke destinacije

Zavisno od konkretne teme koja se obrađuje u teoriji, isti objekti mogu da se različito imenuju:

Page 3: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Turistička destinacija predstavlja jedan zaokružen poslovni sistem u kome se nalazi

veliki broj različitih turističkih resursa odnosno

činilaca destinacije (faktora turističke ponude )

Page 4: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Viktorijini vodopadi

VODOPADI

Antalija, Turska

Page 5: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

TRADICIONALNI PLES, Turska

Page 6: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

NARODNI OBIČAJI, NOŠNJA, TRADICIJA

PESMA I IGRA, .........

Page 7: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

RAZLIČITI PEJZAŽI

Page 8: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

HOTELI

Page 9: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

RESORT HOTELI

Page 10: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Plaže

Page 11: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Restorani

Page 12: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Etno restorani

Page 13: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Hrana

Page 14: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Etno hrana

Page 15: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

PUTEVI

Page 16: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

MOSTOVI Mladosti, Zagreb

Page 17: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Tower Brige Golden Gate Višegradski most Điaodžou Bej

Page 18: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE
Page 19: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Pijani most (Stroseissunde), Norveška

Page 20: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Pijani most (Stroseissunde), Norveška

Page 21: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Gejzir u Jeloustonu (Yellowstone )

Veliki kanjon (Grand canyon) Kolorado, USA

NACIONALNI PARKOVI

Page 22: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Planinski vrhovi, ali i vodič

Page 23: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Jezera...

Page 24: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Šume, kao i reke

(reke i kao atrakcija, ali i kao plovni put)

Page 25: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE
Page 26: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE
Page 27: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Biljni i životinjski svet

Page 28: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Frizerski saloni

Benzinske pumpe

Page 29: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Parking,

Odmorište i Vidikovac S tim što odmorište i vidikovac mogu da imaju i ulogu atrakcije)

Page 30: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Arheoloski lokaliteti

Kao i restoran pored

S tim što mu terasa pored, okrenta ka lokalitetu daje i

dodatne odlike

Page 31: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Železničke stanice, pruge

I vozovi

Aerodromi

I avioni

Page 32: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Stare gradske četvrti

zaštićene urbane celine

Baščaršija, Amsterdam

Tešnjar,

Page 33: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Stara sela - zaštićene ruralne celine

Page 34: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Muzej Gugenhajm, Bilbao

I

Sidnejska opera

MODERNE

GRAĐEVINE

Page 35: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Turistički info centri

Turistička informativna sredstva

Page 36: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Muzeji i galerije

Page 37: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Đavolja Varoš

Goreme i Pamukale, Turska

GEOLOŠKI FENOMENI

Page 38: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Stare građevine, svetovne i crkvene

Celje, Slovenija Gračanica, Srbija

Page 39: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Turistički vodiči,

Kuvari,

Konobari,

Muzejski vodiči

Recepcioneri

Sobarice

.............

..............

LJUDI njihova obučenost i odnos

prema gostima

Page 40: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Plitvice, Hrvatska Prašume bukve, tromeđa: Slovačka, Ukraina i Njemačka

Švajcarski Alpi Norveški fjordovi

Page 41: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Umetnička dela

Page 42: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

SPOMENICI

Page 43: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Vaterlo, Gazimestan, Brankovina

ISTORIJSKI ZNAMENITA MESTA

Page 44: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

PREVOZNA SREDSTVA

Page 45: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

PREVOZNA SREDSTVA

Page 46: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE
Page 47: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Turistički resursi su sva prirodna i društvena dobra (potencijali) koja mogu da se ekonomski iskoriste (valorizuju na tržištu) i uvedu u namene turizma.

Page 48: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Resursi i turistički resursi

Prema jednoj od najopštijih, resursi su svi potencijali na kojima bi mogao da se zasniva razvoj nekog prostora ili delatnosti, odnosno sva sredstva koja se mogu privesti korisnoj nameni. Eduard Kušen navodi da su resursi: sredstva, mogućnosti, zalihe, rezerve, izvor, vrelo, prirodna bogatstva jedne zemlje, kraja, regije, kontinenta, a sa privrednog stanovišta oni su prirodne i proizvedene stvari kao i ljudska znanja i sposobnosti koje mogu da se koriste za zadovoljavanje potreba i u potrošnji i u proizvodnji. Osnovna definicija turističkih resursa: to su sva prirodna i društvena dobra koja mogu da se ekonomski iskoriste (valorizuju na tržištu) i uvedu u namene turizma. Shodno tome turistički resursi su i atrakcije koje turiste privlače na određenu destinaciju, i turistička suprastuktura koja im je namenjena radi dodatnih usluga, i infrastruktura koju takođe koriste, kao i kadrovi koji se direktno ili indirektno bave turizmom i raznovrsne usluge koje oni pružaju.

Page 49: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Podele turističkih resursa

VRSTE TURISTIČKIH RESURSA prema različitim vidovima klasifikacije

prirodni antropogeni

obnovljivi neobnovljivi

primarni sekundarni

osnovni direktni, ostali direktni

indirektni

prirodno – fiziografski kulturno-istorijski

turističke usluge i sadržaji suprastrukturni klimatske odlike

potpomažući

atraktivnost pristupačnost

uslovi za boravak

attractions (atrakcije) amenities (pogodnosti) access (ostale usluge)

ancillary services (pomoćne usluge)

osnovne atraktivnosti izgrađeno okruženje potpomažuće usluge

socio-kulturna dimenzija

atrakcije usluge i objekti

dostupnost kadrovi

imidž i karakter cena

Page 50: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Podela turističkih resursa prema genezi

Prema genezi (nastanku) turistički resursi se dele na prirodne i antropogene (društvene, kulturno-istorijske, kulturne).

Prirodni turistički resursi su sva dobra nastala delovanjem prirode koja mogu da se ekonomski iskoriste (valorizuju na tržištu) i uvedu u namene turizma.

Slapovi na reci Krka,Hrvatska

Antropogeni turistički resursi su sva dobra nastala delovanjem ljudi u različitim vremenima koja mogu da se ekonomski iskoristite (valorizuju na tržištu) i uvedu u namene turizma.

Manastir Hopovo, Srbija

Page 51: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Pored pojma antropogeni turistički resursi, u literaturi se ne retko sreću i pojmovi kulturno – istorijski ili samo kulturni turistički resursi. To nas dodatno direktno povezuje sa osnovnom temom naše pažnje i otvara pitanje postojanja razlika između antropogenih i kulturnih resursa. *

Page 52: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

* U NAJŠIREM SMISLU reči, pojam kulturni resursi bi mogao da se izjednači sa pojmom antropogeni resursi, budući da reč kultura ima širok spektar različitih značenja, od kojih ono najopštine podrazumeva širokoobuhvatan način života ljudi u različitim vremenima. Shodno tome, svaki resurs nastao delovanjem čoveka bi mogao biti kulturni resurs. * Ipak, u osnovi kulturni turistički resursi predstavljaju jednu užu podkategoriju antropogenih turističkih resursa. To nisu svi resursi stvoreni delovanjem čoveka, već samo oni koji su nastali izražavanjem stvaralačkih, umetničkih i kreativnih potreba ljudi za nadogradnjom svakodnevnog života, za nadrastanjem iznad same egzistencije. Takav uži, ali pravilniji pristup, kulturne turističke resurse svrstava u kategoriju kulturnih, odnosno kulturnoistorijskih turističkih atrakcija, kao jednog od vidova antropogenih turističkih resirsa, i odvaja ih od turističke suprastrukture, infrastrukture i usluga, koje takođe spadaju u istu kategoriju resursa.

Page 53: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Neretko kulturni i prirodni resursi su objedinjeni u jednu nerazdvojivu turistički atraktivnu celinu, poput pećina koje su prirodni resurs, ali se u njima nalaze arheološki lokaliteti kao antropogeni, kulturno-istorijski resursi. U okviru ili pored mnogih nacionalnih parkova, koji objedinjuju različite prirodne resurse, nalaze se i raznovrsni kulturni resursi, od arheoloških lokaliteta, preko tradicionalnih sela, do raznih vidova muzejskih prostora u koje spadaju i vizitorski centri kao uvodni informativni i uslužni elementi savremenih parkova i rezervata. Isto tako i brojne značajne kulturne turističke resurse, kao što su arheološki lokaliteti, spomenici ili znamenita mesta, prati prijatno prirodno okruženje sa svojim atraktivnostima.

Page 54: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

National Park Colorado USA

Page 55: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Podela turističkih resursa prema obnovljivosti Prema obnovljivosti turistički resursi se dele na

- obnovljive i - neobnovljive.

Strogo gledajući:

- Obnovljivi prirodni resursi se po svojoj devastaciji ili nestanku mogu obnoviti prirodnim putem u roku od jednoga dana do nekoliko hiljada godina. - Neobnovljivi prirodni resursi se ili uopšte ne mogu obnavljati ili je njihova obnova proces koji traje više hiljada pa i miliona godina.

Page 56: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Ova podela ima jedno vrednovanje kada su u pitanju prirodni, a drugo kada je reč o kulturnim turističkim resursima, ali oba slučaja način obnovljivost je proces koji je vezan za način nastanka. Kulturni resursi se obnavljaju delovanjem čoveka, dok se prirodni obnavljaju delovanjem prirode, s tim što delovanje čoveka može da ubrza, ali i uspori proces obnove.

Page 57: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Oštećena umetnička slika, kroz restauratorski tretman može da povrati svoje stare atribute. Ali ako taj tretman nije profesionalan može i da ih izgubi.

- Kada je reč o kulturnim turističkim resursima, kod njih je obnovljivost odnosno neobnovljivost vezana za stepen i vrstu devastacije.

Page 58: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Isto tako, veoma je teško povratiti atraktivnost obrušenoj pećini, ili kamenim stubovima iz Đavolje varoši.

Potpuno uništeno umetničko delo je nemoguće da se nadoknadi. Uništena Monaliza može da se zameni izvanredno načinjenom kopijom koju bi izradio vrhunski majstor, ali to više neće biti ono čuveno delo Leonarda Davinčija koje svake godine u Luvr dovede više miliona posetilaca

A sa druge strane zatrpano antičko naselje može da se, posle procesa arheoloških istraživanja, u većij ili manjoj meri rekonstruiše i postane lokalitet atraktivan za posetu.

Kao što i uništena šuma posle određenog niza godina može da se obnovi i da opet postane atraktivna za posetioce.

Page 59: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Resursi ne moraju da budu uništeni samo destruktivnim procesima (što dovodi do devastacije), već i neplanskim razvojem (što dovodi do degradacije). Do prestanka dolaska turista može da dovede i - previše izgrađena okolina planinskog jezera, - prateći sadržaji koji ne odgovaraju srednjovekovnom zamku i time degradiraju i njegovu kulturnu vrednost i atraktivnost, - neautentična hrana u etno selu, - osavremenjavanje stare gradske četvrti, - promena koncepcije muzičke manifestacije i slično. A sa uništavanjima turističkih resursa ove vrste nestaju razlozi za dolazak posetilaca, a izgrađeni prilazni putevi, hoteli i restorani ostaju prazni. Isto se dešava i sa devastiranom morskom obalom, i uništenim zamkovima, urušenim kanjonima ili zamrlim manifestacijama.

Page 60: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

- Devastacija (lat: devastatio) - pustošenje, uništavanje, razaranje. -Degradacija (lat: degradatio) - poniženje, vraćanje s višeg položaja na niži, svođenje na niže stanje razvoja. Dok devastacija predstavlja materijalno, fizičko oštećenje ili potpuno uništenje nekog subjekta, degradacija predstavlja nematerijalno oštećenje koje se ogleda kroz snižavanje njenog značaja i atraktivnosti. Do degradacije dolazi usled neprimerene upotrebe baštine i/ili neprimerenih sadržaja njenog okruženje, najčešće izazvanih preteranom komercijalizacijom.

Page 61: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Jedan od primarnih zadataka menadžmenta turizma, pored razvoja i izgradnje, mora da bude i preventivna zaštita kao i rekonstrukcija turističkih resursa koji dovode posetioce i pune kapacitete. Njegov primarni zadatak je da primenom različitih mera brine da ti resursi ne budu ugroženi.

Page 62: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Iza svakog od posetilaca ostaje 20 grama vlage, što ukupnu vlažnost vazduha unutar piramide povećava i do 80%. Zbog toga se sada broj dnevnih posetilaca ograničava (pitanje nosećeg kapaciteta!).

Kefrenova piramida u Egiptu je za posetioce bila zatvorena šest godina, zbog radova na unutrašnjoj rekonstrukciji koji su bili neophodni zbog štetnog uticaja vlage koja stvaraju posetioci.

Page 63: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Pećina Lasko, Francuska. Otkrivena 1940. godine i u njoj su pronađeni crteži stari 16-17.000 godina. Veliki broj ljudi je počeo da svakodnevno ulazi u ne baš veliku pećinu (ukupna površina je oko 120 m.kv.) što je uzrokovalo povećanje vlažnosti a usled toga dolazilo je do stvaranja zelenih algi. To je rezultiralo propadanje boje na crtežima. Bilo je potrebno deset godina za skidanje algi sa crteža. Danas je pećina zatvorena za posete, ali je zato nedaleko od nje sagrađena njena replika a u kojoj su verno preslikani crteži originala.

Page 64: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE
Page 65: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE
Page 66: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Pećine Altamira u Španiji, sa višebojnim crtežima nastalim u periodu mlađeg paleolita. I ako znatno veća od Laska (duga oko 300 metara), i u Altamiri je uočeno oštećenje slika usled velikog broja posetilaca. Zato je pećina zatvorena za posete 1977. godine, da bi posle restauracije 1982. godine bila otvorena, ali sa ograničenim dnevnim brojem posetilaca. 2001. godine, pored pećine je sagrađen muzej a u njegovim salama, pored drugih sadržaja, načinjena je i rekonstrukcija ambijenta pećine. Od tada je sama pećina zatvorena za posete. Bilo je planova da se od 2011. godine ponovo dozvoli ograničeni pristup, ali se od toga odustalo.

Page 67: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

Podela turističkih resursa prema funkcijama

- Atraktivnost - Pristupačnost (fizička i ekonomska) - Uslovi za boravak

- Attractions (atrakcije) - Amenities (pogodnosti) - Access (ostale usluge) - Ancillary services (pomoćne usluge)

- Osnovne atraktivnosti - Izgrađeno okruženje - Potpomažuće usluge - Socio-kulturna dimenzija

- Atrakcije - Usluge i objekti - Dostupnost - Kadrovi - Imidž i karakter - Cena

- Primarni - Sekundarni

- Osnovni direktni - Ostali direktni - Indirektni

- Prirodno - fiziografski - Kulturno-istorijski - Turističke usluge i sadržaji - Suprastrukturna - Klimatske odlike - Potpomažući elementi

Na osnovu funkcije koju konkretan resurs ima u opštem turističkom sistemu

Page 68: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

PODELA NA PRIMARNE I SEKUNDARNE TURISTIČKE RESURSE. Primarni resursi su oni elementi koji svojim postojanjem i atraktivnošću privlače turiste, Sekundarni resursi svi ostali elementi koji su im na uslugama, od prilaznih puteva i parkinga preko hotela i restorana do usluga koje se pružaju u njima, kao i na drugim mestima.

Page 69: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

PODELA NA -OSNOVNE DIREKTNE TURISTIČKE RESURSE, -OSTALE DIREKTNE TURISTIČKE RESURSE I -INDIREKTNE TURISTIČKE RESURSE

Osnovni direktni turistički resursi bi odgovarali navedenom pojmu primarnih turističkih resursa, i to su turističke atrakcije, realne i potencijalne, odnosno subjekti koji samim svojim postojanjem privlače pažnju i dovode turiste na destinaciju. (ATRAKCIJE)

U ostale direktne turističke resurse spada niz veoma različitih elemenata koji

su namenjeni prevashodno turističkoj ponudi (turistička infrastruktura i suprastruktura) kao što su: turističke građevine, oprema, zone, mesta, agencije, informativni i propagandni materijal, kadrovi, turistička edukovanost lokalnog stanovništva, organizacija destinacije i sistem informisanja. (SUPRASTRUKTURA)

U indirektne turističke resurse spadaju elementi koji nisu u direktnoj funkciji

turista ali u velikoj meri utiču na razvoj turizma poput: očuvana okolina, komunalna infrastruktura, sadržaji društvenog standarda, geo-saobraćajni položaj, saobraćajna povezanost, prostorna organizacija šireg okruženja, privlačna urbana arhitektura i pejzaži, mirnodopsko stanje i politička stabilnost i dr. (INFRASTRUKTURA)

Page 70: TURISTIČI RESURSI - ČINIOCI TURISTIČKE DESTINACIJE

- Atraktivnost - Pristupačnost - Uslovi za boravak

- Attractions (atrakcije) - Amenities (pogodnosti) - Access (ostale usluge) - Ancillary services (pomoćne usluge)

- Osnovne atraktivnosti - Izgrađeno okruženje - Potpomažuće usluge - Socio-kulturna dimenzija

- Atrakcije - Usluge i objekti - Dostupnost - Kadrovi - Imidž i karakter - Cena

- Primarni - Sekundarni

- Osnovni direktni - Ostali direktni - Indirektni

- Prirodno - fiziografski - Kulturno-istorijski - Turističke usluge i sadržaji - Suprastrukturna - Klimatske odlike - Potpomažući elementi

Tema našeg posebnog interesovanja

nije usmeren ka svim turističkim resursima, već samo onim koji spadaju u kategoriju primarnih, odnosno osnovnih turističkih resursa, koji su po svom nastanku prirodno-fiziografski i kulturno-istorijski, i koje, pošto svojim postojanjem i atraktivnošću privlače turiste, nazivamo i turističkim atrakcijama.