of 29 /29
Gama zračenje, fizičke osobine i Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na organske molekule i djelovanje na organske molekule i vodu vodu

Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Embed Size (px)

Text of Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Page 1: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Gama zračenje, fizičke Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na osobine i djelovanje na organske molekule i voduorganske molekule i vodu

Page 2: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

UvodUvod Jonizujuće zračenjeJonizujuće zračenje, jeste oblik energije poput svijetlosti i toplote., jeste oblik energije poput svijetlosti i toplote. Obuhvata čestice i zrake, odnosno čestično i elektromagnetno Obuhvata čestice i zrake, odnosno čestično i elektromagnetno

zračenje.zračenje.

U čestično zračenje ubrajamo alfa ( αU čestično zračenje ubrajamo alfa ( α ) i beta ( β) i beta ( β ) zračenje, dok u ) zračenje, dok u

elektromagnetno ubrajamo elektromagnetno ubrajamo gama zračenje gama zračenje ( µ( µ ) i iks zrake ( x ).) i iks zrake ( x ).

Gama i iks zrake imaju dovoljno energije da pri sudaru izbiju Gama i iks zrake imaju dovoljno energije da pri sudaru izbiju elektron iz ljuske atoma, odnosno da ga jonizuju pa stoga se i elektron iz ljuske atoma, odnosno da ga jonizuju pa stoga se i ovakvo zračenje zove jonizovano. ovakvo zračenje zove jonizovano.

Izvori jonizovanog zračenja su različiti, a dijelimo ih na prirodne i Izvori jonizovanog zračenja su različiti, a dijelimo ih na prirodne i vještačke.vještačke.

Page 3: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na
Page 4: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Elektromagnetno Elektromagnetno zračenjezračenje

Elektromagnetno zračenje je fizička pojava širenja električnih i Elektromagnetno zračenje je fizička pojava širenja električnih i magnetnih talasa, odnosno ultrasitnih magnetnih talasa, odnosno ultrasitnih ččestica zvanih estica zvanih fotonifotoni

Fotoni su čestice bez mase koje se kreću brzinom svijetlosti Fotoni su čestice bez mase koje se kreću brzinom svijetlosti (300000 km/s) i sadrže određenu količinu energije (300000 km/s) i sadrže određenu količinu energije

Dijeli se na: nejonizujuće i jonizujuće zračenjeDijeli se na: nejonizujuće i jonizujuće zračenje Nejonizujući zraci su: radiotalasi, mikrotalasi, vidljiva svijetlost, Nejonizujući zraci su: radiotalasi, mikrotalasi, vidljiva svijetlost,

infracrveni i ultraljubičasti zraciinfracrveni i ultraljubičasti zraci Jonizujući zraci su: rengenske x zraci, gama zraci, kosmički zraci.Jonizujući zraci su: rengenske x zraci, gama zraci, kosmički zraci.

Page 5: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na
Page 6: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Gama zračenjeGama zračenje

Gama zraka je paket elektromagnetne energije, tj. foton. Gama Gama zraka je paket elektromagnetne energije, tj. foton. Gama fotoni su fotoni s najviše energije u elekromagnetnom spektru. fotoni su fotoni s najviše energije u elekromagnetnom spektru.

Emituju ih jezgre nekih radioaktivnih atoma.Emituju ih jezgre nekih radioaktivnih atoma. Gama fotoni nemaju masu ni električni naboj, ali imaju vrlo visoku Gama fotoni nemaju masu ni električni naboj, ali imaju vrlo visoku

energiju, otprilike 10000 puta veću od energije fotona u vidljivom energiju, otprilike 10000 puta veću od energije fotona u vidljivom

dijelu elektromagnetnog spektra.dijelu elektromagnetnog spektra. Zbog visoke energije gama čestice putuju brzinom svjetlosti i u Zbog visoke energije gama čestice putuju brzinom svjetlosti i u

zraku mogu prijeći stotine hiljada metara prije nego što potroše zraku mogu prijeći stotine hiljada metara prije nego što potroše energiju. Mogu proći kroz mnogo vrsta materijala uključujući i energiju. Mogu proći kroz mnogo vrsta materijala uključujući i

ljudsko tkivo.ljudsko tkivo.

Page 7: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Do emisije gama zrake dolazi kada jezgra radioaktivnog atoma ima Do emisije gama zrake dolazi kada jezgra radioaktivnog atoma ima previše energije, a obicno slijedi emisiju beta čestice. Cezij-137 previše energije, a obicno slijedi emisiju beta čestice. Cezij-137 pruža dobar primjer radioaktivnog raspada emisijom gama zrake. pruža dobar primjer radioaktivnog raspada emisijom gama zrake. Neutron iz jezgre se transformiše u proton i beta česticu. Dodatni Neutron iz jezgre se transformiše u proton i beta česticu. Dodatni proton mijenja atom u Barij-137. Jezgra izbacuje beta česticu, ali još proton mijenja atom u Barij-137. Jezgra izbacuje beta česticu, ali još uvijek ima previše energije pa emituje gama foton da bi se uvijek ima previše energije pa emituje gama foton da bi se stabilizovala. stabilizovala.

Moć prodiranja gama zraka ima mnogo upotreba. Iako gama zrake Moć prodiranja gama zraka ima mnogo upotreba. Iako gama zrake mogu prodrijeti kroz mnoge materijale, one ne čine te materijale mogu prodrijeti kroz mnoge materijale, one ne čine te materijale radioaktivnim. radioaktivnim.

Page 8: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na
Page 9: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Fizičke osobine gama Fizičke osobine gama zračenjazračenja Prilikom prolaska kroz formaciju, γ-zraci stupaju u interakciju sa Prilikom prolaska kroz formaciju, γ-zraci stupaju u interakciju sa

atomima sredine, gube energiju i na kraju bivaju apsorbovani atomima sredine, gube energiju i na kraju bivaju apsorbovani

Od energije upadnog γ-zračenja zavisi koji će tip interakcije γ-zraka Od energije upadnog γ-zračenja zavisi koji će tip interakcije γ-zraka sa atomima formacije biti dominantan (sa atomima formacije biti dominantan (fotoelektrični efekat, fotoelektrični efekat,

Komptonov efekat, produkcija paraKomptonov efekat, produkcija para)) Elektronska gustina formacijeElektronska gustina formacije

NA - Avogadrov broj, ρ - gustina formacije, Z - atomski broj NA - Avogadrov broj, ρ - gustina formacije, Z - atomski broj elementa, A - atomska masa elementa. U najvećem broju kolektor-elementa, A - atomska masa elementa. U najvećem broju kolektor-stena nalaze se uglavnom atomi lakih elemenata, te je odnos Z/A stena nalaze se uglavnom atomi lakih elemenata, te je odnos Z/A najčešće konstantan i iznosi 0.5 (pesak/peščar – kvarc SiO2 - najčešće konstantan i iznosi 0.5 (pesak/peščar – kvarc SiO2 - 0.499, krečnjak - kalcit CaCO3 – 0.500, dolomit CaMg(CO3)2 – 0.499, krečnjak - kalcit CaCO3 – 0.500, dolomit CaMg(CO3)2 – 0.499), a elektronska gustina je proporcionalna gustini formacije. 0.499), a elektronska gustina je proporcionalna gustini formacije.

Page 10: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Izvori jonizujućeg Izvori jonizujućeg zračenjazračenja

Izvori zračenja kao što je već ranije navedeno mogu biti: Izvori zračenja kao što je već ranije navedeno mogu biti: prirodni i prirodni i vještačkivještački

Page 11: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Prirodni izvori Prirodni izvori jonizujućeg zračenja jonizujućeg zračenja

Prirodno pozadinsko jonizujuće zračenje dolazi iz tri glavna izvora: Prirodno pozadinsko jonizujuće zračenje dolazi iz tri glavna izvora: kosmičko zračenje, prirodno zračenje radioaktivnih materijala i kosmičko zračenje, prirodno zračenje radioaktivnih materijala i radonradon. .

Kosmičko zračenje dolazi iz svemira i ukljucuje energetske Kosmičko zračenje dolazi iz svemira i ukljucuje energetske protone, elektrone, protone, elektrone, gama zrakegama zrake i X-zrake. i X-zrake.

Primarni radioaktivni elementi u prirodi su uran, torij, kalij i njihovi Primarni radioaktivni elementi u prirodi su uran, torij, kalij i njihovi radioaktivni derivati. Ovi elementi emituju alfa i beta čestice ili radioaktivni derivati. Ovi elementi emituju alfa i beta čestice ili gama zrakegama zrake. .

Međutim, većina prirodnog zračenja potiče od plina radona, koji je Međutim, većina prirodnog zračenja potiče od plina radona, koji je produkt raspada urana i torija produkt raspada urana i torija

Page 12: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Kosmičko jonizujuće zračenjeKosmičko jonizujuće zračenje

Kosmičko zračenje čini otprilike 13% od ukupnog prirodnog Kosmičko zračenje čini otprilike 13% od ukupnog prirodnog pozadinskog zračenja. Dijeli se na dva tipa, pozadinskog zračenja. Dijeli se na dva tipa, primarno i primarno i

sekundarnosekundarno Primarno kosmičko zračenje sastoji se od čestica vrlo visoke Primarno kosmičko zračenje sastoji se od čestica vrlo visoke

energije (do 1018 eV), a to su uglavnom protoni, alfa čestice, teži energije (do 1018 eV), a to su uglavnom protoni, alfa čestice, teži

joni i elektroni.joni i elektroni. Veliki postotak primarnog kosmičkog zračenja dolazi izvan našeg Veliki postotak primarnog kosmičkog zračenja dolazi izvan našeg

Sunčevog sistema, dok jedan dio dolazi od našeg Sunca. Vrlo Sunčevog sistema, dok jedan dio dolazi od našeg Sunca. Vrlo malo primarnog kosmičkog zračenja prodre do Zemljine površine. malo primarnog kosmičkog zračenja prodre do Zemljine površine. Velika većina reagira s Zemljinom atmosferom proizvodeći Velika većina reagira s Zemljinom atmosferom proizvodeći sekundarno kosmičko zračenje koje se sastoji od fotona, sekundarno kosmičko zračenje koje se sastoji od fotona, elektrona, neutrona i elektrona, neutrona i gama zrakagama zraka i koje dolazi do površine i koje dolazi do površine

Page 13: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na
Page 14: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Prirodno zračenje radioaktivnih materijalaPrirodno zračenje radioaktivnih materijala

Radioaktivni materijali prisutni su svuda u prirodi, u tlu, stijenama, Radioaktivni materijali prisutni su svuda u prirodi, u tlu, stijenama, vodi, zraku i vegetaciji. Najvažniji nuklidi što se tiče prirodnog vodi, zraku i vegetaciji. Najvažniji nuklidi što se tiče prirodnog zračenja su kalij, uran i torij. Dotični nuklidi prisutni su još iz zračenja su kalij, uran i torij. Dotični nuklidi prisutni su još iz vremena stvaranja Zemlje i imaju vrlo velika vremena vremena stvaranja Zemlje i imaju vrlo velika vremena poluraspada, često i reda 100 milijuna godina. poluraspada, često i reda 100 milijuna godina.

Page 15: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

U slijedecćoj tablici prikazana je količina prirodne radioaktivnosti u U slijedecćoj tablici prikazana je količina prirodne radioaktivnosti u tlu po kvadratnoj milji na dubini od jedne stope. Treba napomenuti tlu po kvadratnoj milji na dubini od jedne stope. Treba napomenuti da aktivnost uveliko zavisi od tipa tla, sastava minerala i gustoće.da aktivnost uveliko zavisi od tipa tla, sastava minerala i gustoće.

Page 16: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

U slijedecoj tablici prikazana je količina prirodne radioaktivnosti u U slijedecoj tablici prikazana je količina prirodne radioaktivnosti u okeanima.okeanima.

Page 17: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Prirodne radionuklide možemo pronaći i u ljudskom tijelu.Prirodne radionuklide možemo pronaći i u ljudskom tijelu.

Page 18: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Prirodna radioaktivnost može se naći i u nekim građevinskim Prirodna radioaktivnost može se naći i u nekim građevinskim materijalima. U slijedećoj tablici su navedeni neki uobičajni materijalima. U slijedećoj tablici su navedeni neki uobičajni građevinski materijali i procjene koncentracije urana, torija i kalija u građevinski materijali i procjene koncentracije urana, torija i kalija u njima njima

Page 19: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Vještački izvori jonizujućeg zračenjaVještački izvori jonizujućeg zračenja

VjeVještački štački izvori su po svojoj prirodi i učinku identični prirodnim izvori su po svojoj prirodi i učinku identični prirodnim izvorima. izvorima.

Glavni korisnici vještačkog jonizujućeg zračenja su: medicinske Glavni korisnici vještačkog jonizujućeg zračenja su: medicinske ustanove poput bolnica i farmaceutskih ustanova; ustanove za ustanove poput bolnica i farmaceutskih ustanova; ustanove za istraživanje i učenje; nuklearni reaktori i njihove pomoćne istraživanje i učenje; nuklearni reaktori i njihove pomoćne

ustanove.ustanove.

Page 20: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Djelovanje jonizujućeg zračenja Djelovanje jonizujućeg zračenja na organske molekulena organske molekule

Efekti zračenja na živu materiju mogu biti:Efekti zračenja na živu materiju mogu biti: Direktni ili indirektniDirektni ili indirektni Reverzibilni ili ireverzibilniReverzibilni ili ireverzibilni Akutni ili hroničniAkutni ili hronični Organizam koji je ozračen bilo izvana, bilo izbutra Organizam koji je ozračen bilo izvana, bilo izbutra

može pretrpjeti znatne štete, odnosno može pretrpjeti znatne štete, odnosno biohemijske i biohemijske i morfološke promjenemorfološke promjene. Zračenje dovodi do promjena u . Zračenje dovodi do promjena u organizmu djelujući na molekule. Dvije su teorije o organizmu djelujući na molekule. Dvije su teorije o mehanizmu djelovanja: mehanizmu djelovanja:

Teorija Teorija direktnog direktnog djelovanjadjelovanja Teorija Teorija indirektnog indirektnog djelovanjadjelovanja

Page 21: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na
Page 22: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Teorija direktnog djelovanjaTeorija direktnog djelovanja

Teorija direktnog djelovanja objašnjava da jonizacijsko zračenje, Teorija direktnog djelovanja objašnjava da jonizacijsko zračenje, tj. određeni  kvant   energije, djeluje  na važne organske molekule tj. određeni  kvant   energije, djeluje  na važne organske molekule direktnim pogotkom nekog osjetljivog mjesta u toj molekuli. Pri direktnim pogotkom nekog osjetljivog mjesta u toj molekuli. Pri tome kvant energije izaziva ekscitaciju i jonizaciju uslijed čega tome kvant energije izaziva ekscitaciju i jonizaciju uslijed čega pucaju kovalentne veze; pucaju molekule na dva manja pucaju kovalentne veze; pucaju molekule na dva manja fragmenta. fragmenta.

Ako novonastali fragmenti nose ne-spareni elektron Ako novonastali fragmenti nose ne-spareni elektron zovu se slobodno radikali. zovu se slobodno radikali.

Slobodni radikali, gotovo trenutno, čim nastanu, Slobodni radikali, gotovo trenutno, čim nastanu, reagiraju s drugim molekulama, mijenjajući ih ili reagiraju s drugim molekulama, mijenjajući ih ili reagiraju međusobno stvarajući nove, organizmu reagiraju međusobno stvarajući nove, organizmu strane molekule.strane molekule.

Page 23: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Teorija indirektnog djelovanjaTeorija indirektnog djelovanja

Teorija indirektnog djelovanja objašnjava promjene na Teorija indirektnog djelovanja objašnjava promjene na molekulama putem proizvoda radiolize vode imolekulama putem proizvoda radiolize vode izazvanog zazvanog jonizacijskim zračenjemjonizacijskim zračenjem. Jonizacijom i ekscitacijom  molekula . Jonizacijom i ekscitacijom  molekula vode nastaju  reaktivni radikali, i to  OH i H radikal, te hidratizovani vode nastaju  reaktivni radikali, i to  OH i H radikal, te hidratizovani elektron i hidratizovani proton koji također reaguju brzo s drugim elektron i hidratizovani proton koji također reaguju brzo s drugim

molekulama mijenjajući ih.molekulama mijenjajući ih.

Page 24: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Reverzibilna i ireverzibilna oštećenjaReverzibilna i ireverzibilna oštećenja

Neka od nastalih oštećenja mogu biti ispravljena ćelijskim Neka od nastalih oštećenja mogu biti ispravljena ćelijskim mehanizmima reparacije i u tom slučaju govorimo o reverzibilnim mehanizmima reparacije i u tom slučaju govorimo o reverzibilnim oštećenjima. Ona uglavnom nastaju pri izlaganju organizma nižim oštećenjima. Ona uglavnom nastaju pri izlaganju organizma nižim dozama zračenja u kraćem vremenskom periodu.dozama zračenja u kraćem vremenskom periodu.

Kada su ćelije izložene većoj dozi zračenja, ili je to zračenje Kada su ćelije izložene većoj dozi zračenja, ili je to zračenje dugotrajnije, dolazi do akumulacije većeg broja oštećenja koje dugotrajnije, dolazi do akumulacije većeg broja oštećenja koje reparacioni mehanizmi više nisu u stanju da korektno ispravljaju reparacioni mehanizmi više nisu u stanju da korektno ispravljaju dolazi do ireverzibilnih oštećenja ćelije. dolazi do ireverzibilnih oštećenja ćelije.

Ukoliko su u pitanju oštećenja genetskog materijala, pri čemu Ukoliko su u pitanju oštećenja genetskog materijala, pri čemu dolazi do njihove nekorektne reparacije zračenje će imati dolazi do njihove nekorektne reparacije zračenje će imati mutageni efekat. Ako su lezije DNA takve da se ni na koji način ne mutageni efekat. Ako su lezije DNA takve da se ni na koji način ne mogu ispraviti, ili je došlo do većih oštećenja strukturnih mogu ispraviti, ili je došlo do većih oštećenja strukturnih elemenata ćelije zračenje je po ćeliju letalno. elemenata ćelije zračenje je po ćeliju letalno.

Page 25: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Akutni i hronični efektiAkutni i hronični efekti

Izlaganje nižim dozama zračenja dovodi do ispoljavanja hrončnih Izlaganje nižim dozama zračenja dovodi do ispoljavanja hrončnih efekata zračenja. Da bi došlo do hroničnog efekta organizam efekata zračenja. Da bi došlo do hroničnog efekta organizam treba da bude izložen zračenju duži vremenski period manjim treba da bude izložen zračenju duži vremenski period manjim dozama zračenja, za koje se podrazumjeva da nemaj letalan dozama zračenja, za koje se podrazumjeva da nemaj letalan uticaj na jedinku. Sa druge strane ukoliko je doza zračenja dosta uticaj na jedinku. Sa druge strane ukoliko je doza zračenja dosta veća I intenzivnija dolazi do pojave akutnog efekta I ono ima veća I intenzivnija dolazi do pojave akutnog efekta I ono ima letalan efekat na jedinku.letalan efekat na jedinku.

Page 26: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Načini kontaminacijeNačini kontaminacije Kontaminacija probavomKontaminacija probavom započinje unošenjem kontaminiranih materija kroz usta. započinje unošenjem kontaminiranih materija kroz usta. To To

je  najvažniji i najopsežniji put unošenja kod organizama. Od unošenja inhalacijom se je  najvažniji i najopsežniji put unošenja kod organizama. Od unošenja inhalacijom se možemo zaštiti, al u današnje vrijeme industrijskog napretka koje sa sobom nosi i možemo zaštiti, al u današnje vrijeme industrijskog napretka koje sa sobom nosi i negativne strane često dolazimo u situaciju da ne znamo porijeklo hrane. Takođe negativne strane često dolazimo u situaciju da ne znamo porijeklo hrane. Takođe predstavlja problem i to da je vrlo teško naći zdravu i prirodno ne taknutu hranu.predstavlja problem i to da je vrlo teško naći zdravu i prirodno ne taknutu hranu.

Posljedice kontaminacije zavise od:Posljedice kontaminacije zavise od: Količini nuklida u hraniKoličini nuklida u hrani Fizičko – hemijskom obliku nuklidaFizičko – hemijskom obliku nuklida Rastvorljivosti nuklida u vodiRastvorljivosti nuklida u vodi Apsorbcijskoj sposobnosti crijevne sluznice. Mlade životnje mnogo bolje apsorbuju Apsorbcijskoj sposobnosti crijevne sluznice. Mlade životnje mnogo bolje apsorbuju

materijematerije Potrebi organizma za određenim elementom. Ukoliko je štitnjača zasićena jodom ona Potrebi organizma za određenim elementom. Ukoliko je štitnjača zasićena jodom ona

nece metabolisati radioaktivni J131, dok ako je slučaj suprotan ona će metabolisati nece metabolisati radioaktivni J131, dok ako je slučaj suprotan ona će metabolisati radioaktivni.radioaktivni.

Takođe neki elementi mogu da se ponašaju kao homologi, tj. da imaju sposobnost da Takođe neki elementi mogu da se ponašaju kao homologi, tj. da imaju sposobnost da nadoknađuju nedostatak nekog drugog elementa. nadoknađuju nedostatak nekog drugog elementa.

Kontaminacija putem kože, Kontaminacija putem kože, organizam usvaja tricij H3, a drugi radionuklidi ulaze u organizam usvaja tricij H3, a drugi radionuklidi ulaze u maloj mjeri. No i to može biti opasno. Opasnost od perkutane kontaminacije maloj mjeri. No i to može biti opasno. Opasnost od perkutane kontaminacije organizma radionuklidima zavisi od:organizma radionuklidima zavisi od:

Vrsti i količini nuklidaVrsti i količini nuklida Rastvorljivosti nuklida u vodi i mastimaRastvorljivosti nuklida u vodi i mastima Debljini potkožnog tkivaDebljini potkožnog tkiva

Page 27: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Uticaj gama zračenja na Uticaj gama zračenja na molekule vodemolekule vode

Glavno i ciljno mijesto djelovanja zračenja na organizam jeste Glavno i ciljno mijesto djelovanja zračenja na organizam jeste ćelija, osnovni funkcionalni i gradivni element svakog organizma. ćelija, osnovni funkcionalni i gradivni element svakog organizma. Upravo u ćeliji se događaju različite hemijske i biohemijske Upravo u ćeliji se događaju različite hemijske i biohemijske promjene nakon djelovanja zračenja, što na organizam ostavlja promjene nakon djelovanja zračenja, što na organizam ostavlja različite posljedice. Ćelije su građene od različitih molekula i to različite posljedice. Ćelije su građene od različitih molekula i to pretežno od sledećih pet:pretežno od sledećih pet:

80 % molekule vode80 % molekule vode 15 % proteini15 % proteini 2 % lipidi2 % lipidi 1 % ugljeni hidrati1 % ugljeni hidrati 1 % nukleinske kiseline1 % nukleinske kiseline 1 % sve ostale molecule1 % sve ostale molecule

Page 28: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Kao što vidimo u ćeliji su najviše zastupljeni molekuli vode Kao što vidimo u ćeliji su najviše zastupljeni molekuli vode sa 80 %, a to su ujedno i najjednostavnije molekule u organizmu. sa 80 %, a to su ujedno i najjednostavnije molekule u organizmu. Zbog najveće zastupljenosti u organizmu, pri izlaganju zračenju Zbog najveće zastupljenosti u organizmu, pri izlaganju zračenju najveća je mogućnost interakcije zračenja sa molekulima vode. Pa najveća je mogućnost interakcije zračenja sa molekulima vode. Pa se najveci dio zračenja apsorbuje u ovim molekulima. se najveci dio zračenja apsorbuje u ovim molekulima.

Zračenje na molekule vode dešava se na sledeći način, Zračenje na molekule vode dešava se na sledeći način,

Page 29: Gama zračenje, fizičke osobine i djelovanje na

Djelovanjem zračenja na molekule vode nastali su slobodni radikali Djelovanjem zračenja na molekule vode nastali su slobodni radikali OH* OH* i i HH*, koji su veoma nestabilni i u nekoliko mikrosekundi stupaji *, koji su veoma nestabilni i u nekoliko mikrosekundi stupaji u različite hemijske reakcije sa drugim molekulima. Vezivanje u različite hemijske reakcije sa drugim molekulima. Vezivanje radikala za molekule koje su od vitalnog značaja za funkcionisanje radikala za molekule koje su od vitalnog značaja za funkcionisanje ćelije, npr. za metaboličke procese u ćeliji, dolazi do poremećeja ćelije, npr. za metaboličke procese u ćeliji, dolazi do poremećeja samih procesa. Takav je slučaj kod inaktivacije enzima pod uticajem samih procesa. Takav je slučaj kod inaktivacije enzima pod uticajem slobodnih radikala. slobodnih radikala.

Još jedan primjer djelovanja slobodnih radikala je stvaranje vodonik Još jedan primjer djelovanja slobodnih radikala je stvaranje vodonik peroksida peroksida OH* + OH* = OH* + OH* = H2O2, koji je veoma snažan toksikant koji H2O2, koji je veoma snažan toksikant koji dovodi do oštećenja ćelija i do oštećenja same DNK.dovodi do oštećenja ćelija i do oštećenja same DNK.