Click here to load reader

Naručilac Kancelarija Evropske Unije na Kosovu Evropski ... fileKancelarija Evropske Unije na Kosovu Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava SBPM za Kosovo* Uputstva za

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Naručilac Kancelarija Evropske Unije na Kosovu Evropski ... fileKancelarija Evropske Unije na...

 • Uputstva Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava (EIDLjP)

  Naručilac:

  Kancelarija Evropske Unije na Kosovu

  Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava

  SBPM za Kosovo*

  Uputstva za podnosioce prijava za grant

  BGUE-B2014-21.040100-C1-DEVCO

  Referenca: EuropeAid/137-283/DD/ACT/XK

  Rok za podnošenje koncepata: 3. avgust 2015.

  * This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the IСJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

 • Uputstva Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava (EIDLjP) Stranica 2 od 28

  OBAVEŠTENJE

  Napomena

  Ovo je ograničeni poziv za podnošenje predloga. Prvi korak je podnošenje samokoncepta na evaluaciju. Posle toga, aplikanti koji budu preliminarno odabrani će biti pozvani da podnesu potpun obrazac prijave. Posle obavljene evaluacije potpunih prijava, vrši se provera ispunjenosti uslova za one koji budu uslovno odabrani. Ispunjenost uslova proveravaće se na osnovu pratećih dokumenata koje zatraži naručilac i na osnovu potpisane „Izjave podnosioca prijave“ poslate zajedno sa prijavom.

 • Uputstva Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava (EIDLjP) Stranica 3 od 28

  Sadržaj

  1. EVROPSKI INSTRUMENT ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA…………………….. 4

  1.1. Osnovni podaci ..................................................................................................................................... 4 1.2. Ciljevi programa i prioritetna pitanja ................................................................................................... 4 1.3. Finansijska izdavanja od strane naručioca............................................................................................ 4

  2. PRAVILA OVOG POZIVA NA DOSTAVLJANJE PREDLOGA 5

  2.1 Kriterijumi za ispunjavanje uslova......................................................................................................... 5 2.1.1 Ispunjavanje uslova podnosilaca prijave (tj. koaplikanta (koaplikanata)) ...................................................... 5 2.1.2 Povezana lica.................................................................................................................................................. 7 2.1.3 Saradnici i izvođači ........................................................................................................................................ 8 2.1.4 Prihvatljive radnje: radnje za koje se može podneti prijava ........................................................................... 9 2.1.5 Prihvatljivost troškova: troškovi koji se mogu uvrstiti ................................................................................. 12

  2.2 Kako se prijaviti i koje procedure ispoštovati ..................................................................................... 14 2.2.1 Sadržaj koncepta........................................................................................................................................... 15 2.2.2 Gde i kako poslati kompletne prijavne obrasce ............................................................................................ 16 2.2.3 Rok za podnošenje kompletnog prijavnog obrasca ...................................................................................... 16 2.2.4 Dalje informacije o kompletnim prijavnim obrascima ................................................................................. 16 2.2.5 Kompletni prijavni obrasci ........................................................................................................................... 17 2.2.6 Gde i kako poslati kompletne prijavne obrasce ............................................................................................ 17 2.2.7 Rok za slanje kompletnih prijavnih obrazaca ............................................................................................... 18 2.2.8 Više informacija o kompletnim prijavnim obrascima .................................................................................. 18

  2.3 Evaluacija i odabir prijava.................................................................................................................... 18 2.4 Podnošenje dodatnih dokumenata za uslovno odabrane prijave .......................................................... 24 2.5 Obaveštenje o odluci naručioca............................................................................................................ 25

  2.5.1 Sadržaj odluke .............................................................................................................................................. 25 2.5.2 Indikativni raspored...................................................................................................................................... 25

  2.6 Uslovi za implementaciju nakon odluke naručioca da dodeli grant ..................................................... 26 2.7 Sistem ranog upozoravanja i centralna baza podataka isključenja....................................................... 26

  3. LISTA ANEKSA 28

 • Uputstva Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava (EIDLjP) Stranica 4 od 28

  1. EVROPSKI INSTRUMENT ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA

  1.1. OSNOVNI PODACI

  Priznavši značajan doprinos civilnog društva za promociju i zaštitu ovih principa, Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDLjP) su usvojili Evropski parlament i Savet Evrope marta 2014. godine, i to za period između 2014-2020 - zamenivši i gradeći ispred EIDLjP (2006-2013). Tematski instrument priznaje značaj dat razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, kao i poštovanju ljudskih prava i fundamentalne slobode muškaraca i žena, i to finansijskom podrškom za aktivnosti koje podržavaju ove ciljeve. Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava - Šema podrške prema zemljama (ŠPPZ) je dugotrajni element polise Evropske unije za ljudska prava i demokratiju koji dela eksterno. Kao takavnudi nezavisnost delanja, dopoštajući isporuku pomoći iz principa i to bez potrebe za vladinim pristankom, koji je kritična odlika saradnje sa organizacijama civilnog društva na nacionalnom nivou, naročito u osetljivim oblastima demokratije i ljudskih prava. EIDLjPse temelji na poslu koji se radi sa i kroz organizacije civilnog društva usmerene ka odbrani fundamentalne slobode. Ova sloboda formira temelj svih demokratskih procesa i pomaže civilnom društvu da postane efikasna sila za političke reforme i odbranu branjenje ljudskih prava. Kosovo je po prvi put bilo kvalifikovano za šemu podrške zemljama pod EIDLjP iz 2007. godine. Otad je dodeljeno preko 40 grantova u svrhu podržavanja inicijativa za ljudska prava organizacija civilnog društva na Kosovu.

  Izveštaj o napretku za Kosovo iz 2014. Evropske komisije je analizira i revidira situaciju na Kosovu. U izveštaju stoji da pitanja ljudskih prava na svim nivoima moraju da budu smeštena na viši nivo političkih interesa, naročito što se tiče primenjivanja. Ističe se da Kosovo ima dobar pravi radni okvir za promociju i zaštitu ljudskih prava i fundamentalne slobode, ali treba poboljšati implementaciju. Izveštaj takođe ističe da su saradnja i konsultacija između civilnog društva i institucija Kosova, pre svega sa Vladom, i dalje na ad hok osnovi i nezadovoljavajuće. Angažovanje civilnog društva, ako se uopšte to i zahteva, dolazi tek na kraju zakonodavnog procesa, a ne na početku. Civilno društvo ne prima sistematski povratne informacije o preporukama koje dostavi.

  1.2. CILJEVI PROGRAMA I PRIORITETNA PITANJA Opšti cilj ovog Poziva za predloge projekata jeste da se ojača uloga civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i demokratske reforme, i to podrškom mirnog pomirenja interesa grupa i konsolidacijom političkog učešća i zastupanja.

  Specifični ciljevi ovog Poziva na dostavljanje predloga jesu:

  i) traženje zajedničkih ciljeva za ljudska prava i demokratskih reformi; ii) izgradnja konsenzusa o spornim ili kontroverznim oblastima polise; iii) razmena političkog zastupanja i učešća; iv) pojačanje stepena inkluzivnosti i pluralizma civilnog društva; v) jačanje bezbednosne strukture za zaštitnike ljudskih prava; vi) suprotstavljanje zabrinjavajućim trendovima koji umanjuju prostor za civilno društvo; vii) podržavanje aktivnosti usmerenih ka promovisanju pitanja koje pokrivaju uputstva Evropske unije za ljudska prava i koja su unutar okvira Strategije EU i Akcionog plana o ljudskim pravima i demokratiji; viii) jačanje vladavine prava i dobro upravljanje.

  1.3. FINANSIJSKA IZDAVANJA OD STRANE NARUČIOCA Sveukupna indikativna količina dostupna pod ovim Pozivom za predloge projekata iznosi 600.000 evra i naručilac pod ugovorom zadržava pravo da sne nagrađuje sve dostupne fondove.

  Veličina grantova

 • Uputstva Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava (EIDLjP) Stranica 5 od 28

  Svaki grant zatražen po osnovu ovog poziva na dostavljanje predloga mora da potpada između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

  • minimalni iznos: 75.000 evra

  • maksimalni iznos: 250.000 evra

  Svaki grant zatražen po osnovu ovog poziva na dostavljanje predloga mora da potpada između minimalnog i maksimalnog procenta od ukupnih raspoloživih troškova za radnje:

  • Minimalni procenat: 55 % od ukupnih raspoloživih troškova za radnja.

  • Maksimalni procenat : 95 % od ukupnih raspoloživih troškova za radnju (videti još

Search related