of 40 /40
Digestia Digestia şi şi absorbţia absorbţia lipidelor lipidelor Metabolismul Metabolismul lipoproteinelor lipoproteinelor

digestia lipidelor

Embed Size (px)

Text of digestia lipidelor

Page 1: digestia lipidelor

Digestia Digestia şi şi absorbţia absorbţia lipidelorlipidelor

Metabolismul Metabolismul lipoproteinelorlipoproteinelor

Page 2: digestia lipidelor

OObiectivelebiectivele

Importanţa lipidelor în alimentaţie.Importanţa lipidelor în alimentaţie. Digestia şi absorbţia lipidelor în Digestia şi absorbţia lipidelor în

tractul gastrointestinal.tractul gastrointestinal. Acizii biliari – clasificarea, structura, Acizii biliari – clasificarea, structura,

funcţiile lor. Metabolismul acizilor funcţiile lor. Metabolismul acizilor biliari ( noţiuni generale).biliari ( noţiuni generale).

Resintaza lipidelor în enterocite. Resintaza lipidelor în enterocite. Soarta lipidelor resintetizate.Soarta lipidelor resintetizate.

Metabolismul LPP.Metabolismul LPP.

Page 3: digestia lipidelor

Importanţa lipidelor în Importanţa lipidelor în alimentaţie.alimentaţie.

Aportul alimentar de lipide necesar zilnis este Aportul alimentar de lipide necesar zilnis este în mediu de 80g, incluzînd grăsimi atît de în mediu de 80g, incluzînd grăsimi atît de origine animală cît şi de origine vegetală.origine animală cît şi de origine vegetală.

Principalele lipide ale raţiei alimentare Principalele lipide ale raţiei alimentare sunt: Tg; FL; Col liber şi esterificat.sunt: Tg; FL; Col liber şi esterificat.

Lipidele alimentare sînt sursa acizilor graşi Lipidele alimentare sînt sursa acizilor graşi indespensabili – linolic şi linolenic.indespensabili – linolic şi linolenic.

Funcţionarea normală a organismului necesită Funcţionarea normală a organismului necesită un consum minim obligatoriu de vitamine un consum minim obligatoriu de vitamine liposolubile ( A,D,E,K )liposolubile ( A,D,E,K )

Page 4: digestia lipidelor

Digestia grăsimilor în Digestia grăsimilor în TGITGI

Digestia şi absorbţia lipidelor alimentare necesită: Digestia şi absorbţia lipidelor alimentare necesită: 1.1. prezprezeenţa bileinţa bilei , , 2.2. sucului pancreatic sucului pancreatic 3.3. enzimelor lipolitice.enzimelor lipolitice. Acizii biliariAcizii biliari ((compuşii majori ai bileicompuşii majori ai bilei)) contribuie la contribuie la::1.1. emulsionarea lipidelor alimentare, emulsionarea lipidelor alimentare, 2.2. activizarea enzimelor lipoliticeactivizarea enzimelor lipolitice;; 3.3. absorbţia produselor finale ale digestiei. absorbţia produselor finale ale digestiei. Bicarbonaţii sucului pancreaticBicarbonaţii sucului pancreatic crează pH-ul crează pH-ul

optim pentru enzimele lipolitice.optim pentru enzimele lipolitice. Principalele Principalele E E lipoliticelipolitice s suuntnt:: lipaza, fosfolipazele, lipaza, fosfolipazele,

colesterolesteraza, sfingomielinaza şi ceramidaza.colesterolesteraza, sfingomielinaza şi ceramidaza.

Page 5: digestia lipidelor

Digestia grăsimilor în Digestia grăsimilor în TGITGI

la adulţi are loc în la adulţi are loc în intestinul subţire.intestinul subţire.

1.1. Prezenţa E lipoliticePrezenţa E lipolitice

2.2. Condiţii pentru Condiţii pentru emulsionarea emulsionarea llipideloripidelor

3.3. PH optim pentru PH optim pentru acţiunea E (neutru acţiunea E (neutru sau slab alcalin)sau slab alcalin)

Page 6: digestia lipidelor

În cavitatea bucalăÎn cavitatea bucală – Tg nu se supun modificărilor deoarece – Tg nu se supun modificărilor deoarece saliva nu conţine E digestiei lorsaliva nu conţine E digestiei lor

Excepţie:Excepţie: sugari, lipaza lingvală – digestează Tg în poziţia 3 – 1,2 sugari, lipaza lingvală – digestează Tg în poziţia 3 – 1,2 digliceriddiglicerid

În stomacÎn stomac – – digestia are loc doar la copiii sugari (PH sucului digestia are loc doar la copiii sugari (PH sucului gastric = 5) – sub acţiunea lipazei gastrice se digestează Tg din gastric = 5) – sub acţiunea lipazei gastrice se digestează Tg din laptelapte

Page 7: digestia lipidelor

În intestin - chimul din stomac este În intestin - chimul din stomac este neutralizat de bicarbonaţii sucului neutralizat de bicarbonaţii sucului pancreatic şi intestinal. Grăsimile se pancreatic şi intestinal. Grăsimile se supun emulsionării sub acţiunea supun emulsionării sub acţiunea sărurilor AB şi E lipolitice. sărurilor AB şi E lipolitice.

AB se amplasează la suprafaţa AB se amplasează la suprafaţa grăsime-apă împedică separarea grăsime-apă împedică separarea acestor 2 faze. Peristaltismul acestor 2 faze. Peristaltismul intestinului ajută la fărîmiţarea intestinului ajută la fărîmiţarea picăturilor mici de grăsime, iar picăturilor mici de grăsime, iar sărurile AB le menţin în stare sărurile AB le menţin în stare suspendată, împedicând contopirea suspendată, împedicând contopirea picăturilor mici de grăsimepicăturilor mici de grăsime

Page 8: digestia lipidelor

Digestia TGDigestia TG lipaza pancreatică:lipaza pancreatică:

1.1. Este o glicoproteidăEste o glicoproteidă

2.2. Se activează sub acţiunea colipazei şi AB Se activează sub acţiunea colipazei şi AB

3.3. PH=8-9PH=8-9

4.4. are specificitate pentru legăturile 1,3.are specificitate pentru legăturile 1,3.

Page 9: digestia lipidelor

sub acţiunea izomerazei (transferă restul acil din sub acţiunea izomerazei (transferă restul acil din poziţia poziţia β2β2 în în α1 α1) - 1/3 din 2 monoglicerid trece în 1 ) - 1/3 din 2 monoglicerid trece în 1 monoglicerid monoglicerid

1 monogliceridul sub acţiunea lipazei se scindează la 1 monogliceridul sub acţiunea lipazei se scindează la AG şi glicerolAG şi glicerol

Page 10: digestia lipidelor

Digestia fosfogliceridelorDigestia fosfogliceridelor

fosfolipazele pancreatice (A1, A2, C, D) pînă fosfolipazele pancreatice (A1, A2, C, D) pînă la glicerol, acizi graşi, acid fosforic şi compuşi la glicerol, acizi graşi, acid fosforic şi compuşi azotaţiazotaţi

Page 11: digestia lipidelor

Digestia fosfogliceridelorDigestia fosfogliceridelor Cea Cea mai activă este fosfolipaza A2 (se activează mai activă este fosfolipaza A2 (se activează

de tripsină, Ca; AB)de tripsină, Ca; AB) fosfatidilcolina-------lizolecitina (proprietăţi fosfatidilcolina-------lizolecitina (proprietăţi

detergente puternice; participă la solubilizarea detergente puternice; participă la solubilizarea lipidelor în intestin)lipidelor în intestin)

Sub acţiunea lizofosfolipazei - lizolecitina se Sub acţiunea lizofosfolipazei - lizolecitina se scindează în glicerolfosfocolină şi AGscindează în glicerolfosfocolină şi AG

Page 12: digestia lipidelor

Digestia sfingomielinelorDigestia sfingomielinelor

Sfingomielinaza:Sfingomielinaza: singozină+AG+fosforilcolină singozină+AG+fosforilcolină CeramidazaCeramidaza – degradează legătura N acilică – degradează legătura N acilică

Page 13: digestia lipidelor

Digestia ColDigestia Col

Colesterolesteraza pancreaticăColesterolesteraza pancreatică (activată (activată de AB) scindează Col esterificat în Col şi de AB) scindează Col esterificat în Col şi AGAG

R C O

O

C holesteryl E ster

Page 14: digestia lipidelor

Absorbţia lipidelorAbsorbţia lipidelor Produsele finale ale digestiei lipidelor sunt: 2 Produsele finale ale digestiei lipidelor sunt: 2

monogliceridul; glicerolul; AG; sfingozina; a. monogliceridul; glicerolul; AG; sfingozina; a. fosforic, colina, etanolamina; Col. fosforic, colina, etanolamina; Col.

sunt absorbite la nivelul intestinului subţire prin sunt absorbite la nivelul intestinului subţire prin difuzie simplă sau pinocitdifuzie simplă sau pinocitooză micelară (ză micelară (sub sub formă de micele (picături lipidice mici), la formă de micele (picături lipidice mici), la formarea cărora participă AB).formarea cărora participă AB).

Prin difuzie simplă sunt transportaţi: AG cu catena Prin difuzie simplă sunt transportaţi: AG cu catena scurtă; glicerolul, colina, etanolaminascurtă; glicerolul, colina, etanolamina

Acidul fosforic – sub formă de sare de Na sau KAcidul fosforic – sub formă de sare de Na sau K AG cu catena lungă, monoacilglicerolul, Col se AG cu catena lungă, monoacilglicerolul, Col se

absorb cu ajutorul ABabsorb cu ajutorul AB

Page 15: digestia lipidelor

Ciclul entero-hepaticCiclul entero-hepatic

AG +AB formează o soluţie micelară şi AG +AB formează o soluţie micelară şi pătrund în spaţiile intervilozitare de la pătrund în spaţiile intervilozitare de la nivelul jejunului proximal unde AG se nivelul jejunului proximal unde AG se absorb. absorb.

Sărurile AB rămîn în lumen, participînd la Sărurile AB rămîn în lumen, participînd la solubilizarea şi transportul altor lipide. Abia solubilizarea şi transportul altor lipide. Abia în porţiunea distală a ileonului sărurile AB se în porţiunea distală a ileonului sărurile AB se absorb printr-un mecanism activ.absorb printr-un mecanism activ.

Prin sistemul portal trec în ficat (se Prin sistemul portal trec în ficat (se reînnoiesc)– bila --- intestin - reînnoiesc)– bila --- intestin - circulaţia circulaţia entero-hepatică a acizilor biliari.entero-hepatică a acizilor biliari.

Page 16: digestia lipidelor

Resinteza lipidelorResinteza lipidelor Din substanţele ce se absorb din lumenul Din substanţele ce se absorb din lumenul

intestinului în eterocite – are loc resinteza intestinului în eterocite – are loc resinteza lipidelor specifice organismului uman: Tg, lipidelor specifice organismului uman: Tg, FL, Col esterificatFL, Col esterificat

Rolul: lipidele digestive se deosebesc după Rolul: lipidele digestive se deosebesc după structură, proprietăţile fizico-chimice de structură, proprietăţile fizico-chimice de lipidele specifice. În enterocite se lipidele specifice. În enterocite se formează lipide specifice organismului formează lipide specifice organismului uman.uman.

Moleculele lipidelor reconstituite împreună Moleculele lipidelor reconstituite împreună cu cantităţi mici de proteină sunt cu cantităţi mici de proteină sunt încorporate în chilomicroni (CM)încorporate în chilomicroni (CM)

CM sunt secretaţi în vasele limfatice ce CM sunt secretaţi în vasele limfatice ce drenează intestinul şi la nivelul canalului drenează intestinul şi la nivelul canalului toracic trec în plasmă. toracic trec în plasmă.

Page 17: digestia lipidelor

LIPOPROTEINELE (LP)LIPOPROTEINELE (LP) LP- sînt complexe lipoproteice, alcătuite din LP- sînt complexe lipoproteice, alcătuite din

componente lipidice şi proteice. componente lipidice şi proteice. Componentele lipidice: Tg, FL, Col, colesteride Componentele lipidice: Tg, FL, Col, colesteride Componentele proteice sînt denumite Componentele proteice sînt denumite

apolipoproteine (Apo).apolipoproteine (Apo). Rolul LPRolul LP1.1. Transportul lipidelor exogene şi endogeneTransportul lipidelor exogene şi endogene2.2. Participă la păstrarea compoziţiei lipidice a Participă la păstrarea compoziţiei lipidice a

membranelormembranelor3.3. Reglează procese metabolice celulareReglează procese metabolice celulare Rolul Apo: Rolul Apo: 1.1. componente amfipatice a LPcomponente amfipatice a LP2.2. Oferă situsuri de recunoaştere pentru R de pe Oferă situsuri de recunoaştere pentru R de pe

suprafaţa celulelorsuprafaţa celulelor3.3. Sunt activatori sau inhibitori ai E ce participă la Sunt activatori sau inhibitori ai E ce participă la

metabolismul lormetabolismul lor

Page 18: digestia lipidelor

Structura LPStructura LPLP au o structură comună, lipidele nepolare (TG şi LP au o structură comună, lipidele nepolare (TG şi esterii Col) formează un miez hidrofob, iar lipidele esterii Col) formează un miez hidrofob, iar lipidele amfipatice (FL, Col) şi amfipatice (FL, Col) şi ApoApo alcătuesc învelişul hidrofil. alcătuesc învelişul hidrofil. LP cuprind şi cantităţi mici de glucide (sub formă de LP cuprind şi cantităţi mici de glucide (sub formă de glicoproteine).glicoproteine).

Page 19: digestia lipidelor

Metodele de separareMetodele de separare

LP plasmatice pot fi separate prin LP plasmatice pot fi separate prin ultracentrifugare şi prin electroforeză.ultracentrifugare şi prin electroforeză.

Prin centrifugare au fost obţinute 4 Prin centrifugare au fost obţinute 4 fracţiunifracţiuni

1.1. chilomicroniichilomicronii

2.2. LP cu densitate foarte mică (VLDL, very low LP cu densitate foarte mică (VLDL, very low density lipoproteins)density lipoproteins)

3.3. LP cu densitate mică (LDL, low density LP cu densitate mică (LDL, low density lipoproteins)lipoproteins)

4.4. LP cu densitate mare (HDL, high density LP cu densitate mare (HDL, high density lipoproteins)lipoproteins)

Page 20: digestia lipidelor

prin electroforeză: prin electroforeză: s separarea se epararea se efectuează la pH alcalin (8,6) pe efectuează la pH alcalin (8,6) pe geluri de agaroză, de geluri de agaroză, de poliacrilamidă. poliacrilamidă.

Prin această tehnică sînt separate 4 Prin această tehnică sînt separate 4 fracţiuni:fracţiuni:

1.1. chilomicronii care nu migreazăchilomicronii care nu migrează

2.2. pre - pre - - LP (corespund VLDL) - LP (corespund VLDL)

3.3. - LP (corespund LDL)- LP (corespund LDL)

4.4. - LP (corespund HDL)- LP (corespund HDL)

Page 21: digestia lipidelor
Page 22: digestia lipidelor

CMCM VLDLVLDL LDLLDL HDLHDL

densitatea densitatea g/sm3g/sm3

< < 0,940,94 0,94-0,94-1,0061,006

1,0121,012 1,131,13

DiametrulDiametrul

nmnm>>100100 25-7525-75 22-2422-24 6-126-12

% % proteineproteine

1-21-2 7-107-10 14-2514-25 45-5545-55

% lipide% lipide 98-9998-99 90-9390-93 75-8675-86 45-5545-55

lipidelelipidele TgTg TgTg ColCol FlFl

ApoApo B48; C, E, B48; C, E, AA

B100; C, B100; C, EE

B100B100 AI; AIIAI; AII

Page 23: digestia lipidelor

ChilomicroniiChilomicronii ssuunt LP cu un conţinut mare de lipide (98-nt LP cu un conţinut mare de lipide (98-

99% - Tg) şi puţine proteine (1-2%).99% - Tg) şi puţine proteine (1-2%). Sunt sintetizaţi în celulele mucoasei Sunt sintetizaţi în celulele mucoasei

intestinale şi încorporează lipidele alimentare intestinale şi încorporează lipidele alimentare absorbite. absorbite.

Sunt secretaţi în vasele limfatice care Sunt secretaţi în vasele limfatice care drenează intestinul şi la nivelul canalului drenează intestinul şi la nivelul canalului toracic trec în plasmă. toracic trec în plasmă.

Particulile primare cuprind apo-B48 şi apoA. Particulile primare cuprind apo-B48 şi apoA. În plasmă are loc transferul pe CM a Apo C şi În plasmă are loc transferul pe CM a Apo C şi

E de la E de la -LP -LP CM sînt prezenţi în plasmă după îngerare de CM sînt prezenţi în plasmă după îngerare de

alimente bogate în grăsimi. După 6-7 ore de alimente bogate în grăsimi. După 6-7 ore de la îngestia de grăsimi chilomicronii dispar din la îngestia de grăsimi chilomicronii dispar din sînge.sînge.

Page 24: digestia lipidelor

Catabolismul Catabolismul chilomicronilorchilomicronilor are loc în două etape.are loc în două etape.

În prima etapă TG sînt În prima etapă TG sînt hidrolizate sub acţiunea hidrolizate sub acţiunea lipoproteidlipazei. lipoproteidlipazei. (2monogliceridul – (2monogliceridul – AG+glicerol). AG se AG+glicerol). AG se depozitează în ţesutul adipos; depozitează în ţesutul adipos; se oxidează în ţesutul se oxidează în ţesutul muscular; pe cînd Col, FL, Apo muscular; pe cînd Col, FL, Apo C sunt transferate pe HDL. CM C sunt transferate pe HDL. CM devin resturi CMdevin resturi CM

A două etapă constă în A două etapă constă în captarea resturilor de CM de captarea resturilor de CM de către ficat, facilitată de apo E către ficat, facilitată de apo E (interacţionează cu E-(interacţionează cu E-receptorii din hepatocit). Pe receptorii din hepatocit). Pe această cale ajunge la ficat o această cale ajunge la ficat o parte din Col exogen şi cel parte din Col exogen şi cel intestinal.intestinal.

Page 25: digestia lipidelor

PatologiaPatologia

Deficitul înăscut de LPL- Deficitul înăscut de LPL- hiperchilomicronemiehiperchilomicronemie

Mărirea concentraţiei CM, Tg, depunerea Tg Mărirea concentraţiei CM, Tg, depunerea Tg în ţesuturi (xantoame)în ţesuturi (xantoame)

Anomalia sintezei de Apo B-48 –Anomalia sintezei de Apo B-48 –imposibilitatea formării CM şi imposibilitatea formării CM şi transportului lipidelor exogenetransportului lipidelor exogene

Tg se acumulează în celulele intestinale; Tg se acumulează în celulele intestinale; este perturbată absorbţia lor; ele fiind este perturbată absorbţia lor; ele fiind eliminate prin masele fecale –steatoreeeliminate prin masele fecale –steatoree

În sînge: micşorarea lipidelor totale; Tg; ColÎn sînge: micşorarea lipidelor totale; Tg; Col

Page 26: digestia lipidelor

Pre-Pre--LP (VLDL)-LP (VLDL) sintetizate în ficatsintetizate în ficat au un conţinut ridicat de lipide (90-au un conţinut ridicat de lipide (90-

93%): 55-65% TG, 12-18% FL, Col 93%): 55-65% TG, 12-18% FL, Col esterificat 12-14% şi Col liber 6-8%. esterificat 12-14% şi Col liber 6-8%.

cuprind apo B-100 , în plasmă cuprind apo B-100 , în plasmă primesc apo C şi apo E de la primesc apo C şi apo E de la -LP.-LP.

Funcţia principală- transportul Tg Funcţia principală- transportul Tg sintetizate în ficat spre ţesuturile sintetizate în ficat spre ţesuturile extrahepatice. extrahepatice.

VLDL sînt prezente în plasmă după VLDL sînt prezente în plasmă după îngerare de raţii bogate în glucideîngerare de raţii bogate în glucide

Page 27: digestia lipidelor

Catabolismul VLDLCatabolismul VLDL VLDL , îmbogăţite în apo C-II, sunt supuse VLDL , îmbogăţite în apo C-II, sunt supuse

acţiunii LP-lipazei care hidrolizează Tg. Odată cu acţiunii LP-lipazei care hidrolizează Tg. Odată cu scăderea Tg are loc şi pierderea de apo C-II care scăderea Tg are loc şi pierderea de apo C-II care trece pe HDL. trece pe HDL.

particulele se îmbogăţesc cu Col, prin 2 moduri:particulele se îmbogăţesc cu Col, prin 2 moduri:1.1. Sub acţiunea acil-Sub acţiunea acil-ColCol-ester-transferazei - Col -ester-transferazei - Col

esterificat esterificat - - este transferat din HDL pe VLDL.este transferat din HDL pe VLDL.2.2. Sub acSub acţiunea lecitin-Col-acil-transferazei (LCAT) E ţiunea lecitin-Col-acil-transferazei (LCAT) E

plasmatică. Apo C-I, component al VLDL, plasmatică. Apo C-I, component al VLDL, activează această activează această EE. .

LCAT catalizează reacţia:LCAT catalizează reacţia:Lecitină + Col ----2-lizolecitină + AcilcolesterolLecitină + Col ----2-lizolecitină + Acilcolesterol Paralel cu pierderea Tg şi îmbogăţirea cu Col - Paralel cu pierderea Tg şi îmbogăţirea cu Col -

apo C trec la HDL, astefl VLDL sunt transformate apo C trec la HDL, astefl VLDL sunt transformate în IDL.în IDL.

50% sunt catabolizate în ficat prin interacţiunea 50% sunt catabolizate în ficat prin interacţiunea cu E-R, iar 50% sunt transformate în LDL. cu E-R, iar 50% sunt transformate în LDL.

Page 28: digestia lipidelor

PatologiaPatologia

Steatoza (infiltraţia grasă a ficatului) Steatoza (infiltraţia grasă a ficatului) – acumularea grăsimilor ăn ficat– acumularea grăsimilor ăn ficat

Cauza: amplificarea sintezei Tg în Cauza: amplificarea sintezei Tg în ficat sau perturbarea căilor de ficat sau perturbarea căilor de sinteză şi transport (export) de VLDLsinteză şi transport (export) de VLDL

Acţiune protectoare o au factorii Acţiune protectoare o au factorii lipotropi: Met; proteine bogate în lipotropi: Met; proteine bogate în Met; grăsimile nesaturate; vitamina Met; grăsimile nesaturate; vitamina E – ele favorizează exportul Tg E – ele favorizează exportul Tg hepaticehepatice

Page 29: digestia lipidelor

-LP-LP

se formează în plasmă din VLDL după se formează în plasmă din VLDL după îndepărtarea Tg (sub acţiunea LPL, TGL) şi îndepărtarea Tg (sub acţiunea LPL, TGL) şi îmbogăţire cu Col.îmbogăţire cu Col.

au un conţinut lipidic de 75-86%, componenta au un conţinut lipidic de 75-86%, componenta majoră fiind Col: 35-40% - Col esterificat, 3-majoră fiind Col: 35-40% - Col esterificat, 3-10% -Col liber; 20-25% - FL şi 8-12% - Tg. Apo 10% -Col liber; 20-25% - FL şi 8-12% - Tg. Apo majoritară este B-100.majoritară este B-100.

sunt prezente în sîngele recoltat dimineaţa sunt prezente în sîngele recoltat dimineaţa după un post de 8-10 ore şi cuprinde 70% din după un post de 8-10 ore şi cuprinde 70% din Col total plasmatic.Col total plasmatic.

au rol de a furniza Col diverselor ţesuturi. au rol de a furniza Col diverselor ţesuturi.

Page 30: digestia lipidelor

Catabolismul LDLCatabolismul LDL1.1. LDL plasmatice prin intermediul apo B-100 şi LDL plasmatice prin intermediul apo B-100 şi

apo E interacţionează cu R specifici de pe apo E interacţionează cu R specifici de pe suprafaţa celulelorsuprafaţa celulelor

2.2. LP LDL fixate pe R sînt translocate în interiorul LP LDL fixate pe R sînt translocate în interiorul celulei şi fuzionează cu lizozomii (endocitoză).celulei şi fuzionează cu lizozomii (endocitoză).

3.3. În lizozomi sub acţiunea E lizozomale LDL sunt În lizozomi sub acţiunea E lizozomale LDL sunt hidrolizate în: proteine, FL, Col esterificat, Tg. hidrolizate în: proteine, FL, Col esterificat, Tg.

4.4. Col liber: o parte este utilizat pentru nevoile Col liber: o parte este utilizat pentru nevoile proprii ale celulei (construcţia membranelor, proprii ale celulei (construcţia membranelor, sinteza de hormoni steroidici, acizi biliari) iar sinteza de hormoni steroidici, acizi biliari) iar surplusul este esterificat şi depozitat în celulă. surplusul este esterificat şi depozitat în celulă.

Esterificarea Col e catalizată de E - acil-CoA- Col-Esterificarea Col e catalizată de E - acil-CoA- Col-aciltransferaza (ACAT), rezultînd esteri ai Col aciltransferaza (ACAT), rezultînd esteri ai Col cu acizii palmitic, palmitooleic, oleic.cu acizii palmitic, palmitooleic, oleic.

Page 31: digestia lipidelor

Colesterolul liber: Colesterolul liber:

1.1. inhibă HMG-CoA-reductaza, ca inhibă HMG-CoA-reductaza, ca rezultat sinteza Col în ţesuturile rezultat sinteza Col în ţesuturile extrahepatice este menţinută la un extrahepatice este menţinută la un nivel scăzut;nivel scăzut;

2.2. inhibă sinteza R- B,E, astefl inhibă sinteza R- B,E, astefl determină micşorarea numărului determină micşorarea numărului lor pe membrană şi diminuarea lor pe membrană şi diminuarea captării LDLcaptării LDL

3.3. activează E microzomială ACATactivează E microzomială ACAT

Page 32: digestia lipidelor

PatologiaPatologia

Hiperlipoproteinemia de tip II – Hiperlipoproteinemia de tip II – deficienţă calitativă şi cantitativă a R deficienţă calitativă şi cantitativă a R membranari pentru LDLmembranari pentru LDL

IIa – mărirea Col LDL – xantomatozăIIa – mărirea Col LDL – xantomatoză IIb – mărirea Col LDL+VLDL (Tg)- IIb – mărirea Col LDL+VLDL (Tg)-

obezitate (lipsesc xantomele)obezitate (lipsesc xantomele) Risc de aterogeneză înaltăRisc de aterogeneză înaltă

Page 33: digestia lipidelor

-LP HDL-LP HDL conţinut lipidic de 45-55%, predominînd FL – 20-conţinut lipidic de 45-55%, predominînd FL – 20-

30%, Col 17-23% şi Tg 3-6%.30%, Col 17-23% şi Tg 3-6%. Componenţa proteică - apo A (AI, AII) dar conţin Componenţa proteică - apo A (AI, AII) dar conţin

cantităţi mici de apo C, D, E. Nu cuprind apo B.cantităţi mici de apo C, D, E. Nu cuprind apo B. HDL sînt secretate şi sintetizate de hepatocite şi HDL sînt secretate şi sintetizate de hepatocite şi

enterocite sub forma unor particule născînde de enterocite sub forma unor particule născînde de formă discoidală, alcătuite dintr-un strat dublu formă discoidală, alcătuite dintr-un strat dublu lipidic (FL; Col) şi apo A, apo E. lipidic (FL; Col) şi apo A, apo E.

Particulele născînde din intestin nu conţin apo E. Particulele născînde din intestin nu conţin apo E. particulele născînde prin schimburi cu celelalte particulele născînde prin schimburi cu celelalte

LP plasmatice se transformă în HDL mature. LP plasmatice se transformă în HDL mature. Sub acţiunea LCAT - Col este esterificat şi Sub acţiunea LCAT - Col este esterificat şi

migrează în interiorul particulei. migrează în interiorul particulei. Stratul superficial al HDL este ocupat de Col Stratul superficial al HDL este ocupat de Col

preluat din ţesuturi şi din alte LP plasmatice preluat din ţesuturi şi din alte LP plasmatice (CM).(CM).

Page 34: digestia lipidelor

Catabolismul HDLCatabolismul HDL

HDL sînt catabolizaţi la nivelul HDL sînt catabolizaţi la nivelul ficatului: ficatului:

Prin intermediul apo E particulele Prin intermediul apo E particulele interacţionează cu R de pe suprafaţa interacţionează cu R de pe suprafaţa hepatocitelor, sunt internalizaţi şi hepatocitelor, sunt internalizaţi şi componentele degradate. componentele degradate.

Rolul principal al HDL este transportul Rolul principal al HDL este transportul Col din celulele extrahepatice în ficat, Col din celulele extrahepatice în ficat, sediul catabolismului Col (transformare sediul catabolismului Col (transformare în AB şi excreţie prin bilă).în AB şi excreţie prin bilă).

Page 35: digestia lipidelor

PatologiaPatologia

Hipolipoproteinemia familiară – Hipolipoproteinemia familiară – deficit de HDL deficit de HDL

Cauza: deficit al sintezei de apoA Cauza: deficit al sintezei de apoA Caracteristic: micşorarea HDL; Col Caracteristic: micşorarea HDL; Col

HDL; FLHDL; FL Splenomegalie, hipotrofie Splenomegalie, hipotrofie

amigdaliană; anomalii neurologiceamigdaliană; anomalii neurologice

Page 36: digestia lipidelor
Page 37: digestia lipidelor

Chilomicronii transportă lipidele resintetizate în Chilomicronii transportă lipidele resintetizate în epiteliul intestinal spre ţesuturi. Sînt alcătuite din epiteliul intestinal spre ţesuturi. Sînt alcătuite din 80% trigliceride, 7-8 % fosfolipide, 7% colesteride şi 80% trigliceride, 7-8 % fosfolipide, 7% colesteride şi doar 2% proteine.doar 2% proteine.

Pre-Pre--LP se formează în ficat din lipidele sintetizate -LP se formează în ficat din lipidele sintetizate aici şi îndeplinesc funcţia de transport a trigliceridelor aici şi îndeplinesc funcţia de transport a trigliceridelor din ficat spre ţesuturi. Sînt LP bogate în trigliceride.din ficat spre ţesuturi. Sînt LP bogate în trigliceride.

În sînge pre-În sînge pre--LP sînt transformate în -LP sînt transformate în -LP (prin -LP (prin cedarea trigliceridelor ţesuturilor şi înbogăţirea cu cedarea trigliceridelor ţesuturilor şi înbogăţirea cu colesterol). Îndeplinesc funcţia de transport a colesterol). Îndeplinesc funcţia de transport a colesterolului spre ţesuturi.colesterolului spre ţesuturi.

-LP se formează în ficat, au un conţinut înalt de -LP se formează în ficat, au un conţinut înalt de proteine şi fosfolipide. Funcţia lor principală este proteine şi fosfolipide. Funcţia lor principală este transportul colesterolului de la ţesuturi spre ficat. transportul colesterolului de la ţesuturi spre ficat.

Page 38: digestia lipidelor

Cell layers adjacent to the lumen of arterial blood vessel.Cell layers adjacent to the lumen of arterial blood vessel.

Development of an Development of an atherosclerotic plaqueatherosclerotic plaque: :

Various conditions can Various conditions can initiateinitiate formation of a formation of a lesionlesion in the endothelium lining the arterial lumen. in the endothelium lining the arterial lumen. Inflammatory responseInflammatory response, including cytokine , including cytokine

production that may be activated by oxidized lipids production that may be activated by oxidized lipids present in present in LDLLDL. .

Risk factorsRisk factors include elevated circulating LDL, high include elevated circulating LDL, high blood pressure, exposure to nicotine, etc.blood pressure, exposure to nicotine, etc.

blood vessel lumen

smooth muscle cells

endothelial cells

elastic lamina

Page 39: digestia lipidelor

LipoproteinsLipoproteins (e.g., LDL) leak across the endothelium and (e.g., LDL) leak across the endothelium and accumulate in the subendothelial space. accumulate in the subendothelial space.

They accumulate in part through binding to They accumulate in part through binding to proteoglycans.proteoglycans.

MacrophagesMacrophages accumulate at the lesion and enter the accumulate at the lesion and enter the subendothelial space. They ingest lipoproteins and appear subendothelial space. They ingest lipoproteins and appear as “as “foam cellsfoam cells” due to cytoplasmic lipid droplets.” due to cytoplasmic lipid droplets.

blood vessel lumen

smooth muscle cells

endothelial cells

foam cell LDL

Page 40: digestia lipidelor

Smooth muscleSmooth muscle cellscells may also migrate into the may also migrate into the subendothelial space & become foam cells.subendothelial space & become foam cells.

As As foam cellsfoam cells eventually eventually diedie, they may release , they may release harmful cellular contents that can contribute to harmful cellular contents that can contribute to rupturing of the plaque and development of rupturing of the plaque and development of blood clotsblood clots..

blood vessel lumen

smooth muscle cells

endothelial cells

foam cell LDL