Fizičke igre za djecu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sport

Text of Fizičke igre za djecu

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  1/102

  1

  Autori: Mateja Videmek, Barbara Stanevi i Nuka Sunik

  1, 2, 3 igraj se ti!

  Fizike igrice za djecu i odrasle

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  2/102

  2

  Uvod

  Kretanje je monitor ovjeka odroenja do smrti. Ve pri prvim pokretima, kada dijete ui puzatii hodati, njegov kognitivni razvoj se odnosi na kretanje. Dijete, koje tek prohoda, najprijespoznaje prostor oko sebe, upoznaje svoju okolinu i ima ve mogunosti za komunikaciju. U

  predkolskom razdoblju, pojedina podruja razvoja djeteta fizika, kinetika, kognitivna,emocionalne i socijalne usko su povezana. Djetetova iskustva i percepcija svijeta temelji se nainformacijama dobivenih iz njegovog tijela, upoznavanja okolia, iskustva, koje dobije s fizikimaktivnostima i snalaljivosti u razliitim situacijama.

  Kretanje i igranje su osnovne djeije potrebe. S pokretom dijete saznaje i otkriva svoje tijelo,ispituje to tijelo moe napraviti, doivljava radost i ponos, razvija sposobnosti i vjetine i gradisamopouzdanje. U isto vrijeme daje djetetu osjeaj pokreta za udobnost, sigurnost, radost,ukratko blagostanje. Pokretom djeca istrauju, upoznavaju i doivljavaju svijet oko sebe.Pokretanje aktivnosti u tijelu je polazna taka za procjenu poloaja, smijera, odnosa prema

  drugima; Kretanjem djeca razvijaju osjeaj za ritam i brzinu te percepciju prostora i vremena.

  Predkolsko razdoblje je najbolje za temelj motorikih sposobnosti (razvoj), u to vrijemedjetetovo tijelo je najvie osjetljivo na utjecaje iz okoline. Tijekom tog razdoblja, dijete stjeeraznolik i irok spektar ortopedskih iskustava koji su kasnije temelj sloenijih motorikihsposobnosti. Moramo biti svjesni injenice da ono to nedostaje u najranijoj fazi razvoj a, da jekasnije teko to nadoknaditi.

  U predkolskom razdoblju najvaniju ulogu ima roditelj koji treba poticati dijete da je stalno u

  pokretu i omoguiti mu da kroz igru razvija svoje motorike sposobnosti, osnovne fizikekoncepte ili sheme, da usvaja osnovne elemente razliitih anrova sportskih i rekreacijskihaktivnosti i da ih postepeno prihvaa kao trajne vrijednosti, koje e mu pomoi u odravanjuzdravlja i oslobaanja psiholoke napetosti tijekom svog ivota. Poticanje obiteljskog okruenjaje pozitivan utjecaj na formiranje djetetove osobnosti i vrijednosti.

  Nikada nemojte tjerati dijete na igru, ako to ne eli. Igra pod prisilom nije zabavna. Kada sedjeca igraju u naoj blizini sigurno e vrlo rado prihvatiti nau pomo i sudjelovanje u igri.Budimo njegov suigra, jer veina igrica zahtjeva barem dva igraa. Kako bi dijete moglo bitiuhvaeno ako se niko ne igra s njim, kako da se igra lopte ako je nema kome dodati! Uzmimoneko vrijeme, dakle, dijete se najvie igra u kunom okruenju, a dobro je kada nas dijete eli za

  partnera. Ali ako ima vie djece u obitelji za igru, ili se drui sa djecom u vrtiu i koli, bit e josretniji!!

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  3/102

  3

  Motoriki razvoj djece

  Motoriki razvoj je razvoj ljudskih mogunosti koji je u prvom planu posebno u prvim godinamaivota. Razvoj se odvija na prirodnim oblicima vjebanja na sveobuhvatan nain koji je saglasansa daljim zahtjevnijim sportskim aktivnostima, u interakciji izmeu sazrijevanja, uenja i vlastite

  slobodne aktivnosti. U predkolskom razdoblju, djeca stiu iskustvo razliitih kretanja naroitokroz igru. U predkolskoj dobi od 3 do 6 godina razvoja, motoriki razvoj djeteta ima ogromannapredak.

  Hodanje i tranje

  Iako djete od tri godine hoda prilino pouzdano, njegov hod je jo uvijek valovit ( vijugav ),neujednaen i neizvjestan. Najei uzrok pada je nedostatak podizanja stopala. Djeca prilikomhodanja nisu uporna, tako esto prekida sa unjem, sjedenjem, penjanjem i skakanjem.

  Sa tri godine oni jo uvijek vole brzo hodanje, ali ako dijete to i radi, ono je onda kratke

  udaljenosti. Nakon etvtre godine hodanje je postalo sigurnije, a tranje dinaminije, a brojpadova ak je smanjen. Tijekom tog vremena djeca lijepo hodaju i tre i veoma su slinaodraslima. Od pete godine pa nadalje tranje djece je oputenije, fleksibilnije, integriran je i naneki tempo i ritam. On je u mogunosti da brzo promijeni smjer, pa i tijekom obavljanja dodatnihposlova. Ve ele drugaiju vrstu igre. Ovo je takoer razdoblje kada se eli natjecati sa svojimvrnjacima.

  Hodanje i tranje se odvija u razliitim oblicima i tako posebno jaaju miie nogu, torza,ramenog pojasa, koji utiu na pravilno oblikovanje luka stopala i razvijaju izdrljivost. Hodanje itranje utie nafunkcioniranje unutarnjih organa, dinog, probavnog i krvno-ilnog sustava.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  4/102

  4

  Skokovi i poskoci

  Nakon druge godine ivota djeca pokuavaju skoiti sunono, to im ne uzrokuje vei problem.Skau ve u daljim (skok preko jarka), u dubinu (skok s ruba pjeanika u pjeanik), i u visinu.Skok u visinu im uzrokuje najvie problema.Kada

  dijete dosegne tri godine ono ve izvodi jednononeskokove, skok u daljinu i dubinu, ali mu se tupridruuje i skok u visinu, ak i kada su ova prvadva u tijeku. Na taj nain, zbog barijere, jo uvijekesto zaustavi skok ili ak prestupi. Nakon petegodine ivota djeca mogu lako skoiti jednonono isunono, iz mjesta ali i iz pokreta. U prijelazu iztranja za skok ne postoji vie barijera, nego tepokrete izvodi u cjelini. Pokuavaju u tom periodupreskoiti i ue. Uz razne skokove i poskoke dijeterazvija snagu, posebno jaa miie nogu, utie na

  pokretljivost zglobova stopala, jaa trbune, prsne, lene miie i miie ramenog pojasa.Takoer, razvija sposobnost ravnotee, koordinacije pokreta i naravno hrabrost, posebno uskokovima u dalj i dubinu.

  Puzanje, puzei

  Puzanje ili puzei je prvi nezavisni pokret koddjece, s kojima se kree u eljenom smjeru.Trogodinje dijete puzi na trbuhu, leima i boku,puza na koljenima i rukama, na sve etiri i na tajnain prelazi preko mnogih prepreka. Nakon etvrtegodine takva kretanja za djecu vie nisu problem.Puzanje vrlo blagotvorno utie na razvojkraljenice. Djeca razvijaju sposobnostkoordinacije pokreta, ravnoteu i snagu. A prioritetima u jaanju djetetovih lea, ramenog miia imiia podlaktica, tako da im se tijelo ve razvija.Jaa i miie donjeg torza, noge i stopala, gurajuise naprijed. Roditelji i nastavnici trebaju poticati djecu na puzanje, ali naalost, daleko od togaponekad bude sluaj jer ovaj pokret esto zabranjuju.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  5/102

  5

  Penjanje

  Penjanje se javlja kao posebna vrsta

  kretanja. ak i prije nego djeca krenuhodati, ve se ele popeti na neki viipredmet (klupa, krevet, rub pjeanika). Satri godine penjanje je jo uvijek neizvjesno,oni takoer imaju problem pri sputanju.Od etvrte godine pa nadalje svi ti problemiobino nestaju. Djetetovo penjanje je viepouzdano i hrbarije. Kod njih preovladava

  vertikalno penjane razliite stepenice,zidii. Djeca se uvijek trebaju penjati uzprisustvo odrasle osobe. Penjanjem

  uglavnom razvija snagu, koordinaciju

  pokreta i ravnoteu.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  6/102

  6

  Bacanje, hvatanje, udaranje

  Trogodinje dijete u aktivnostima s loptom je esto neuspjeno. Bacanje i hvatanje se vode kao

  tee vjebe. Kada uhvati loptu ona mu esto padne na tlo, pogotovo ako mu je dodaje osoba kojaje njegov vrnjak. Slabo razvijene vjetine ocjenjivanja udaljenosti i procjene esto pridonosetome da ne moe pogoditi cilj (metu). Dijete u ovoj dobi je sposobno kotrljanjem dodavati loptuiz desne u lijevu ruku, iako mu to

  ponekad zna biti neugodno.

  Djeca s etiri godine puno sunaprednija kada su u pitanju osnovni

  elementi s loptom. Prilikom hvatanja

  su skoro uvijek uspjena, naudaljenosti od 3 metra pogaa razne

  ciljeve, gdje stavlja mnoge predmetekoje gaa. Takoer, oni pokuavajuda potiskuju loptu prema podu,

  prilikom ega je u potpunostiusmjeren na loptu.

  Nakon pete godine starosti je jouspjeniji, sada ve moe uskladitihodanje i tranje uz bacanje,hvatanje, dranje, voenje, odbijanje.To sve obavlja sve due i preciznije.Prilikom igre s loptom dijete je punospretnije. Uz osnovne aktivnosti s

  loptom dijete razvija koordinaciju,

  ravnoteu, jaa ruke i rameni pojas,preciznost dodavanja, hvatanja i

  udaranja, te razvija brzinu.

  Situacijska kretanja s loptom utiu narazvoj djetetove pozornosti isituacijskog razmiljanja. Naravno,timske igre s loptom razvijaju

  djetetovo potovanje razliitosti ipotovanje jednostavnih pravila.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  7/102

  7

  Podizanje, noenje, povlaenje, guranje

  Podizanje, noenje, povlaenje i guranje razliitih predmeta ima veliki uinak na jaanje djeteta,i ovo je veoma korisna vjeba. U odabiru ovih aktivnosti moramo biti veoma oprezni. Teina

  predmeta, koje dijete nosi, ne smije bitiprevelika (teina lopte koju upotrebljavamoza trening, ne smije biti tea od 2kg). Iakosu ovi zadaci takvi zadaci koji zahtjevaju

  vei oprez, to nije razlog da ihizbjegavamo.Naprotiv, oni se izvode kada god postoji

  prilika, jer jaaju dijete.

  Osobito su korisna u smislu organizacije, s

  njima navodimo dijete na pomo prilikompripreme i postavljanja razliitih rekvizita za

  igru. Lokomotorni zadaci e obino bitikratki, ponekad samo trenutni. U provedbiuvijek treba biti prisutna odrasla osoba.

  Vjeanje

  Djeca u dobi od tri godine ispituju vrstousvojih ruku pa se kai na niske grane ili na igralitu, sa etiri godine se ve koleba oko dranjaiznad grana/ipki. Sa petom godinom je puno vie okretniji u izvoenju ovih zadataka.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  8/102

  8

  Mali pokreti (fina motorika)

  Razvoj malih pokreta u ranomdijetetovom razdoblju se odraava

  porastom dijetetove kontrole, preciznostii napredak u razvoju koordiniranogpokreta oko-ruka. Nakon druge godine

  veina djece moe izgraditi toranj odosam kocki, u treoj godini dijete moeuliti pie u au, za nabadanje hrane veprimjenjuju vilice, nakon pete godine

  koristi i no za mazanje hrane na hljeb.Dijete je puno spretniji u oblaenju isvlaenju odjee prilikom spremanja. Udrugoj ili treoj godini se poinje

  samostalno oblaiti, ali jo uvijek odjeuoblai krivo. Trogodinje dijete ve imatendenciju da otkopa dugmad, ali nemoe zavezati vezice na cipelama,privrstiti patentni zatvara ili dugmad.Sa etiri i pet godina dijete postaje punovjetije u oblaenju i zakopavanjuvidljivih dugmadi, a sa est ve vjetozakopava skrivena dugmad, patentnezatvarae i vee vezice.

  Veina djece mlae od tri i pol godinepostupno moe oponaati crtanje jednostavnih geometrijskih oblika (najprije kruga, zatim znaka+, nakon toga kvadrat). U treoj ili etvrtoj godini ivota moe rezati papir karama po oznaenojliniji. U etvrtoj godini moe ispisati na veliki papir kaotino rasporeena slova i znakove, alisporim i manje preciznim pokretima. U petoj godini ve zna napisati svoje ime pisanim slovima,a neke brojeve i slova esto okrene (P, S, N, 3, 9...). estogodinjak ve pie bre slova i brojeve ito iz jednog poteza.

  Dobra upotreba ruku s kojim djeca piu ili crtaju obino se ne dogodi do treeg ili etvrtograzreda. Na ulazu u kolu koriste veoma puno vremena za pisanje i crtanje. Paralelno s razvojemzrelosti takoer se razvija dominacija lijeve ili desne noge (naprimjer, pri utiranju lopte), uha(prilikom razgovaranja na telefon) i oiju (naprimjer prilikom gledanja kroz otvor).

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  9/102

  9

  Spretnost na tlu

  Ovo se moe nazvati i akrobatika. Poetnogibanje / kretanje je elementarno (valjanje krozuzdunu osu), i izvode ga djeca od jedne godine.Postupno ti pokreti postaju sve sloenije fizikestrukture (stoj na lopaticama, valjanje kroz

  poprenu osu (naprijed i nazad), lasta, stoj narukama). Sve ove kretne strukture mogu lako

  izvoditi petogodinja djeca sama ili uz pomoodrasle osobe, ali vrlo vjeti u obavljanju ovihzadataka su djeca nakon este godine.

  Akrobatika ima irok ugled, ali i posebno vanuulogu u fizikom obrazovanju djece, zbog irokog izbora pokreta. Dijete s nekoliko jednostavnihi sloenih elemenata ui da bude gospodar svog tijela u prostoru, uglavnom razvija koordinacijukretanja cijelog tijela, snage, ravnoteu i fleksibilnost.

  Elementarne igre

  Kada govorimo o osnovnim igrama, mislimo

  prije svega na skupinu igara u kojima dijetekree. Kroz prirodne oblike vjebanja (hodanje,tranje, puzanje, skokovi, poskoci). Kada dijeteod tri godine sudjeluje u igri, ona mora bitijednostavna i sa ne pretjerano sloenimpravilima. Igre ne smiju biti monotone, jer dijete

  u tom dobu brzo izgubi koncentraciju ili izgubi

  zanimanje. Vole pjevati, i provode razneaktivnosti u ritmu, i izvode jednostavne plesne

  igrice. Od pete godine u grupnim (timskim)

  igrama teida ima neovisnu ulogu. Nije im viepotrebno da im odrasla osoba pokree igru, oni sami lako preuzimaju ulogu koordinatora ali iposmatraa.

  Poveana je koncentracija u provedbi odreenih zadataka, djeca pamte sve vie i vie. Odraslimogu puno pomoi tako to bi napravili domiljat i zanimljiv sadraj za djecu. Mada svijet mateu ovom razdoblju je veoma razvijen.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  10/102

  10

  Osnovni elementi razliitih sportskihigara

  Napredak u temeljnim motorikimsposobnostima rezultira boljoj

  koordinaciji i integraciji pokreta, to jepreduvjet za usvajanje sloenijih(sastavljenih) oblika kretanja koje su

  osnova svih sportova. Mnoga djeca sa6 godina ve plivaju, skijaju, voze

  bicikl i skuter. Sve su to oblicivjebanja s kojim djeca imaju veumogunost za razvoj motorikihsposobnosti.

  Djeca trebaju biti ohrabreni da sami

  trae put u rjeavanju problema kojeigre nalau, trebaju da probaju testiratirazne sportske i improvizirane rekvizite

  na svoj i jedinstven nain. Jasno,kreativna igra je ta koja je najvanijaupredkolskom razdoblju i ona provlaicrvenu nit kroz sve fizike aktivnosti.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  11/102

  11

  U ovoj knjizi emo predstaviti neke fizike aktivnosti koje djeca mogu provesti kod kue sasvojim roditeljima u kui ili s vrnjacima u vrtiu i koli. Za obavljanje vjebi potrebni suminimalni materijalni uslovi (prostor, improvizirani i standardni rekvizit). Kretni zadaci su

  prikladni za djecu predkolskog razdoblja, u dobi od 3 - 6 godina, ali vrlo lako se moguprilagoditi i za malo stariju djecu koji su u prvom ciklusu osnovne kole.

  Zadaci su podijeljeni u vie poglavlja. Raznovrsne i zanimljive igre za razvijanje djetetove matei daju mu mogunost da na svoj nain rijeava kretne probleme. Dijete razvija motorne i druge

  vjetine, a pri tome i neizmjerno uiva. Igre omoguavaju integraciju razliitih podrujadjelovanja (kretanje, prirode, jezik, drutvo, matematike i umjetnosti).

  Nadamo se da e mnoge fizike aktivnosti, koje su obogaene didaktikim preporukama pomoiroditeljima i onima koji e se nai u ulozi uitelja ili pedagoga.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  12/102

  12

  Igre s loptom i balonom

  Hop, hop, natrag i naprijed...Velika ili mala, kona, gumena ili pjenasta - moe bitilopta - rekvizit u igri koji nikada nije ne zabavan.

  Lako je nosimo, rolamo, drimo, odbijamo, bacamo,hvatamo ili se s njom igramo na mnogo zanimljivih

  naina.

  Ako nemamo pri ruci pravu loptu moete se igratijednostavno, doma ili u vrtiu sa improviziranomloptom od pjene, odjee ili papira. ak i balon

  razliitih boja mogu biti veoma korisni, pogotovo zaigranje kui ili malog prostora u igraonici, jer nemoemo razbiti nita. Posebno su pogodne za uenje

  odskakivanja i hvatanja, jer su veoma spori, tako da dijete ima dovoljno vremena izmeu bacanjai odbijanja za hvatanje. Mogu se izvoditi razliiti pokreti.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  13/102

  13

  Nosanje lopte ili balona

  Loptu ili balon lako nosimo na razliite naine: izmeu nogu, ispod brade, pod pazuhom...

  (hodamo, trimo, sunono skaemo...), na stomaku, dok hodamo na sve etiri.

  Svrha:

  Uz razne igre djeca stiu osjeaj za loptu, razvija koordinaciju pokreta i kreativnost i na taj nainse oputa i zabavlja.

  1. Konobar

  Trebamo (rekvizit): Reket ili kaiku, balon, loptu.Zadatak: Imitiramo konobara, koji na tacni (reketu ilikaici) nosi hranu (balon ili lopta) gostu.Savjet: Pokret moe biti izveden u hodanju, tranju,unju, hranu prenesemo iz desne u lijevu ruku.

  2. Svadbena torta

  Potrebno: al ili runik.Zadatak: U paru predstavljamo konobare,

  koji na pladnju (alu) donose svadbenu tortu(balon). al drimo za krajeve, tako da jelijepo zategnut.

  Savjet: Hodanje na poetku treba da budesporo, a zatim ubrzavamo. Pazimo da nam

  torta ne padne na pod.Mogunosti: Iako mijenjamo smjer(naprijed, nazad, u stranu) i nain kretanja; naput kretanja stavimo razliite prepreke (stol,stolicu, veliku plianu igraku, lonac...).

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  14/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  15/102

  15

  5. Ples kengura

  Potrebno:Balon

  Zadatak: uimo u paru, balon drimoelom i zajedno usklaeno skakuemo.Savjet: Prvo skakuemo u mjestu, zatim ulijevu stranu, u desnu stranu, u krug za 180

  stepeni.

  Upozorenje: Igrica je tea za izvesti, zbogtoga to su djeca razliite veliine, ili ako jepokuava izvesti odrasla osoba i dijete!

  6. Voz

  Potrebno: Balon

  Zadatak: Nalazimo se u paru, balon stavimoizmeu stomaka i lea partnera - vlak putujenaprijed ili nazad.

  Savjet: Moete hodati u paru bono (izmeu jebalon), u lijevu i desnu stranu.

  Ako imamo dovoljno prostora, moemo uz to to nosimo loptu narazne naine igrati i razliiteigre hvatanja. Ako se igra vie djece lako mogu organizovati neke takmiarske ili timske igre.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  16/102

  16

  Kotrljanje lopte

  Loptu kotrljamo oko prepreka razliitim dijelovima tijela (rukom, nogom, glavom...) i razliitimrekvizitima (palice, boce...).

  Svrha:Sa razliitim igricama dijete razvija spretnost kotrljanja lopte, sposobnost koordinacije kretanja,preciznost i kreativnost, pored toga on usvaja znanja i iz drugih podruja (usvaja osnoveraunanja, pojmove o godinjim dobima, zdravog naina ivota, poznavanje ivotinja...)

  1. Ko e zakotrljati loptu to blie uzici

  Zadatak: Na drugi kraj sobe poloimo ue ilipovuemo ravnu crtu. Najprije uzmemo teniskulopticu i pokuamo je zakotrljati to blie uzici,zatim zamjenimo i uzmemo laganu pjenastu

  lopticu... Razina snage kotrljanja loptice treba biti

  da se ona zaustavi to blie uzici?Savjet: Pokuati s loptama razliite veliine iteine.

  2. Ko e zakotrljati loptu izmeu posudica ada ih ne dotakne?

  Zadatak: Prazne posudice jogurta postavimo na

  dvije paralelne crte, tako da napravimo uzakhodnik. Lopticu pokuamo zakotrljati pohodniku, tako da ne dotakne posudice.

  Savjet: Kod mlae djece pravimo iri hodnik, astarijim ili iskusnijim ui.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  17/102

  17

  3. Baci kocku i pobijedi!!!

  Zadatak: Bacamo kocku; koliko je brojevana njoj toliko pokuaja imamo da

  zakotrljamo loptu prema bocama. Kolikoboca smo sruili?Savjet: Boce su oznaene sa brojevima od1 do 5. Rezultat je zbir brojeva, koji su na

  oborenim bocama. Svi obavljaju istizadatak, a zatim uporedimo rezultate.

  4. Skaka i strijelac

  Zadatak: Skaka skae iz stava raskoranognazad u stav spetni. Kada je skaka u stavuraskoranom, strelac mu pokuava zakotrljatiloptu izmeu nogu.Savjet: Skaka najprije skae u ritmu a zatimnepredvieno, tj. izvodi neoekivane skokovekoje strelac nagaa.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  18/102

  18

  5. Oponaajmo ivotinje na kartonu

  Zadatak: Loptu zakotrljamo rukom ili nogom premaokrenutim kartonima, koji su rasporeeni na podu.Na kartonima su slike ivotinja, koje je prethodnonacrtalo dijete. Na znak zakotrljamo loptu prema

  jednom kartonu, tajno pogledamo i ilustriramo

  kretanje te ivotinje. Drugi igra pogaa koja jeivotinja u pitanju.

  6. Pas lovi macu

  Zadatak: Prva lopta, koja predstavlja

  macu koja bjei, lagano zakotrljamodijete je pokuava stii sa drugom,mekanom loptom, koja predstavlja psa.

  Savjet: Maca moe biti mala ili velika,lako se kotrlja, skae... Pas je najboljiako ga predstavlja lopta od pjene, igrase lako izvodi i kui i u igraonicama.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  19/102

  19

  7. Proljee. ljeto, jesen, zima

  Zadatak: Dijete nacrta motive proljea, ljeta, jesenii zime na kartonu, koje objesimo na razliite zidove

  sobe. Kada izgovorimo naprimjer: Kesten!,zakotrljamo loptu prema slici koja simbolie jesen,kada izgovorimo naprimjer: Snjeko!, loptuzakotrljamo prema slici zime...

  Savjet: Umjesto kotrljanja lako moemo izvoditi idruge vrste kretanja (prenoenje lopte na raznenaine, voenje lopte, odbijanje balona...)

  8. Da - ne

  Zadatak: Na jednu stranu prostora objesimo

  karton na kojem je napisana rije DA, nadrugoj strani karton s rijei NE. Kadaizgovorimo rije koja predstavlja nezdravnain ivljenja (naprimjer puenje),zakotrljamo loptu prema zidu na kojem je

  objeen karton s rijei NE, ali kadaizgovorimo rije koja predstavlja zdravnain ivljenja (naprimjer biciklista),zakotrljamo loptu prema zidu na kojem je

  okaen karton sa rijei DA. Dijete pokua isam izmisliti rijei koje predstavljaju zdrav inezdrav nain ivota.Savjet: Umjesto kotrljanja lako moemoizvoditi i druge vrste kretanja (prenoenjelopte na razne naine, voenje lopte,odbijanje balona...)

  Mogunosti: S ovom igrom djeca lako ueali i utvruju znanja iz razliitih oblasti(matematike, prirode, drutva...)

  kaiku za kuhanje. Odbijanje balona sakuhaom zahtjeva vie spretnosti, jer jeodbojna povrina manja.Mogunosti:Po prostoru napravimo barijere,naprimjer vreice rie. Prelazimo vreice iodbijamo balon. Pazimo, da balon ne padne na pod.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  20/102

  20

  Odbijanje lopte ili balona

  Kako su baloni predivni!

  Lako ih odbijamo s razliitim dijelovima tijela (nogom, elom, grudima...) ili razliitimrekvizitima (reketom, palicom...).

  Svrha:Sa razliitim igricama dijete razvija spretnost odbijanja lopte, sposobnost koordinacije kretanja,preciznost i kreativnost, pored toga on usvaja znanja i iz drugih podruja (utvruje boje, uibrojeve, raunanje...).

  Znamo li kako se nazivaju svi dijelovi tijela?

  Ko e vie odbiti balon iste boje, ali da ne padne na tlo u

  meuvremenu?

  Pokuati odbiti svaki balon druge boje!

  1. Osvojite balon

  Svrha: Sa igricom razvijamo preciznost

  udaranja.Potrebno: Balon, koji je privren na uzicukoja slobodno visi, novinski papir.

  Zadatak: Balon se nalazi na podu, a mi ga

  gaamo sa odreene udaljenosti. Da igricabude zanimljivija, postavimo vie loptica, kojenapravimo od novinskog papira kojima

  ciljamo balon pokuavajui ga odgurati docilja.

  Mogunosti: Balon slobodno visi na uzici. Usobi se moe odrediti vie mjesta s kojih

  ciljamo balon. Mjesta sva oznaimo. Moeteobjesiti vie balona razliitih boja. Odredimokoje boje balone smijemo pogoditi. Balone

  moemo gaati i uz pomo napravljenjeprake.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  21/102

  21

  2. Odbijamo balon

  Svrha: Sa igricom razvijamo spretnostodbijanja.Potrebno: Balon, reket ili kaika.Zadatak: Pokuamo to vie odbiti balon,oboje pokuavamo. Ako imamo dovoljnoprostora, lako napravimo mreu i igramotenisa.

  Savjet: Moemo lako upotrijebiti bilo kakavreket. Kako je veina reketa prevelika ilipreteka, tako da ga sami moemo vrlo lakonapraviti. U trgovini moemo uzeti veliku

  kartonsku kutiju. Na karton nacrtamo reket iizreemo ga. ak moemo i dva nacrtati istablizu i zalijepiti ih, da bi reket bio vri.

  Djeca takoer mogu i obojiti reket. Doma lako mogu upotrijebiti

  3. Meduze

  Svrha: Sa igricom dijete razvija sposobnost

  samostalnog rjeenja kretnih problema.Potrebno: Balon

  Zadatak: Balon predstavlja meduzu, koja

  nas lako moe opei. Zato je pokuavamogurnuti natrag daleko od nas bez dodira:maemo rukama, nogama, udaramo...Savjet: Dijete podstaknemo da izmisli svoj

  nain, kojim potezom da odmakne balon todalje od sebe.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  22/102

  22

  Voenje lopteZa voenje nam je potrebna lopta, koja se dobro odbija. Loptu vodimo tako da smo u koljenima i

  trupu malo savijeni. Pogled pokuamo usmjeriti naprijed, a ne samo na loptu. Loptu ne vodimo sapotpuno ispruenim dlanom. Takoer ne smijemo zanemariti i slabiju ruku. Vodimo i sadesnom i lijevom rukom.

  Svrha:Dijete sa igricama dobija osjeaj za voenje lopte, pri emu je njegov pogled usredoen nadogaanja oko njega.

  1. Prati i imitiraj me!

  Potrebno: Lopta sa pravilnim odbijanjem.

  Zadatak: Prvi u paru izvodi odreene pokrete(naprimjer vodi loptu s desnom rukom, pa jebaca u zrak, pa je stavi na trbuh...) drugi ga

  mora pratiti i tano izvoditi njegove kretnje.Zatim se zamjene.

  2. Semafor

  Potrebno: Lopta s pravilnim odbijanjem, tri

  kartona ili druga predmeta (narandaste, crvenei zelene boje).Zadatak: Odrasli (ili dijete) digne zeleni

  predmet, tada dijete vodi loptu po prostoru.

  Kada digne crveni predmet, dijete se zaustavi iuhvati loptu u ruke, a kada pokae narandastipredmet, vodi loptu u mjestu.

  Mogunosti: Loptu mogu voditi istovremeno i

  oba igraa, pri emu jedan od njih izgovaraboje. Ovu opciju treba izabrati kad dijete imapotekoa u voenju lopte. Jer tada je pogleddijeteta vie usmjeren na loptu a manje naokolinu.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  23/102

  23

  Bacanje lopte

  Bacanje nam obino ide dobro. Ako bacamo s desnom rukom, lijeva noga je pomjerena naprijed.

  1. Bacanje i hvatanje lopte u igri

  Svrha: Sa igrom dijete objedinjuje spretnost

  bacanja i hvatanja, pored toga ui razliiterijei, njihovu vanost, bogat vokabular.Potrebno: Razliite lopte (boje, teine,materijala...).

  Zadatak: Stojimo na odreenoj razdaljini oddjeteta (gledamo na djetetove sposobnosti iznanja) i dodajemo se loptom.

  Da bi igra bila zanimljivija, svaki put kadabacimo loptu kaemo rije, a dijete trai njemu

  suprotnost (naprimjer: dan-no, sunce-kia,srea-alost...) ili moemo traiti sinonimrijei o zdravom nainu ivota, nabrajamobiljke, ivotinje, rijei na isto prvo slovo.Mogunosti: Sve ove naine lakoupotrebljavamo kada loptu kotrljamo ili

  prenosimo na razne naine, odbijamo balon, iliako ukljuimo jo neki rekvizit, naprimjerdodavanje lopte s palicom, odbijanje balona sa

  plastinom bocom.Djeca u tom razdoblju imaju vrlo razvijenu

  matu, zato vrlo lako zajedno moemoizmisliti pravila.

  Pravila odreujemo zajedno. Svako moe reijednu rije. Onaj koji je u vrsti do njega moraponoviti itav niz rijei. Naprimjer, ako jeneko u igri rastresen, dajemo dodatni zadatak

  (naprimjer bacanje na ko, zadati unjeve,pjevati pjesmicu...).

  Savjet: Potiemo dijete, da sam predlae nain

  igre.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  24/102

  24

  2. Gradimo i ruimo toranj

  Svrha: Sa igricom dijete razvija

  koordinaciju ruku i preciznost udaranja.Potrebno: Jogurtove plastine ae i meku

  lopticu.Zadatak: Od jogurtovih aica napravimoto vii ali piramidalni toranj. Zatimodredimo liniju s koje gaamo piramidu.Za vie zanimljivu igricu odredimo veurazdaljinu s koje ciljamo piramidu. tosmo vie udaljeni, vie bodove moete dadobijete.

  Savjet: Umjesto jogurta aa takoer mogu koristiti razne boce ili kutije cipela. Proizvoljnostavite ih u nekom obliku, a zatim ih pokuate pogoditi s razliitih udaljenosti i na razliite naine

  (sa obje ruke iznad glave, sa jednom rukom, kotrljanjem lopte, potiskom sa grudi). Moemoupotrijebiti i lopte raznih veliina. Za manju djecu lopta mora biti preciznija da bi pogodili cilj.

  3. Tko e pogoditi vie alica?

  Svrha: Dijete razvija tanost udaranja.Potrebno: Jogurtove alice, mekaneloptice.Zadatak: Na sredinu igraonice

  postavimo jogurtove aice. Dijetestane na jednu stranu igraonice, a

  odrasli ili njegov vrnjak na drugustranu. Razdaljina izmeu aica inatjecatelja je jednaka. Svaki od njih

  ima na raspolaganju isti broj loptica, skojima pokuava pogoditi to vieaica. Pobjednik je onaj koji uz pomoloptica vie aica gurne na suprotnu stranu.

  Mogunosti:Moemo odrediti vrijeme (naprimjer dvije minute) u kojem moramo to vie aicaprebaciti u drugo polje. Nakon isteka vremena prebrojimo aice.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  25/102

  25

  4. Lopta Marogica

  Svrha: Dijete s igricom razvija smisao zabacanje lopte i sposobnost boljeg opaanja

  (promatranje).Potrebno: Pjenaste lopte, po mogunostirazliitih veliina, boje, oblika i razliitihmaterijala.

  Zadatak: Dijete baca loptu partneru i pri

  tome izgovara: Leti, leti sada loptica,loptica Marogica. Zatim zatvori oi.Partner lopticu sakrije u manjem prostoru i

  kae: Jedan, dva, tri, ogice vie nema!Dijete zatim pokua lopticu to prije nai.Mogunost:Ako sudjeluje vei broj djece,

  oni stoje u vrsti, a loptu sakriju iza sebe. Dijete koje je bacalo lopticu, mora sa pozornou daopazi ko dri lopticu iza sebe.

  Savjet: Odrasli lako mogu usmjeravati sa rijeima (naprimjer vrue kada je lopta veoma blizu,toplo kada je blizu, hladno kada je dalje i ledeno kada nije ni blizu lopte.

  5. Cilj

  Zadatak: Od kartona napravimo veliki

  cilj (cilj je isti kao pikado). Cilj

  montiramo na zid u visini oiju da bi seigra lake igrala. Dijete stoji na startnojcrti, priblino dva metra udaljeno odcilja i pokua sa malom lopticompogoditi u sredini. Sve zadatkelako moemo i bodovati.Mogunost: Dijetetu zaveemo oi. Saispruenom rukom i kaiprstom hodaprema cilju i pokuava na slijepopogoditi sredinu cilja.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  26/102

  26

  Igrajmo se razliitih igrica, s kojima kod djece razvijamo tanost udaranja (odbijanje).

  Ko e s lopticom pogoditi

  vijau (koja se savija), savelikom (malom) loptom?

  S lopticom pokuamopogoditi mirujue(njihajue) zvono!

  S lopticom pokuamo pogoditi kroz okrugli obru.

  S lopticom pokuamopogoditi kroz obru (kojiprijateljpridrava), dri ga

  visoko (ili ga pomjera).

  Sa mekom lopticom

  pokuamo pogoditi velikibalon!

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  27/102

  27

  Hvatanje

  Loptu pokuamo uhvatiti sa dvije ali i sa jednom rukom. Loptu lako hvatamo i uz pomorazliitih "zamki" (odrezana boca od omekivaa za ve, odrezana boca jogurtove ae, ae,kantom, runikom, vreom...).

  1. Stani i ulovi

  Svrha: Ova igra e pomoi djetetu darazvije preciznost hvatanja.

  Potrebno: Drvenu plou, koju moetesami napraviti, vreicu rie (koju moeteskupa sa djetetom oblikovati u ivotinju

  ili objekt) ili meku lopticu.

  Koje su dimenzije daske?

  Daska: Os:

  Duina: 76 cm Promjer: 2,2 cmirina: 13 cm Duina: 18 cm.

  Zadatak: Postavite dasku na pod, gdje na

  jednu stranu postavimo vreicu rie ilimeku lopticu. Dijete s jednom nogom

  stoji na drugoj strani daske, gdje je

  oznaeno stopalo. Kada to uradi, vreanapunjena riom ili mekana lopta odskoiu zrak i dijete je pokua uhvatiti.Savjet: Dijete moe lako loviti vreicu s

  riom ili malu lopticu uz pomonapravljenog lovca (plastina boca saodrezanim gornjim dijelom, koju dri u jednoj ruci).

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  28/102

  28

  2.Zid dodaje

  Svrha: Dijete usavrava tanost hvatanja.Potrebno: Meka lopta

  Zadatak: Dijete meku loptu baci u zid, pokua jeuhvatiti prije nego padne na pod.

  Mogunosti:Loptu lako hvatamo u paru (jednomjedna, drugi put druga). Djeca se mogu i takmiiti,ko e izvesti zadatak sa najvee daljine a da mulopta ne padne na pod. Razdaljinu od zida lako

  poveavamo.Savjet: Izmeu bacanja lopte od zid zajedno sa

  djetetom recitiramo tekst i slijedimo upute.

  Kada se desi greka onda igramo iz poetka. Moese igrati i na ispadanje.

  OE (bacimo loptu od zid)Ne mrdam se (postanemo ukoeni)Ne smijem se (imam ozbiljan izraz na licu)

  S jednom nogom (stojimo na jednoj nozi)

  S drugom nogom (stojimo na drugoj nozi)S jednom rukom (bacamo s jednom rukom)

  S drugom rukom (bacamo s drugom rukom)

  Uz poskok (poskoimo u zrak)Put oko svijeta (prvo uhvatimo loptu, a zatim se zavrtimo

  oko svoje ose)

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  29/102

  29

  Aktivnosti na velikoj gumenoj lopti

  Velika gumena lopta (fitball) je rekvizit koji se moe nai u mnogim kuama, esto se takoerupotrebljava u vrtiima i kolama.Prema strunjacima gumenu loptu moemo koristiti umjesto stola, samo to moramo optimalno

  sjesti na njega, ako elimo zadrati ravnoteni poloaj. Lopta mora biti primjerena uzrastu, daje u koljenu priblino 90 do 100 stupnjeva. S njom lako izvodimo razliite kretne zadatke.Svrha:

  Djeca sa ljuljanjem i valjanjem na lopti koje moraju obavljati mirno, razvijaju sposobnost

  ravnotee i pokretnosti.

  Savjet:Prije valjanja i ljuljanja dijete

  se proizvoljno igra sa loptom: lako je

  kotrlja, nosi, baca... Preporuljivo jeda se ljuljanje obavlja na nekoj mekoj

  podlozi.

  1. Ljuljanje na stranjem dijelu

  Zadatak: Dijete sjedne na loptu,

  pridravamo ga za bokove ili ramena injeno ga ljuljamo naprijed - nazad.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  30/102

  30

  Kada se ohrabri, legne preko lopte gdje ga

  jednom rukom pridravamo za rame, a drugomza bok i njeno ga ljuljamo naprijed nazad.Ohrabrimo ga da lei na lopti potpuno oputenosa zategnutim rukama i ljuljamo ga naprijed i

  nazad.

  Dijete uhvatimo za koljena i zaljuljamo ga tovie nazad. Dijete istegne ruke iznad glave, aglava i vrat su potpuno oputeni.

  Dijete uhvatimo za glenjeve i zaljuljamo ganjeno to vie nazad, tako da rukama dodirnepod. Glava i vrat su potpuno oputeni.Dijete drimo za glenjeve, zaljuljamo ga skroznazad i ohrabrimo da se rukama gurne od tlo,

  zatim ga vratimo na vrh lopte.

  Dijete drimo za glenjevei i zaljuljamo ga nazad.Kada rukama dotakne pod, stavimo ga da stoji narukama.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  31/102

  31

  U stoju na rukama dijete podigne glavu, zatim ga

  spustimo na tlo da lei na stomaku.

  Dijete lei na leima, noge postavi naloptu i digne bokove. Zatim pokuakotrljati lotpu naprijed i nazad s nogama,ali bez pomjeranja bokova.

  Dijete lei na leima s nogama uhvati loptu iprenese je preko glave nazad, da se s njom

  dotakne pod. Zatim je prenese opet naprijeditd...

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  32/102

  32

  2. Ljuljanje na trbuhu

  Zadatak: Dijete sjedi na lopti, drimo ga zapodlakticu. Ohrabrimo ga da se savije naprijedi da rukama i nogama zagrli loptu. Zatim ga

  par puta njeno zaljuljamo.

  Dijete lei na stomaku. Ohrabrimo ga da lei

  potpuno oputeno sa zategnutim rukama iljuljamo ga naprijed i nazad. Kada mu sekretanje svidi onda ga zaljuljamo tako da

  rukama dodirne pod.

  Lei na trbuhu i naizmjenino podie lijevu padesnu nogu.

  Lei na trbuhu i hoda rukama, oslanjajui sena pod, tako da podigne noge i koljena na

  loptu, pa nazad.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  33/102

  33

  Dijete lei na trbuhu, uhvatimo ga za ruke,a on pokua podignuti obje nogeistovremeno. Kada uspostavi ravnoteu miga na trenutak spustimo.

  3. Ljuljanje na boku

  Zadatak: Dijete lei na boku na lopti, a mi gadrimo za lijevu podlakticu i lijevu nogu iznadglenja. Ljuljamo ga naprijed i nazad, tako da sdesnom rukom dotakne pod.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  34/102

  34

  Savjet:

  Dijete podstiemo na matovito igranje s razliitimloptama, ilustrirajui razliite objekte.

  Djetetu trebamo omoguiti igranje s razliitim loptama(velikim, malim, laganim, teim, tvrdim, mekanim, sa dobrimili slabim odbijanjenm, razliitih boja i oblika), jer s tim dobijarazliito motoriko iskustvo.

  Neke aktivnosti s loptom (naprimjer hvatanje, bacanje,pogaanje cilja) dijete izvodi veoma lako, kod kue ali i uvrtiu s loptama napravljenim od pjene, odjee ili papira,

  namjenjenim za igranje nogometnih, rukometnih ilikoarkakih igara, ili razliitim gumenim loptama nanapuhavanje.

  Za poboljanje i zanimljivije vjebanje moemoupotrebljavati i razliite rekvizite, s kojima dijete lake i breusvaja osnovne kretnje s loptom (daska za hvatanje, boce...).

  Djetetu moramo pokazati svoje zadovoljstvo za njegovouspjeno rjeavanje problema, i pohvaliti ga za njegov

  napredak.

  Pozitivno ohrabrivanje je jedno od osnovnihmotivacijskih sredstava u radu s najmlaima.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  35/102

  35

  Igre sa novinskim papirom

  Za sportske igre i razvijanje kreativnosti ne trebateuvijek sportske rekvizite ili moderne igrake.Zanimljivije igrice lako izvodimo i sa obinimpredmetima, koje naemo kui, naprimjer novinskipapir.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  36/102

  36

  Svrha:

  S razliitim igricama sa novinskim papirom dijete razvija matu i kreativnost, sposobnostkoordinacije kretanja, orijentaciju u prostoru, sposobnost sluanja i razlikovanja zvukova, jaastopala i razvija osjeaj u nogama.

  1. Prenoenje novina na neobian nain

  Zadatak: Novinski papir lako stavimo izmeunogu, pod bradu..ili ga prenosimo na toneobiniji nain. Lako se zabavimo i u paru:novinski papir je izmeu ramena, izmeuzadnjica, izmeu ela itd...

  2. itaj novine

  Zadatak: Novine sloimo u veliinupriblino 15 sa 15 cm, te ih drimopriblino oko 15 cm od djetetovih oiju.Zatim polako pomjerimo ruku, u kojoj

  drimo novine, koje dijete pokuavaslijediti i odravati isti razmak izmeuoiju i novina. Pokuavamo staviti dijete uto neobiniji poloaj!

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  37/102

  37

  3. Borba bikova

  Zadatak: U rukama s obje strane drimootvorene novine i oponaamo borca s

  bikovima. Dijete predstavlja bika, koji sezatri u novine.Mogunosti: Onaj koji dri novine sepremjeta u prostoru, a dijete se zatri unovine sa razliitim dijelovima tijela(rukama, nogama, ramenom,

  stranjicom...).

  4. Supermen

  Zadatak: Dijete dri novinski papir saobje ruke iza glave, kada tri novinalepra nazad (glumi supermena).Mogunosti: Dijete dri novine samo sjednom rukom, pa one lepraju po strani.Mijenjamo lako smjer (naprijed, sa

  strane, nazad...) i naine kretanja, na podpostavimo razliite prepreke (sto, stolicu,veliku plianu igraku, lonac...).

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  38/102

  38

  5. Pregaa

  Zadatak: Dijete poloi novine na prsa i tripo igralitu. Pri tranju novine ne smiju

  drati rukama, ruke dri u odruenju.Mogunosti: Igru lako uinimozanimljivijom ako lovimo papir na prsa, a da

  papir pri tome papir ne padne na pod. Kada

  papir padne na tlo jednom, onda se zamjeneako se igra u paru.

  6. Jaha

  Zadatak: Novinski papir savijemo u rolnu te

  ga zajaemo i galopiramo u prostoru.Mogunosti:Lako mijenjamo smjer (naprijed,bono, nazad...) i naine kretanja, na podpostavimo i razne prepreke (sto, stolicu,

  veliku igraku, lonac).

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  39/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  40/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  41/102

  41

  11. Smee

  Zadatak: Od novinskog papira napravimoloptice koje bacamo na suprotno polje. Kood nas ima manje smea na svojoj strani?Mogunosti: Ako elimo da igra budeintenzivnija samo poveamo razdaljinuizmeu djece. Djeca u tijeku igre kupe iprebacuju loptice na suprotnu stranu.

  12. Modna pista

  Zadatak: Hodamo po uetu, preskaemo,usput predstavljamo svoju kreaciju koja je

  napravljena od papira (vrpce, haljine,kravate..).

  Mogunosti:Dok hodamo po modnoj pisti,lako prelazimo razliite prepreke(jogurtove aice, vreice rie, boce,lopte...).

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  42/102

  42

  13. Zvuci

  Zadatak: Dijete ima zatvorene oi, dok miizvodimo razliite zvukove sa novinskimpapirom. Zatim ih pokuava zapamtiti i ponovitisa svojim komadom papira.

  14. Kretanje po papiru

  Zadatak: Dijete istrauje razliite nainekretanja po papiru. Hoda potpuno tiho, glasno,

  kratko, uzrokuje to vie razliitih zvukova.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  43/102

  43

  15. Kako daleko leti?

  Zadatak: Od novinskog papira napravimo

  razliite avione , koje dijete pokua poslatito dalje.Mogunosti: Ako imamo dovoljnoprostora, lako moemo avione bacati ukretanju. aljemo ih u odreeni cilj (kutiju,ko, obru...).

  16. Rastrgajmo papir!

  Zadatak: Dijete rastrga sropalima

  novinski papir u to vie komada!Mogunosti:S prstima na nogama lakohvata komade papira i premjeta ih ukutiju, obru...

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  44/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  45/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  46/102

  46

  Kretanje s rukama i nogama

  Pogotovo u prvim godinama ivota djeca osjeaju,

  vide, otkrivaju i istrauju svijet oko sebe. Zato jepotrebno kretnu aktivnost usmjeriti na podrujeosjetila. To ukljuuje palpaciju s rukama, nogama,posebno prstima, pri emu dijete upoznaje svojstvapredmeta (naprimjer tvrdo-meko, glatko-hrapavo...)

  upoznaje razliita agregatna stanja (voda, led,snijeg) razvoj dodirnog osjetila cijelog tijela

  (naprimjer strujanje zraka).

  Sa najmlaom djecom se igra uz pomo razliitihrekvizita, boja, oblika i veliina.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  47/102

  47

  1. Mi smo stvorili

  Svrha: Dijete razvija rune tj. spretnost prstiju.Potrebno: Pjenaste loptice, salvetice, razliitepoklopce, ploaste predmete... Razliitih boja,

  teine, oblika, veliine i razliitih materijala.Zadatak: Dijete se spontano igra s rekvizitima, ipokuava napraviti zamiljenu ivotinju, predmet,vozilo...

  Savjet: Dijete treba da s odraslom osobom

  razgovara i objanjava kakve boje, oblika jepredmet, slae loptice, poklopce i druge rekvizitete ih razdvaja po boji, veliini, obliku...Podstiemo ga da upotrebljava izraze za koliinu(naprimjer veliko-malo) ili druge izraze (naprimjerteko-lako).

  2. Tajanstvena vrea

  Svrha: Dijete razvija sposobnost dodirnog

  raspoznavanja i proiruje vokabular.Potrebno: Neprozirnu vreu (moe biti odtaknine), razliite male sportske ili drugerekvizite, naprimjer gumene loptice s

  dlaicama, kone lopte, meke pjenaste lopte,tipaljke za odjeu, plastine kljueve...Zadatak: U vreu sakrijemo razliite malerekvizite. DIjete izabere jedan predmet (driga u vrei), ali ga rukama ispituje i pokuavaopisati, kakvog je oblika, da li je mekan,tvrd, velik, mali, gladak, hrapav... Pokuamopogoditi kakav predmet dri! Kada tozamislimo, dijete ga izvadi iz vree i kaenam i njegovu boju.Mogunosti: Dijete ne mora imati vreu.Takoer moe pomoi i kutija za praak za pranje, na kojem napravimo rupe za ruke. Djeca krozotvore pokuavaju opisatipredmete.Savjet:Najbolje da se rekviziti razlikuju po teini, materijalu, veliini, obliku...

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  48/102

  48

  3. Odabiremo papir s prstima na nogama

  Svrha: Jaamo miie stopala.Potrebno: Novinski papir ili papirnate maramice,

  ko ili papirna kutija.Zadatak: Od papira napravimo "lopte" razliitihveliina. S prstima na nogama ih pokuavamopokupiti.

  Mogunosti: "Lopte" lako prenosimo u ko. Alipapir ne smijemo spustiti na pod. Dijete samo

  izmisli nain kako e se kretati oko koa. Moeskakati samo na jednoj nozi, hodati na peti s

  prstima podignutim od poda... S prstima kupi i

  druge manje predmete, olovke, vee dugme,odjeu ili maramicu...

  4. Utakmica s runikom

  Svrha: S igrom jaamo miie stopala itrbuha.Potrebno: Maramica, al ili runik.Zadatak: Dijete i odrasli ili vrnjak sjedejedan nasuprot drugog, ispred sebe imaju

  runik. Na znak runik hvataju s prstima nanogama i pokuavaju istrgnuti drugu izprstiju.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  49/102

  49

  5. Pisanje nogama

  Svrha: Zabava, razvijati spretnost upravljanja snogama.Potrebno: Olovka ili bojice, veliki papir.

  Zadatak: Dijete pokua na papir pisati sa nogom.Prvo pie samo ravne i vigujaste crte i razliiteoblike, zatim pokua nacrtati neku sliku.Savjet: Dijete prvo pie s jednom nogom zatimdrugom, a onda pokua istovremeno.

  6. Gradimo toranj od kocki

  Svrha: Dijete jaa miie stopala i razvijaspretnost upravljanja nogama.

  Potrebno: Razliite kocke.Zadatak: Dijetetu damo na raspologanje

  samo velike kocke, ali da ih nogama

  postavlja u nizu pravei toranj. Kada je vedovoljno spretan, onda moe praviti i kuuod razliitih veliina kocki.Savjet: Ove su igrice dobre jer ih moemoizvoditi i na plai, slaemo raznekamenie...Mogunosti:Dijete lako igricu izvodi sjednom nogom, a zatim i sa drugom ili akistovremeno.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  50/102

  50

  7. Pronai odgovorajui otvor

  Svrha: Dijete razvija spretnost prstiju, sposobnost

  raspoznavanja dodirom, prepoznavanje razliitihoblika.Potrebno: Kartonska kutija kojoj zalijepimo dno; na

  gornjoj ploi izreemo razliite oblike: kvadrat, trokut,zvijezdu, krug.

  Zadatak: Dijetetu zaveemo oi. Izabere jedan obliki prinese ga kutiji (partner ga usmjerava) da opipa

  razliite otvore. Kada nae odgovarajui oblik,ubaci ga u kutiju otvora i uz pomo partnera ode podrugi oblik.Savjet: Ako je dijete manje ne treba zatvarati oi.

  8. Pogodite ta se promijenilo!

  Svrha: Dijete razvija sposobnost opaanja imemoriju.

  Potrebno: Razni mali predmeti, koje

  moemo nai meu igrakama: lopte,pliane igrake, jogurtove ae...Zadatak: U jednom nizu ili vrsti postavimo

  predmete. Dijete pokua zapamtiti njihovredoslijed, zatim zatvori oi. On pokuasloiti njih po redu, jer smo prije togapromijenili redoslijed.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  51/102

  51

  Oputajue aktivnosti

  Pogreno je miljenje da su oputajue ( rekreacijske )aktivnosti potrebne samo. Dijete treba poticati da

  upozna svoje tijelo i da samo otkrije u kojem dijelu i

  kada osjea stres, da bi je se mogao osloboditi.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  52/102

  52

  Dijete se opusti i umiri, postepeno shvaa svoje tijelo i postaje svjestan sebe, a to vea njegovusamosvijest i samopouzdanje.

  1. Kontura tijela

  Svrha: S igricom se dijete opusti i umiri, a pri

  tom upoznaje svoje tijelo, otkriva dijelove

  tijela, takoer i one dijelove koje voli i gdje jelijepi ugodan dodir, prepoznaje osjeaj teine,jednostavnosti, mekoe, tvrdoe...Potrebno: Razliite predmete ( salveticu,lopticu s izboinama, lopticu sa dlaicama,ptiije pero, list papira, glatki ili dlakavi list,

  kaiku...).Zadatak: Dijete legne na lea, a mi mu sapredmetom naprimjer salvetica, njeno ipolako okruimo oko tijela. Prvo zaponemood glave, zatim desna ruka, okruimo okosvih prstiju, nakon toga desnu stranu do

  boka...tako sve dok ne doemo opet napoetak. Zatim se dijete okrene na stomakgdje opet ponovimo sve.Savjet: Djeca mogu pogaat ime ihdodirujemo. Govori nam da li je predmet

  gladak, hrapav, lak, teak, okrugao... Kadapogodi predmet onda uzmemo drugi, ilipromijenimo uloge.

  Mogunosti: Dijete moe lei i na velikipapir tako da lako moemo nacrtati njegoveprave konture tijela. Sliku lako moemo iobojiti. I uporedimo sa svojim tijelom

  gledajui se u ogledalu.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  53/102

  53

  2. Prepusti se partneru

  Svrha: S igricom dijete razvija orjentaciju u

  prostoru i povjerenje u partnera.Potrebno: 2 salvete

  Zadatak: Prije nego to mu sveemo oi, prvodijete treba da pogleda prostor. Zatim se s objeruke primimo za krajeve salvete i prepustimo se

  partneru da nas vodi po prostoru.

  Mogunosti:Dijete moemo voditi po prostorutako da stojimo iza njega i da ga usmjeravamo

  rukama na ramenima, po desnom ramenu ( treba

  da ide na desnu stranu ), po lijevom ( kree se nalijevu stranu ), laganim dodirom po leima ( kreese naprijed ).Savjet: Neverbalne naredbe moete sami

  izmisliti, tako da djeca unu, poskoe...

  3. Vaga

  Svrha: S igricom dijete razvija ravnoteu istie povjerenje u prijatelje.Zadatak: Dijete u sredini treba biti ravno i

  vrsto. Ruke prekrii na prstima i zatvori oi.Ostala djeca stoje u krugu oko njega udaljeni

  otprilike jedan korak. Na znak dijete u

  sredini ponu dodavati u vie smjerova uhvate ga rukama i proslijede ga prijatelju.

  Bitno je da ga njeno uhvatimo, ali da gaprvo pustimo da malo pada i da ga na koncu

  uhvatimo.Savjet: Kada se igramo prvi put, bilo bi

  dobro da je na nekoj podlozi. Tako lako

  moemo izbjei pad na pod.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  54/102

  54

  4. Lutka

  Svrha: Dijete stie osjeaj oputenosti cijelog tijela.Potrebno: Dui al ili komad odjee koji na krajumoemo zavezati da napravimo neku vrstu

  zakake.Zadatak: Dijete motiviramo rijeima ''Ti si lutkana koncu''. Ja te pomjeram. Ti ne mora raditi nita.Dignemo djetetovu nogu i ubacimo je u zakaku.Kada podignemo al, tako se podigne i njegovanoga koju vodimo u raznim smjerovima; dignemo

  je prema gore, zatim malo spustimo, povlaimo jelijevo i desno... Dijete ne smije biti aktivno, mora

  se potpuno opustiti. Moemo i obje noge u istovrijeme ili ruke. Igra je puno bolja ako sluamo iodgovarajuu muziku.

  5. Osjeti i pokai

  Svrha: S igricom dijete razvija

  sposobnost raspoznavanja dodirnim

  osjeajem i osjeaj svijesti o vlastitomtijelu.

  Potrebno: Salvetica za oiZadatak: Ako je dijete nie od naspostavimo se u odgovarajui poloaj (naprimjer sjedimo turski, desna ruka nam

  je na glavi, a lijeva iza tijela. Dijete

  opipa nae dranje tijela i pokua nasimitirati. Na kraju otvori oi ( odveepovezicu ) i pogleda da li se razlikuje.

  Zatim zamjenimo uloge.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  55/102

  55

  6. Ogledalo

  Svrha: S igricom dijete razvija sposobnost

  pozornijeg opaanja i koordinacije kretanja.Potrebno: Razni rekviziti ili moemoupotrijebiti svoje tijelo.Zadatak: Jedan u paru pone raditi neko

  kretanje. Drugi je njegova slika u ogledalu imora ga imitirati. Naprimjer: jedan dignelijevu nogu, drugi mora dignuti desnu nogu,

  jedan vodi loptu desnom rukom u desnu

  stranu, drugi pokua voditi loptu lijevomrukom u lijevu stranu...

  Mogunosti: Kretanje iako izvodimo i umjestu kao i u prostoru sa rekvizitima (loptom, vijaom, bocom ) ali i bez rekvizita.

  Savjet: Na kraju igre razmijenimo miljenja; ta nam se inilo teko, koje je bilo najzabavnije...

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  56/102

  56

  Masaa

  Masaa je jednostavan nain da se opustite i izvor smirenja. Djeca se vrlo lakoprepustenjegovom oputajuem uinku. Uivaju pri milovanju, tapkanju, gnjeenju, pa se esto i samimasiraju, uivaju u fizikom kontaktu.

  Masaa je i davanje i primanje. Dijete kada masira partnera vidi spretnost i razvija spretnostsvojih ruku, upoznaje tijelo. A kada se prepusti partneru, kada stekne njegovo povjerenje onda se

  potpuno opusti.

  1. Crvenkapica

  Crvenkapica ide kroz umu da posjeti baku sa kaiprstom i srednjim prstom se etamo po

  leima.

  Zatim ugleda divne ruice pa ih ubere - sprstima njeno tipamo lea.

  Nabere baki i neke gljives prstima njenotipamo lea i onda zavrtimo prstima okreuizglob.

  Zatim dolazi vuks dlanovima se naslonimoi vodamo naokolo.

  Vuk i crvenkapica hodaju zajedno prema baki- s jednom rukom smo dlanom naslonjeni na

  lea, a s drugom se etamo prstima poleima.

  Vuk ode bre s dlanovima se naslonimo nalea i brzo ih premjetamo po leima.

  I vuk stigne prije crvenkapice, napravi veliku

  buku - s dlanovima gladimo lea.

  Stigne i crvenkapica i pokuca na vratakucamo po leima.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  57/102

  57

  Ui u kuu s kaiprstom i srednjim etamo po leima.

  Pita, zato ima tako velike oi na leima nacrtamo oi.

  Zato imas tako velike ui na leima nacrtamo velike ui.

  Zato ima tako velika usta - na leima poloimo dlan i pomjeramo i skupljamo prste ( vaemoustima ).

  Vuk pojede crvenkapicu, ali prie i lovac po leima neizmjenino postavljamo prste.

  Vuku izree stomak s dlanom na stranu pomjeramo gore-dole po leima.

  Pa ga napuni velikim kamenjemdijete kako lei, mi ga gnjeimo po leima.

  Vuk ustane i pone piti vodu sa dlanovima se naslonimo na lea i ponemo kruiti naokolo.

  I zbog teine ''uleti'' u vodu dlanove sa sredine brzo pomjerimo u stranu i kaemo ''OF''.

  1. Kia

  Zadatak: Dijete stoji, prekrii ruke na prsima izamiri. Dva prijatelja ( a moe i vie ) ili starijeosobe jedan za drugim u manjim vremenskim

  razmacima stavljaju ruke na glavu djeteta.

  Lagano ga tape prstima po glavi, a zatim niztijelo. Tapanje je jae i bre ( vie kie ). Nakraju pokislog milujemo od glave do pete

  neprekidno. Zatim zamjenimo uloge.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  58/102

  58

  Vizualizacija

  Vizualizacija vodi dijete u svijet mate, slike, boja, zvukova, ukusa i dogaaja.U tom svijetu lakoleti, postane sve i svata, putue svugdje...

  Dijete otkrije bogatstvo svoje mate i naui se da umiri svoje misli koje lete i da se usredoi najednu stvar.

  Veer na plai(preuzeto i dopunjeno po:Srebot i

  Menih, 1993)

  Polako zatvori oi i potpuno seumiri.

  Opusti noge, ruke, vrat, glavu, asada i cijelo tijelo.

  Zamisli da polako tone u zemlju.

  Die umjereno.Osjeam se sigurno i ugodno.

  Smijeh spremi u veliki kofer.Zatvori ga i ostavi sa strane.

  ut ete muziku. Pokuajte da joj se upotpunosti prepustite.

  Zamisli da stoji ispred velikih vrata!Pokuaj da ih otvori.

  Ispred tebe se pojavi velikapjeana plaa.Na plai su stabla, to i sami vidite.

  Koraa unutra i krene hodati. Hoda,hoda... Na plai si potpuno sam.

  Jo uvijek hoda...

  U daljini ugleda veliku stijenu. Brzo odlazi

  do nje i popne se.

  U prvi asrazgleda okolo, a zatim sjedneuz nju.

  Topao veernji vjetar pue, njeno ti pomiekosu.

  Okrene se prema moru. Na horizontu ispredtebe je velika zlatna lopta u moru. More oko

  nje je obojeno u zlatno-crvenu boju.

  Skoi sa stijene. I najprije pogleda kako sesunce pribliava moru.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  59/102

  59

  Mnogi galebovi se preputaju vjetru kaomala jedrilica. Diu se isputaju nad morem, dok tiosjeti kako ti stopala postajutoplija od pjeane plae.

  Tebi je toplo.

  Pone se igrati. Sretan si.

  Valovi njeno udaraju upijesak. ini ti se da apuuuspavanku.

  Potpuni mir te oduzima.uje samo utanje vjetra i pljuskanjevalova.

  Kada die tvoj se prsni ko die i sputa,die i sputa... Kao valovi kada se diu isputaju.

  Jo si uvijek sam, ali poeli drutvo. Gledaokolo, ne bi li opazio nekoga.

  Kad najednom iz vode skoi delfin. Jojednom iskoi.

  Poeli da se igra s njim. Delfin ti se ponepribliavati.

  Ue u vodu i pouri premanjemu.

  Pogledaj! Delfina nije strah.Pokuaj mu prii mirno.

  Ne bjei! Priao si mu! Mogue jeda bi se on igrao s tobom.

  Pokuaj! Igraj se s njim.

  Uspjelo ti je! Kako se lijepo

  igrate. Pokuaj mu se prepustiti.Delfin je sada samo tvoj.

  Sada je kasno. Vrijeme je da se vrati kuiistim putem kojim ste doli.

  Kada prie do kue. Stani ispred vrata iokreni se i pogledaj more. Polako zatvorivrata za sobom.

  Polako otvori oi i protegni se.

  Pogledaj susjeda i otvori koveg saosmijehom!

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  60/102

  60

  JOGA

  Joga, prilagoena djetetu, temelji se na njihovoj potrebi za kretanjem, oputanjem, kreativnosti isposobnosti oponaanja okoline. Djeca konstantno ue oponaanjem. Pomou poloaja tijelapriaju priu o ivotinjamai predmetima, oni ih oponaaju, i tako zadovoljavaju svoju dnevnu

  potrebu za kreativnou. Mogu se pomagati is a slikama ivotinja.

  Dijete kroz igru ui vjebe oputanja, koje mu mogu koristiti itav ivot. Poboljava svoje disanjei uiva u prekrasnim zvucima, snazi i fleksibilnosti tijela.

  1. Div

  Svrha: S igricom dijete dobija osjeaj zastabilno i lijepo dranje tijela.Zadatak: Div se die iz zemlje. Rastemotoliko visoko, sve dok nam glava ne

  dotakne nebo.Mogunosti: Na vrhu glave imamonevidljivi konop, koji nas vue prema gore.

  Savjet: teina je na cijelim stopalima. Lease moraju potpuno ispraviti. Ramena i rukesu oputene.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  61/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  62/102

  62

  4. Zmija zvearka

  Svrha: s igricom dijete razvija fleksibilnostlea

  Zadatak: dijete lei nastomaku sastavljenihnogu, noge i stopala sastavljeni zajedno,ruke su ispred njega. Zatim se die nakoljena, lea zaobli, tako da podie gornjidio tijela. U isto vrijeme prua ruke ispredsebe i glasno govori: SSSSSSSSSSSSSS!Savjet: mlaoj dijeci pomagati prilikomodravanja ravnotenog poloaja.

  5. Mali most

  Svrha: s igricom dijete razvija lene miie imiie nogu.Zadatak: Dijete lei na leima sa savijenimkoljenima. Noge i stopala sastavi, ruke postavipored tijela. Zatim podigne lea i oblikujemali most.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  63/102

  63

  6.Veliki most

  Svrha: s igricom dijete razvija

  fleksibilnost leaZadatak: Dijete lei na leima, s nogamamalo razmaknutim i savijenim u

  koljenima, ruke postave pored glave na

  podu, tako da prstima gleda ramena. Iz

  tog poloaja podie visoko struk premaplafonu i stvara veliki most.

  Savjet Mlaoj djeci treba pomoiprilikom pravljenja mosta sa rukom na

  njegovim leima.

  7.Ljuljanje novoroeneta

  Svrha: s igicom dijete razvija fleksibilnost

  nogu, koljena i karlice

  Zadatak: Dijete sjedi uspravno s

  ispravljenim koljenima, noge i stopalasastavi, dlanove poloi iza lea (sotporom). Zatim digne lijevu nogu, tako da

  lijevo koljeno obavije s lijevim laktom, te

  spoji prste lijeve i desne ruke. Nogu dri unaruju, kao da ljulja malo dojene odlijeve prema desnoj. Zatim se vrati u

  poetni poloaj i opet za neko vrijemepone sa ljuljanjem.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  64/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  65/102

  65

  10.Orao

  Svrha: Dijete razvija sposobnost ravnotee ikoncentracije, tejaa miie nogu.

  Zadatak: Dijete stoji na lijevoj nozi, desnu noguprekrii i stegne iza uz lijevu nogu, tik iznad koljena.Ruke prekrii i stavi dlanove ispred usta, izakljua ih. Pogled usmjeri u jednu taku i gledakao orao, koji paljivo gleda svoj pljen.Savjet: Dijete potaknemo da ostane u tom poloajunekoliko sekundi, i da pravilno die. Zatim zadatakponovi, ali promjeni nogu.

  11.Ptica

  Svrha: Djete razvija snagu ruku iravnoteu.Zadatak: Dijete se nalazi u ueempoloaju, stoji na prstima i teinuprenese naprijed na dlanove koji supostavljeni na pod. S koljenima se

  nasloni na laktove i stisne ih prema

  sebi. Ruke zatim istegne, polakodigne noge od poda. Glava je

  podignuta iv rat istegnut. Polako se

  nagne prema naprijed, tako da svu

  teinu prenese na ruke. I u tompoloaju pokua odrati ravnotenipoloaj.Savjet: Stanemo ispred djeteta da mu

  pripazimo na glavu, da ne padne napod.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  66/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  67/102

  67

  14.Mali leptir

  Svrha:Djete razvija pokretljivost zgloba kukaZadatak: Djete sjedi sa savijenim koljenima,

  pri emu su stopala sastavljena ispred njega, idri ih obadvijema rukama. Zatim ponepomjerati koljena gore i dole, kao kada leptir

  pomjera svoja krila. Kada se leptir odmara:

  djete se nagne na stranu tako da s obrazomdotakne noge.

  15.Veliki leptir

  Svrha: Djete razvija pokretljivost zgloba kuka

  Zadatak: Djete sjedi s savijenim koljenima, rukamadri stopala. Zatim djete istegne noge sa strana, priemu i dalje dri rukama i pokuava zadratiravnoteni poloaj.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  68/102

  68

  PLESNE IGRE

  Svako stvaranje pokreta za dijete je igra koja nepoznaje kraj. Naini igranja s pokretima su veliki,zato moemo dati djetetu mogunost da sastavirazne plesne igre bogate kretnim pokretima, djete

  poveava svoju spontanost i sposobnostimprovizacije.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  69/102

  69

  S razliitim plesnim igricama dijete upoznaje svoje tijelo, razvija kreativnost i domiljatost,povezuje kretne elemente u vremenu, ritmu i prostoru, razvija koordinaciju kretanja cijelog tijela.

  1.Svae izmeu ekstremiteta

  Potrebno: Cdplayer, instrumentZadatak: Djetetu govorimo ta se dogaasa dijelovima tijela, pa to predlae sam.

  Kretanje lako izvodi i samo dijete, ili uparu

  Mogunosti:- Dijelovi tijela su veliki prijatelji i

  oni se vesele

  - Bokovi se svaa

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  70/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  71/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  72/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  73/102

  73

  6. Prekinuti ples

  Potrebno: Cdplayer, instrumentZadatak: Uz muziku pratnju plesemo poprostoru. Kada se muzika zaustavi mi stanemo

  sa plesom. Igra koji se jos uvijek kree jeiskljuen iz igre. Kada muzika ponovo ponemi nastavimo plesati kao na poetku.Mogunosti: Ako sudjeluje vie igraa, igriculake organizujemo ako ubacimo stolice, s timda koliko ima djece, stolica ima za jedno

  manje. To znai da je jedno djete bez stolice.Djeca ponu plesati kada uju muziku, immuzika prestane oni pokuavaju to prije dasjednu na stolicu. Djete koje nema stolicuispada iz igre.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  74/102

  74

  7. Sputanje tijela

  Potrebno: Cdplayer, instrumentZadatak: Djete se slobodno kree uz muziku po

  prostoru. Kada muzika prestane on malo spustisvoje tijelo i u tom poloaju nastavi kretanje poprostoru. Opet kada muzika prestane on svoje

  tijelo spusti malo, sve dok ne doe da puza popodu uz muziku.

  8. Vii i nii ton

  Zadatak: pleemo po prostoru uz neki instrument. Navisoke tonove izvodimo ples u visokom poloaju(hodanje, okretanje...), na nie tonove zauzimamo niipoloaj ( uanj, sijed..)Djete slua zvukove i u skladu s muzikom mijenjapoloaj kretanja tijela.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  75/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  76/102

  76

  11. Kreativni ples uz pjesmu

  Potrebno: Cdplayer, instrument

  Zadatak: Djetetu najprije odaberemo pjesmicu, zatim se djete samo odlui koji lik e iskoristiti daga imitira uz muziku. Prepustimo se djetetovoj mati!

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  77/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  78/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  79/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  80/102

  80

  3.Klovn

  Zadatak: Najprije klovna zajedno opiemo, zatimdjete nacrta, kako bi ga mogli oponaati. Djetepokuamo voditi kroz priu, koju smo prethodno

  zamislili: kakvo odjelo ima klovn, kako jenaminkandjeca kroz smijanje i razliite nainegovora se predstavlja kao klovn. Zatim naepredmete s kojima e da onglira, na primjer lopte,boce, obrueve; s koliko predmeta bi mogaoonglirati, pokuati sa raznim veliinama, bojama,onglirati visoko, nisko, ispred i iza sebe, ili dastojimo na jednoj nozi, ili ongliramo samo sjednom rukom.

  Mogunosti:Djete se pretvara da se je spotakao, damu je predmet pao na pod, moemo onglirati i u

  paru.. .

  5.Slon

  Zadatak: Zajedno s djetetom napravimo od

  kartona velike ui, rep i surlu od slona. Odrasliili vrnjak je dresser koji usmjerava slona tamora da radi. U proctor u kojem se igramo

  postavimo i sportske rekvizite, s kojima seslon igra.

  Mogunosti: ako ima vie djece, u igru semoe prikljuiti i klovn.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  81/102

  81

  6.Akrobata na trapeze

  Svrha: Djete izvodi osnovne elemente na elastinoj

  gumi (trapeze, trampolini). Moemo ga obui i u nekikostim (abu, klovna, duha..).Zadatak: Ako kui nemamo trapez, moemo ondaiskoristiti i stari madrac. Samo moramo paziti na

  prostor oko nas koji nam moe nanjeti ozljedu ( zatitiotre ivice).

  7.Hodanje po uetu

  Zadatak: Djete si zamilja da hoda visoko uzraku po uetu. Hoda naprijed, nazad, bonopazi na ravnoteu. To moe izvoditi i nagredi ili po crti.

  Mogunosti: Prilikom hodanja djete moekoristiti i mnoge rekvizite, kao to je lopta,palica, ili ak vreica rie, i s njima izvodioteane kretne zadatke (hoda s vreicom riena glavi, uz prelaenje lopte ili palice kojedrimo 10 cm od poda).

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  82/102

  82

  8. Akrobata

  Zadatak: Djete si izabere neke sportskerekvizite s kojima e izvoditi osnovne

  gimnastike elemente, na primjer s loptom,kotrljanje s loptom u uzruenju, prelazakpreko palice, stoj na glavi na vreici rieSavjet: ako kui nemamo strunjae, moemoiskoristiti prostirku za plau ili stari duek.Ako je potrebno djetetu prilikom izvoenjaelemenata pomaemo.

  9. Cirkuski pas

  Zadatak: Djete koji predstavlja psa izvodi

  razliite kretne zadatke. Odrasli ilijedno oddjece je trener koji psu nareuje, ta mora daradi. Pas slua naredbe: sjedi, hodaj, trai,skoi, zaplei, okrei se (lovi svoj rep),kotrljaj se.Mogunosti: Pas moe i preskakati obru,gumu, trakicu.(mjenjamo poloaje, visine),moe igratii nogomet.Savjet:Ako u igri sudjeluje vie djece,moemo napraviti pravi circus. Napravimolavove, konje, klovne, akrobatu na uetu iakrobate. Neka djeca su treneri lavova, drugi

  su dreseri konja i jedan je voa cirkuskepredstave. Zajedno sa djecom sastavimo

  cijelu predstavu, napravimo scenarij za vou cirkuke predstave, napravimo kostime, i circus jespreman da pone.Mogunost:Cirkus napravimo kao jedan mjuzikl.Savjet:Preporueno je korisiti tovie razliite muzike, zbog razliitih taki.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  83/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  84/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  85/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  86/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  87/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  88/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  89/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  90/102

  90

  2.Skok u visinu

  Svrha: djete razvija eksplozivnost i koordinacijukretanja nogu.

  Potrebna: gumaZadatak: djete izvodi skokove u visinu

  Mogunosti: djete preskae gumu djete preskae noge ili ruke prijatelja

  Savjet:

  Skae na razliite naine (iz mjesta, sa zaletom,jednonono, sunono.)

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  91/102

  91

  3.Abeceda skokova

  Svrha: djete ui i ponavlja slova, razvijajakost i koordinaciju kretanja nogu.

  Potrebno: 25 listia, nakojima je napisanaabeceda, male listie na kojima su napisanekratke reenice, tipaljke i guma.Zadatak: Na primjerenoj visini u odnosu na

  djete zaveemo gumu. Na njoj zakaimolistove sa slovima (cijelu abecedu). Djete

  izvue listi nakojem je napisana jednarije, zatim pokua sa skokovima dohvatitisve listie na kojima su slova iz te rijei,tako da oblikuje itavu rije.

  Mogunosti: djete moe da dohvati slova tako da

  napravi svoje ime

  moemo ubaciti i brojeve kojesabiremo i oduzimamo

  Savjet:

  Djete prvo pokua samo proitati rije kojapie na listu. Od slova do slova zatim traikoje je zakaeno na gumi. Ako ne

  prepozna slovo, moe da ga uporedi saonim na listiu gdje je napisana rije.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  92/102

  92

  4.Skok u dalj

  Svrha: djete razvija eksplozivnost i koordinacijukretanja nogu.

  Potrebna: guma ili palicaZadatak: djete izvodi skokove u daljSavjet: Skae na razliite naine, iz mjesta, sazaletom, jednonono, sunono.Mogunosti:

  Djete preskae dvije udaljene gume ili palice Djete preskae prijatelja

  5. Izmeri skok u dalj

  Svrha: djete razvija eksplozivnost i

  koordinaciju kretanja nogu, prati svoj

  napredak i razvija kreativnostiZadatak: djete izvodi skokove u dalj iz

  mjesta i izmjeri ga sa papirom (na primerformata A4). Zatim na svoj nain oznaikoliko je skoio.Savjet:Djete ohrabrimo da se veseli svom

  napredtku.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  93/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  94/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  95/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  96/102

  96

  1.Pravim palainke

  Svrha: Djete razvija koordinaciju kretanja, i

  tanost pri prelaenju razliitih prepreka, iorjentaciju u prostoru.

  Potrebno: Meke strunjae. Moemoupotrijebiti i strunjae za kampiranje iplau. Potrebni su nam i male spuve idrugi predmeti koje upotrijebimo kao

  prepreke. Potrebni su nam i balon, lopta,

  boceZadatak: Zadatak moemo izvoditi i nahodniku ili u sobi, gdje imamo prostora. Na

  pod postavimo strunjau po kojoj se kotrljadjete. Pri izvoenju zadatka ima zategnuteruke u uzruenju, ili sputene niztijelo. Da

  bi zadatak bio zanimljiviji napravimonekoliko manjih uzvienja, tako toiskoristimo manje se kotlja po spuvi narazliite naine. Uz pomo druge osobeizvodi razliita kotrljanja.

  Savjet:

  Ako u prostoru u kojem stanujemo

  nemamo dovoljno prostora, po lijepomvremenu ovo moemo i izoditi na poljuna travi.

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  97/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  98/102

  98

  3.Puzanje ispod gume

  Svrha: Djete razvija koordinaciju

  kretanja cijelog tijela.Potrebno: Duu gumu koju cik-cak

  zakaimo. Napravimo mreu.Zadatak: Ispod mree se djete kree,pue na trbuhu u raznim smjerovima,naprijed, nazad, pomae se nogama iglavom. Kree se na trbuhu i boku.Mogunosti:

  Preko mree lako i prelazimopazei da je ne dotaknemo

  Na svaki dio lastike sunonoskoimo idoskoimo u prazan proctor

  S lastikom napravimo paukovumreu djeca se pokuaju na razliitenaine provui na drugu stranu.

  4.Puev raj

  Svrha: Djete razvija koordinaciju kretanjacijelog tijela.

  Potrebno: tkaninu, neki rekvizit (loptu,lonac, palicu..)

  Zadatak: Djete se mora to bre provuiispod tkanine s jedne strane na drugu.

  Oteamo tako to ispred sebe gura nekirekvizit!Savjet: Djeca sama izmiljaju nainekretanja

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  99/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  100/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  101/102

 • 5/26/2018 Fizike igre za djecu

  102/102

  102

  8. Hodamo po uetu

  Svrha: Djete razvija koordinaciju kretanja i ravnotee,utiemo na djetetovo lijepo dranjePotrebno: UeZadatak: Ue stavimo na tlo jedno za drugim. Djete sa

  zavezanim oima hoda po postavljenom uetu iimitira ovjeka iz cirkusa koji hoda po uetu. Zaravnoteu se pomae rukama, tako to ih postavi uodruenju.Mogunosti: Uad postavimo u krug, trokut, crtu.

  Savjet: Zadatak moemo i oteati pored toga tozaveemo oi, djetetu damo i palice, vreice rie,jogurtove aice. Ako ih nosi u ruci ili na glavi oni mune smiju pasti na pod.