(Ciclul I) - usem.md .reglementare, principiile, particularitatile, izvoarele. - Partea speciala

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of (Ciclul I) - usem.md .reglementare, principiile, particularitatile, izvoarele. - Partea speciala

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

  UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

  FACULTATEA DE DREPT

  NOTE DE CURS

  DREPTUL FUNCIAR ŞI CADASTRAL

  (Ciclul I)

  AUTORI:

  Vieriu Eufemia

  dr. în drept, conf.univ.

  Cristian Şaptefraţi

  mg. în drept, lector. univ.

  Aprobat la şedinţa Catedrei Drept privat

  din: 22.05.2013, proces-verbal Nr: 9

  Examinat de Consiliul facultăţii de Drept USEM

  la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5

  Aprobat la ședința Senatului USEM

  din: 01.07.2013, proces-verbal Nr. 9

  CHIŞINĂU – 2013

 • 2

  PARTEA GENERALĂ

  1. Subiectul 1. Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului funciar şi cadastral Istoricul apariţiei şi dezvoltării dreptului funciar şi cadastral în R.M.

  2. Definiţia dreptului funciar şi cadastral ca ramură de drept. Obiectul dreptului funciar şi cadastral.

  3. Principiile dreptului funciar şi cadastral. 4. Metoda de reglementare a dreptului funciar şi cadastral. 5. Corelaţia dintre dreptul funciar şi alte ramuri de drept. 6. Sistemul dreptului funciar.

  Dreptul funciar si cadastral este o ramura de drept constituita din norme juridice ce reglementeaza

  raporturile sociale de evidentă, folosinta si protectie a pamintului de imbunatatire si restabilire a

  fertilitatii solului, de aparare a drepturilor si intereselor ale subiectilor relatiilor funciare si

  cadastrale

  Principii:

  - Egalitatea – diversitatea si egalitatea juridica a terenurilor si formelor de proprietate asupra lor

  - Circuitul terenurilor – obiect de dispunere - Folosirea rationala a paminturilor - Respectarea destinatiei terenurilor - Administrarea de stat a fondului funciar - Principiul raspunderei juridice pentru incalcarea regimului funciar

  Metoda dreptului funciar si cadastral – imperative dispozitivă.

  Sistemul dreptului funciar si cadastru - cuprinde toatalitatea institutiilor juridice de drept funciar si

  cadastru care au o strinsa legatura intre ele, o aranjare logica consecutiva dupa rolul si

  insemnatatea lor in reglementarea raporturilor funciare si cadastrale.

  Sistemul dreptului funciar si cadastru ca disciplina de studiu structural cuprinde:

  - Partea generala – cuprinde notiuni si categorii de fond, notiunea, obiectul, metoda de reglementare, principiile, particularitatile, izvoarele.

  - Partea speciala – se studiaza regimul juridic al fiecarei categorii de teren in parte (regimul juridic al terenurilor cu destinatie agricola, cu destinatie pentru constructie, cu destinatie

  speciala, terenurile destinate apararii s.a.

  Dreptul funciar si cadastru este o parte componenta a sistemul de drept national si se afla intr-o

  strinsa corelatie cu alte ramuri ale dreptului.

  Legatura dreptului funciar si cadastru cu:

  1. Dreptul Constitutional 2. Dreptul Administrativ 3. Dreptul Fiscal 4. Dreptul Civil 5. Dreptul Afacerilor 6. Dreptul Ecologic 7. Dreptul Penal

  1. Subiectul 2. Raporturile juridice funciare şi cadastrale Noţiunea şi clasificarea raporturilor juridice funciare şi cadastrale.

  2. Subiecţii raporturilor juridice funciare şi cadastrale. 3. Obiectele raporturilor juridice funciare şi cadastrale. 4. Conţinutul raporturilor juridice funciare şi cadastrale. 5. Temeiurile de apariţie, modificare şi stingere a raporturilor juridice funciare şi cadastrale. 6. Normele juridice funciare şi cadastrale, mecanismul de realizare al acestora.

  1. Subiectul 3. Izvoarele dreptului funciar şi cadastral Noţiunea şi clasificarea izvoarelor dreptului funciar şi cadastral.

  2. Codul funciar şi alte acte normative - izvoare ale dreptului funciar şi cadastral. 3. Importanţa practicii judiciare pentru reglementarea raporturilor juridice funciare şi cadastrale.

 • 3

  4. Problemele perfecţionării legislaţiei funciare şi cadastrale. Izvoarele materiale – factorii care determina continutul dreptului

  Izvoarele dreptului funciar si cadastru sunt actele normative care reglementeaza relatiile din

  domeniul funciar si cadastral.

  Clasificarea izvoarelor dreptului funciar si cadastral:

  1. Dupa forta juridica – legi; actele normative subordonate legilor (hotaririle de guvern, hotaririle parlamentului, deciziile administratiei publice locale s.a.)

  2. Dupa aria de aplicare – 3. Dupa organul emitent –

  2. Legile – Izvoare ale dreptului funciar si cadastral

  - Codul funciar – adoptat la 25 decembrie 1991 care a intrat in vigoare in ianuarie 1992

  - Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietatii funciare, cadastru funciar de stat si monitoringu funciar

  - Legea privind pretul normativ si modul de vinzare cumparare al pamintului - Legea privind terenurile proprietate publica si delimitarea lor - Legea privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice - Legea cu privire la arenda in agricultura - Legea cadastrului bunurilor imobile - Legea privind gospodariilor taranesti de fermieri

  Legile enumerate, dupa cum rezulta din titlul lor sunt special adoptate pentru reglementarea

  relatiilor funciare si cadastrale, sau contin norme care reglementeaza aceste relatii.

  Actele normative subordonate legii sunt toate celelalte acte normative inafara de legi adoptate in

  modul stabilit si care contin reglementari in domeniul dreptului funciar si cadastru (decrete –

  presedintele, instructiuni – ministerele, decizii – consiliile locale)

  Actele normative subordonate legii, nu trebuie sa contravina legilor si sunt adoptate deregula

  pentru detalizarea, pentru aplicarea si realizarea legilor.

  -

  1. Subiectul 4. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra terenurilor Noţiunea şi tipurile dreptului de proprietate funciară.

  2. Subiecţii şi obiectele dreptului de proprietate funciară. 3. Conţinutul dreptului de proprietate funciară. 4. Temeiurile de apariţie, modificare şi stingere a dreptului de proprietate funciară. 5. Alte drepturi reale asupra terenurilor:

  a) dreptul de uzufruct funciar; b) dreptul de servitute funciară; c) dreptul de superficie; d) dreptul vecinătăţii funciare; e) dreptul de administrare funciară; f) dreptul de folosinţă (beneficiere) funciară.

  Drepturile reale asupra terenurilor sunt acele drepturi subiectiv civile care confera titularului

  posibilitatea exercitarii in mod direct si nemijlocit a prerogativelor conferite de lege fara a fi

  necesara interventia a altor subiecti de drept.

  (pentru seminare – alte formulari ale acestei notiuni)

  Trasaturile caracteristice ale drepturilor reale funciare sunt:

  1. In toate cazurile, obiect al raportului juridc este terenul 2. Drepturile reale confera titularului, sau produc vizavi de titularul lor, efectele de urmarire si

  de pereferinta

  3. In cadrul acestor raporturi juridice, subiectul activ este determinat, adica se stie cu certitudine cine este el, iar subiectul pasiv este nedeterminat

  4. Drepturile reale funciare sunt opozabile si absolute.

 • 4

  Drepturile reale funciare se clasifica dupa natura sa in:

  - Drepturi reale funciare principale – caracteristic le este faptul ca ele exista de sinestator, independent in raport cu alte drepturi reale sau drepturi de creanta

  - Drepturi reale funciare accesorii – sunt acele drepturi ca se constituie pentru a insoti si garanta alte drepturi.

  In sens obiectiv, dreptul de proprietate funciara este o institutie de drept civil ale carei norme de

  drept reglementeaza statica raporturilor de proprietate funciara ca stare de aparenta a loturilor de

  teren.

  In sens subiectiv dreptul de proprietate funciara reprezinta o posibilitate juridica oferita

  proprietarului in vederea posesiei, folosintei si dispunerii de terenul ce-I apartine, cu putere proprie

  in interes propriu prin actiuni care nu contravin legii si nu lezeaza interesele legitime ale altor

  persoane

  Obiectul dreptului de proprietate funciara reprezinta suprafata de teren determinata sau

  determinabila destinata nevoilor prestabilite care apartine unui subiect de drept concret.

  Conform reglementarilor nationale exista urmatoarele categorii de terenuri obiect ale dreptului de

  proprietate funciar:

  - Terenurile agricole - Terenurile din intravilanul si extravilanul localitatilor - Terenuri industriale destinte transporturilor si telecomunicatiilor - Terenuri destinate necesitatilor de aparare a tarii si ale trupelor de grenicieri - Terenuri destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sanatatii si activitatilor recreative - Terenuri de valoare istorica si culturala - Terenurile zonelor verzi si suburbane - Terenurile fondului silvic - Terenurile fondului apelor

  Din categoria subiectilor dreptului funciar fac parte:

  - Statul - Administratia publica locala - Persoanele fizice si persoanele juridice care intrunesc conditiile stabilite de lege 1. Continutul dreptului de proprietate funciara Continutul dreptului de proprietate funciara intruchipeaza toate drepturile si obligatiile

  proprietarului funciar. Aceste drepturi si obligatii se impart in:

  - Drepturi si obligatii generale – putem aduce drept exemplu: (dreptul de gospodarire a terenului de sinestator; dreptul de a transmite terenul prin mostenire; de a-l i