of 41 /41
FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA Phisical Dimensions of Aging Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

FIZIČKE DIMENZIJE STARENJAPhisical Dimensions of Aging

Prof. dr Nedeljko RodićPedagoški fakultet u SomboruFaculty of Education in Sombor

Page 2: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

PREDAVANJE 2LECTURE 2

KVANTITET I KVALITET ŽIVOTAQuantity and Quality of Life

I Uvod u starenjeI An Introduction to Aging

2

Page 3: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

DEFINISANJE POJMA

• izraz “Antropološke“ iz Antropologije(nauke koja proučava čoveka na osnovuanatomije, fiziologije, psihologije, isto-rije, sociologije, filozofije, arheologijei nauke o jeziku) – interdisciplinarnipristup proučavanja čovečanstva,

• predmetak ANTROPO u složenicama jesa značenjem ČOVEK.

3

Page 4: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ONTOGENEZA

• Razdoblje zrelog doba i starosti deli se na:1.razdoblje zrelog (odraslog) čoveka, od 40. do

64. godine,2.razdoblje mlađe starosti, od 65. do 74. godine

života,3.razdoblje srednje starosti, od 75. do 84. godine

života,4.razdoblje duboke starosti, od 85. godine.

4

Page 5: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

BIOLOŠKI RAZVOJ

• Biološki razvoj ima svoje zakonitosti jer se utoku celog čovekovog života procesi izgradnje(anabolički procesi) i razgradnje (kataboličkiprocesi) nalaze u uzajamnoj vezi, a njihovodnos je različit u svako čovekovo doba.

• Fizičko stanje čoveka vremenom se menja jerse proces individualnog razvoja odvija po raz-dobljima koja su u uslovnoj vezi.

• Karakteristike za svako područje su različite,kao i objekat o kome je reč.

5

Page 6: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

BIOLOŠKA KRIVULJA

6

Page 7: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

BIOLOŠKA KRIVULJA

• Treći, karakterističan stepen čovekovog biološkograzvoja, koji se podudara sa razvojem čovekovihmotoričkih sposobnosti, označava manje-više laganosmanjivanje svih čovekovih sposobnosti, osobina idrugih karakteristika.

• Rekreacija (rekreativni sport, fizička rekreacija – R)uglavnom, zauzima silaznu putanju u razvoju i služiza održavanje stanja i/ili sprečavanje brzih involtiv-nih procesa starenja, odnosno oronjavanje (slablje-nje, opadanje) tela i pojedinih organa.

7

Page 8: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ŠTA JE STARENJE ?

• Starenje je jedna velika enigma života.• Starenje je stalan, predvidljiv proces koji se

odnosi na rast i razvoj živih organizama.• Starenje je zbirni pojam za skup procesa,

koji doprinose pogoršanju zdravlja i konačno smrti kao krajnje posledice starenja.

• Starenje zavisi o našim genima, uticaju životne okoline i stilu života.

8

Page 9: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ŠTA JE STARENJE ?

• Starost: Proces postajanja starijim, proceskoji je genetski određen i ekološki moduliran.

• Fizički proces starenja napreduje iz dana udan, a time utiče na naše kognitivne, psihič-ke, socijalne i duhovne karakteristike.

• Efekti starenja na čoveka odmah su uočavajuna njegov spoljni izgled: koža se nabora, kosagubi svoju boju, telo postaje krhko.

9

Page 10: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ŠTA JE STARENJE ?

• Starenje je hronološko vreme postojanja ili broj je-dinica standardnog vremena proteklo između rođenjai datuma posmatranja.

10

Page 11: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ŠTA JE STARENJE ?

Razlikujemo dve vrste starosti: 1) hronološka (kalendarska) starost• “koliko dugo živimo”,2) biološka starost• “koliko je staro naše telo”.

11

Page 12: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ŠTA JE STARENJE ?HRONOLOŠKA STAROST – BIOLOŠKA STAROST (79 g.)

12

Page 13: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZAŠTO STARIMO ?

Biološke teorije starenja dele se na:

1) Mikroskopske (genetičke i negenetičke) teorije starenja.

2) Makroskopske (organske i sistemske) teorije starenja.

13

Page 14: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

MIKROSKOPSKE TEORIJE

Mikroskopske (ćelijske) teorije starenja:

1) Genetičke teorije (DNA mutacije; slu-čajnih grešaka; programirano starenje).

2) Negenetičke teorije (slobodnih radikala; ukrštenih veza;trošenja i habanja; otpad-nih produkata) starenja.

14

Page 15: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

MAKROSKOPSKE TEORIJE

Makroskopske (fiziološke) teorije starenja:

1) Organske teorije (kardiovaskularne; rep-roduktivne; hipotalamusne; tiroidne).

2) Teorije sistema (neuroendokrinog; imu-nog; centralnog nervnog sistema) stare-nja.

15

Page 16: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

TEORIJE VIŠE FAKTORA

1) Nema jednostavnih teorija koje objaš-njavaju složeni proces starenja.

2) Novije teorije nadmašuju mikroskopska i makroskopska objašnjenja.

• Dok se objašnjavaju sve teorije, moraju se zapamtiti razlike između uzroka i efekta.

16

Page 17: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

FIZIOLOŠKO STARENJE

• Starenje je složen biološki proces u ko-jem nastaju promene na molekularnom, ćelijskom i organskom nivou, koje su progresivne i neizbežne, ali i neizbežno smanjenje telesnih sposobnosti kao od-govor na odgovarajuće interne i/ili spoljne pritiske.

17

Page 18: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

KOJE SU POSLEDICE STARENJA ?

• Strukturne promene u starosti su disajnog sistema (staračke kifoze; sušenje i smanjenje porebrice; smanjen elastični odskok; atrofija prsnih mišića; degeneracija kičme; kalcifikacija i okoštavanje rebara), ali i ostalih organskih sistema.

18

Page 19: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

KOJE SU POSLEDICE STARENJA ?

• Strukturne promene organskih sis-tema u starosti (kardiovaskularnog, respiratornog, nervnog, muskula-tornog, skeletnog i drugih sistema), kao fizičkih procesa starenja čove-ka, dovodi do bitnog smanjenja kvantiteta i kvaliteta života.

19

Page 20: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZAUSTAVLJANJE STARENJA ?

• Starenje se ne može sprečiti, starenje počinje u vreme začeća i nastavlja se iz dana u dan u toku celog našeg života.

• Nema poznatih supstancija koje mogu zaustaviti starenje ili produžiti život.

• Neki od efekata starenja mogu biti usporeni, donekle i sprečeni.

20

Page 21: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZAUSTAVLJANJE STARENJA ?

• Prevencija u kasnijim godinama zahteva učešće u zdravstvenom obrazovanju.

• Stil života određuje koliko ćemo i kako stariti i time poboljšati kvalitet života.

• Vežba je pokazala da je važno sredstvo za sprečavanje kardiovaskularnih bole-sti i smanjenje depresije.

21

Page 22: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZAUSTAVLJANJE STARENJA ?

• Nekoliko korisnih saveta za poboljšanje šanse za dug život i čuvanje zdravlja: 1. Uravnotežena ishrana, uključujući pet serviranja voća i povrća na dan. 2. Redovno vežbanje (proveriti sa lekarom zdravlje pre početka programa vežbanja). 3. Stalne i redovne zdravstvene kontrole. 4. Ne pušiti (nikad nije prekasno prestati). 5. Praktične bezbednosne navike kod kuće kako bi se sprečili padovi i lomovi.

22

Page 23: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZAUSTAVLJANJE STARENJA ?

• Još nekoliko korisnih saveta za poboljšanje šanse za dug život i čuvanje zdravlja: 6. Stalno nositi sigurnosni pojas u automobilu. 7. Stalni kontakt sa porodicom i prijateljima. 8. Stalno biti aktivan u radu, igri i zajednici. 9. Izbegavati previše sunca i hladnoće. 10. Ako pijete, umerenost je ključ. 11. Spavanje noću sedam do osam sati.12. Redovna kontrola telesne težine.

23

Page 24: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZAUSTAVLJANJE STARENJA ?• I još nekoliko korisnih saveta za poboljšanje

šanse za dug život i čuvanje zdravlja:13. Ako pijete, neka drugi vozi automobil. 14. Paziti na lične i finansijke podatke u cilju pojednostavljenja budžeta i ulaganja. 15. Plan dugoročnih stambenih potreba prilagoditi novčanim prilikama. 16. Zauzeti pozitivan stav prema životu. 17. Pozitivan stav prema stvarima koje vas čine srećnim.

24

Page 25: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

KVALITET ŽIVOTA• Kvalitet života je stepen kako se oseća svaki

pojedanac ili pojedine grupe stanovništva.• Kvalitet života se ne može meriti direktno, ali

se njegova percepcija sastoji od dve kompo-nente: fizičke i psihološke.

• Fizički aspekt uključuje osnovne potrebe za opstanak ljudskog tela, te zaštitu protiv nesi-gurne okoline, a psihološki aspekt uključuje pozitivna ili negativna emocionalna stanja.

25

Page 26: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ŠTA JE KVALITET ŽIVOTA ?• kvalitet života je deskriptivni pojam koji se

odnosi na ljudsko emocionalno, socijalno i fizičko blagostanje i njihovu sposobnost da budu u funkciji redovnih zadataka života,

• kvalitet života je stepen u kojem osoba koja uživa važne mogućnosti njegovog života,

• zdravlje vezano za kvalitet života analizira mere učinka lečenja bolesti, da bi mogli reći “on uživa u dobrom zdravlju”.

26

Page 27: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ŠTA JE KVALITET ŽIVOTA ?

• finansijska sredstva, zdravlje i smisao života direktno i pozitivno utiču na kvalitet života,

• zdravlje, emocionalna podrška i fizička okoli-na posredno utiču na kvalitet života kroz smisao života starijih osoba,

• uticaj duhovnosti, emocionalno bliskih veza i mogućnost angažovanja u starijoj dobi postaje garancija kvaliteta života.

27

Page 28: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZDRAVLJE I FITNES

28

Page 29: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZDRAVLJE I FITNES• Što smo stariji, telesna kondicija (physical

fitness) nam opada i postaje sastavni deo kvaliteta našeg života.

• Genetska ograničenja koja su u našim teli-ma, sa starenjem zahtevaju manje napor-ne aktivnosti, što ne znači da više nema nade za fizičko zdravlje starijih osoba.

• Vežbanje nam pomaže u opštem unapređe-nju zdravlja (medicina je nauka o zdravlju).

29

Page 30: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZDRAVLJE I FITNES• Fitnes program povećava radnu toleranciju

i dužinu spavanja starijih osoba.• Umesto obima učešća, sa boljim fizičkim

zdravljem je povezan program vežbanja.• Fitnes program dovodi do smanjenja

zdravstvenih problema i više energije za ostvarenja zadataka na poslu i kod kuće, ali i jačanje samopouzdanja i smanjenje ograničenja tela.

30

Page 31: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZDRAVLJE I FITNESFitnes može primeniti četiri mere fizičkih aktivnosti, i to: (1) korišćenje odgovarajućih vežbi, (2) nivo fizičkih aktivnosti s obzirom na starosnu kategoriju svake osobe, (3) obavljanje redovnih rutinskih vežbi, (4) učestalost hodanja jednog kilometra ili više kilometara.

31

Page 32: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZDRAVLJE I FITNES

32

Page 33: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZDRAVO STARENJE

33

Page 34: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

ZDRAVO STARENJE

Zdravo starenje (Healthy Aging):(1) Vežbanje (Exercise).(2) Upravljanje stresom (Stress Menag.)(3) Socijalna pomoć (Social Support).(4) Duhovnost (Spitituality).(5) Intelektualni (Cognitive) trening.(6) Ishrana (Nutrition).

34

Page 35: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

REZIME KVANTITET I KVALITET ŽIVOTA• Život se može opisati u smislu kvantiteta (koliko dugo

traje život) i kvaliteta (koliko je on zadovoljavajući).• Tri su faktora koja doprinose povećanju životnog

veka: ograničenje hrane, opšti nivo aktivnosti i fizičke vežbe.

• Žene širom sveta žive duže od muškaraca 4-10 god. • Količina života je vrednost, samo ako je kvalitet života

podnošljiv, a cilj produženja izvodljivo je samo ako se stanje kvaliteta života može održavati tokom godine.

• Kvalitet života u starijih osoba zavisi od 11 glavnih faktora: zdravstveni status, fizička funkcija, energija i vitalnost, kognitivne i emocionalne funkcije, životno zadovoljstvo i osećaj blagostanja, seksualna i socijalna funkcija, rekreacija i ekonomski status (koji su u visokoj interakciji sa drugima).

35

Page 36: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

REZIME INDIVIDUALNE RAZLIKE

• Starenje je izuzetno individualan proces, pa je indi-vidualno starenje različito za istu hronološku dob.

• Brojni izvori su individualnih razlika u starenju i to: genetičke razlike, bolesti, različiti odnosi fiziološkog starenja, biološki sistem unutar pojedinca, ali i način života i ponašanja, te pol, kultura, obrazovanje i socioekonomski status.

• Biološka dob se definiše kao statistička udaljenost pojedinca od srednjih vrednosti hronološke starosti.

• Sve individualne razlike uočene u procesu starenja vezane su uz pad funkcija.

36

Page 37: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

OBRAĐENA PITANJA• Biološke zakonitosti?• Šta je starenje?• Uzroci starenja?• Koje su posledice starenja?• Koje su biološke teorije starenja?• Da li se starenje može usporiti?• Šta je kvalitet života i njegove komponente?• Zdravlje i fitnes?• Komponente zdravog starenja?• Individualne razlike?

37

Page 38: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

PITANJA ?

Page 39: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

HVALA NA PAŽNJI !

Page 40: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

PREDAVANJE 2LECTURE 2

KVANTITET I KVALITET ŽIVOTAQuantity and Quality of Life

I Uvod u starenjeI An Introduction to Aging

40

Page 41: FIZIČKE DIMENZIJE STARENJA

FIZIČKE DIMENZIJE STARENJAPhisical Dimensions of Aging

Prof. dr Nedeljko RodićPedagoški fakultet u SomboruFaculty of Education in Sombor