EUROPSKI UHIDBENI NALOG

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EUROPSKI UHIDBENI NALOG. Prof. dr. sc. Zlata Đurđević. Uzajamno priznanje sudskih odluka Temeljno načelo kaznenopravne suradnje u EU. Uzajamno povjerenje među državama članicama je ključ funkcioniranja načela uzajamnog priznanja sudskih odluka. - PowerPoint PPT Presentation

Text of EUROPSKI UHIDBENI NALOG

 • EUROPSKI UHIDBENI NALOGProf. dr. sc. Zlata urevi

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Uzajamno priznanje sudskih odluka Temeljno naelo kaznenopravne suradnje u EU

  Uzajamno povjerenje meu dravama lanicama je klju funkcioniranja naela uzajamnog priznanja sudskih odluka

  Sudsku odluku donesenu u jednoj dravi lanici treba priznati i provesti u svim dravama lanicama kao nacionalnu sudsku odluku

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Razlozi uvoenja naela uzajamnog priznanjaNacionalna kaznena jurisdikcija vrijedi samo na nacionalnom teritorijuEuropska zajednica nema kaznenopravne nadlenosti - ne moe propisivati supranacionalne kaznene zakone neposredno primjenjive u DEuropski kaznenopravni sustavi su previe razliiti za unifikacijuRaniji instrumenti III stupa nisu dovoljno uinkovitiKonvencionalan sustav kaznenopravne suradnje je spor i kompleksan

  Living in an area of freedom, securityand justice

  IzruenjeIzruenje je pravni posao meu dravama kojim se stranac ili osoba bez dravljanstva, na temelju pravnog postupka, dovodi drugoj dravi radi suenja za kazneno djelo ili radi izvrenja kaznene sankcije.

  Prvi oblik meunarodne kaznenopravne pomoi na koji je u EU primijenjeno naelo uzajamnog priznanja sudskih odluka.

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Meunarodnopravni izvori za izruenje u EUKonvencija Vijea Europe o izruenju 13. prosinca 1957.Konvencija o pojednostavljenom postupku izruenja izmeu drava potpisnica ugovora Europske Unije od 28. oujka 1995. Konvencija o izruenju meu dravama lanicama Europske unije od 27. rujna 1996.Okvirna odluka Vijea EU o europskom uhidbenom nalogu od 13. svibnja 2002.

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Europska konvencija o izruenju iz 1957.donesena u okviru Vijea Europedodatni protokoli iz 1975. i 1978.Konvencija i oba protokola su na snazi u RH od 1995.klasina meunarodna pravna pomodiplomatski putbrojni razlozi odbijanja izruenjapostupak izruenja ovisi o domaem pravu

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Implementacija u RHZakon o meunarodnoj pravnoj pomoi u kaznenim stvarima (na snazi od 1. srpnja 2005.)

  sadri standarde Konvencije iz 1957., 1995. i 1996.uvodi pojednostavljeni postupak izruenja l. 54. ZOMPOpristanak na izruenjemogunost odustanka od pravila specijalitetaskraeni postupak izruenjaprovode ga iskljuivo sudska tijelauvodi privremeno uhienje u svrhu izruenjaograniava ali ne ukida odbijanje izruenja zbog politikih i fiskalnih djela

  ZOMPO je usklaen s Konvencijama VE i EU o izruenju

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Europski uhidbeni nalogOkvirna odluka Vijea EU od 13. svibnja 2002.Instrument III stupa uzajamno priznanje- posredan uinak - PupinoPredmet:novi postupak i uvjeti izruenja osumnjienih i osuenih poinitelja izmeu D

  Trebamo li postupak izruenja u Europi bez granica?

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Nedostaci postupka izruenja u EuropiPolitiki i upravni postupakZapreke izruenju: - politika djela - vlastiti dravljani - naelo dvostruke kanjivostiDiskrecija drave izruenjaDugotrajan postupakKonvencije - neprikladan pravni instrument EUNeuinkoviti kazneni progon u EU

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Svrhazamjena postupka izruenja izmeu D sustavom predaje izmeu sudskih tijelazamjena svih ranijih konvencija o izruenjudepolitizacija postupka izruenjauinkovit i hitni postupak predaje osoba meu D

  Living in an area of freedom, securityand justice

  NaelaUzajamno priznanje kaznenih sudskih odlukaUkidanje naela dvostruke kanjivostiIzvrenje naloga je sudski postupak pod nadzorom nacionalnih sudbenih tijelaUkidanje pravila o zabrani izruenja vlastitih dravljanaGraani EU odgovaraju za svoja djela pred EU sudovima

  Living in an area of freedom, securityand justice

  DefinicijaSudska odluka nadlenog suda u jednoj D radi uhienja i predaje traene osobe od strane nadlenog suda u drugoj D u svrhu voenja kaznenog postupka (k. d. < 1 god. zatvora)izvrenja kazne zatvora (kazna < 4 mjeseca zatvora)

  Living in an area of freedom, securityand justice

  DjelokrugZa sva kaznena djelaLista od 32 djela + kazna od 3 god. zatvora pripadanje zloinakoj organizacijiterorizamspolno iskoritavanje djece i djeja pornografijatrgovanje ljudima, nezakonita trgovina opojnim drogama, orujem, dijelovima ljudskog tijela, kulturnim dobrima, nuklearnim i radioaktivnim materijalima, ukradenim vozilimakorupcija, prijevara, pranje novca, krivotvorenje i piratstvo proizvodaraunalni kriminalitetubojstvo, teka tjelesna ozljedarasizam i ksenofobijaorganizirana ili oruana pljakareketarenje i iznudasilovanjeratni zloinisabotaa, swindling, Ukinut zahtjev dvostruke kanjivosti ako su djela u dravi izdavanja kanjiva sa najmanje 3 god. zatvora.

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Razlozi za odbijanje nalogaA. Obligatorni - ne bis in idem - izvrena - amnestija - ispod dobi za kaznenu odgovornostFakultativni - naelo dvostruke kanjivosti (izvan 32 djela + fiskalna)- voenje kaznenog postupka u dravi izruenja- ne bis in idem (drugi oblici)- zastara- djelo poinjeno na teritoriju drave izruenja- izvrenje presude protiv svog dravljana u dravi izruenja

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Naelo specijalitetaDrava izvrenja moe voditi kazneni postupak ili kazniti predanu osobu samo za ona kaznena djela, zbog kojih je izdan europski uhidbeni nalog.

  Iznimke: Odricanje predanoga: pred sudskom vlasti izvrenja pred sudskom vlasti izdavanja nakon predaje

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Postupak D izdavanja naloga D izvrenja naloga

  Neposredna horizontalna sudska komunikacija - nalog se direktno alje izvrnom sudskom tijelu D gdje se traena osoba nalazi - upanijski sud u Bjelovaru, Velikoj Gorici, Vukovaru, Zadru - Europska pravosudna mrea - sredinje tijelo Ministarstvo pravosuaUpozorenje = EUN- Schengenski informacijski sustav (SIS)- Interpol

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Sadraj nalogaNalog standardiziran, jedinstven, preveden (hitno - engleski)identitet i dravljanstvo traene osobenaziv, adresa, tel., faks i e-mail adresa sudskog tijela koje izdaje naloguhidbeni nalog ili druga izvrna sudska odlukanaziv i pravna klasifikacija djela (l. 2.)injenini opis djelaizreena kazna ili zaprijeena kaznaako je mogue, druge posljedice djela

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Oblici predaje i rokoviDobrovoljna predaja Odluka- 10 dana Predaja - to je prije mogue, > 10 dana

  Uhienje - pravo na sasluanje pred izvrnim sudskim tijelom - pravo na branitelja i tumaa - pritvor ili osloboenje

  Odluka- 60 dana + 30 dana (izuzetne okolnosti) Predaja- to je prije mogue, > 10 dana

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Razlike u implementaciji razlozi za odbijanjejezik europskog uhidbenog naloga rok za primanje nalogasredstvo prijenosa podataka dravi izvrenja Problemi u sluajevima ogranienih vremenskih rokova, kao i zahtjeva originalnog naloga ili ovjerene kopije. (Npr. Francuska ne prihvaa fax niti elektroniku potu, rok je 6 dana)procesna jamstva osobe koja se predajenadlene sudske vlastivaenje Okvirne odluke s obzirom na vrijeme poinjenja panjolska - od 18.03.03. ak i ako se odnose na ranija djela. Francuska: ne prihvaa euronaloge za djela prije 01.11.93. Austrija i Luxemburg: ne prihvaaju naloge za djela prije 07.08.02.

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Implementacija u EUProvedbeni propisi doneseni u svim D (rok 1. I. 2004).Na snazi od lipnja 2005. Od 1.1.2007. primjenjuje se u svih 27 D. 2005. 2007.2009.Izdano naloga 6900 1100015827Izvreno 836 2221 4431Prosjeno vrijeme izvrenja naloga47 43 49 danaDobrovoljna predaja 15 17 16 dana Dobrovoljnih 51% 55% 54%

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Implementacija u RH lanak 9. st. 2. Ustava Dravljanin Republike Hrvatske ne moe biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se moe oduzeti dravljanstvo, a ne moe biti ni izruen drugoj dravi, osim kad se mora izvriti odluka o izruenju ili predaji donesena u skladu s meunarodnim ugovorom ili pravnom steevinom Europske unije.ZOMPO nije usklaen s europskim uhidbenim nalogom:zabrana izruenja vlastitih dravljana (l. 9. st. 2. Ustava RH)naelo dvostruke kanjivosti za sva k.d.izvrna vlast u postupku izruenjapostupak izruenja provodi Ministarstvo pravosuaministar pravosua konano odluuje o izruenjuosnove za odbijanje zahtjeva za izruenje: fiskalna i politika kaznena djela

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Ustavnopravna pitanjaizruenje vlastitih dravljanaizvrenje odluke suprotne Ustavu: Poljskanedovoljno iskoritene diskrecijske ovlasti D kod implementacije: Njemaka

  Living in an area of freedom, securityand justice

  Daljnje informacije

  Internet stranica Vi