Evropski Nalog Za Apsenje

  • View
    59

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Evropski Nalog Za Apsenje

pojmovnik1Beogradski centar zabezbednosnupolitikuEvropski nalog za hapenje:deset pitanja deset odgovoraSaaorevita je Evropski nalog zahapenje?Kako je dolo do stvaranjaEAW?Kada se koristi EAW?Ko izdaje i izvrava EAW?ta bi trebalo da sadri jedanEvropski nalog za hapenje?Kako se sprovodi EAW?Kada drava moe da odbijeizvrenje EAW?Koji su elementi uspeha EAW?Zato je vano da ZapadniBalkan iskoristi ideju EAW?Zato je EAW u prednosti uodnosu na izruenje izprolosti?Beogradapril 2011.1. ta je Evropski nalog za hapenje?Evropskinalogzahapenje(eng.EuropeanArrestWarrantEAW) pravosudna je odluka kojom jedna drava lanica EU upuuje drugoj zahtev za hapenje i predaju odreene osobe radi krivinog gonjenja ili radi izvrenja krivinih sankcija. Usvajanjem EAW u znatnoj meri jepojednostavljenaiubrzanaproceduraizvoenjaoptuenoglica za izvrenje krivinog dela pred sud druge drave na osnovu njenog zahteva. Jednostavno reeno, EAW predstavlja ubrzan i pojednostav-ljen proces ekstradicije.Evropskim dravama trebalo je vie od etrdeset godina preg-ovaranja u okviru Saveta Evrope i EU da pronau odgovarajuu zamenu sloenoj proceduri ekstradicije (pogledati: Tabela 1). Ekstradicija je jedan od najznaajnijih oblika meunarodne pravne pomoi u krivinim stvarima, ijim izvravanjem se zadire u nacionalni suverenitet, ali se i uspenije suzbijaju teka krivina dela. Pored toga, ona predstavlja test za saradnju izmeu drava, jer njenim praktikovanjem one do-kazuju stepen poverenja u susede ili u partnere. To naroito vai za primenu EAW. Ukoliko jedna drava zbog stvarnih okolnosti ne moe da izvri svoju presudu, druga drava e joj pruiti pomo a da pre toganijepreispitivaladetaljepresude.Toznaidadravelanice veruju u pravne sisteme ostalih lanica EU, jer pre izruenja sopst-venih graana ne zauzimaju stav o presudi i kazni.2. Kako je dolo do stvaranja EAW?PrviputjeidejaoEAWpredstavljenauprvompetogodinjemProgramusaradnjeuoblasti pravosua i unutranjih poslova u EU (tzv. Tampere program) iz 1999. godine. Prethodno su dve injenice uticale na sadanji izgled naloga. 2E : VROPSKI NALOGZAHAPENJEDESET PITANJA DESET ODGOVORATabela 1: Dugi put uproavanja i ubrzavanja ekstradicijeGodina AktivnostU okviru2009.Izvrene su izmene i dopune Okvirne odluke o EAW i o proceduri predaje lica izmeu drava lanica.EU2002.Doneta je Okvirna odluka Evropske komisije o EAW i o proceduri predaje lica izmeu drava lanica.EU1999. Predloena je ideja o stvaranju EAW u okviru Tampere programa. EU1996. Usvojena je Konvencija o Ekstradiciji. EU1995. Usvojena je Konvencija o pojednostavljenoj proceduri ekstradicije. EU1989. Donet je Sporazum o olakanju ekstradicione procedure.EZ1978. Usvojen je drugi dodatni protokol za Evropsku konvenciju o ekstradiciji. SE1975. Usvojen je prvi dodatni protokol za Evropsku konvenciju o ekstradiciji. SE1957. Doneta je Evropska konvencija o Ekstradiciji. SEZa pomenutu revoluciju u ekstradiciji u Evropi posredno su zasluni Zapadni Balkan iRuanda.PremaStatutuMeunarodnogkrivinogsudazabivuJugoslaviju(kaoizaRuandu) drava je u obavezi da bez nepotrebnog odgaanja udovolji svakom zahtevu za pomo ili nalogu za predaju ili za dovoenje optuenih pred Meunarodni sud (l. 29 Statuta). Takva obaveznost bez odgaanja u izruivanju bie iskoriena i za EAW.Ipak, najznaajnije su posledice teroristikog napada na SAD u septembru 2001. godine, jerjezajednikinalogzahapenjesmatranefkasnimorujemusuzbijanjumeunarodnog terorizma. U politikom smislu, napad je uticao na ubrzanje postupka usvajanja EAW u EU. Osam dana nakon napada predstavljena su dva predloga okvirne odluke za EAW Savetu za pravosue iunutranjeposlove.Politikidogovordravalanicapostignutjenakontrimeseca,kadasu drave lanice odluile da proceduru esktradicije zameni EAW. Konano, okvirna odluka usvojena jeujunu2002.godine.U2004.godinizabeleenjeprvisluajprimeneEAWkadajevedski dravljanin uhapen u paniji, a zatim izruen vedskoj. 3. Zato je EAW u prednosti u odnosu na izruenje iz prolosti?Evropski nalog za hapenje uneo je znaajne izmene u dotadanji sistem ekstradicije, pre svega u: a)pojednostavljivanju procedura izruivanja; b)skraivanju vremenskog okvira za izvrenje naloga i praktino izruenje traene osobe;c)preciziranju razloga za odbijanje zahteva o izruivanju. Pomak koji se postie sprovoenjem naloga predstavlja nemogunost odbijanja zahteva zarazliitodefnisanakrivinadela(pogledati:Tabela2).Klasinuekstradicijunijemogue sprovesti ako nije ispunjen uslov postojanja identiteta norme, tanije ako ne postoje istovetno krivino delo i sankcija i kod podnosioca i kod primaoca zahteva za izruenje, tj. u dravi gde je uinjeno delo i od koje se zahteva izruenje. U sprovoenju EAW obaveza svake drave lanice jeste da izrui odgovarajue lice ukoliko je ono poinilo neko od 32 krivina dela. To znai da eseEAWsprovoditibezobziranatotodravakojagaizvravaneprepoznajetakvodelou svom pravnom sistemu. Problem sa listom jeste u tome to ne postoje meunarodne defnicije krivinih dela ili postoji njihovo razliito tumaenje (npr. terorizma), a to moe podstai pojavu oteavajuih okolnosti u sprovoenju naloga.2pojmovnik kE : VROPSKI NALOGZAHAPENJEDESET PITANJA DESET ODGOVORATabela 2: 32 izuzetka za sprovoenje EAW: lista krivinih dela1. Uestvovanje u organizovanoj krimi-nalnoj grupi9. Pranje novca17. Rasizam i kseno-fobija25. Nezakonita trgovina hormonskih supstanci2. Terorizam10. Falsifkovanje novca18. Oruana pljaka26. Nelegalna trgovi-na nuklearnim i radio-aktivnim materijalima3. Trgovina ljudima11. Dela visokotehnolokog kriminala19. Ilegalna trgovina kulturnim dobrima27. Trgovina ukrad-enim vozilima4. Seksualna eksp-loatacija dece i deja pornografja12. Ekoloki kriminal 20. Obmane i prevare 28. Silovanje5. Ilegalna trgovina narkoticima13. Neovlaeni ulazak i boravak u dravi21. Reketiranje i iz-nude29. Piromanija6. Ilegalna trgovina orujem14. Ubistvo22. Krivotvorenje i pi-ratstvo proizvoda30. Zloini u ok-viru nadlenosti Meunarodnog krivinog suda7. Korupcija15. Ilegalna trgovina ljudskim organima23. Falsifkovanje administrativnih do-kumenata i njihova trgovina 31. Nezakonita otmica aviona i brodova8. Finansijske pre-vare16. Kidnapovanje24. Falsifkovanje sredstava plaanja32. SabotaaDrugi pomak predstavlja uvoenje izruenja domaih dravljana drugoj dravi. Time je uvedeno pravilo po kome nije mogue dva puta voditi krivini postupak o istom predmetu u dve razliite drave. Na primer, ukoliko se trai izruenje stranca koji je u dravi primaoca zahteva ve osuen ili osloboen krivinog dela zbog koga se pokree postupak, izruenje nije mogue. Pored ovoga, Evropski nalog za hapenje preuzeo je drugaiji pravni jezik u odnosu na klasinu ekstradiciju. Vie se ne govori o zahtevu za izruenje ve o hapenju. Time dobijamo otrijuijasnijuformulaciju.Preciziraseizvrilacnaloga.Tonijenadlenodravnotelove nadleni pravosudni organ. Sutinski, EAW odbacuje klasine principe odbijanja izruenja zbog politikih krivinih dela, kao to je oruana pobuna.Na kraju, vremenski okvir za izvrenje EAW ogranien je na 60 dana od prijema naloga, odnosno na 10 dana ukoliko se traeno lice sloi sa izruenjem. 4. Kada se koristi EAW?Razlozi za izdavanje naloga su za:a)vrenje istrage za poinjeno krivino delo; b)izvrenje kazne nakon donete presude i izreene sankcije;c)izvrenje odluke o pritvoru. OkvirnomodlukomutvrenisuposebniusloviizdavanjaEAWkakobiseizbeglotoda drave lanice potrauju izruenje za laka krivina dela. Time bi se obesmislila funkcija naloga. Evropski nalog za hapenje bie izdat za dela za koja je drava lanica (izdavalac naloga) pred-videla maksimalnu zatvorsku kaznu od dvanaest meseci ili za koja je ve odreena kazna zatvora ili pritvora u trajanju od najmanje etiri meseca. Na osnovu vremenskih okvira izdravanja kazni ili pritvora dok traje sudski postupak i liste krivinih dela nabrojanih u okvirnoj odluci moemo da zakljuimo da je cilj drava lanica bio da se EAW koristi samo u sluajevima tekih krivinih dela.5pojmovnik5. Ko izdaje i izvrava EAW?Okvirna odluka ostavlja dravama lanicama da, u skladu sa svojim unutranjim pravnim siste-mom, utvrde koji e organ biti nadlean za izdavanje naloga. Jedini uslov jeste taj da izdavalac EAW mora da bude nadleni organ sudske vlasti drave lanice, o emu treba obavestiti Generalni sekretarijat Saveta EU. Takoe, lanica EU moe da postavi jedno ili vie tela, ukoliko to dozvol-java unutranji pravni sistem, koja e pruati pomo nadlenim sudskim organima u izdavanju EAW.Takoe,onamoenaosnovusistemasudovaodreditiicentralninadleniorgan,kojie rukovoditi procesom upuivanja i prijema naloga za hapenje. Vidimo da je u sprovoenju naloga potrebno identifkovati tri nadlena tela (pogledati: Antrfle 1): izdavaoca naloga, izvrioca naloga i pomoni organ za izvrenje naloga. Posrednu ulogu u utvrivanju nadlenog organa za izdavanje naloga ima Evropska pravo-sudna mrea (EJN), koja moe da prui pomo u reavanju tog problema. Na primer, u sluaju da vedska kao izdavalac naloga ne zna kom telu u paniji treba da uputi nalog, ona moe potraiti pomoodEJNkakobipronalatuinformaciju.Poredtoga,dravalanicamoedaiskoristi telekomunikacione sisteme EJN, Interpola ili engenskog informacionog sistema u prosleivanju EAW. Cilj je da pravi i nadleni pravosudni organ dobije nalog u najkraem vremenskom perio-du.6E : VROPSKI NALOGZAHAPENJEDESET PITANJA DESET ODGOVORA6E : VROPSKI NALOGZAHAPENJEDESET PITANJA DESET ODGOVORAPrimeri nadlenih organa sudskih vlastiza sprovoenje EAWU Austriji su za izdavanje EAW nadleni okruni i pokrajinski sudovi, dok je sudija za prekraje pokrajinskog suda nadlean za izvrenje naloga. Centralni organi koji pruaju pomo u sprovoenju EAW jesu Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo unutranjih poslova i Kancelarija federalne kriminalistike policije. U Maarskoj je za izvrenje naloga nadlean sud u Budimpeti, dok je Ministarstvo pravde centralno administrativno telo za primanje i upuivanje naloga. U Francuskoj su za upuivanje i primanje naloga za hapenje nadlene posebne or-ganizacione jedinice u Ministarstvu pravde: Direkcija za krivine stvari i pomilovanje i Kancelarija za meunarodnu pravnu pomo u krivinim stvarima.6. t

Search related