4
.-; " ,/ -AN.C.E.L AGENTS. .•• N ..•• T10NALA 01 CAll,'STIU $1 I'IJIILlt:ITATt; 1"40'ILlAlt.~ A rob, #'0, t{)----;.t ~ Vh' (t.l •••.••• ~ / "iJVIa.rIH_~ A'r:t "DIRECTO ; I",'. ,.,~\l,,,'-1 \i1'~-E; l(:tf::,V 'c.\-'. .~_ ~. '{-of. Nr. \ q I~ Bibliografie pentru examinarea persoanelor fizice care so'ie~~'ut¥ area pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, ge - ---lei ~i cartografiei Categoria D 1. Legea cadastrului i?i a publicitalii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile i?i completarile ulterioare; 2. Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recep\ie ~i inscriere in evidentele de cadastru ~i carte funciara, cu modificarile i?icompletarile ulterioare; 3. Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoai?terea autorizarii persoanelor fizice i?ijuridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spaliului Economic European in vederea realizarii i?i verificarii lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, al geodeziei i?ial cartografiei pe teritoriul Romaniei; 4. Ordinul nr. 1/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Specificaliilor tehnice pentru lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru i?i carte funciara, conlin ute in documentaliile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru; 5. Ordinul nr. 39/2009 al ministrului administraliei i?i internelor privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenlia Nalionala de Cadastru i?i Publicitate Imobiliara i?i unitalile sale subordonate i?i a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei i?i cartografiei, cu modificarile i?i completarile ulterioare; 6. Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor i?i dezvoltarii rurale i?i ministrului administratiei i?i internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conlinutul documentaliilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol; 7. Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificarile i?icompletarile ulterioare; 8. Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan i?i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce delin in administrare terenuri proprietate publica i?i privata a statului cu destinalie agricola i?i infiinlarea Agenliei Domeniilor Statu lui, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 9. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 10. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara reaiizarii unor obiective de interes nalional, judelean i?i local, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 11. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i?i urbanismul, cu modificarile i?i completarile ulterioare; ANCPI/Slr. Splaiullndependenlei, Nr, 202 A, Elaj 1, Sector 6, Cod po~lal 060022, Bucure~li, RoMANIA Telefon: (+4021) 317 73 39: Fax; (+4021) 316 52 24: e-mail: office@ancpLro; www.ancpi.ro Certificat SR EN ISO 9001 :2008 Nr.27921/09/R

Bibliografie_si_tematica_D.pdf - AN.C.Eancpi.ro/files/Autorizati/bibliografie_si_tematica_cat_D.pdf · 15.Raspunderea juridica !?isanclionarea persoanelor fizice !?ijuridice autorizate;

Embed Size (px)

Citation preview

.-;",/-AN.C.E.L

AGENTS. .•• N ..••T10NALA01 CAll,'STIU $1I'IJIILlt:ITATt; 1"40'ILlAlt.~

A rob,#'0,t{)----;.t ~Vh' (t.l •••.•••~

/ "iJVIa.rIH_~ A'r:t"DIRECTO ;I",'. ,.,~\l,,,'-1\i1'~-E; l(:tf::,V'c.\-'. .~_~. '{-of. Nr. \ q I~

Bibliografie pentru examinarea persoanelor fizice care so'ie~~'ut¥ area pentrurealizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, ge - ---lei ~i cartografiei

Categoria D

1. Legea cadastrului i?i a publicitalii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile i?icompletarile ulterioare;2. Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea

Regulamentului de avizare, recep\ie ~i inscriere in evidentele de cadastru ~i carte funciara,cu modificarile i?icompletarile ulterioare;3. Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea

Regulamentului privind autorizarea sau recunoai?terea autorizarii persoanelor fizice i?ijuridiceromane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartineSpaliului Economic European in vederea realizarii i?i verificarii lucrarilor de specialitate indomeniile cadastrului, al geodeziei i?ial cartografiei pe teritoriul Romaniei;4. Ordinul nr. 1/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Specificaliilor

tehnice pentru lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastrui?i carte funciara, conlin ute in documentaliile de atribuire a contractelor pentru lucrari decadastru;5. Ordinul nr. 39/2009 al ministrului administraliei i?i internelor privind aprobarea tarifelor

pentru serviciile furnizate de Agenlia Nalionala de Cadastru i?i Publicitate Imobiliara i?iunitalile sale subordonate i?ia taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucraride specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei i?i cartografiei, cu modificarile i?icompletarile ulterioare;6. Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor i?i dezvoltarii rurale i?i ministrului

administratiei i?i internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privindconlinutul documentaliilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;7. Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor

tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificarile i?icompletarile ulterioare;8. Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii

terenurilor agricole situate in extravilan i?i de modificare a Legii nr. 268/2001 privindprivatizarea societatilor comerciale ce delin in administrare terenuri proprietate publica i?iprivata a statului cu destinalie agricola i?i infiinlarea Agenliei Domeniilor Statu lui, cumodificarile ~i completarile ulterioare;9. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in

natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimuluicomunist in Romania, cu modificarile ~i completarile ulterioare;10. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara

reaiizarii unor obiective de interes nalional, judelean i?i local, republicata, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;11. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i?i urbanismul, cu modificarile i?i

completarile ulterioare;

ANCPI/Slr. Splaiullndependenlei, Nr, 202 A, Elaj 1, Sector 6, Cod po~lal 060022, Bucure~li, RoMANIATelefon: (+4021) 317 73 39: Fax; (+4021) 316 52 24: e-mail: office@ancpLro; www.ancpi.ro

Certificat SR EN ISO 9001 :2008Nr.27921/09/R

-If~-AN.C.E.LAGENTIA SATIONAI..\II! CADAStl.tl $1rl'III,ICITAY[ l"'lllllll.lARA

12. Legea nr. 114/1996, legea locuintei, republicata, cu modificarile ~i comp\etarileulterioare;13. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,

cu modificarile ~i completarile ulterioare;14. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile ~i completarile

ulterioare;15. Hotararea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, aimobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile~i completarile ulterioare;16. Hotararea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea ~i functionarea asociatiilor de proprietari;17. Hotararea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de

constituire, atributiile ~i functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietateprivata asupra terenurilor, a modelului ~i modului de atribuire a titlurilor de proprietate,precum ~i punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare;18. Cadastru, Gheorghe Badea, Editura Conspress, Bucure~ti, 2013;19. Sisteme de pozitionare globala, Johan Neuner, Editura Matrix Rom, Bucure~ti, 2000;20. Fotogrammetrie, losif Vorovencii, Editura Matrix Rom, Bucure~ti, 2010.21. Masuratori terestre - Fundamente, vol. I, modulul C - Topografie, Editura Matrix Rom,

Bucure~ti, 2002;22. Masuratori terestre - Fundamente, vol. al II-lea, modulul E - Cadastru, Editura Matrix

Rom, Bucuresti, 2002;23. Masuratori terestre - Fundamente, vol. al II-lea, modulul E - Cadastru, Editura Matrix

Rom, Bucure~ti, 2002;24. Masuratori terestre - Fundamente, vol. al III-lea, modulul G - Geodezie, Editura Matrix

Rom, Bucure~ti, 2002;25. Masuratori terestre - Fundamente, vol. al III-lea, modulul H - Fotogrametrie, Editura

Matrix Rom, Bucure~ti, 2002;26. Masuratori terestre - Fundamente, vol. al III-lea, modulul I - Cartografie, Editura Matrix

Rom, Bucure~ti, 2002;27. Manualul inginerului geodez, Editura Tehnica. Bucure~ti, 1972;28. Topografie, Raluca Manea, Editura Cartea Universitara 2007;29. Topografie inginereasca, Nicolae Cristescu, Editura didactica ~i pedagogica,

Bucure~ti, 1978;30. Topografie ~i desen tehnic, Valeriu Moca, curs universitar, U$AMV la~i, Facultatea de

Agricultura, 2002;31. Topografie, cartografie, Anton Nastase, Gabriela Osaci-Costache, ed. A 2-a rev.,

Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucure~ti, 2005.

Avizat

Verificat

lntocmit

Prenumele i numeleVictor AdrianGRIGORESCU

loan Cristian BUZA:;lDana MihaelaMAZILU

Marcel GRI9PREDIRECTOR GENERAL ADJUNCT

~

1724NII/20.08.2014

Consilier gr. IA

Data

24.11,2014

Semnatura

ANCPI/Slr. Splaiullndependenlei. Nr. 202 A, Elaj 1. Sector 6. Cod po~lal 060022. 8ucure~li. ROMANIATelefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: office@ancpLro: www.ancpLro

Certlficat SR EN ISO 9001:2006Nr.27921/09/R

-If~-A..N.C.E.LAfiF.NTI. .•• NATIOSALAnEe .~ D .\ S T •. 11 $ IP1'8lICIT,\TI: '''HI.ILI'' •. '

".,-AN rob,

~_t,~r... . i'J.7. 2 ~';;);jtlls ~ ur URSU

Ig(~.D!i9T~'. ENERAL~to". ~~ &.., to Nr. 1 .q.s~ i\,.~~~~~

T . w.. . 'VI.. Wematlca ~I cermte pentru mterv . '--pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarealucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei ~i cartografiei

Categoria D

I. Tematica

1. Titlull - Regimul general al cadastrului !?ipubliciUilii imobiliare !?iTitlulill - Dispoziliitranzitorii, sancliuni!?i dispozilii finale din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarileulterioare;

2. Relelele geodezice de sprijin, de Indesire !?ide ridicare;3. Proieclia Stereografica 1970;4. Avizul de incepere a lucrarilor !?ireceplia lucrarilor de specialitate;5. Dispozilii cu privire la realizarea !?i verificarea masuratorilor GNSS statice !?i

cinematice;6. Modelul digital al terenului;7. Destinaliile!?i categoriile de folosinla ale terenurilor, destinalii1e construcliilor !?itipurile

de proprietate;8. Dispozilii privind realizarea lucrarilor sistematice de cadastru;9. Exproprierea - receplie !?iinscriere In Cartea Funciara;10.Procedura de Inscriere in evidenlele de cadastru !?icarte funciara;11.Tipuri de documentalii cadastrale !?imodul de intocmire a acestora;12.Condilii de autorizare pentru persoane fizice !?i juridice, pentru fiecare categorie,

respectiv clasa de autorizare;13.Tipuri de lucrari ce pot fi executate de catre persoanele fizice/juridice autorizate;14.Drepturile !?iobligaliile persoanelor fizice !?ijuridice autorizate;15. Raspunderea juridica !?isanclionarea persoanelor fizice !?ijuridice autorizate;16. Procedura de constituire, atribuliile !?ifunclionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului

de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului !?i modului de atribuire a titlurilor deproprietate, precum !?ipunerea In posesie a proprietarilor;

17.Procedura privind receplia planurilor parcelare !?i atribuirea numerelor cad astra Ie invederea Inscrierii in cartea funciara;

18. Documentaliile de urbanism. Certificatul de urbanism;19.Titlull- Unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate

In extravilan - din Legea nr. 17/2014, privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan !?i de modificare a Legii nr. 268/2001privind privatizarea societalilor comerciale ce delin in administrare terenuri proprietatepublica !?iprivata a statului cu destinalie agricola !?iinfiinlarea Agenliei Domeniilor Statului, cumodifici:irile !?icompletarile ulterioare;

ANCPlfStr. Splaiullndependen\ei. Nr. 202 A, Etaj 1. Sector 6. Cod po~tal 060022, Bucure~ti. ROMANIATelefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: [email protected]; www.ancDi.ro

Certificat $R EN ISO 9001 :2008Nr.27921J09/R

-:f~~"'GENTlA ""ATIONALAD£ C..\D.\51IU $1Pl'IIL!t;ITATt I\lUBILlAIA

20.Conlinutul documentaliei pentru oblinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol aterenurilor situate Tnextravilan;

21.Serviciile furnizate de Agenlia Nalionala de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ~iunitalile sale subordonate ~i tarifele aferente acestora;22.Determinarea diferenlelor de nivel Tnrelelele geodezice.

II. Cerinte pentru interviu

Prezentarea unei lucrari de specialitate din cele prevazute la categoria 0 ~i suslinereaacesteia Tncadrul interviului. Lucrarea va fi Tntocmitade solicitant Tncadrul instituliei/societaliicomerciale unde este angajat sau Tmpreuna cu 0 persoana fizica/juridica autorizata Tncategoria D.

Lucrarea va contine:

1. Piese scrise: descrierea lucrarilor topografice ~i geodezice, Tncare se vor specifica:metodele ~i aparatura folosite la masuratori, sistemul de coordonate, punctele geodezice desprijin vechi ~i noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, descrierea punctelor topograficenoi determinate Tncadrul lucrarii (puncte de Tndesireale relelei de sprijin sau ale relelei deridicare), masuratorile efectuate Tnreleaua de Tndesire~iridicare ~i pentru ridicarea detaliilortopografice prin metode clasice sau prin tehnologie GNSS, calculul suprafelelor, preciziaoblinuta;2. Piese desenate: planuri, schile ale relelelor, relevee, profile, etc., dupa caz.

Marcel GRIGORE

DIRECTOR GENER~JUNCT

/Prenumele ~inumele Func ia i eompartimenlul Nr. inre . com artiment Data Semnatura

Avizat Vielor Adrian Director DireellaGRIGORESCU Cadaslru si Geodezie

Verificat loan Crislian BUZA $ef Servieiu Geodezie 1724NII/20.08.2014

intoemil Dana Mihaela Consilier gr. IA 24.11.2014MAZILU

ANCPI/Str. Splaiullndependentei, Nr. 202 A, Elaj 1. Sector 6. Cod po~lal 060022. Bucure~li. RoMANIATelefan: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: office@ancpLro; www.ancpLro

Certifical SR EN ISO 9001:2008Nr.27921/09/R