of 94 /94
Zadaci II Površinski napon, viskoznost, adsorpcija, fizičke osobine molekula Opšti kurs fizičke hemije 2

Zadaci II - ffh.bg.ac.rs · Zadaci II Površinski napon, viskoznost, adsorpcija, fizičke osobine molekula Opšti kurs fizičke hemije 2

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zadaci II - ffh.bg.ac.rs · Zadaci II Površinski napon, viskoznost, adsorpcija, fizičke osobine...

 • Zadaci II

  Površinski napon,viskoznost,adsorpcija,

  fizičke osobine molekula

  Opšti kurs fizičke hemije 2

 • Zadatak 1.

  Ako se voda na 25oC (gustine 0,9971 g/cm3) podiže u

  kapilari radijusa 0,20 mm za 7,36 cm, izračunati

  površinski napon vode. Pretpostaviti da voda potpuno

  kvasi zidove kapilare.

 • mmN

  mmsmmkgghr

  rghP

  mh

  mrmkgKT

  /72

  0cos2

  100,21036,7/81,9/1,997

  cos2

  cos2

  0?;;1036,7

  100,2;/1,997;15,298

  4223

  02

  43

  Rešenje:

 • Zadatak 2.Tečnost A ima dva puta veći površinski napon, a dva puta

  manju gustinu od tečnosti B na 25oC. Ako se nivo

  tečnosti u kapilari uronjenoj u tečnost A popne do visine

  od 1 cm, do koje visine će se u istoj kapilari uronjenoj u

  tečnost B podići nivo tečnosti?

 • Rešenje:

  cmhcmhh

  h

  h

  rgh

  hcmh

  BA

  B

  A

  A

  BB

  A

  B

  AA

  BB

  BABABA

  25,015,05,0

  2

  ?15,02

 • Zadatak 3.Izračunati rad koji se izvrši kada se radijus mehura od

  sapunice poveća od 4 do 5 cm ako je površinski napon

  sapunice 2510 -3N/m.

 • Zadatak 3.Izračunati rad koji se izvrši kada se radijus mehura od

  sapunice poveća od 4 do 5 cm ako je površinski napon

  sapunice 2510 -3N/m.

  Rešenje:

  mJw

  mmNw

  rrAAAw

  mNcmrcmrw

  565,0

  10454/10252

  44222

  /102554?

  24223

  2

  1

  2

  212

  3

  21

 • Zadatak 4.Protok tečnosti ( = 30 P) kroz kapilaru poluprečnika

  0,2 mm i dužine 1,0 m iznosi 1,3110-3 dm3/s pri razlici

  pritisaka od 10 atm. Izračunati protok žive pod istim

  uslovima ako je = 1,547 cP.

 • Rešenje:

  sdmt

  V

  P

  Psdm

  t

  V

  t

  V

  K

  lt

  V

  Vl

  t

  cPsdmt

  VP

  atmPmlmmr

  /54,2

  10547,1

  30/103,1

  1

  8

  Pr

  8

  Pr

  547,1/103,130

  1012,0

  3

  x

  2

  33

  x

  0

  0x

  44

  x

  33

  0

  0

 • Zadatak 5.Dve kišne kapi sfernog oblika i istog poluprečnika padaju

  kroz vazduh brzinom v. Ukoliko bi se ove dve kapi spojile

  u jednu kap, kojom bi brzinom padala velika kap?

 • Rešenje:

  vv

  rrrr

  r

  r

  v

  v

  grv

  grv

  v

  gr

  3/1

  3/133

  2

  2

  22

  2

  4

  23

  4

  3

  42

  9

  2

  9

  2

  9

  2

 • Zadatak 6.Izračunati ugao dodira na kontaktu voda - zid kapilare,

  ako znate da se pri uranjanju kapilare prečnika 3 mm u

  sud sa vodom nivo vode u kapilari povisi za 6 mm.

  Površinski napon vode iznosi 0,0728 N/m, a gustina

  1000 kg/m3.

 • Rešenje:

  0

  3233

  3

  7,52

  6064,0cos

  /4,02

  106/81,9/1000105,1

  2cos

  cos2

  /1000/0728,063

  mN

  msmmkgmghr

  rgh

  mkgmNmmhmmd

 • Zadatak 7.Na temperaturi 800oC jedna vrsta stakla ima koeficijent

  viskoznosti 1·105 Pa s i gustinu 3,5 g/cm3. Platinska kugla

  poluprečnika 5 mm i gustine 21,4 g/cm3 slobodno pada

  kroz ovaj viskozni medijum. Izračunati vreme za koje će

  platinska kuglica pri gornjim uslovima preći put od 1 cm.

 • Rešenje:

  st

  mkgsmm

  msPa

  gr

  lt

  gr

  lt

  l

  tgr

  cmlcmgmmr

  cmgsPa

  1025

  /105,34,21/81,91052

  1011019

  2

  9

  2

  9

  9

  2

  1/4,215

  /5,3101

  33262

  25

  2

  2

  2

  3

  35

 • Zadatak 8.Voda protiče kroz cev prečnika 8 cm i dužine 4 km

  brzinom 120 L/min. Ukoliko keoficijent viskoznosti

  iznosi 0,001 Pa s, izračunati razliku pritisaka na

  krajevima cevi.

 • Rešenje:

  kPaP

  m

  sPamsm

  r

  ltVP

  lV

  trP

  P

  sPamLtVkmlcmd

  96,7

  10414,3

  001,0104/60/101208/8

  8

  ?

  001,0/120/48

  442

  333

  4

  4

 • Zadatak 9.Napon pare vode na 293,15 K iznosi 0,024 atm,

  površinski napon 72,75 mN/m a gustina 0,997 g/cm3.

  Izračunati napon pare vode na istoj temperaturi kada je

  voda dispergovana u kapljice prečnika 20 nm.

 • Rešenje:

  kPap

  epp

  mmkgKmolKJ

  mNmolkg

  p

  p

  rTR

  M

  p

  p

  nmrcmgmmN

  atmpKT

  708,2

  108,0101/99715,293/314,8

  /1075,72/1002,182ln

  2ln

  202/997,0/75,72

  024,015,293

  108,00

  83

  33

  0

  0

  3

  0

 • Zadatak 10.

  Adsorpcija nekog gasa se može opisati Langmirovom

  izotermom, u kojoj koeficijent adsorpcije na 25oC iznosi

  K = 0,85 kPa-1. Izračunati pritisak pri kome će

  zaposednutost površine biti:

  a) 0,15;

  b) 0,95.

 • kPaPb

  kPaPa

  KP

  KP

  KP

  kPaK

  4,2295,0)

  21,015,0)

  1

  11

  85,0 1

  Rešenje:

 • Zadatak 11.

  Neki čvrst uzorak adsorbuje 0,44 mg CO kada pritisak

  gasa iznosi 26 kPa, a temperatura 300 K. Masa CO koja

  je adsorbovana na istoj količini uzorka pri pritisku od

  3,0 kPa i temperaturi od 300 K iznosi 0,19 mg. Ovu

  adsorpciju opisuje Langmirova izoterma. Naći

  prekrivenost površine na ovim pritiscima.

 • 36,083,0

  19,01

  1

  1

  1/

  1/

  /

  /

  1

  300319,0

  3002644,0

  21

  1

  2

  2

  1

  1

  2

  2

  1

  22

  11

  02

  01

  2

  1

  0

  22

  11

  PaP

  x

  x

  P

  P

  x

  x

  K

  KPKP

  KPKP

  mx

  mx

  km

  x

  KP

  KP

  KTkPaPmgx

  KTkPaPmgx

  Rešenje:

 • Zadatak 12.

  Zavisnost površinskog napona rastvora od koncentracije

  rastvorene supstancije na 25C je data izrazom:

  Kako površinska koncentracija zavisi od koncentracije

  rastvorene supstancije u rastvoru?

  2332 1014,110445,6102,7 cc

 • 276

  33

  2332

  102,9106,2

  21014,110445,615,298314,8

  15,298

  1014,110445,6102,7

  cc

  cc

  dc

  d

  RT

  c

  KT

  cc

  Rešenje:

 • Zadatak 13.

  Izračunati površinsku koncentraciju sumporne kiseline u

  graničnoj površini faza rastvor/vazduh, ako se posmatra

  20% rastvor sumporne kiseline u vodi na 18oC (površinski

  napon rastvora iznosi 75,2∙10-3 N/m, a površinski napon

  vode na ovoj temperaturi iznosi 73,05∙10-3N/m).

 • 27

  00

  3

  0

  3

  /1088,8

  0

  /1005,73/102,75

  15,291%20

  mmol

  RTcRT

  c

  dc

  d

  RT

  c

  mNmN

  KTrr

  Rešenje:

 • Zadatak 14.Izvesna zapremina n-heptana protiče kroz kapilaru

  viskozimetra za 83,3 s. Ista zapremina vode protiče

  kroz kapilaru viskozimetra za 142,3 s. Ako je

  temperatura tokom eksperimenta iznosila 20oC, koliki je

  koeficijent viskoznosti n-heptana (u P) na ovoj

  temperaturi? Njegova gustina iznosi 689 kg/m3,

  gustina vode 0,9982 g/cm3, a koeficijent viskoznosti

  vode 0,001005 Pa s.

 • Rešenje:

  PsPa

  mkgs

  mkgssPa

  t

  t

  tKtVl

  rhg

  lV

  trhg

  lV

  trP

  sPacmg

  mkgstst

  x

  xxxx

  xx

  34

  3

  3

  000

  444

  3

  0

  3

  0

  1006,41006,4

  /2,9983,142

  /6893,83001005,0

  888

  001005,0/9982,0

  /6893,1423,83

 • Zadatak 15.

  Koju visinu dostiže sok u drveću ako se kreće kroz

  kapilare radijusa 2,510-5m? Pretpostaviti da je sok

  razblažen, tako da njegova gustina i površinski napon

  imaju vrednosti kao i voda, odnosno redom 1000 kg/m3 i

  7,28•10-2 N/m, kao i da je ugao dodira jednak nuli.

 • mh

  msmmkg

  mN

  grh

  rghP

  h

  mNmkgmr

  594,0

  105,2/81,9/1000

  0cos/1028,72cos2

  cos2

  ?

  0;/1028,7;/1000;105,2

  523

  2

  0235

  Rešenje:

 • Zadatak 16.Koliki je parahor C2H6, ako je [P]CH3Cl = 110, [P]CH4 = 73 i

  [P]HCl = 71?

 • Zadatak 16.Koliki je parahor C2H6, ako je [P]CH3Cl = 110, [P]CH4 = 73 i

  [P]HCl = 71?

  Rešenje:

  1123973][][][

  3971110][][][

  71][;73][;110][?;][

  CH2CH4C2H6

  HclCH3ClCH2

  HClCH4CH3ClC2H6

  PPP

  PPP

  PPPP

 • Zadatak 17.

  Molarne refrakcije metana i etana iznose 6,8 i 11,4

  cm3/mol respektivno. Izračunati atomske refrakcije

  ugljenika i vodonika.

 • molcmR

  molcmR

  RRR

  RRRR

  RRR

  molcmRRR

  molcmRRR

  C

  H

  HCCH

  H

  HHCHHC

  HCHC

  HCHC

  HCCH

  /4,2

  /1,1

  2

  2

  682

  4

  /4,1162

  /8,64

  3

  3

  3

  3

  624

  462

  4

  62

  4

  Rešenje:

 • Zadatak 18.

  Zrak svetlosti se kreće kroz vazduh i nailazi na staklodebljine 5 mm. Upadni ugao iznosi 35o. Pod kojim uglom zrak napušta staklo? Indeks prelamanja vazduha iznosi 1,00, a stakla 1,55.

 • Rešenje:

  i,1

  r,2

  r,1i,2

  o

  irir

  ri

  ri

  nn

  nn

  nn

  35

  sinsin

  sinsin

  52,1;00,1

  1,2,2,1,

  2,12,2

  1,21,1

  21

 • Zadatak 19.

  Izračunati indeks prelamanja gasovitog broma na

  temperaturi od 0oC i pritisku od 1 atm, ako je molarna

  refrakcija broma pri tim uslovima 12,2 cm3/mol.

 • Zadatak 19.

  Izračunati indeks prelamanja gasovitog broma na

  temperaturi od 0oC i pritisku od 1 atm, ako je molarna

  refrakcija broma pri tim uslovima 12,2 cm3/mol.

  Rešenje:

  000817,1;2

  1

  101325

  15,273/314,8

  101325;15,273;2,12

  2

  2

  3

  4

  4

  nM

  n

  nR

  Pa

  KKmolJ

  p

  RTV

  M

  PapKT/molcmR

  CH

  m

  CH

 • Zadatak 20.

  Zapreminska polarizabilnost vode je 1,4810-24cm3.

  Izračunati dipolni moment molekula, indukovan

  primenjenim električnim poljem jačine 1kV/cm

  (0 = 8,85410-12 F/m).

 • Zadatak 20.

  Zapreminska polarizabilnost vode je 1,4810-24cm3.

  Izračunati dipolni moment molekula, indukovan

  primenjenim električnim poljem jačine 1kV/cm

  (0 = 8,85410-12 F/m).

  Rešenje:

  Dp

  Cm

  mVmmF

  FFp

  mCJcm

  o

  o

  9,4

  106,1

  /100,11048,1/10854,84

  4

  10854,8;1048,1

  35

  533012

  22112324

 • Zadatak 21.

  Izračunati dipolni moment molekula CHCl3 na osnovu sledećih podataka:- molekul je tetraedarski;- dipolni momenti C-H i C-Cl veza iznose redom 0,4 D i

  1,5 D;- ugao H-C-Cl iznosi 109,45.

 • Rešenje:

  Dp

  Dppp ClCHC

  9,1

  333,05,134,045,109180cos3 00

  Dipolni momenat C-H veze usmeren je od atoma C ka atomu H, a C-Cl veze od Cl atoma ka C atomu. Projekcija dipolnog momenta C-Cl veza na C-H vezu iznosi pC-Hcos(-).

 • Zadatak 22.

  Dipolni moment hlorbenzena je 1,57 D a njegova zapreminska polarizabilnost je 1,2310-23cm3. Proceniti njegovu relativnu permitivnost na 25oC, kada je gustina 1,173 g/cm3 (εo= 8,85410-12 F/m, M=112,6 g/mol).

 • Rešenje:

  18

  1

  21

  848,0;3

  432

  1

  2

  1

  34

  3

  ?

  /173,115,298

  1023,157,1

  2

  0

  2

  0

  3

  323

  r

  r

  o

  A

  r

  r

  r

  r

  o

  Am

  r

  x

  x

  xxMkT

  pN

  M

  kT

  pNP

  cmgKT

  cmDp

 • Zadatak 23.

  Indeks prelamanja gasovitog ugljovodonika, opšte

  formule CnH2n+2, je 1,00139 na 0C i 1 atm.

  Ako je [R]H=1,1 cm3/mol, a [R]C=2,4 cm3/mol, odrediti

  bruto formulu ugljovodonika. Pretpostaviti da je gas u

  idealnom gasnom stanju.

 • 104

  33

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  33

  4

  2

  2

  22

  /75,20/22414200139,1

  100139,1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  /4,2;/1,1;00139,1

  22

  22

  22

  HCn

  RR

  RRn

  RnRnR

  molcmmolcm

  p

  RT

  n

  nV

  n

  nM

  n

  nR

  molcmRmolcmRn

  HC

  HHC

  HCHC

  r

  rm

  r

  rr

  r

  rHC

  CHr

  nn

  nn

  nn

  Rešenje:

 • Zadatak 24.

  Indeks prelamanja gasovitog hlora na 20oC i 1 atm iznosi 1,000768. Indeks prelamanja tečnog hlora na normalnoj tački ključanja je 1,385 a gustina 1,56 g/mL. Izračunati zapreminsku polarizabilnost hlora pri tim uslovima.

 • Rešenje:

  324

  324

  3

  3

  2

  2

  3

  1022,4

  1087,4

  /45,45

  /024,0325101

  15,293314,8

  4

  3

  3

  4

  2

  1

  /9,70/56,1

  385000,1000768,1

  cm

  cm

  molcmM

  V

  molmPa

  KJ/Kmol

  P

  RTMV

  N

  PN

  M

  n

  nP

  molgMcmg

  nn

  t

  g

  t

  t

  m

  g

  g

  m

  A

  mAm

  t

  tg

 • Zadatak 25.

  Molarna polarizacija fluorbenzenove pare je linearna funkcija T-1 i iznosi 70,62 cm3/mol pri 351,0 K i 62,47 cm3/mol pri 423,3 K. Izračunati polarizabilnost i dipolni momenat molekula (εo= 8,85410-12 F/m).

 • Rešenje:

  221392

  ,0

  30

  21

  2,1,

  21

  2

  2,1,

  22

  1001,1;3

  3

  7,1105,5

  11

  9

  11

  33

  33333

  mCJkT

  p

  N

  P

  DCmp

  TTN

  PPkp

  TTk

  pNPP

  kT

  pNN

  kT

  pNP

  iA

  im

  A

  mmo

  o

  Amm

  o

  A

  o

  A

  o

  Am

 • Zadatak 26.

  Električna permitivnost SO3(g) na 0oC i pritisku od 101,3 kPa iznosi 1,00933. Ovaj gas ima stalni diploni momenat 1,63D. Pretpostavljajući da se ponaša kao idealan gas izračunati:a) molarnu polarizaciju, b) molarnu polarizaciju orijentacije, c) molarnu polarizaciju distorzije.Prikažite sve vrednosti u m3/mol (εo= 8,85410-12 F/m).

 • Rešenje:a)

  b)

  c)

  molmP

  P

  RTV

  MP

  Dp

  kPaPKT

  m

  r

  rm

  r

  r

  r

  rm

  r

  /1095,6

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  00933,163,1

  3,10115,273

  35

  molmPkT

  pNP O

  o

  AO /1090,5

  33

  352

  molmPPPP DODm /1005,135

 • Zadatak 27.Izračunati molarnu susceptibilnost benzena ako je

  njegova zapreminska susceptibilnost -7,2∙10-7 a gustina

  0,879 gcm-3.

 • Zadatak 27.Izračunati molarnu susceptibilnost benzena ako je

  njegova zapreminska susceptibilnost -7,2∙10-7 a gustina

  0,879 gcm-3.

  Rešenje:

  molcm

  cmg

  molgMV

  m

  mm

  /104,6

  /879,0

  /11,78102,7

  35

  3

  7

 • Zadatak 28.Molarna susceptibilnost paramagnetnog gasa na 300 K i 101,3 kPa iznosi 1,910-8 m3/mol. Izračunati: a) Kirijevu konstantu, b) relativnu magnetnu permeabilnost gasa,c) intenzitet stalnog magnetnog momenta molekula.(0 = 410-7 N/A2, mB = 9,27410-24 Am2).

 • Rešenje:a)

  b)

  c)

  molKmC

  T

  Cmolmm

  /107,5

  /109,1

  36

  38

  000000772,1

  300314,8

  101325109,1111

  1

  11

  138

  r

  m

  mr

  r

  KKJmol

  Pamolm

  V

  B

  A

  m mmN

  kTm 2

  3

  0

 • Zadatak 29.Atomska dijamatnetna susceptibilnost za C, H i

  benzenov prsten iznosi -4610- 12, -42,9310-12 i

  -41,410-12 m3/mol. Gustina benzena na 293,15 K je

  0,8736 kg/dm3. Izračunati zapreminsku susceptibilnost

  benzena.

 • Zadatak 29.Atomska dijamatnetna susceptibilnost za C, H i

  benzenov prsten iznosi -4610- 12, -42,9310-12 i

  -41,410-12 m3/mol. Gustina benzena na 293,15 K je

  0,8736 kg/dm3. Izračunati zapreminsku susceptibilnost

  benzena.

  Rešenje:

  6

  310

  107,7

  /109,666

  MV

  molm

  m

  m

  m

  bpHCm

 • Zadatak 30.Izračunati vrednost magnetne indukcije i magnetizacije dijamagnetnog materijala relativne magnetne permeabilnosti 0,99995 kada se primeni magnetno polje jačine 2,0∙105 A/m. 0 = 1,2566·10-6 N/A2 .

 • Rešenje:

  mAM

  mAHHM

  TB

  mAA

  NHHB

  mAH

  r

  r

  r

  /10

  /100,2199995,01

  251,0

  /100,2102566,1

  /100,2

  99995,0

  5

  5

  2

  6

  0

  5

 • Zadatak 31.Na osnovu podataka u tabeli, nacrtati za svaku

  supstanciju zavisnost polarizacije od 1/T. Obratiti

  pažnju na relativne odnose odsečaka i nagiba.

  Jedinjenje Rm/cm3mol-1 p/D

  Benzen

  o-dihlorbenzen

  voda

  etanol

  26

  35

  3,8

  12,8

  0

  3

  1,8

  1,7

 • Rešenje:

  0.000 0.002 0.004

  0

  20

  40

  60

  80

  Pm

  /cm

  3mol

  -1

  1/T

  o-dihlorbenzen

  benzen

  etanol

  voda

 • Zadatak 32.

  Procenite odnos dipolnih momenata orto i meta izomeraC6H4Cl2. Zanemarite dipolni moment C-H veze.

 • Rešenje:

  3

  cos1

  cos1

  cos2

  cos2

  3

  2,

  3

  22

  22

  meta

  orto

  meta

  orto

  metaClCClCClCClC

  ortoClCClCClCClC

  meta

  orto

  metaorto

  p

  p

  pppp

  pppp

  p

  p

  pC-Cl – dipolni moment C-Cl veze - ugao koji obrazuju C-Cl veze

 • Zadatak 33.

  Kolika treba da bude jačina spoljašnjeg električnog polja, kako bi u molekulu CCl4 čija je zapreminskapolarizabilnost 1,110-31 m3 indukovao dipolni moment intenziteta 1,010-6 D? εo= 8,85410-12 F/m

 • Rešenje:

  cmkVF

  mVmVF

  mVmC

  CmpF

  FFp

  Dp

  m

  i

  i

  i

  /7,2

  /107,2/1002727,0

  101,1/10854,814,34

  10336,3100,1

  4

  4

  100,1

  101,1

  57

  33112

  306

  0

  0

  6

  331

 • Zadatak 34.

  Električna permitivnost jedinjenja A iznosi 2,033 a gustina 0,7784 kg/dm3 na temperaturi od 300 K. Na istoj temperaturi gustina smeše jedinjenja A i B sastava xA=0,0472 iznosi 0,7751 kg/dm3, a relativna permitivnost 2,109. Molarna refrakcija jedinjenja Bizračunata iz atomskih refrakcija i refrakcija veza iznosi 22,32 cm3/mol. Pretpostavljajući da je smeša idealna i rastvor razblažen izračunati: a) molarnu polarizaciju jedinjenja B, b) diploni momenat jedinjenja B.(MA=84 g/mol, MB=74 g/mol, εo= 8,85410-12 F/m).

 • Rešenje:a)

  molcmPPxPxP

  molcmMxMx

  P

  molcmM

  P

  dmkgdmkg

  molcmR

  x

  molgMmolgMKT

  BmBmBAmAm

  BBAA

  r

  rm

  A

  A

  Ar

  Ar

  Am

  A

  B

  rArA

  BA

  /85,25

  /93,252

  1

  /64,272

  1

  /7751,0/7784,0

  /32,22

  109,2033,20472,0

  /74/84300

  3

  ,,,

  3

  3

  ,

  ,

  ,

  33

  3

  ,

 • Rešenje:b)

  Dp

  N

  kTPp

  kT

  pNP

  molcmPPPP

  molcmRP

  B

  A

  BO

  B

  ABO

  BOBOBDBm

  BBD

  42,0

  9

  33

  /52,3

  /32,22

  ,0

  2

  0

  ,

  3

  ,,,,

  3

  ,

 • Zadatak 35.Molarni apsorpcioni koeficijent supstancije rastvorene uheksanu za zračenje talasne dužine 285 nm iznosi 743 mol-1Lcm-1. Ukoliko se pri prolasku svetlosti te talasnekroz 2,0 cm rastvora propusti 40 % svetlosti, čemu jejednaka koncentracija rastvora?

 • Rešenje:

  1

  11

  11

  053,0

  0,2743

  4,0loglog

  log

  %400,2743

  molLc

  cmLcmmolab

  Tc

  abcTA

  TcmbLcmmola

 • Zadatak 36.Merena je apsorbancija određenog uzorka. U prvom

  eksperimentu je uzorak stavljen u kivetu debljine 1 cm

  i transparencija iznosi 50,8 %. Zatim je eksperiment

  ponovljen sa istim uzorkom koji je stavljen u kivetu

  debljine 5 cm. Čemu je jednaka apsorbancija u drugom

  eksperimentu?

 • Rešenje:

  471,1

  log

  loglog

  ?51508,0

  2

  1

  1

  22

  1

  1111

  22

  2211

  A

  Tb

  bA

  b

  TaccabTA

  cabA

  AcmbcmbT

 • Zadatak 37.Zračenje talasne dužine 256 nm prolazi kroz 1 mm rastvora koji sadrži benzen čija je koncentracija 0,05 mol/L. Intenzitet svetlosti je smanjen na 16 % početne vrednosti. Izračunati apsorbanciju i vrednost molarnogapsorpcionog koeficijenta.

 • Rešenje:

  11

  0

  0

  159

  /05,01,0

  796,0

  796,0

  16,0logloglog

  16,0

  /05,0

  1

  cmLmola

  Lmolcmbc

  AaabcA

  A

  I

  ITA

  II

  Lmolc

  mmb

 • Zadatak 38.Molarni apsorpcioni koeficijent citohroma P450, jednogod jedinjenja koje učestvuje u fotosintezi, na 522 nmiznosi 291 L mol-1 cm-1. Kada zračenje te talasne dužineprolazi kroz ćeliju debljine 6,0 mm koja sadrži rastvorovog jedinjenja, 39,8 % svetlosti se apsorbuje. Koja jekoncentracija rastvora?

 • Rešenje:

  Lmolc

  cmcmmolLab

  AcabcA

  TA

  T

  Lmolc

  mmb

  cmmolLa

  /1026,1

  6,0291

  220,0

  220,0602,0loglog

  602,0%2,60%8,39%100

  /1025,3

  6

  291

  3

  11

  3

  11

 • Zadatak 39.Molarni apsorpcioni koeficijent supstancije rastvorene uheksanu za zračenje talasne dužine 285 nm iznosi 743 mol-1Lcm-1. Izračunati procenat smanjenja intenziteta svetlosti te talasne dužine koja prolazi kroz 2,5 mm rastvora koncentracije 3,2510-3 mol/L.

 • Rešenje:

  %75%100

  100101

  %100101%100

  1010log

  %1001%100

  /1025,3

  5,2743

  0

  0

  /1025,325,0743

  0

  0

  0

  0

  3

  11

  311

  I

  II

  I

  II

  TTA

  TI

  II

  Lmolc

  mmbcmLmola

  LmolcmcmLmol

  abc

  abcA

 • Zadatak 40.Izračunati površinsku energiju jednog mola etanola na

  25oC kada je etanol dispergovan do kapljica prečnika

  500 nm. Površinski napon etanola na 25oC iznosi 22,8

  mN/m, a gustina 0,789 g/cm3 .

 • Rešenje:

  JE

  mkgm

  molkgmolmNE

  r

  Mnr

  r

  Mn

  m

  MnE

  NE

  molncmgmmN

  molgMKTnmr

  E

  s

  s

  s

  s

  s

  98,15

  /10789,0105,2

  /10107,46/108,223

  34

  3

  4

  1/789,0/8,22

  /07,4615,2985002

  ?

  337

  33

  2

  31

  1

  1

  3

  A

  AA

 • Zadatak 41.Kroz vertikalno postavljenu kapilaru dužine 30 mm i

  prečnika 1 mm prolazi tečnost gustine 800 kg/m3.

  Protok iznosi 8 mm3/s. Izračunati dinamičku i

  kinematičku viskoznost tečnosti.

 • Rešenje:

  smv

  mkg

  sPav

  sPa

  sm

  msmmkg

  tV

  rg

  ltV

  rgl

  lV

  trP

  v

  smmtVmkgmmdmml

  /103

  /800

  024,0

  024,0

  /1088

  105/81,9/80014,3

  /8/88

  ??

  /8//800130

  25

  3

  39

  443

  444

  33

 • Zadatak 42.Koeficijent viskoznosti tečnog natrijuma iznosi 4,5·10-4

  Pa s i 2,12·10-4 Pa s na temperaturama 200oC i 800oC.

  Izračunati energiju viskoznog toka i korficijent

  viskoznosti na 600oC.

 • Rešenje:

  sPaTTR

  E

  molJETTR

  E

  RT

  EA

  RT

  EA

  KTE

  KTsPa

  KTsPa

  vis

  visvis

  visvis

  vis

  4

  3

  13

  13

  21

  21

  33

  2

  4

  2

  1

  4

  1

  10672,211

  exp

  /646311

  lnln

  lnlnexp

  15,873??

  15,10731012,2

  15,473105,4

 • Zadatak 43.Pretpostavimo da 64 kišnih kapi nagradi jednu veliku kap.

  Čemu je jednak odnos površinske energije 64 kapi u

  odnosu na površinsku energiju velike kapi?

 • Zadatak 43.Pretpostavimo da 64 kišnih kapi nagradi jednu veliku kap.

  Čemu je jednak odnos površinske energije 64 kapi u

  odnosu na površinsku energiju velike kapi?

  Rešenje:

  416/64644

  464

  4

  3

  4

  3

  464

  2

  0

  2

  2

  0

  0

  33

  0

  r

  r

  r

  r

  rr

  rr

 • Zadatak 44.Izračunati rad koji se izvrši pri raspršivanju kapi žive

  poluprečnika 1 mm u 1 000 000 identičnih kapi pod

  izotermskim uslovima. Površinski napon žive na

  temperaturi na kojoj se izvodi ovaj eksperiment iznosi

  55010-3 N/m.

 • Rešenje:

  mJJW

  mNmW

  nRW

  Rn

  RnRrnW

  n

  RrrnR

  mNnmmR

  684,010684,0

  1101/1055010114,34

  14

  4444

  3

  4

  3

  4

  /105501011

  3

  3/6323

  3/12

  2

  3/2

  222

  3/1

  33

  36

 • Zadatak 45.Ulje prolazi kroz cev prečnika 80 mm srednjom brzinom

  od 0,4 m/s. Gustina ulja iznosi 890 kg/m3, a viskoznost

  0,075 Ns/m2. Pokazati da se u ovom slučaju radi o

  laminarnom toku.

 • Rešenje:

  2000

  7,379

  075,0

  08,0/4,0/890

  075,0

  /890

  /4,0

  80

  3

  3

  e

  e

  e

  R

  R

  sPa

  msmmkgudR

  sPa

  mkg

  smu

  mmd

 • Zadatak 46.

  Indeks prelamanja CH2I2 iznosi 1,732 za svetlost talasne dužine 656 nm. Njegova gustina na 20oC iznosi 3,32 g/cm3. Izračunati polarizabilnost i zapreminskupolarizabilnost molekula na ovoj talasnoj dužini (εo= 8,85410-12 F/m, M=267,8 g/mol).

 • Rešenje:

  22139

  2

  2

  12336

  122112

  2

  2

  323

  2

  2

  2

  2

  12

  320

  656

  1042,1

  2732,1

  1732,1

  10022,61032,3

  8,26710854,83

  2

  13

  1028,14

  3

  2

  1

  3

  4

  32

  1

  /10854,8

  /8,267;/32,3;732,1

  mCJ

  molgm

  gmolmCJ

  n

  n

  N

  M

  cmNM

  n

  n

  NNM

  n

  nP

  mF

  molgMcmgn

  A

  o

  A

  A

  o

  Am

  o

  C

  nm