of 45 /45
7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo http://slidepdf.com/reader/full/dinamika-konstrukcija-i-zemljotresno-inzenjerstvo 1/45 Osnovni podaci o modelu : Konstruktivni element Profl Moment inercije Ix (m 4 ) Stubovi 4!4 ("4#"4$%)!&'' &%%%% *rede %!+ %&'+ , Materijal : -eton , Modul elasti.nosti: / %"& x & 0  k1!m ' Skica modela: Prvi postupak: Metod zamenjujuće konzole 2nali3a optereenja:

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

Embed Size (px)

Text of Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  1/45

  Osnovni podaci o modelu :

  Konstruktivni element Profl Moment inercije Ix (m4)

  Stubovi 4!4 ("4#"4$%)!&''&%%%%*rede %!+ %&'+

  , Materijal : -eton, Modul elasti.nosti: / %"& x &0k1!m'

  Skica modela:

  Prvi postupak: Metod zamenjujue konzole

  2nali3a optereenja:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  2/45

  Stalno optereenje :

  Pod '5ementni estri6 4 x '& 74 k1!m'

  2- plo.a &8 x '+ 4 k1!m'

  Malter & x &9 &9 k1!m'Ukupno q =5.23 kN/m2

  Povremeno optereenje: p = .5 kN/m2

  !inami"ki model :

  Krutosti modela:

  K=12EI

  l3

  K18

  =2123.1x 10

  70.00213333

  3.23

  =48 437.424kN/m

  K9=412

  3.1

  10

  7

  0.00213333

  3.23 =96874.849kN/m

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  3/45

  Mase meuspratni6 konstrukcija:

  m18=

  5.235.54.9+0.51.55.54.9

  9.81

  =16.428103 kg

  m9=

  5.2314.0254.9+0.51.514.0254.99.81

  =41.892103kg

  ;romiranje matrice krutosti:

  11 12 13 14 15 16 17 18 19

  21 22 23 24 25 26 27 28 29

  31 32 33 34 35 36 37 38 39

  41 42 43 44 45 46 47 48 49

  51 52 53 54 55 56 57 58 59

  61 62 63 64 65 66 67 68 69

  71 72 73 74 75 76 77 78 79

  81 82 83

  K K K K K K K K K

  K K K K K K K K K

  K K K K K K K K K

  K K K K K K K K K

  K K K K K K K K K K

  K K K K K K K K K

  K K K K K K K K K

  K K K

  =

  84 85 86 87 88 89

  91 92 93 94 95 96 97 98 99

  K K K K K K

  K K K K K K K K K

  #oe$%ijenti matri%e krutosti:

  K&& K& 48 437.424 k1!m

  K'' K&

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  4/45

  K44 K%

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  5/45

  Matrica krutosti:

  Matrica masa:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  6/45

  Inver3na matrica,(Matrica =eksibilnosti)

  >inamicka matrica >m:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  7/45

  & ton os%ilovanja:

  Prva iteracija:

  >ru?a iteracija:

  @reca iteracija:

  Aetvrta iteracija:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  8/45

  Peta interacija:

  Sopstvena Brekvencija i period oscilovanja prvo? tona:

  C

  1

  0.0112=

  9449 s

  1

  @2

  9.449=0.665s

  && ton os%ilovanja:

  [A1e ]T[m ][A2 ]=0

  &7%494'#2&'

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  9/45

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  10/45

  Matrica brisanja :

  1ova dinamicka matrica:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  11/45

  I iteracija:

  II interacija:

  III interacija:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  12/45

  ID interacija:

  D interacija :

  C1

  0.0013=27.735

  s

  1

  @ 2

  27.735=0.226 s

  &&& ton os%ilovanja:

  [A2e ]T[m ][A3 ]=0

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  13/45

  ,49'74#2&%,%88+9#2'%,&%797%%

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  14/45

  Matrica brisanja I nova dinamicka matrica :

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  15/45

  I interacija :

  II interacija :

  II interacija :

  ID interacija :

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  16/45

  D I DI interacija :

  DII interacija :

  DIII interacija :

  Sopstvena Brekvencija i period oscilovanja trece? tona:

  C1

  0.0005402= 43.025

  s

  1

  @ 2

  43.025=0.146 s

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  17/45

  Postupak: 'tati%ka kondeza%ija

  Osnovni oblik matrice krutosti:

  2 2

  3

  2 2

  12 6 12 6

  6

  12 6 6

  6

  6 4 2

  12

  6 2 4

  l l

  l l ll

  l l

  EK

  l

  ll

  I

  l l

  =

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  18/45

  Matrica krutosti 3a stubove :

  Matrica krutosti ?rede '&E'%:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  19/45

  Matrica krutosti ?rede ''E '4 F %&:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  20/45

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  21/45

  Ukupna matri%a krutosti :

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  22/45

  'u(matri%e :

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  23/45

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  24/45

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  25/45

  C 1

  0.045763=4.6746

  s1

  @ 2

  4.6746=1.344 s

  Provera )elijevom metodom:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  26/45

  @ 2

  4.6743652=1.325s

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  27/45

  )*+&,*- P'UP0# 1 a & ton os%ilovanja4Matri%a eksi(ilnosti metoda

  zamenjue konzole

  KoriGena je matrica =eksibilnosti i3 metoda 3amenjujue kon3ole"da bi se proverila tacnost prvo? postupka 3bo?3natni6 odstupanja re3ultata prvo? postupka od postupka staticke konde3acije i resenja soBtverom

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  28/45

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  29/45

  Pretpostavimo vektor amplituda:

  1adjemo proi3vod matrice =eksibilnosti I matrice ;"normali3ujemo ?a I

  dobijemo ;s:

  Matricu masa m mno3imo sa matricom ;s i dobijemo matricu ;i:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  30/45

  Pomno3imo matricu =eksibilnosti sa matricom ;i i dobijemo matricu Hi:

  1ormali3ujemo Hi i dobijemo matricu ;&:

  Sada nadjemo Dmax i max:

  C& 9.453651 s1

  @ 2

  9.453651=0.66463s

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  31/45

  J/[email protected]@I >O-I/1I PJO*J2MSKIM P2K/@OM S2P

  Prvi ton :

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  32/45

  >ru?i ton :

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  33/45

  @reci ton :

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  34/45

  Po(uda u o(liku trou6la:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  35/45

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  36/45

  Maksimalne deBormacije usled pobude vetrom( S2P' )

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  37/45

  Maksimalno pomeranje konstrukcije usled pobudevetrom ( Ju.no) I ton

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  38/45

  { } { }1 1 1y C F DF=

  { } { }

  { } { } { }

  1

  12

  1 1

  T

  T

  A FoC

  A m A

  =

  Dektor 2& je vektor amplituda prvo? tona oscilovanja( kod mene obeleNen sa 24 3bo? iteracija)Koristim

  vektor amplituda i3 dru?o? postupka"postupka statickekonden3acije

  Dektor cvorno? opterecenja:

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  39/45

  @ 1.344 s E t&+ s Et1

  T=0.372 ocitano sa dija?rama >;&9

  Didimo da se maksimalno pomeranje skoror poklapa sa onim dobijenimpro?ramskim paketom S2P" sto nam ?ovori o prili.nj ta.nosti metode

  stati.ke konde3acije

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  40/45

  dre7ivanje seizmi"ki8 sila

  Napomena: Sei3micke sile prvo? tona odrediemo na osnovu amplitudekoja je dobijena postupkom stati.ke konde3acije"dok emo slie 3a dru?i i

  trei ton dobiti pomou amplituda dobijeni6 postupkom 3amenjujuekon3ole" jer nije bilo potrebno raditi Period oscilovanja dru?o? i tree?

  tona pomou stati.ke konde3acije pa nemamo podatke 2 ovo

  napominjemo 3ato Gto smo dobili velike ra3like u re3ultatima ove dvemetode

  'eizmi%ke sile & tona :

  @lo II kate?orije" DII 3ona sei3micnosti @i&%44 s

  Za Ti > Ts

  i=a(Ti)23

  ik=uiki=1

  n

  Gkuik

  i=1

  n

  Gku ik2

  ik s i ik k S K G =

  S&&8+4 k1 S770' k1

  Kategori

  ja tla

  a T0 (s) Ts(s)

  II 0,25 0,15 0,55

  a 0,25

  T0 0,15

  Ts 0,55

  0,05

  0,60

  Ks 0,025

  i 1,513

  g 5,23 !"#2

  $ 1,50 !"#2

  l 14%025#

  & 4,90 #

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  41/45

  S'87% k1 S9790 k1

  S%0&0 k1

  S40+ k1

  S+07%k1

  S87&' k1

  S074+ k1

  'eizmi%ke sile dru6o6 tona :

  @lo II kate?orije" DII 3ona sei3micnosti @i''8 s

  Za 0 ' Ti ' T0

  i=1+[a (T s )2

  31]Ti

  T0

  ik=uiki=1

  n

  Gkuik

  i=1

  n

  G ku ik2

  S9 , 49&& k1

  S7 ,%8+% k1

  S0 , &%7+ k1

  Kategori

  ja tla

  a T0 (s) Ts(s)

  II 0,25 0,15 0,55

  a 0,25

  T0 0,15

  Ts 0,55

  0,05

  0,60

  Ks 0,025

  i 3%628

  g 5,23 !"#2

  $ 1,50 !"#2

  l 14%025#

  & 4,90 #

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  42/45

  S8 &'+7+ k1

  S+ %+'8+ k1

  S4 49&& k1

  S% 49&& k1

  S' %0070 k1

  S& 4&0+ k1

  'eizmi%ke sile tre%e6 tona :

  @lo II kate?orije" DII 3ona sei3micnosti @i&48 s

  Za 0 ' Ti ' T0

  i=1+[a (T s )23 1]Ti

  T0

  ik=uiki=1

  n

  Gkuik

  i=1

  n

  Gku ik2

  ik s i ik k

  S K G =

  Kategori

  ja tla

  a T0 (s) Ts(s)

  II 0,25 0,15 0,55

  a 0,25

  T0 0,15

  Ts 0,55

  0,05

  0,60

  Ks 0,025

  i 2%697

  g 5,23 !"#2

  $ 1,50 !"#2

  l 14%025#

  & 4,90 #

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  43/45

  S9 '+%9 k1

  S7 884 k1

  S0 , &%70 k1

  S8 , '++8 k1

  S+ , '78 k1

  S4 , '09 k1

  S% &87+ k1

  S' '++7 k1

  S& 48&+ k1

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  44/45

 • 7/25/2019 Dinamika konstrukcija i zemljotresno inzenjerstvo

  45/45