Click here to load reader

EUROPSKE UNIJE - europski-

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EUROPSKE UNIJE - europski-

ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRAVAMA LANICAMA
EUROPSKE UNIJE
Glava II. EUROPSKI UHIDBENI NALOG _________________________________________ 13
Glava III. NALOG ZA OSIGURANJE IMOVINE ILI DOKAZA ___________________________ 27
Glava IV. EUROPSKI NALOG ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA ___________________________ 30
Glava V. NALOG ZA ODUZIMANJE IMOVINE ILI PREDMETA ________________________ 38
Glava VI. PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA O NOVANOJ KAZNI ____________________ 45
Glava VII. PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUUJE ODUZIMANJE SLOBODE _________________________________ 51
Glava VIII. PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDA I ODLUKA KOJIMA SU IZREENE PROBACIJSKE MJERE I ALTERNATIVNE SANKCIJE _____________________________________________ 62
Glava IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE _____________________________________ 74
PRILOZI __________________________________________________________________ 76
PRILOG 1. EUROPSKI UHIDBENI NALOG 76 PRILOG 2. POTVRDA IZ LANKA 44. ZAKONA 80 PRILOG 3. POTVRDA IZ LANKA 52. ZAKONA 85 PRILOG 4. POTVRDA IZ LANKA 73. ZAKONA 93 PRILOG 6. POTVRDA IZ LANKA 103. ZAKONA 108 PRILOG 7. OBRAZAC IZ LANKA 105. ZAKONA 114 PRILOG 8. OBRAZAC IZ LANKA 124. ZAKONA 114 PRILOG 9. POTVRDA IZ LANKA 129. ZAKONA 116
ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRAVAMA LANICAMA
EUROPSKE UNIJE
lanak 1.
Ovim Zakonom ureuje se primjena sljedeih instrumenata pravosudne suradnje u
kaznenim stvarima izmeu domaih nadlenih pravosudnih tijela i nadlenih pravosudnih
tijela drugih drava lanica Europske unije:
1. europski uhidbeni nalog i postupak predaje,
2. nalog za osiguranje imovine ili dokaza,
3. europski nalog za pribavljanje dokaza,
4. priznanje i izvršenje naloga za oduzimanje imovine ili predmeta,
5. priznanje i izvršenje odluka o novanoj kazni,
6. priznanje i izvršenje presuda kojima je izreena kazna zatvora ili mjera koja ukljuuje
oduzimanje slobode,
7. priznanje i izvršenje presuda i odluka kojima su izreene probacijske mjere i alternativne
sankcije.
lanak 2.
Izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedee znaenje:
1. drava izdavanja – je drava lanica Europske unije u kojoj je izdan nalog ili donesena
odluka iz lanka 1. ovog Zakona;
2. drava izvršenja – je drava lanica Europske unije kojoj je radi izvršenja proslijeen
nalog ili druga odluka iz lanka 1. ovog Zakona;
3. drava lanica – je drava lanica Europske unije;
4. trea drava – je drava koja nije lanica Europske unije;
5. Eurojust – je pravna osoba Europske unije osnovana odlukom Vijea Europske unije od
28. veljae 2002. u cilju unapreenja suradnje drava lanica u suzbijanju teških kaznenih
djela;
6. Europska pravosudna mrea u kaznenim stvarima (EPMKS) – je mrea osoba za kontakt
drava lanica, osnovana Zajednikom odlukom Vijea o osnivanju Europske pravosudne
mree od 29. lipnja 1998., sa svrhom poboljšanja pravosudne suradnje u kaznenim
stvarima;
7. Schengenski informacijski sustav (SIS) – je informacijski sustav za unošenje i razmjenu
podataka izmeu drava lanica šengenskog provedbenog sporazuma;
8. europski uhidbeni nalog – je nalog nadlenog pravosudnog tijela drave lanice za
uhienje i predaju osobe koja se zatekne u drugoj dravi lanici u svrhu kaznenog progona
ili izvršenja zatvorske kazne ili mjere koja ukljuuje oduzimanje slobode;
9. nalog za osiguranje imovine ili dokaza – je odluka nadlenog pravosudnog tijela drave
lanice, donesena u kaznenom postupku u cilju sprjeavanja uništenja, izmjene, uklanjanja,
prenošenja ili prodaje:
bogaenja,
b) predmeta koji je bio namijenjen ili upotrijebljen za poinjenje kanjivog djela ili je
nastao poinjenjem kanjivog djela,
c) predmeta, dokumenata i isprava koji mogu posluiti u dokazne svrhe;
10. europski nalog za pribavljanje dokaza – je odluka nadlenog pravosudnog tijela drave
lanice izdana sa svrhom pribavljanja predmeta, dokumenata i podataka koja je izdana u:
a) kaznenim postupcima pravosudnih tijela, ili postupcima koji e biti pokrenuti pred tim
tijelima, zbog kaznenog djela prema nacionalnom zakonodavstvu drave izdavanja,
b) postupcima pred upravnim tijelima zbog djela koja su kanjiva prema nacionalnom
pravu drave izdavanja jer predstavljaju kršenje nacionalnog prava, i kad odluka tih tijela
moe dovesti do postupka pred kaznenim sudom,
c) u postupcima pravosudnih tijela u vezi s djelima kanjivim prema nacionalnom pravu
drave izdavanja jer predstavljaju kršenja zakona, i kad odluka moe dovesti do daljnjih
postupaka pred kaznenim sudom,
d) u vezi s gore navedenim postupcima koji se odnose na kaznena djela ili prekršaje za koje
se moe pozvati pravnu osobu na odgovornost ili je kazniti u dravi izdavanja;
11. nalog za oduzimanje imovine ili predmeta – je pravomona sudska odluka ili mjera
kojom se trajno oduzima imovina ili predmet nakon provedenog sudskog postupka zbog
poinjenog kanjivog djela;
12. imovina – ukljuuje svu materijalnu i nematerijalnu imovinu, pokretnine i nekretnine
kao i isprave ili sredstva kojima se dokazuje pravo na imovinu ili udjel u imovini za koju je
sud drave izdavanja utvrdio da predstavlja:
a) imovinsku korist od kanjivog djela iz lanka 10., lanka 17. stavka 2., lanka 43. stavka
2., lanka 50., lanka 63., lanka 77. stavka 1. i 2., lanka 89. stavka 2. i lanka 113. stavka
1. ovog Zakona, ili u cijelosti ili jednom njezinom dijelu protuvrijednost te koristi,
b) predmet koji je namijenjen, upotrijebljen ili nastao poinjenjem kanjivog djela iz lanka
10., lanka 17. stavka 2., lanka 43. stavka 2., lanka 50., lanka 63., lanka 77. stavka 1. i
2., lanka 89. stavka 2. i lanka 113. stavka 1. ovog Zakona;
13. predmeti koji ine dio nacionalne kulturne baštine – definiraju se u skladu s domaim
pravom koje ureuje zaštitu i ouvanje kulturnih dobara;
14. dokaz – oznaava predmete, dokumente ili podatke koji se mogu koristiti u dokazne
svrhe u postupku zbog kanjivih djela iz lanka 10., lanka 17. stavka 2., lanka 43. stavka
2., lanka 50., lanka 63., lanka 77. stavka 1. i 2., lanka 89. stavka 2. i lanka 113. stavka
1. ovog Zakona;
15. odluka o novanoj kazni – je pravomona odluka kojom je fizikoj ili pravnoj osobi
naloeno plaanje novane kazne, koju je donio:
a) sud drave izdavanja za djelo kanjivo prema pravu te drave,
b) nadleno tijelo drave izdavanja koje je izreklo novanu kaznu za djelo kanjivo prema
pravu te drave, pod uvjetom da je osobi dano pravo osporavanja takve odluke pred
kaznenim sudom,
c) nadleno tijelo drave izdavanja, za radnje koje predstavljaju kršenje nacionalnog prava i
kanjive su u skladu s tim pravom u dravi izdavanja, pod uvjetom da je osobi dano pravo
osporavanja takve odluke pred kaznenim sudom,
d) kazneni sud povodom pravnog lijeka podnesenog na odluku nadlenog tijela drave
izdavanja;
16. novana kazna – znai obvezu plaanja:
a) novanog iznosa utvrenog kao sankcija odlukom iz toke 15. ovog lanka,
b) naknade štete odreene ošteeniku u kaznenom postupku odlukom iz toke 15. ovog
lanka,
c) troškova sudskog ili upravnog postupka u kojem je donesena odluka iz toke 15. ovog
lanka,
d) novanog iznosa utvrenog odlukom iz toke 15. ovog lanka, u korist javne ustanove,
humanitarne organizacije ili fonda za naknadu štete rtvama kaznenih djela;
17. presuda – je pravomona odluka suda drave lanice kojom je nakon provedenog
kaznenog postupka utvreno da je fizika osoba poinila kazneno djelo te joj je izreena:
a) kazna zatvora ili mjera koja ukljuuje oduzimanje slobode, izreena na odreeno ili
neodreeno vrijeme,
b) kazna zatvora ili mjera koja ukljuuje oduzimanje slobode, u sluaju kada je odobren
uvjetni otpust s izdravanja te kazne ili je kazna zamijenjena probacijskim mjerama,
c) uvjetna osuda,
18. uvjetna osuda – je sankcija izreena presudom ili posebnom probacijskom odlukom
nadlenog tijela, kojom je utvrena kazna zatvora ili mjera koja ukljuuje oduzimanje
slobode, ije se izvršenje djelomino ili u cijelosti odgaa pod uvjetom izvršenja jedne ili
više naloenih probacijskih mjera;
19. pridraj izricanja kazne – je sankcija izreena presudom ili posebnom probacijskom
odlukom nadlenog tijela, kojom se izricanje kazne uvjetno odgaa uz nalog izvršenja
jedne ili više probacijskih mjera, odnosno kojom je naloeno izvršenje jedne ili više
probacijskih mjera u zamjenu za kaznu zatvora ili mjeru koja ukljuuje oduzimanje slobode;
20. alternativna sankcija – je sankcija razliita od kazne zatvora, mjere koja ukljuuje
oduzimanje slobode i novane kazne, kojom se nalau dunosti ili obveze;
21. probacijska odluka – je presuda ili konana odluka nadlenog tijela drave izdavanja
temeljena na presudi kojom se:
a) odobrava uvjetni otpust,
b) izriu probacijske mjere;
22. uvjetni otpust – je konanom odlukom nadlenog tijela odobren ili na odredbama
nacionalnog prava temeljen, prijevremeni otpust osuene osobe nakon odsluenja dijela
kazne zatvora ili mjere koja ukljuuje oduzimanje slobode, uz izricanje jedne ili više
probacijskih mjera;
23. probacijska mjera – je dunost ili obveza fizikoj osobi koju je izreklo nadleno tijelo
drave izdavanja u skladu sa svojim pravom, uz uvjetnu osudu, pridraj izricanja kazne ili
uvjetni otpust;
24. fiskalna djela – su djela koja ukljuuju povredu propisa koji se odnose na poreze,
pristojbe, carine ili mijenjanje valute.
Naelo uzajamnog priznavanja izmeu drava lanica Europske unije
lanak 3.
unutar Europske unije.
Naelo uinkovite suradnje
lanak 4.
U postupcima prema ovom Zakonu nadlena tijela Republike Hrvatske u okviru svojih
nadlenosti i u skladu s temeljnim naelima pravnog poretka Republike Hrvatske obvezna
su postupati tako da se u najvišoj moguoj mjeri postigne svrha pravosudne suradnje.
Nadlena tijela za zaprimanje i prosljeivanje instrumenata pravosudne suradnje
lanak 5.
(1) Za zaprimanje i prosljeivanje instrumenata pravosudne suradnje iz lanka 1. ovog
Zakona nadleni su:
1. upanijski sud u Bjelovaru za podruje nadlenosti upanijskih sudova u Bjelovaru,
akovcu, Koprivnici, Varadinu, Virovitici i Zlataru,
2. upanijski sud u Velikoj Gorici za podruje nadlenosti upanijskih sudova u Karlovcu,
Puli, Rijeci, Sisku, Velikoj Gorici i Zagrebu,
3. upanijski sud u Vukovaru za podruje nadlenosti upanijskih sudova u Osijeku,
Slavonskom Brodu, Poegi i Vukovaru,
4. upanijski sud u Zadru za podruje nadlenosti upanijskih sudova u Dubrovniku,
Gospiu, Splitu, Šibeniku i Zadru.
(2) Ministarstvo pravosua je središnje tijelo nadleno za koordiniranje pravosudne
suradnje izmeu domaih nadlenih pravosudnih tijela i nadlenih pravosudnih tijela
drugih drava lanica.
lanak 6.
(1) Europski uhidbeni nalog, nalog za osiguranje imovine ili dokaza i europski nalog za
pribavljanje dokaza izdaju na propisanom obrascu tijela koja vode kazneni postupak
sukladno domaem kaznenom postupovnom pravu, te ih dostavljaju nadlenim sudovima
iz lanka 5. stavka 1. ovog Zakona. Nadleni sud e nakon što utvrdi da su ispunjene
pretpostavke propisane ovim Zakonom proslijediti ove instrumente dravi izvršenja.
(2) Nadleno tijelo koje je donijelo odluku o novanoj kazni, te sud koji je izdao nalog za
oduzimanje imovine ili predmeta odnosno donio presudu kojom je izreena kazna zatvora
ili mjera koja ukljuuje lišenje slobode, te presudu ili odluku kojom su izreene probacijske
mjere ili alternativne sankcije dostavit e svoju odluku nadlenim sudovima iz lanka 5.
stavka 1. ovog Zakona. Nadleni sud e nakon što utvrdi da su ispunjene pretpostavke
propisane ovim Zakonom izdati odgovarajuu potvrdu i proslijediti ove instrumente dravi
izvršenja.
lanak 7.
(1) Europski uhidbeni nalog izvršavanju sudovi iz lanka 5. stavka 1. ovog Zakona.
(2) Nalog za osiguranje imovine ili dokaza, europski nalog za pribavljanje dokaza i nalog za
oduzimanje imovine ili predmeta izvršava nadleno pravosudno tijelo na ijem se podruju
nalaze imovina, dokazi ili predmeti.
(3) Odluke o novanoj kazni izvršavaju se u skladu s odredbama zakona kojima se ureuje
ovršni postupak.
(4) Presude kojima je izreena kazna zatvora ili mjera koja ukljuuje oduzimanje slobode
izvršavaju se u skladu s odredbama zakona kojima se regulira izvršenje kaznenopravnih
sankcija.
(5) Presude ili odluke kojima su izreene probacijske mjere i alternativne sankcije
izvršavaju se na temelju zakona kojima se regulira izvršenje kaznenopravnih sankcija i
zakona kojim se ureuje probacija.
Neposredna komunikacija i naini prosljeivanja instrumenata pravosudne suradnje
lanak 8.
(1) Nadleni sudovi iz lanka 5. stavka 1. ovog Zakona neposredno zaprimaju instrumente
pravosudne suradnje iz lanka 1. ovog Zakona od nadlenih pravosudnih tijela drava
lanica, radi izvršavanja ili prosljeivanja pravosudnom tijelu nadlenom za izvršenje u
smislu lanka 7. ovog Zakona.
(2) Nadleni sudovi iz lanka 5. stavka 1. ovog Zakona prosljeuju instrumente pravosudne
suradnje iz lanka 1. ovog Zakona neposredno dravi izvršenja, odnosno nadlenom tijelu
predvienom nacionalnim pravom te drave.
(3) Put komunikacije opisan u stavcima 1. i 2. ovog lanka ne iskljuuje zaprimanje i
prosljeivanje instrumenata pravosudne suradnje posredstvom ministarstva pravosua,
koje e ih odmah proslijediti pravosudnom tijelu nadlenom za izvršenje u smislu lanka 7.
ovog Zakona, odnosno u dravu izvršenja.
(4) Nadleni sud iz lanka 5. stavka 1. ovog Zakona moe zaprimiti instrumente pravosudne
suradnje posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da
moe utvrditi vjerodostojnost ispisa.
(5) Instrumente pravosudne suradnje nadleni sud iz lanka 5. stavka 1. ovog Zakona moe
proslijediti posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da
drava izvršenja pristaje na takav nain prosljeivanja.
(6) Ako nije poznato pravosudno tijelo nadleno za izvršenje, radi pribavljanja informacije
od drave izvršenja, nadleni sud iz lanka 5. stavka 1. ovog Zakona provest e sve
potrebne upite, ukljuujui upit posredstvom osoba za kontakt Europske pravosudne
mree u kaznenim stvarima.
(7) U sluaju da domae pravosudno tijelo zaprimi koji od instrumenata pravosudne
suradnje za ije zaprimanje i poduzimanje mjera ili radnji potrebnih za njegovo izvršenje
nije nadleno, proslijedit e ga nadlenom sudu iz lanka 5. stavka 1. ovog Zakona te o
tome odmah i neposredno obavijestiti pravosudno tijelo drave izdavanja.
Jezik
lanak 9.
(1) Izvršenju instrumenata pravosudne suradnje iz lanka 1. ovog Zakona nadleno
pravosudno tijelo pristupit e ako su isti s prateom dokumentacijom prevedeni na
hrvatski jezik. U hitnim sluajevima prihvatit e se prijevod na engleski jezik.
(2) Instrumenti pravosudne suradnje koje nadleno pravosudno tijelo prosljeuje radi
izvršenja drugoj dravi lanici moraju biti prevedeni na slubeni jezik te drave ili drugi jezik
koji ta drava prihvaa.
Iskljuenje provjere dvostruke kanjivosti
lanak 10.
Ako je u dravi izdavanja propisana kazna zatvora ili mjera koja ukljuuje oduzimanje
slobode u najduem trajanju od tri godine ili više, a u sluaju priznanja strane novane
kazne bez obzira na visinu propisane kazne, nadleno pravosudno tijelo iz lanka 7. ovog
Zakona izvršit e zaprimljeni instrument pravosudne suradnje iz lanka 1. ovog Zakona bez
provjeravanja dvostruke kanjivosti za sljedea kanjiva djela:
– pripadanje zloinakoj organizaciji,
– nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,
– nedopuštena trgovina orujem, streljivom i eksplozivima,
– korupcija,
– prijevara, ukljuujui i one koje utjeu na financijske interese Europskih zajednica u
smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,
– pranje novca,
– raunalni kriminalitet,
vrstama i sortama ugroenih biljaka,
– omoguavanje neovlaštenog ulaska i boravka,
– ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,
– otmica, protupravno oduzimanje slobode i dranje talaca,
– rasizam i ksenofobija,
– prijevara,
– krivotvorenje sredstava plaanja,
– nedopuštena trgovina nuklearnim i radioaktivnim materijalima,
– trgovina ukradenim vozilima,
– protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata,
lanak 11.
(1) Ministar nadlean za poslove pravosue odredit e u Ministarstvu pravosua do dvije
osobe za kontakt s Europskom pravosudnom mreom u kaznenim stvarima. Vrhovni sud
Republike Hrvatske odredit e po jednu osobu za kontakt izmeu sudaca koji rade na
poslovima pravosudne suradnje u sudovima iz lanka 5. stavka 1. ovog Zakona, a Dravno
odvjetništvo Republike Hrvatske do dvije osobe iz dravnih odvjetništava koje rade na
poslovima pravosudne suradnje.
(2) Osobe za kontakt s Europskom pravosudnom mreom u kaznenim stvarima poduzimat
e potrebne radnje sa svrhom olakšavanja uspostave neposrednih kontakata izmeu
domaih nadlenih pravosudnih tijela i nadlenih pravosudnih tijela drugih drava lanica u
izvršenju instrumenata pravosudne suradnje.
(3) Osobe odreene za kontakt s Europskom pravosudnom mreom pruat e pomo
domaim i stranim pravosudnim tijelima, na njihov zahtjev, prilikom utvrivanja nadlenih
pravosudnih tijela za izvršenje instrumenata pravosudne suradnje.
Posredovanje Eurojusta
lanak 12.
Ako se provodi istraga zbog kanjivih djela iz djelokruga Eurojusta, koja ukljuuje
postupanje nadlenih pravosudnih tijela Republike Hrvatske i pravosudnih tijela još jedne
drave lanice ili neke tree drave, domaa pravosudna tijela mogu se obratiti Eurojustu
radi unapreivanja:
2. suradnje nadlenih tijela na pruanju uzajamne pravne pomoi, prilikom izvršavanja
instrumenata pravosudne suradnje iz lanka 1. ovog Zakona,
3. uinkovitosti istraga i mjera odreenih u cilju kaznenog progona.
Troškovi
lanak 13.
(1) Troškovi izvršenja instrumenata pravosudne suradnje iz lanka 1. ovog Zakona nastali
na podruju Republike Hrvatske padaju na teret dravnog prorauna Republike Hrvatske.
Sve ostale troškove snosi drava izdavanja.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog lanka, a na prijedlog nadlenog pravosudnog tijela iz lanka
7. ovog Zakona, ako je prilikom izvršenja naloga za oduzimanje imovine ili predmeta
Republika Hrvatska imala troškove koje smatra velikim ili izvanrednim, moe dravi
izdavanja tog naloga predloiti podjelu troškova uz njihovu detaljnu specifikaciju.
(3) Ako domae tijelo zaprimi zahtjev u smislu stavka 2. ovog lanka od drave izvršenja
naloga za oduzimanje imovine ili predmeta koji je izdao domai sud, proslijedit e ga
ministarstvu nadlenom za financije na nadleni postupak.
(4) Troškove premještaja osobe u svrhu izvršavanja presude kojom je izreena kazna
zatvora ili mjera koja ukljuuje oduzimanje slobode snosi drava lanica koja je donijela
presudu.
Pravna sredstva
lanak 14.
(1) Protiv odluke o priznanju i izvršenju naloga za osiguranje imovine ili dokaza, europskog
naloga za pribavljanje dokaza ili naloga za oduzimanje imovine ili predmeta, sve
zainteresirane strane, ukljuujui treu stranu koja je u dobroj vjeri stekla odreena prava
na imovini koja je predmet tih naloga, a u cilju zaštite svojih opravdanih interesa, imaju
pravo albe uz odgovarajuu primjenu odredbi domaeg kaznenog postupovnog prava.
(2) Odluka o priznanju i izvršenju naloga za osiguranje imovine ili dokaza, europskog naloga
za pribavljanje dokaza i naloga za oduzimanje imovine ili predmeta mora sadravati pouku
o pravu na albu protiv te odluke.
(3) Podnošenje albe ne odgaa izvršenje odluke o priznanju i izvršenju naloga za
osiguranje imovine ili dokaza.
(4) Domae pravosudno tijelo koje je donijelo odluku o priznanju i izvršenju europskog
naloga za pribavljanje dokaza ili naloga za oduzimanje imovine ili predmeta moe odgoditi
prosljeivanje predmeta, dokumenata ili podataka, odnosno izvršenje naloga za
oduzimanje imovine i predmeta do okonanja postupka povodom uloene albe na tu
odluku.
(5) Zahtjev za preispitivanje osnovanosti izdavanja naloga za osiguranje imovine ili dokaza i
naloga za oduzimanje imovine ili predmeta, te opravdanosti izdavanja i postojanja uvjeta
za izdavanje europskog naloga za pribavljanje dokaza u smislu lanka 53. ovog Zakona
moe se podnijeti samo nadlenom sudu u dravi izdavanja, u skladu s nacionalnim
pravom te drave.
(6) O podnošenju albe iz stavka 1. ovog lanka i albenim razlozima, sud e odmah
izvijestiti tijelo koje je izdalo nalog. Odluku donesenu povodom podnesene albe, sud e
dostaviti tijelu koje je izdalo nalog.
Naknada štete nastale izvršavanjem naloga
lanak 15.
(1) Ako je uslijed izvršenja naloga za osiguranje imovine ili dokaza, europskog naloga za
pribavljanje dokaza ili naloga za oduzimanje imovine ili predmeta koje je izdalo domae
pravosudno tijelo, drava izvršavanja na temelju obveze prema svom nacionalnom pravu
nadoknadila nekoj od osoba iz lanka 14. stavka 1. ovog Zakona štetu prouzroenu
izvršenjem naloga, Republika Hrvatska e, neovisno o tome jesu li te osobe u Republici
Hrvatskoj podnijele zahtjev iz lanka 14. stavka 5. ovog Zakona, nadoknaditi svaki iznos
isplaen po osnovi odgovornosti za štetu u dravi izvršavanja, osim ako, i u mjeri u kojoj su
šteta ili kakav njezin dio prouzroeni iskljuivo postupanjem te drave.
(2) Odredbom stavka 1. ovog lanka ne iskljuuje se primjena domaeg prava o naknadi
štete fizikim ili pravnim osobama.
Amnestija, pomilovanje i preispitivanje odluke ili naloga
lanak 16.
(1) Odredbe domaeg prava o amnestiji mogu se primijeniti na odluku o novanoj kazni,
nalog za oduzimanje imovine ili predmeta, presudu kojom je izreena kazna zatvora ili
mjera koja ukljuuje oduzimanje slobode te odluku o probaciji koje se izvršavaju u
Republici Hrvatskoj.
(2) Na temelju odredbi domaeg prava moe biti pomilovana osoba protiv koje je
donesena odluka o novanoj kazni, nalog za oduzimanje imovine ili predmeta, presuda
kojom je izreena kazna zatvora ili mjera koja ukljuuje oduzimanje slobode te odluka o
probaciji koje se izvršavaju u Republici Hrvatskoj.
(3) Nadlena tijela Republike Hrvatske mogu odluivati o preispitivanju odluke o novanoj
kazni, naloga o oduzimanju imovine ili predmeta, presude kojom je izreena kazna zatvora
ili mjera koja ukljuuje oduzimanje slobode te odluke o probaciji samo kada se radi o
odlukama domaeg suda.
lanak 17.
(1) Nadleni sud iz lanka 6. ovog Zakona moe izdati europski uhidbeni nalog, osim za
djela iz lanka 10. ovog Zakona, i za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora u
najduem trajanju od jedne godine zatvora ili više ili je donesena pravomona presuda na
kaznu zatvora u trajanju od…

Search related