61
FIZIČKE OSOBINE I STRUKTURA MOLEKULA

FIZIČKE OSOBINE · 2017. 3. 5. · FIZIČKE OSOBINE Aditivne osobine –predstavljaju zbir vrednosti odgovarajućeosobine konstituenata sistema. Konstitutivne osobine –zavise od

 • Upload
  others

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • FIZIČKE OSOBINE

  I

  STRUKTURA MOLEKULA

 • FIZIČKE OSOBINE

  Aditivne osobine – predstavljaju zbir vrednosti

  odgovarajuće osobine konstituenata sistema.

  Konstitutivne osobine – zavise od načina vezivanja atoma

  u molekulu, a u manjoj meri od njihove prirode i broja.

  Koligativne osobine – zavise od broja molekula u sistemu,

  a ne od njihove prirode.

 • Molarna zapremina

  Parahor

  Molarna refrakcija

 • MOLARNA ZAPREMINA

  Idealno gasno stanje na T = 273,15 K i p = 101,325 kPa:

  Vm,0 = (0,0224141 0,0000002) m3/mol .

  Tečnosti? Molarna zapremina tečnosti je aditivna ali i

  konstitutivna osobina.

  spm MvM

  n

  VV

 • KOP (1)

  Izomerna jedinjenja imaju približno istu molarnu zapreminu.

  CH3(CH2)5CH3 – n-heptan: Vm = 147,6 cm3/mol

  CH3CH(CH3)(CH2)3CH3 – izo heptan : Vm = 147,5 cm3/mol

 • KOP (2)

  Molarna zapremina članova homologog niza ugljovodonika

  raste za svaku CH2 grupu za 22 cm3/mol.

  Određivanje ekvivalenta zapremine vodonika:

  2Vm(H) = Vm(CnH2n+2) - nVm(CH2)

  = Vm(CnH2n+2) - n · 22 = 11 cm3/mol

  Vm(H) = 5,5 cm3/mol

 • KOPOVO PRAVILO (empirijsko)

  Molarne zapremine mnogih tečnosti, kada se određuju na

  njihovim tačkama ključanja (korespodentna temperatura)

  pod atmosferskim pritiskom, jednake su sumi zapremina

  atoma konstituenata.

 • KOPPOVO PRAVILO

  Zapreminski ekvivalenti elemenata, cm3/mol

  H 5,5

  C 11,0

  Cl 22,8

  Br 27,8

  I 37,5

  -O- 7,8 (OH)

  O= 12,2(C=O)

  S 22,6

 • KOPPOVO PRAVILO

  Zapreminski ekvivalenti elemenata, cm3/mol

  H 5,5

  C 11,0

  Cl 22,8

  Br 27,8

  I 37,5

  -O- 7,8 (OH)

  O= 12,2(C=O)

  S 22,6

 • KOPPOVO PRAVILO

  Ekvivalenti zapremine elemanata mogu poslužiti samo za

  približno izračunavanje molarnih zapremina tečnosti

  (Kopovo pravilo ne daje zadovoljavajuće rezultate čak i

  kada se uzme u obzir konstitutivni faktor).

 • Molarna zapremina

  Parahor

  Molarna refrakcija

 • PARAHOR

  t(0C) (mN/m) -’(g/cm3) C(…)

  20 28,99 0,9787 2,638

  61 23,61 0,8330 2,647

  120 16,48 0,7616 2,643

  240 3,47 0,5739 2,657

  Meklod: C '

  4/1

  t(0C) (mN/m) -’(g/cm3) C(…)

  20 17,01 0,7109 2,856

  50 13,69 0,6713 2,865

  110 7,00 0,5707 2,865

  170 1,42 0,3785 2,884

  C6H6 (C2H5)2O

 • PARAHOR

  PconstM

  .'

  4/1

  4/14/1

  mV

  MP

 • ATOMSKI I STRUKTURNI EKVIVALENTI

  PARAHORA

  Ugljenik 4,8 Trostruka veza 46,6

  Vodonik 17,1 Fosfor 39,2

  Azot 12,5 Sumpor 48,5

  Kiseonik 20,0 3-člani prsten 16,7

  O2 u estrima 60,0 4-člani prsten 11,6

  Brom 68,0 6-člani prsten 6,1

  Jod 90,0 Naftalinski prsten 12,2

  Fluor 25,0

 • PARAHOR – primer 1

  C6H4CH3CN – toluolnitril

  [P]teor = 8 [P]C + 7 [P]H + [P]N + [P]6-prsten + 3 [P]= + [P]

  = 8·4,8 + 7 ·17,1 + 12,5 + 6 ·6,1 + 3 ·23,2 + 46,6

  = 292,9

  [P]exp,o-TN = 299,6 [P]exp,m-TN = 295,6 [P]expp-TN = 294,4

 • PARAHOR – primer 2

  (C2H4O)3 – paraaldehid

  linearna struktura: CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH2CHO

  ciklična struktura:

 • PARAHOR – primer 2

  (C2H4O)3 – paraaldehid

  linearna struktura: CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH2CHO

  [P]teor = 6 [P]C + 12 [P]H + 3 [P]O + [P]=

  = 6·4,8 + 12·17,1 + 3·20,0 + 1·23,2

  = 317,2

 • PARAHOR – primer 2

  (C2H4O)3 – paraaldehid

  ciklična struktura:

  [P]teor = 6 [P]C + 12 [P]H + 3 [P]O + [P]6-prsten

  = 6·4,8 + 12·17,1 + 3·20,0 + 1·6,1

  = 300,1

 • PARAHOR – primer 2

  (C2H4O)3 – paraaldehid

  [P]teor = 317,2 – linearna struktura

  [P]teor = 300,1 – ciklična struktura

  [P]exp = 298,7

 • PARAHOR

  Primer:

  Koliki je parahor C2H6 ako je [P]CH3Cl = 110, [P]CH4 = 73 i

  [P]HCl = 71?

  Rešenje:

  [P]CH2 = [P]CH3Cl – [P]HCl = 110 – 71 = 39

  [P]C2H6 = [P]CH4 + [P]CH2 = 73 + 39 = 112

 • Molarna zapremina

  Parahor

  Molarna refrakcija

 • ŠTA SE DEŠAVA KADA SVETLOST NAIĐE

  NA GRANIČNU POVRŠINU?

  • deo zračenja se reflektuje

  • deo zračenja se apsorbuje

  • deo zračenja se propusti

  (prelomi)

 • REFLEKSIJA

  Upadni

  ugaoUgao

  refleksije

  Jednakost upadnog i prelomnog ugla

  ru

 • PRELAZ IZ JEDNE SREDINE U DRUGU

  Pri prelazu iz jedne sredine u drugu, dolazi do promene brzine.

  Slično je i sa svetlošću!

 • PRELAMANJE SVETLOSTI

  On vidi

  ribu

  ovde….

 • PRELAMANJE SVETLOSTI

  A ona je, u stvari, ovde!

  On vidi

  ribu

  ovde….

 • PRELAMANJE SVETLOSTI

  iz ovog položaja se ne

  može videti novčić u čaši

  novčić se može videti kad

  se čaša napuni vodom

 • PRELAZ SVETLOSTI

  IZ JEDNE SREDINE U DRUGU

  • menja se brzina svetlosti

  • menja se putanja svetlosnog zraka

 • INDEKS PRELAMANJA

  Indeks prelamanja, N - kvantitativno merilo prelamanja svetlosti

  pri prelasku iz jedne sredine u drugu - optička osobina

  karakteristična za svaku providnu, izotropnu supstanciju

  Primena:

  1) Identifikacija - u neorganskoj hemiji i analizi masti, ulja,šećera.

  2) Kvantitativno određivanje - merilo čistoće - produktidestilacije, industrija hrane, biohemija.

  3) Određivanje strukture.

  vcN

 • INDEKS PRELAMANJA

  rr

  cv

  Elektromagnetna teorija svetlosti

  rrvcN

  rr N 1

 • VAZDUH → VODA

 • VODA → VAZDUH

 • SNELIJUS-OV ZAKON

  Vilebrord Snel je 1626. god. izveo zakon refrakcije:

  Ni - indeks prelamanja sredine koju svetlost napušta

  i - upadni ugao između upadnog zraka i normale na graničnu

  površinu

  Nr - indeks prelamanja sredine u koju svetlost ulazi

  r - prelomni ugao između prelomnog zraka i normale na

  graničnu površinu

  rrii NN sinsin

 • ZAKON REFRAKCIJE

  žuti trougao:

  zeleni trougao:

  d

  tv11sin

  d

  tv22sin

  1

  2

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  /

  /

  sin

  sin

  n

  n

  nc

  nc

  v

  v

 • KRITIČNI UGAO

  1

  21

  2

  2211

  sin

  2

  sinsin

  N

  N

  NN

 • POTPUNA REFLEKSIJA

 • REFRAKCIJA I REFLEKSIJA

 • REFRAKCIJA I REFLEKSIJA

 • ZAKON REFRAKCIJE

  2

  1

  2

  1

  1

  2

  1

  221

  sin

  sin

  /

  /

  v

  v

  vc

  vc

  N

  Nn

  relativni indeks prelamanja

  N1(vazduh) = 1,00027 N2 n21

 • n za = 589 nm

  sredina n sredina n

  vakuum 1,00 ugljendisulfid 1,63

  vazduh (STP) 1,0003 KCl (č) 1,49

  voda (20C) 1,33 KI (č) 1,67

  aceton 1,36 staklo 1,50 – 1,90

  ugljentetrahlorid 1,47 safir 1,77

  polistiren 1,55 dijamant 2,42

 • MERENJE n

  Indeks prelamanja se meri:

  • refraktometrijski

  • interferometrijski

  Talasne duine svetlosti koje se primenjuju u refraktometriji

  (nm) oznaka izvor boja

  589,6 nD Na para žuta

  656,3 nC, n H crvena

  486,1 nF, n H plava

  434,0 nG, n H ljubičasta

  546,1 n546,1 Hg para zelena

 • INDEKS PRELAMANJA

  Indeks prelamanja je intenzivna veličina koja zavisi od:

  1) talasne dužine

  2) temperature T (promena T promena promena v):

  - T

  - T v

  - T n = c/v

 • n = f ()

  Zavisnost n od se zove disperzija.

  Indeks prelamanja za različite

  sredine opada sa talasnom

  dužinom

  ljubičasta svetlost se prelama

  više od crvene kada iz vazduha

  ulazi u tu sredinu

 • DISPERZIJA

  Promenjen pravac prostiranja svetlosti i rezultujuće boje su

  razdvojene (disperzija). Kratke talasne dužine su skrenute

  više od dugih: „crveno” je manje prelomljeno a „ljubičasto” više.

 • DUGA

 • POJAVA DUGE

  • Kišne kapi na većoj visini upravljaju crvenu svetlost prema posmatraču.

  • Kapljice niže na nebu upravljaju ljubičastu svetlost prema posmatraču.

  • Druge boje spektra leže između crvene i ljubičaste.

 • DISPERZIJA REFRAKCIJE

  i i

  ian22

  ,0

  2 1

  Volfgang Selmajer

  0,i – frekvencija koja odgovara elektronskom

  prelazu u molekulu (ili energiji jonizacije)

  ai – koeficijent srazmeran oscilatornoj jačini

  prelaza

 • DISPERZIJA REFRAKCIJE

  i i

  ian2

  ,0

  2

  22 '1

  ,...,142

  2

  CB

  n

  – talasna dužina u vakuumu

  (ne u materijalu)

  c

  ca

  i

  i

  2

  ,0'

 • DISPERZIJA REFRAKCIJE

  Ogisten Luj Koši

  ,...,42

  CBAn

 • n različitih materijala – stakla

  Indeks prelamanja čistog SiO2 je 1,45. Promena indeksa prelamanja

  SiO2 sa koncentracijama dopiranih oksida (rezultati su bazirani na

  merenjima na talasnoj dužini oko 0,6 m).

  n

  mol %

 • n silikatnog stakla

  Sastav stakla (mol %)

  A čisto silikatno staklo

  B 13.5% GeO2; 86.5% SiO2

  C 9.1% P2O5; 90.9% SiO2

  D 13.3% B2O3; 86.7% SiO2

  E 1.0% F; 99.0% SiO2

  F 16.9% Na2O; 32.5% B2O3;

  50.6% SiO2

 • SVETLOVODI

  Totalna refleksija je osnov svetlovoda.

  Veoma značajno

  za moderni prenos podataka

  i komunikacione sisteme.

  Totalna

  refleksija

 • MOLARNA REFRAKCIJA

  specifična refraktivnost(empirijski je utvrđeno da za određenu tečnost i nezavisna od T)

  1

  2

  12

  2

  n

  nr

  M

  n

  nR

  2

  12

  2

  1n

  1nM

  molarna refraktivnost(aditivna i konstitutivna veličina)

  specifična refrakcija

  molarna refrakcija(teorijski izvedena aditivna i konstitutivna veličina, za

  određenu tećnost i nezavisna od p, T i agregatnog

  stanja)

 • MOLARNA REFRAKCIJA

  pm VVM

  n

  nR

  2

  12

  2

  Teorijski je pokazano (pod pretpostavkom da su molekuli

  provodne sfere) da [R] predstavlja pravu molarnu

  zapreminu:

  Vm – izmerena molarna zapremina

  Vp – zapremina praznog prostora

  u jednom molu supstancije

 • [R] – PRIMENA (1)

  Procena poluprečnika molekula (pretpostavka – molekuli

  su sfernog oblika):

  33

  4rNR A

  3

  4

  3

  AN

  Rr

 • VjAi RnRnR

  ni - broj atoma

  nj - broj višestrukih veza

  Aditivna i konstitutivna veličina pružanje uvida u strukturu

  molekula poznatog hemijskog sastava:

  [R] – PRIMENA (2)

 • Vodonik 1,100 Kiseonik (u CO grupi, O=) 2,211

  Ugljenik 2,418 Kiseonik (u etrima, O) 1,643

  Hlor 5,967 Kiseonik (u OH grupi, O) 1,525

  Brom 8,865 Dvostruka veza 1,733

  Jod 13,900 Trostruka veza 2,398

  3-člani prsten 0,710 4-člani prsten 0,480

  ATOMSKI I STRUKTURNI

  EKVIVALENTI REFRAKCIJE ZA NATRIJUMOVU D-LINIJU

 • R RD R R

  C 2,413 2,418 2,438 2,466

  H 1,092 1,100 1,115 1,127

  O(CO) 1,189 2,211 2,247 2,267

  O(OH) 1,522 1,525 1,531 1,541

  = 1,686 1,733 1,824 1,893

  2,328 2,398 2,506 2,539

  ATOMSKI I STRUKTURNI

  EKVIVALENTI REFRAKCIJE

 • C6H12 C6H6 (C2H5)2O CHCl3

  Izmereno

  Izračunato

  27,71

  27,67

  26,15

  26,31

  22,48

  22,31

  21,40

  21,42

  STRUKTURNA ODREĐIVANJA

 • E = Reksp Rizr optička anomalija

  E > 0 optička egzaltacija

  E < 0 optička depresija

  OPTIČKA ANOMALIJA

 • 2211

  2

  2

  2,12

  1 MxMx

  n

  nR

  22112,1 RxRxR

  Kvantitativna određivanja

  na osnovu refrakcija smeše

  [R] – PRIMENA (3)