31
Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju sumu vrednosti odgovarajuće osobine konstituenta sistema. Primer: relativna molekulska masa koja je jednaka sumi relativnih atomskih masa atoma koji ulaze u sastav molekula. 2. Konstitutivne osobine one koje zavise pre svega od načina vezivanja atoma u molekulu, a u manjoj meri od njihove prirode i broja. Većina osobina je delimično aditivna a delimično konstitutivna. 3. Koligativne osobine one koje zavise od broja molekula u sistemu a ne i od njihove prirode.

Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Fizičke osobine i struktura molekula

Mogu se podeliti u tri grupe:

1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju sumu vrednostiodgovarajuće osobine konstituenta sistema. Primer:relativna molekulska masa koja je jednaka sumi relativnihatomskih masa atoma koji ulaze u sastav molekula.

2. Konstitutivne osobine – one koje zavise pre svega odnačina vezivanja atoma u molekulu, a u manjoj meri odnjihove prirode i broja. Većina osobina je delimičnoaditivna a delimično konstitutivna.

3. Koligativne osobine – one koje zavise od broja molekula usistemu a ne i od njihove prirode.

Page 2: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Fizičke osobine materije:

1. Molarna zapremina

2. Parahor

3. Refrakcija

4. Električne osobine (polarizacija)

5. Magnetne osobine (dijamagnetizam, paramagnetizam i feromagnetizam).

6. Apsorpcija zračenja

7. Optičke osobine

Page 3: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Apsorpcija zračenja

RTA IIII0

RTAI

I

I

I

I

II RTA

000

Page 4: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Apsorpcija zračenja

RTAI

I

I

I

I

II RTA

000

bcaI

I

0

log

cbaI

ITA 0loglog

dlcIdIb

I

Idbc

I

dI

00

Page 5: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju
Page 6: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Koligativne osobine rastvora

• Osobine rastvora koje zavise od količine rastvorka, a nezavisne su (relativno) od njegove prirode, nazivaju se koligativne osobine rastvora.

• Koligativne osobine su rezultat prisustva ukupne

količine rastvorka, odnosno, broja njegovih čestica.

Četiri uobičajena tipa koligativnih osobina su• Sniženje napona pare• Sniženje tačke mržnjenja• Povećanje tačke ključanja• Osmotski pritisak

Da bi se razumele koligativne osobine, neophodno je

razmotriti ravnotežu tečnost-para.

Page 7: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Kada je rastvorak dodat rastvaraču, napon pare rastvarača postaje niži nego u slučaju čistog rastvarača!

Page 8: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Iz faznih dijagrama smeša (rastvora) se mogu uočiti neke pravilnosti.Uočava se da rastvaranje jedne supstance u drugoj (rastvaraču) uveksnižava tačku mržnjenja rastvarača. Takodje, uočava se da dodavanja

supstance koja nije isparljiva uvek povišava tačku ključanja rastvarača.

Page 9: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Pre

ssure

760 torr= 1 atm

Temperature

Gas

Liquid

Solid

ΔTm ΔTb

rastvor

PA

rastvaračrastvor

Promena pritiska (napona pare) dovodi do promene tačke ključanja

Čisti rastvaračrastvorrastvor

Promena tačke ključanjaPromena tačke mržnjenja

Page 10: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Kvantitativnu vezu izmedju povišenja tačke ključanja i molskogudela rastvorene slabo isparljive supstance daje Raoult-ovzakon.

Neka je A rastvarač, i neka je B slabo isparljiva rastvornasupstanca:

P = xA pAo + xB pB

o = xA pAo + (1 - xA) pB

o =

= pBo + (pA

o - pBo) xA = xA pA

o ( jer je pBo 0)

U slučaju slabo isparljive supstance B, dakle,

P = xA pAo; odakle sledi: P/pA

o = xAo

P

px

P

px x

A

o A

o

A

o A B1 1

p P

pxA

o

A

o B

Page 11: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

BAA xpPp00

Sniženje napona pare zavisi samo od molskog udela slabo isparljive komponente!

PA0-P

Page 12: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Sniženje napona pare zavisi od molskog udela teškoisparljive rastvorene supstance - xB

p PA

o

Kako sniženje napona pare dovodi do povišenja tačkeključanja, može se zaključiti da prisustvo nerastvornesupstance u rastvoru dovodi i do povišenja tačke ključanjarastvora.

Sniženje napona pare kao i povišenje tačke ključanja zavisiod molskog udela teško isparljive rastvorene supstance, aline i od njene prirode, dakle to je koligativna osobina.

Page 13: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Povisenje tacke kljucanja

T K bb b

Kb ebulioskopska konstanta, a b jemolalitet. Merenje Tb predstavlja metoduza odredjivanje molske mase rastvorenesupstance. Postupak se naziva -ebulioskopija.

Page 14: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Snizenje tacke mrznjenja

T K bf f

Kf je krioskopska konstanta, a b je molalitet.Merenje Tf predstavlja metodu zaodredjivanje molske mase rastvorenesupstance, postupak se naziva - krioskopija.

Čista voda Etilen glikil/voda

• Kolika će biti tačka mržnjenja vodenog rastvora elektrolita koncentracije 1.25 m ako je konstanta? (Kf = 1.86°C/m)

DTf = 1.86°C/m(1.25 m) = 2.32°C

Tf = 0.00 - 2.32 = -2.32°C

Page 15: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Osmotski pritisak

Pojava osmoze (od grčkog - “gurati”) - osmoza je težnjamolekula rastvarača (!) da kroz polupropustljivumembranu predju iz redjeg u koncentrovaniji rastvor.

Page 16: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

• Difuzija molekula rastvarača iz razblaženijegrastvora u rastvor veće koncentracije krozpoljupropustljivu membranu.

• Polupropustljiva membrana dozvoljava samo malimmolekulima da prodju kroz nju. Zidovi ćelija supolupropustljive membrane

Kako se rastvaračkreće kroz membranu,nivo tečnosti u obakraka cevi podeljenemembranom kroz kojusu prošli molekulirastvarača nakonuspostavljanjaravnoteže nije isti.

Page 17: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Timberlake, Page 255

Page 18: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

• Osmoza je proces u kome rastvori podeljeni membranom izjednačavaju koncentraciju prolaskom malih molekula rastvarača kroz membranu koja ih deli.

• Osmoza je spontan

proces.

• Osmotski pritisak, , je

pritisak koji je potrebno

primeniti da bi osmoza

stala.

U toku osmoze će rasti nivo u cevi

U ravnoteži će nivo tečnosti u cevi da se razlikuje od nivoa u čaši - postojaće razlika pritisaka.

Page 19: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

V nRT

Pritisak potreban da se zaustavi osmoza.Osmotski pritisak - M RT M - molarna koncentracija (n/V)T - temperaturaR - gasna konstanta V - zapremina

Pošto je molaritet mol/litru, ova jednačina je samo modifikacija jednačine idealnog gasnog stanja.

Page 20: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

U izotoničnom rastvoru, pritisak je isti sa obe strane membrane.

Hipotonični tastvor ima manji broj čestica rastvorka od rastvora sa kojim je u kontaktu.

Hipertonični rastvor ima veći broj čestica rastvorka od rastvora sa kojim je u kontaktu. U ravnoteži se uvek postiže izotonično stanje.

Page 21: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

PRIMENE OSMOZE

Pijaća voda se proizvodi primenom pritiska većeg od .

P >

Page 22: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

• Konzerviranje mesa u slanim rastvorima.• Voda se kreće kroz biljke zahvaljujući osmozi.• So dodata mesu ili šećer dodat voću sprečavaju

bakterijske infekcije, bakterije potopljene u slani rastvor gube vodu zbog osmoze i umiru.

• Mašine za dijalizu rade na principu osmoze.• Reversnom osmozom se od slane morske vode

proizvodi pitka voda. • KOntaktna sočiva čuvaju se u izotoničnim

rastvorima.• Rastori za intravenske infuzije uvek su izotoničnog

sastava.• Na jon: ekstracelularni regulator osmoze.

PRIMENE OSMOZE

Page 23: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

A Comparison of Some of the Properties of Pure Water and an Aqueous NaCl Solution

property pure water NaCl solution

vapor pressure 23.8 torr 23.1 torr

boiling point 100.0oC 100.8oC

freezing point 0.0oC -3.0oC

osmotic pressure 0.0 atm 33 atm

Page 24: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Joni u rastvoru - elektroliti

Posebna vrsta rastvora su rastvori elektrolita. Osim svihprethodno pomenutih koligativnih osobina, elektrolitiimaju još jednu - provodljivost elektri~ne struje.Elektroliti su izvori jona

AB A+ + B-

Ovakvo razlaganje, - disocijacija je spontan proces!

Okupljanje molekula rastvarača oko jona naziva sesolvatacija, a u slučaju vode kao rastvarača - hidratacija.

Osobine jonskih rastvora:

Provodljivost

Transport mase

Page 25: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

Prvi Faraday-ev zakon: masa supstance oslobodjene nalektrodi proporcionalna je količini naelektrisanja koja jeprotekla kroz kolo.

Drugi Faraday-ev zakon: broj jona izdvojenih naelektrodama je celobrojni udeo broja elektrona prenetihkroz kolo.

Koligativne osobine i disocijacija

U slučaju rastvora NaCl, veličine , Tb i Tf sudvostruko veće nego što bi se očekivalo na temeljupretpostavke o broju molekula nastalih rastvaranjem.Objašnjenje je u činjenici da čestica u rastvoru imadvostruko više od očekivanoh broja molekula, jer odsvakog NaCl molekula nastaju dve čestice (dva jona) - Na+

i Cl-.

Page 26: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

T iK bf f

T iK bf f

V inRT

Za razredjene rastvore jakih elektrolita, broj i odgovarabroju jona koji nastanu od jednog molekula (za NaCl i = 2,za K2SO4 i = 3).

Provodljivost elektrolita

Specifična provodljivost elektrolita je recipročnavrednost specifične otpornosti: = 1/ = (l/A)(1/R). Jedinica za je -1cm-1

Molarna provodljivost elektrolita je specifičnaprovodljivost podeljena koncentracijom elektrolita:

m = /c. Jedinica je -1cm2mol-1

Page 27: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

)(cf

Page 28: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

a c

Page 29: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

( ) ( ) ( )AB A B

Provodljivost i elektroliticka disocijacija

KA B

ABc

eq

[ ][ ]

[ ]

A+ = c B- = c

[AB] = (1 - ) c

AB A+aq + B-

aq

Kc c

cK c

c c

( )( )

( );( )

11 2

Page 30: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

2 0c K Kc c

2 0K

c

K

c

c c

K

c

c

K

c

c2

1 14

Očigledno, sa smanjivanjem koncentracije c,raste stepen disocijacije .

Van’t Hoff-of faktor

A B +Az+ + -B

z-

Page 31: Fizičke osobine i struktura molekula - Univerzitet u Beogradu FH.pdf · Fizičke osobine i struktura molekula Mogu se podeliti u tri grupe: 1. Aditivne osobine - one koje predstavljaju

* deo nedisosovanog elektrolita će biti: m - m = m(1 - )

* koncentracije Az+ i Bz- će biti: + i - m

* Ukupan broj čestica, nezavisno od njihove vrste će biti:

m(1 - ) + + m + - m

* Ukupan broj jona je: = + + -

* Ukupan broj čestica je sada: m(1 - ) + m

im m

m

i( )11

1

1