20
Hrvatske vode i Europska unija Pretpristupni, strukturni i kohezijski fondovi

Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

Hrvatske vode i Europska unijaPretpristupni, strukturni i kohezijski fondovi

Page 2: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

studeni 2012.

Page 3: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

Hrvatske vode i Europska unijaPretpristupni, strukturni i kohezijski fondovi

• UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• IPA - INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI . . . . . . . . . . . . . .

• HRVATSKE VODE - EU JEDINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• HRVATSKE VODE I IPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• PROVEDBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Slavonski Brod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Knin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Drniš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Sisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Poreč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• PRIPREMA ZA STRUKTURNE I KOHEZIJSKE FONDOVE . . . . . .

• NAJAVA PRIJAVE NOVIH PROJEKATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• POČETAK PRIPREME 16 NOVIH PROJEKATA . . . . . . . . . . . . . . . .

02

03

04

05

06

07

07

08

09

10

11

12

14

Page 4: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

Nakon što je 18. lipnja 2004. godine Hrvatska stekla status zemlje kandidatkinje, te nakon višegodišnjeg postupka pregovaranja s EU, Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je u Bruxellesu 9. prosinca 2011. godine. Republika Hrvatska bi tako u srpnju 2013. godine trebala postati 28. članica EU. Uz sve ostale prednosti, Hrvatskoj će ulaskom u EU na raspolaganju biti i znatna sredstva strukturnih i kohezijskih fondova koji će zamijeniti fondove koje trenutno koristimo, između ostalog i za unaprjeđenje vodnog sustava RH.

Europska unija je kroz različite programe pomoći u proteklih petnaestak godina dodijelila znatna sredstva za fi nanciranje projekata u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem statusa zemlje kandidatkinje Republici Hrvatskoj postali su dostupni pretpristupni programi prve generacije: PHARE, ISPA i SAPARD.

Iz programa ISPA fi nancirani su infrastrukturni projekti u području prometa i zaštite okoliša, a kako je provedba tih programa završena 2006. godine, od 2007. do 2013. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju pretpristupni program IPA.

2

UVOD

Page 5: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

3

IPA je jedinstveni program pretpristupne pomoći sastavljen od pet komponenti:

Kao sastavnica IPA programa, regionalni razvoj (komponenta III) fi nancira veće infrastrukturne projekte na području zaštite okoliša (IPA III b - Okoliš).

Korištenje sredstava unutar ove komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima.

Regionalni razvoj

Regionalna i prekogranična suradnja

Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

Razvoj ljudskih resursa

Ruralni razvoj

35%

18%

7%

32%

8%

Operativni program zaštite okoliša predstavlja programski okvir Europske komisije te određuje prioritetne ciljeve i mjere koji će se sufi nancirati. CILJEVI Osigurati odgovarajuće usluge vodoopskrbe i odvodnje uz prihvatljive cijene Poboljšati i zaštititi čistoću te kakvoću podzemnih voda i tla u osjetljivim područjima Pripremiti tehničku dokumentaciju MJERE Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za otpadne vode iz domaćinstava i industrije te poboljšanje kanalizacijske mreže

HRVATSKE VODE kao državna agencija odgovorna za gospodarenje vodama imaju funkciju provedbene agencije IPA programa u domeni vodnog gospodarstva. Ujedno su i provedbeno tijelo za sve mjere u okviru zaštite vodnih resursa RH kroz unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda prema Operativnom programu zaštite okoliša (OPZO).

IPA - INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI

Page 6: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

4

EU JEDINICA formirana je u direkciji Hrvatskih voda i sastoji se od 2 službe zbog potreba odvajanja pojedinih zadataka sukladno zahtjevima EK:1. Služba za pripremu i provedbu projekata 2. Služba za ugovaranje

U Službi za pripremu i provedbu projekata trenutno je zaposleno 9 djelatnika, a u Službi za ugovaranje 5 djelatnika, što zajedno s administratorom i voditeljem Jedinice čini 16 djelatnika koji rade puno radno vrijeme na poslovima pripreme i provedbe projekata EU. U sklopu Ureda za ekonomsko-fi nancijske poslove imenovano je 5 djelatnika zaduženih za poslove fi nancijske provedbe projekata, a Uredu za informatiku 2 djelatnika zadužena za poslove održavanja informacijske sigurnosti i potpore u okviru informatičkog sustava i aplikacija.

IPA program provodi se prema tzv. decentraliziranom modelu (DIS SYSTEM), pri čemu se cjelokupno upravljanje programom prenosi na RH, dok kontrolu svih postupaka i procedura u svim fazama realizacije provodi Europska Komisija (EK). Ovaj se prijenos nadležnosti provodi putem tzv. postupka akreditacije kojim se dokazuje puna spremnost za preuzimanje nadležnosti za upravljanje sredstvima EU svih državnih tijela uključenih u operativnu strukturu. Hrvatske vode su osnivanjem posebne Jedinice za pripremu i provedbu projekata sufi nanciranih sredstvima Europske unije ispunile zahtjeve za akreditaciju sustava i potvrdile svoju organizacijsku i stručno-tehničku spremnost. Hrvatske vode su akreditaciju dobile u jesen 2008. godine, drugim riječima, dobivena je „dozvola za rad“.

U tijeku je postupak dobivanja EDIS (prošireni decentralizirani sustav provedbe) akreditacije, koja je logičan nastavak na postojeću DIS akreditaciju. Hrvatske vode već su započele s pripremama u organizacijskom, institucionalnom i proceduralnom smislu za dobivanje dozvole za rad u tom sustavu. Nakon dobivanja EDIS akreditacije sve kontrole obavljat će tijela RH i neće više biti tzv. ex ante kontrole od strane EK. U skladu s povećanim opsegom posla i odgovornostima, Hrvatske vode su se obvezale zaposliti dovoljan broj dodatnih osoba.

HRVATSKE VODE - EU JEDINICA

Page 7: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

Trenutno je za sektor voda na raspolaganju oko 47,7 milijuna eura bespovratnih sredstava EU za infrastrukturne „vodene“ projekte. U visokoj fazi provedbe su tri projekta Slavonski Brod, Knin i Drniš, a u realizaciju uskoro kreću i projekti za gradove Poreč i Sisak.

S prijavom projekta Poreč u potpunosti su alocirana sva raspoloživa sredstva za IPA 2007. – 2011., kao i dodatna sredstva za 2012. i 2013. koja su u fazi odobrenja od strane Europske komisije. Očekuje se da će Europska komisija do listopada 2012. godine odobriti modifi kaciju IPA Operativnog programa zaštite okoliša čime će se dodijeliti ukupno 39,8 milijuna eura.

5

HRVATSKE VODE I IPA

Page 8: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

PROVEDBA

I. SLAVONSKI BROD

Područje obuhvata: grad Slavonski Brod te općine Klakar, Gornja Vrba i Podcrkavlje

Ukupna investicija: 29.652.030 €Razdoblje provedbe: 2010. - 2015.

Opseg radova

VODOOPSKRBA• Izgradnja 7,2 km magistralnih

cjevovoda• Zamjena 1,8 km postojećih glavnih

cjevovoda• Obnova 50 glavnih čvorišta na

sustavu• Izgradnja vodospreme u Brodskom

Brdu

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODAIzgradnja uređaja za pročišćavanje za 80.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja.

ODVODNJA• Izgradnja 36 km novih cjevovoda• Obnova 700 m postojećih

cjevovoda• Izgradnja 8 crpnih stanica i 7 kišnih

preljeva

OČEKIVANI REZULTATI• Priključenje 4.300 novih stanovnika

na sustav vodoopskrbe

• Priključenje 9.950 novih stanovnika na sustav odvodnje

• Smanjenje gubitaka na vodoopskrbnoj mreži za 20%

• Bolji životni uvjeti i smanjeno onečišćenje

Sufi nanciranje projekta

Europska unija

(IPA fond)58,65% Nacionalna

sredstva41,35%

6

Page 9: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

II. KNIN

Ukupna investicija: 15.676.937 €Razdoblje provedbe: 2010. - 2014.

Opseg radova

VODOOPSKRBA• Rekonstrukcija i dogradnja mreže u

ukupnoj dužini od 21,2 km

ODVODNJA• Rekonstrukcija 11 km glavne

kanalizacijske mreže i 6 km tercijarne mreže

• Izgradnja 2,7 km nove kanalizacijske mreže

• Izgradnja 4 precrpne stanice• Odvajanje kanalizacijskih cjevovoda

od postojećih oborinskih kanala• Čišćenje i saniranje 3,6 km

postojećih oborinskih kanala i kolektora

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODAIzgradnja uređaja za pročišćavanje za 20.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja.

OČEKIVANI REZULTATI• Cjelovit tretman otpadnih voda za

20.000 stanovnika• Smanjenje gubitaka vode u

vodoopskrbi• Priključenje novih 12.000

stanovnika na sustav javne

odvodnje i pročišćavanja• Poboljšanje zdravstvenih uvjeta• Bolji uvjeti za razvoj gospodarstva i

ulaganje• Veća mogućnost zapošljavanja• Zaštita crpilišta vode, površinskih

i podzemnih voda te cjelokupnog ekosustava

• Doprinos očuvanju Nacionalnog parka Krka

• Razvoj turizma

Sufi nanciranje projekta

Europska unija

(IPA fond)63,6%

Nacionalna sredstva

36,4%

7

Page 10: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

III. DRNIŠ

Ukupna investicija: 6.450.000 €Razdoblje provedbe: 2010. - 2015.

Opseg radova

VODOOPSKRBA• Dogradnja i rekonstrukcija

vodoopskrbne mreže u dužini od 4,6 km

• Nabava 630 vodomjera, 400 kućnih priključaka, 40 podzemnih zasuna i 20 hidranata

ODVODNJA• Poboljšanje i proširenje

kanalizacijskog sustava i glavnih kolektora

• Izgradnja i rekonstrukcija mreže u dužini od 6,7 km

• Popravak 642 m kolektora te instalacija i spajanje kućnih priključaka

• Mapiranje, pregled i čišćenje postojećeg sustava u dužini od 1,4 km

• Izgradnja novog glavnog kolektora između mreže i UPOV-a u dužini od 844 metra

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODAIzgradnja uređaja za pročišćavanje za 5.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja. Obrada septičkog mulja s područja koja nisu spojena na sustav.

OČEKIVANI REZULTATI• Kvalitetnija i sigurnija vodoopskrba

za 9.000 stanovnika• Novih 3.800 stanovnika priključeno

na sustav javne odvodnje• Smanjenje gubitaka vode u

vodoopskrbi• Očuvanje kakvoće podzemnih voda

i zaštita izvorišta pitke vode• Očuvanje Nacionalnog parka Krka• Bolji uvjeti za gospodarski razvoj

i investicije te veća mogućnost zapošljavanja

Sufi nanciranje projekta

Europska unija

(IPA fond)71%

Nacionalna sredstva

29%

8

Page 11: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

9

IV. SISAK

Ukupna investicija: 32.710.000 €Razdoblje provedbe: 2013. – 2016.

Opseg radova

ODVODNJAIzgradnja cjelovitog sustava sa:• 2 retencijska bazena• 3 crpne stanice • Rekonstrukcija te izgradnja 8,6 km

nove mreže

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODAIzgradnja uređaja za pročišćavanje za 60.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja• mehaničko pročišćavanje• biološko pročišćavanje

NABAVA SPECIJALIZIRANIH VOZILA • vozilo za održavanje sustava

odvodnje• vozilo za inspekciju sustava

odvodnje opremljeno CCTV kamerom

OČEKIVANI REZULTATI• Cjelovit sustav prikupljanja i

pročišćavanje otpadnih voda za 60.000 stanovnika

• Bolji sanitarni uvjeti te pozitivan utjecaj na društvenu i gospodarsku obnovu grada

• Očuvanje prirode u zaštićenom

području Lonjskog polja te sliva rijeke Dunav

Sufi nanciranje projekta

Europska unija

(IPA fond)67%

Nacionalna sredstva

33%

Page 12: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

10

V. POREČ

Područje obuhvata: grad Poreč i općine Tar Vabriga, Funtana i Vrsar

Ukupna investicija: 67.187.400 €Razdoblje provedbe: 2013. - 2016.

Opseg radova

ODVODNJA• Obnova i rekonstrukcija postojećih

22,8 km sustava• Izgradnja dodatnih 55 km

cjevovoda • Izgradnja 24 nove crpne stanice i

rekonstrukcija 21 postojeće

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODAIzgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Lanterna, Poreč Sjever, Poreč Jug, Vrsar).Pročišćavanje otpadnih voda na području Poreča i okolice na najvišem (trećem) stupnju za 137.500 stanovnika.Izgradnja postrojenja za obradu mulja (40% kompostiranje, 60% solarno sušenje).

OČEKIVANI REZULTATI• Poboljšanje kvalitete vode za piće i

zaštita okoliša• Novih 6.300 ljudi spojenih na sustav

odvodnje• Ukupna priključenost stanovništva

na sustav odvodnje - 90%

Sufi nanciranje projekta

Europska unija

(IPA fond)74%

Nacionalna sredstva

26%

Page 13: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

Danom pristupa Europskoj uniji Republika Hrvatska će steći pravo pristupa sredstvima iz strukturnih i kohezijskih fondova. Primjerice, iznos sredstava za sektor voda bit će višestruko veći od sada dostupnih putem IPA fonda. Prema izrađenom prijedlogu fi nancijskog paketa za Hrvatsku, dostupna bespovratna sredstva za vodno gospodarstvo u razdoblju 2012.-2013. iznose oko 330 milijuna eura.

Hrvatske vode već su izradile prijedlog indikativne liste projekata na kojoj se nalazi 39 projekata. Na indikativnoj listi je 7 projekata regionalnih vodoopskrbnih sustava, dok ostali spadaju u projekte zaštite voda koji također mogu imati i komponentu vodoopskrbe, ali na razini aglomeracije, odnosno postojećeg sustava.

• RVS Bjelovarsko–bilogorske

županije

• RVS Koprivničko–križevačke

županije

• RVS Sisačko-moslavačke županije

• RVS Moslavačke Posavine

• RVS Zagreb – podsustav Zagreb

Istok

• RVS Osijek

• RVS Istočne Slavonije

Betina – Murter Čakovec Đakovo Daruvar Dugo Selo Istarski vodozaštitni sustav Kaštela – Trogir KrapinaKriževciKrkKutinaLipik – PakracNin-Privlaka-Vrsi Nova Gradiška Osijek Petrinja-Mošćenica

PitomačaPleternica Poreč Rijeka Rovinj Samobor Valpovo-Belišće Varaždinska županija Velika Gorica Virovitica Vrbovec Vodice – Tribunj Vukovar Zaprešić Zabok – Zlatar BistricaŽupanja

PROJEKTI ZAŠTITE VODAREGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAVI (RVS)

11

PRIPREMA ZA STRUKTURNE I KOHEZIJSKE FONDOVE

Page 14: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

Projekti koji se prijavljuju su oni kojima se rješava prilagodba RH pravnoj stečevini EU, odnosno ostvaruju se obveze iz pristupnog ugovora prema Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Direktivi o vodi za piće te Okvirnoj direktivi o vodama.

Za sve projekte s indikativne liste Hrvatske vode osigurale su sufi nanciranje izrade projektno studijske dokumentacije u 100%-tnom iznosu. Prema procjenama za pripremu projekata do razine spremnosti za postupak prijavljivanja EU osigurano je cca 220 milijuna kuna. Ovako pripremljena dokumentacija omogućava izgradnju (vodno/komunalnih građevina) u ukupnoj vrijednosti od oko 1,1 milijarde €.

12

OSIJEK

Procijenjena vrijednost ukupne investicije: 72.508.560 €Razdoblje provedbe: 2014. – 2016.

Status:Aplikacijski paket dovršen.Projekt spreman za prijavu prema EU.

Sufi nanciranje projekta

Europska unija

(IPA fond)73%

Nacionalna sredstva

27%

NAJAVA PRIJAVE NOVIH PROJEKATA

VUKOVAR

Procijenjena vrijednost ukupne investicije: 52.286.480 €Razdoblje provedbe: 2014. – 2016.

Status:Aplikacijski paket dovršen.Projekt spreman za prijavu prema EU.

Sufi nanciranje projekta

Europska unija

(IPA fond)71%

Nacionalna sredstva

29%

Page 15: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

ČAKOVEC

Procijenjena vrijednost ukupne investicije: 36.937.604 €Razdoblje provedbe: 2013. – 2015.

Status:Aplikacijski paket dovršen.Projekt spreman za prijavu prema EU.

Sufi nanciranje projekta

Europska unija

(IPA fond)72%

Nacionalna sredstva

28%

13

VODICE

Procijenjena vrijednost ukupne investicije: 9.938.888 €Razdoblje provedbe: 2013. – 2015.

Status:Aplikacijski paket dovršen.Projekt spreman za prijavu prema EU.

Sufi nanciranje projekta

ŽUPANJA

Procijenjena vrijednost ukupne investicije: 12.662.870 €Razdoblje provedbe: 2013. – 2015.

Status:Aplikacijski paket dovršen.Projekt spreman za prijavu prema EU.

Sufi nanciranje projekta

Europska unija

(IPA fond)80%

Nacionalna sredstva

20%

Europska unija

(IPA fond)79%

Nacionalna sredstva

21%

Page 16: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

14

Pretpristupna pomoć Europske unije (IPA III b program – Operativni program za okoliš) otvara i mogućnost fi nanciranja pripreme novih infrastrukturnih projekata iz sektora voda.

U okviru Operativnog programa za okoliš 2007.-2013. (Prioritetna os 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama) Hrvatske vode uspješno su nominirale operaciju pripreme novih 16 velikih infrastrukturnih projekata.

Odobreno je sufi nanciranje operacije „Priprema projekata za sufi nanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama“ ukupne vrijednosti 7,4 milijuna eura (oko 55,5 milijuna kuna) na način da će se 85% sufi nancirati bespovratno iz sredstava EU (IPA programa), a preostalih 15% iz sredstava Državnog proračuna (s razdjela Ministarstva poljoprivrede).

Svrha ove operacije je izraditi cjelovitu dokumentaciju potrebnu za dostavu prijava novih projekata vezanih uz uspostavu modernih vodoopskrbnih sustava i uređaja za pročišćavanje voda i sustava odvodnje.

POČETAK PRIPREME 16 NOVIH PROJEKATA

Sufi nanciranje pripreme 16 novih projekata

Page 17: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

15

Operaciju će provoditi Hrvatske vode kao Ugovaratelj i Provedbeno tijelo za Prioritetnu os 2, a predviđeni krajnji primatelji pomoći su komunalna društva u 16 aglomeracija:

Bibinje-Sukošan, Donja Dubrava, Ivanec, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Jelsa-Vrboska, Mursko Središće, Novigrad Istarski, Novska, Pirovac-Tisno-Jezera, Pula Sjever, Savudrija, Sinj, Split-Solin, Šibenik i Umag.

Novih 16 projekata čija izrada dokumentacije se fi nancira unutar ove operacije bit će u mogućnosti prijaviti se za sufi nanciranje izgradnje komunalne infrastrukture od strane EU sa svrhom usklađivanja s EU direktivama. Opseg dokumentacije koja će se pripremati putem IPA Tehničke pomoći u okviru ove operacije je sljedeća:

Idejno rješenje cjelokupnog sustava odvodnje s UPOV-omDugoročni plan razvoja sustavaKratkoročni plan – prijava za EU sufi nanciranjeIdejni projekt UPOV-aStudija izvodljivostiStudija utjecaja na okolišFinancijsko – ekonomska analiza s analizom troškova – koristiGeotehnički istražni radovi i geodetske podlogeAplikacija za prijavu projekta za EU sufi nanciranjeNatječajna dokumentacija (nadzor i UPOV – FIDIC žuta knjiga)

Operacija će se provoditi kroz dva ugovora o uslugama unutar kojih su po dva LOT-a. Sukladno predviđenom planu, Objave o početku postupka javne nabave za ovu operaciju za oba ugovora odobrene su od strane Delegacije EU i objavljene su u srpnju ove godine. Natječajne dokumentacije (tenderi) također su u cijelosti pripremljene i odobrene od strane Delegacije EU, te su u tijeku postupci javne nabave.

Page 18: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu
Page 19: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

Detaljnije informacije o svim infrastrukturnim projektima Hrvatskih voda sufi nanciranim od strane Europske unije možete pronaći na www.voda.hr/ipa

Page 20: Hrvatske vode i Europska unija - europski-fondovi.eu

HRVATSKE VODEpravna osoba za upravljanje vodamaUlica grada Vukovara 22010000 Zagreb

T: 01/6307-333 E: [email protected]/ipa

Naša misija: Upravljati vodama u Republici Hrvatskoj radi zaštite života, zdravlja i imovineod štetnog djelovanja voda, te radi osiguranja trajne dostupnosti voda putem optimiziranja ekonomskih i ekoloških koristi na načelima održivoga razvitka.