81
CONTRACT MUNCĂ Nr. 81/01 din 20 ianuarie 2006 Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2006, încheiat conform art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare, semnat de către părţi şi înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 81/01/20.01.2006 Text în vigoare începând cu data de 13 martie 2007 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a V- a, până la 13 martie 2007: - Act adiţional nr. 80/2007 . PĂRŢILE CONTRACTANTE I. Reprezentanţii patronilor: I. Federaţia Patronală Română din Industria Alimentară (inclusiv organizaţiile şi asociaţiile patronale componente - anexa nr. 1 ), în conformitate cu art. 14 lit. a) din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare, având reprezentativitatea constatată prin sentinţa civilă nr. 1/2002 a Tribunalului Bucureşti, şi potrivit art. 16 din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare. II. Reprezentanţii sindicatelor: 1. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară şi Federaţia Sindicatelor Libere din Morărit şi Panificaţie (anexa nr. 2 ), în conformitate cu art. 41 din Legea nr. 54/2003 şi cu art. 14 lit. b) din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare, având reprezentativitatea constatată prin sentinţa civilă nr. 48/3.11.2004 a Tribunalului Bucureşti, respectiv împuternicirea dată de CNSLR - Frăţia în temeiul art. 19 din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare. CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 Prezentul contract colectiv de muncă unic la nivelul Ramurii Industriei Alimentare, a Băuturilor şi Tutunului, denumit în continuare contract de ramură, are la bază prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional şi pe cele ale actelor normative în vigoare. ART. 2

CONTRACT MUNCĂ ă ş ă ăţ Ă Ţ ă ţ Ă Ţ ţ ă ţ ş ă ţ ă ţ ă ş ţ ă ţ ...dialogsocial.gov.ro/wp-content/uploads/2019/02/CCM-81-si... · 2019-02-07 · 1. Federaţia

  • Upload
    others

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

CONTRACT MUNCĂ Nr. 81/01 din 20 ianuarie 2006 Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2006, încheiat conform art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare, semnat de către părţi şi înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 81/01/20.01.2006 Text în vigoare începând cu data de 13 martie 2007 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, până la 13 martie 2007: - Act adiţional nr. 80/2007. PĂRŢILE CONTRACTANTE I. Reprezentanţii patronilor: I. Federaţia Patronală Română din Industria Alimentară (inclusiv organizaţiile şi asociaţiile patronale componente - anexa nr. 1), în conformitate cu art. 14 lit. a) din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare, având reprezentativitatea constatată prin sentinţa civilă nr. 1/2002 a Tribunalului Bucureşti, şi potrivit art. 16 din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare. II. Reprezentanţii sindicatelor: 1. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară şi Federaţia Sindicatelor Libere din Morărit şi Panificaţie (anexa nr. 2), în conformitate cu art. 41 din Legea nr. 54/2003 şi cu art. 14 lit. b) din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare, având reprezentativitatea constatată prin sentinţa civilă nr. 48/3.11.2004 a Tribunalului Bucureşti, respectiv împuternicirea dată de CNSLR - Frăţia în temeiul art. 19 din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare. CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 Prezentul contract colectiv de muncă unic la nivelul Ramurii Industriei Alimentare, a Băuturilor şi Tutunului, denumit în continuare contract de ramură, are la bază prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional şi pe cele ale actelor normative în vigoare. ART. 2

(1) Părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract de ramură, se obligă să respecte prevederile lui. (2) Nerespectarea obligaţiilor rezultate din prezentul contract de ramură va atrage sancţionarea celor vinovaţi conform prevederilor legale în vigoare. ART. 3 (1) Prezentul contract de ramură se încheie şi este valabil pe o perioadă de patru ani de la data înregistrării prezentului act adiţional. (2) Părţile semnatare sunt de acord ca prevederile art. 52, art. 79 şi anexa nr. 8, fără ca enumerarea să fie limitativă, să se renegocieze anual, dar nu mai târziu de luna decembrie a fiecărui an de valabilitate a prezentului contract colectiv de muncă. ART. 4 (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii încadraţi în unităţile din ramura industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului. (2) În cazul în care au fost încheiate contracte colective de muncă la nivel de unitate anterior contractului de ramură, cele de la nivelul unităţii vor fi adaptate, dacă prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse. (3) În contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor, bazate pe negocieri colective de către sindicate, în numele salariaţilor care nu sunt membri ai sindicatului, părţile contractante vor conveni, printr-o clauză expresă, plata unei contribuţii lunare de către aceşti salariaţi, pentru organizarea şi desfăşurarea negocierilor colective, contribuţie care nu poate fi mai mică de 0,3% din salariul brut al fiecăruia şi care să nu depăşească valoarea contribuţiei sindicale, reţinerea efectuându-se în aceleaşi condiţii ca şi reţinerea cotizaţiei sindicale. ART. 5 Prezentul contract colectiv de muncă se poate modifica în condiţiile şi cu procedurile prevăzute de lege. ART. 6 Modificările aduse contractului produc efecte de la data înregistrării lor. ART. 7 Suspendarea şi încetarea contractului de ramură se vor face cu respectarea legislaţiei în vigoare. ART. 8 Contractele colective de muncă la nivelul unităţilor vor fi încheiate pe baza prezentului contract de muncă şi nu vor putea să prevadă drepturi sub limitele stabilite prin acesta şi prin alte reglementări legale în vigoare. ART. 9 Părţile se obligă să asigure popularizarea în unitate a contractului de ramură, astfel încât salariaţii să ia cunoştinţă de conţinutul său. ART. 10 (1) Problemele ce apar în aplicarea prezentului contract, precum şi soluţionarea lor se analizează în cadrul comisiei paritare de la nivelul ramurii (anexa nr. 4).

(2) Litigiile intervenite cu ocazia executării, a modificării, suspendării sau încetării prezentului contract se soluţionează în conformitate cu prevederile legale referitoare la conflictele de muncă. ART. 11 (1) Împuterniciţii organelor de conducere ai federaţiilor sindicale şi/sau ai federaţiei patronale semnatare pot verifica la unităţi modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivelul fiecărei unităţi la care se aplică prezentul contract colectiv de muncă; patronul va asigura intrarea acestora în unitate în conformitate cu regulamentul intern propriu, cu normele şi procedurile interne, împuterniciţii obligându-se ca pe toată durata verificării să respecte aceste norme. (2) Societăţile comerciale vor trimite o copie a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, înregistrat la Direcţia pentru dialog, familie şi solidaritate socială din judeţe, la organizaţia (asociaţia) patronală şi/sau la federaţia sindicală, la cererea acestora. ART. 12 (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă unic nu pot să reprezinte motiv pentru reducerea altor drepturi colective sau individuale. (2) Dacă prin reglementări anterioare au fost prevăzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica acele reglementări, în afara cazului în care prin lege se dispune în mod expres altfel. (3) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract de ramură intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract. ART. 13 În vederea negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii, patronii se obligă să prezinte în scris, la cererea sindicatelor, ultima situaţie economico-financiară, organigrama, posturile disponibile la zi, condiţiile de ocupare a lor şi alte informaţii prevăzute de lege. CAP. 2 Timpul de muncă şi timpul de odihnă ART. 14 (1) Durata normală a timpului de muncă este de 40 de ore pe săptămână. (2) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. (3) Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 9 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(4) La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin. 3 nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă. (5) Prevederile alin. 2, 3 şi 4 nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. ART. 15 (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal, prevăzute în contractele colective de muncă la nivel de unităţi, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă cu o durată a timpului de muncă de cel puţin 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat. (2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă cu salariul corespunzător acesteia, fără să li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt concediul de odihnă, vechimea în muncă etc. Stagiul de cotizare pentru aceste asigurate este corespunzător contribuţiei de asigurări sociale reţinute şi virate. ART. 16 (1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Reducerea duratei timpului de muncă la locurile de muncă cu condiţii deosebite nu afectează salariul şi vechimea în muncă aferente duratei normale a timpului de muncă. (3) Durata timpului de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi. (4) În durata normală a timpului de lucru nu intră timpul consumat cu echiparea, dezechiparea la începutul şi la sfârşitul programului. (5) Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durată de 15 minute se include în programul de lucru. ART. 17 (1) Începerea şi sfârşitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamente interne, întocmite de către patroni, cu consultarea reprezentanţilor sindicatelor. (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, patronii şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora. (3) Stabilirea orarelor flexibile nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea condiţiilor de muncă ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii. ART. 18 (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 14, este considerată muncă suplimentară.

(2) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze muncă suplimentară numai cu acordul lor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. ART. 19 (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia. (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), în luna următoare munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor de 100% . ART. 20 (1) Pentru salariaţii al căror program de lucru se desfăşoară în timpul nopţii, durata de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă. (2) La unităţile unde procesul muncii este întrerupt sau condiţiile specifice muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestată în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plăteşte cu un spor de minimum 25% din salariul de bază pentru fiecare oră de noapte prestată, dacă timpul lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul de lucru; de acest spor beneficiază şi salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore/zi. (3) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22,00 şi 6,00. Durata normală a muncii de noapte nu va depăşi 8 ore într-o perioadă de 24 de ore. (4) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, lăuzele şi cele care alăptează nu vor fi obligate să presteze muncă de noapte. ART. 21 (1) În fiecare săptămână salariaţii au dreptul, de regulă, la 2 zile consecutive de repaus. (2) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, sâmbăta şi duminica. (3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat, pe o perioadă mai mare. ART. 22 (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă, plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare, diferenţiat în funcţie de vechimea în muncă. Diferenţierea se face prin negociere, la încheierea Contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii. (2) Salariaţii care lucrează permanent în ture continuu cel puţin 4 luni pe an vor beneficia de un concediu suplimentar de maximum 1 - 3 zile pe an, proporţional cu timpul lucrat în aceste condiţii. ART. 23 (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în gradul de invaliditate III au dreptul la un concediu de odihnă conform legii.

(2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile pe an. (3) Salariaţii în vârstă de până la 18 ani vor beneficia de un concediu de odihnă suplimentar de până la 7 zile pe an. (4) Prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor, în funcţie de posibilităţi, se vor stabili criteriile pe baza cărora salariaţii pot beneficia de concedii de odihnă suplimentare. ART. 24 (1) Pentru perioada concediului de odihnă, salariaţii vor primi o indemnizaţie ce nu va fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. (2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a salariului de bază, a indemnizaţiilor şi sporurilor cu caracter permanent (inclusiv sporul de noapte, în cazul celor care lucrează în schimburi) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul zilelor de concediu. (3) Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se va stabili ca, pe lângă indemnizaţia de concediu, să se plătească şi o primă de vacanţă în valoare de cel puţin un salariu minim pe unitate, pe baza criteriilor stabilite la nivel de unitate. (4) Indemnizaţia de concediu şi, după caz, prima de vacanţă se plătesc cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediu. (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. ART. 25 (1) Concediul de odihnă anual se efectuează conform programării colective sau individuale. (2) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, programarea se va realiza astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. ART. 26 (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale, stabilite conform anexei nr. 5. (2) Sunt nelucrătoare zilele de sărbătoare legale, precum şi ziua profesiunii, astfel: a) 1 - 2 ianuarie; b) prima şi a doua zi de Paşte; c) 1 Mai; d) 1 Decembrie; e) prima şi a doua zi de Crăciun; f) 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase ale anului, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora, care nu vor beneficia de zile libere conform alin. b) şi e);

g) De regulă, Ziua lucrătorului din industria alimentară este pe 15 August, cu excepţia situaţiilor în care prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate s-a negociat o altă dată. (3) Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate se pot negocia şi alte situaţii în care salariaţii beneficiază de zile libere plătite, precum şi numărul acestora. (4) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată în condiţiile legii. Pentru unităţile şi salariaţii care prestează activitate sezonieră se poate acorda concediu fără plată până la 120 de zile/an. ART. 27 (1) În afara concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, salariata mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată. (2) De concediul pentru creşterea copilului poate beneficia, opţional, unul dintre părinţi. (3) În perioada în care salariata/salariatul se află în concediul prevăzut la alin. (1) acestuia nu i se va putea desface contractul de muncă, iar pe postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de muncă pe durată determinată. (4) Salariatele beneficiază de celelalte prevederi legale care reglementează protecţia maternităţii la locul de muncă. ART. 28 (1) În cazul în care salariatele se află în concediu de maternitate, unităţile pot compensa pe o perioadă maximă de 6 săptămâni diferenţa dintre salariul de bază individual avut şi indemnizaţia legală la care au dreptul. (2) Aceste sume nu se deduc din contribuţia de asigurări sociale. ART. 29 Salariatele care renunţă la concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani beneficiază de o reducere a duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă, cu respectarea prevederilor legale. ART. 30 Salariatul tată beneficiază de concediu paternal în condiţiile prevăzute de lege. CAP. 3 Condiţiile de muncă şi protecţia muncii ART. 31 Părţile se obligă să respecte prevederile legale privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi toate reglementările legale în vigoare aplicabile în acest domeniu. ART. 32

(1) La nivelul unităţilor se vor constitui comitete de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de securitate şi sănătate în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat. ART. 33 La stabilirea măsurilor care vizează condiţiile de muncă, părţile vor ţine seama de următoarele principii de bază: a) măsurile preconizate să vizeze, mai întâi, ameliorarea reală a condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) măsurile preconizate pentru ameliorarea condiţiilor de muncă trebuie să fie realizate împreună cu reprezentanţii sindicatelor reprezentative potrivit legii, astfel încât aceştia să fie consultaţi şi informaţi cu privire la acestea, încheindu-se anexe la contractele colective de muncă. ART. 34 (1) Locurile de muncă în industria alimentară, a băuturilor şi tutunului se clasifică în locuri de muncă cu condiţiile normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite sau speciale şi se stabilesc cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Locurile de muncă pentru care se pot acorda sporuri la salariu, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare şi alimentaţie de întărire a organismului se negociază la nivel de unitate conform anexei nr. 6 din prezentul contract, pe baza propunerilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de la nivelul unităţii. (3) Locurile de muncă cu condiţii deosebite, care determină reducerea vârstei de pensionare, sunt cele stabilite prin determinările efectuate la nivelul unităţilor conform reglementărilor legale în vigoare şi se vor stipula în contractele colective de muncă de la nivelul unităţilor, precum şi în contractele individuale de muncă. ART. 35 (1) Duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevăzute de lege. (2) Patronii pot încheia pentru salariaţi contracte de asigurare de risc sau alte tipuri de asigurări, conform legii. ART. 36 (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia, pentru refacerea capacităţii de muncă, încă minimum 2 luni, de următoarele drepturi; a) spor pentru condiţii grele de muncă; b) spor pentru nocivitate; c) alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. (1) şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici. ART. 37

În cazul schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării reclasificării de către organele competente, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă. ART. 38 (1) Patronii vor asigura organizarea raţională a muncii pentru fiecare loc de muncă. Pe această bază se stabilesc sarcini şi răspunderi sub formă de norme de muncă (norme de timp, norme de producţie, norme de personal), însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de servire, menite să asigure utilizarea integrală şi eficientă a timpului de muncă. (2) Normele de muncă vor fi astfel stabilite încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi la o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala excesivă a salariaţilor. (3) Normele de muncă se elaborează în condiţiile legii. ART. 39 (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăruia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în concordanţă cu schimbările care au loc în organizarea muncii şi cu nivelul de dotare tehnică. (2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de către patroni, cât şi de către sindicate. În caz de divergenţă, se va recurge de comun acord la o expertiză tehnică ale cărei concluzii sunt obligatorii pentru ambele părţi. (3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat. (4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de către unităţi, pentru prima solicitare adresată de către sindicate. ART. 40 Patronii au obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile specifice funcţiei sau postului deţinute. ART. 41 (1) Numărul de personal se va stabili în raport cu volumul activităţii desfăşurate, cu durata timpului normal de lucru şi cu normele de muncă. (2) Fiecărui salariat i se va întocmi fişa postului, în două exemplare, unul va rămâne la unitate, iar celălalt la angajat. ART. 42 (1) În toate cazurile în care munca este efectuată într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de muncă se includ şi timpii de refacere a capacităţii de muncă.

(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reală a timpilor de refacere a capacităţii de muncă, numărul de personal va cuprinde un număr corespunzător de salariaţi pentru înlocuire. ART. 43 Patronatele şi sindicatele vor urmări ca organizarea serviciilor medicale de întreprindere şi de medicina muncii să se facă conform legii. ART. 44 Patronii nu vor refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente. ART. 45 În cazul recomandărilor medicale, patronii vor stabili împreună cu sindicatele trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă disponibile şi, după caz, recalificarea acestora în raport cu posibilităţile unităţilor. ART. 46 (1) Părţile sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi. (2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, instruirea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor, cu prioritate a membrilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, cu privire la normele de protecţie a muncii. În contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi cu normele proprii. (3) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi şi testaţi efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul loc de muncă. ART. 47 În contactele colective de muncă încheiate la nivel de unitate se vor înscrie parametrii de microclimat stabiliţi conform prevederilor legale în vigoare, care vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă, în vederea luării măsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programele de control al realizării măsurilor stabilite. ART. 48 (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportă integral de către patron. (2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suportă potrivit prevederilor legale şi celor din contractele colective de muncă de la nivelul societăţii. (3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită vestimentaţie, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de către patron. ART. 49 (1) Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie a muncii, pentru femeile şi tinerii în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice

reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale. (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor. ART. 50 (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, patronul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locului de muncă: a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate); b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de repaus); c) diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante. (2) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de patron, să nu le deterioreze şi să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora. În caz contrar, aceştia vor fi sancţionaţi disciplinar, patrimonial sau penal, după caz. CAP. 4 Salarizarea şi alte drepturi băneşti ART. 51 (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului individual de muncă, indiferent de natura unităţii în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, în măsura în care acestea nu sunt absorbite în salariul de bază. ART. 52 Salariul de bază minim brut pe ramură garantat în plată, corespunzător programului lunar normal (170 ore) de lucru, este de: - pentru munci necalificate - 450 lei - pentru munci calificate - 600 lei ART. 53 Formele de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi ori categorii de salariaţi se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. ART. 54 (1) Părţile contractante sunt de acord ca în perioada următoare să acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de bază, care să reprezinte retribuţia pentru munca prestată şi condiţiile de la locul de muncă, astfel încât salariul de bază să aibă pondere majoritară în salariu.

(2) Sporurile la salarii se acordă dacă nu sunt cuprinse în salariile de bază. În măsura în care sporul de vechime nu este absorbit în salariul de bază, acesta se va acorda astfel: - de la 3 la 5 ani 5%; - de la 5 la 10 ani 10%; - de la 10 la 15 ani 15%; - de la 15 la 20 ani 20%; - peste 20 ani 25% . (3) Sporurile pentru condiţii de muncă speciale şi deosebite, calculate la salariile de bază individuale, vor fi de minimum 10% . (4) Condiţiile concrete de acordare a sporurilor se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi. (5) Se mai acordă sporuri pentru: a) orele suplimentare prestate peste programul de lucru convenit, stabilite prin negociere, în cadrul contractului colectiv la nivel de unitate sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 100%; b) orele prestate în zilele libere, în zilele de sărbători legale ori în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, în funcţie de modul de organizare a programului de lucru - minimum 100%; c) lucru în timpul nopţii, - 25% din salariul de bază. (6) Sporurile prevăzute la alin. (5) lit. d) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţiile stipulate. (7) La nivelul unităţii există posibilitatea acordării şi a altor tipuri de sporuri. (8) Pentru executarea, pe lângă funcţia de bază, şi a unei alte funcţii, se poate acorda un spor de până la 50% din salariul de bază al funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul vor fi stabilite prin negocieri la contractele de muncă la nivel de unitate sau grupuri de unităţi. ART. 55 (1) Adaosurile la salariul de bază sunt: a) adaosul de acord, acolo unde plata salariului se realizează în acord; b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de 3% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat; c) cota-parte din profitul net ce se repartizează salariaţilor, de până la 10%, dacă există acordul adunării generale a acţionarilor; (2) Patronii vor acorda salariaţilor prime cu ocazia sărbătorilor religioase de Paşte şi Crăciun, care se vor negocia la nivelul fiecărei unităţi la încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. (3) Condiţiile de acordare diferenţiată, diminuare sau anulare a participării la profit sau la fondul de premiere a salariaţilor se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unitate, pe bază de criterii stabilite de comun acord de patronat şi sindicate, dacă prin lege nu se prevede altfel. ART. 56

Patronii pot acorda salariaţilor membri de sindicat tain din produsele şi subprodusele obţinute, în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor, cu respectarea prevederilor legale. ART. 57 (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele: a) în regie sau după timp; b) în acord; c) pe bază de tarif sau cote procentuale din veniturile realizate. (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una dintre următoarele forme: a) acord direct; b) acord progresiv; c) acord indirect. (3) Acordul direct, progresiv sau indirect, se poate aplica individual sau colectiv. (4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce ar urma să se aplice fiecărei activităţi şi fiecărui loc de muncă se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi. ART. 58 (1) Patronii se obligă să asigure condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin, în cadrul programului zilnic de muncă stabilit. (2) În situaţia în care patronii nu pot asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, aceştia sunt obligaţi să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt. ART. 59 Dacă activitatea a fost întreruptă din vina salariaţilor, aceştia vor suporta pagubele produse şi nu vor fi plătiţi pe perioada nelucrată. ART. 60 Plata salariilor se face periodic, la intervale de cel mult o lună, iar datele se stabilesc prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor. ART. 61 (1) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţilor. (2) În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înaintea celorlalţi creditori. (3) Angajatorul va contribui la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale care rezultă din contractele individuale de muncă, în condiţiile legii. ART. 62 (1) Angajatorii vor ţine evidenţa activităţii desfăşurate de salariaţi şi a drepturilor salariale de care au beneficiat, eliberând dovezile necesare.

(2) În acest sens fiecărui salariat i se va înmâna lunar un document conţinând informaţii cu privire la drepturile salariale de care beneficiază. ART. 63 (1) Salariaţii care se pensionează pentru boală primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin două salarii de bază avute în luna pensionării. (2) Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie de minimum un salariu de bază avut la data pensionării. ART. 64 În afară de ajutoarele prevăzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele ajutoare, suportate din fondurile proprii ale unităţii: a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de cel puţin trei salarii medii nete lunare pe unitate; b) cel puţin un salariu de bază al mamei, plătit de unitatea acesteia pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu beneficiază de un astfel de ajutor, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu de bază; c) cel puţin un salariu de bază, plătit de unitate la decesul soţului sau soţiei ori la decesul unei rude de gradul întâi aflate în întreţinerea salariatului; d) cel puţin un salariu minim pe unitate, salariaţilor care se căsătoresc pentru prima dată şi care sunt salariaţi în unitatea respectivă de cel puţin 1 an. ART. 65 În cazul unui accident de muncă, se acordă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă a cărei bază de calcul este stabilită la art. 20, iar sursa de plată o constituie contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu excepţia primelor 3 zile de incapacitate, care se suportă de angajator, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 346/2002. Salariatul primeşte o indemnizaţie a cărei bază de calcul se stabileşte conform prevederilor Legii nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare. CAP. 5 Contractul individual de muncă ART. 66 (1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc la încadrarea acestora, prin contractul individual de muncă încheiat în conformitate cu prevederile legale şi cu modelul prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul contract. Contractele vor fi înregistrate la Inspectoratul teritorial de muncă. (2) În contractele individuale de muncă nu se pot prevedea clauze care să stabilească drepturi sub limita considerată minimă din contractele colective de muncă la nivel de unitate, respectiv ramură. ART. 67

În vederea stabilirii drepturilor ce decurg din contractul individual de muncă, angajaţii sunt clasificaţi în funcţie de specificul unităţii, de felul muncii şi de cerinţele postului. ART. 68 (1) Contractul individual de muncă se încheie cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale. La solicitarea salariatului membru de sindicat, cu respectarea principiului confidenţialităţii, la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă acesta poate fi asistat de un reprezentant al organizaţiei sindicale semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate sau de un reprezentant al organizaţiei la care sindicatul este afiliat. (2) În cazul angajării prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului. ART. 69 (1) Contractele individuale de muncă se pot modifica în ceea ce priveşte durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, timpul de muncă şi de odihnă şi drepturile salariale, numai prin acordul părţilor, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege. (2) Refuzul salariaţilor de a accepta o modificare referitoare la unul dintre elementele prevăzute la alin. (1) nu dă dreptul patronilor de a proceda la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru aceste motive, decât în condiţiile prevăzute de lege. ART. 70 (1) Contractele individuale de muncă se pot suspenda, în ceea ce priveşte efectele lor, prin acordul părţilor sau în cazurile prevăzute de lege în mod expres. (2) În cazuri excepţionale, în care, din motive tehnice sau din alte motive obiective (neprevăzute), activitatea a fost întreruptă total sau parţial, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază individual aferent timpului respectiv, cu condiţia ca încetarea lucrului să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin negocieri cu organizaţia sindicală se vor stabili concret durata şi modul de realizare a acestei prevederi, de a rămâne la dispoziţia angajatorului în aşteptarea reluării activităţii. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) se vor respecta celelalte drepturi prevăzute de actele normative pentru astfel de situaţii. (4) Patronii şi sindicatele vor încheia acorduri la nivel de unitate, în vederea păstrării locurilor de muncă ale salariaţilor disponibilizaţi temporar. ART. 71 (1) Contractele individuale de muncă pot înceta în condiţiile prevăzute de lege, într-unul dintre următoarele moduri: a) de drept; b) ca urmare a convenţiei părţilor, la data convenită de acestea; c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

(2) În cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, să acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. (3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de către patron. ART. 72 (1) Contractele individuale de muncă nu pot fi desfăcute din iniţiativa patronilor în cazurile în care prin lege sau prin contractele colective de muncă s-au prevăzut asemenea interdicţii. (2) Desfăşurarea activităţii sindicale conform legii nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de muncă. ART. 73 La desfacerea contractelor individuale de muncă din motive care nu ţin de persoana salariatului, precum şi în cazul concedierii pentru inaptitudine fizică sau psihică a salariaţilor, unitatea va acorda acestora o compensaţie reprezentând un salariu de bază lunar, în afara drepturilor cuvenite la zi. ART. 74 Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, conform anexei la prezentul contract. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. ART. 75 Angajatorii au obligaţia de a comunica în scris sindicatelor de la nivelul unităţilor măsurile de disponibilizare colectivă a personalului, în timp util, dar nu mai puţin de 60 de zile anterior efectuării acestora. ART. 76 (1) La luarea măsurilor de concediere colectivă pentru reducere de posturi, vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale: a) competenţa profesională; b) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul individual de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere; c) măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere; d) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, precum şi salariaţii, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult 2 ani până la pensionare la cererea lor. e) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care cumulează funcţii în unităţi diferite, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul; f) contractele individuale de muncă ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare, la cererea unităţii sau a lor; g) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care obţin venituri constante din poziţia de patron sau asociat la o societate comercială.

(2) În cazul în care măsura desfacerii contractului individual de muncă ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, patronul nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului. ART. 77 Sindicatele au dreptul să verifice modul de aplicare a prevederilor art. 76 şi să acţioneze pe orice cale, legală sau convenţională, pentru a asigura respectarea lor. În cazul în care două sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se face cu acordul sindicatelor. ART. 78 (1) Unităţile care îşi extind sau îşi reiau activitatea într-o perioadă de 9 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de muncă în condiţiile legii, au obligaţia să încunoştinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi să facă publică măsura prin presă. Patronii sunt obligaţi să reangajeze salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă în condiţiile de mai sus, care au pregătirea şi competenţa necesare pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data apariţiei anunţului. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovaţi, conform legii. (3) Patronii au obligaţia de a păstra locurile de muncă ale salariaţilor pensionaţi pe caz de boală pe o perioadă de maximum 6 luni. În această perioadă, patronii pot angaja personal cu contract individual de muncă pe durată determinată. CAP. 6 Formarea profesională ART. 79 (1) Prin "formare profesională" părţile înţeleg să desemneze orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare, o altă calificare, precum şi orice procedură prin care salariatul se specializează, obţinând un certificat sau o diplomă care atestă aceste situaţii. (2) Formarea şi perfecţionarea profesională cuprind şi teme cu caracter patronal şi sindical din domeniul relaţiilor de muncă, convenite între sindicate şi patroni. (3) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. (4) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. ART. 80

(1) Angajatorul care are cel puţin 21 de salariaţi elaborează şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului, plan care devine anexă la contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului. (2) Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională. (3) Patronatul are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru ca salariaţii să aibă acces periodic la formarea profesională. (4) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă. (5) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu sindicatul şi va decide cu privire la cererea formulată de către salariat în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată, în cazul acceptării, angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate, sau în parte, costul ocazionat de aceasta. CAP. 7 Drepturi şi obligaţii ale părţilor ART. 81 (1) Patronii şi sindicatele, ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaţi, în general, libertatea de opinie. (2) Patronii vor adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale din societăţi. ART. 82 (1) Patronii au obligaţia de a invita delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative să participe în consiliile de administraţie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv. (2) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la problemele de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate în scris organizaţiilor sindicale, în termen de 48 de ore de la data desfăşurării şedinţei. (3) Reprezentanţilor sindicatelor le este interzis să participe ca observator sau administrator la şedinţele mai multor consilii de administraţie din societăţi comerciale concurente, indiferent de natura capitalului. ART. 83 Patronii se obligă să asigure sindicatelor informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau, după caz, pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii, precum şi cele privind constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de la locul de

muncă, a protecţiei muncii şi a utilităţilor sociale, a asigurărilor şi protecţiei sociale. ART. 84 Reprezentanţii sindicali pot participa ca observatori la concursurile de angajare şi ocupare de posturi, organizate în cadrul unităţii. ART. 85 (1) Membrii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3 - 5 zile pentru activităţi sindicale. (2) Numărul de zile cumulate pe an şi numărul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii. ART. 86 (1) Patronii vor asigura gratuit pentru activitatea sindicatelor spaţiul adecvat şi mobilierul necesar; prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea bazei materiale social-culturale de care dispune unitatea. Cheltuielile pentru activităţi în interesul ambelor părţi, stabilite de comun acord, vor fi suportate de către unitate. (2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietate a patronilor ori proprietate a sindicatelor din unităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de către sindicate sau patroni, în condiţiile prevăzute în contractele colective de muncă. ART. 87 Patronii vor permite: a) salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire sindicală şi patronală cu durata de până la 15 zile anual, cu scoatere din producţie; b) reprezentanţilor sindicali şi/sau patronali din organizaţiile afiliate la federaţiile sindicale şi/sau patronale semnatare ale prezentului contract să participe la acţiunile acestora, pe baza convocării făcute, cu scoatere din producţie şi cu suportarea cheltuielilor de către unităţi pentru un membru al sindicatului o dată pe lună. În cazuri excepţionale, la nivel de unitate se poate conveni asupra unui număr suplimentar de deplasări. ART. 88 (1) Patronii vor stabili reţinerea pe statele de plată a cotizaţiei sindicale, în vederea operării deducerii din impozitul pe venit. Sumele reţinute vor fi virate lunar, concomitent cu celelalte obligaţii ce rezultă cu ocazia plăţii salariilor, astfel: - 75% în contul sindicatelor de la nivelul unităţii - 25% în contul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară. (2) Pentru Federaţia Sindicatelor Libere din Morărit şi Panificaţie cotizaţia se virează conform prevederilor statutului propriu. (3) Salariaţii sezonieri sau temporari vor putea semna declaraţia de adeziune la sindicat, urmând să achite cotizaţia sindicală, conform alin. (1), pe toată durata cât sunt angajaţi. ART. 89

(1) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor, activelor, şi părţilor sociale ale societăţii comerciale, drepturile şi obligaţiile existente se vor transmite noilor subiecţi de drept, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cumpărătorul, în calitate de acţionar al societăţii, se obligă să preia drepturile şi obligaţiile existente în momentul transferului dreptului de proprietate cu privire la: a) contractul colectiv de muncă şi/sau alte acorduri sau înţelegeri existente între sindicatul şi patronatul societăţii; b) contractele individuale de muncă; c) dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi salarizare. ART. 90 (1) În cazul restructurării, reorganizării, închiderii operaţionale, închiderii sau falimentării societăţii comerciale, patronul este obligat să respecte prevederile legale privind desfacerea contractelor individuale de muncă, ca urmare a concedierilor colective. (2) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective vor beneficia, din fondul de salarii, de compensaţii băneşti individuale, în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor, dar nu mai puţin de 6 (şase) salarii de bază brute de încadrare. ART. 91 Patronii se angajează ca în contractele societăţilor cu participare străină, pentru activităţile pe teritoriul României, să prevadă o clauză prin care se obligă să respecte drepturile prevăzute în legislaţia muncii în vigoare şi în contractele colective de muncă la nivel de unităţi, precum şi convenţiile O.I.M. (Organizaţiei Internaţionale a Muncii) ratificate de România. ART. 92 Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu excepţia locuinţelor de serviciu, către salariaţii unităţilor se va face de către comisia paritară administraţie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi. ART. 93 Salariaţii trimişi în delegaţie în ţară vor beneficia de următoarele drepturi: a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării potrivit condiţiilor stabilite în contractele colective de muncă la nivelul unităţilor, dar nu mai puţin decât prevederile legale în vigoare; b) diurna de deplasare negociată la nivel de unitate, dar nu mai mică decât nivelul stabilit prin hotărâre de guvern pentru instituţiile publice (bugetari); c) în cazurile în care nu se asigură cazarea, delegatul va primi o sumă echivalentă cu valoarea diurnei. ART. 94 Salariaţii detaşaţi beneficiază de drepturile de delegaţie prevăzute de articolul 94. În cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutiv, în locul diurnei

zilnice se plăteşte o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază zilnic net. Această indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile. ART. 95 Salariaţii detaşaţi îşi menţin drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii. Dacă la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea. ART. 96 (1) În situaţia în care patronii încheie contracte cu parteneri străini, potrivit cărora salariaţii vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă şi salarizare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern. (2) Pentru buna desfăşurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispoziţia sindicatelor elementele referitoare la condiţiile de muncă în care urmează să se execute lucrările contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv. ART. 97 (1) Cheltuielile sociale în limita unei cote de 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările ulterioare, se vor efectua conform legii pentru: a) funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: creşe, grădiniţe, dispensare, cabinete medicale; b) servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară; c) muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi şcolile pe care le au sub patronaj; d) suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; e) acordarea de ajutoare pentru înmormântare; f) acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale; g) pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile suportate în cazul unor boli grave sau incurabile; h) acţiuni specifice unor aniversări, sărbători religioase, zile dedicate copilului şi organizarea pomului de Crăciun; i) acoperirea parţială a cheltuielilor de transport pentru salariaţi de la şi la locul de muncă. (2) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) se face de către patroni cu acordul sindicatelor. ART. 98

(1) La nivelul unităţii, din fondul pentru cheltuieli sociale constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate într-o cotă de minimum 50%, cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnă în staţiunile balneoclimaterice, inclusiv costul transportului pe cale ferată (tren accelerat, clasa a II-a) sau echivalentul acestuia, dacă transportul se efectuează cu alte mijloace. (1^1) Cheltuielile precizate la alin. (1) vor fi suportate de angajator într-o cotă de minimum 50%, dar nu mai mult de suma maximă negociată în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. (1^2) Unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor pentru salariaţii membri de sindicat şi membrii lor de familie, în raport cu salariul de bază şi în funcţie de sezon, cu condiţia ca biletele să fie procurate cu acordul organizaţiilor sindicale şi să prevadă efectuarea sejurului într-o unitate aparţinând sistemului sindical, ministerelor sau unităţilor în cauză. (1^3) În contractele colective de muncă de la nivelul unităţilor se vor negocia limitele maxime ale sumelor ce vor fi suportate de patroni, precum şi salariul maxim până la care salariaţii pot beneficia de acoperirea unei părţi din bilet. (2) Contravaloarea biletelor acordate membrilor de sindicat trimişi în staţiuni ale sindicatelor pentru tratarea unor boli profesionale se suportă integral de unitate, inclusiv costul transportului pe C.F.R., clasa a 2-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun. (3) Beneficiarii de bilete de odihnă şi tratament vor prezenta dovada utilizării acestora în scop personal. ART. 99 Drepturile suplimentare ale salariaţilor negociate la art. 28, 64, 65, care nu se regăsesc în prevederile Legii asigurărilor sociale, se suportă din fondul social al societăţii comerciale, constituit conform legii. ART. 100 Obligaţiile salariaţilor Salariaţii se obligă: a) să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară (întocmit de patroni cu avizul sindicatelor); b) să folosească cu eficienţă timpul de lucru; c) să realizeze la timp şi de bună calitate toate lucrările prevăzute în tehnologii, programe de fabricaţie şi în fişa postului; d) să folosească maşinile, utilajele şi instalaţiile conform instrucţiunilor de exploatare, în condiţii tehnice de siguranţă; e) să respecte consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili, energie, şi normele de perisabilităţi etc., să evite risipa şi s-o înlăture, să elimine orice neglijenţă în păstrarea şi administrarea bunurilor societăţii; f) să respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru evitarea oricăror situaţii care ar pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor persoane, precum şi bunurile unităţii;

g) să nu lase fără supraveghere, în timpul programului de lucru, maşinile şi instalaţiile în funcţiune; h) să nu părăsească locul de muncă până la sosirea schimbului; i) să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în cadrul unităţii; j) să nu sustragă bunuri de orice natură aparţinând unităţii sau colectivităţii; k) să nu introducă la locul de muncă materiale inflamabile, explozive sau toxice, dacă nu sunt prevăzute în mod expres în procesul de producţie; l) să aibă o comportare corectă în relaţiile cu patronii şi sindicatele, să nu perturbe programul de producţie sau relaţiile de serviciu şi să respecte dispoziţiile şefilor direcţi în concordanţă cu atribuţiile de serviciu; m) să respecte normele igienico-sanitare; n) să nu divulge informaţii confidenţiale privind pe angajator, de natură tehnică, economică, managerială, comercială, la care are acces permanent sau în mod ocazional prin activitatea pe care o desfăşoară (obligaţia de confidenţialitate); o) să participe obligatoriu la acţiunile de testare pe linie profesională, de protecţie a muncii şi P.S.I., de siguranţă a circulaţiei etc., stabilite de patroni; p) să respecte regulile privind accesul în unitate al salariaţilor şi al persoanelor străine; r) pe întreaga durată a executării contractului individual de muncă, să se abţină de la săvârşirea oricărui act sau fapt ce ar putea dăuna intereselor angajatorului, constând în prestarea de activităţi sau încadrarea la un alt angajator concurent (care are acelaşi obiect de activitate) ori desfăşoară pe cont propriu activităţi de natură a-l concura pe angajator (clauza de neconcurenţă). ART. 101 Patronii se obligă: a) să ia măsuri de retehnologizare şi reparare a utilajelor şi a instalaţiilor existente, astfel încât în spaţiile de lucru să fie asigurate condiţiile normale de muncă, conform normelor de protecţie a muncii, în ordinea priorităţilor şi posibilităţilor financiare; b) în cazul distrugerii echipamentului de protecţie şi de lucru, înainte de durata normală negociată, care s-a produs din motive neimputabile salariaţilor, se va proceda la înlocuirea lui în baza unui act doveditor; c) salariul individual va fi stabilit în funcţie de calificare, de importanţa şi complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, corespunzător competenţei profesionale şi pregătirii, pe baza fişei postului cu atribuţiile de serviciu; d) la stabilirea salariului nu pot fi făcute discriminări pe criterii politice, etnice, confesionale, de vârstă, sex sau stare materială; e) la sesizarea scrisă a sindicatelor, patronii au obligaţia ca, în termen de 5 zile, să analizeze împreună cu sindicatele cele sesizate şi să clarifice problemele ridicate;

f) regulamentele interne se vor întocmi de către patroni cu consultarea sindicatelor, anual, până la finele lunii ianuarie, şi se vor aproba independent de întocmirea şi aprobarea contractelor colective de muncă; g) să achite contribuţiile proprii şi ale salariatului către fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor sociale speciale. h) să comunice semestrial, direct sau prin intermediul sindicatului, situaţia economico-financiară a unităţii. ART. 102 (1) Salariaţii cu contract individual de muncă din cadrul societăţilor comerciale pot primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral de unitate. (2) Valoarea nominală a unui tichet de masă este stabilită prin lege. (3) Salariaţii încadraţi pe bază de contract individual de muncă vor beneficia de tichete de masă, în condiţiile alin. (1), conform pontajelor întocmite. ART. 103 (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea menţinerii unui climat normal de muncă în societăţi, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi patronilor. (2) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu negocierea, încheierea şi/sau executarea prevederilor contractelor colective la nivelul unităţilor, patronii şi sindicatele vor putea încerca soluţionarea acestora cu sprijinul organizaţiilor patronale şi al federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract. (3) În situaţia declanşării unor conflicte, inclusiv a grevei, părţile sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare. Pe durata acestora, părţile sunt obligate să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor, ori ar putea cauza pagube. (4) Cu privire la medierea conflictelor de muncă prevăzute de Legea nr. 168/1999, dacă părţile convin printr-un proces-verbal semnat să înceapă medierea, în termen de 48 de ore fiecare parte va propune o listă de candidaţi din lista de mediatori numiţi de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei la nivelul judeţului unde îşi are sediul unitatea în care s-a declanşat conflictul de interese. (5) În situaţia în care, după prima întâlnire, nu vor reuşi să stabilească un mediator de comun acord, procedura de mediere încetează, trecându-se la următoarea etapă prevăzută de lege. (6) În cazul în care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi următoarele: a) părţile implicate sunt obligate ca, în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului, să pună la dispoziţia acestuia datele necesare; dacă mediatorul are nelămuriri, acesta poate cere părţilor, în maximum 72 de ore de la primirea actelor, relaţii scrise cu privire la revendicările formulate, la actele depuse sau întocmite în timpul concilierii, precum şi la rezultatele acestora;

b) în maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat să convoace ambele părţi implicate; părţile implicate vor avea un număr egal de reprezentanţi la mediere, de regulă acelaşi număr ca şi la conciliere, şi aceleaşi persoane, dacă este posibil; c) la fiecare întâlnire se va încheia un proces-verbal care va fi semnat de mediatori şi de părţile aflate în conflict; d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit şi a acceptat medierea; în caz contrar, medierea încetează şi se trece la următoarea etapă legală de soluţionare a conflictului; (7) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze demnitatea fiecărei persoane, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a cazurilor de violenţă sau hărţuire sexuală în completarea celor prevăzute de lege. (8) Definiţia hărţuirii sexuale este cea reglementată de lege. (9) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de muncă. CAP. 8 Dispoziţii finale ART. 104 (1) În baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicată, privind contractul colectiv de muncă, unităţile economice vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare constituirii fondului destinat activităţilor în domeniul negocierii contractelor colective de muncă la toate nivelurile. (2) Fondul va fi constituit la o valoare rezultată din înmulţirea sumei de 15.000 lei/an/salariat cu numărul mediu de salariaţi. (3) Fondul constituit va fi repartizat astfel: a) 1/3 va rămâne la nivelul unităţii economice şi va fi utilizat pe baza unui program stabilit de comun acord între părţile contractante; b) 1/3 va fi virată de unităţile economice la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară, semnatară a contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii, în contul RO65CECEB50331RON-0648670 CEC sectorul 5, Agenţia Cotroceni. c) 1/3 va fi virată de unitate în contul colector "fond negociere contract colectiv de muncă la nivel naţional", deschis la Banca ABN - AMRO BANK ROMÂNIA - S.A. cu nr. 26.41.00.09.08.20 pentru negocierile colective la nivel naţional; (4) Unităţile economice din industria alimentară, care încheie contracte colective de muncă, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative la nivel de ramură, vor constitui fondul destinat negocierilor colective şi vor vira sumele respective conform prevederilor de la alin. (1), (2) şi (3). ART. 105

(1) Fondurile prevăzute la art. 104 vor fi determinate prin înmulţirea sumelor pe salariat/an cu numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul anului anterior. Unităţile economice vor comunica anual numărul de salariaţi Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară până la data de 31 ianuarie a anului următor. (2) Sumele destinate constituirii fondurilor vor fi înregistrate în conturi distincte. (3) Unităţile economice vor vira Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară sumele cuvenite, restante pe anul anterior, şi cele pe anul 2006 în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract de ramură. (4) Federaţia Patronală Română din Industria Alimentară, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară şi Federaţia Sindicatelor Libere din Morărit şi Panificaţie vor gestiona şi vor utiliza fondurile constituite în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni aprobate de organele proprii de conducere. ART. 106 Patronul şi sindicatele vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unităţilor în condiţiile dreptului de preferinţă prevăzut de lege. ART. 107 Împuterniciţii organelor de conducere ale patronatelor, precum şi ai federaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea unei părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă; patronii le vor asigura intrarea şi protecţia în unitate pe durata verificării, cu respectarea normativelor în vigoare. ART. 108 Prezentul contract de ramură produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996, republicată. ART. 109 Prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a. Federaţia Patronală Română din Industria Alimentară Preşedinte, Sorin Minea Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară Preşedinte, Dragoş Frumosu Federaţia Sindicatelor Libere

din Morărit şi Panificaţie Preşedinte, Adrian Marin ANEXA 1 REPREZENTANŢII PATRONILOR participanţi la negocierea Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului 1. Sorin Minea - preşedinte - Federaţia Patronală Română din Industria Alimentară - ROMALIMENTA (F.P.R.I.A.) 2. Mihai Vişan - Director executiv - (F.P.R.I.A.) ROMALIMENTA 3. Camelia Slivneanu - membru 4. Gabriela Coman - membru 5. Ileana Vitelariu - membru 6. Constantin Bratu - membru 7. Roxana Corha - membru 8. Aurel Popescu - membru ANEXA 2 REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR participanţi la negocierea Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară (F.S.I.A.) 1. Dragoş Frumosu - Preşedinte F.S.I.A. 2. Sabin Rusu - Secretar general F.S.I.A. 3. Valer Bota - Vicepreşedinte F.S.I.A. 4. Mihai Oceanu - Vicepreşedinte F.S.I.A. 5. Livia Cojocaru - Vicepreşedinte F.S.I.A. 6. Gheorghe Ducai - Vicepreşedinte F.S.I.A. 7. Verginia Toncea - subramura fabricării berii 8. Petre Harasciuc - subramura fabricării cărnii 9. Virgil Stănică - subramura fabricării uleiului 10. Nicolae Nistor - subramura fabricării zahărului 11. Bocoş Gavril - subramura fabricării băuturilor Federaţia Sindicatelor Libere din Morărit şi Panificaţie (F.S.L.M.P.) 1. Adrian Marin - Preşedinte F.S.L.M.P. 2. Cenuşe Ion - Prim-vicepreşedinte 3. Bratiş Gheorghe - Vicepreşedinte 4. Burcuş Viorel - Vicepreşedinte 5. Saftere Pandele - Secretar general ANEXA 3 Federaţia Patronală Română Federaţia Naţională Federaţia Sindicatelor din Industria Alimentară a Sindicatelor din Libere din Morărit şi

Industria Alimentară Panificaţie DOVADĂ În temeiul art. 11 alin. 1 lit. c) şi al art. 13 alin. 2 din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare, privind contractul colectiv de muncă, certificăm că au fost îndeplinite cerinţele art. 11 alin. 3 din Legea nr. 130/1996, republicată, şi ale Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2006. Drept urmare, salariaţii din Societatea Comercială ........................ beneficiază la negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivelul unităţii de prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2006. Preşedinte, Preşedinte, Preşedinte, Sorin Minea Dragoş Frumosu Adrian Marin ANEXA 4 REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a comisiei paritare la nivel de ramură 1. Comisia paritară la nivel de ramură va fi compusă din toţi membrii comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă unic. 2. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa a 3/4 din numărul total al membrilor. 3. Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de către un reprezentant al fiecărei părţi. 4. Hotărârile adoptate potrivit pct. 2 au putere obligatorie pentru părţile contractante. 5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de sindicate. ANEXA 5 SITUAŢII în care se acordă zile libere, plătite, şi cuantumul acestora 1. Căsătoria salariatului minimum 5 zile 2. Naşterea unui copil minimum 5 zile 3. Căsătoria unui copil minimum 2 zile 4. Căsătoria fratelui, surorii minimum 1 zi 5. Mutarea într-o altă locuinţă din aceeaşi localitate minimum 2 zile 6. Decesul soţului, soţiei, copilului, părinţilor,

socrilor, fraţilor, surorilor minimum 3 zile 7. Decesul bunicilor, nepoţilor minimum 1 zi 8. Donatori de sânge conform legii. ANEXA 6 LOCURILE DE MUNCĂ (grele, nocive, periculoase, penibile) pentru care se acordă sporuri A. Condiţii generale pentru industria alimentară 1. Condiţii grele a) personalul care lucrează în activitatea de încărcare-descărcare vagoane, nave, mijloace de transport auto; b) personalul care lucrează în activitatea de manipulare manuală de greutăţi de peste 25 kg. 2. Condiţii nocive a) personalul care lucrează în centralele frigorifice; b) personalul care lucrează la compresoarele de aer şi bioxid de carbon (CO2), oxigen şi hidrogen; c) personalul care lucrează la centralele termice pe combustibili lichizi, solizi şi gazoşi; d) personalul care lucrează la staţiile de reparare, întreţinere şi încărcare acumulatori; e) personalul care execută analize fizico-chimice; f) personalul care lucrează în locuri de muncă cu umiditate mai mare decât limita admisă (cu excepţia subramurii conservelor); g) personalul care lucrează în locuri de muncă cu temperatura peste şi sub limita admisă; h) personalul care lucrează la multiplicare xerox, alte tipuri de copiatoare, computere cu monitor; i) personalul care lucrează în atelierele de vulcanizare; j) personalul care lucrează în silozurile de cereale, seminţe şi zahăr; k) personalul care lucrează în sudura electrică şi autogenă; l) personalul care lucrează în activitatea de forjă; m) personalul care lucrează în timpul iernii (decembrie - martie) în aer liber; n) personalul care lucrează la activitatea de preparări soluţii de curăţire (sodă caustică, sodă calcinată şi acizi); o) personalul care lucrează în activitate la maşini (operator la maşinile de spălat, îmbuteliat, capsat), cu excepţia subramurilor industriei cărnii şi conservelor.

3. Condiţii periculoase a) personalul care lucrează la recipienţi sub presiune, sub controlul ISCIR; b) personalul de întreţinere şi reparaţii instalaţii electrice de înaltă şi joasă tensiune; c) personalul de pază. 4. Condiţii penibile a) personalul care lucrează la instalaţiile de epurare ape reziduale (curăţire canal ape reziduale); b) personalul care lucrează în activitatea de curăţire grupuri sociale. B. Condiţii specifice industriei cărnii 1. Condiţii nocive a) personalul care lucrează în activitatea de afumare, fierbere, spriţuri, congelare; b) personalul care lucrează în secţiile de făină furajeră; c) personalul care lucrează în activitatea de topire grăsimi; d) personalul care lucrează în laboratorul chimic de microbiologie şi trichinoscopie; e) personalul care lucrează în activitatea de colectări păr, coarne, copite, măţărie, subproduse; f) personalul care lucrează la prepararea mezelurilor şi la depozitul de saramurare; g) personalul care lucrează în activitatea de sacrificare, tranşare şi ambalare, igienizare. 2. Condiţii penibile a) personalul care lucrează în activitatea de colectări deşeuri; b) personalul care lucrează în secţia de măţărie-abator. C. Condiţii specifice industriei laptelui 1. Condiţii nocive a) personalul care lucrează în secţiile de îmbuteliat ambalaje din sticlă în regim semimecanizat; b) personalul care lucrează în depozitele de produse finite. D. Condiţii specifice industriei conservelor şi băuturilor răcoritoare 1. Condiţii grele a) personalul care lucrează în activitatea de încărcat-descărcat cazane autoclave.

2. Condiţii nocive a) personalul care lucrează în activitatea de confecţionare ambalaje metalice; b) personalul care lucrează în activitatea de opărire, sterilizare şi vacuumare conserve; c) personalul care lucrează la prepararea pulpelor de fructe cu bioxid de sulf. E. Condiţii specifice industriei uleiului 1. Condiţii nocive a) personalul care lucrează în secţiile de decojire; b) personalul care lucrează în silozurile de seminţe; c) personalul care lucrează în secţiile de îmbuteliere ulei; d) personalul care lucrează în secţiile de scindare a acizilor graşi. 2. Condiţii periculoase a) personalul care lucrează la extracţia continuă şi discontinuă; b) personalul care lucrează la instalaţiile de separaţie lichide prin centrifugare (neutralizare); c) personalul care lucrează la instalaţiile de îmbuteliat oxigen. F. Condiţii specifice industriei zahărului şi produselor zaharoase 1. Condiţii grele a) personalul care lucrează la cuptoarele de var în activitatea de zidire, concasare piatră şi curăţire în evaporaţie; b) personalul care lucrează în gospodăriile de sfeclă şi gospodăriile de var. 2. Condiţii nocive a) personalul care lucrează la prepararea laptelui de var, la decalcifierea, purificarea, spălarea sfeclei şi presarea borhotului; b) personalul care lucrează în sectorul de prelucrare a zahărului brut; c) personalul care lucrează în sectorul de rafinare a zahărului; d) personalul care lucrează la rafinării zahăr şi cu pulbere de adaos. 3. Condiţii periculoase a) personalul care lucrează în sistemul de centrifugare a zahărului. G. Condiţii specifice industriei berii 1. Condiţii grele a) personalul care lucrează în activitatea de încărcare-descărcare vagoane, casa maşinii din sectorul malţ;

b) personalul care lucrează în activitatea de manipulare manuală de greutăţi de peste 25 kg de la depozitul produs finit; c) personalul de la îmbuteliere bere la KEG. 2. Condiţii periculoase a) personalul de întreţinere şi reparaţii instalaţii electrice de înaltă şi joasă tensiune. 3. Condiţii nocive a) personalul care lucrează la centralele frigorifice; b) personalul care lucrează la compresoarele de aer; c) personalul care lucrează la centralele termice; d) personalul care lucrează în activitatea de maşinist (operator, maşinist, spălat, îmbuteliat, capsulat) de la secţia de îmbuteliere şi tras bere la butoi; e) personalul care lucrează în activitatea de manipulare cereale (casa maşinii, înmuiere, germinare, uscător şi corpul morii din fierbere); f) personalul care lucrează la fermentare primară, fermentare secundară, filtrare bere, tanc inox; g) personalul care lucrează în filtrare şi fierbere; h) personalul care lucrează în activitatea de măcinare de la fabricare malţ; i) personalul care lucrează la casieria unităţii, multiplicare xerox, alte tipuri de copiatoare, computere cu monitor; j) personalul care execută analize fizico-chimice, personalul de la CTC - laborator. H. Condiţii specifice vinificării 1. Condiţii nocive a) personalul care lucrează în depozitele de băuturi alcoolice de peste 24 grade; b) personalul care lucrează în activitatea de distilare; c) personalul care lucrează în activitatea de degorjare vin spumant; d) personalul care se ocupă de îngrijirea tulpinilor de drojdie specializate pentru fermentare vin spumant; e) personalul autorizat care execută deferizarea vinurilor. I. Condiţii specifice industriei berii, spirtului, amidonului, glucozei şi drojdiei 1. Condiţii grele a) personalul de la depozitele de produse finite. 2. Condiţii periculoase a) personalul care lucrează în activitatea de măcinat blod.

3. Condiţii nocive a) personalul care lucrează în activitatea de preparare băuturi spirtoase; b) personalul care lucrează în activitatea de descărcat acid sulfuric; c) personalul care lucrează în activitatea de manipulat cereale; d) personalul care lucrează în activitatea de fermentare, distilare, rafinare, la secţiile de spirt; e) personalul care lucrează în depozitele de alcool; f) personalul care lucrează în activitatea de preparare săruri la secţiile de drojdie; g) personalul care lucrează în depozitele de drojdie; h) personalul care lucrează la prepararea melasei pentru secţiile de drojdie; i) personalul care lucrează la generaţia a V-a în secţiile de drojdie; j) personalul care lucrează la liniile de fabricat capsule tip coroana pentru bere şi băuturi; k) personalul care lucrează la prepararea masei "plutex"; l) personalul care lucrează în secţiile de îmbuteliere bioxid de carbon (CO2). J. Condiţii specifice pisciculturii şi industrializării peştelui 1. Condiţii grele a) personalul care lucrează în activitatea de încărcare-descărcare (docheri). 2. Condiţii nocive a) personalul care lucrează în activitatea de pescuit marin, oceanic şi intern, precum şi în piscicultură; b) personalul care lucrează în atelierele de ambalaje metalice; c) personalul care lucrează la fabrica de făină de peşte, la colectare şi evacuare deşeuri; d) personalul care lucrează în secţiile de fabricaţie conserve şi semiconserve de peşte (în activitatea de afumare, pasteurizare, sterilizare, sărare şi marinare). K. Condiţii specifice pentru morărit-panificaţie 1. Condiţii grele a) sitari, ambalatori produse morărit, panificaţie la preluarea din cuptor, frământători, cocători de la cuptoarele tip DAMPF, de cărămidă şi de pământ, preparatori paste şi biscuiţi. 2. Condiţii periculoase a) personalul care asigură curăţirea celulelor din silozuri. 3. Condiţii nocive

a) personalul care asigură cernerea făinii, cocători de la cuptoare mecanice, personalul din activitatea de demontare, decapare, degresare, personalul din activitatea de decorticare a orezului, grâului, morari, valţari, grisari, sitari, ciurari. L. Condiţii specifice transporturilor din industria alimentară 1. Condiţii nocive a) transportul produselor şi substanţelor toxice, precum şi al plantelor care conţin substanţe toxice; b) transportul produselor petroliere şi al adezivilor; c) transportul materialelor novice. 2. Condiţii periculoase a) transportul substanţelor periculoase cu regim special de transport. NOTĂ: - Sporurile se acordă pentru un program complet de muncă de 170 ore proporţional cu timpul lucrat în aceste condiţii. - Prin personal în sensul prezentei anexe se înţelege: muncitori necalificaţi, muncitori calificaţi, maiştri, tehnicieni, subingineri, ingineri etc. ANEXA 7 ACŢIUNI ale Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară şi ale Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară 1. Întâlniri periodice în cadrul activităţilor şi relaţiilor în/sau dintre organizaţiile sindicale şi patronale. 2. Acţiuni comune pentru dezbaterea şi aplicarea hotărârilor Guvernului în concordanţă cu interesele subramurilor. 3. Promovarea unor proiecte de acte normative specifice activităţii subramurilor. 4. Stabilirea de măsuri comune pentru strategia dezvoltării subramurilor şi a privatizării societăţilor comerciale. 5. Organizarea concursurilor profesionale şi de protecţia muncii pe subramuri şi la nivelul ramurii. 6. Organizarea zilei lucrătorului din industria alimentară. 7. Participarea la activităţile Comisiei Consultative de Dialog Social de la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi la activităţile altor structuri tripartite şi de dialog social. ANEXA 8

LISTA UNITĂŢILOR întocmită în temeiul prevederilor Legii nr. 130/1996, republicată INDUSTRIA CĂRNII __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 0 1 2 __________________________________________________________________ 1. ALDIS Călăraşi 2. ALIMENTA Bacău 3. AMAG Buzău 4. ANA&CORNEL Prahova 5. ANGST Ro Ilfov 6. ARDEALUL Covasna 7. C+C Caraş-Severin - Reşiţa 8. CARMECO Constanţa 9. CARNIG Giurgiu 10. CAROLI Bucureşti 11. CARPIMEZ Cluj 12. CICALEX Teleorman 13. COMINCA Bihor 14. CRIS-TIM Bucureşti 15. DARIMEX Ilfov 16. DERA ROMANIA Bucureşti 17. DIANA Vâlcea 18. DISCOVERY Cluj 19. ELIT Alba - Cugir 20. ESCA FOOD SOLUTION Ilfov 21. FOX COM Bucureşti 22. FRIGORIFER CRAIOVA Dolj 23. INCAF Prahova 24. INDCARF Argeş 25. INTEGRA IMPORT EXPORT Bucureşti 26. ION MOS Bucureşti 27. KOSAROM Iaşi 28. LUCA Braşov 29. MAESTRO INDUSTRIES Cluj 30. MAREX Brăila 31. MEDA PROD Bucureşti 32. MEDEUS/CO Bucureşti 33. MONTANA POPA Alba Iulia - Blaj 34. MTC ROMANIA Cluj-Napoca 35. OLAS PROD Dolj 36. PRELUCRAREA CĂRNII SPLAI Bucureşti 37. PRIMACOM Mureş 38. PRINCIPAL CONSTRUCT Prahova 39. REINER Braşov 40. ROCHUS Bucureşti 41. ROLLIT PRODIMPEX Bucureşti 42. ROMCARN Timiş 43. SALSI SINAIA Prahova 44. SCANDIA Sibiu 45. SIMONA Olt 46. SMITHFIELD PROCESARE Timiş 47. SOLAF EUROPE Bucureşti 48. SPAR Olt 49. STENYON Giurgiu 50. TABCO CAMPOFRIO Tulcea

51. TOP RISH FOOD Galaţi 52. UNICARM Satu Mare 53. UNIVERSAL ZALAU Sălaj 54. VASCAR Vaslui 55. VILMA ROMANIA TRADING Bucureşti __________________________________________________________________ INDUSTRIA LAPTELUI __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 0 1 2 __________________________________________________________________ 1. ALMA ROM ENGINEERING Neamţ 2. LACTAG Argeş 3. PROLABAC Bacău 4. IND. LAPTELUI Bistriţa 5. PRODLACTA Braşov 6. BRAILCAT Brăila 7. BIOEF DOSTAD Sibiu - Sebeş 8. BOMILACT Harghita - Mădăraşi 9. NAPOLACT Cluj 10. IND. LAPTELUI Constanţa 11. IND. LAPTELUI Dâmboviţa 12. LACTIDO Dolj 13. COVALACT Covasna 14. DANONA PDPA Bucureşti 15. DRAAL Bucureşti 16. HITECH COMPUTERS Maramureş 17. IND. LAPTELUI Mureş 18. OLTINA Olt 19. HOCHLAND ROMANIA Mureş 20. VITOORO Prahova 21. FRIESLAND ROMANIA Satu Mare 22. EUROLACT Maramureş 23. BUCOVINA Suceava 24. DORNA, VATRA DORNEI Suceava 25. ILVAS Vaslui 26. I.L. Harghita Harghita 27. LACTIS Harghita 28. LUCIS Buzău 29. LACTES Bacău 30. PRODLACTA Tecuci Galaţi 31. MULTILACT Maramureş 32. NUTRILACT Gorj 33. LACTIS Iaşi 34. DIRECT LINE INOX Cluj 35. SIBIANA Sibiu 36. RARAUL Suceava 37. MILKCOM Covasna 38. PAULACT Harghita 39. PRIMULACT Harghita 40. LACTA Giurgiu 41. GORDON PROD Harghita 42. LACTATE Harghita 43. ROUA BUCERDEA Alba 44. HARCO Sibiu 45. MAMY S LACTATE MOLKEREI Sibiu 46. ALBALACT Alba __________________________________________________________________

INDUSTRIA ZAHĂRULUI ŞI A PRODUSELOR ZAHAROASE __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 1. ZAHAR Buzău 2. ZAHAR, Bod Braşov 3. ZAHAR, Lieşti Galaţi 4. BETA, Ţăndărei Ialomiţa 5. ZAHAR CRISTAL, Răcari Dâmboviţa 6. ZAHAR ORADEA Bihor 7. ZAHAR, Luduş Mureş 8. ZAMUR, Târgu Mureş Mureş 9. DANUBIANA - F.Z.R., Roman Neamţ 10. ROMANA PROD - S.R.L., Roman Neamţ 11. ZAHAR, Corabia Olt 12. ZAHAR, Timişoara Timiş 13. ZAHAR Călăraşi 14. ZAHAR, Olteniţa Călăraşi __________________________________________________________________ INDUSTRIA BERII __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 0 1 2 __________________________________________________________________ 1. EDELBERG Gorj 2. URSUS BREWERIES Bucureşti 3. S.C. BRAU UNION ROMANIA - S.A. Bucureşti 4. S.C. INTERBREW ROMANIA - S.A. Bucureşti 5. S.C. ARDEALUL - S.A. Alba 6. S.C. NAŢIONAL BERE HOLDING Iaşi 7. S.C. ALBRAU - S.A. Bacău 8. BERE AZUGA Prahova 9. S.C. IMPEX - S.R.L. FABRICA DE BERE Satu Mare 10. BERMAS Suceava 11. ROBEMA, Roşiori Teleorman 12. ALUTUS Vâlcea 13. TREI STEJARI Sibiu 14. ZIMCA PIATRA NEAMŢ Neamţ 15. ASBEER Iaşi 16. S.C. ATAL - S.R.L. Giurgiu 17. S.C. BERE MUREŞ - S.A. Mureş 18. INTERBREW EFES BREWERY Prahova 19. S.C. BERE SPIRT, Turnu Severin Mehedinţi 20. S.C. COZLA PRODUCŢIE - S.R.L. Neamţ 21. S.C. GENERIS PROD IMPEX - S.R.L. Prahova 22. S.C. ROMSIZ - S.A. Braşov 23. S.C. STICON - S.A. Neamţ 24. S.C. VEGA `93 Galaţi __________________________________________________________________ INDUSTRIA PRODUSELOR FERMENTATIVE __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 0 1 2

__________________________________________________________________ 1. GLUBEDEX Brăila 2. SPIRT, Ghidigeni Galaţi 3. A.G.F.D., Ţăndărei Ialomiţa 4. SEINEANA Maramureş 5. ALCOZIM Teleorman 6. S.A.B. Rădăuţi Suceava 7. SPIRT GHERLA Cluj 8. ALCOOL INT Brăila 9. A & P'DRINKS Production Bucureşti 10. ALFINCOOL Iaşi 11. ALKON International Pleşca Prahova 12. APOLLO, Bucecea Botoşani 13. CASA RUSU, Baia Mare Maramureş 14. CERBUL COM PROD, Dobroieşti Ialomiţa 15. DUMALEX Bucureşti 16. ECO, Sfântu Gheorghe Covasna 17. ENZIMES DERIVATES Bacău 18. FARES, Orăştie Hunedoara 19. ILEXIM Bistriţa 20. INDAGRARA Arad 21. LED PREST SERV COM Bucureşti 22. LEDA'S EXIM Bucureşti 23. GABI COM Bistriţa 24. LICHIOR, Malnaş Covasna 25. MAREX Brăila 26. MIKA QUATRO, Câmpina Prahova 27. MYT DAN IMPEX Constanţa 28. PRISMA PROD Bistriţa 29. PRODAL `94 Bucureşti 30. PRODAL IMPEX Tulcea 31. RO-VINALCO Dolj 32. SALVARAS GROUP Iaşi 33. SPIRT ORADEA Bihor 34. SPIRT SÂNSIMION Harghita 35. ALCOOL PROD. Cluj 36. ALCOPROD SERVICE Constanţa 37. APOLLO Botoşani 38. BIOSIN Dolj 39. COMSERVICE GAMA Bucureşti 40. DIONISOS Galaţi 41. DISTILERIA ALBA IULIA Alba 42. DUMCON Vâlcea 43. EMMA STAR Botoşani 44. EUROAVIPO Bucureşti 45. EUROL INDUSTRIES 97 Argeş 46. EUROPEAN DRINKS Oradea 47. EXPOMARKET DORALY Bucureşti 48. FARES Hunedoara 49. GEO ALCO Vâlcea 50. GEO DRINKS Vâlcea 51. GRĂDIŞTEA Brăila 52. INSTERALCOOZ Maramureş 53. IPCOINT Sibiu 54. IPSCAIA Bucureşti 55. JUNIOR IMPEX Orăştie 56. KARIO PROD Ialomiţa 57. KONDRATOV Bihor 58. M.B.H. STAR Suceava 59. MADEZIT Harghita 60. MIHOC PRIMA Neamţ

61. NIC PROD TRANS 97 Bucureşti 62. NIC TRANS Bucureşti 63. ORTAMA Bihor 64. PEERFECT RENAISSANCE Timiş 65. PETROCONSULT Prahova 66. PRODAL Tulcea 67. PRODALCO MAT Gurahonţ - Arad 68. PROGRESIV Ialomiţa 69. RAMIRA Vaslui 70. REAL EUROPROD Argeş 71. REGATO DRINKS Bucureşti 72. REGUN ALCOM Mureş 73. RIENI DRINKS Bihor 74. ROM PAULO Bucureşti 75. SANDY COM PROD Bucureşti 76. SCANDIC DISTILERIES Bihor 77. SEAGRAM ROMANIA Bucureşti 78. SELENA Botoşani 79. SIGNUS ROMANIA DISTRIBUTION Bucureşti 80. SKENDERBERG Bucureşti 81. SPED PRODUCŢIE Bucureşti 82. SPINOLETTI PRODCONSERV Vâlcea 83. SUPREM Vâlcea 84. SUPREM Sibiu 85. TEXMOD Vâlcea 86. THETA Neamţ 87. TRANSILVANIA GENERAL IMP. EXP. Bihor 88. UTO VALCO Bucureşti 89. VELIERO Timiş 90. VIIDISAMP Vaslui 91. ZORBA Tulcea 92. ALEXANDRION Prahova 93. ARIANA & CO Suceava 94. BONA COMPANY Bucureşti 95. CISTERNA PROD Braşov 96. CLASS IMPEX Botoşani 97. CONER DRINKS Galaţi 98. DAIANA IMPEX Bucureşti 99. DO & DO Ilfov 100. DRINK COSSIL Buzău 101. ESPLANDA PROD Dâmboviţa 102. FARES DRINKS Hunedoara 103. FICROM IMPEX Giurgiu 104. INDAGRA Olt 105. INTERAMERICAN TRADING Maramureş 106. LCD PROD Tulcea 107. LEIHI COM Bihor 108. MONDOTRANS Ialomiţa 109. ORELIUS Sibiu 110. PREMIER CG IMPEX Ilfov 111. PROINVEST 2000 Buzău 112. REGENT Dolj 113. RESTAURANT FLORI Bucureşti 114. SALIX Bistriţa 115. VIKING Vaslui 116. VOLIROM Vaslui __________________________________________________________________ INDUSTRIA VINULUI __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul

crt. __________________________________________________________________ 0 1 2 __________________________________________________________________ 1. ALCOOLVIN Tulcea 2. ALFINCOOL Iaşi 3. BACHUS Buzău 4. CASA BILIUS Iaşi 5. EURO DRINKS Vaslui 6. EUROAVIPO GRUP Prahova 7. INTER-VIN Tulcea 8. MIRBO PROD Călăraşi 9. PRODVINALCO Galaţi 10. PRODVINALCO Cluj 11. PRODVINALCO Tulcea 12. REBEL PROD CO Satu Mare 13. SPUMANTE SILVANA Zalău 14. VALCO Baia Mare 15. VALCOVIN Suceava 16. VINALCOL SILVANA Sălaj 17. VINALCOOL Argeş 18. VINALCOOL Bihor 19. VINALCOOL Hunedoara 20. VINALCOOL Giurgiu 21. VINALCOOL Botoşani 22. VINALCOOL Covasna 23. VINALCOOL Tulcea 24. VINALCOOL NEAMŢ Neamţ 25. VINĂRIA Sibiu 26. VINIA Iaşi 27. VINTON Galaţi 28. VINVICO Constanţa __________________________________________________________________ INDUSTRIA CONSERVELOR __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 0 1 2 __________________________________________________________________ 1. S.C. LAURUL - S.A. Bihor 2. S.C. NATURAL CONSERV - S.R.L. Arad 3. MUNCA Ovidiu Constanţa 4. MARCONS Maramureş 5. CONSERVE Mureş 6. DALLCO Tulcea 7. PEKTIROM - S.R.L., Dej Cluj 8. CONSERVE, Buftea Ilfov 9. MIB PRODCOM - S.R.L. Cluj 10. KLEVEK-FACTORY - S.R.L. Ialomiţa 11. FRULEX Cluj 12. IPA Dâmboviţa 13. FOFO INTERNATIONAL - S.R.L. Gorj 14. BUSINESS - S.R.L. Bucureşti 15. LEGUME FRUCTE - S.A. Răducăneni 16. INDUSTRIAL CONSERV, Calafat Dolj 17. CONTEC, Tecuci Galaţi 18. TAMI 2 - S.A. Ilfov 19. HATEGANA Hunedoara 20. FRUCTUS, Româneşti Olt

21. CONSERVE, Vălenii de Munte Prahova 22. CONSUC Suceava 23. CONSERV TURRIS Teleorman 24. CONSERV FRUCT - S.R.L. Băltăceşti 25. INCON - S.R.L. Suceava 26. EFFEDUE - S.R.L. Tulcea 27. FRALVIL - S.A. Vâlcea 28. SIBCO FRUCT - S.R.L. Bucureşti 29. S.C. WITTENBERGBER - S.R.L. Arad 30. SCIPOMAR Maramureş 31. SUCMEROM Mureş 32. S.C. CARABOST Satu Mare 33. WINCROMANIA - S.R.L. Vaslui 34. LEMARPOL PLMJP - S.R.L. Vrancea 35. PARMALAT ROMANIA Bucureşti 36. A&D DRINKS PRODUCTION Bucureşti 37. EUROFRUCT - S.R.L. Bucureşti __________________________________________________________________ INDUSTRIA ULEIULUI __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 0 1 2 __________________________________________________________________ 1. AGRICOVER Buzău 2. ARGUS Constanţa 3. OLPO, Podari Dolj 4. PRUTUL Galaţi 5. ULTEX, Ţăndărei Ialomiţa 6. ULCOM, Slobozia Ialomiţa 7. ALISA TRADE Bucureşti 8. ARDEALUL, Carei Satu Mare 9. SOLARIS Bucureşti 10. ROSIORI Teleorman 11. EXPUR Ialomiţa 12. MANDRA, Bârlad Vaslui 13. ULVAS Vaslui 14. MACRO Argeş 15. UNIREA Iaşi 16. INTEROIL Bihor 17. MACRO, Piteşti Argeş 18. INTER OIL Bihor 19. CONTINENTAL PRODUCT Bucureşti 20. ORKLA FOODS ROMANIA - S.A. Dolj __________________________________________________________________ INDUSTRIA PEŞTELUI __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 0 1 2 __________________________________________________________________ 1. ACVARES Iaşi 2. PISCICOLA Călăraşi 3. PISCICOLA Cluj 4. PISCICOLA Giurgiu 5. PISCICOLA, Zău de Câmpie Mureş 6. DANUBIUS, Zimnicea Teleorman

7. ANGHILA Brăila 8. CYPRINUS Vaslui 9. CYPRINUS, Nădlac Arad 10. COMPIVA Galaţi 11. DELTA PLUS - Sebeş Alba 12. GRIG IMPEX Galaţi 13. ESOX Bacău 14. IALPESCO Ialomiţa 15. FIN PESTE Iaşi 16. DOI M Dâmboviţa 17. PESCOM ANDREX Iaşi 18. PESCARIS Iaşi 19. PESCOM Vaslui 20. PISCICOLA Iaşi 21. PESCOMIR Arad 22. PISCICOLA Arad 23. PESTOM Constanţa 24. PRODCOM PESCARIA - S.R.L. Călăraşi 25. PISCICOLA DUNARENI Dolj 26. PISCICOLA Bistriţa 27. PISCICOLA, Fălticeni Suceava 28. PISCICOLA, Isaccea Tulcea 29. PISCICOLA, Murghiol Tulcea 30. PISCICOLA Neamţ 31. PISCICOLA Prahova 32. PISCICOLA Sibiu 33. PISCICOLA Tulcea 34. PISCICULTORUL Dâmboviţa 35. PROACVA Bihor 36. PRODCOM Luciu Buzău 37. SAN-BUN Teleorman 38. VAST ACVA Călăraşi __________________________________________________________________ INDUSTRIA DULCIURILOR ŞI A BĂUTURILOR NEALCOOLICE __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 0 1 2 __________________________________________________________________ 1. ADY-COMP - S.R.L. Buzău 2. ALKA CO - S.R.L. Bucureşti 3. BEGA PAM - S.A. Timiş 4. BON SWEET BON - S.R.L. Covasna 5. C.I.T. - S.R.L. Bucureşti 6. CHIMICA DAILY Bucureşti 7. EUROPEAN FOOD - S.A. Bihor 8. EXCELENT - S.A. Bucureşti 9. FELEACUL - S.A. Cluj 10. FIRENZE COM - S.R.L. Prahova 11. HEIDI Chocolats Swise - S.A. Ilfov 12. JOE IBC Timiş 13. KANDIA - S.A. Timiş 14. KRAFT FOOD ROMANIA - S.A. Braşov 15. MODARE & WITT Bucureşti 16. ONIX INTERNATIONAL Comimpex - S.R.L. Bucureşti 17. PANDA DESERT - S.R.L. Ilfov 18. PERFETTI VAN MELLE ROMANIA Cluj 19. ROMANA PROD - S.R.L. Neamţ 20. RO-STAR - S.A. Ilfov

21. STAR FOODS - S.A. Ilfov 22. SULTAN PRODEXIM - S.R.L. Constanţa 23. TRANSILVA - S.R.L. Bucureşti 24. VICTORIA - S.A. Sibiu 25. NESTLE ROMANIA - S.A. Timiş 26. COCA-COLA HBC ROMANIA Bucureşti __________________________________________________________________ INDUSTRIA DE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE ŞI PASTE FĂINOASE __________________________________________________________________ Nr. Societatea comercială Judeţul crt. __________________________________________________________________ 0 1 2 __________________________________________________________________ 1. AGROMAN COM Ialomiţa 2. AGROMORIPAN BIANCA Vrancea 3. AGROSTEJARUL - S.R.L. Călăraşi 4. ALBA PAM - S.A. Alba 5. ALIMENARA - S.A. Dâmboviţa 6. ALUTA - S.A. Olt 7. AMP TORNEA - S.R.L. Brăila 8. ANA PAN Bucureşti 9. ARDELEANU ADRIAN - S.R.L. Timiş 10. ARGPAN Argeş 11. ARIENA PROD - S.R.L. Brăila 12. ARMOPAN - S.A. Arad 13. BALBO - S.R.L. Constanţa 14. BALMEC Călăraşi 15. BANEASA - S.A. Bucureşti 16. BARLETA - S.R.L. Bacău 17. BOGDAN M IMPEX Tulcea 18. BOROMIR IND. - S.R.L. Vâlcea 19. BOROMIR PROD. Buzău 20. BRANCENI - S.A. Teleorman 21. BRITANIA - S.A. Bucureşti 22. BUCIUMANA - S.R.L. Satu Mare 23. C&R PRODIMPEX - S.R.L. Ialomiţa 24. CAN SERV - S.R.L. Bucureşti 25. CAST COMEX - S.R.L. Bucureşti 26. CEREALCOM - S.A. Dolj 27. AGROEXPORT SILOZ PORT Bucureşti 28. CEREALPROD - S.A. Galaţi 29. CODREANCA Timiş 30. COMCEREAL Cluj 31. COMCEREAL Vrancea 32. COMPAC FAINA PRODUCTION Ilfov 33. COMPAN - S.A. Dâmboviţa 34. COMPAN - S.A. Iaşi 35. COMSIM IMPEX Dâmboviţa 36. COROLA Dolj 37. CORTEX Ltd. - S.R.L. Constanţa 38. CSID IMPEX - S.R.L. Teleorman 39. DAEGO PROD - S.R.L. Teleorman 40. DANULESCU ALIMATEX Buzău 41. DANYCOL LORENT - S.R.L. Vaslui 42. DELTAPAN - S.A. Tulcea 43. DEMOPAN - S.A. Brăila 44. DOBROGEA - S.A. Constanţa 45. DOBRUN - S.A. Sibiu 46. DORU ANDRA MARIES - S.N.C. Maramureş

47. DUNAREA - S.A. Călăraşi 48. EMTO INVESTIMENTS - S.R.L. Bucureşti 49. ENACHE-MORARIT Vaslui 50. ESMACH ROMANIA - S.R.L. Bucureşti 51. EUROCAS - S.R.L. Timiş 52. EXPRESS 95 COMIMPEX Argeş 53. ESTRAPAN - S.A. Prahova 54. EXTRASIB Sibiu 55. FABRICA PAINE ZEPPELIN Vaslui 56. FALBAC Bacău 57. FANION Vaslui 58. FANGMEIR AGRO-IMPEX Timiş 59. FARINA PAN Prahova 60. FARINA - S.A. Teleorman 61. FAVIOL Teleorman 62. FINIMPEX - S.R.L. Dâmboviţa 63. GALMOPAN Galaţi 64. GAVCO - S.R.L. Prahova 65. GERMINO - S.A. Teleorman 66. GINAR PROD PANIF. - S.R.L. Botoşani 67. GLOBAL 2001 IMPEX Bucureşti 68. GORJPAN - S.A. Gorj 69. GRÂUL - S.A. Bucureşti 70. HARMOPAN - S.A. Harghita 71. HELCO Dolj 72. IATAN COMPANY - S.N.C. Prahova 73. ILSA Călăraşi 74. INDUSTRIA LOCALA - S.A. Călăraşi 75. INFRATIREA PROD COM Teleorman 76. INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE Bucureşti 77. INTER AGRO Teleorman 78. INTERAGRO Bucureşti 79. INTERCEREAL - S.A. Ialomiţa 80. IOCHI COM 2002 Braşov 81. LESAFFRE ROMANIA Ilfov 82. LIBERTATEA - S.A. Bucureşti 83. LIDER EXIM Ialomiţa 84. LUJERUL - S.A. Bucureşti 85. MARATON DISTRUBUTION Bucureşti 86. MARCOM Teleorman 87. MARION IMPEX Timiş 88. MEGOTER Dolj 89. METACLASS PROD Cluj 90. METROPOL CO - S.R.L. Bucureşti 91. MILENIUM - S.R.L. Mehedinţi 92. MILORD IMPEX Galaţi 93. MIMITEL Dolj 94. MINEX Ialomiţa 95. MOARA BOCSA Caraş-Severin 96. MOARA CALAFATULUI Dolj 97. MOARA CIBIN - S.A. Sibiu 98. MOARA DÂMBOVIŢA Dâmboviţa 99. MOARA LOULIS - S.A. Ilfov 100. MOARA MARIA - S.R.L. Timiş 101. MOARA PROD - S.R.L. Călăraşi 102. MOARA BACIU - S.A. Cluj 103. MOBIPAN - S.A. Satu Mare 104. MOLDOPAN Botoşani 105. MOPAN - S.A. Mureş 106. MOPAN - S.A. Suceava 107. MOPAN - S.A. Teleorman

108. MOPANPROD - S.A. Vrancea 109. MOPAR Caraş-Severin 110. MORARIT-PANIFICATIE Neamţ 111. MORILE VLASCA - S.R.L. Teleorman 112. MORIPAN ALEX. - S.R.L. Vrancea 113. MUSCELPAN - S.A. Argeş 114. NET DISTRIBUTION Mureş 115. NUTRICOD - S.A. Braşov 116. ORA Braşov 117. OVERSEAS DISTR. - S.R.L. Bucureşti 118. PACOMP - S.A. Bucureşti 119. PAJURA Bucureşti 120. PAMBAC Bacău 121. PAN GROUP - S.A. Dolj 122. PANAGRA Braşov 123. PANALIM - S.A. Sibiu 124. PAN-CAR Călăraşi 125. PANCIS - S.R.L. Sibiu 126. PANEM - S.A. Giurgiu 127. PANAGRAN - S.A. Iaşi 128. PANIMON Oneşti Bacău 129. PANMED - S.A. Sibiu 130. PANVITAN Bucureşti 131. PLEVNEI - S.A. Bucureşti 132. POSTAVARUL - S.A. Braşov 133. PRODAMIX Bucureşti 134. PRODPAN - S.A. Călăraşi 135. PRODPAN - S.A., Zalău Sălaj 136. PROPAST - S.R.L. Iaşi 137. ROMFAINA Ilfov 138. ROMPAK - S.R.L. Bucureşti 139. ROTAN Argeş 140. SANCRIS Prahova 141. SOMPAN - S.A. Cluj 142. SPICUL - S.A. Bucureşti 143. SPICUL - S.A. Teleorman 144. SPICUL Brâncovenesc Argeş 145. STANDARD Călăraşi 146. TEHNO PAN - S.R.L. Neamţ 147. TEHNOCEREAL Constanţa 148. TEHNOPAM - S.A. Bucureşti 149. TITAN - S.A. Bucureşti 150. TRIUMF AG Iaşi 151. TURDAPAN Cluj 152. ULPIA TRAIANA COM Caraş-Severin 153. VADO IMPEX Bucureşti 154. VEL PITAR Vâlcea 155. VEL PITAR Bucureşti 156. VEL PITAR Argeş 157. UTILAJ ROM-ITAL - S.R.L. Sibiu 158. REGATO PAN PROD - S.R.L. Bucureşti 159. SIL PROD AGRO-COM Dolj 160. TUBEROZA - S.R.L. Vaslui 161. Abo Mix - S.A. Satu Mare 162. Agricola San Giorgio - S.R.L. Timiş 163. Agricom Băleşti - S.A. Vrancea 164. Agripina Prosper Impex - S.R.L. Giurgiu 165. Agro-Banat - S.R.L. Caraş-Severin 166. Agrocomplex Lunca Paşcani - S.A. Iaşi 167. Agrofarine - S.R.L. Timiş

168. Agroing - S.R.L. Bihor 169. Agromec Corod - S.A. Galaţi 170. Agromec - S.A., Borcea Călăraşi 171. Agronar - S.A. Vâlcea 172. Agroprestservice - S.R.L. Suceava 173. Agrotel OOI - S.A. Teleorman 174. Alex Panirom - S.R.L. Argeş 175. Alexter - S.R.L. Dâmboviţa 176. Alfredo - S.R.L. Dâmboviţa 177. Amidonul - S.R.L. Maramureş 178. APAN - S.R.L. Brăila 179. ARCADA COMPANY - S.A. Galaţi 180. Arnaud Romania Chemicals - S.R.L. 181. Baron COM - S.R.L. Ialomiţa 182. BATO - S.R.L. Timiş 183. Bipan Comtur - S.R.L. Constanţa 184. BRAPAT Braicu - S.R.L. Hunedoara 185. Buko Pan - S.A. Sibiu 186. Calco Prod - S.R.L. Prahova 187. Campion - S.R.L. Argeş 188. Can-Leo - S.R.L. Timiş 189. Casablanca Impex 95 - S.R.L. Buzău 190. Cast Comex - S.R.L. - 191. Cerealcom - S.A., Brăila Brăila 192. CerealCom Timiş - S.A. Timiş 193. Chemo Comert - S.R.L. Timiş 194. COMAN Sigma Service - S.R.L. Buzău 195. Combat Serv - S.R.L. Ialomiţa 196. Comcereal - S.A., Alexandria Teleorman 197. Comcereal - S.A., Brăila Brăila 198. COMCEREAL - S.A., Sibiu Sibiu 199. Comcereal - S.A., Tulcea Tulcea 200. Comcereal Vâlcea - S.A. Vâlcea 201. Comcerealis - S.A. Dolj 202. Comfer - S.R.L. Vâlcea 203. Condor Impex-Star - S.R.L. Olt 204. Coza Rux - S.R.L. Suceava 205. Cristian - S.R.L. Olt 206. Cubit - S.R.L., Mangalia Constanţa 207. Damona Serv - S.R.L. Tulcea 208. Dănilă ProdComPrestServ - S.R.L. Galaţi 209. DAVEX Agro - S.R.L. Brăila 210. David Prodcom Panif - S.R.L. Buzău 211. Delta Trading Equipment - S.R.L. - 212. Dispan - S.R.L. Teleorman 213. Dobre & Fiii - S.R.L. Constanţa 214. Dobrogea Pan - S.A. Tulcea 215. DOWER - S.R.L. Arad 216. Eldomir Impex - S.R.L. Brăila 217. Erpek Co - S.A. Covasna 218. Eurosiloz - S.A. Teleorman 219. FARINSAN - S.A. Giurgiu 220. Felpa - S.R.L. Botoşani 221. Fidepart - S.R.L. Iaşi 222. Fraţii Roşca - S.R.L. Olt 223. Gamacris - S.R.L. Galaţi 224. Ginar Prod Panif - S.R.L. Buzău 225. Glencore Protein Romania - S.R.L. - 226. Grup Mapan - S.R.L. Timiş 227. Gvopper - S.R.L. Timiş 228. Hanţă - S.R.L. Galaţi

229. Ifemal - S.R.L. Harghita 230. IMA - S.A., Iaşi Iaşi 231. Imperial 2000 - S.R.L. Olt 232. Impex Agro NHV Prod - S.R.L. Vrancea 233. Indalim - S.R.L. Bihor 234. Industrial Com Romital - S.R.L. Dolj 235. Initiatorul - S.R.L. Galaţi 236. Interagroaliment - S.R.L. Bacău 237. Ioasim Exim - S.R.L. Cluj 238. IRIS Company - S.A. - 239. J.G.V. Rocriss - S.R.L. Teleorman 240. Kenaan Land - S.R.L. Hunedoara 241. La Gogu - S.R.L. Galaţi 242. Lidas - S.R.L. Tulcea 243. Liliacul - S.R.L. Sibiu 244. Loulis - S.A. Ilfov 245. Maldomar - S.R.L. Botoşani 246. Manmed Exim - S.R.L. Dolj 247. Marin Dumitru Viorel - 248. Marvas - S.R.L. Vâlcea 249. Marvon Pan - S.R.L. Botoşani 250. Mateas - S.R.L. Timiş 251. MES Aluminiu - S.A. Olt 252. Mine Limited - S.R.L. Constanţa 253. Mircea Company - S.R.L. Teleorman 254. Mitel Trans - S.R.L. Ialomiţa 255. Moara Batăr - S.A. Bihor 256. Moara DOM - S.R.L. Brăila 257. Moara Gliga - S.R.L. Neamţ 258. Moara Nouă - S.R.L. Prahova 259. Moara Spicul - S.R.L. Brăila 260. Moara Vidra - S.R.L. - 261. Mobil Pan - S.R.L. Brăila 262. Monoprix - S.R.L. Brăila 263. Motrif - S.R.L. Iaşi 264. MPG COM - S.R.L. Maramureş 265. Mulino - S.A. Olt 266. Nadoroc Prod Com - S.R.L. Maramureş 267. Natura Pan - S.R.L. Teleorman 268. Natural Vit - S.R.L. Brăila 269. Nemag - S.R.L. Braşov 270. Nicoleta Styl - S.R.L. Alba 271. Oltina Impex Prod-Com - S.R.L. Prahova 272. Oltpan - S.R.L. Olt 273. Pâine la Larisa - S.R.L. Suceava 274. PAL COM Flor - S.R.L. Iaşi 275. Palcom International - S.A. Vrancea 276. Pamgaz - S.A. Neamţ 277. PANDORA IMPEX - S.R.L. Iaşi 278. PANI ENTERPRISE - S.R.L. Argeş 279. PANICARMA ABC - S.R.L. Buzău 280. PANIDAS - S.R.L. Tulcea 281. PANIFCOM - S.R.L. Iaşi 282. PANIFY PREDA - S.R.L. Prahova 283. PANIROTURK - S.R.L. Constanţa 284. PANPRO - S.R.L. Arad 285. PANTRANS LUCIA - S.R.L. Prahova 286. PAR-GRAMIN - S.R.L. Timiş 287. PATI PAN MARIANO - S.R.L. Argeş 288. PLUTO - S.R.L. Tulcea 289. POMBIS - S.A. Bistriţa-Năsăud

290. PORUMBELUL ALB - S.R.L. Vaslui 291. PRIMAGRA - S.R.L. Olt 292. PROD TRANSPORTS CEREALS - S.A. Constanţa 293. PRODPAN - S.R.L., Urziceni Ialomiţa 294. PRODSEC - S.R.L. Bacău 295. PRODSPICOM CO - S.R.L. Covasna 296. PURATOS PROD - S.R.L. - 297. RALVE - S.R.L. Argeş 298. RANADI COM - S.R.L. Dâmboviţa 299. RAV SERVICE - S.R.L. Teleorman 300. RAW STAR - S.R.L. Constanţa 301. RO-CREDO - S.R.L. Constanţa 302. RODEMAT PRESTSERV - S.R.L. Brăila 303. RUDVAL PROD - S.R.L. Prahova 304. SABA PROD ECONOMIC - S.R.L. - 305. SARTOROM IMPEX - S.R.L. 306. SEBIMAR COM - S.R.L. Neamţ 307. ŞERBĂNICĂ - S.R.L. Olt 308. SPICONS IMPEX - S.R.L. Ialomiţa 309. SPICUL DE AUR PRODCOM - S.R.L. Dâmboviţa 310. SPICUL DE AUR PRODIMPEX - S.R.L. - 311. TEF GRUP 2000 - S.R.L. Argeş 312. TEHNOMEX - S.R.L. Iaşi 313. TELL PROINVEST - S.A. - 314. TRITIPAN - S.R.L. Ialomiţa 315. UNICONFEX EXIM - S.R.L. Olt 316. UTA MLF - S.R.L. Olt 317. VALPROD - S.R.L. Vâlcea 318. VENI TRADING - S.R.L. Sibiu 319. VEROPAN PREST - S.R.L. Dolj 320. VERTICAL - S.R.L. Tulcea 321. VETMAN - S.R.L. Dolj 322. VIITORUL I93 - S.R.L. Galaţi 323. VÎLCEA M.G. - S.R.L. Olt 324. VIPOREX & CO - S.R.L. Maramureş 325. VITA IMPEX - S.R.L. Cluj 326. VLASAR AGRO - S.R.L. Bihor 327. VOIPAN SIMI - S.R.L. Prahova 328. ZEELANDIA - S.R.L. Iaşi 329. ZINA IMPEX - S.R.L. Ialomiţa __________________________________________________________________ ANEXA 9 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ............. în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului Angajator - persoana juridică/fizică ................................, cu sediul în ................................, înregistrată la Oficiul registrului comerţului/autorităţile Administraţiei publice din ......................... sub nr. .............., cod fiscal ................., telefon ....................., reprezentată legal prin ....................., în calitate de ................, şi

Salariatul/salariata - domnul/doamna ....................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................, str. ......................, nr. ........., judeţul .........................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ......., nr. ............., eliberat/eliberată de .........................., la data de .............................., CNP .................................., permis de muncă seria ....., nr. ........., din data de ......................, au încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii, asupra cărora au convenit: B. Obiectul contractului:..... ....................... C. Durata contractului: .............................. a) nedeterminată, salariatul/salariata ........................... urmând să înceapă activitatea la data de ............................; b) determinată, de ............. luni, pe perioada cuprinsă între data de ................. şi data de ...................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. D. Locul de muncă 1. Activitatea se desfăşoară la ........................... 2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: .............................................................. E. Felul muncii Funcţia/meseria ....................... conform Clasificării ocupaţiilor din România. F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă 1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. H. Durata muncii 1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ............. ore/zi, ........... ore/săptămână. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ............ (ore zi/ore noapte/inegal). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

2. O fracţiune de normă de ..................... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi) .......... ore/săptămână. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. I. Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ............. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă). De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ................... . J. Salariul 1. Salariul de bază lunar brut: ....................... lei. 2. Alte elemente constitutive: a) sporuri ........................ b) indemnizaţii ................... c) alte adaosuri .................. 3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor de salariu, conform Contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt .......... K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă a) echipament individual de protecţie; b) echipament individual de lucru; c) materiale igienico-sanitare; d) alimentaţie de protecţie; e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: .......................... L. Alte clauze a) perioada de probă este de .......... b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ....... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; c) perioada de preaviz, în cazul demisiei, este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă; e) alte clauze. M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă anual; d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale. 2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) să dea dispoziţii, cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă, aplicabil, şi regulamentului intern. 4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă, aplicabil, şi din lege; b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. N. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă, aplicabil, încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat cu nr. ......../.......... la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a

judeţului/municipiului ............................./Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească, competentă material şi teritorial, potrivit legii. Angajator, Salariat, ....................... ....................... Reprezentant legal, ....................... Pe data de .......................... prezentul contract încetează în temeiul art. .......... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale. Angajator, ...................... ACT ADIŢIONAL la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Ramurii Industriei Alimentare, a Băuturilor şi Tutunului (înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 81/01/20.01.2006), act înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 80/12.01.2007 Pct. 1. Art. 3 din Contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii va avea următorul conţinut: Alin. 1. Prezentul contract de ramură se încheie şi este valabil pe o perioadă de patru ani de la data înregistrării prezentului act adiţional. Alin. 2 va avea următorul cuprins: "Părţile semnatare sunt de acord ca prevederile art. 52, art. 79 şi anexa nr. 8, fără ca enumerarea să fie limitativă, să se renegocieze anual, dar nu mai târziu de luna decembrie a fiecărui an de valabilitate a prezentului contract colectiv de muncă". Pct. 2. Art. 52 va avea următorul conţinut: "Salariul de bază minim brut pe ramură garantat în plată, corespunzător programului lunar normal (170 ore) de lucru, este de: - pentru munci necalificate - 450 lei - pentru munci calificate - 600 lei" Pct. 3. Art. 3. Prevederile prezentului act adiţional se aplică începând cu data înregistrării lui la M.M.S.S.F. şi ele constituie, pentru toate societăţile comerciale din ramura industriei alimentare, băuturilor şi tutunului, clauze minimale.

Pct. 4. Art. 4. Prezentul act adiţional se semnează de către reprezentanţii celor trei organizaţii semnatare, respectiv preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară (F.P.R.I.A.), preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (F.S.I.A.) şi preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Morărit şi Panificaţie (F.S.L.M.P.), în baza mandatelor exprimate de comisiile de negociere ale fiecăreia, stabilite prin decizii. FEDERAŢIA PATRONALĂ ROMÂNĂ FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, Sorin Minea Dragoş Frumosu FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE PREŞEDINTE, Adrian Marin ---------------

":,

:'::'~f' - ,)L' '",

6 0,,'"

ACT ADITIONAL.

""f,""'"'Z'''c.c: ;

la Contractul Colectiv de Mundi Unic la nivelul Ram;~r~--fn(f~~ilieiAlimentare, a Bauturilor ~i Tutunului inregistrat la

Ministerul Muncii,Solidaritatii Sociale ~i Familiei cu nr.81/01/20.0 1.2006

Pct.I. Art.3. din Contractul colectiv de mundi la nivelul ram urn, va aveaurmatorul conti nut:,

Alin.1. Prezentul contract de ramura se incheie ~i este valabil pe 0 perioadade patru ani de la data inregistrarii prezentului act aditional.Alin.2. Va avea urmatorul cuprins: "Partile semnatare sunt de acord ca

prevederile art.52, art. 79 ~i anexa 8, tara ca enumerarea sa fie limitativa, sa serenegocieze anual, dar nu mai tarziu de luna decembrie a fiecarui an de valabilitatea prezentului contract colectiv de munca".

'---~ Pct.2. Art.52 va avea urmatorul continut:."Salariul de baza minim brut pe ramura ga.'antat in platacorespunzator programului lunar normal (170 ore) de lucru este de :

-pentru munci necalificate - 450 lei- pentru munci calificate - 600 lei

Pct.3. Art.3. Prevederile prezentului act aditional se aplica i'ncepand cu datainregistrarii lui la M.M.S.S.F. ~i ele constituie pentru toate societatile comerciale dinramura industriei alimentare, bauturilor ~i tutunului clauze minimale.

.~/

Pct.4. Art.4. Prezentul act aditional se semneaza de catre reprezentantii celor treiorganizatii semnatare, respectiv pre~edintele Federatiei Patronale Romane din IndustriaAlimentara (F.P.R.I.A.), pre~edintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din IndustriaAlimentara (F.S.I.A.) ~i pre~edintele Federatiei Sindicatelor Libere din Morarir :?iPanificatie (F.S.L.M.P.), in baza mandatelor exprimate de comisiile de negociere alefiecareia, stabilite prin decizii.

FEDERATIA SINDICATELOR DININDUSTRIA ALIME. .~ ~

PRE SE DIN ~;I D1d-f~Drago~ J;r u d\n ~ ,. ,.oustt\~. ~ 1

~LI"H{{~U ~;~, ~'~

'~!!-'IEsn-~~

FEDERATIA SINDICATELOR LIBEREDIN MORARIT SI PANIFICATIE

PRE SED I N T E,Adrian Marin

Nr.crt. SOCIETATEA COMERCIALA JUDETUL

0 1 21 AGRO COMPANY Hunedoara2 AGROPAN Valcea3 ALGEROCO Maramures Baia Mare4 INDCARF ArQes5 ARDEALUL Covasna6 ARIS INDUSTRIE Bucuresti7 BIAS- TIM Cara$ Severin8 CARMECO Constanta9 BING-BANG lasi10 CARNIPROD . Tulcea11 CAROLI Bucuresti12 CETINA Maramures Baia Mare13 INCAF Prahova14 SALSI SINAIA Prahova15 CONTESS PRODIMPEX Dambovita - Conte$ti16 DEALUL MARE Sibiu - SiQhisoara17 DERA ROMANIA Bucuresti18 TABCO CAMPOFRIO Tulcea19 ELiT Alba- CUQir20 ANTREFRIG - RAFAELLO Bucuresti21 DIAVIST PRODUCT Prahova22 DORALIMENT Braila23 FRIGORIFER CRAIOVA Doli24 PRELUCRAREA CARNII SPLAI Bucuresti26 ENZYMES I DERIVATES Neamt27 FRADOM MIXT Ame$28 GEMINI NATROMCOM Bucuresti29 IFANTIS IIfov - Otooeni30 "ALDIS .'.

....

"

Calarasi :;, .

..' . .,; ..,"--..,'

-

~

ANEXA Nr. 8

LIST A UNITATILORintocmiti in temeiul prevederilor Legii nr.130/1996-republicati

INDUSTRIA CARNII

;' .:"UPk"irs'

<

~'''''.'

.

,-'}."'I c' ~ .

,

'

".

',"

.. '

) '., j"lt,/,

TIlJf':'"'if' '

~-..

be;'-.'<i.~

"

31 JUPITER IMPEX Alba lulia32 l/O ROMANIA IIfov - Tunari33 lORIAlBA Hunedoara34 C+C Cara$ Severin - Re$ita35 lUCA Bra$ov36 CICAlEX Teleorman37 MAESTRO INDUSTRIES Cluj38 CRIS-TIM Bucure$ti ,

39 DIANA Valcea40 DISCOVERY Cluj41 DUMECO ROMANIA Bra$ov42 DORAlIMENT Br~iila43 MEDEUS/CO Bucure$ti44 MONTANA POPA Alba lulia - Blaj45 MTC ROMANIA Cluj Napoca46 GOURMET PROD. Tunari IlFOV47 HELMY COMPANY Sibiu48 INTEGRA IMPORT EXPORT Bucure~ti49 ION MOS Bucure$ti50 NATEX Cluj51 LATINA PLASTICS Bucure$ti52 PRINCIPAL CONSTRUCT Prahova53 OVERSEAS 2000 Bucure$ti54 P.I.C. Romania Bucure$ti55 PICANT M.P. Cluj56 PRIMACOM Mure$57 PRODAS HOLDING Bucure$ti58 PROTEIN TECHNOLOGIES Bucure$ti59 RENINTER Timi$oara60 ROWA INTERNATIONAL lalomita - Urziceni61 TOP RISH FOOD Galati62 UNICARM Satu Mare63 SPAR Oft64 VERA RAPAN Suceava65 TITAN COMPANY Braila66 UNIVERSAL YALAU Salaj67 VERO OAF IIfov - Voluntari68 PRODAlIMENT Bihor69 SINCAR Braila70 CI,CA.S." ., Calara$i71 £ ~'RPIM'~\ "J.

;.,Cluj.. -.

72 / F~E~T\ ~i:\\.....

Contanta,,-

.. :.:('.

.':.<:0 ,~>/; H Jl' $1~~.

I~~ i#.:, ........./ "'-'.n ICAr"

~~~~I .~,...~ " ,> 't~,'/ .

.;1..;.///\..

'.~~iJ<>' ./,.1 ;(._

./." ..,c.,'.'','

c...-....;; ...le. /

e

.

2

.~

Nr.crt. SOCIETATEA COMERCIALA JUDETUL0 1 2

1 ALMA ROM ENGINEERING Neamt2 LACTAG Arge$3 PROLABAC Bacau4 IND.LAPTELUI Bistrita5 PRODLACTA Bra$ov6 BRAILCAT Braila7 BIOEF DOSTAD Sibiu - Sebe$8 BOMILACT Harghita -Madarasi9 NAPOLACT Clui10 IND. LAPTELUI Constanta11 IND.LAPTELUI Dambovita12 LACTIDO Doli13 COVALACT Covasna14 DANONA PDPA Bucuresti15 DRAAL Bucuresti16 HITECH COMPUTERS Maramure$17 IND.LAPTELUI Mures18 OLTINA Olt19 HOCHLAND ROMANIA Mures20 VITOORO Prahova21 FRIESLAND ROMANIA Satu Mare44 EUROLACT Maramure~25 BUCOVINA Suceava26 IJ.....,.~~. VATRA'DQRNEI Suceava

/:/_t\u' . J~11 ,."'.....

--

-

3

73 ABATOR TECUCI74 TAMAZ FRIGORIFER75 SILVACARMEX Siml.Silvaniei76 SCANDIA77 VASCAR78 C.I.B. Barlad79 CARVIL80 COMSUIN Fete$ti81 ANGST Ro

Galati.la$iSala'

'SibiuVasluiVasluiValcealalomita.IIfov

INDUSTRIA LAPTELUI

.'~.

.."

.'-"

----

.« .(.t/ // /

/ '

,/~l!,,-

.1: TI

-:::.- A;O~,HnT $l

~~'r ;>.~

.':"AN1FICATll!

.

;;;ij_" ~,.

'Q

}

.'S.I'.. ..:-

C)"]jt

27 ILVAS Vaslui28 I.L.Harghita Harghita29 LACTIS Harghita30 LUCIS Buzau31 LACTES Bacau32 PRODLACT A Tecuci Galati33 MUL TILACT Maramure~34 NUTRILACT Gorj35 LACTIS lasi36 DIRECT LINE INOX Cluj37 SIBIANA Sibiu38 RARAUL Suceava39 MILKCOM Covasna40 PAULACT Harghita41 PRIMULACT Harghita42 LACTA Giurgiu43 GORDON PROD Harghita44 LACTATE Harghita45 ROUA BUCERDEA Alba46 HARCO Sibiu47 MAMY S LACTATE MOLKEREI Sibiu

Nr.Crt. SOCIETATEA COMERCIALA JUDETUL1 ZAHAR Buzau2 ZAHAR Bod Brasov3 ZAHAR Lie$ti Galati4 BETA Tandarei lalomita5 ZAHAR CRIST AL Racari Dambovita6 ZAHAR ORADEA Bihor7 ZAHAR Ludus Mures8 ZAMUR Ta.Mure$ Mure~9 DANIBIANA - F.Z.R. Roman Neamt10 ROMANA PROD S.R.L. Roman Neamt11 ZAHAR Corabia Olt12 ZAHAR Timisoara Timis13 ZAHAR

""'.Calarasi

14 ~"R::Oltenita i.'. 'f.,',Calarasi ' '",

h!'~:+- "'\.('\,

;'0_

/'

8

-

4

INDUSTRIA ZAHARULUI SI APRODUSELOR ZAHAROASE

.,lr $1 ~.

~;;>ANJPlrAT.''''~~'

. '

.

7-- 1Ji)'~

~i

.',<~/F"",~ ,".

~~,~1/' ' .

Hr.Crt. SOCIETATEA COMERCIALA JUDETUL

0 1 21 EDELBERG Gor;2 URSUS BREWERIES Bucuresti3 S.C. BRAU UNION ROMANIA SA Bucuresti4 S.C. INTERBREW ROMANIA S.A. Bucuresti5 SC ARDEALUL SA Alba6 SC NATIONAL BERE HOLDING la$i7 . SC .ALBRAUS.A. BacBu8 BERE AZUGA Prahova9 S.C.IMEX S.R.L. F-CA DE BERE Satu Mare

10 BERMAS Suceava11 ROBEMA Rosiori Teleorman12 ALUTUS Valcea13 TREI STEJARI Sibiu14 ZIMCA PIATRA NEAMT Neamt15 SC ASBBER la$i16 SC ATAL S.R.L. Giuraiu17 SC BERE MURES S.A Mures18 INTERBREW EFES BREWERY Prahova19 SC BERE SPIRT Turnu Severin Mehedinti20 SC COZLA PRODUCTIE S.R.L. Neamt21 SC GENERIS PROD IMPEX S.R.L. Prahova22 SC ROMSIZ S.A. Brasov23 SC STICON S.A. Neamt24 SC VEGA 93 Galati

8

8

5

INDUSTRIA BERII

/

INDUSTRIA PRODUSELOR FERMENTATIVE

Nr.Crt.o1234

SOCIETATEA COMERCIALA1

JUDETUL2

BrailaGalat!lalom'MaramureTeleorman

,,

~<\,_,>'7~"

'

.

"

.. ~..

.'.

".' ".

.

'

.

~

~:;'" i~

~!",

,Q

'?rttr.'. I (

,.:

...

~J. ~.~.:" .'"

~",I,,> ,..

,,"

~I- f

".tlf~T~FF '

6 S.A.B. Radauti Suceava7 SPIRT GHERLA Clui8 AlCOOL INT Braila9 A # P'DRINKS Production Bucure~ti

10 AlFINCOOL la$i11 AlKON International Ple$ca Prahova12 APOllO Bucecea Boto~ani13 CASA RUSU Baia Mare Maramure$14 CERBUl COM PROD Dobroie~ti lalomita15 DUMAlEX Bucure$ti16 ECO Sf.Gheorghe Covasna17 ENZIMES DERIVATES Bacau18 FARES Ora~tie Hunedoara19 IlEXIM Bistrita20 INDAGRARA Arad21 lED PREST SERV COM Bucure$ti22 lEDA'S EXIM Bucure$ti23 GABI COM Bistrita24 lICHIOR Malna~ Covasna25 MAREX Braila26 MIKAQUATRO Campina Prahova27 MYT DAN IMPEX Constanta28 PRISMA PROD Bistrita29 PRODAl'94 Bucure~ti30 PRODAllMPEX Tulcea31 RO-VINAlCO Dolj32 SAlVARAS GROUP la$i33 SPIRT ORADEA Bihor34 SPIRT SANSIMION Harghita35 AlCOOl PROD. Cluj36 AlCOPROD SERVICE Constanta37 APOllO Boto$ani38 BIOSIN Dolj39 COMSERVICE GAMA Bucure$ti40 DIONISOS Galati41 DISTILERIA ALBA IUlIA Alba42 DUMCON Valcea43 EMMA STAR Boto~ani44 EUROAVIPO Bucure$ti45 EUROllNDUSTRIES 97 Arae$

.""

46 EUROPEAN DRINKS"f... Oradea ,/.,.,~., ,

'-1L..\.'>:'

47 EXRQMAR~J Qt>~y '<" Bucure~ti i .- c:., iIe'.o:\AcRI1...//~" 'Q. \-.. ... .>

" c" .., ~1i\::,rA.T.

-

-

6

'0;

~

~"':

:~.!:::(/

~. .F

.~~i"

"

.

"<,:->1- «

48 FARES Hunedoara49 GEO ALCO Valcea50 GEO DRINKS Valcea51 GRADISTEA Br~iila52 INSTERALCOOZ Maramure~53 IPCOINT Sibiu54 IPSCAIA Bucu re§ti55 JUNIOR IMPEX Ora~tie56 KARIO PROD lalomita57 KONDRATOV Bihor58 M.B.H. STAR Suceava59 MADEZIT Harghita60 MIHOC PRIMA Neamt61 NIC PROD TRANS 97 Bucure~ti62 NIC TRANS Bucure~ti63 ORTAMA Bihor64 PEERFECT RENAISSANCE Timi~65 PETROCONSUL T Prahova66 PRODAL Tulcea67 PRODALCO MAT Gurahont - Arad68 PROGRESIV la10mita69 RAMIRA -Vaslu71 REAL EUROPROD Arge~72 REGATO DRINKS Bucure§ti73 REGUN ALCOM Mure~74 RIENI DRINKS Bihor75 ROM PAULO Bucure~ti76 SANDY COM PROD Bucure~ti77 SCANDIC DISTILERIES Bihor78 SEAGRAM ROMANIA Bucure~ti79 SELENA Boto~ani80 SIGNUS ROMANIA DISTRIBUTION Bucure~ti81 SKENDERBEG Bucure~ti82 SPED PRODUCTIE Bucure~ti83 SPINOLETTI PRODCONSERV Valcea84 SUPREM Valcea85 SUPREM Sibiu86 TEXMOD Valcea87 THETA Neamt88 TRANSILVANIA GENERAL IMP.EXP. Bihor ,..,i ,~

89 UTO VALCO/., , ':. Bucure~ti

90 V~RQ~"

/.

..:.\ Timi~ ,\:O'~ I; ,,! 1 :;; ;:, ., .', ,..,,,,, (' !."p"

fkv' "'.0'-, . .-' -

l~ul4. RCMI\Y; \61.',s,

8

8

7

t::;/i

~''

!{~-'~I/

~()fJ" ~/

91 VIIDISAMP Vaslui92 ZORBA Tulcea93 ALEXAN DR ION Prahova94 ARIANA & Co Suceava95 BON CAOMPANY Bucure~ti96 CISTERNA PROD Bra$ov97 CLASS IMPEX Boto~ani98 CONER DRINKS Galati99 DAIANA IMPEX Bucure$ti100 DO&DO IIfov101 DRINK COSSIL BUZBU102 EXPLANDA PROD Dambovita103 FARES DRINKS Hunedoara104 FICROM IMPEX Giurgiu10~ INDAGRA Olt106 INTERAMERICAN TRADING Maramure~107 LCD PROD Tulcea108 LEIHI COM Bihor109 MONDOTRANS lalomita110 ORELIUS Sibiu111 PREMIER CG IMPEX IIfov112 PROINVEST 2000 Buzau113 REGENT Dolj114 RESTAURANT FLORI Bucure$ti115 SALIX Bisitrita116 VIKING Vaslui117 VOLIROM Vaslui

8

8

,

8

Nr.Crt.123456791011

INDUSTRIA VINULUI

SOCIETATEA COMERCIALAVINALCOOLVINALCOOLVINALCOOLVINALCOOLBACHUSPRODVINALCOCHINDIAVINALCOOL

.LCOOL

JUDETULArgeBacauBihorBistritaBuzauClu"Dambov."Hunedoaralalomitalasi

,"""'RIT ~'I.

,

""~-

"

;

,,V

'

.

...

..~''''7_'' ~~"'

?AN1F10qia l'oi.~._

..

~..'.~,

"': ~';, ..;/,/.v""'"

y?

-+: .-,.....

12 VINALCOOL Olt13 VINARIA Sibiu14 VINALCOOL Ro~iori Teleorman15 GRUP REGENT S.R.L. Dolj16 VINCON Vrancea17 VIE-VIN Constnata18 VINALCOOL Arad18 VINALCOOL Boto~ani19 VINALCOOL Bra$ov20 VINALCOOL Braila21 VINALCOOL Cara~22 VINALCOOL Covasna23 VINIFICA TIE SI BAUTURI Galati24 VINIFICA TIE SI BAUTURI Harghita25 DECEBAL Mehedinti26 REBEL PROD Satu Mare27 VINALCOL SILVANA Salaj28 SAMPAN IE Simleul Silvaniei Salaj29 VINALCOOL 5uceava30 VINALCOOL Timi~31 VINIFICA TIE 51 BAUTURI Tulcea32 VASCOVIN Vaslui33 EXEGTT DRINKS Bihor34 ZAREA Bucure~ti35 ALCOOL PROD CO SRL Cluj36 EXTENSIV Dolj37 VERITAS Vrancea

8

8

~

9

INDUSTRIA CONSERVELOR

Nr.Crt.o

123456789

JUDETUL2

BihorAradConstanta.MaramureMureTulceaClu.

'IIfovClu.

"..\ ',~ o_-,.t..

.';' :;1;,

::::{ ~/:r s:-'~;

~." :.(t'J'Jr

' "'

,

""

~

"i

4 .".~;_/::,......-'<<J

p'" / .

f....."~-,

.:t:",.---...:'~.--,'

10 KLEVEK -FACTORY SRL Fete$ti lalomita11 FRULEX Clui12 IPA Dambovita13 FOFO INTERNATIONAL SRL Gori14 BUSINESS SRL Bucure$ti15 LEGUME FRUCTE S.A. Raducaneni16 INDUSTRIAL CONSERV Calafat Doli17 CONTEC Tecuci Galati18 TAMI 2 S.A. IIfov19 HATEGANA Hunedoara20 FRUCTUS Romane$ti Olt21 CONSERVE Valanii de Munte Prahova22 CONSUC Suceava23 CONSERV TURRIS Teleorman24 CONSERV FRUCT SRL Baltace~ti25 INCON SRL Suceava26 EFFEDUE S.R.L. Tulcea27 FRALVIL SA Valcea28 SIBCO FRUCT SRL Bucure$ti29 SC WITTENBERGBER SRL Arad30 SCIPOMAR Maramures31 SUCMEROM Mure$32 SC CARABOST Satu Mare33 WINCROMANIA SRL Vaslui34 LEMARPOL PLMJP SRL Vrancea35 PARMA LAC ROMANIA Bucure$ti36 A&P DRINKS PRODUCTION Bucuresti37 EUROFRUCT SRL Bucure$ti

8

8

10

Nr.Crt.o12345678

INDUSTRIA ULEIULUI

SOCIETATEA COMERCIALA1

JUDETUL2

AGRICOVERARGUSOLPO PodariPRUTULULTEX TandareiULCOM Siobozia

TRADE.

UL Carei

BuzauConstanta.Dol"---'Galati.lalomita.lalomita.Bucure~tiSatu Mare

tr-jI,t.....~.'\i.'I::~ ... ',c;,'

~, 't'...~-'

9 SOLARIS Bucure~ti10 ROSIORI Teleorman11 EXPUR lalomita12 MANDRA Barlad Vaslui13 ULVAS Vaslui14 MACRO Arge~15 UNIREA la~i16 INTEROIL Bihor17 MACRO Pitesti Arge~18 INTER OIL Bihor19 CONTINENTAL PRODUCT Bucure~ti20 ORKLA FOODS ROMANIA S.A. Dolj

,I

11

eINDUSTRIA PESTELUI

8

Hr.crt. SOCIETATEA COMERCIALAo 11 ACVARES2 PISCICOLA3 PISCICOLA4 PISCICOLA5 PISCICOLA Zau de gampie6 OANUBIUS Zimnicea7 ANGHILA8 CYPRINUS9 CYPRINUS Nadlac10 COMPIVA11 DELTA PLUS - Sebe12 GRIG IMPEX13 ESOX14 IALPESCO15 FIN PESTE16 001 M17 PESCOM ANOREX18 PESCARIS19 PESCOM20 PISCICOLA21 PESCOMIR22 PISCICOLA23 PESTOM ,:.>,..

24 __~ROOCOM PESOARIAjS~

;L

JUDETUL2

la~iCalara~iClu.

'GiurgiuMure

TeleormanBrailaVasluiAradGalati.AlbaGalati.Bacaulalomita.la~iDambovita.la~ila~iVasluila~iAradAradConstanta.Calarasi

"'.. 'f ':;;"0;

~'VI}"f_ . './

'

.

.....

.'

.-,~ r"__

,"

"{ .~~'

25 PISCICOLA DUNARENI Dolj26 PISCICOLA Bistrita27 PISCICOLA Falticeni Suceava28 PISCICOLA Isaccea29 PISCICOLA Murghiol Tulcea30 PISCICOLA Neamt31 PISCICOLA Prahova32 PISCICOLA Sibiu33 PISCICOLA Tulcea34 PISCICUL TORUL Dambovita35 PROACVA Bihor36 PRODCOM Luciu Buzau37 SAN-BUN Teleorman38 VAST ACVA Calara~i

,

12

SOCIETATEA COMERCIALAADY-COMP S.R.L.ALKA Co S.R.L.BEGA PAM S.A.BON SWEET BON S.R.L.C.I.T. S.R.L.CHIMICA DAILYEUROPEAN FOOD S.A.EXCELENT S.A.FELEACUL S.A.FIRENZE COM S.R.L.HEIDI Chocolats Swise S.A.JOE IBCKANDIA SuA.KRAFT FOOD ROMANIA S.A.MODARE & WITTONIX INTERNATIONALComim x S.R.L.PANDA DESERT S.R.L.PERFETTI VAN MELLE ROMANIAROMANA PROD S.R.L.RO-STAR S.A.

:TAR FOODS S.~.

-

-

Nr.Crt.

12345678910111213141516

INDUSTRIA DULCIURILOR 51 ABAUTURILOR NEALCOOLICE

JUDETULBuzau

Bucure~tiTimi~

CovasnaBucure~tiBucure~ti

BihorBucure~ti

ClujPrahova-

lifovTimi~Timi~

Bra~ovBucure~tiBucure~ti

~ />/1

~Idj-

llfovCluj

Neamt . .

llfov " /'. ';;,1' (; i<,

llfov.'::r< ~-t;o.'!'.'1 f~ ~~'1

,'..J /Flr ~J. :J- --f1:'""~ I~ ~

\:'\.~.:",.=~,-:;~i

8

8

13

22 SULTAN PRODEXIM S.R.l.23 TRANSILVA S.R.L.24 VICTORIA S.A.25 NESTLE ROMANIA S.A.26 COCA-COLA HBC ROMANIA

Constanta.Bucu re~ti

SibiuTimis

Bucuresti

INDUSTRIA DE MORARIT SI PANIFICATIESI PASTE FAINOASE

Nr.Crt. SOCIETATEA COMERCIALA JUDETUL

1 AGROMAN COM lalomita2 AGROMORIPAN BIANCA Vrancea3 AGROSTEJARUL S.R.l. Calarasi4 ALBA PAM S.A. Alba5 ALIMENT ARA S.A. Dambovita6 ALUTA S.A. Olt7 AMP TORNEA S.R.l. Braila.8 ANA PAN Bucure$ti9 ARDELEANU ADRIAN S.R.L. Timi~10 ARGPAN Arge$11 ARlENA PROD S.R.l. Braila12 ARMOPAN S.A. Arad13 BALBO S.R.l. Constanta14 BALMEC Calara$i15 BANEASA S.A. Bucure~ti16 'BARLETA S.R.l. Bacau17 BOGDAN M IMPEX Tulcea18 BOROMIR IND. SRL Valcea19 BOROMIR PROD. Buzau20 BRANCENI S.A. Teleorman21 BRITANIA S.A. Bucure$ti22 BUCIUMANA S.R.l. Satu Mare23 C&R PRODIMPEX SRL lalomita24 CAN SERV SRL Bucure~ti25 CAST COMEX SRL Bucure$ti26 CEREALCOM S.A. Dolj27 AGROEXPORT SILOZ PORT Bucure~ti28 CEREALPROD S.A. Galati.

9 C D EANC A T. .> ~~r'.2 0 R 1"'\'

~,...:" Imj~ ,,' ,(joo'>' "'it

30 #~Z;';;~~ COMCER~( ... Clujt'_'~~r}"'""", Ci/&..,.-

.

"V..,..~. 00 <: .,'".

;

.".";1

.

;.>AN/PICATJlt'ff lli.J.c,,~ 'f: K,'Y'~.i", '.\'\

i~M~J:"~i'<..,.<'~"?> ~+/J i ~""-"""...""'"

';'- ,,):I'II.~

';

~

~..

.~!.' .l "'-,-f

31 COMCEREAL Vrancea32 COMPAC FAINA PRODUCTION Ilfov33 COMPAN S.A. Dambovita34 COMPAN S.A. la~i35 COMSIM IMPEX Dambovita36 COROLA Dolj37 CORTEX Ltd.S.R.L. Constanta38 CSID IMPESX S.R.L. Teleorman39 DAEGO PROD S.R.L. Teleorman40 DANULESCU ALiMATEX Buzau41 DANYCOL LORENT S.R.L. Vaslui42 DEL TAPAN S.A. Tulcea43 DEMOPAN S.A. Braila44 DOBROGEA S.A. Constanta45 DOBRUN S.A. Sibiu

46 DORU ANORA MARIES SNC Maramure~47 DUNAREA S.A. Ca'ara~i .48 EMTO INVESTIMENTS SRL Bucure$ti49 ENACHE-MORARIT VASLUI50 ESMACH ROMANIA S.R.L. Bucure$ti51 EUROCAS S.R.L. Timi$52 EXPRESS 95 COMIMPEX Arge~53 ESTRAPAN S.A. Prahova54 EXTRASIB Sibiu55 FABRICA PAINE ZEPPELIN Vaslui56 FALBAC Bacau57 FANION Vaslui58 FANGMEIR AGRO-IMPEX Timi~59 FARINA PAN Prahova60 FARINA S.A. Teleorman61 FAVIOL Teleorman62 FINIMPEX SRL Dambovita63 GALPOMAN Galati64 GA VCO SRL Prahova65 GERMINO S.A. Teleorman66 GINAR PROD PANIF.SRL Boto$ani67 GLOBAL 2001 IMPEX Bucure$ti68 GORJPAN S.A. Gorj69 GRAUL S.A. Bucure$ti70 HARMOPAN S.A. Harghita" ",~;liij71 HELCO . Dolj / ::>,

72 ~~OMA~AN COMP ~NYSNC .' .. ."..,...,,,~·

t;Prahova~ ?ANH'iCA'j~%~ ;'i1i:t\,-\

tU!?E~) y,'<>;

R~)MA~" .,....\: . \.

L__

8

e

14

'7('

1 ~~

.. ~/J;~~~\.~»...,.e:.

~

~'.: .

;'~'< .

."4.

/'

73 ILSA Calara~i74 INDUSTRIA LOCALA S.A. Calara3175 INFRATIREA PROD COM Teleorman76 INSTITUTUL DE BIORESURSE

ALIMENTARE Bucure§ti77 INTER AGRO Teleorman78 INTERAGRO Bucure~ti79 INTERCEREAL S.A. lalomita80 IOCHI COM 2002 Bra~ov81 LESAFFRE ROMANIA IIfov82 LIBERTATEA S.A. Bucure~ti83 LIDER EXIM lalomita84 LUJERUL S.A. Bucure~ti85 MARATON DISTRIBUTION Bucure~ti86 MARCOM Teleorman87 MARION IMPEX Timi~88 MEGOTER Dolj89 METACLASSPROD Clul

.90 METROPOL CO SRL Bucure~ti91 MILENIUM SRL Mehedinti92 MILORD IMPEX Galati93 MIMITEL Dolj94 MINEX Ilomi~95 MOARA BOCSA Cara~ Severin96 MOARA CALAFATULUI Dolj97 MOARA CIBIN S.A. Sibiu98 MOARA DAMBOVITA Dambovita99 MOARA LOULIS S.A. IIfov

100 MOARA MARIA SRL Timi~101 MOARA PROD SRL Calara~i102 MOARA BACIU S.A. Cluj103 MOBIPAN S.A. Satu Mare104 MOLDOPAN Boto~~ni105 MOPAN S.A. Mure~106 MOPAN S.A. Suceava107 MOP AN S.A. Teleorman108 MOPANPROD S.A. Vrancea109 MOPAR Cara~ Severin110 MORARIT -PANIFICA TIE Neamt111 MORILE VLASCA SRL Teleorman112. MORIPAN ALEX.SRL V cea

....... ,'-.

:':.' ". ran ./.""I <.j L..

1 ta:~-;. ""....,.<!~~ MUSCELP ANS::A~ i':'r!:;;:;. Arge~ "~- ....

"..

f!{

f:.. <,

;;>ANlf'\I

~' /-\" %!.:JII ..c,';~,J !"')f;"f I

'.,

.JIit. ; /'-.,

'.' ~..~; ...",...'." -:- >

f"- \ ><-.,_:......~'V- "-:;"'" "

8

8

15

.~1"~

j'>:rz$~-

114 NET DISTRIBUTION Mure$115 NUTRICOD S.A. Bra$ov116 ORA Bra$ov117 OVERSEAS DISTR.SRL Bucure$ti118 PACOMP S.A. Bucure!?ti119 PAlURA Bucure!?ti120 PAMBAC Bacau121 PAN GROUP S.A. Dolj122 PANAGRA Bra$ov123 PANALIM S.A. Sibiu124 PAN-CAR Calara$i125 PANCIS SRL Sibiu126 PANEM S.A. Giurgiu127 PANAGRAN S.A. la$i128 PANIMON One~ti Bacau129 PANMED S.A. Sibiu130 PANVITAN Bucu re$ti131 PLEVNEI S.A. Bucure$ti132 POSTAVARUL S.A. Bra$ov.133 PRODAMIX Bucure$ti134 PRODPAN S.A. Calara$i135 PRODPAN S.A. ZaUiu Salaj136 PROPASTSRL la!?i137 ROMFAINA IIfov138 ROMPAK SRL Bucure$ti139 ROTAN Arge$140 SANCRIS Prahova141 SOMPAN S.A. Cluj142 SPICUL S.A. Bucure$ti143 SPICUL S.A. Teleorman144 SPICUL Brancovenesc Arge$145 STANDARD Calara$i146 TEHNOPANSRL Neamt147 TEHNOCEREAL Constanta148 TEHNOPAM S.A. Bucure$ti149 TITAN S.A. Bucure$ti150 TRIUMF AG la$i151 TURDAPAN Cluj152 ULPIA TRAIANA COM Cara$ Severin153 VADO IMPEX Bucure$ti154 /~ /~Ofl\AN4~~ VEL PITAR Valcea /:;~-;'l':;J,155 f~ '~ VEL PIT AR S.A.< Bucur~$tl ("~

I,.? ~\

Vi. ST/ ~......Z f. ': .or,

I<J. r > .~to.;(\\... MANIA.l>. ',,;:,.

-~~'.'~

, ii: ).7") .~'"I? ,,-,,*, ~.:.

16

8

e

.>" ~

/~.

""('7~.

.~

156 VEL PI TAR Arge~157 UTILAJ ROM-IT AL SRL Sibiu158 REGA TO PAN PROD SRL Bucure$ti159 SIL PROD AGRO COM Dolj160 TUBEROZA SRL Vaslui161 Abo Mix SA Satu Mare

162 Agricola San Giorgio SRL Timi~

163 Agricom Bale~ti SA Vrancea164 Agripina Prosper Impex SRL Giurgiu165 Agro-Banat SA Car~ Severin166 Agrocomplex Lunca Pascani SA I~i167 Agrofarine SRL Timi~168 A~oing SRL Bihor169 Agromec Corod SA Galati170 Agromec SA Borcea Cal~i171 Agronar SA Valcea172 Agroprestservice SRL Suceava173 Agrotel 001 SA Teleorman174 Alex Panirom SRL Arge~175 Alexter SRL Dambovita176 Alfredo SRL Dambovita177 . Arnidonul SRL Maramures178 APANSRL Braila179 ARCADA COMPANY SA Galati180 Arnaud Romania Chemicals SRL181 Baron COM SRL Ialomita182 BATOSRL Timi~183 Bipan Comtur SRL Constanta184 BRAPAT Braicu SRL Hunedoara185 Buko Pan SA Sibiu186 Calco Prod SRL Prahova187 Campion SRL Arge~188 Can-Leo SRL Timi~189 Casablanca Impex 95 SRL BuzAu190 Cast Comex SRL -191 Cerealcom SA Braila Braila

192CerealCom Timis SA Timi~

Cherno Comert SRL Timi~193 ....

"~~~"'~:'-..< ,

",::~~=GPMAN Sig11],~ SetVl'6'e~"SRL ~E-",," '~I".II'"Buzau / .,'

~194 :%,-;'::j\.OMAN4C/~~'L'"

.~-e c:.:i -~ ~'1' -<

//- '1":0\"\,- , ...1\&,"-P_~"f~-

8

e

17

'd-~~~..

'-fil'-"; ";.:: .--;. /.\,~'~J_,:.-'1'{I: 1 / 1

. ,. .. e.,( .~.

/~.I''!'I--.t

. ''': . 'u \.-- I'.iI",\.}.)~','"-.'(

.'?-?).~\'

,>--.

'Y' V<:,

t:i'"r- "

195.

Combat Serv SRL Ialomita196 Comcereal SA Alexandria Te100rman197 Corncereal SA Braila Braila198 COMCEREAL SA Sibiu Sibiu199 Corncereal SA Tulcea Tulcea200 Comcereal VAlcea SA VAlcea201 Comcerealis SA DJ202 Cornfer SRL VAlcea203 Condor Impex Star SRL Olt204 Coza Rux SRL Suceava205 Cristian SRL Olt206 Cubit SRL Mangalia Constanta207 Damona Serv SRL Tulcea208 Danila ProdComPrestServ SRL Galaji209 DA VEX Agro SRL Braila210 David Prodcom Panif SRL Buzau211 Delta Trading Equipment SRL -212 Dispan SRL Teloorman213 Dobre & Fiii SRL Constanta214 Dobrogea Pan SA Tulcea215 DOWER SRL Arad216 Eldomir Impex SRL Braila217 Erpek Co SA Covasna218 Eurosiloz SA Teleorman219 FARINSAN SA Giurgiu220 Felpa SRL Boto~ani221 Fidepart SRL I~i222 Frapii Ro~ca SRL Olt223 Gamacris SRL Galati224 Ginar Prod Panif SRL Buzau225 Glencore Protein Romania SRL -226 Grup Mapan SRL Timi~227 Gyopper SRL Timi~228 Hanpa SRL Ga~229 Ifernal SRL Har~ta230 lMA SA Iasi I~i231 Irnperial2000 SRL Olt232 Impex Agro NHV Prod SRL Vrancea233 Indalim SRL Bihor ,

234 /~_/rr__,"-'trial Com Romital SRL Dolj...,'~;' i;: /t~,

235 lii'''t-.4"~}pi' rnJSREr. " G Ilti"'~~<?v'ItIato,' . i '.lle,>, a a 1 "I\'I'j\gIT ~1

(\.

g BUCU~E?TI .~))

j. .'" '/;

.'"NH'ICJ "J~~'«':" /-: t

J. r''

~~OMAN1A 1::.,

7 '}. ">..

\\~~~" ,>

8

e

18

H

t;#

236 Interaj2Joaliment SRL Badiu237 loasim Exim SRL Cluj238 IRIS Company SA -239 J.G.V. Rocriss SRL Teleorman240 Kenaan Land SRL Hunedoara241 La Gogu SRL Galati242 Lidas SRL Tulcea243 Liliacul SRL Sibiu244 Loulis SA IIfov245 Maldomar SRL Boto~ani246 Manmed Exim SRL Dolj247 Marin Dumitru Viorel -248 Marvas SRL Valcea249 Maryon Pan SRL Boto~ani250 Mateas SRL Timi~251 MES Aluminiu SA Olt252 Mine Limited SRL Constanta253 Mircea Company SRL Teleorman254 Mitel Trans SRL lalomita255 Moara Batik SA Bihor256 Moara DOM SRL Braila257 Moara Gliga SRL Neamt258 Moara Noua SRL Prahova259 Moara Spicul SRL Braila260 Moara Vidra SRL -261 Mobil Pan SRL Braila262 Monoprix SRL Braila263 Motrif SRL la~i264 MPG COM SRL Maramures265 Mulino SA Olt266 Nadoroc Prod Com SRL Maramure~267 Natura Pan SRL Te1eorman268 Natural Vit SRL Braila269 Nema~ SRL Bra~ov270 Nicoleta Styl SRL Alba271 Oltina Impex Prod Com SRL Prahova272 Oltpan SRL Olt273 Paine la Larisa SRL Suceava274 PAL COM Flor SRL I~i275 ,;~~l~om Intem~tional'~~ Vran~a'hT;~'276

I.I./'~V"'4~~\PamgaZ°SA

/

Neaffi(V -"11.::t' ,0 <~

""'"__"l -

-

.

19

() "'A"-'.,.o,

~-

.

~..

"

.

.'

,.,' ~T\I

.

~"

'

.

'.

,'~ ?}.NU"C.~' . _

.-, '

~'::/ '>'/

"> I. ...":~Y,

c''+ A

')~""

.

':

.,...

:~~'.'

.

".

"

.,

-JJ/::) /,:

.,

\

, ""./.......

. if' ,k>~ /. ..

;"{'

t

277 Pandora Impex SRL I~i278 Pani Enterprise SRL Ar~e~279 Panicarma ABC SRL Buzau280 Panidas SRL Tulcea281 Panifcom SRL I~i282 Panify Preda SRL Prahova283 Paniroturk SRL Constanta284 Panpro SRL Arad285 Pantrans Lucia SRL Prahova286 Par-Gram in SRL Timi~287 Pati Pan Mariano SRL Arge~288 Pluto SRL Tulcea289 Pombis SA Bistrita Nasaud290 Porumbelul Alb SRL Vaslui291 Primagra SRL Olt292 Prod Transports Cereals SA Constanla293 Prod pan SRL Urziceni Ialomita294 Prodsec SRL Bacau295 Prodspicom Co SRL Covasna296 Puratos Prod SRL -297 Ralye SRL Arge~298 Ranadi Com SRL Dambovita299 RA V Service SRL Teleorman300 RA W Star SRL Constanta301 RO-CREDO SRL Constanta,302 Rodemat Prestserv SRL Braila303 Rudyal Prod SRL Prahova304 Saba Prod Economic SRL -305 Sartorom Impex SRL306 Sebimar Com SRL Neamt307 $erbAnica SRL Olt308 Spicons Impex SRL Ialomita309 Spicul de Aur Prodcom SRL Dambovila310 Spicul de Aur Prodimpex SRL -311 TefGrup 2000 SRL Arge~312 Tehnomex SRL I~i313 Tell Proinvest SA -314 Tritipan SRL Ialomila315 Uniconfex Exim SRL Olt316 ,...-;_.-::::.--- Uta MLFSRL~> Olt ..-'~" '.

317 gS\<.OIMN;;",... Valprod~RLA

V alc~~f''''''''I .. i C.f

/.."... r

8

48

20

'o'?,\R11' ~! ';.

~..

r..

.. "".

-

'.

~,'ii'ICATil r

.

' .~:0';1)!( ? AN

~_. .".\&

.~. .Z

r

", .")

'" /' A.'\~v

L'~~i';:;~~~;;;,.~~~

,

318 Veni Trading SRL Sibiu319 Veropan Prest SRL DoIj320 Vertical SRL Tulcea321 Vetman SRL DoU322 Viitorul 193 SRL Galati323 Vi1cea M.G. SRL Olt324 Viporex & Co SRL Maramure~325 Vita Impex SRL Cluj326 Vlasar Agro SRL Bihor327 Voipan Simi SRL Prahova328 Zeelandia SRL I~i329 Zina Impex SRL lalomita

21

8

8

/ ;:\.;'" ItIe"/' ..~:t-Vi

<'I '3

\1.:,'., .. 0 '" P.JT :)1"

"'8.i\.1...

.]'>,

=.:

...

"":

.

::.r:

..

>

.

-PANlfICATII

..

n

~.',.

~ /,,''jJ

t:;.

",:»

~,'.: ',Yd/ ?' ......

~'';;,<o;~z,..".;>,.<.

ANEXA 9

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCAincheiat ~i inregistrat sub nr. . . . . . . . in registrul general de eviden1a a salariatilor

A. Pirtile contractului.Angajator - persoana juridicalfizica , cu sediul i

, Tnregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publicdin sub nr. , cod fiscal I telefonreprezentata legal prin , Tncalitate de

Si

8 Salariatul Idomiciliatldomiciliatanr._, judetulidentitate/pa~aportului seria

, la data de

salariataTn localitatea

, posesor/posesoare_' nr.

domnulldoamna

,CNP

, Str.aVa buletinului/cartii d.

eliberatleliberata d, permis d

munca seria , nr. , din data de ,am incheiat prezentul contract individual de munca Tnurmatoarele condi1

asupra carora am convenit :

B. Obiectul contractului :

C. Durata contractului :

8a) nederminata, salariatullsalariata . . . . . . . . . . . . . . urmand sa inceapi

activitatea la data de . . . . . . . . . . . . . . ;b) determinata, de . . . . . . . luni , pe perioada cuprinsa intre data de . . . . .

~i data de . . . . . . . . . I pe perioada suspendarii contractului individual de munca atitularului de post.

D. Locul de munci1. Activitatea se desfa~oara la2. In lipsa unui loc de munca fixsalariatul va desfa~ura activitatea astfel :

E. Felul munciiFunctia Imeseria . . . . . . . . . . . . . . . . . .conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.

x) Pana Ia data dEtc~~~mbrie 2003, contractul individual de munca va fi Tnregistrat Ia Inspectoratul tentorial de munca, CI

~ ""''i\.OIMN'''(J.-,<.., .'men1iOnarea ract a a~i numar,""';-;\;.tI1.."(-:'\ ,;' .;~,\O> j"~ '2;,\\ / ,~' '1

'"" BUCURESTI ::"i' ".,.(,.

, .

(

;(:OMA i

.

~

.

:.

d ..'~

."-":'

.

-

.

MO~A.~JT $i

.,,

~.

'r.i.. A tJj '1:", ? ANJf'ICATH5:

~"'~,;:~I/,." ~().

,>"'~i/ \\ \'. ..~ 'Q'l\'<\'./ ';.:y ,:.. /'..;

:C.-:;.~"

"~";''''t.,.,.,. -IiL', ~--'

2F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fi~a postului, anexa la contractul individUide muncax).

G. Conditii de munca,1. Activitatea se desfa~oara in conformitate cu prevederile Le!;;

nr.31/1991.2. Activitatea prestata se desfa~oara in condii

normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr.19/2000 privind sistemapublic de pensii :?i alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile !

completarile ulterioare.

8H. Durata muncii1. 0 norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de orelz_ore/saptamana.a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza(ore zi/ore noaptelinegal).b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentull

intern/contractului colectiv de munca aplicabil.2. 0 fractiune de norma de ore/zi (eel putin 2 ore/z

.ore/saptamana.a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza :

(ore zi/ore noapte).b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentull

intern/contractului colectiv de munca aplicabil.c) Nu se vor efectua ore suplimentare cu exceptia cazurilor de fora majora sal

pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente salinlaturarii consecintelor acestora..8

I. ConcediulDurata concediului anual de odihna este de zile lucratoare, in rapor

cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de

J. Salariul1. Salariul de baza lunar brut: . . . . . . . . . . . . . . .lei.2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri _b) indemnizatiic) alte adaosuri

13

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucrsau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale scompenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, confonContractului colectiv de munca aplicabil sau a Legii nr.53/2003 - Codul muncii.

4. Data / datele la care se plate~te salariul este/sunt . . . . . . . .. ....

8

K. Drepturi ,i obligatii ale partilor privind securitatea ,i sanatateain munca

a) echipament individual de protectie;b) echipament individual de lucru ;c) materiale igienico-sanitare ;d) alimentatie de protectie ;e) alte drepturi ~i obligatii privind ~i securitatea in munca :

L. Alte clauzea) perioada de proba este deb) perioada de preaviz in cazul concedierii este de zile lucratoarE

conform Legii nr.53/2003 - Codul muncii sau contractul colectiv dmunca ;

c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de zile calendaristiCEconform Legii nr.53/2003 - Codul muncH sau contractului colectiv dlmunca ;

d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-~i desfa~oare activitatea ilstra,inatate informatiile prevazute la art.18 alin..1 din Legea nr.53/200:-Codul muncii se vor regasi ~i in contractul individual de munca ;

e) alte clauze.

8 M. Drepturi ,i obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptulla salarizare pentru munca depusa;b) dreptulla repaus zilnic ~i saptamanal ;c) dreptulla concediu de odihna anual ;d) dreptulla egalitate de ~anse ~i de tratament;e) dreptulla securitate ~i sanatate in munca ;f) dreptulla formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :

sau, dupa ~b-t~i _~ indeplin./.' ~\ /(,/, ~

~-- Mn f',1;:'::>

Iv,'t4!?1}'$i"\\cY-,.)'

ANI

.

"

.

ICAn'

.~~:'~~i__'

_

.

"-..,... e; .

~ .\'_ . ?,.c,.~

';~ .~'_. .0'

~~~""-~~,'''''f:''<''''

.,'

4

b) obligatia de a respecta disciplina muncii ;c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executa rea atributiilor de serviciu ;d) obligatia de a respecta masurile de securitate ~i sanatate a muncii i

unitate ;e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi :

8

sa dea dispozitii, cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezervalegalitatii lor;

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu ;c) sa constate sava~irea abaterilor disciplinare ~i sa aplice sanctiunil

corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil :regulamentului intern.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :

8

a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individualde munca, din contractu I colectiv de munca, aplicabil §i din lege;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice §i organizatorice avute in vedere Ielaborarea normelor de munca ~i conditiile corespunzatoare de munca ;

c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca ~i asupra elementelccare privesc desfa§urarea relatiilorde munca ;

d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat ;

solicitantului ;e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza CIdispozitiile legii nr.53/2003 - codul muncii §i ale contractului colectiv de mundaplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatorilramurii/nationalTnregistrat sub nr. I la Directia generala de munca §i solidaritat~sociala a judetului/municipiului IMinisterul Muncii §i SolidaritatiSocia Ie.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractuluindivid~-.Q~. munca impune incheierea unui act aditional Ia contract, confomdisp~~t1'ihle.

j!.~ ~\..Ir~ BUCU~E~T! ~~\

~'

~"".;.. MANIAJ;J~ .,/ :~,:~i..

~

,,,,,,.;-'""~:

},".\, ~,»

.--,.'"-"','--'~.;..,--

5

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, catunul pentru fiecare parte.

o. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarecsuspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sursolutionate de instanta judecatoreasca competenta material ~i teritorial, potrivitlegii

Angajator, Salariat,. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..

.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

8Reprezentant legal,

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Pe data de prezentul contract inceteaza in temeiul art.nr.53/2003 - Codul muncii, in urma indepliniriiprocedurii legale. din Lege

Angajator,.. .. .. .. .. ............................

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ACT ADITIONAL

M.~S. O.O.S.R.P.

~~t;4t~Q.~::.~~.g :..:..::M'__~_~,_

la Contractu I Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Industriei

Alimentare, a Bauturilor ~i Tutunului inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale ~i Familiei cu

nr.81/01/20.01.2006

Pct.1. Art.52 va avea urmatorul continut:

art. 52 (1) Salariul de baza minim brut pe ramura garantat in plata corespunzator programului

lunar normal (170 ore) de lucru este de 550 lei pentru munci necalificate

art. 52 (2) In situatia cresterii salariului de baza minim brut garantat stabilit prin hotarare de Guvern, salariul

de baza minim brut pe ramura garantat in plata va fi renegociat.

Pct.2. Se modifica prevederile art.79 si 80 referitoare la formare profesionala, si se aplica prevederile art. 83

si 84 din CCMUN

8 Pct.3. Se modifica prevederile artA (3), si se aplica prevederile art. 103 din CCMUN.

Pct.4. Se completeaza anexa nr. 8 privind lista unitatilor din industria alimentara carera Ii se aplica

prevederile Contractu I Colectiv de Munca Unic la Nivelul Ramurii, respectiv completarea anexei cu toate

unitatile din industria alimentara detinatoare de licente de fabricatie la 31.12.2006, conform listelor furnizate

de MADR.

Pct.5. Prezentul act aditional se semneaza de catre reprezentantii celor doua organizatii semnatare, respectiv

pre~edintele Federatiei Patronale Romane din Industria Alimentara (F.P.R.I.A.), pre~edintele Federatiei

Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (F.S.I.A.), in baza mandatelor exprimate de comisiile de

negociere ale fiecareia, stabilite prin decizii.

~EDERATIA PATRONALA. DIN INDUSTRIA ALiMENTARA

PRE$EDINTE,

Sorin Minea

ROMANA DIN