Putni nalog

  • View
    701

  • Download
    21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Putni nalog je akt koji donosi pravno lice i preduzetnik na osnovu kojeg se obavlja prijevoz službenim vozilima u drumskom saobraćaju.

Text of Putni nalog

  • 1. PUTNI NALOG

2. PUTNI NALOG U DRUMSKOM SAOBRAAJU Tematikuobaveze izdavanja putnog naloga, sadraj i obaveza voenja evidencije o izdatim putnim nalozima, ureeni su Pravilnikom o sadraju, izdavanju i voenju putnih naloga i evidencijama o putnim nalozima. Putni nalog je akt koji donosi pravno lice i preduzetnik na osnovu kojeg se obavlja prijevoz slubenim vozilima u drumskom saobraaju. 3. Obavezapravnih lica i preduzetnika je da u vozilu kojim obavljaju prijevoz (slubenim vozilima) imaju popunjen putni nalog, koji mora da bude ovjeren i potpisan od strane ovlatenog lica i lica odgovornog za tehniku ispravnost vozila (odnosi se na velike prevoznike firme za prijevoz tereta i autobuskom prijevozu putnika) 4. Putni nalog za vozilo popunjen na propisan nain, potpisan od strane vozaa i potpisan i ovjeren od strane ovlatenog lica mora nalaziti u svakom vozilu kojim se vri prevoz u drumskom saobraaju, dakle i prevoz za sopstvene potrebe, osim u:putnikom automobilu privrednih subjekata kojim se obavlja prijevoz, dakle i prijevoz za sopstvene potrebe; putnikom automobilu u svojini fizikog lica kojim to lice vri prijevoz za line potrebe; putnikom automobilu kojim se obavlja auto-taksi prijevoz putnika. 5. Dakle, u odnosu na ranije vaee zakonsko reenje, od obaveze da budu snabdjeveni uredno popunjenim, ovijerenim i potpisanim putnim nalogom za vozilo, izmjenama i dopunama Zakona su izuzeti samo putniki automobili privrednih subjekata kojima se obavlja prijevoz za sopstvene potrebe (u svim ostalim vozilima mora se nalaziti takav nalog). Osim toga, izmjenama i dopunama Zakona ukinuta je obaveza ovjere putnog naloga od strane lica odgovornog za kontrolu tehnike ispravnosti vozila. 6. Nalogodavac je duan voditi evidenciju o izdatim putnim nalozima u obliku knjige, odnosno na raunalu.Evidencija sadri slijedee podatke: redni broj, datum izdavanja putnog naloga, broj putnog naloga, ime i prezime vozaa, registracijska oznaka motornog vozila, registracijska oznaka prikljunog vozila i datum vraanja putnog naloga 7. Evidencijase mora voditi aurno i potpuno, tako da u svako doba prua uvid u stvarno stanje. Ako se evidencija putnih naloga vodi putem raunala, uposleni koji radi na unosu podataka u raunalo, na kraju svog radnog vremena mora otiskati i ovjeriti unesene podatke u evidenciju o izdatim putnim nalozima. 8. Kako popuniti putni nalog Putninalog ili putni radni list popunjava se kada se osobno vozilo koristi u slubene svrhe, tj. kada djelatnik koristi svoje osobno vozila za potrebe tvrtke tj. poslodavca koji ga alje na slubeni put. Po Zakonu je porezno priznati troak 0,50KM po kilometru, to znai da se ovisno o dogovoru na iznos do 0,50 KM ne plaa porez. 9. Kaoprilog putnom radnom listu (bez obzira to je Zakonom ukinuta za 2009. godinu) i dalje se preporuuje da se kao prilog stavi i uinjeni troak goriva, jer je iz iskustva sa kontrolom Porezne uprave to poeljno imati. Takoer se prilau i eventualni trokovi cestarine, parkinga te uinjeni trokovi hotelskog smjetaja. Troak prehrane i pia ne priznaje se kao troak po putnom listu, no zato se obraunavaju dnevnice. 10. Dnevnicaza vrijeme provedeno do 8 sati na putu nema, za vrijeme provedeno od 8-12 sati priznaje se kao dnevnice, a iznad 12 sati se priznaje kao puna dnevnica. U BiH porezno priznata dnevnica je 44 KM, no ovisno od poslodavca ona moe biti i nia ili via, ali se onda na taj vii iznos plaa porez. 11. Nakon povratka sa puta obvezno je u roku od 3 (tri) dana izvriti obraun putovanja i podnijeti pismeno izvjee o izvrenju zadae. Neki pojmovi koji se pojavljuju u putnom nalogu: - naredbodavac tvrtka/poslodavac - podnositelj rauna zaposlenik koji koristi svoje osobno vozilo u slubene svrhe - isplatio blagajnik blagajnik poslodavca - pregledao likvidator drugi zaposlenik poslodavca ako je tvrtka tako ustrojena