Gyvenim… paaukoj™s T—vynei

  • View
    141

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Leidinyje rašoma apie partizano Antano Kraujelio-Siaubūno (1928-1965) gyvenimą ir veiklą. Be to, knygoje atskleistas gausios Kraujelių šeimos likimas sovietinio genocido ir pasipriešinimo jam sąlygomis, įtraukti partizano artimųjų bei bendraamžių prisiminimai bei pateikta bibliografinė rodyklė apie paskutinį Aukštaitijos kovotoją, kuris iki gyvenimo pabaigos nepalūžo, nepasidavė, nepakluso raginimams legalizuotis. Pristatomos įdomesnių dokumentų iš Antano Kraujelio-Siaubūno ir jo žmonos Janinos Snukiškytės bylų kopijos.

Text of Gyvenim… paaukoj™s T—vynei

Antanas Kraujelis-Siaubnas. 1950 m.

Janina yvokien

Gyvenim paaukojs TvyneiA n t a n o Kraujelio s e s e r s ir a r t i m j p r i s i m i n i m a i

Vilnius 2 0 0 6

UDK 355.42(474.5):929Kraujelis i-122

Rmjai: AB Lietuvos geleinkeliai" Molt rajono savivaldyb Utenos rajono savivaldyb Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo, auk rmimo ir atminimo aminimo f o n d a s

Recenzentai: Dalia Kuodyt, prof. habil. dr. A n t a n a s Tyla

Redaktor Dailininkas

Graina iukait A r n a s Prelgauskas

Janina yvokien, 2006 Lietuvos nacionalinis muziejus, 2 0 0 6 Krato apsaugos ministerija, 2 0 0 6 ISBN 9986-738-80-6

i ir ir

knyg

skiriu

savo

tvams,

patyrusiems

rsi

dali, kovotojo keli

broliui Antanui, niekada

nujusiam

sunk, laisvs

bet garbing siekio

neisiadjusiam

Turinys

Padka ... 9 Pdsakai istorijoje ... 10 Drsos, ryto ir atkaklumo atmintis ... 13 Praeities p r i s i m i n i m a i . . . Gimtosios ems lopinlis ... 17 Tts rpesiai ... 17 Parfionas ... 19 Nuojauta ... 20 Mamut mums ir partizanams ... 20 eima, kurioje augau ...22 Brolis, seserys - partizan ryininkai ... 24 Kratos ir tardymai, bunkeris ... 26 Trispalvs pagerbimas ir idavyst ... 28 Partizanai pasitraukia i ms sodybos ... 29 Gyvenimo vingiais Antanas palieka namus ...39 Partizano rmjai ... 41 Antano gaudyns ... 43 Vladas Petronis apie Antan ... 47 Antanas sukuria eim ... 48 Veikia vienas ...50 Paskutin kulka ...52 Tremtis Lemtingasis rytas ... 103 Naujieji namai ...105 Antano laikai ...107 eimos nari tardymai ... 107

6

v. Kaldos tremtyje ... 108 Tremtini darbai ... 109 Mokykla taigoje ...110 Kraustymasis gyvenviet ... 111 Gimtin neprim ... 112 S a u g u m i e i teroras Slapti susitikimai ...141 Silymai legalizuotis ...142 Vl Sibir... Kurundusai ... 143 Bandito sesuo - student ... 144 Saugumiei perspjimas ...145 Saugumieiai primindavo praeit ... 146 Partizano veiklos a m i n i m a s Antano darbai vertinti ... 147 Paskutin vienag Kanikuose ... 148 Prabgus deimtims met ... 150 Liko tik trobel ... 151 A n t a n o Kraujelio a m i n i n k p r i s i m i n i m a i Antano Kraujelio monos Janinos Snukikyts prisiminimai ... 177 Vienintel nuotrauka ... 184 Paskutinis nepriklausomos Lietuvos mohikanas ... 190 Pasakoja buvs KGB darbuotojas Petras Laguckas ... 193 altiniai ir literatra ... 204 Priedai Life Sacrificed for Motherland ... 206 Literatra apie paskutin Vytauto apygardos partizan Antan Kraujel-Siaubn ... 208 Pavardi rodykl ...221 Antano Kraujelio ir Janinos Snukikyts bylose esani domesni dokument kopijos ... 225

7

Nuotraukas pateikusi asmen sraas Doja Gunda Barysait, Edvardas Burokas, Stefanija Ivanauskien, Jovitas Jankauskas, Vytautas Kimtas, Antanas Snukukis, Algirdas iukius, Janina yvokien, Eleonora Targonskien, Anel Tauginien, Vitalija Telksnien, Stasys egnas, Sigitas ukas, Bron ukien

8

Padka

U moralin paskatinim rayti iuos prisiminimus esu dkinga Seimo nariui Antanui Stasikiui, Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei Daliai Kuodytei, Lietuvos politini kalini ir tremtini bendrijos pirmininkui Vytui Miliauskui, buvusiam Utenos apskrities virininkui Rimantui Dijokui. Ypa dkoju moltikiui Algirdui iukiui, negailjusiam jg, sveikatos bei l pasiaukojamai renkant mediag apie Auktaitijos krato partizanus, o ypa apie mano brol Antan Kraujel-Siaubn - paskutin Vytauto apygardos partizan. Esu labai dkinga Antano Kraujelio monai Janinai ir snui Antanui, savo seserims Onai Budrienei, Vitalijai Telksnienei, Bronei ukienei, Anelei Tauginienei, Stefanijai Ivanauskienei u papasakotus praeities prisiminimus. Nuoirdiai dkoju Grainai iukaitei u teksto redagavim ir vertingas pastabas raant knyg, Algimantui Jakimaviiui u literatros apie Antan Kraujel bibliografins rodykls sudarym. Taip pat dkoju Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei Birutei Kulnytei ir jos vadovaujamo kolektyvo darbuotojams: vyriausiajam dailininkui Arnui Prelgauskui ir vyriausiajai saugyklos darbuotojai Halinai Pakeviienei u mogik ilum, rpest ir bendradarbiavim rengiant knygos rankrat. Iskirtinai dkoju savo vyrui Benjaminui ir dukrai ydrei u pritarim mano ketinimui ileisti leidin bei visapusik param. Dkoju visiems, suteikusiems ini apie mano brolio gyvenim ir veikl, bei visiems, prisidjusiems leidiant i knyg. Asmenis, inanius daugiau fakt apie partizan Antan KraujelSiaubn ar jo palaik palaidojimo viet arba norinius pateikti pastab apie apraomus vykius, praome kreiptis ios knygos autor adresu: Architekt g. 25-57, LT-04105 Vilnius, tel. (8 5) 240 1774.

9

Pdsakai istorijojeDALIA KUODYT

Skaitydama Janinos yvokiens knyg, vis pagalvoji apie tai, kad tik taip, paprastais be patetikos odiais galima kalbti apie tikrus dalykus, apie tikrsias vertybes, pagaliau apie laikmeio heroik. odiais, kurie lyg juoda rupi duona, ugerta altinio vandeniu, maitina siel iame cinizmo, pragmatizmo amiuje. Apie k gi i knyga? inoma, apie Antan Kraujel, partizan Siaubn, 17 met (iki 1965 m.) sovietinje Lietuvoje, kurioje prisitaikymas buvo norma, ilikus nepriklausomos Lietuvos pilieiu... Ir ne tik apie j. Tai knyga, kurioje vienos eimos istorija atspindi visos Lietuvos istorij pokariu. Ir ko tik ia nebta: tremtys, netektys, isiskyrimai, skausmas, kanios, begalinis ilgesys, idavysts, neapykanta, mayiai diaugsmai... Galbt atsiras toki, kurie atsainiai mestels - ir vl apie t pat, juk tai seniai inoma, girdta, nebedomu, gana apie tai... Vis dlto pats gyvenimas rodo - negana! Reikia kalbti, pasakoti apie nelaisvs met patirt. Ir skaityti apie tai reikia, pasistengti sigilinti laikmet, suprasti to meto mones, o gal ir susitapatinti su jais... Ir tegul ios istorijos jau nebesukelia oko - jos tik silo m s t y t i apie laisvs kain, jos vert, kiekvieno pareig bei atsakomyb. Tai nra lengva - net mintyti apie tai - taiau kitos ieities nra, jei nenorime ilikti vergais bei dvasios elgetomis. Jei apie Antan Kraujel-Siaubn pasakysime, kad jis tesjo priesaik iki galo, - pasakysime beveik visk. kininko snus, ne karikis, prajus ne vieneriems okupacijos metams, 1948 m., kai jau nebeskambjo laisvs vilties varpai, prisiek savo valstybei - Lietuvos Respublikai, jos

10

idjai. Antano Kraujelio-Siaubno sesuo Janina savo knygoje atskleidia esminius jo gyvenimo vykius iki pat ties. Tik Krjas ino, k reik tas priesaikos tesjimas - 17 nelegalaus gyvenimo met, nuolat jauiant mirties alsavim nugar, alk, alt... Ir taip diena po dienos... Buvo iame gyvenime ir begalins viesos: meil, snaus (tokio panaaus tv) gimimas, moni gerumas, pritarimas bei parama... O kai atjo laikas, jis oriai ijo aminyb, nes kitaip nemokjo ir negaljo. I ties, nepriklausoma, atkurtoji, isvajotoji ir ikenttoji Lietuva nepamiro Siaubno ir jo bendraygi. Deimtys, tarp j ir partizanas Siaubnas, apdovanoti aukiausiais valstybs apdovanojimais, jiems suteikti garbingi kario savanorio statusai, statymais teisintas Lietuvos laisvs kovos sjdis, jo politiniai dokumentai, leidiamos knygos, albumai, rengiamos parodos jau ne tik Lietuvoje... Tapo ramiau - jie niekada nebus umirti. Kitas klausimas - kaip mes juos prisiminsime: ar tik valdikai", ar visgi suvoksime j vertybes, j buvimo ioje emje prasm, j pdsakus, paliktus ms istorijoje. Partizan Vytauto apygarda, kurios narys buvo ir Antanas Kraujelis, pradjo formuotis jau 1 9 4 4 m. Kaip ir visoje Lietuvoje, ia krsi dideli briai, kurie tuomet stodavo atvirus mius su kariuomene bei vykdydavo beatodairikas akcijas. Antai 1 9 4 4 m. rugpjio mnes Zaras apskrityje Nepriklausomybs kov savanoris Vyio kryiaus kavalierius Antanas Streikus su dviem snumis Izidoriumi ir Juozu drauge su 300 v y r briu puol Antazavs kaljim bei band ivaduoti ten laikomus politinius kalinius. Toki pavyzdi galima rasti ir venioni (Kiaunelikio kautyns), Utenos apskrityse - ia buvo kurta Tigro rinktin, kuri ir buvo Vytauto apygardos steigimo pradia. Jau 1945 m. pavasar krsi Sakalo rinktin (dalis Zaras ir dalis venioni apskrii) bei arno rinktin (dalis Utenos apskrities). Jau 1945 m. rugpjio mnes i mint rinktini buvo kurta apygarda, kuri, tsiant Lietuvos laisvs armijos tradicij, buvo pavadinta Lie-

11

tuvos laisvs armijos 3-ija Vytauto apygarda. Tuomet buvo patikslintos rinktins ir j veikimo ribos: Tigro - venioni apskritis, arno - Utenos apskritis ir venioni apskrities Saldutikio valsius, Lokio - Zaras apskritis ir Baltarusijos Svyri rajonas. ios apygardos vadu tapo Lietuvos kariuomens leitenantas Jonas Kimtas-algiris. Vado bei jo tabo lauk nelengvas darbas koordinuojant rinktini veikl, atkuriant sunaikintus emesniuosius tabus, utikrinant ryius su kitomis besikurianiomis apygardomis bei rinktini tabais. Per vis savo istorij Vytauto apygarda neiveng MGB-KGB smgi (Markulio provokacij), nuosmuki bei pakilim, vad tarpusavio nesutarim bei reorganizacij ir vis dlto jai pavyko ilaikyti kovos dvasi - dar 1 9 4 8 - 1 9 4 9 m. buvo nevengiama aktyvi veiksm kovojant su kariuomene, rengiant ipuolius prie sovietines staigas bei kolaborantus. Didel darb apygardos tabai dirbo leidybos srityje - nuolat buvo leidiami laikraiai, propogandiniai atsiaukimai ir kt. 1950 m. kovotoj gretos labai iretjo - rinktinse veik po keliasdeimt kovotoj. MGB pasitelkus smogikus, iki 1953 m. beliko 6 bri likuiai - apie 20 kovotoj. Nuo 1954 m. Siaubnas veik vienas ir pasiek moralin pergal - jis liko nenugaltas ir neparklupdytas, kaip ir Lietuva...

12

Drsos, ryto ir atkaklumo atmintisProf. h a b i l . dr. A N T A N A S TYLA

Nuo 1918 iki 1 9 4 0 m. Lietuva ir lietuvi tauta igyveno savo krybin renesans. Jai teko daryti tai, ko negaljo atlikti daugiau kaip imtmet usitsus Rusijos imperijos priespaudai. Patiems reikjo gintis nuo agresyvi kaimyn, patirti ir iksti didiulius teritorinius ir etninius nuostolius, kurti valstybs valdymo struktr, lietuvik vietimo bei susisi