50
FIZIČKE OSOBINE KISELINA Karboksilne kiseline su polarne molekule. Slično alkoholima, stvaraju vodikove veze izmeĎu sebe i sa drugim molekulama. Zbog toga imaju visoke tačke ključanja.

FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

FIZIČKE OSOBINE KISELINA

Karboksilne kiseline su polarne molekule.

Slično alkoholima, stvaraju vodikove veze izmeĎu sebe i sa drugim molekulama. Zbog toga imaju visoke tačke ključanja.

Page 2: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

Grade dimere sa čvrsto vezanim molekulama koje se drže zajedno pomoću dvije vodikove veze.

Vodikova veza takoĎe objašnjava topivost karboksilnih kiselina manjih molekulskih težina u vodi.

R C C R

O H O

O H O

d+

d+ d-

d-

Page 3: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

FIZIČKE OSOBINE NEKIH KARBOKSILNIH KISELINA

Page 4: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

KISELOST Karboksilne kiseline su slabe kiseline i

ioniziraju, disociraju, u vodi, dajući karboksilatni anion i oksonijum ion:

OH

R C + H 2O

O O

R C + H O H

O-

H

..+

karboksilatni ion oksonijum ion (hidronijum ion)

CH3 C

O

O

rezonancija u karboksilatnom ionu

CH3 C ili

O-..

..

..

..O

....

O-....

..

..O

CH3 C

Page 5: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

Elektron-privlačeće grupe (npr. halogeni) povećavaju kiselost, dok elektron-otpuštajuće grupe smanjuju kiselost karboksilnih kiselina zbog induktivnog efekta grupa koje se nalaze u blizini.

KISELOST

Page 6: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

REAKCIJA SA BAZAMA: PREVOĐENJE U SOLI

(slabo topiva u vodi) (60g/100 cm 3 vode)

Benzojeva kiselina Natrijum benzoat

COO -Na+ + H 2O H2O

COOH + NaOH

KISELOST

Page 7: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

KISELOST

Benzojeva kiselina Amonijum benzoat (slabo topiva u vodi) (20 g/100 cm3)

Page 8: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

Derivati karboksilnih kiselina

Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži. U slučaju da konji jedu sjeno u kojem se nalaze ovi kukci mogu uginuti od gastroenteritisa i zakazivanja rada bubrega zbog trovanja kantaridinom.

Page 9: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA

CH3C NH2

O

CH3C OR

O

CH3C Cl

O

CH3C O

O

CR

O

CH3C OH

O

Kiselinski hlorid

Kiselinski anhidrid Ester

Amid

Page 10: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

KISELINSKI HLORIDI

CH3C OH

O

CH3C Cl

OSOCl2

PCl5ili

Etanska kiselina Etanoilhlorid (Acetatna kiselina) (Acetilhlorid)

Page 11: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

KISELINSKI HLORIDI

Imenuju se promjenom imena alkanske kiseline u ALKANOIL-HALOGENID /CIKLOALKANKARBONIL-HALOGENID

Page 12: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

KISELINSKI ANHIDRIDI

Imenuju se dodajući izraz ANHIDRID

imenu kiseline (ili imenima u slučaju

mješovitih)

Page 13: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

KISELINSKI ANHIDRIDI

O

O

O

200oC

H+

200oC

H+

200oC

H+

CO2H

CO2H

CH3C O

O

CCH3

O

200oC

H+

CH3C OH

O

(Acetatna kiselina) (Acetanhidrid)

Etanska kiselina Etanski anhidrid

Ftalna kiselina Anhidrid ftalne kiseline

Page 14: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

KISELINSKI ANHIDRIDI

Dobivaju se reakcijom kiselina i kiselinskih hlorida

Mogu se dobiti jednostavni ili mješoviti

Page 15: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

KISELINSKI ANHIDRIDI

Dobivaju se reakcijom Na-soli kiselina i kiselinskih hlorida

Mogu se dobiti jednostavni ili mješoviti

Page 16: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

KISELINSKI ANHIDRIDI Dobivaju se reakcijom karboksilnih

kiselina acetanhidrida.

Page 17: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

CIKLIČNI KISELINSKI ANHIDRIDI

Dobivaju se zagrijavanjem dikarboksilnih kiselina (intramolekulska dehidratacija) dobivaju se ciklični anhidridi.

Nastaju stabični peto- ili šestočlani prstenovi

Page 18: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

CIKLIČNI KISELINSKI ANHIDRIDI

Page 19: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži
Page 20: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

ESTERI

Imenuju se kao ALKIL-ALKANOATI

Trivijalno ime cikličnih estera je lakton, a po IUPAC-u su to OKSA-2-CIKLOALKANONI

Page 21: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

ESTERI

CH3CH2CH2C

O

OCH3CH3I

CH3CH2CH2C

O

O- Na

+

Natrijum butanoat Metilbutanoat

1. Dobivaju se iz soli karboksilnih kiselina i alkil halogenida

Page 22: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

ESTERI

OCH3

O

CH3CH2CH2C

OCH3

O

CH3CH2CH2C

CH3CH2CH2C

O

OH + CH2N2

CH3CH2CH2C

O

OH + CH3OH

Fisherova esterifikacija

H2SO4

Diazometan

2. Fisherova esterifikacija

Page 23: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

ESTERI

3. Dobivaju se reakcijom kiselinskih hlorida i alkohola

Page 24: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

ESTERI

4. Dobivaju se reakcijom anhidrida kiselina i alkohola

Page 25: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

ESTERI

Page 26: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

ESTERI

5. Dobivaju se reakcijom soli kiselina i alkil-halogenida

Page 27: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

ESTERI - TRANSESTERIFIKACIJA

Reakcija estera sa alkoholima ili fenolima

Page 28: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

ESTERI - TIOESTERI

Page 29: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

AMIDI

Imenuju se kao ALKANAMIDI

Kod uobičajnih imena, završetak –SKA KISELINA se zamjenjuje sufiksom AMID.

U cikličnim spojevima završetak KARBOKSILNA KISELINA zamjenjen je sufiksom KARBOKSAMID

Supstituenti na azotu označavaju se prefiksom N- ili N,N- u zavisnosti od broja supstituenatata

Uobičajno ime cikličnih amida je LAKTAM, a po IUPAC-u su to AZA-2-CIKLOALKANONI.

Page 30: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

AMIDI

Page 31: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

AMIDI

CH3CO- NH4

+

O

CH3COH + NH3

O

CH3CO- NH4

+

O

CH3CNH2 + H2O

O

D

Amonijum acetat Etanamid (Acetamid)

Mnogi lokalni anestetici su amidi. Lidokain je prototip za ovu grupu lijekova i jedan je od najšire upotrebljavanih.

Page 32: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

AMIDI 1. Iz hlorida kiselina i

amonijaka te amina 1° i 2°

Page 33: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

AMIDI 2. Iz anhidrida i amonijaka te

amina 1° i 2°

Page 34: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

AMIDI 2. Iz anhidrida i amonijaka te

amina 1° i 2°

Page 35: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

AMIDI 3. Iz estera i amonijaka te

amina 1° i 2°

Page 36: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

PREGLED REAKCIJA DERIVATA KARBOKSILNIH KISELINA

CH3C R'

OH

R'

CH3C H

OH

H

CH3C R'

O

CH3C H

O

CH3C NHR'

O

CH3C OH

O

CH3C OR'

O

R'MgX

[H]R'OH

RNH2

H2OCH3C L

O

ili

ili

Page 37: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

Mehanizam reakcije:

1. Adicija na C=O grupu (nastanak tetraedarskog karbona)

2. Eliminacija L grupe i ponovno uspostavljanje C=O veze.

+ L-

RC Nu

O

RC L

O-

Nu:Nu

RC L

O

Page 38: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

Red reaktivnosti derivata karboksilnih kiselina:

>

>>

>

CH3C O

O

CCH3

O

CH3C OR'

O

CH3C NHR'

O

CH3C SR'

O

CH3C Cl

O

Page 39: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

REAKCIJE KISELINSKIH HLORIDA

CH3C Cl

O

H2O

RNH2

R'OH [H]

R'MgX

CH3C OR'

O

CH3C OH

O

CH3C NHR'

O CH3C H

O

CH3C R'

O

CH3C H

OH

H

CH3C R'

OH

R'

ili

ili

Page 40: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

Primjena: Sinteza Nylona 6,6

Nylon 6,6

(CH2)6 NHHN (CH2)6 NHHN(CH2)4 CC

O O

+ (CH2)4 C ClCCl

O O

H2N (CH2)6 NH2

Heksametilendiamin Dihlorid adipinske kiseline

Proizvodnja neprekinute niti najlonske žice

Page 41: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

REAKCIJE KISELINSKIH ANHIDRIDA

ili

ili CH3C R'

OH

R'

CH3C H

OH

H

CH3C R'

O

CH3C H

O

CH3C NHR'

O

CH3C OH

O

CH3C OR'

O

R'MgX

[H]R'OH

RNH2

H2O

CH3C O

O

CCH3

O

Page 42: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

PRIMJENA: SINTEZA ANALGETIKA

Acetilsalicilna kiselina (Aspirin)

Acetaminofen (Tylenol)

HO

NH2CH3COCCH3

O O

HO

NHCCH3

O

CH3COH

O

CH3COH

OCH3COCCH3

O OC

O

OH

OH+

C

O

OH

OCCH3

O

+

Page 43: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

REAKCIJE ESTERA

CH3C O

O

CH2CH3

CH3C R'

OH

R'

CH3C H

OH

H

CH3C R'

O

CH3C H

O

CH3C NHR'

O

CH3C OH

O

CH3C OR'

O

R'MgX

[H]R'OH

RNH2

H2O

ili

ili

Page 44: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

Primjena: Sinteza polietilentereftalata (PET)

+ CH3OH

n

HOCH2CH2OH+

CC OCH2CH2O

O O

CCCH3O OCH3

O O

Page 45: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

NITRILI

Smatraju se derivatima karboksilnih kiselina jer

– Hidrolizom daju karboskilne kiseline

– Lako se transformišu u druge derivate k.k

– Nitrilni C-atom je istog oksidacionog stanja kao i karbonilni C-atom

Page 46: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

NITRILI

Imenuju se kao ALKANONITRILI

Uobičajna imena izvode se zamjenom nastavka –SKA KISELINA sufiksom NITRIL

Cijanoalkani se imenuju kao CIKLOALKANKARBONITRIL

Kao supstituent, CN grupa se zove CIJANO

Page 47: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

NITRILI

Page 48: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži

REAKCIJE NITRILA

RC N

H2O

(H+ or OH

- cat.) [H]

LiAlH4

[H]DIBAH, then H2O

R'MgXRCR'

O

RCOH

O

RCH2NH2 RCH

O

NITRIL

1.

2. H2O

Page 49: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži
Page 50: FIZIČKE OSOBINE KISELINA za organsku... · Derivati karboksilnih kiselina Kantaridin izlučuje Lytta aenea koji je vezikant. Drobljenjem tog kukca prstima nastaju plikovi na koži