21
Hidrologija 2 Vježbe br. 1 Fiziþke osobine sliva

Fizičke osobine sliva

  • Upload
    amir-h

  • View
    224

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fizičke osobine sliva

Hidrologija 2

Vježbe br. 1

Fizi ke osobine sliva

Page 2: Fizičke osobine sliva

Sliv• Slivno podru je nekog vodotoka odgovara površ

vododjelnicom s koje se vodne koli ine slivaju prema nekoj to ki tog recipijenta (def.; Srebrenovi )

• Sliv je podru je ije površinsko otjecanje ima odljev vode • Nepropusno tlo: Vododjelnica se može odrediti topografski

– Kabinetski i terenski– Topografska razvodnica (vododjelnica)

• Propusno tlo: Vododjelnica ovisi o geološkim i hidrogeološkimuvijetima– Hidrološka ili hidrogeološka razdjelnica– hidrogeološka razdjelnica esto nije stalna, ovisi o razini podzemnih

voda– Izravni i utjecajni sliv

Page 3: Fizičke osobine sliva

Vododjelnica• Slivno podru je nekog vodotoka

odgovara površaavododjelnicom s koje se vodne površine slivaju prema nekoj to ki tog recipijenta (def.; Srebrenovi )

Page 4: Fizičke osobine sliva

Otjecanje sa sliva

• Otjecanje sa sliva ovisi o slijede im imbenicima:– Zemljopisni: veli ina i oblik sliva, pad i reljef terena,

gusta a rije ne mreže

– Geološki: sastav tla (vodopropusnost, koli ina vode u podzemlju)

– Biološki: vrsta raslinja, gusto a

– Klimatski: oborine, temperatura, vlažnost zraka, vjetar, isparavanje, evapotranspiracija

– Antropološki:

Page 5: Fizičke osobine sliva

Oblik sliva

Page 6: Fizičke osobine sliva

Oblik sliva• Olik sliva utje e na veli inu i trajanje hidrograma

vodnih valova• Koeficijent koncetriranosti sliva

– Srebrenovi :

– Horton:

– Gravelius:

A(km2) - veli ina slivaO(km) - opseg slivaU(km) – udaljenost težišta sliva od protjecajnog profila L(km) – duljina vodotoka

UO

AK

o

o2=

2L

AK =

5,0

28,0

A

OK

o=

Page 7: Fizičke osobine sliva

Srednja nadmorska visina sliva

• Srednja nadmorska visina sliva je vodoravna crta koja sije e hipsonometrijsku krivulju tako da su površine iznad i ispod hipsonometrijske krivulje i te crte jednake

– Hi - slojnica– Ai - površ slojnica– A – površina sliva

• Hipsonometrijska krivulja pokazuje koji je dio rije noga sliva smješten do razmatranog rije nog profila

.)..(0 mnmA

AHH ii∑=

o

Page 8: Fizičke osobine sliva

Pad sliva

• Više postupaka

• Najto niji postupak hipsonometrijske analize

– Hipsonometrijska krivulja A1=f(H)

– Krivulja površina A2=F(L)

• Pad sliva S je odnos površina ispod hipsonometrijske i krivulje površina

S=A1/A2

Page 9: Fizičke osobine sliva
Page 10: Fizičke osobine sliva

Gusto a drenske mreže u slivu

• Drenska mreža: svi vodotoci u slivu (stalni, povremeni, isprekidani)

• Apsolutna gusto a drenske mreže

– Ukupna duljina svih vodotoka u slivu

• Specifi na gusto a drenske mreže

– Ukupna duljina svih vodotoka u slivu podijeljena sa ukupnom površinom sliva

Page 11: Fizičke osobine sliva

Kako voda te e?????

Page 12: Fizičke osobine sliva

Vrh, hrpt, to ka u slivu

Page 13: Fizičke osobine sliva

1 ozna iti vodotok

Page 14: Fizičke osobine sliva

2 odrediti granice sliva

Page 15: Fizičke osobine sliva

Sliv

Page 16: Fizičke osobine sliva

Srednja nadmorska visina sliva

Page 17: Fizičke osobine sliva

Srednja nadmorska visina sliva

Page 18: Fizičke osobine sliva

Pad vodotoka

Page 19: Fizičke osobine sliva

Pad vodotoka

Page 20: Fizičke osobine sliva

Pad vodotoka

Page 21: Fizičke osobine sliva

1.  Programski zadatak 

- odrediti glavni vodotok i sve njegove pritoke- - odrediti slivove svih pritoka- brutto i srednji pad glavnog vodotoka- srednju nadmorsku visinu sliva - hipsonometrijsku krivulju- pad vodotoka

- koef koncentriranosti sliva- oblik sliva

Ocijena programa je vezana uz datum predaje programa.Datum Ocjena

27.10.2008 503.11.2008 410.11.2008 317.11.2008 2

pripreme Mj. 1:25.000 potrebno je izvršiti niže navedene obrade, te ih detaljno dokumentirati u vidu programskog rada s opisom