59
Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1113 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251 art Nr : 1236 În conformitate cu prevederile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării siguranţei produselor de acvacultură, apărării sănătăţii publice, sănătăţii şi bunăstării animalelor de acvacultură prin protecţia teritoriului ţării împotriva introducerii anumitor factori etiologici ai bolilor la animalele acvatice cu loturile de produse de acvacultură infectate sau cu speciile-vectori, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar- veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea (se anexează). 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul economiei Valeriu Lazar Ministrul agriculturii şi industriei alimentare Valeriu Cosarciuc Nr. 1113. Chişinău, 6 decembrie 2010. Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1113 din 6 decembrie 2010 Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea Prevederile Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar- veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea (în continuare – Norma sanitar-veterinară) sînt aduse în concordanţă cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1251/2008 din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile şi cerinţele de certificare pentru introducerea pe piaţă şi importul în Comunitate de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale şi de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (JO, L 337 din 16 decembrie 2008, p. 41), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr.

ă ş ă ţ ăăţ ş ă ţ ţă Ă ĂŞ ă ş ţ ţă ă ş ă ş ţ ş - gov.md de armonizare a... · 2011. 1. 4. · grădină, acvariu comercial sau angro care exploatează animale

 • Upload
  others

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Republica Moldova

  GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1113 din 06.12.2010

  pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară

  pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea

  Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251 art Nr : 1236 În conformitate cu prevederile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării siguranţei produselor de acvacultură, apărării sănătăţii publice, sănătăţii şi bunăstării animalelor de acvacultură prin protecţia teritoriului ţării împotriva introducerii anumitor factori etiologici ai bolilor la animalele acvatice cu loturile de produse de acvacultură infectate sau cu speciile-vectori, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea (se anexează). 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul economiei Valeriu Lazar Ministrul agriculturii şi industriei alimentare Valeriu Cosarciuc Nr. 1113. Chişinău, 6 decembrie 2010.

  Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1113

  din 6 decembrie 2010

  Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea

  sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea

  Prevederile Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea (în continuare – Norma sanitar-veterinară) sînt aduse în concordanţă cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1251/2008 din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile şi cerinţele de certificare pentru introducerea pe piaţă şi importul în Comunitate de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale şi de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (JO, L 337 din 16 decembrie 2008, p. 41), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr.

 • 719/2009 din 6 august 2009 (JO, L 205 din 7 august 2009, p. 10), Regulamentul Comisiei Europene nr. 346/2010 din 15 aprilie 2010 (JO, L 104 din 24 aprilie 2010, p. 1).

  Capitolul I Dispoziţii generale

  1. Prezenta Normă sanitar-veterinară stabileşte: 1) condiţii faţă de sănătatea animală la plasarea pe piaţă a: a) animalelor acvatice ornamentale care provin din sau sînt destinate pentru unităţi ornamentale închise; b) animalelor de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată, unităţilor ornamentale deschise şi repopulării din ţări şi părţi ale acestora în care se aplică măsuri naţionale pentru limitarea impactului anumitor boli la animalele de acvacultură şi la animalele acvatice sălbatice; 2) cerinţe de certificare sanitar-veterinară la plasarea pe piaţă a: a) animalelor de acvacultură destinate creşterii, inclusiv zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată şi unităţilor ornamentale deschise, şi repopulării; b) animalelor de acvacultură şi produselor obţinute din aceste animale destinate consumului uman; 3) condiţii de sănătate animală şi cerinţele de certificare sanitar-veterinară la importul şi tranzitul, inclusiv depozitarea în cursul tranzitului, a: a) animalelor de acvacultură destinate creşterii, inclusiv zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată şi unităţilor ornamentale deschise; b) animalelor de acvacultură şi produselor obţinute din aceste animale destinate consumului uman; c) animalelor acvatice ornamentale destinate unităţilor ornamentale închise; 4) lista speciilor-vectori de animalele de acvacultură şi condiţiile în care aceste specii sînt considerate vectori în conformitate cu anexa nr. 10 la prezenta Normă sanitar-veterinară. 2. În sensul prezentei Norme sanitar-veterinare noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie: unitate ornamentală închisă – magazin de animale de companie, centru de grădinărit, iaz de grădină, acvariu comercial sau angro care exploatează animale acvatice ornamentale, care nu are contact direct cu apele naturale sau care este echipat cu un sistem de tratare a efluenţilor care reduce pînă la un nivel acceptabil riscul de contaminare a apelor naturale; unitate ornamentală deschisă – unităţi ornamentale, altele decît unităţile ornamentale închise; repopulare – eliberarea în natură a animalelor de acvacultură.

  Capitolul II Plasarea pe piaţă a animalelor de acvacultură

  Secţiunea 1

  Animale acvatice ornamentale care provin din sau sînt destinate pentru unităţi ornamentale

  3. Circulaţia animalelor acvatice ornamentale face obiectul unei notificări în cadrul sistemului informatizat în conformitate cu prevederile Normelor sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 29 septembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 180-181, art. 1104) în cazul în care animalele: 1) provin din unităţi ornamentale din alte ţări; 2) sînt destinate unităţilor ornamentale închise, în cazul în care: a) sînt declarate indemne de una sau mai multe din bolile neexotice enumerate în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi

 • măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 290); b) fac obiectul unui program de supraveghere sau de eradicare în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009; 3) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile pentru care ţara, zona sau compartimentul în cauză sînt declarate indemne de boală sau pentru care se aplică un program de supraveghere sau de eradicare menţionat la subpct.2) lit.b) din prezentul punct. 4. Animalele acvatice ornamentale ţinute în unităţi ornamentale închise nu se eliberează în unităţi ornamentale deschise, ferme de acvacultură, zone de relocare, gospodării cu repopulare organizată, zone de cultură a moluştelor sau în natură, cu excepţia cazului în care Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (în continuare – Agenţia) autorizează acest lucru, cu condiţia că: a) eliberarea nu pune în pericol starea de sănătate a animalelor acvatice în punctul de eliberare; b) se asigură luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor; c) eliberarea se efectuează în baza rezultatelor cercetărilor de laborator, efectuate în perioada de carantină.

  Secţiunea 2 Animale de acvacultură destinate creşterii, zonelor

  de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată, unităţilor ornamentale deschise

  şi repopulării 5. Loturile de animale de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată, unităţilor ornamentale deschise sau repopulării: a) sînt însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară şi completat în conformitate cu prevederile acesteia; b) sînt introduse din ţări, zone sau compartimente declarate indemne de una sau mai multe din bolile neexotice şi care fac obiectul unui program de supraveghere sau de eradicare prevăzut în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009; c) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe boli sau din specii-vectori ai uneia sau mai multor boli pentru care ţara sau zona ori compartimentul în cauză sînt declarate indemne de boală sau pentru care se aplică un program de supraveghere sau de eradicare, prevăzut în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009.

  Secţiunea 3 Animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale

  destinate prelucrării ulterioare înaintea consumului uman 6. Loturile de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale destinate prelucrării ulterioare înaintea consumului uman trebuie să fie: 1) însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară şi completat în conformitate cu prevederile acesteia; 2) introduse din ţări, zone sau compartimente:

 • a) declarate indemne de una sau mai multe din bolile neexotice menţionate în anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009; b) care au un program de supraveghere sau de eradicare în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.239 din 26 martie 2009; с) care aplică un program de supraveghere sau de eradicare menţionat la alin. 2) lit. b) din prezentul punct pentru speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile pentru care ţara, zona sau compartimentul acesteia sînt declarate indemne de boală. 7. Prevederile pct. 6 al prezentei Norme sanitar-veterinare nu se aplică: 1) peştilor care au fost abatorizaţi şi evisceraţi înainte de expediere; 2) moluştelor sau crustaceelor destinate consumului uman şi ambalate şi etichetate în acest scop, conform Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, art. 499), care sînt: a) neviabile, adică nu mai au capacitatea de a supravieţui ca animale vii în cazul în care ar fi readuse în mediul din care au fost obţinute; b) destinate prelucrării ulterioare fără o depozitare temporară la locul de procesare; 3) animalelor de acvacultură sau produselor obţinute din aceste animale destinate consumului uman introduse pe piaţă fără alte prelucrări în ambalaje de vînzare cu amănuntul, prevăzute de Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010.

  Secţiunea 4 Moluşte şi crustacee vii destinate centrelor de purificare,

  centrelor de expediere şi unităţilor similare înaintea consumului uman

  8. Loturile de moluşte şi crustacee vii destinate centrelor de purificare, centrelor de expediere şi unităţilor similare înaintea consumului uman sînt însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare, în cazul în care acestea: 1) sînt introduse din ţări, zone sau compartimente: a) declarate indemne de una sau mai multe din bolile neexotice în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009; b) care fac obiectul unui program de supraveghere sau de eradicare prevăzut în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009; 2) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile pentru care ţara, zona sau compartimentul sînt declarate indemne de boală sau pentru care se aplică un program de supraveghere sau de eradicare prevăzut în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009.

  Secţiunea 5 Animale de acvacultură şi produse obţinute

  din aceste animale care părăsesc ţara, zona sau compartimentul

 • care fac obiectul unor măsuri de combatere a bolilor, inclusiv al unor programe de eradicare

  9. Loturile de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale care părăsesc ţara, zona sau compartimentul care fac obiectul măsurilor de combatere a bolilor prevăzute în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009, dar pentru care Agenţia a acordat o scutire de la aceste măsuri de combatere a bolilor trebuie să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar: a) prevăzut în anexa nr.1 la prezenta Normă şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare – pentru loturile compuse din animale de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată, unităţilor ornamentale deschise sau repopulării; b) prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare – pentru loturile compuse din animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale destinate prelucrării ulterioare, centrelor de purificare, centrelor de expediere sau unităţilor similare înaintea consumului uman. 10. Loturile de animale de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată, unităţilor ornamentale deschise sau repopulării trebuie să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.1 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare, în cazul în care acestea: a) părăsesc ţara, zona sau compartimentul cu un program de eradicare aprobat în conformitate Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009; b) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe boli sau din speciile-vectori ai uneia sau mai multor boli pentru care se aplică programul de eradicare menţionat în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009. 11. Loturile de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale destinate prelucrării ulterioare, centrelor de purificare, centrelor de expediere sau unităţilor similare înaintea consumului uman trebuie să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.2 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare, în cazul în care acestea: a) părăsesc ţara, zona sau compartimentul cu un program de eradicare aprobat în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009; b) fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile pentru care se aplică programul de eradicare menţionat în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009. 12. Prevederile prezentei secţiuni nu se aplică: 1) peştilor care au fost abatorizaţi şi evisceraţi înainte de expediere; 2) moluştelor sau crustaceelor destinate consumului uman şi ambalate şi etichetate în acest sens conform Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală” şi care sînt: a) neviabile, adică nu mai au capacitatea de a supravieţui ca animale vii în cazul în care ar fi readuse în mediul din care au fost obţinute; b) destinate prelucrării ulterioare fără o depozitare temporară la locul de prelucrare;

 • 3) animalelor de acvacultură sau produselor obţinute din aceste animale introduse pe piaţă fără alte prelucrări, destinate consumului uman, cu condiţia să fie prezentate în ambalaje de vînzare cu amănuntul, conform Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”, referitoare la aceste ambalaje. 13. În cazul în care este necesară efectuarea unei inspecţii, animalele de acvacultură vii din speciile susceptibile la una sau mai multe boli sau din speciile-vectori ai uneia sau mai multor boli menţionate în certificatul sanitar-veterinar ce le însoţesc nu se introduc în ferma de acvacultură sau în zona de cultură a moluştelor înainte de eliberarea unui astfel de certificat sanitar-veterinar.

  Capitolul III Condiţii pentru import

  14. Animalele de acvacultură destinate creşterii, zonelor de relocare, gospodăriilor cu repopulare organizată şi unităţilor ornamentale deschise se importă numai din ţări, teritorii, zone sau compartimente, incluse în Lista întocmită, actualizată şi făcută public de către Agenţie, în conformitate cu anexa nr.3 la prezenta Normă sanitar-veterinară, numai în cazul în care loturile: a) sînt însoţite de un certificat sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 4 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare; b) corespund cerinţelor de sănătate animală stabilite în certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitar-veterinară. 15. Peştii ornamentali din speciile susceptibile la una sau mai multe din bolile enumerate în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009, şi destinaţi unităţilor ornamentale închise se importă numai din ţări, teritorii, zone sau compartimente incluse în Lista întocmită, actualizată şi făcută public de către Agenţie, specificată în anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitar-veterinară. Peştii ornamentali care nu fac parte din speciile susceptibile la una sau mai multe dintre bolile enumerate în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009, şi moluştele şi crustaceele ornamentale destinate unităţilor ornamentale închise se importă numai din ţări sau teritorii care: a) sînt membre ale Oficiului Internaţional de Epizootii (OIE); b) sînt incluse în Lista întocmită, actualizată şi făcută public de către Agenţie şi au încheiat un acord oficial cu OIE în vederea trimiterii periodice de informaţii privind statutul lor de sănătate animală către membrii respectivei organizaţii. Loturile de animale specificate în prezentul punct trebuie: a) să fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.5 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare; b) să corespundă cerinţelor de sănătate animală stabilite în certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta Normă sanitar-veterinară. 16. Animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale destinate consumului uman se importă numai din ţări, teritorii, zone sau compartimente care sînt incluse în Lista întocmită, actualizată şi făcută public de către Agenţie, în cazul în care lotul: a) este însoţit de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexele nr. 8 şi 9 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare; b) corespunde cerinţelor de sănătate publică şi sănătate animală, stabilite în certificatul sanitar-veterinar. Prezentul punct nu se aplică în cazul în care animalele de acvacultură sînt destinate zonelor de relocare sau eliberării în apele naţionale, cu condiţia aplicării cerinţelor la import.

 • Capitolul IV Transportul animalelor de acvacultură

  17. Animalele de acvacultură destinate importului nu se transportă: a) în condiţii care pot dăuna stării de sănătate a acestora; b) în aceeaşi apă sau în acelaşi microcontainer cu animalele acvatice care au o stare de sănătate inferioară sau care nu sînt destinate importului. 18. În timpul transportului, animalele de acvacultură nu se descarcă din microcontainerul în care se găsesc. 19. Apa în care sînt transportate nu se schimbă pe teritoriul unei ţări care nu este aprobată pentru importul acestor animale sau care are o stare de sănătate inferioară celei de la locul de destinaţie. 20. În cazul în care loturile de animale de acvacultură sînt transportate pe mare pînă la frontieră, la certificatul sanitar veterinar relevant se anexează un addendum pentru transportul de animale de acvacultură vii pe mare, prevăzut în anexa nr.7 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare.

  Capitolul V Cerinţe pentru eliberarea în natură a animalelor de acvacultură şi a produselor obţinute din aceste animale şi pentru apa utilizată pentru transport

  21. Animalele de acvacultură şi produsele obţinute din aceste animale importate şi destinate consumului uman se manipulează în mod corespunzător pentru a se evita contaminarea apelor naturale. 22. Animalele de acvacultură importate nu se eliberează în natură pe teritoriul ţării, cu excepţia cazului în care Agenţia autorizează acest lucru. 23. Autorizarea eliberării în natură a animalelor de acvacultură importate se efectuează în baza rezultatelor analizei riscului pentru starea de sănătate a animalelor acvatice la punctul de eliberare şi luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor. 24. Apa utilizată pentru transportul loturilor importate de animale de acvacultură şi de produse obţinute din aceste animale se tratează în mod corespunzător pentru a se evita contaminarea apelor naturale.

  Capitolul VI Condiţii pentru tranzit şi depozitare

  25. Loturile de animale de acvacultură vii, icre şi peşti neevisceraţi care sînt introduse în ţară, dar sînt destinate altei ţări, prin tranzit trebuie: a) să corespundă cerinţelor pentru import, prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară; b) să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar respectiv, prevăzut de şi completat în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară, care cuprinde menţiunea „Pentru tranzit”. 26. În cazul în care loturile respective sînt destinate consumului uman, acestea sînt însoţite de certificatul sanitar-veterinar, prevăzut în anexa nr.6 şi completat în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare. 27. Se autorizează tranzitul rutier sau feroviar între punctele de control la frontieră, lotul care: a) este sigilat cu un sigiliu cu un număr de serie al medicului veterinar oficial de la postul de control de la frontiera de intrare; b) documentele care însoţesc lotul, prevăzute în Normele sanitar-veterinare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 1442), sînt ştampilate pe fiecare pagină de către medicul veterinar oficial de la punctul de control de la frontiera de intrare cu menţiunea “Pentru tranzit”;

 • c) corespunde cerinţelor procedurale prevăzute în Normele sanitar-veterinare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008; d) este certificat drept acceptabil pentru tranzit pe documentul veterinar de intrare emis de către medicul veterinar oficial de la punctul de control de la frontiera de intrare. 28. Loturile destinate tranzitului nu pot fi descărcate sau depozitate pe teritoriul ţării în conformitate cu Normele sanitar-veterinare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008. 29. Agenţia controlează periodic corespunderea numărului de loturi admise către tranzit şi cantităţile acestora la intrarea şi la ieşirea de pe teritoriul ţării.

  Capitolul VII Cerinţe privind completarea certificatelor sanitar-veterinare

  30. Certificatele sanitar-veterinare se eliberează de către autorităţile competente din ţara de origine pe baza modelului corespunzător, prevăzut în anexele la prezenta Normă sanitar-veterinară, luîndu-se în considerare locul de destinaţie şi utilizarea lotului după sosirea acestuia la destinaţie. 31. Certificatele sanitar-veterinare şi etichetele menţionate în modelele certificatelor sanitar-veterinare din prezenta Normă sanitar-veterinară se completează în limba oficială a ţării importatoare sau în limba engleză, cu traducerea autentificată în limba oficială a ţării importatoare. Pentru certificatele sanitar-veterinare prevăzute în prezenta Normă sanitar-veterinară se poate utiliza certificarea electronică şi alte sisteme autorizate şi armonizate cu cele comunitare. 32. Avînd în vedere situaţia epizootică de la locul de destinaţie în ceea ce priveşte bolile neexotice sau bolile pentru care la locul de destinaţie se aplică măsuri naţionale pentru limitarea impactului anumitor boli la animalele de acvacultură şi la animalele acvatice sălbatice, cerinţele specifice corespunzătoare sînt încorporate şi completate în certificatul sanitar-veterinar în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009. 33. La completarea certificatului sanitar-veterinar pentru un anumit lot trebuie ţinut cont de faptul că „Locul de origine” reprezintă amplasamentul fermei de acvacultură sau al zonei de cultură a moluştelor pentru animalele de acvacultură care au fost crescute pînă la atingerea dimensiunii comerciale relevante, iar pentru animalele acvatice sălbatice – locul de recoltare. 34. În cazul în care modelul de certificat sanitar-veterinar indică alegerea menţiunii adecvate, menţiunile irelevante pot fi tăiate cu o linie, parafate şi apoi ştampilate de certificator sau şterse cu desăvîrşire din certificatul sanitar-veterinar. 35. Originalul fiecărui certificat sanitar-veterinar este compus dintr-o singură foaie de hîrtie sau, în cazul în care nu este suficient, trebuie prezentat astfel încît toate foile de hîrtie necesare să facă parte dintr-un tot unitar şi indivizibil. 36. În cazul în care la certificatul sanitar-veterinar se anexează foi suplimentare în scopul identificării articolelor care compun lotul, se consideră că aceste foi suplimentare fac parte integrantă din certificatul sanitar-veterinar original, cu condiţia ca fiecare pagină să fie semnată şi ştampilată de medicul veterinar oficial care a efectuat certificarea. 37. În cazul în care certificatul sanitar-veterinar, inclusiv toate foile suplimentare, cuprinde mai mult de o pagină, fiecare pagină va fi numerotată „x(numărul paginii) din y(numărul total de pagini)” în josul paginii şi va purta în partea superioară a paginii numărul de referinţă al certificatului sanitar-veterinar, alocat de autoritatea competentă. 38. Certificatul sanitar-veterinar în original trebuie completat şi semnat de un medic veterinar oficial cu cel mult 72 de ore înainte de încărcarea lotului sau cu cel mult 24 de ore, în cazurile în care animalele de acvacultură trebuie inspectate în termen de 24 de ore înainte de încărcare. Autorităţile competente din ţara de origine vor asigura respectarea principiilor de certificare

 • echivalente celor prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 25 iunie 2009 cu privire la unele măsuri pentru organizarea şi efectuarea certificării sanitar-veterinare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 2009, nr. 107-109, art.449). 39. Culoarea semnăturii va fi diferită de cea a textului tipărit. Aceeaşi cerinţă se aplică parafelor, cu excepţia celor cu timbru sec sau filigran. 40. Pentru import, certificatul sanitar-veterinar în original trebuie să însoţească lotul pînă la punctul de control la frontieră. Pentru loturile introduse pe piaţă, certificatul sanitar-veterinar în original trebuie să însoţească lotul pînă cînd ajunge la destinaţia finală. 41. Un certificat sanitar-veterinar emis pentru animalele de acvacultură vii este valabil 10 zile de la data emiterii. În cazul transportului pe mare, perioada de valabilitate se prelungeşte cu durata călătoriei pe mare. În acest sens, la certificatul sanitar-veterinar se anexează o declaraţie, în original, a comandantului navei, întocmită în conformitate cu modelul addendumului, stabilit în prezenta Normă sanitar-veterinară. 42. În timpul transportului şi operaţiilor conexe trebuie respectate condiţiile generale privind protecţia animalelor în timpul transportului şi luate măsurile corective în cazul în care nu sînt îndeplinite cerinţele menţionate.

  Anexa nr. 1 la Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe

  la certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de

  acvacultură şi produselor obţinute de la acestea

  Model Certificat sanitar- veterinar pentru introducerea pe piaţă a animalelor

  de acvacultură destinate creşterii, relocării, gospodăriilor cu repopulare organizată, instalaţiilor ornamentale deschise şi repopulării

  Model

  Animal healh certificate for the placing on the market of aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries, open ornamental facilities and restocking

  Part

  ea I:

  Det

  alii

  ale

  prez

  entu

  lui t

  rans

  port

  / P

  ID

  ilf

  id

  I.1. Expeditorul/Consignor Nume/Name Adresa/Adress Codul poştal/Postal code

  I.2. Numărul de referinţă al certificatului/ Certificate reference number

  I.2.a. Numărul local de Referinţă/ Local reference number

  I.3. Autoritatea Competentă Centrală/Central Competent Authority I.4. Autoritatea Competentă Locală/Local Competent Authority

  I.5. Destinatarul/Consignee Nume /Name Adresa/Adress Codul poştal/Postal Code

  I.6. I.7.

  I.8. Ţara de origine/ Country of origin

  Codul ISO/ ISO code

  I.9.

  I.10. Ţara de destinaţie/ Country of destination

  Codul ISO/ ISO Code

  I.11.

 • I.12. Locul de origine/Locul de prelevare Place of origin/Place of harvest Explotaţia de acvacultură aprobată/ Approved aquaculture holding Altele/Other

  I.13. Locul de destinaţie/Place of destination Explotaţia de acvacultură aprobată/ Approved aquaculture holding Altele/Other Nume/Name Adresa/Adress Codul poştal/ Postal Code

  Numărul de aprobare/ Approval number

  Nume/Name Adresa/Adress Codul poştal/ Postal Code

  Numărul de aprobare/ Approval number

  I.14. Locul de încărcarea/Place of loading Codul poştal/Postal code

  I.15. Data şi locul de plecare/Date and time of departure

  I.16. Mijloacele de transport/Means of loading Avion/Aeroplane Vas/Ship Vagon de tren/Railway wagon Vehicul rutier/Road vehicle Altele/Other Identificare/Identification:

  I.17. Transportator/Transporter Nume/Name Adresa/Adress Codul poştal/ Postal code

  Numărul de aprobare/ Approval number Ţară/Country

  I.18. Specii de animale/Produse/ Animal species/product

  I.19. Codul produsului (cod CN )/Commodity code (CN code)

  I.20.Numărul/Cantitate/Number/quantity

  I.21. I.22Număr de pachete/ Number of packages

  I.23. Identificarea containerului/Numărul sigiliului/ Identification of container/seal number

  I.24. Tip de ambalaje/ Type of packaging

  I.25. Animale certificate ca/produse certificate pentru/ Animals certified as/products certified for: Reproducţia/Breeding Redepozitare a vînatului/Game restocking Retransmitere/Relaying Animale de companie/Pets Carantină/Quarantine altele/Other

  I.26. Tranzit prin ţări/ Transit through third country

  I.27. Tranzit prin ţară/ Transit trough the country Ţara/ Country

  Punct de ieşire/ Exit poit

  Codul ISO/ISO Code Cod/Code

 • Punct de intrare/ Entry point

  Nr. PIF/BIP unit no.:

  I.28. Export/Export I.29.

  Ţara/Country Punct de ieşire/ Exit poit

  Codul ISO/ISO Code Cod/ Code

  I.30.

  I.31. Identificarea animalelor/Identification of the animals Specii/Species (nume ştiinţific)(Scientific name) Cantitate/Quantity

  Part

  ea

  II

  II. Atestare sanitară veterinară/Health attestation

  II.a. Număr de referinţă al certificatului/Certificate reference number

  II.b. Număr de referinţă local/Local reference number

 • II.1. Cerinţe generale/General requirements Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că animalele de acvacultura menţionate în partea I a prezentului certificat/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to in Part I of this certificate:

  II.1.1 (1)[au fost inspectate în termen de(1) (2)[72] (2) [24] ore înainte de încărcare şi nu au prezentat semne clinice de boală]/ (1)[have been inspected within(1) (2)[72](2)[24] hours of loading, and showed no clinical signs of disease]; (1)[în cazul icrelor şi moluştelor, provin dintr-o fermă de acvacultura sau zonă de cultură a moluştelor în care, în conformitate cu registrele fermei de acvacultura sau ale zonei de cultură a moluştelor, nu există indicii de boli]/(1)[in the case of eggs and molluscs, come from a farm or mollusc farming area where, according to the records of the farm or mollusc farming area, there is no indication of disease problems]; (1) (3)[în cazul animalelor acvatice sălbatice, după cunoştinţele mele, sunt sănătoase din punct de vedere clinic]/ (1)(3)[in the case of wild aquatic animals, according to

  the best of my knowledge and belief are clinically healthy;]; II.1.2 nu fac obiectul unor interdicţii din cauza unei creşteri inexplicabile a mortalităţii/are not subject to any prohibitions due to unresolved increased mortality; II.1.3 nu urmează să fie distruse sau abatorizate pentru eradicarea bolilor/are not intended for destruction or slaughter for eradication of diseases; II.1.4 respectă cerinţele de introducere pe piaţă prevăzute de Norma  sanitar‐veterinară privind  condițiile de  sănătate a animalelor  şi produselor de acvacultură  şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice/comply with the requirements for placing on the market laid down in Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals II.1.5 (1)[în cazul moluştelor, au făcut obiectul unui control vizual individual al fiecărei părţi a lotului, nefiind detectate alte specii de moluşte decât cele specificate în partea I a certificatului.]/ (1)[in the case of molluscs, were subject to an individual visual check of each part of the consignment, and no molluscs species other than those specified in Part I of the certificate were detected.] II.2 (1)(4)(5)[Cerinţe pentru speciile susceptibile la septicemia hemoragică virală (SHV), necroza hematopoietică infecţioasă (NHI), anemia infecţioasă a somonului

  (AIS), virusul herpetic al crapului koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae şi/sau boala petelor albe/(1)(4)(5)[Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că animalele de acvacultura menţionate mai sus/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above:

  (1)(6)[provin dintr-o ţară, o zonă sau un compartiment declarate indemne de (1)[SHV] (1)[NHI] (1)[AIS] (1)[KHV] (1)[Marteil ia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[boala petelor albe] în conformitate cu Norma sanitar‐veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice]/

 • (1)(6)[originate from a country, zone or compartment declared free from (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[White spot

  disease] in accordance with Sanitary‐veterinary  Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals sau/or (1)(5)(6)[în cazul animalelor acvatice sălbatice, au fost supuse carantinei/ (1)(5)(6)[ in the case of wild aquatic animals, have been subject to quarantine II .3 (1)(7)[Cerinţe pentru speciile-vectori ai septicemiei hemoragice virale (SHV), necrozei hematopoietice infecţioase (NHI), anemiei infecţioase a somonului (AIS),

  virusului herpetic al crapului koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae şi/sau bolii petelor albe/ (1)(7)[Requirements for vector species to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că animalele de acvacultura menţionate mai sus care trebuie considerate posibili vectori ai (1)[SHV] (1)[NHI] (1)[AIS] (1)[KHV] (1)Marteil ia refringens](1) [Bonamia ostreae] (1)[bolii petelor albe], fiind din speciile enumerate şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de sănătatea animală la certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor de acvacultură vii şi a produselor obţinute din aceste animale/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculure animals referres to above which are to be regarded as possible vectors to (1)[VHS] (1) [IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[White spot disease] as they are of species listed in and fulfil the

  conditions set out in  Sanitary‐veterinary Rule as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import of aquaculture animals and products thereof:

  (1)(6)[provin dintr-un ţară, o zonă sau un compartiment declarate indemne de (1)[SHV] (1)[NHI] (1)[AIS] (1)[KHV] (1)[Marteil ia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[boala petelor albe] în conformitate cu Norma sanitar‐veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi 

  combatere a anumitor boli  la animalele acvatice/  (1)(6) originate  from a country, zone or compartment declared free from (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[White spot disease] in accordance with Sanitary‐veterinary  Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals

  sau/or (1)(6)(7)[au fost supuse carantinei/ (1)(6)(7)[have been subject to quarantine II.4 Cerinţe de transport şi etichetare/Transport and labelling requirements Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că/I, the undersigned official inspector, hereby certify that: II.4.1 animalele de acvacultura menţionate mai sus/the aquaculture animals referred to above:

  (i) sunt introduse în condiţii, inclusiv cu o calitate a apei, care nu dăunează stării lor de sănătate/are placed under conditions, including with a water quality, that do not after their health status; (ii) după caz, respectă condiţiile generale pentru transportul animalelor/as appropriate, comply with the general conditions for the transport of animals;

  II.4.2 containerul de transport sau nava cu vivieră sînt curate şi dezinfectate înainte de transport sau sunt neutilizate anterior/the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously unused;and;

 • II.4.3 lotul este identificat printr-o etichetă lizibilă pe exteriorul containerului sau, în cazul în care este transportat cu o navă cu vivieră, în manifestul navei, cu informaţiile relevante menţionate în rubricile 1.8-1.13 din partea I a prezentului certificat şi următoarea declaraţie/the consignment is identified by a legible on the exterior of the container, or when transported by well boat, in the ship’s manifest, with the relevant information referred to in boxex I.8 to I.13 of Part I of this certificate, and following statement: (1)[„(1)[Peşti] (1)[Moluşte] (1)[Crustacee] (1)[sălbatice] destinate creşterii "],/ (1)[”(1)[Wild] (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] intended for farming sau/or (1 )[„(1)[Moluşte] (1)[sălbatice] destinate relocării "]/ (1)[”(1)[Wild] (1)[Molluscs] intended for relaying , sau/or (1)[„(1)[Peşti] (1)[Moluşte] (1)[Crustacee] (1)[sălbatice] destinate gospodăriilor cu repopulare organizată "]/ (1)[”(1)[Wild] (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans]

  intended for put and take fisheries , sau/or (1)[„(1)[Peşti ornamentali] (1)[Moluşte ornamentale] (1)[Crustacee ornamentale] (1)[sălbatice] destinate instalaţiilor ornamentale deschise "]/ (1)[”(1)[Wild]

  (1)[Ornamental fish] (1)[Ornamental molluscs] (1)[Ornamental Crustaceans] intended for open ornamental facilities, sau/or (1)[„(1)[Peşti] (1)[Moluşte] (1)[Crustacee] destinate repopulării"],/ (1)[” (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] intended for for restocking sau/or (1)[„(1)[Peşti] (1)[Moluşte] (1)[Crustacee] (1)[sălbatice] destinate carantinei/ (1)[”(1)[Wild] (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] intended for quarantine II.5 (1)(8)[Atestat pentru loturile care provin dintr-o zonă care face obiectul unora dintre măsurile de combatere a bolilor prevăzute în Norma sanitar‐veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor  şi produselor de acvacultură  şi măsurile de prevenire  şi combatere a anumitor boli  la animalele acvatice/(1)(8) Attestation  for 

  consignments  originating  from  an  area  subject  to  disease  control  measures  as  provided  for  in  Sanitary‐veterinary  Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că/I, the undersigned official inspector, hereby certify that: II.5.1 animalele menţionate mai sus provin dintr-o zonă care face obiectul unor măsuri de combatere a bolilor referitoare la (1)[sindromul ulcerativ epizootie (SUE)] (1)[necroza hematopoietică epizootică (NHE)] (1)[septicemia hemoragică virală (SHV)] (1)[necroza hematopoietică infecţioasă (NHI)] (1)[anemia infecţioasă a somonului (AIS)] (1)[virusul herpetic al crapului koi (KHV)] (1)[Bonamia exit iosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackinf] (1)[Marteil ia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[sindromul Taura] (1)[boala „cap galben"] (1)(9)[boala petelor albe] (1)(9) [[următoarea boală emergentă:.............................]/the animals referred to above originate from an area subject to disease control measures regarding (1)[Epizootic ulcerative syndrome (EUS)] (1)[Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)] (1)[Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)] (1)[Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] (1)[Infectious salmon anaemia (ISA)] (1)[Koi herpes virus (KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refrinens] (1)[Bonamia ostrae] (1)[Taura syndrome] (1)[Yellowhead disease] (1)[White spot disease] (1)(9)[the following emerging disease.........................................................................]; II.5.2 animalele menţionate mai sus sunt autorizate să fie introduse pe piaţă în conformitate cu măsurile de combatere prevăzute; şi/the animals referred to above are allowed to be placed on the market according to the control measures laid down;and II.5.3 lotul este identificat printr-o etichetă lizibilă pe exteriorul containerului sau, în cazul în care este transportat cu o navă cu vivieră, în manifestul navei, cu informaţiile relevante menţionate în rubricile 1.8-1.13 din partea I a prezentului certificat şi următoarea declaraţie/the consignment is identified by legible label on the exterior of the container, or

 • when transported by well boat, in the ship’s manifest, with the relevant information referres to in boxex I.8 to I.13 of Part I of this certificate, and the following statement: ,,(1)[Peşti] (1)[Moluşte] (1)[Crustacee] (1)[sălbatice] care provin dintr-o zonă care face obiectul unor măsuri de combatere a bolilor".]/ ”(1)[Wild] (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] originating from an area subject to disease control measures”.] II.6 (1) (¹º) [Cerinţe pentru speciile susceptibile la viremia de primăvară a crapului (VPC), boala bacteriană a rinichiului (BBR), virusul necrozei pancreatice infecţioase (NPI) şi la infecţia cu Gyrodactilus salaris(GS)/ (1)(10)[Requirements for species susceptible to Spring vireamia of carp (SVC), Bacterial kidney disease (BKD), Infectious pancreatic necrosis virus (IPN) and Infection with Gyrodactylus salaris (GS) Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că animalele de acvacultură menţionate mai sus/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above,

  (1) provin dintr-o ţară sau o parte a unei ţări/ (1)[originate from a country or part thereof : ) în care (1)[VPC] (1)[GS] (1)[BBR] (1)[NPI] sunt boli cu declarare obligatorie la autoritatea competentă, iar rapoartele privind suspeciunile de boală relevantă trebuie

  investigate imediat de către autoritatea competentă/where (1)[SVC](1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease must be immediately investigated by the competent authority. (b) în care toate animalele de acvacultură din speciile susceptibile la boala (bolile) relevantă(relevante) introduse în ţară respectă cerinţele stabilite la rubrica II.6 din prezentul certificat/where all aquaculture animals of species susceptible to the relevant disease(s) introduced into in that country or part thereof comply with the requirements set out in II.6 of this certificate, (c) în care speciile susceptibile la boala relevantă nu sînt vaccinate împotriva acesteia/where species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s), and (d) (1)care, în cazul (1) [NPI] (1)[BBR], respectă cerinţe privind statutul îndemn de boală echivalente cerinţelor prevăzute la Norma  sanitar‐veterinară  privind condițiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice]/ (1)whitch, in the case of

  (1)[IPN] (1)[BKD], complies with requirement for disease freedom equivalent to those laid down in Sanitary‐veterinary  Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals. şi/sau/and/or (1)care, în cazul (1) [VPC] (1)[GS], respectă cerinţe privind statutul îndemn de boală prevăzute de standartul OIE relevant/ (1)[which, in case of (1)[SVC] (1)[GS], complies with requirements for disease freedom laid down in relevant OIE Standard. şi/sau/and/or (1)care, în cazul (1) [VPC] (1)[NPI] (1)[BBR], dispune de o fermă individuală care, sub supravegherea autorităţii competente/ (1)[which, in case of (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], comprises one individual farm which under the supervision of the competent authority: (i) a fost golită, curăţată şi dezinfectată şi a făcut obiectul unui vid sanitar timp de cel puţin 6 săptămîni/has been emptied, cleansed and disinfected, and

  fallowed in at least 6 weeks, (ii) a fost repopulată cu animale provenite din zone certificate de autoritatea competentă drept indemnă de boala relevantă/has been restocked with animals

  from areas certified free from the relevant disease by the competent authority.]]

 • şi/sau/and/or (1) [în cazul animalelor acvatice sălbatice susceptibile la (1) [VPC] (1)[NPI] (1)[BBR], au fost supuse carantinei]/ (1)[in the case of wild aquatic animals susceptible to (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], have been subject to quarantine].

  şi/sau/and/or (1) [în cazul loturilor pentru care se aplică privind GS, au fost ţinute imediat înaintea plasării pe piaţă, în apă cu un grad de salinitate de cel puţin 25 părţi la mie pentru o perioadă continuă de cel puţin 14 zile şi nici un alt animal acvatic viu din speciile susceptibile la GS nu au fost introduse pe parcursul perioadei respective]./ (1)[in the case of consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to the placing on the market, in water with a salinity of at least 25 parts per thousand for a continuous period of at least 14 days and no other live aquatic animals of species susceptible to GS have been introduced during that period.]

  şi/sau /and/or (1) [în cazul icrelor embrionate pentru care se aplică cerinţele GS, au fost dezinfectate printr-o metodă care sa dovedit a fi eficientă în combaterea GS.]]/ (1)[in the case of eyed fish eggs for which GS requirements apply, have been disinfected to be effective against GS.]]

  Note/Notes Partea I/Part I:

  - Rubrica I.12: După caz, a se utiliza numărul de autorizaţie pentru ferma de acvacultura sau zona de cultură a moluştelor în cauză. A se utiliza „altele" în cazul în care sunt animale acvatice sălbatice/Box I.12: If appropriate, use the authorisation number for the farm or mollusc farming area in question. Use „other” if wild aquatic animals. - Rubrica I.13: După caz, a se utiliza numărul de autorizaţie pentru ferma de acvacultura sau zona de cultură a moluştelor în cauză. A se utiliza „altele" în cazul în care sunt destinate repopulării/Box I.13: If appropriate, use the authorisation numer for the farm or mollusc farming area in question. Use „other” if intended for restocking. - Rubrica I.19: A se utiliza codurile SA corespunzătoare: 0301, 0306, 0307, 030110 şi 030270/Box I.19: Use the appropriate HS codes: 0301, 0306, 0307, 030110 or 030270 - Rubrica I.20 şi 1.31: Cu privire la cantitate, a se indica numărul total./Box I.20 and I.31: As regards quantity, give the total number. - Rubrica I.25: A se utiliza opţiunea „Reproducţie” în cazul în care sînt destinate relocării „ Animale de companie” în cazul în care animalele de acvacultură sînt destinate unei unităţi de carantină şi „Altele” în cazul în care sunt destinate gospodăriilor cu repopulare organizată./Box I.25: Use the option „Breeding” if intended for farming, „Relaying” if intended for relaying, „Pets” if intended for open ornamental facilities, „Game restocking” if intended for restocking, „Quarantine” if the aquaculture animals are intended for a quarantine facility, and „Other” if intended for put and take fisheries.

  Partea II/Part II: (1) A se păstra menţiunea adecvată/Keep as appropriate. (2) Opţiunea de 24 de ore se aplică numai loturilor de animale de acvacultura care, în conformitate

  cu Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de sănătatea animală la certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor de acvacultură vii şi a produselor obţinute din aceste animale, trebuie să fie însoţite de un certificat şi care, în conformitate cu cerinţele de introducere pe piaţă prevăzute de Norma  sanitar‐veterinară  privind  condițiile  de sănătate  a  animalelor  şi  produselor  de  acvacultură  şi  măsurile  de  prevenire  şi  combatere  a anumitor boli  la animalele acvatice, sunt autorizate de autoritatea competentă să părăsească o zonă care face obiectul unora dintre măsurile de combatere prevăzute în Norma  sanitar‐veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire  şi  combatere  a  anumitor  boli  la  animalele  acvatice  sau o ţară, o zonă sau un compartiment cu un program de eradicare aprobat. în toate celelalte cazuri se aplică opţiunea de 72 de ore/The 24-hour option applies only to consignments of aquaculture animals which according to   Sanitary‐veterinary  Rule as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import of aquaculture animals and products thereof  must be accompanied by a certificate and which in compliance with the placing on the market requirements of  Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals are allowed by the competent authoriy to leave an area subject to control provisions provided for in   Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals or a country, zone or compartment with an eradication programme approved.

  (3) Se aplică numai loturilor de animale de acvacultura capturate în mediul natural şi transportate imediat la o fermă de acvacultura sau zonă de cultură a moluştelor, fără depozitare temporară./Only applicable to consignments of aquaculture animals caught in the wild and immediately transported to a farm or mollusc farming area without any temporary storage.

 • (4) Partea II.2 a prezentului certificat se aplică speciilor susceptibile la una sau mai multe din bolile

  menţionate în titlu. Speciile susceptibile sunt enumerate în Norma  sanitar‐veterinară  privind condițiile  de  sănătate  a  animalelor  şi  produselor  de  acvacultură  şi  măsurile  de  prevenire  şi combatere  a  anumitor  boli  la  animalele  acvatice/Part  II.2  of  this  certificate  applies  to  species susceptible  to one or more of  the diseases referre  to  in  the  title. Susceptible species are  listed  in Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals 

  (5) Loturile de animale acvatice sălbatice pot fi introduse pe piaţă indiferent de cerinţele din partea II.2 a prezentului certificat în cazul în care sunt destinate unei unităţi de carantină/Consignments of wild aquatic animals may be placed on the market regardless of the requirements in Part II.2 of this certificate if they are intended for a quarantine facility

  (6) Pentru a fi autorizat într-o ţară, o zonă sau un compartiment declarate indemne de SHV, NHI, AIS, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae sau boala petelor albe sau cu un program de supraveghere sau de eradicare instituit în conformitate cu Norma  sanitar‐veterinară  privind condițiile  de  sănătate  a  animalelor  şi  produselor  de  acvacultură  şi  măsurile  de  prevenire  şi combatere a anumitor boli  la animalele acvatice, una dintre aceste declaraţii trebuie păstrată în cazul în care lotul conţine specii susceptibile sau specii-vectori ai bolii (bolilor) pentru care se aplică absenţa bolii sau programul (programele). Date privind statutul bolilor pentru fiecare fermă de acvacultura şi zonă de cultură a moluştelor din Comunitate sînt accesibile la următoarea adresă internet:

  http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm To be authorized into a State, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals, one of these statements must be kept if the consignment contain susceptible or vector species to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies). Data on the disease status of each farm and mollusk farming area in the Union are accessible at http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

  (7) Partea II.3 a prezentului certificat se aplică speciilor-vectori ai uneia sau mai multor boli menţionate în titlu. Posibilele specii-vectori şi condiţiile în care loturile din aceste specii trebuie considerate specii-vectori sunt enumerate în Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de sănătatea animală la certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor de acvacultură vii şi a produselor obţinute din aceste animale. Loturile de posibile specii-vectori pot fi introduse pe piaţă indiferent de cerinţele din partea II.3 în cazul în care condiţiile prevăzute în Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de sănătatea animală la certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor de acvacultură vii şi a produselor obţinute din aceste animale nu sunt îndeplinite sau în cazul în care sunt destinate unei unităţi de carantină autorizate/

  (8) Partea II.5 a prezentului certificat se aplică loturilor de animale de acvacultura care, în conformitate cu Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de sănătatea animală la certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor de acvacultură vii şi a produselor obţinute din aceste animale, trebuie să fie însoţite de un certificat şi care, în conformitate cu cerinţele de introducere pe piaţă prevăzute de Norma sanitar‐veterinară privind condițiile  de  sănătate  a  animalelor  şi  produselor  de  acvacultură  şi  măsurile  de  prevenire  şi combatere  a  anumitor  boli  la  animalele  acvatice, sînt autorizate de autoritatea competentă să părăsească o zonă care face obiectul unora dintre măsurile de combatere prevăzute în Norma sanitar‐veterinară  privind  condițiile  de  sănătate  a  animalelor  şi  produselor  de  acvacultură  şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice sau o ţară, o zonă sau un compartiment cu un program de eradicare aprobat./ Part II.5 of this certificate applies to consignments of aquaculture animals which according to Sanitary‐veterinary  Rule as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import of aquaculture animals and products thereof must be accompanied by a certificate and which in compliance with the placing on the maket requirements of     Sanitary‐veterinary  Rule as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import of aquaculture animals and products thereof are allowed by the competent authority to leave an area subject to control provisions provided for in  Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals or a country, zone or compartment with an eradication programme approved

  (9) Se aplică în cazul în care se iau măsuri în conformitate cu Norma sanitar‐veterinară privind condițiile  de      sănătate  a  animalelor  şi  produselor de  acvacultură  şi măsurile  de  prevenire  şi combatere  a  anumitor  boli  la  animalele  acvatice/Applicable  when  measures  are  taken  in accordance with Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals

 •  (10)        Partea  II.6  a  prezentului  certificat  se  aplică  numai  în  cazul  loturilor  destinate  Republicii 

  Moldova care sînt considerate indemne de boală în privința VPC, BBR, NPI sau GS, iar în lot sînt incluse speciile care figurează pe lista din Anexa nr.5 la prezenta Normă sanitar‐veterinară drept susceptibile la bolile pentru care se aplica statutul indemn de boală./Part II.6 of this certificate only applies to consignments intended for Republic of Moldova as regards SVC, BKD, IPN or GS, and the consignment comprises species listed in Annex V as susceptible to the disease(s) for which the disease‐free status or programme(s) apply(ies)       Partea II.6 se aplică, de asemenea, loturilor de peşti din orice specie care provin din apa în care sînt  prezente  speciile  care  figurează  în Anexa  nr.5  la  prezenta Normă  sanitar‐veterinară  drept specii  susceptibile  la  infecția  GS,  în  cazul  în  care  loturile  respective  sînt  destinate  țării  care figurează pe lista din Anexa nr.5 drept indemne de GS./Part II.6 shall also apply to consignments of  fish  of  any  species  originating  from  waters  where  species  listed  in  Annex  V  as  species susceptible to  infection with GS, are present, where those consignments are  intended for a State listed in Annex V as free of GS.       Loturile de animale acvatice sălbatice în cazul cărora se aplică cerințele referitoare la VPC, NPI şi/sau BBR pot  fi plasate pe piață  în pofida  cerințelor din partea  II.6  a prezentului  certificat  în cazul  în care sînt destinate unei unități de carantină./Consignments of wild aquatic animals  for which SVC,  IPN and/or BKD related requirements are applicable, may be placed on  the market regardless of the requirements in Part II.6 of this certificate if they are intended for a quarantine facility 

  Nume (cu majuscule)/ Name(in capital letters): Funcţie şi titlu/Qualification and title: Unitate veterinară locală/ Local Veterinary Unit: Nr. UVL corespunzătoare/№ of the related LVU: Dată/Date: Semnătură/Signature:

  Anexa nr. 2 la Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe

  la certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de

  acvacultură şi produselor obţinute de la acestea

  Model Certificat sanitar veterinar pentru introducerea pe piaţă a animalelor de acvacultură sau a produselor obţinute din aceste animale destinate prelucrării ulterioare, centrelor

  Ştampilă/ Stamp

 • de expediere şi centrelor de purificare şi unităţilor similare înaintea consumului uman

  Model Animal health certificate for the placing on the market of aquaculture animals or products

  thereof intended for further processing, dispatch centres and purification centres and similar businesses before human consumption

  Part

  ea I:

  Det

  alii

  ale

  prez

  entu

  lui t

  rans

  port

  / Par

  t I: D

  etai

  ls o

  f con

  sign

  men

  t pre

  sete

  d

  I.1. Expeditorul/Consignor Nume/Name Adresa/Adress Codul poştal/Postal code

  I.2. Numărul de referinţă al certificatului/ Certificate reference number

  I.2.a. Numărul local de Referinţă/ Local reference number

  I.3. Autoritatea Competentă Centrală/Central Competent Authority I.4. Autoritatea Competentă Locală/Local Competent Authority

  I.5. Destinatarul/Consignee Nume /Name Adresa/Adress Codul poştal/Postal Code

  I.6. I.7.

  I.8. Ţara de origine/ Country of origin

  Codul ISO/ ISO code

  I.9.

  I.10. Ţara de destinaţie/ Country of destination

  Codul ISO/ ISO Code

  I.11.

  I.12. Locul de origine/Locul de prelevare Place of origin/Place of harvest Explotaţia de acvacultură aprobată/ Approved aquaculture holding Altele/Other

  I.13. Locul de destinaţie/Place of destination Explotaţia de acvacultură aprobată/ Approved aquaculture holding Altele/Other Nume/Name Adresa/Adress Codul poştal/ Postal Code

  Numărul de aprobare/ Approval number

  Nume/Name Adresa/Adress Codul poştal/ Postal Code

  Numărul de aprobare/ Approval number

  I.14. Locul de încărcarea/Place of loading Codul poştal/Postal code

  I.15. Data şi locul de plecare/Date and time of departure

  I.16. Mijloacele de transport/Means of loading Avion/Aeroplane Vas/Ship Vagon de tren/Railway wagon Vehicul rutier/Road vehicle Altele/Other Identificare/Identification:

  I.17. Transportator/Transporter Nume/Name Adresa/Adress Codul poştal/ Postal code

  Numărul de aprobare/ Approval number Ţară/Country

 • I.18. Specii de animale/Produse/ Animal species/product

  I.19. Codul produsului (cod CN )/Commodity code (CN code)

  I.20.Numărul/Cantitate/Number/quantity

  I.21. I.22Număr de pachete/ Number of packages

  I.23. Identificarea containerului/Numărul sigiliului/ Identification of container/seal number

  I.24. Tip de ambalaje/ Type of packaging

  I.25. Animale certificate ca/produse certificate pentru/ Animals certified as/products certified for: Consumul uman/Human consumption

  I.26. Tranzit prin ţări/ Transit through third country

  I.27. Tranzit prin ţară/ Transit trough the country Ţara/Third country

  Punct de ieşire/ Exit poit Punct de intrare/ Entry point

  Codul ISO/ISO Code Cod/Code Nr. PIF/BIP unit no.:

  I.28. Export/Export I.29.

  Ţara/ Third country Punct de ieşire/ Exit poit

  Codul ISO/ISO Code Cod/ Code

  I.30.

  I.31. Identificarea animalelor/Identification of the animals Specii/Species (nume ştiinţific)(Scientific name) Cantitate/Quantity

  Part

  eII

  II. Atestare sanitară veterinară/Health attestation

  II.a. Număr de referinţă al certificatului/Certificate reference number

  II.b. Număr de referinţă local/Local reference number

 • II.1. Cerinţe generale/Genereal Requirement Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că animalele de acvacultura sau produsele obţinute din aceste animale menţionate în partea I a prezentului certificate/ I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof to in Part I of this certificate: II.1.1 respectă cerinţele de introducere pe piaţă prevăzute de Norma  sanitar‐veterinară privind  condițiile de  sănătate a animalelor  şi produselor de acvacultură  şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice/comply with the requirements for placing on the market laid down in  Sanitary‐veterinary Rule

  on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals II.2 (1)(2)[Cerinţe pentru speciile susceptibile la septicemia hemoragică virală (SHV), necroza hematopoietică infecţioasă (NHI),anemia infecţioasă a somonului (AIS), virusul herpetic al crapului koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae şi/sau boala petelor albe/ (1)(2)[Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA). Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostrae, and/or White spot disease Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că animalele de acvacultura sau produsele obţinute din aceste animale menţionate mai sus/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals and or products thereof referred to above: II.2.1 (1)provin dintr-o ţară, o zonă sau un compartiment declarate indemne de (1)[SHV] (1)[NHI] (1)[AIS] (1)[KHV] (1)[Marteil ia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[boala petelor albe] în conformitate cu Norma  sanitar‐veterinară privind  condițiile de  sănătate a animalelor  şi produselor de acvacultură  şi măsurile de prevenire  şi combatere a anumitor boli  la animalele acvatice/(1) originate  from a country, zone or compartment declared  free  from  (1)[VHS]  (1)  [IHN]  (1)[ISA]  (1)[KHV]  (1)[Marteilia 

  refringens]  (1)[Bonamia  ostreae]  (1)[White  spot  disease]  in  accordance Sanitary‐veterinary  Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals II.3 Cerinţe de transport şi etichetare/Transport and labeling requirements Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că/I,the undersigned official inspector, hereby certify that: II.3.1 animalele de acvacultura sau produsele obţinute din aceste animale menţionate mai sus/the aquaculture animals or products thereof referred to above:

  (i) sînt introduse în condiţii, inclusiv cu o calitate a apei, care nu dăunează stării lor de sănătate/are placed under conditions, including with a water qualitity, that do not alter their health status, (ii)după caz, respectă condiţiile generale pentru transportul animalelor/as appropriate, comply with the general conditions for the transport of animals;

  II.3.2 containerul de transport sau nava cu vivieră sunt curate şi dezinfectate înainte de transport sau sunt neutilizate anterior; şi /the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previsiously unused;and II.3.3 lotul este identificat printr-o etichetă lizibilă pe exteriorul containerului sau, în cazul în care este transportat cu o navă cu vivieră, în manifestul navei, cu informaţiile relevante menţionate în rubricile 1.8-1.13 din partea I a prezentului certificat şi următoarea declaraţie/ the consignment is identified by legible label on the exterior of the container, or when transported by well boat, in the ship’s manifest, with the relevant information referred to in

 •  boxex I.8 to I.13 of Part I of this certificate, and the following statement : (1)[„(1)[Peşti] (1)[Moluşte] (1)[Crustacee] destinate (1)[transformării ulterioare](1) [centrelor de expediere sau unităţilor similare] (1)[centrelor de purificare sau unităţilor similare] înaintea consumului uman"]/(1)[“[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] intended for (1)[further processing] (1)[dispatch cetres or similar businesses] (1)[purification centres or similar businesses] before human consumption”]. II.4 (1)(3)[Atestat pentru loturi care provin dintr-o zonă care face obiectul unor măsuri de combatere a bolilor/ (1)(3)[Attestation for consignments originating from an area subject to disease control measures Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că/I, the undersigned official inspector, hereby certify that: II.4.1 (1)[animalele menţionate anterior au fost inspectate în termen de 24 de ore înainte de încărcare şi nu au prezentat semne clinice de boală]/ (1)[ the animals

  referred to above have been inspected within 24 hours of loading, and showed no clinical signs of disease], sau/or (1)[în cazul icrelor şi moluştelor, provin dintr-o fermă de acvacultura sau zonă de cultură a moluştelor în care, în conformitate cu registrele fermei de

  acvacultura sau ale zonei de cultură a moluştelor, nu există indicii de boli]/ (1)[in the case of eggs and molluscs, come from a farm or molluscs farming area where, according to the records of farm or molluscs farming area, there is no indication of disease problems];

  II.4.2 animalele menţionate mai sus provin dintr-o zonă care face obiectul unor măsuri de combatere a bolilor referitoare la (1)[sindromul ulcerativ epizootie (SUE)] (1)[necroza hematopoietică epizootică (NHE)] (1)[septicemia hemoragică virală (SHV)] (1)[necroza hematopoietică infec-ţioasă (NHI)] (1)[anemia infecţioasă a somonului

  (AIS)] (1)[virusul herpetic al crapului koi (KHV)] (1) [Bonamia exit iosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)  [Mikrocytos mackini] (1)[Marteil ia refringens](1)[Bonamia ostreae](1)[sindromul Taura] (1)[boala „cap galben"] (1)[boala petelor albe](1)(4)[următoarea boală emergentă: .....................................................................................................................................................] The animals referred to above originate from an area subject to disease control measures regarding (1)[Epizootic ulcerative syndrome (EUS)] (1)[Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)] (1)[Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)] (1)[Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] (1)[Infectious salmon anaemia (ISA)] (1)[Koi herpes virus (KHV)] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Taura syndrome] (1)[Yellowhead disease] (1)[White spot disease] (1)(4)[the following emerging disease:.......................................................................................................]; II.4.3 este autorizată introducerea pe piaţă a animalelor menţionate mai sus, în conformitate cu măsurile de combatere prevăzute/the animals referred to above are allowed to be placed on the market according to the control measures laid down; and; II.4.4 lotul este identificat printr-o etichetă lizibilă pe exteriorul containerului sau, în cazul în care este transportat cu o navă cu vivieră, în manifestul navei, cu informaţiile relevante menţionate în rubricile 1.8-1.13 din partea I a prezentului certificat şi următoarea declaraţie/the consignment is identified by legible label on the exterior of the container, or when transported by well boat, in the ship manifest, with the relevant information referred in boxex I.8 to I.13 of Part I of this certificate, and the following statement : „(1) [Peşti] (1)[Moluşte] (1)[Crustacee] care provin dintr-o zonă care face obiectul unor măsuri de combatere a bolilor"]/”(1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] originating from an area subject to disease control measures”]

  Note/Notes Partea I/Part I:

  - Rubrica I.12 şi I.13: După caz, a se utiliza numărul de autorizaţie pentru ferma de acvacultura, zona de cultură a moluştelor sau unitatea în cauză/Box I.12 and I.13:if appropriate, use the authorisation number for the farm, mollusc farming area or establishment in question. - Rubrica I.19: A se utiliza codurile SA corespunzătoare: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 sau 0307/Box I.19:Use the appropriate HS codes: 0301, 0302, 0302 70, 0303, 0306 or 0307. - Rubrica I.20 şi I.31: Cu privire la cantitate, a se indica numărul total/Box I.20 and 1.31: As regards quantity, give the total number.

  Partea II/Part II: (1) A se păstra, după caz/ Keep as appropriate. (2) Partea II.2 a prezentului certificat se aplică speciilor susceptibile la una sau mai multe din bolile

  menţionate în titlu. Speciile susceptibile sunt enumerate în Norma  sanitar‐veterinară  privind condițiile  de  sănătate  a  animalelor  şi  produselor  de  acvacultură  şi  măsurile  de  prevenire  şi combatere  a  anumitor  boli  la  animalele  acvatice/Part  II.2  of  this  certificate  applies  to  species susceptible  to one or more of  the diseases  referred  to  in  the  title. Susceptible  species are  listed  in Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals  Pentru a fi autorizat într-o ţară, o zonă sau un compartiment declarate indemne de SHV, NHI, AIS, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae sau boala petelor albe sau cu un program de supraveghere sau de eradicare instituit în conformitate cu Norma  sanitar‐veterinară  privind condițiile  de  sănătate  a  animalelor  şi  produselor  de  acvacultură  şi  măsurile  de  prevenire  şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, prezenta declaraţie trebuie păstrată în cazul în care lotul conţine specii susceptibile la boala (bolile) pentru care se aplică absenţa de boală sau programul (programele), cu excepţia cazului în care lotul este destinat unităţilor de prelucrare autorizate în conformitate cu Norma sanitar‐veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor şi produselor  de  acvacultură  şi  măsurile  de  prevenire  şi  combatere  a  anumitor  boli  la  animalele acvatice sau centrelor de expediere, centrelor de purificare sau unităţilor similare care sunt echipate cu un sistem de tratare a efluenţilor care să neutralizeze agenţii patogeni respectivi sau în care reziduurile sunt supuse altor tipuri de tratare care reduc la un nivel acceptabil riscul de răspândire a bolilor la sistemul hidrografic natural./To be authorised into a State, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Martelilia refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance Sanitary‐veterinary  Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals with , this statement must be kept if the consignment contains species susceptible to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies), unless the consignment is intended for processing establishments authorised in accordance with Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals, or for dispatch centres, purifications centres or similar businesses which are equipped with an effluent treatment system inactivating the pathogens in question, or where the effluent is subject to other types of treatment reducing the risk of

 • transmitting disease to the natural waters to an acceptable level. Date privind statutul bolilor pentru fiecare fermă de acvacultura şi zonă de cultură a moluştelor din Comunitate sunt accesibile la următoarea adresă internet: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm Data on the disease status of each farm and mollusk farming area in the Community are accessible at http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

  (3) Partea II.4 a prezentului certificat se aplică loturilor de animale de acvacultura şi produselor obţinute din aceste animale care, în conformitate cu Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de sănătatea animală la certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor de acvacultură vii şi a produselor obţinute din aceste animale , trebuie să fie însoţite de un certificat şi care, în conformitate cu cerinţele de introducere pe piaţă prevăzute de Norma sanitar‐veterinară privind  condițiile de  sănătate a animalelor  şi produselor de acvacultură  şi măsurile de prevenire  şi  combatere  a  anumitor  boli  la  animalele  acvatice, sînt autorizate de autoritatea competentă să părăsească o zonă care face obiectul unora dintre măsurile de combatere prevăzute în Norma sanitar‐veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice sau o ţară, o zonă sau un compartiment cu un program de eradicare aprobat în conformitate cu Norma  sanitar‐veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere  a  anumitor  boli  la  animalele  acvatice/Part  II.4  of  this  certificate  applies  to  the consignments  of  aquaculture  animals  and  products  thereof  which  according  to  must  be accompanied by a certificate and which in compliance with the placing on the market requirements of Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals are allowed by the competent authority to leave an area subject to control provisions for in Sanitary‐veterinary  Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, an don the prevention and control af certain disease in aquatic animals or a State, zone or compartment with an eradication programme approved in accordance with  Sanitary‐veterinary  Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals .

  (4) Se aplică în cazul în care se iau măsuri în conformitate cu Norma sanitar‐veterinară privind condițiile  de  sănătate  a  animalelor  şi  produselor  de  acvacultură  şi  măsurile  de  prevenire  şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice/Applicable when measures are taken in accordance with Sanitary‐veterinary Rule on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control af certain disease in aquatic animals.

  Medic veterinar oficial/Official inspector Nume (cu majuscule)/ Name (in capital letters): Funcţie şi titlu/Qualification and title: Unitate veterinară locală/ Local Veterinary Unit: Nr. UVL corespunzătoare/No of the related LVU: Dată/Date: Semnătură/Signature:

  Ştampilă/ Stamp

 • Anexa nr. 3

  la Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe la certificarea sanitar-veterinară pentru importul

  şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi produselor obţinute de la acestea

  Model Lista ţărilor, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care este permis importul de

  animale de acvacultură destinate creşterii, gospodăriilor cu repopulare organizată şi instalaţiilor ornamentale deschise şi de peşti ornamentali susceptibili la una sau mai multe

  dintre boli

  Model List of third countries, territories, zone or compartments from which import of

  aquaculture animals intended for farming, relaying areas, put and take fisheries and open ornamental is allowed

  Ţara/teritoriu Country/territory

  Specii de acvacultură/ Aquaculture Species

  Zonă/compartiment Zone/Compartment

  Cod ISO/ ISO-code

  Denumire/ Name Peşti/ Fish

  Moluşte/ Molluscs

  Crustacee/ Crustaceans

  Cod/ Code

  Descriere/ Description

  AU Australia/ Australia X(A) BR Brazilia/ Brazil X(B) CA Canada/ Canada X CA 0 (D) Întregul teritoriu/

  Whole territory CA 1 (E) Columbia Britanică/

  British Columbia CA 2 (E) Alberta/ Alberta CA 3 (E) Saskatchewan/

  Saskatchewan CA 4 (E) Manitoba/ Manitoba CA 5 (E) New Brunswick/ New

  Brunswick CA 6 (E) Nova Scotia/ Nova

  Scotia CA 7 (E) Insula Prince Edvard/

  Prince Edward Island CA 8 (E) Terra Nova şi Labrador/

  Newfoundland and Labrador

  CA 9 (E) Iukon/ Yukon CA 10

  (E) Teritoriile de Nord-Vest/ Northwest Territories

  CA 11 (E)

  Nunavut/ Nunavut

 • CL Chile/ Chile X(A)