26
AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE Etapa 1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale Hotararea nr 1553 din 18/12/2003, privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe Ordin al Ministrului Finantelor (OMF) nr 306/2002 din 26.02.2002 Monitorul Oficial nr 12 din 01.20.1995 Legea 403/2000 publicata in Monitorul Oficial nr 252 din 07.06.2000 Legea 82/1991 publicata in Monitorul Oficial nr 208 din 10.08.1994(legea contabilitatii) Legea 571/2003 din 22.12.2003 actualizata, privind Codul Fiscal publicat in Monitorul Oficial nr 927 Codul de procedura fiscala Noremele de aplicare a codului fiscal si codului de procedura fiscala OMFP 1752/2005 OMFP 1753/2004 Reglementarile contabile conforme cu directivele europene 1

Auditul Imobilizarilor Corporale

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Auditul Imobilizarilor Corporale

AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVINDIMOBILIZARILE CORPORALE

Etapa 1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale

Hotararea nr 1553 din 18/12/2003, privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Ordin al Ministrului Finantelor (OMF) nr 306/2002 din 26.02.2002

Monitorul Oficial nr 12 din 01.20.1995 Legea 403/2000 publicata in Monitorul Oficial nr 252 din

07.06.2000 Legea 82/1991 publicata in Monitorul Oficial nr 208 din

10.08.1994(legea contabilitatii) Legea 571/2003 din 22.12.2003 actualizata, privind Codul Fiscal

publicat in Monitorul Oficial nr 927 Codul de procedura fiscala Noremele de aplicare a codului fiscal si codului de procedura

fiscala OMFP 1752/2005 OMFP 1753/2004 Reglementarile contabile conforme cu directivele europene

Etapa 2. Obicteive privind auditul financiar al imobilizariloe corporale

1. Verificarea intrarilor din punct de vedere al tranzactiilor de achizitie:- facturi de achizitie- NIR-urile- Jurnal de cumparari;- Fisa mijlocului fix- Modul de calclul al amortizarii- Verificarea inregistrarilor in contabilitate a intrarilor

1

Page 2: Auditul Imobilizarilor Corporale

2. Verificarea intrarilor de imobilizari corporale din punct de vedere al productiei proprii:

- verificarea modului de determinare al costului de productieCprod = CHdir + CHind

- verificarea intocmirii documentelor de receptie (procesul verbal de receptie si procesul verbal de punere in functiune), fisa mijlocului fix, modul de calcul al amortizarii

3. Verificarea intrarilor de imobilizari prin donatie:- Certificarea clauzelor contractuale: contract de donatii- Verificarea modului de stabilire a valorii juste: verificarea

existentei raportului de evaluare, procesul verbal de punere in functiune, modul de inregistrare in contabilitate

4. Verificarea intrarilor de imobilizari corporale subventioante partial:- IAS 20 „Ajutoare si subventii guvernamentale” – prevede

doua procedee privind evidentierea subventiilor pentru investitii:

Procedeul P1 prin care se evidentiaza separat valoarea de intrare si subventiile pentru investitii

Procedeul P2 prin care se realizeaza deducerea valorii subventiei

5. Verificarea tranzactiilor privind cresterea valorilor imobilizarilor corporale prin urmatoarele modalitati:

- In raportul dintre reparatii si modernizare- In raportul dintre aprecierea valorii unei imobilizari si

procedura de reevaluare ale acesteia

6. Verificarea listei de inventariere privind imobilizarile corporale din punct de vedere al:

- Incadrarii corecte a duratelor normale de functionare- Aplicarea corecta a metodelor de amortizare pentru fiecare

imobilizare din punct de vedere al politicii contabile a intreprinderii si al amortizarii fiscale prevazute de codul fiscal

2

Page 3: Auditul Imobilizarilor Corporale

7. Verificarea intrarilor de imobilizari prin casare:- Expirarea duratei normale de functionare;- Existenta procesului verbal de casare;- Existenta valorii ramase neamortizata din punct de vedere

al trecerii acesteia pe cheltuiala.

8. Verificarea tranzactiilor privind vanzarile intreprinderii:- Documentul de vanzare (facturi, contracte);- Respectarea conditiei ca pretul de vanzare fara TVA sa fie

cel putin egal cu valoarea ramasa neamortizata

9. Verificarea iesirilor sub forma donatiilor:- Contractul de donatie;- Procesul verbal de scoatere din functiune;- Constituirea valorii ramase neamortizata ca nededectibila

fiscal

10. Verificarea iesirilor de imobilizari corporale prin calamitati naturale si minusuri de inventar

11. Verificarea gradului de utilizare a imobilizarilor corporale pentru a determina deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea.

12. Verificarea trecerii pe cheltuieli a unor elemente ce ar fi trebuit capitalizate

Etapa 3. Sistemul de documente primare si circuitul lor informational

Documente de verificat: Factura Bonul de consum Nota de intrare receptie marfa Nota de constatare receptie diferente Registrul mijloace fixe Fisele de magazie Aviz de expeditie

3

Page 4: Auditul Imobilizarilor Corporale

Proces verbal de punere in functiune Proces verbal de scoatere din functiune Jurnalul de vanzari Jurnalul de cumparari

Etapa 4. Monografie contabila privind imobilizarile corporale

1. Societatea SC ALFICOM INVEST S.R.L. a achizitionat un utilaj in urmatoarele conditii:

- pret negociat cu furnizorii 100.000 u.m.- cheltuieli cu transportul si instalarea 10.000 u.m.- TVA 19%

Cost utilaj = 100.000 u.m. + 10.000 u.m. = 110.000 u.m.

% = 404 130.900 213 110.000 4426 20.900

Facturi vanzari Proces verbal scoatere din functiune

Jurnal de vanzari

Facturi cumparariNota de Intrare

Receptie

Proces verbal punere in functiune

4

Jurnal de cumparari

Page 5: Auditul Imobilizarilor Corporale

2. Societatea SC ALFICOM INVEST S.R.L. achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 400.000 lei, TVA 19%, durata normala de functionare este de 5 ani, metoda de amortizare folosita este cea liniara.

a) achizitia utilajului% = 404 476.000

213 400.0004426 76.000

b) inregistrarea amortizarii

Amortizarea anuala = 400.000 = 80.0005

6811 = 2813 80.000

c) contabilizarea casarii utilajului la expirarea duratei normale de functionare2813 = 213 400.000

3. In februarie 2008 firma a început contrucţia unei magazii pentru depozitarea obiectelor de inventar, construcţie făcută din resurse proprii.

Costul de producţie calculat se prezintă astfel:

cheltuieli directe : 80000 lei

- cheltuieli cu materiile prime 35000 lei

- cheltuieli cu salariile directe 30000 lei

- cheltuieli cu protecţia socială aferente salariilor directe 15000 lei

cheltuieli indirecte de producţie repartizate raţional 20000 lei

total cost produse 100000 lei

5

Page 6: Auditul Imobilizarilor Corporale

Înregistrarea se face pe baza de proces verbal de punere în funcţiune

care a fost întocmit in iunie 2008

212 = 722 100.000 lei

4. SC ALFICOM INVEST SRL a achiziţionat în luna ianuarie 2007 o

cladire si un echipamnet tehnologic, care au fost înregistrate în

contabilitate în categoria imobilizărilor corporale. Cladirea are

valoarea de intare (costul de achiziţie) 360000 lei şi durata de utilizare

economică de 30 ani, iar echipamentul tehnologic valoarea de intrare

de 20040 lei şi durata de utilizare de 10 ani.

% = 404 428400 lei

212 360000 lei

4426 68400 lei

% = 404 23847,60 lei

2131 20040 lei

4426 3807,60 lei

Pentru determinarea amortizării contabile, societatea utilizează

metoda liniară. Se amortizează clădirea şi echipamentul tehnologic

achiziţionat în 2007

pentru clădire :

- amortizare anuală = 12000 lei (360000 lei/30 ani)

- amortizare lunară = 1000 lei (360000 lei/30 ani/12 luni)

pentru echipamentul tehnologic:

- amortizare anuală = 2004 lei (20040 lei/10 ani)

- amortizare lunară = 167 lei (20040 lei/10 ani/ 12 luni)

6

Page 7: Auditul Imobilizarilor Corporale

Amortizarea clădiri:

6811 = 2812 1000 lei

Amortizarea echipamentelor tehnologice:

6811 = 2813 167 lei

5. La data de 01 iunie 2008, societatea vinde activele, în urmatoarele

condiţii:

- clădirea, la preţul de vânzare de 450000 lei

- echipamentul technologic, la preţul de 16000 lei

Înregistrarea vânzării cladirii:

461 = % 535500 lei

7583 450000 lei

4427 85500 lei

o Scoaterea din evidenţă a imobilului vândut:

% = 212 400000 lei

2812 5950 lei

6583 394050 lei

o Înregistrarea vânzării echipamentului tehnologic:

461 = % 19040 lei

7583 16000 lei

4427 3040 lei

o Scoaterea din evidenţă a activului vândut:

% = 2131 20040 lei

2813 4843 lei

7

Page 8: Auditul Imobilizarilor Corporale

6583 15197 lei

6. SC ALFICOM INVEST S.R.L. deţine un utilaj în valoare de 250.000

lei - valoare de intrare. La 31.12. 2007 societatea hotărăşte casarea

utilajului. În procesul de casare s-au efectuat o serie de cheltuieli,

respectiv: cheltuieli cu materialele consumabile 2.000 lei, cheltuieli cu

salariile 10.000 lei, contribuţia la asigurarile sociale 1.860 lei.

602 = 302 2000 lei

641 = 421 10000 lei

645 = 431 1860 lei

7. Se inregistreaza un aport in natura ( utilaj subscris la întreprinderea SC

MOARA VASLUI SRL.) valoarea de inventar 10000 lei, valoarea

amortizată 4300 lei, valoarea titlurilor de participare primite 6000 lei.

% = 2132 10000 lei

2813 4300 lei

261 5700 lei

Diferenţa dintre valoarea titlurilor de participare şi valoarea

amortizată a utilajului, se contabilizează (6000 – 5700 = 300)

261 = 1068 300 lei

8. Se doneaza un calculator cu valoarea contabilă de intrare de 6000 lei,

amortizat în valoare de 3000 lei.

% = 2132 6000 lei

2813 3000 lei

6712 3000 lei

8

Page 9: Auditul Imobilizarilor Corporale

9. La 31.12.2007 cu ocazia inventarului anual s-a constatat lipsa la

inventariere a unui calculator: valoarea contabilă de 5000 lei, amortizat

în valoare de 4500, vinovat se face un salariat, valoarea actuala 6000

lei, fapta e de natura penala.

Se inregistreaza scoaterea din evidenta:

% = 2132 5000 lei

2813 4500 lei

6583 500 lei

Potrivit deciziei de imputaţie se înregistrează paguba la valoarea

actuala de :

6000 lei + (6000 lei x 19%) = 7140

4282 = % 7140 lei

7583 6000 lei

4427 1140 lei

10.In luna decembrie 2007, societatea a procedat la revizia utilajelor. In

acest sens a apelat la serviciile unei firme specializate care a emis o

factura de 10000 lei + TVA.

Cazul I: Prin reparatia efectuata s-au marit performantele utilajelor

% = 404 11900

213 10000

4426 1900

9

Page 10: Auditul Imobilizarilor Corporale

Cazul II : Prin reparatie s-a vizat o simpla intretinere a utilajului

% =404 11900

611 10000

4426 1900

11.Societatea detine un teren achizitionat la un cost de achizitie de

200000. La 31.12.2006 exista indicii ca terenul a inregistrat o pierdere

de valoare si managementul a estimat valoarea de utilitate a acestuia la

170000 lei si valoarea justa minus costurile necesare vanzarii la

165000. La 31.12.2007 valoarea justa a terenului a fost estimata la

190000.

o Achizitie teren

211 = 404 200000 lei

Valoarea recuperabila 170000 lei depreciere=30000

Valoarea contabila 200000 lei

o Recunoasterea deprecierii

6813 = 2911 30000 lei

Valoarea justa = 190000 lei apreciere =20000Valoarea contabila = 170000 lei

o Inregistrare apreciere

2911 = 7813 20000 lei

10

Page 11: Auditul Imobilizarilor Corporale

12. La data de 1 iulie 2008 societatea a achizitionat o instalatie de la un furnizor extern la pret de cumparare de 10000 euro, TVA 19%. Taxa

vamala si comisionul vamal aferente acestei achizitii, achitate in vamaau fost de 10%, respectiv 5%; la data intocmirii declaratie de import un euro = 4 lei. Pentru punerea in functiune a instalatie s-a apelat la o firma specializata, costul acestei operatii a fost de 4500, TVA 19%. Managementul a estimat ca la sfarsitul duratei de utilizare vor fi necesare operatii de demontare si amenajare a spatiului in care acestea au functionat, al caror cost actualizat a fost estimat la 1500 lei.

o Achizitia instalatiei 2131 = 404 40000 (10000euro*4lei/euro)

o Inregistrarea taxei si comisionului vamalTaxa vamala = 40000*10% = 4000 Comision vamal = 40000*5% = 2000

2131 = 446 6000

o Plata taxei vamale, a comisionului vamal si a TVA-ului% = 5121 14740

446 6000 4426 8740

o Punerea in functiune% = 404 5355

2131 4500 4426 855

o Costuri de dezafectare si amenajarea spatiului2131 = 1513 1500

Valoarea de intrare a instalatiei = 40000 + 6000+4500+1500=52000 lei

11

Page 12: Auditul Imobilizarilor Corporale

13. La data de 31.12.2007 se reevaluează cladirea achizitionata mai sus de către un evaluator specializat , valoarea justă atribuită acesteia fiind de 400000 lei.

Valoarea neamortizată a clădirii la 31.12.2007 = valoarea de intrare – amortizare = 360000-12000-12000 = 336000

Înregistrarea rezultatelor reevaluării se efectuează prin metoda anulării

amortizării, astfel:

- anularea amortizării din valoarea contabilă brută a activului:

2812 = 212 24000 lei

- majorarea valorii clădirii în urma reevaluării:

212 = 105 64000 lei

Etapa 5. Riscurile de audit financiar privind imobilizarile corporale

Riscul de control Rc Riscul de nedetectare Rn Riscul inerent Ri

Riscul general de audit: Ra = Rc*Rn*Ri

1. Riscul aparitiei de greseli in completarea facturilor fiscale.2. Riscul de evaziune fiscala ca urmare a nerespectarii legislatiei

fiscale

FACTORI DE RISC ASOCIATI RISCURILOR IDENTIFICATE1. In cadrul societatii nu exista un program legislativ care sa fie

actualizat cu normele in vigoare2. Nu exista personal specializat in domeniul fiscal

S-au stabilit urmatoarele niveluri ale riscurilor, in urma procedurilor de audit

12

Page 13: Auditul Imobilizarilor Corporale

Risc inerent 36% Risc de control 48% Risc de nedetectare 10%

Risc audit general = 36%*48%*42% = 7%

Etapa 6. Procedeele si tehnicile de audit financiar contabil

Principalele procedee de audit sunt urmatoarele:a) Controlul prealabil sau studiul general prealabilb) Controlul documentar contabil – principalele tehnici:

Controlul cronologic Controlul invers cronologic Controlul sistematic Controlul reciproc Controlul incrucisat Analiza contabila Calculul sitematic

c) Controlul total si controlul prin sondajd) Controlul faptic – se realizeaza prin:

Inventariere Observare directa Analiza de laborator

e) Confirmarea externa

Controlul documentar contabil:Controlul cronologic- documentele contabile s-au supus verificarii in ordinea lor cronologica.Controlul reciproc- s-a verificat corespondenta dintre factura si nota de receptie.Controlul incrucisat- s-a verificat ca facturile emise de societate sa corespunda cu cele receptionate de clienti( s-a solicitat ajutorul clientilor firmei auditate).Controlul matematic- s-a verificat daca sumele inscrise pe documentele contabile sunt justificate.Analiza contabila- s-a verificat corectitudinea conturilor utilizate in inregistrarile contabile.

13

Page 14: Auditul Imobilizarilor Corporale

Controlul total/ prin sondaj- s-a recurs la un control prin sondaj a documentelor contabile.

Controlul fapticObservarea directa- asigurarea de existenta mijloacelor fixe inscrise in documenetele contabile, prin observarea directa de catre auditor a unora, alese prin sondaj.Inventarierea patrimoniului- s-a recurs la inventarierea patrimoniului pentru a se asigura datele inscrise in documentele contabile.Analiza de laborator- valoarea anumitor imobilizari corporale a fost supusa controlului, pentru a fi confirmata sau infirmata.

Confirmarea externa- s-a cerut confirmarea soldurilor conturilor de furnizori, respectiv clienti, clientilor si furnizorilor societatii auditate.

Etapa 7: Probele de audit financiar

Proba 1: In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat

achizitia unei imobilizari corporale conform facturii in valoare totala cu TVA de 130900 astfel:213 = 404 130900

Varianta corecta este:% = 404 130900

213 1100004426 20900

Proba 2: In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat

achizitia unei imobilizari corporale conform facturii in valoare totala cu TVA de 130900 astfel:% = 401 130900

213 110000 4426 20900 Varianta corecta este:

% = 404 130900

14

Page 15: Auditul Imobilizarilor Corporale

213 110000 4426 20900

Proba 3: In urma verificarii inregistrarii 5 s-a constatat ca societatea a inregistrat

vanzarea cladirii in valoare totala cu tva de 535500 lei461 = 7583 535500

Varianta corecta este:461 = % 535500

7583 4500004427 85500

Proba 4: In urma verificarii inregistrarii 5 s-a constatat ca societatea nu a

inregistrat dupa vanzarea cladirii si scoaterea din gestiune a acesteia Varianta corecta este:

% = 212 4000002812 59506583 394050

Proba 5: In urma verificarii inregistratii 9 s-a constatat ca societatea nu a

inregistrat in contabilitate paguba constatata cu ocazia inventarului anual

Varianta corecta este:4282 = % 7140

7583 6000 4427 1140

Proba 6: In urma verificarii inregistrarii 10, unde prin reparatie s-au marit

performantele utilajelor, s-a constatat ca s-a folosit un alt cont pentru inregistrarea TVA, altul decat cel folosit atunci cand se primeste o factura si anume 4427 in loc de 4426

Varianta corecta este:% = 404 11900

213 10000 4426 1900

Proba 7:

15

Page 16: Auditul Imobilizarilor Corporale

In urma verificarii inregistrarii 2 s-a constatat ca societatea nu a inregistrat contabilizarea casarii utilajului la expirarea duratei normale de functionare

Varianta corecta este:2813 = 213 400000

Proba 8: In urma verificarii inregistrarii 7 s-a constatat ca societatea nu a

contabilizat diferenta dintre valoarea titlurilor de participare si valoarea amortizata a utilajului

Varianta corecta este:6000 - 5700 = 300261 = 1068 300

Proba 9: In urma verificarii inregistrarii 11 s-a constatat ca la sfarsitul

anului 2006 societatea nu a inregistrat deprecierea terenului Varianta corecta este:

6813 = 2911 30000

Proba 10: In urma verificarii inregistrarii 12 s-a constatat ca nu au fost

incluse in valoarea cladirii comisionul vamal si taxa vamala astfel: valoarea de intrare = 40000+4500+1500=46000

Varianta corecta este:Taxa vamala = 40000*10% = 4000Comision vamal = 40000 * 5% = 2000Valoarea de intrare = 40000 + 6000 + 4500 + 1500 = 52000

Etapa 8. Opinia auditorului. Pragul de semnificatie

Utilizand rationamentul profesional s-a stabilit un prag de semnificatie de 3.500 lei.

Probe de audit cu prag de semnificatie important:1. Potrivit probei de audit numarul 1, datorita inregistrarii gresite a

TVA-ului s-a constatat intocmirea si inregistrarea eronata a decontului de TVA.

16

Page 17: Auditul Imobilizarilor Corporale

2. Potrivit probei de audit numarul 4, s-a constatat ca societatea detine inca cladirea ca si mijloc fix cu toate ca aceasta a fost vanduta dar nu s-a efectuat descarcarea de gestiune.

3. Conform probei de audit numarul 3, societatea a inregistrat eronat vanzarea cladirii ceea ce a dus la un venit mai mare deoarece 19% reprezenta TVA ce trebuia trecut in decontul de TVA.

Etapa 9. Intocmirea raportului de audit

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTICATRE ACTIONARII SC ALFICOM INVEST S.R.L.

Am auditat bilanţul societăţii ALFICOM INVEST SRL la data de 31 decembrie 2007, precum şi contul de profit şi pierdere, pentru anul încheiat. Responsabilitatea pentru aceste situaţii financiare revine conducerii societăţii. Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situaţii financiare în baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfăşurat în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit, precum si cu reglementarile legislative nationale. Aceste Standarde cer planificarea şi efectuarea auditului în scopul obţinerii unei certificări rezonabile, conform căreia situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce susţin sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Un audit include, de ase-menea, evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor făcute de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. Considerăm că auditul nostru constituie o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre.

În opinia noastră, situaţiile financiare nu prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a societăţii la 31 decembrie 2007 şi rezultatele din exploatare, pentru anul încheiat, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate si normele nationale.

Intrucat opinia noastra este una cu rezerve, propunem urmatoarele:

achizitionarea unui program legislativ in domeniul fiscal

cresterea nivelului de pregatire al personalului

imbunatatirea calitatii functiei de control intern

17

Page 18: Auditul Imobilizarilor Corporale

18