87
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANŢA LUCRARE DE LICENŢĂ STUDIU PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA S.C.”FOTOXPRESS”SRL Coordonator ştiinţific Absolvent

Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proiect

Citation preview

Page 1: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

UNIVERSITATEA SPIRU HARETFACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR

CONTABIL CONSTANŢA

LUCRARE DE LICENŢĂ

STUDIU PRIVIND ORGANIZAREACONTABILITĂŢII IMOBILIZĂRILOR

CORPORALE LA S.C.”FOTOXPRESS”SRL

Coordonator ştiinţific Absolvent Asistent univ. drd. …………………………. Alina Bratu

Constanţa2003

Page 2: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

C U P R I N S

Pagina

INTRODUCERE 3

Capitolul I. Organizarea contabilităţii imobilizărilor corporale 31.1. Conţinutul şi structura imobilizărilor corporale 51.2. Evaluarea imobilizărilor corporale 61.3. Documentele contabile utilizate 71.4. Obiectivele şi factorii organizării imobilizărilor 71.5. Contabilitatea operaţiilor privind terenurile 9

Funcţiunea conturilor 2111,2112 9Operaţii(înregistrări contabile terenuri propriu zise, amenajări de terenuri 10

1.5.1. Contabilitatea operaţiilor privind mijloacele fixe 11Funcţiunea conturilor 212,213,214.Înregistrări contabile.

1.5.2.. Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările 14corporale în cursFuncţiunea conturilor 231, 232Înregistrări contabile.

1.6. Amortizarea imobilizărilor corporale 161.6.1. Regimuri de amortizare 161.6.2. Contabilitatea operaţiilor privind amortizarea 18

Imobilizărilor corporaleo Prezentare conturi 281o Înregistrări contabile

1.7. Provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor corporale 19o prezentare conturio înregistrări contabile

1.8. Imobilizările corporale în viziunea standardelor internaţionale de contabilitate 19

Capitolul II. Studiu de caz privind organizarea contabilităţii imobilizărilor corporale la S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L. 24

2.1. Prezentarea societăţii 24Obiectul de activitate 24Organigrama 25Forma de contabilitate(maestru şah sau pe jurnale) 26Indicatori calculaţi pe 3 ani :2000,2001,2002 (capital, cheltuieli, `venituri, rezultate, rate) 29

2.2. Contabilitatea operaţiilor privind Imobilizările corporale laS.C. ”FOTOXPRESS” S.R.L.MANGALIA. 31

Capitolul III. Păreri personale privind imobilizările corporale. Concluzii finale 38

BIBLIOGRAFIE 46

2

Page 3: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE

Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune, şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care asigură înregistrarea cronologică şi sistematică , prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi al rezultatelor obţinute, atât pentru necesităţile firmei, cât şi în relaţiile acesteia cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice.

Contabilitatea asigură controlul operaţiilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare a datelor , precum şi exactitatea datelor furnizate.

Cu ajutorul contabilităţii se pot furniza informaţii necesare stabilirii patrimoniului naţional, precum şi întocmirii balanţelor financiare pe ansamblul economiei naţionale.

Forma de organizare a contabilităţii unei firme se diferenţiază , în principal, în raport de metoda contabilă adoptată. Cele mai marcante şi influente culturi contabile din lume sunt :cea europeana şi cea saxonă“. În raport cu cele două culturi contabile , se pot utiliza două concepte organizatorice, monist şi dualist.

Monist în cazul în care la nivelul întreprinderii se organizează un singur circuit contabil, deci o singură contabilitate, atât pentru latura internă cât şi pentru cea externă a întreprinderii. Dualist, dacă pentru cele două laturi sunt organizate , dar corelate contabilităţi separate.

Pentru contabilitatea din România operează conceptul dualist. În consecinţă, la nivelul întreprinderii se disting două secţiuni ale contabilităţii, financiară şi de gestiune sau financiară şi managerială, ori internă şi externă.

Tema aleasă pentru lucrare este “ organizarea contabilităţii imobilizările corporale Tema s-a efectuat la S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L. Mangalia

Lucrarea este structurată în trei capitole:Capitolul I tratează partea teoretică privind Organizarea contabilităţii imobilizărilor

corporale .În acest capitol am prezentat structura imobilizărilor corporale, evaluarea imobilizărilor corporale, documentele primare privind activele imobilizate corporale , obiectivele şi factorii organizării imobilizărilor corporale, contabilitatea operaţiilor privind terenurile, contabilitatea operaţiilor privind mijloacele fixe, contabilitatea operaţiilor privind imobilizările în curs, amortizarea imobilizărilor,, contabilitatea operaţiilor privind provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi I.A.S.16 imobilizările corporale în viziunea Standardelor internaţionale de contabilitate

Capitolul II tratează prezentarea societăţii , obiectul de activitate a societăţii, organigrama, forma de contabilitate a societăţii, indicatorii calculaţi pe 3 ani şi studiul de caz privind imobilizările corporale la S.C.»DACODRIN - monografia contabilă privind imobilizările corporale

Capitolul III. tratează părerile personale privind imobilizările corporale În final sunt prezentate concluziile cu privire la tema aleasă..

Am ales această temă deoarece consider următoarele: contabilitatea imobilizărilor corporale prezintă o sferă amplă de aplicabilitate, cu

diverse tipuri de cazuri Contabilitatea imobilizărilor corporale tratează gestionarea în cadrul întreprinderii a

mişcărilor de imobilizări, intrări , ieşiri, contabilitatea amortismentelor şi contabilitatea leasingurilor. Ultimele două au implicaţii financiare asupra rezultatelor finaciare a întreprinderii. De aceea , pentru asigurarea unor decizii bine orientate este necesar ca acestea să fie fundamentate pe informaţii exacte şi complete cu privire la număr şi structura , caracteristici tehnico-funcţionale, stare de tehnică şi grad de uzură, valoare de intrare, depreciere, randament tehnic şi economic.

Page 4: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII IMOBILIZĂRILORCORPORALE

1.1. Conţinutul şi structura imobilizărilor corporale.

Imobilizările sunt bunurile de folosinţa îndelungată caracterizate prin următoarele însuşiri :

- perioada lor de utilizare este , de regulă , mai mare de un an;- nu se consum si nu se înlocuiesc la prima utilizare ;- nu-şi schimba forma pe parcursul utilizarii acestora ;- nu sunt destinate comercializarii .În functie de natura lor , activele imobilizate pot fi :a) imobilizări necorporale,b) imobilizări corporale ,c) imobilizări financiared) imobilizări corporale si necorporale în curs de executie. Imobilizările corporale , denumite si imobilizări materiale sau active fixe tangibile ,

cuprind bunurile materiale de folosinţa îndelungata , care îndelinesc urmatoarele caracteristici  :

. sunt utilizate în producţia de bunuri , în prestarea de servicii sau snt închiriate terţilor ;

. au durata normala de funcţionare mai mare de un an ;

. au o valoare mai mare decât limita minima prevazută de lege ;În categoria imobilizărilor corporale se includ : terenurile , amenajarile de terenuri ,

construcţii . maşini , utilaje şi instalaţii de lucru , aparate si instalaţii de măsurare , control şi reglare , mijloace de transport , animale de munca, plantaţii, mobilier , aparatură birotică , avansuri pentru investiţii .

Imobilizările corporale denumite si fizice sau tangibile , cuprind acele bunuri materiale concrete (corporale , fizice)care participa la procesul muncii cu întreaga lor valoare de utilitate au o durata de folosinţă mai mare de un an, au o valoare de intrare în patrimoniu mai mare de 8 000 000 lei , participa la mai multe cicluri de exploatare , fără a se integra în conţinutul material al noilor bunuri obţinute si îşi transmit treptat valoarea asupra noilor produse , lucrărilor executate si serviciilor prestate , pe calea amortizării.

Imobilizările corporale în curs de execuţie sunt considerate o categorie distinctă de active imobilizate .

Terenurile sunt o categorie aparte de imobilizări corporale si cuprind : terenuri agricole si silvice , terenuri pentru construcţii , terenuri cu zăcăminte , terenuri fără construcţii.

La intrarea în patrimoniu , terenurile se înregistrează în contabilitate în funcţie de clasele de calitate (fertilitate) , suprafaţa, amplasare , la costul de achiziţie sau la valoarea de aport a învestitorilor. De regulă , terenurile nu sunt supuse amortizării.

Pentru anumite terenuri se fac cheltuieli cu amenajările, lucrările de acces , racordurile la sursele de energie. Aceste investiţii , legate de amenajarea terenurilor , lacurilor, bălţilor, se amortizează chiar dacă terenul respectiv nu este supus amortizării . Amenajările de terenuri pot fi executate în regie proprie sau de către o societate specializată.

Imobilizări corporale în curs cuprinde : imobilizări achiziţionate de la terţi si ne recepţionate , investiţiile în curs de execuţie în cadrul unităţii ,efectuate în regie proprie sau în antepriză, avansuri acordate furnizorilor pentru imobilizările corporale. Acestea sunt

Page 5: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

trecute la categoriile respective de imobilizări , numai după recepţie , darea în folosinţă sau punerea în funcţiune , după caz.

Nu sunt considerate imobilizări corporale : componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia

reparaţiilor , care au ca scop restabilirea parametrilor tehnici iniţiali ale acestora ; construcţiile si instalaţiile provizorii; animalele tinere , animalele de îngrăşat, păsările si coloniile de

albine, pădurile; echipamentul de protecţie şi de lucru , îmbrăcămintea speciala şi

accesoriile de pat , indiferent de valoarea si durata de utilizare; sculele , instrumentele şi dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitelor produse

de serie sau pe baza unor comenzi.Cheltuielile privind reparaţiile imobilizărilor corporale se include integral în cheltuielile

de exploatare fie în luna în care sau efectuat , fie în mod eşalonat pe o anumită perioadă de timp .În schimb, costul lucrărilor de modernizare , care au ca scop

creşterea performanţelor tehnice iniţiale ale imobilizărilor corporale , se adaugă la valoarea contabilă a acestora.

Cheltuielile cu amortizarea reflecta deprecierile ireversibile aferente uzurii fizice si morale ale imobilizărilor corporale .Amortizarea are atât a funcţie juridică „ de depreciere a activelor imobilizate” cât si una economică „ de eşalonare în timp a consumului imobilizărilor”.

Cheltuielile cu provizioanele reflectă deprecierile reversibile ale activelor imobilizate datorate unor factori conjucturali , precum : diminuarea preţurilor , scăderea cursului valutar, diminuarea cotaţilor la bursă a titlurilor imobilizate.

1.2 .Evaluarea imobilizărilor corporale

În funcţie de regulile generale de evaluare si de momentul evaluării , imobilizările corporale se evaluează la următoarele valori:

a) valoarea de intrare sau valoarea contabilă Se determina în funcţie de modul de dobândire : imobilizările achiziţionate cu titlu onoros se evaluează la cost de achiziţie; imobilizările obţinute din producţie proprie se evaluează la cost de producţie; imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evaluează la valoarea de

aport; imobilizările primite gratuit se evaluează la valoarea justa , care reprezintă

suma pentru care un activ ar putea fi schimbat în cadrul unei tranzacţii, cu preţul determinat în mod obiectiv.

- cost de achiziţie al unui bun este egal cu preţul de cumpărare , taxele nerecuperabile , cheltuielile de transport – aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în în starea de utilizare sau întrarea în gestiune a bunului respectiv. Reducerile comerciale si alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.

- cost de producţie al unui bun cuprinde :costul de achiziţie al materiilor prime si consumabilelor ,celelalte cheltuieli de producţie ,precum si cota cheltuielilor indirecte de producţie alocate în mod raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia. Pierderile de materiale ,manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise ,cheltuielile de depozitate , cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de d producţie ,anterior trecerii într-o faza de fabricaţie ,cheltuielile generale din administraţie care nu participa la aducerea stocurilor în forma sau locul final ,

Page 6: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

precum si costurile de desfacere reprezintă exemple de costuri care nu trebuie sa fie incluse în costul

- stocurilor , ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit. În costul unui activ cu ciclul lung de fabricaţie pot fi incluse si dobânzile plătite la creditele bancare contractate pentru achiziţia , construcţia sau producţia acestuia direct atribuite activului , până la finalizarea sa , aferente aceleiaşi perioade.

- Prin activ cu ciclul lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicita în mod necesar o perioada substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare.

b)valoarea de inventar Evaluarea imobilizărilor la inventariere se face la valoarea actuala , denumita si

valoare de inventar, care este stabilita în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia si preţul pieţei.

c)valoarea contabilă neta sau valoarea rămasă se calculează prin deducerea din valoarea

contabilă a amortizărilor si provizioanelor constituite.Amortizarea reprezintă echivalentul valoric al deprecierii ireversibile, iar

provizioanele, echivalentul valoric al deprecierilor reversibile a imobilizărilor.c) valoarea bilanţieră La închiderea exerciţiului se compara valoarea contabilă sau contabilă neta cu valoarea

actuala stabilita cu ocazia inventarierii .În urma acestei comparaţii rezulta doua situaţii:-când valoarea de inventar este mai mare decât cea contabilă neta se obţine un plus de

valoare , care potrivit principiului prudentei , nu se înregistrează în contabilitate;- când valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă netă se

obţine un minus de valoare , care se înregistrează în contabilitate astfel : sub forma unei amortizari suplimentare ,când deprecierea este

ireversibila (uzura fizica sau morala) prin constituirea sau majorarea provizioanelor ,cand deprecierea este

reversibila ( scaderea cotatiilor la bursa , diminuarea preturilor, scaderea cursului valutar )În contabilitatea curenta , imobilizările se înregistreaza la valoarea contabilă , iar în

bilanţ , la valoarea contabilă neta , adica la valoarea contabilă diminuata cu amortizarile si provizioanele cumulate din depreciere. d)valoarea reziduala reprezintă valoarea neta pe care o întreprindere estimează sa obţină prin cedarea unui activ la încheierea duratei sale de utilizare , după deducerea cheltuielilor aferente cedării. În cazul casării , valoarea reziduala reprezintă diferenţa dintre valoarea materialelor si pieselor recuperate si cheltuielilor efectuate în vederea dezmembrării. e)Reevaluarea imobilizărilor

Potrivit O.M.F.P. nr.306/2002 , reevaluarea reprezintă înlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa , care se determina pe baza unor evaluări efectuate, de regula de către evaluatori asiguraţi. În urma reevaluării imobilizărilor amortizabile , li se atribuie acestora următoarele valori :

-valoarea contabilă neta actualizata : reprezintă valoarea justa ,stabilita în urma reevaluării.

Reevaluările trebuie făcute regulat astfel încât , valoarea contabilă sa nu difere în mod semnificativ de cea care ar fi stabilita folosind valoarea justa la data bilanţului.

Activele care fac parte din aceeaşi clasa de imobilizări corporale (terenuri, clădiri, maşini şi echipamente) trebuie sa fie reevaluate simultan , pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea în situaţiile financiare anuale a unor sume care sunt o combinaţie de valori calculate la date diferite.

Page 7: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

-plusvaloarea care rezulta din compararea valorii juste cu valoarea contabilă netă este tratată ca o creştere a rezervei din reevaluare. Dacă rezultatul reevaluării reprezintă o

descreştere a valorii contabile nete, atunci aceasta se tratează ca o diminuare a rezervei din reevaluare.

1.3. Documentele contabile utilizate

Organizarea raţională a evidenţei operative şi a contabilităţii analitice a imobilizărilor corporale trebuie să fie concepută astfel încât să permită consemnarea completă şi la timp a tuturor operaţiilor privind mişcarea imobilizărilor : intrări , deprecieri , ieşiri , închirieri.

Documentele de evidenţă utilizate depind de natura acestor operaţiuni cât şi de categoria de imobilizări la care se referă

a)Documentele privind intrarea în gestiune a imobilizărilor corporale:-la cumpărare :factura fiscală, contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de recepţie.-din producţie proprie : proiecte pentru studii şi cercetări , devize pentru lucrări

executate, proces verbal de recepţie.-aport social în natură : act constitutiv, expertiză tehnică, declaraţie de subscriere,

proces verbal de recepţie.-donaţie : proces verbal de predare-primire.-plusuri la inventariere : proces verbal de inventariere.-concesionare,locaţie de gestiune,închiriere : contractul de concesiune,loca’ie de

gestiune,închiriere,caiet de sarcini al concesiunii,proces verbal de recepţie.

b)Documentele privind intrarea în gestiune a imobilizărilor corporale în curs:-producţie proprie : bon de consum,fişă limită de consum, factură fiscală, ştat de salarii,

deviz de lucrări, proces verbal privind producţia neterminată.-realizate de către terţi :

c)Documente privind ieşirea din gestiune a imobilizărilor corporale:-casarea : proces verbal de scoatere din funcţiune, proces verbal de declasare a unor

bunuri materiale.-vânzare : factura fiscală, proces verbal de predare –primire.-retrase de către asociaţi :cerere de retragere, proces verbal de predare- primire.-donaţie : proces verbal de predare-primire.-concesionare, locaţie de gestiune, închiriere : contract de concesionare, locaţie de

gestiune, închiriere.-situaţii excepţionale de calamităţi sau furt : contract de asigurare.

d)Documentele privind ieşirea din gestiune a imobilizărilor corporale în curs:-transferarea la imobilizări corporale : proces verbal de recepţie.

Documentele utilizate pentru contabilitatea analitică a imobilizărilor corporale sunt: registrul numerelor de inventar, fişă mijlocului fix, bonul de mişcare a mijloacelor fixe.

Registrul numerelor de inventar se întocmeşte într-un singur exemplar de către compartimentul financiar-contabil pentru atribuire de numere de inventar imobilizărilor

corporale intrate în patrimoniu prin achizitionare,constituire ,confectionare,transfer,donatie,cu exceptia celor luate cu chirie.

Page 8: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Numerotarea imobilizărilor în cadrul registrului se face pe grupe de mijloace fixe, în ordinea succesiva a numerelor.În acest scop fiecarei grupe i se rezerva o anumita serie de

numere ,astfel încat prima cifra ddin serie sa reprezinte grupa din care face parte mijlocul fix respectiv.

Exemplu: Pentru constructii de la seria 1000-1999 Pentru echipamente tehnologice 2000-2999

Forma tipizata se prezinta astfel :Nr.de

inventar

Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Locul unde se afla

Alte mentiuni

Fisa mijlocului fix se întocmeste într-un exemplar de catre compartimentul financiar contabil pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare ,care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse în functiune în aceeasi luna.Se completeaza pe baza documentelor privind miscarea , modernizarea sau reevaluarea mijloacelor fixe ,precum :procesul verbal de receptie ,de punere în functiune ,bon de miscare proces verbal de scoatere din functiune.Cand formularul este folosit ca fisa colectiva , mijloacele fixe se înscriu în tabelul de pe verso , fiecare pe cîte un rănd.În coloana « bucati » intrarile se înscriu în negru iar iesirele în rosu.

Forma tipizată a Fisei mijlocului fix se prezinta astfel :

Fisa mijlocului fix

Nr inventar……………………………….Nr.document provenienta………………..Valoare de inventar………………………

Grupa…………………………………Codul deClasificare…………………………….

Data darii in folosintaAnul……………………………………

Luna…………………………………….Amortizare lunara………………………..Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Accesorii

Data amortizării complete………………Anul……………………………………

Luna…………………………………….

Durata normala deFuncţionare……………………………

Cota de amortizare completa…………….

Bonul de miscare a mijloacelor fixe se întocmeste în doua exemplare de catre persoana desemnata de compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe ( administrativ , mecanoenergetic).Serveste ca :

-document justificati de predare primirea mijloacelor fixe între 2 locuri de munca ale unitatii ;

-document de însotire a mijloacelor fixe pe timpul transortului de la sectia sau unitatea predatoare la cea primitoare.

Forma tipizata se prezinta astfel :

BON DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXENumar Data eliberarii Cod predator Cod primitor

Page 9: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

document ZZiua

Luna AAnul

Subsemnatii din partea………………………….si din partea……………………..am procedatLa predarea – primirea mijloacelor fixe în baza ……………………din ………………………

CDenumirea mijlocului fix sicaracteristicile tehnice

Numarul de inventar

Buc. Valoare de inventar

Procesul verbal de receptie se imtocmeste în trei exemplare si sta la baza înregistrarii în contabilitate a intrarilor de imobilizări corporale.Se poate utiliza în urmatoarele variante :

- pentru mijloacele fixe achizitionate care nu necesita montaj si nici probe tehnologice, care se considera puse în functiune la data achizitionarii lor ;

- pentru utilaje achizitionate care necesita montaj dar nu si probe tehnologice.Aceste categorii de mijloace fixe se considara puse în functiune la data terminarii montajului lor, respectiv la data terminarii constructiei ;

- pentru utilaje si instalatii achizitionate care necesita montaj si probe tehnologice,precum si pentru constructiile care deserve procese tehnologice. Aceste categorii de mijloace fixe se considera puse în functiune la data terminarii probelor , respectiv da data terminarii constructiei.

- Procesul verbal de receptie finala.

Proces verbal de scoaterea din functiune a mijloacelor fixe declasarea unor bunuri materiale se întocmeste în doua exemplare , separat penru mijloace fixe , obiecte de inventar în folosinta si bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar, pa baza documentatiei prevazute în normele legale.

Documentul îndeplineste urmatoarele functii :- document de constatare a îndeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a

mijloacelor fixe , obiectelor de inventar si de declasare a bunurilor materiale ;- document de constatare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe ,

obiectelor de inventar si de declasare a bunurilor materiale ;- document de predare la magazie a ansamblelor,subansamblelor,pieselor si

materialelor rezultate din casarea mijloacelor fixe ,a obiectelor de inventar si din declasarea altor bunuri materiale ;

- document justificativ de înregistrare în evidenta operativa a magaziilor si în contabilitate.

1.4. Obiectivele si factorii organizării imobilizărilor corporale

Cunoscând particularităţile de comportament ale imobilizărilor în activitatea desfăşurată de societate , în procesul de formare a produselor fabricate , de constituirea şi plasare a capitalului , rezultă că deciziile luate trebuie să fie orientate pe informaţii exacte şi complete privind structura şi diferitele categorii de imobilizări , de starea tehnică şi de gradul de depreciere acestora, avantajele plasării capitalului pe termen lung în titluri de creanţe imobilizate.

Pentru satisfacerea acestei cerinţe , la organizarea contabilităţii activelor imobilizate trebuie avute în vedere următoarele obiective:

delimitarea fiecărei categorii , a fiecărui obiect de imobilizări şi determinarea valorilor , pentru a pune la dispoziţia conducerii informaţiile privind valoarea de intrare , modificările survenite în structura si deprecierea acestora.

asigurarea controlului gestionar al imobilizărilor pe toată durata existenţei sale urmărindu-se păstrarea integrităţii prin reflectarea corectă , la timp, completă a

Page 10: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

existenţei şi mişcării imobilizărilor pe categorii şi feluri , precum şi depreciere suferită.

asigurarea informaţiilor şi a metodologiei de valoare a deprecierilor în timp a imobilizărilor si a recuperării valorilor prin amortizare şi provizioane.

stabilirea aportului activelor imobilizate la venituri şi la rezultate , ca urmare a gestionării şi valorificării prin cesiune, concesiune. Pe lângă factorii generali este necesar să fie luaţi în calcul şi factorii specifici, cum ar fi :

particularităţile organizatorice ele agenţilor economici influenţează structura analitică a imobilizărilor , în special a celor corporale ,ceea ce presupune delimitarea organizatorice (filiale, secţii, fabrici) şi în cadrul acestora pe categorii de obiecte de imobilizări,

caracteristicile imobilizărilor corporale influenţează tipul de documente primare în care se consemnează operaţiile privind intrarea şi ieşirea din gestiune precum şi deprecierea valorilor,

modul de depreciere a valorii imobilizărilor influenţează sistemul de amortizare a imobilizărilor si a provizioanelor constituite în cazul deprecierilor reversibile,

poziţia activelor imobilizate existente în societate faţă de patrimoniul acesteia influenţează modul de organizare a contabilităţii prin folosirea unor conturi distincte pentru activele proprii ce fac parte din patrimoniu, iar cele provenite prin concesiune, locaţie de gestiune, închiriere se evidenţiază separat

1.5. Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările corporale

1.5.1. Contabilitatea operaţiilor privind terenurile

În contabilitatea analitică terenurile sunt evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole şi silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, trenuri cu construcţii şi altele.

Contabilitatea operaţiilor privind terenurile se realizează cu ajutorul contului 211 “Terenuri” desfăşurat pe două conturi sintetice de grupa a II-a 2111 „Terenuri” şi 2112 „Amenajări terenuri”.

Contul 2111 “TERENURI” Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor. Este un cont de activÎn debitul contului 2111 « Terenuri » se înregistrează :-valoarea terenurilor achiziţionate, a celor reprezentând aportul la capital, valoarea

terenurilor primite cu titlu gratuit şi a celor primite în regim leasing financiar (404,456,131,167);

-valoarea creşterii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)În creditul contului 2111 « Terenuri » se înregistrează :valoarea terenurilor cedate,amortizate (281,658);-valoarea terenurilor aportate , retrase(456);-valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105);-valoarea terenurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al alteisocietăţi comerciale(261,262,263).Soldul final al contului este debitor şi reprezintă valoarea terenurilor .Înregistrări contabile :1) intrări de terenuri- aportul asociaţilor 2111 = 456- achiziţionate 2111 = 404

Page 11: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

- primite cu titlu gratuit 2111 = 131- cumpărate în regim leasing financiar 2111 = 167-valoarea creşterii rezultate din reevaluarea terenuri 2111 = 1052) Ieşiri de terenuri -val. terenurilor cedate 6853 = 2111-val. terenurilor aportate, retrase 456 =

2111-val. descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor 105 = 2111-val. terenurilor care fac obiectul participăriiîn natura la capitalul altor societăţi 261 = 2111-val. terenurilor care fac obiectul participării 262 = 2111în natură la capitalul altor societăţi 263 = 2111

Contul 2112 “AMENAJĂRI TERENURI” Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amenajărilor de terenuri (racordarea lor la

sistemul cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces).Este un cont de activ În debitul contului 2112 « Amenajari terenuri » se înregistrează :-valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu

(231,722)În creditul contului 2112 « Amenajari terenuri » se înregistrează :-valoarea amenajărilor de terenuri cedate,amortizate(281,658);Soldul final al contului este debitor şi reprezintă costul efectiv al amenajărilor de

terenuri. Înregistrări contabile:1)Întrări amenajări terenuri -val. la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu 2112 = 721-val. la cost de achiziţie 2112 = 4042)Amortizarea amenajărilor de terenuri 6811 = 28113)Ieşiri amenajări terenuri:-val. amenajărilor de terenuri cedate neamortizate 6583 = 2112-val. amenajărilor de terenuri amortizate 281 = 2112

1.5.2. Contabilitatea operaţiilor privind mijloacele fixe

Contabilitatea analitică a mijloacelor fixe se ţine pe fiecare obiect de evidenţă prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile lui, destinat să îndeplinească în mod independent , în totalitatea lui o funcţie distinctă

Contabilitatea opera’iilor privind mijloacele fixe se realizează cu ajutorul conturilor : 212,213,214,

Contul 212 “CONSTRICŢII” Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor. Este un

cont de activ.În debitul contului 212 « Construcţii » se înregistrează :-valoarea constucţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu

gratuit, aport la capital, şi a celor primite în regim leasing financiar (404,231,722,131,456,167);

-valoarea creşterii rezultate din reevaluarea constructiilor(105)-valoarea amortizării investitiilor efectuate de chiriaşi la constructiile primite cu chirie şi

restituite proprietarului (281). În creditul contului 212 »Constructii » se înregistrează :

Page 12: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

-valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta (281,658);-valoarea constructiilor aportate , retrase(456);-valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105);-valoarea cladirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei

societăţi comerciale(261,262,263).-valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar(267);-valoarea constructiilor distruse de calamitati(671);Soldul final contului este debitor şi reprezintă valoarea construcţiilor existente .Înregistrări contabile :1)Intrări construcţii:-val. construcţiilor achiziţionate 212 =

404-val. construcţiilor realizate din producţie proprie 212 = 231

212 = 722-val. construcţiilor primite cu titlu gratuit 212 = 131-val. construcţiilor aport la capitalul social 212 = 456-val. construcţiilor primite in regim leasing financiar 212 = 167-val.creşterii construcţiilor din reevaluare 212 = 105-val. amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi şi restituiteproprietarului 212 = 2812)Ieşiri construcţii-val. construcţiilor cedate sau scoase din evidenta 658 = 212val. construcţiilor cedate sau scoase din evidenta 281 = 212-val. construcţiilor distruse de calamitaţi 671 = 212-val. construcţiilor aportate şi retrase 456 = 212-val. construcţiilor cedate in regim leasing financiar 267 = 212-val. construcţiilor descreşterii rezultate din reevaluare 105 = 212-val. construcţiilor care fac obiectul participării in natura la capitalul soc. al altor societăţi comerciale 261 = 212

262 = 212263 = 212

Contul 213 “INSTALAŢII TEHNICE , MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE ŞI PLANTAŢII” Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor .Este un cont de activ.

În debitul contului 213 « Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale şi plantatii » se înregistrează :

-valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantatiilor  achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capital, şi a celor primite în regim leasing financiar (404,446,231,722,131,456,167);

-valoarea creşterii rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantatiilor (105)

-valoarea amortizării investitiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantatiilor primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

În creditul contului 213 «Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale şi plantatii   » se înregistrează :

-valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantatiilor  cedate sau scoase din evidenta (281,658);

-valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantatiilor  aportate , retrase(456);

Page 13: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

-valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantatiilor  (105);

-valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantatiilor cedate in regim de leasing financiar(267);

Soldul final contului este debitor şi reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantatiilor existente .

Înregistrări contabile :1)Intrări instalaţii tehnice mijloace de transport, animale şi plantatii .-valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate; 213 = 404

213 = 446-valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport animalelor şi plantaţiilor realizate din producţie proprie; 213 = 231

213 = 722- valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport,- animalelor şi plantaţiilor primite cu titlu gratuit; 213 =

131- - valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, - animalelor şi plantaţiilor aport la capitalul social; 213 =

456-  -valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, - animalelor şi plantaţiilor primite in regim de leasing financiar; 213 =

167- -valoarea amortizării investiţiei efectuate de chiriaşi primite- cu chirie şi restituite; 213

= 2813-  -valoarea creşterii rezultate din reevaluare 213

= 1052)Ieşiri instalaţii tehnice mijloace de transport, animale şi plantaţii :-valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor cedate sau scoase din evidenta; 6583 = 213

2813 = 213-valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate retrase; 456 = 213- -valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor cedate in regim de leasing financiar ; 267 = 213- - valoarea instalaţiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor rescreşterii rezultate din reevaluare 105 = 213

Conturile sintetice de grupa II pentru “Contul 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport , animale şi plantaţii”sunt:

2131 Echipamente tehnologice(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 2132 Aparate şi instalaţii de măsurare , control şi reglare 2133 Mijloace de transport 2134 Animale şi plantaţii

Contul 214 “MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE A VALORII UMANE ŞI MATERIALE ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE 

Page 14: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existentei şi muscarii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale  .Este un cont de activ.

În debitul contului 214 «Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale» se înregistrează :

-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capital, şi a celor primite în regim leasing financiar (404,446,231,722,131,456,167);

-valoarea creşterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (105)

-valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale  primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

În creditul contului 214«Mobilier, aparatura birotica, echipamante de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale» se înregistrează :

-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale cedate sau scoase din evidenta (281,658);

-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale aportate , retrase(456);

-valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active (105);

-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale cedate in regim de leasing financiar(267);

-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale distruse de calamitaţi(671);

Soldul contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale existente .

Înregistrări contabile :1)Intrări mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane

şi materiale şi alte active corporale existente

-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporaleachiziţionate; 214 = 404-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporalerealizate în producţie proprie ; 214 = 231

214 = 722-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporaleprimite cu titlu gratuit 214 = 131-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporaleaport la capitalul social; 214 = 456-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporaleprimite in regim de leasing financiar ; 214 = 167-valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi şirestituite proprietarului 214 = 2814-valoarea creşterii rezultate din reevaluare 214 = 105

Page 15: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

2)Ieşiri mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale existente

-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporalecedate sau scoase din evidenta ; 6583 = 214

2814 = 214-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

distruse de calamitaţi; 671 = 214-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporaleaportate şi retrase ; 456 = 214-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporalecedate in regim de leasing financiar; 267 = 214-valoarea descreşterii rezultate din reevaluare. 105 = 214

1.6. Amortizarea imobilizărilor corporale1.6.1. Regimuri de amortizare

Amortizarea este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durata de viata utila

Conturile de amortizări au funcţie contabilă de pasiv .În creditul conturilor se înregistrează amortizarea transferată asupra cheltuielilor , iar în debit , amortizarea aferentă imobilizărilor vândute sau scoase din activ. Soldul creditor al conturilor reprezintă amortizarea calculată asupra activelor imobilizate. Amortizarea aferentă imobilizărilor se înregistrată distinct în contabilitate , pe categorii şi obiecte de evidenţă ale activelor imobilizate.

In România , pentru mijloacele fixe aflate in gestiunea întreprinderilor pana la data de 31.12.1994 pentru calcularea duratei de amortizare se are in vedere durata de utilizare normata rămasa.

Relaţia este:

DUR= durata normala de utilizare rămasa, in ani ;DSC= durata de serviciu consumata de la data punerii in funcţiune a mijlocului fix şi

pana la 31.12.1994, in ani;DS= durata de serviciu normata a mijlocului fix conform Legii nr.62/1968, modificata

prin Decretul nr.393/1976 , in ani;DU=durata normala de utilizare (durata de amortizare) a mijlocului fix conform”

Catalogului privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe” in ani. Aceasta prevedere se modifica ulterior prin „Normele nr.180200/24.01.1995 emise de Ministerul Finanţelor potrivit cărora începând cu 01.01.1994 ,

Durata normala de utilizare rămasa = durata normala de utilizare rămasa la 01.01.1994 minus 12 luni aferente anului 1994 plus 60 luni in conformitate cu prevederile art.17 alin.2 din Legea nr.15/1994. Pentru mijloacele fixe intrate după 31.12.1994 , duratele normale de utilizare sunt cele stabilite in catalogul mai sus menţionat.

Page 16: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Duratele normale de utilizare se extrag din “Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe”.Catalogul cuprinde duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe , care coincid cu duratele de amortizare , în ani, aferente regimului de amortizare liniar.Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în grupe, subgrupe, clase, subclase şi familii.

Duratele normale de utilizare care corespund cu duratele de amortizare sunt estimate ,nu măsurate. În funcţie de experienţa practică privind categoriile de imobilizări amortizabile Durata normală de utilizare este determinată deteriorarea fizică, uzura morală,

Faptul ca apar noi tehnologii care scurtează durata de serviciu înainte de epuizarea vieţii fizice sau modificări provenite în profilul întreprinderii.

Duratele normale de utilizare pot fi stabilite descentralizat sau centralizat în funcţie de motivaţia fiecărei întreprinderi.

„Duratele trebuie sa fie aprobate de organele fiscale Organele fiscale încearcă sa tempereze politicile întreprinderilor de stabilire a unor durate reduse de utilitate care implicit a amortizărilor duc la calcularea unui impozit pe profit mai mic.”

Forma centralizată este data prin hotărâre de guvern (care sunt revizuite la o perioadă de 5 ani)în funcţie de anumite condiţii : mediu normal, mediu agresiv, mediu neutru. Încadrarea mijloacelor fixe în una din aceste condiţii speciale se face de către comisii tehnice de specialitate şi se aprobă de consiliul de administraţie.

Un alt termen important îl prezintă valoarea luată în calcul a amortizării ,care este de regulă valoarea contabilă de intrare. bazată pe costul istoric (mai puţin valoarea reziduală).

Agenţii economici îşi amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare ;

AMORTIZAREA LINIARA se realizează prin includerea pe cheltuieli de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu duratele de utilizare ale imobilizărilor corporale .Amortizarea se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea din intrare a

imobilizărilor corporale .Cota anuala de amortizare liniara se calculează prin divizarea numărului 100 la durata normala de utilizare .In cazul construcţiilor se aplica in mod obligatoriu regimul de amortizare liniară .Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic , tradiţional , fiind cel mai simplu de utilizat, insa nu tine seama de influenta uzurii morale, care duce la înlocuirea activelor intr-un timp mai scurt.

Amortizarea anuala = Valoarea contabilă x Rata anuala a amortizării(anuitatea amortizării) de intrare (Cota medie anuala de amortizare)

In cazul in care se produc intrări şi ieşiri de active imobilizate in cursul anului, rata anuala a amortizării trebuie recalculata in funcţie de durata efectiva de folosire care este mai mica de 12 luni sau 360 zile. Acest calcul se numeşte prorata temporis a amortizării.

Prorata se poate calcula in funcţie de zile, luni şi semestru folosire.Exemplu : un mijloc fix in valoare de 900 000 lei a intrat pe data de 15 martie ,durata de

folosinţa 5 ani,

AMORTIZAREA DEGRESIVA presupune o amortizare mai accentuata a imobilizărilor corporale in primii ani de la punerea in funcţiune .Utilizarea acestui regim de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unul din coeficienţii următori:

Page 17: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

1,5 daca durata normala de utilizare a imobilizărilor corporale este intre 2 şi 5 ani inclusiv;

2 daca durata normala de utilizare a imobilizărilor corporale este intre 5 şi 10 ani , inclusiv;

2,5 daca durata normala de utilizare este mai mare de 10 aniRegimul de amortizare degresiva se poate aplica in 2 variante :

Amortizarea degresiva fără influenta uzurii morale AD1In primul an de funcţionare amortizarea se calculează aplicând cota de amortizare

degresiva la valoarea contabilă a activului. Amortizarea anuala pentru anii următori se calculează prin aplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă neta ( rămasa) pana in anul in care amortizarea anuala degresiva este egala sau mai mica decât amortizarea anuala calculata prin raportul dintre valoarea rămasa şi numărul de ani de utilizare ramai. Începând cu anul respectiv şi pana la expirarea duratei de utilizare , se trece la amortizarea liniara prin calcularea amortizării anuale raportând durata rămasa la numărul de ani de funcţionare ramaşi.

Momentul pentru trecerea de la amortizarea degresiva la amortizarea liniara ( tk) este calculat pe baza formulei :

Unde : Dn = durata normala de folosire Ra = rata amortizării degresive

Amortizarea degresiva cu influenta uzurii morale AD2 Aceasta varianta permite amortizarea valorii contabile a imobilizărilor corporale intr-o

mai mica decât durat normala de utilizare , diferenţa reprezentând influenta uzurii morale.

Aplicarea acestei variante de amortizări presupune determinarea următoarelor elemente *Durata de utilizare aferenta regimului liniar , recalculata in funcţie de cota de amortizare degresiva DUR – care se obţine prin raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresiva;*Durata de utilizare in care se realizează amortizarea integrala (DUI) se calculează ca diferenţa intre durata normala de utilizare conform Catalogului (DN) şi (DUR) din care :

-durata normala de utilizare DUN-durata de utilizare aferenta regimului liniar recalculata DUR in funcţie de rata medie anuala de amortizare degresivă:

-durata de utilizare în cadrul cărei se realizează amortizarea integrala DUIDUI = DUN-DURdurata de utilizare in regim de amortizare degresiva DUDDUD = DUI- DURdurata de utilizare pentru amortizarea in regim liniar DULDUL = DUI-DUD

Page 18: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

AMORTIZAREA ACCELERATA consta in includerea in primul an de funcţionare , in cheltuielile de exploatare a unei amortizări in cota de 50 % din valoarea de intrare . Amortizările anuale pentru exerciţiile următoare sunt calculate după sistemul liniar, prin diviziunea valorii ramase la numărul de ani de utilizare ramaşi.

Utilizarea regimurile de amortizare se aproba de câtre consiliul de administratei al agentului economic .

1.6.2. Contabilitatea operaţiilor privind amortizarea imobilizărilor corporale

Contabilitatea operaţiilor privind amortizarea imobilizărilor corporale se realizează cu ajutorul contului 281.

Contul 281 “AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE”  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării activelor corporale  .Este un cont de

pasiv.În creditul contului 281« Amortizarea imobilizărilor corporale » se înregistrează :-valoarea amortizării imobiliarilor corporale transferata asupra cheltuielilor (681);-valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizări corporaleprimite cu chirie şi restituite proprietarului(212,213,214)-valoarea amortizării imobilizărilor utilizate in operatii de participare , transferate

confor contractelor (458);În debitul contului 281 «Amortizarea imobilizărilor corporale» se înregistrează :-valoarea amortizării imobilizărilor corporale vandute sau scoase din

evidenta(211,212,213,214). Soldul final al contului este creditor şi reprezintă valoarea amortizării imobilizărilor

corporale existente .Conturile sintetice de gradul II pentru „Contul 281 Amortizări privind imobilizările

corporale” sunt: 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 2812 Amortizarea construcţiilor 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 2814 Amortizarea altor imobilizări corporale

1)Înregistrări contabile-valoarea amortizării imobilizărilor corporaletransferata asupra cheltuielilor 681 = 281-valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobiliz

corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului 212 = 281213 = 281214 = 281

Page 19: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

-valoarea amortizării imobilizărilor utilizate in operatii de participare , transferate confor contractelor . 458 = 281-valoarea amortizării imobilizărilor corporale 281 = 211vandute sau scoase din evidenta 281 = 212

281 = 213281 = 214

AMORTIZAREA CONTABILĂ sau economică este determinată în urma estimărilor şi calculelor rezultate din deciziile conducerii întreprinderii. Ea afectează elementele de imobilizări ale activului bilanţier , în timp ce cheltuiala corespondentă afectează contul de profit şi pierdere.

AMORTIZAREA FISCALĂ se determină în urma aplicării legii amortizării şi a normelor metodologice adiacente ei. Amortizarea fiscală nu afectează performanţa întreprinderii ci doar masa impozabilă , implicit calculul impozitului pe profit Se va vedea mai târziu că diferenţele în timp între amortizarea contabilă şi amortizarea fiscală vor genera diferenţe temporare impozabile sau deductibile

1.7. Provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor corporaleContabilitatea operaţiunilor privind provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor

corporale se realizează cu ajutorul contului 291.

Contul 291 “PROVIZIOANELE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE » 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale  .Este un cont de pasiv.

În creditul contului 291«Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale  » se înregistrează :

-sumele reprezentănd constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale constituite pe seama cheltuielilor , la închiderea exerciţiului , cu ocazia inventarierii(681).

În debitul contului 291 « Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale  Amortizarea activelor corporale » se înregistrează :

-sumele reprezentând

cdiminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale cu reluarea , prin diminuare sau anulare a provizioanelor la închiderea fiecarui exercitiu sau la iesirea din patrimoniu a imobilizărilor (781)

Soldul fînal al contului este creditor şi reprezîntă valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor existente

Conturile sintetice de gradul II pentru „Contul 291 Privizioane privind deprecierea imobilizărilor corporale” sunt :

2911 Provizioane pentru deprecierea terenurilor şi amenajarilor de terenuri 2912 Provizioane pentru deprecierea construcţiilor 2913 Provizioane pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animale

şi plantaţiilor 2914 Provizioane pentru deprecierea altor imobilizări corporale 293 Privizioane privind deprecierea imobilizărilor în curs 2931 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs

Înregistrări contabile:

Page 20: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

-valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor 6814 = 291corporale  constituite pe seama cheltuielilor , la închiderea exerciţiului , cu ocazia inventarierii.-valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale cu reluarea , prin diminuare sau anulare a provizioanelor la închiderea fiecărui exerciţiu sau la ieşirea 291 = 7814 din patrimoniu a imobilizărilor .

Contul 2931 “PROVIZIOANELE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS» 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor în curs .Este un cont de pasiv.

În creditul contului 2931«Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs» se înregistrează :

-sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor în curs constituite pe seama cheltuielilor , la închiderea exerciţiului , cu ocazia inventarierii(681).

În debitul contului 2931 «Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs Amortizarea activelor corporale» se înregistrează :

-sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor în curs cu reluarea, la închiderea fiecarui exercitiu sau la ieşirea din patrimoniu a imobilizărilor (781)

Soldul final al contului este creditor şi reprezintă valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor în curs existente .

Înregistrări contabile:

-valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor 681 = 2931în curs constituite pe seama cheltuielilor , la închiderea exerciţiului , cu ocazia inventarierii.-valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilorîn curs cu reluarea , prin diminuare sau anulare a provizioanelor la închiderea fiecărui exerciţiu sau la ieşirea 2931 = 781 din patrimoniu a imobilizărilor în curs .

1.8. Imobilizările corporale în viziunea standardelor internaţionale de contabilitate

Standardul Internaţional de Contabilitate I.A.S. 16 (REVIZUIT 1998)

1.8.1. Aria de aplicabilitate

IAS.16 trebuie aplicata în contabilitatea terenurilor şi a mijloacelor fixe ,exceptând cazul în care un alt standard prevede sau permite o abordare contabilă diferita.

Exemplu:IAS.22 Combinări de înteprinderi , permite ca terenurile şi mijloacele fixe achiziţionate

dintr-o combinare de înteprinderi sa fie evaluate iniţial la valoarea justa chiar daca acesta este superioara costului;

IAS.25 Contabilitatea investiţiilor financiare, permite tratamentul investiţiilor în bunuri IMOBILIZĂRI ca mijloace fixe , în conformitate cu IAS.16 sau ca investiţii pe termen lung în conformitate cu IAS.25.

Page 21: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Prevederile standardului nu sunt prevăzute pentru: păduri şi resurse naturale care se regenerează prin natura lor şi concesiuni miniere, prospecţiuni şi extracţii de minereu , de petrol, de gaze naturale neregenerabile în mod natural.

1.8.2. Definiţii

Imobilizările corporale sunt acele active care :a)sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; b)este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Amortizarea este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durata de viata utila

Valoarea amortizabila este costul activului sau o alta valoare subestimata costului în situaţiile financiare, din care s-a scăzut valoarea reziduala.

Durata de viata utila reprezintă :a)perioada pe parcursul căreia se estimează ca întreprinderea va utiliza activul supus amortizării b)numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează ca vor fi obţinute de întreprindere prin folosirea activului respectiv.

Costul reprezintă suma plătita în numerar sau echivalente de numerar , ori valoarea justa a altor contraprestaţii efectuate pentru achiziţionarea unui activ, la data achiziţiei sau construcţiei acestuia.

Valoarea reziduala reprezintă valoarea neta pe care o întreprindere estimează ca o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viata utila a acestuia , după deducerea prealabila a costurilor de cedare estimate.

Valoarea justa obiectiv reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între doua pârti aflate în cunoştinţa de cauza , în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat

Pierderea din depreciere reprezintă diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea recuperabila.

Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este recunoscut în bilanţ după scăderea amortizării cumulate pana la acea data, precum şi a pierderilor cumulate din depreciere.

1.8.3 .Recunoaşterea terenurilor şi a mijloacelor fixe

Terenurile şi mijloacele fixe sunt recunoscute atunci când îndeplinesc următoarele condiţii:

este posibila generarea de beneficii economice viitoare către întreprindere , aferente activului respectiv;

costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

1. O întreprindere demonstrează ca un element satisface primul criteriu de recunoaştere activ stabilind gradul beneficiilor viitoare pa baza evidentei disponibile la momentul recunoaşterii iniţiale. Ca urmare a recunoaşterii , întreprinderea trebuie sa preia atât beneficiile cat şi riscurile aferente activului.

2. Al doilea criteriu de recunoaştere , evaluarea credibila a costului activului este satisfăcut deoarece la cumpărarea activului costul de achiziţie sau cheltuielile ocazionale de achiziţie sunt identificate în mod cert. În cazul unui mijloc fix obţinut în regie proprie , măsurarea obiective a costului poate fi obţinuta luând în considerare tranzacţiile efectuate cu treti pentru achiziţionarea de materiale , forţa de munca şi alte intrări efectuate în procesul de producţie.

Page 22: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

1.8.4. Măsurarea iniţiala a terenurilor şi a mijloacelor fixe

Un element al terenurilor şi al mijloacelor fixe care este recunoscut ca activ trebuie măsurat iniţial la costul sau.

Componentele costuluiCostul unui element al terenurilor şi al mijloacelor fixe este format din preţ de

cumpărare, taxe vamale, alte taxe nerecuperabile, precum şi toate celelalte cheltuieli direct legate de punerea în funcţiune a activului. Toate reducerile comerciale sunt scăzute pentru a calcula preţul de cumpărare.

Costuri direct atribuite:- costul de amenajare a amplasamentului, costurile iniţiale de livrare şi manipulare, costurile de montaj, onorariile personalului de specialitate, c osturile estimate pentru demontarea şi mutarea activului, respectiv costurile de restaurarea amplasamentului, în condiţiile în care costul este recunoscut ca un provizion, conform IAS.37.” Provizioane, datorii şi active contingente”. Conform standardului , în costul iniţial al mijloacelor fixe se include costurile estimate demontarea şi mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului la sfârşitul duratei de viata a acestuia Aceste costuri se reflecta prin constituirea unui provizion corespunzător. Costul estimat al lucrărilor de demontare şi mutare va fi înregistrat în contul de profit şi pierdere de-a lungul vieţii mijlocului fix , prin includerea în cheltuiala anuala cu amortizarea.

1.8.5. Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizărilor corporale care a fost deja recunoscut trebuie adăugate valorii contabile a activului numai atunci când se estimează ca întreprinderea va obţine beneficii economice viitoare suplimentare faţă de

performantele estimate iniţial ca fiind corespunzătoare. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie recunoscute drept cheltuieli în perioada în care au fost suportate

1.8.6. Evaluarea ulterioara a recunoaşterii iniţiale tratamentul contabil de baza

Ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ , o imobilizare corporala trebuie înregistrata la cost , mai puţin amortizarea cumulata aferenta şi orice pierderi cumulate din depreciere.

TRATAMENTUL CONTABIL ALTERNATIV PERMISUlterior recunoaşterii iniţiale ca activ , I imobilizare corporala trebuie înregistrata la

valoarea reevaluata care reprezintă valoarea justa la momentul reevaluării , mai puţin orice amortizare ulterioara cumulata aferenta şi pierderile ulterioare cumulate din depreciere. Reevaluările trebuie efectuate cu suficienta regularitate , în aşa fel încât valoarea

contabilă sa nu difere în mod semnificativ de valoarea care poate fi determinata pa baza valorii juste la data bilanţului.

1.8.7. Amortizarea

Valoarea amortizabila a unui element de imobilizări corporale trebuie alocata în mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului.

Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul în care beneficiile economice aduse de aceste active sunt consumate de câtre întreprindere. Valoarea amortizării corespunzătoare fiecărei perioade trebuie recunoscuta ca o cheltuiala , cu excepţia cazului în care ea este inclusa în valoarea contabilă a unui alt activ.

Beneficiile economice pe care un anumit activ al întreprinderii le-ar putea aduce chiar şi atunci când activul nu este utilizat.

Page 23: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Anumiţi factori cum ar fi uzura morala şi uzura fizica , pot contribui la diminuarea beneficiilor economice pe care un anumit activ al întreprinderii le-ar putea aduce chiar şi atunci când activul nu este utilizat.

Durata de viata utila a unui activ supus amortizării trebuie stabilita având în vedere următorii factori:

nivelul estimat de utilizare pe baza capacităţii de producţie sau a producţiei fizice estimate a activului;

uzura fizica estimata, care depinde de condiţiile concrete de exploatare; uzura morala apăruta ca urmare a schimburilor sau a îmbunătăţirilor aduse procesului

de producţie; şi limitele juridice privind posibilitatea folosirii activului.Durata de viata utila a activelor supuse amortizării trebuie revizuita periodic , iar cotele

de amortizare trebuie ajustate pentru perioada curenta sau pentru perioadele viitoare, daca estimările diferă semnificativ faţă de cele precedente.

Terenurile şi clădirile sunt active individuale şi sunt tratate individual din punct de vedere contabil, chiriaşi atunci când sunt achiziţionate împreuna.

Terenurile au un mod normal o durata de viata nelimitata şi nu sunt supuse amortizării.Clădirile au o durata de viata limitata şi sunt supuse amortizării .O creştere a valorii

unui teren pe care este şituata o clădire nu afectează durata de viata utila a clădiriiValoarea amortizabila a unui mijloc fix o reprezintă costul activului ( sau valoarea

reevaluata) după ce sa scăzut valoarea reziduala.

METODE DE AMORTIZARE Metoda de amortizare aleasa trebuie aplicata în mod consecvent de la o perioada la alta ,

în afara de cazul în care apare o situatei speciala care necesita schimbarea metodei. Există o serie de metode de amortizare ce pot fi utilizate pentru a aloca în mod sistematic valoarea amortizabila a unui activ de-a lungul duratei sale de viata utila.

Amortizarea corespunzătoare fiecărei perioade este recunoscuta în mod normal ca o cheltuiala În unele cazuri beneficiile economice aduse de un activ sunt consumate de

întreprindere în procesul de obţinere a altor active. În acest caz cheltuiala cu amortizarea devine o parte a costului celuilalt activ şi este inclusa în valoarea contabilă a acelui activ.

Revizuirea duratei de viata utilaDurata de viata utila a unui element de imobilizări corporale trebuie revizuita periodic şi

daca estimările sunt semnificative diferite de cele efectuate anterior, atunci cheltuiala cu amortizarea corespunzătoare perioadei curente şi perioadelor viitoare trebuie ajustata.

Daca pe parcursul duratei de viata a unui activ se constata ca aceasta nu a fost estimata corespunzător , atunci atât durata de viata utila , cat şi rata de amortizare sunt revizuite corespunzător pentru perioada curenta şi pentru perioadele următoare.

Revizuirea metodei de amortizareMetoda de amortizare aplicata trebuie revizuita periodic şi ,daca se constata o

modificare semnificativa în modelul estimat al beneficiilor economice aduse de acele active , atunci metoda trebuie schimbata pentru a reflecta aceasta modificare. Când apare necesitatea schimbării metodei este necesara şi modificarea estimărilor contabile şi , deci, cheltuiala cu amortizarea corespunzătoare perioadelor viitoare trebuie ajustata.

Recuperabilitatea valorii contabile- pierderi din deprecieri Pentru a determina daca un element al imobilizărilor corporale este depreciat trebuie

aplicat I.A.S. 36. ”Deprecierea activelor”.

1.8.8. Casarea şi cedarea

Page 24: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Un element al imobilizărilor corporale trebuie eliminat atunci când este cedat sau scos din uz şi când nici un beneficiu viitor nu este aşteptat din cedarea sau casarea acestuia.

Câştigurile sau pierderile din urma casării sau cedării sunt egale cu încasările nete estimate din cedare(mai puţin cheltuielile cu cedarea), din care se deduce valoarea neta a activului. Ele se recunosc ca venit sau cheltuiala în contul de profit şi pierdere.

1.8.9. Prezentarea informaţiilorO întreprindere trebuie sa prezinte în situaţiile financiare următoarele informaţii pentru

fiecare clasa de imobilizări corporale: bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute; metodele de amortizare ; duratele de viata utila sau ratele de amortizare folosite; valoarea contabilă bruta şi amortizarea cumulata la începutul şi la sfârşitul perioadei; reconcilierea valorii contabile la începutul şi la sfârşitul perioadei , menţionându-se:-intrările, cedările, achiziţiile din combinări de întreprinderi, creşterile sau diminuările

din reevaluare, amortizarea, diferenţele de curs valutar, alte muscari valorice.-politicile contabile privind costurile estimate de restaurare a amplasamentului

imobilizărilor corporale; existenta activelor gajate sau ipotecate; valoarea cheltuielilor cu imobilizările corporale; valoarea angajamentelor privind achiziţionarea de imobilizări corporale; daca imobilizările corporale sunt exprimate la valori reevaluate , se prezintă informaţii

despre:-baza folosita în reevaluare, data intrării în vigoare a reevaluării, cine a efectuat

reevaluarea, indicii folosiţi la determinarea costului de înlocuire ,surplusul din reevaluare.În situaţiile financiare sunt relevante şi următoarele situaţii:-valoarea mijloacelor fixe aflate temporar în conservare;-valoarea contabilă bruta a activelor integral amortizate şi care sunt încă în folosinţa;-valoarea contabilă a imobilizărilor corporale scoase din folosinţa şi care sunt ţinute cu

scopul de a fi cedat;

1.8.11. Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare aprobate prin O.M.F. nr.94/2001

O întreprindere trebuie sa prezinte : în bilanţ : valoarea neta pe grupe de imobilizări în contul de profit şi pierdere : cheltuielile privind amortizarea aferenta exerciţiului curent, ca o cheltuiala de

exploatare; ajustarea valorii imobilizărilor corporale din exerciţiul curent ,rezultate din cheltuielile

cu depreciere imobilizărilor corporale şi veniturile din provizioane pentru depreciere imobilizărilor corporale.

În situaţia modificării capitalului propriu : daca se foloseşte tratamentul alternativ permis se prezintă ca element de capital:

-surplusul din reevaluarea imobilizărilor corporale; -surplusul realizat din rezerve din reevaluare. În notele explicative „active imobilizate „prezintă valoarea bruta şi valoarea

amortizării cumulate (împreuna cu pierderile cumulate din deprecieri) la începutul şi la sfărşitul perioadei;

daca se foloseşte tratamentul alternativ permis , aceasta se menţionează în situaţia financiara denumita „Principii , politici şi metode contabile.

Page 25: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL
Page 26: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Capitolul II

STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA

S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L.

2.1. Prezentarea societarii

S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L. din localitatea Mangalia , judeţul Constanta este persoana juridica romana cu capital privat, care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.31/1990.

Forma juridica este societate cu răspundere limitata.Sediul societăţii :România, judeţul Constanta ,oraşul Mangalia ,str.30 Decembrie,

nr.20.bl.13, sc.A,ap.6. Durata de funcţionare este nelimitata.Societatea este constituita de Niţu Traian , cetăţean român cu domiciliul în oraşul

Mangalia , judeţul Constanta ,strada Şoseaua Constantei , bloc.PZ4, sc.A, et.5 , ap.18Obiectul de activitate:

Obiectul de activitateDe la înfiinţare până în prezent S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L. şi-a îndeplinit obiectul de

activitate : comerţ cu amănuntul al carilor , jurnalelor, şi articolelor de papetărie prestării servicii fotografice personalul societăţii este format din 60 angajaţi permanenţi ,care în perioada sezonului

estival de vara creste .Capitalul social , este de 100 000 lei vărsat integral la data constituirii societăţii .Capitalul social este divizat în 20 pârti sociale indivizibile fiecare în valoare de 5 000 lei

şi aparţine în întregime lui Niţu Traian în calitate de asociat unic.Conducerea şi administrarea societăţii se face de câtre Niţu Traian în calitate de

administrator.Conducătorul societăţii răspunde de efectuarea operaţiunilor economice, financiare şi

comerciale în tara şi în străinătate pe baza contractelor încheiate cu răspundere prevederilor legale în vigoare.

10. Activitatea societăţii privind :exerciţiul financiar, personalul, conturile şi evidenta activităţii economico-financiare se desfăşoară potrivit Legii 31/1990 şi a prevederilor legale în vigoare.

Înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/3282/1993.Cod unic de înregistrare : 4460869ACT ADIŢIONAL NR.169/20.01.19981. Majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 9 900 000 lei prin aport în

numerar.2. Modificarea valorii parţii sociale din 5 000 lei în 100 000 lei.3. Ca urmare a majorării capitalului social şi a modificării valorii parţii sociale ,

capitalul social al societăţii va fi de 10 000 000 lei divizat în 100 de pârti sociale, fiecare parte sociala având valoarea de 100 000 lei, toate aparţinând asociatului unic Niţu Traian.

4. Schimbarea sediului S.C. ”INTERMEDAN„ S.R.L. din Mangalia str.30 Decembrie , nr.20 , bl.13 , sc.A , apt.6 , judeţul Constanta , în Mangalia str.Stefan cel Mare,nr.2, bl.A.apt.1 , judeţul Constanta

ACT ADIŢIONAL NR.362/20.01.2000.

Page 27: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Schimbare denumire societate din S.C.”INTERMEDAN”S.R.L. în S.C.”FOTOXPRESS” S.R.L.

ACT ADIŢIONAL NR.3297/06.08.20011. Cooptarea in calitatea de asociat a domnului Naghi Iliuţă cetăţean român.2. Cesionarea de câtre asociatul Niţu Traian către asociatul nou cooptat Naghi Iliuţă a

unui număr de 30 pârti sociale in valoare totala de 3 000 000 lei.Ca urmare a cooptării şi cesionarii capitalul social în valoare totala de 10 000 000 lei ,

constituit în întregime prin aport în numerar , împărţit în 100 pârti sociale în valoare de 100 000 lei fiecare , va aparţine astfel:Niţu Traian 70 pârti sociale x 100 000 lei = 7 000 000 leiNaghi Iliuţă 30 pârti sociale x 100 000 lei = 3 000 000 lei.3. Majorarea , diminuarea şi cesionarea capitalului social al societăţii se va face numai

cu unanimitate de voturi a celor doi asociaţi.

Structura organizatorică a societăţii

S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L. are o organizare complexa , cu un grad ridicat de integrare de la producţia foto, prestări servicii foto ,comercializare produse foto pana la comercializare cârti , jurnale şi articole papetărie.

Structura organigramei este clasică, ierarhică.S.C.”FOTOXPRESS”S.R.L. îşi desfăşoară activitatea de producţie , prestării servicii

foto şi comercializare produse foto prin 5 magazine foto iar activitatea de difuzare presa , cârti, produse de papetărie prin 13 chioşcuri difuzare presa. În perioada sezonului estival societatea îşi deschide 15 puncte de lucru in staţiunile de pe Litoralul Romanesc

Societatea are 60 angajaţi permanenţi iar în perioada sezonului de vara se suplimentează numărul de angajaţi cu 15 angajaţi cu contract de munca pe perioada determinata.

O R G A N I G R A M Ă

Forma de contabilitate

MANAGER GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR TEHNIC

CONTABIL SEF

SEF APROVIZIONARE

SEF MAGAZIN

8 Ope

rat

ori

foto

B

UC

UR

ES

TI

4 GE

ST

ION

AR

I F

OT

O

MA

NG

AL

IA

12

GE

ST

ION

AR

I P

RE

SA

S

EZ

ON

IE

RI

2 CO

NTA

BI

LI

10 G

ES

TIO

NA

RI

PR

ES

A

PE

RA

NE

NT

I

6 G

ES

TIO

NA

RI

FO

TO

B

UC

UR

ES

TI

RO

MA

NA

12 G

esti

onar

i fot

o

BU

CU

RE

ST

UN

IRII

3 G

esti

onar

i fot

o S

INA

IA

4 S

OF

ER

I S

I 3

DE

LE

GA

TI

PR

ES

A

1 O

pera

tori

fot

o S

INA

IA

2 O

para

tori

fot

o M

AN

GA

LIA

Page 28: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Forma de înregistrare contabilă poate fi definită ca ansamblul mijloacelor de lucru existente şi a modalităţilor de utilizare a acestora folosite în contabilitatea curenta a agenţilor economici.

Ea asigura înregistrarea documentelor justificative în ordine cronologica ( în ordinea documentelor sau a numărului de ordine al acestora) şi sistematică (după natura şi felul lor)privitoare la toate operaţiile economice ale unităţilor.

O forma de înregistrare contabilă presupune îmbinarea următoarelor elemente : formularistica de lucru utilizată; modul de complectare a formularisticii de lucru; tehnica de calcul utilizată.Formele de înregistrare contabilă sunt: forma de înregistrare contabilă „maestru – şah”; forma de înregistrare contabilă „pe jurnale”; forma de înregistrare contabilă adaptate la echipamente moderne de prelucrare a

datelor.a şi componenta a sistemului informaţional dintr-o unitate patrimoniala , forma de

contabilitate utilizată cuprinde subsistemul ce acoperă fluxul : documente ---->fişiere------> rapoarte de sinteza care sistematic

Organizarea contabilităţii S.C.” FOTOXPRESS ” S.R.L. se efectuează cu metoda maestru şah.

Forma de înregistrare „maestru-şah” este cel mai des aplicata ,fiind considerata ca o forma de înregistrare simplă, uşor accesibilă lucrătorilor contabili. Are o productivitate a muncii redusă, deoarece se bazează pe înregistrarea bilaterala în conturi a operaţiilor economice , respectiv atât în debitul cât şi în creditul conturilor, fiecare având şi conturi corespondente.

Formularistica de lucru utilizată este formată din : -note de contabilitate, jurnal de înregistrare, registrul jurnal- serveşte pentru înregistrarea cronologică a operaţiilor economico-

financiare şi stabilirea rulajului lunar al acestora, proba în litigii. Înregistrările operaţiilor patrimoniale în registrul-jurnal cuprind elemente cu privire la : felul, numărul şi data documentului justificativ, sumele partale şi totale, explicaţiile şi conturile debitoare şi creditoare corespunzătoare operaţiilor efectuate.

Registrul – jurnal general se numerotează şi şnuruieşte. Acest registru se parafează de către organele în drept , la începerea activităţii , la încetarea activităţii unităţii, precum şi ori de câte ori este cazul. Nu circulă , fiind document de înregistrare contabilă .Se arhivează de unitate , care este obligata sa-l păstreze cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

Nr.Crt.

Data înregistrării

Document(fel, nr.data)

Explicaţii

Simbol conturi Sume

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1 05.05.03 Factura 125478 Cumpărare mărfuri 371 401 6000000 60000002 05.05.03 Factura 125478 Cumpărare mărfuri 4426 401 1140000 11400003 10.05.03 Monetar 478 Vânzare mărfuri 5311 707 5000000 50000004 10.05.03 Monetar 478 Vânzare mărfuri 5311 4427 950000 9500005 24.05.03 Ordin plata 13 Plata furnizori 401 5121 7140000 71400006 31.05.03 Rulajul lunii mai 20230000 20230000

-fise sintetice şah cu conturi corespondente se conduce atât pentru debitul cat şi pentru creditul fiecărui cont sintetic, în corespondenta cu celelalte conturi;

REGISTRUL CARTEA MARELunile CONTUL……………………………………………………………….

Page 29: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARETotalRulajdebitor

TotalRulajcredit

SOLD

Cont.…..jurnal

Cont.…jurnal

Cont.…jurnal

Cont.…jurnal

Cont.…jurnal

Cont.…jurnal

Cont.… Cont.…

jurnal

La 1 ianuarie(anul)……………

debitor

creditor

IanuarieFebruarieMartieTotal trim. I

REGISTRU CARTEA MARE ( ŞAH)

CARTEA MARE (ŞAH)Denumirea

contului ..........................................................................................

Simbolcont

Debit Pagina

Nr. Din Registrul-jurnal

Data operaţiei

Suma CONTURI CORESPONDENTE

fişe de cont analitic sunt registrele de contabilitate analitica pentru valori materiale şi operaţii diverse;

-balanţa de verificare se întocmeşte lunar , pe baza fiselor sintetice şah , unde se stabilesc soldurile şi rulajele lunare şi cumulate de la începutul anului , pentru fiecare cont sintetic în parte;

bilanţul contabil serveşte ca document de sinteza al situaţiei patrimoniale prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii patrimoniale la încheierea exerciţiului , precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.

Bilanţul contabil se compune din: bilanţ, contul de profit şi pierdere, anexa. Este însoţit de raportul de gestiune.

registrul inventar serveşte pentru gruparea şi înregistrarea anuala a rezultatelor inventarierii patrimoniului , proba în litigiu. Este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele patrimoniale de activ şi pasiv , grupate în funcţie de natura lor , conform posturilor din bilanţul contabil , inventariate potrivit normelor legale Elementele patrimoniale înscrise în registrul- inventar al la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica conţinutul fiecărui post din bilanţ. Se întocmeşte într-un singur exemplar , la sfârşitul anului, fără ştersături şi fără spatii libere. Registru-inventar are următoare structura:

numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate în registru, cronologic, de la deschiderea acestuia pana la epuizarea filelor sau încetarea activităţii;

obiectul inventarierii , respectiv a conturilor de valori materiale pe gestiuni, a conturilor privind debitorii, creditorii, provizioanelor;

valoarea din contabilitate privind conturile supuse inventarierii; valoarea de inventar a elementelor patrimoniale stabilită de membrii comisiei de

inventariere şi a proceselor verbale de inventariere; diferentele din evaluarea de înregistrat , calculate ca diferenţa între valoarea contabilă

şi valoarea de inventar; cauzele diferenţelor: deprecieri, dezasortări, schimbării structurii producţiei. Registrul-

inventar se numerotează şi şnuruieşte. Se parafează de către organul fiscal teritorial la

Page 30: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

începerea activităţii . la încetarea activităţii unităţii, precum şi în cazul epuizării filelor din acesta şi deschiderii unui registru nou.

Nr.Crt.

Recapitulaţia elementelor inventariate

Valoareacontabilă

Valoarea de inventar Diferenţa din evaluare ( de înregistrat)

Valoarea Cauzele diferente1 2 3 4 5 61 Construcţii 60 000 000 38 000 000 22000000 Amortizare2 Disponibil bancar 11 200 000 11 200 0003 Capital social 40 000 000 40 000 0004 Rezerve 8 000 000 8 000 000

TOTAL 119 200 000 97 200 000

Înainte de a fi înregistrate , documentele justificative sunt supuse prelucrării contabile , respectiv:

sortarea pe feluri de operaţii; verificarea acestora ca forma şi fond;evaluarea operaţiilor şi verificare aritmetica. Daca pentru acelaşi gen de operaţii exista

mai multe documente justificative , acestea se totalizează zilnic sau la perioade scurte cu ajutorul formularului document cumulativ.

Schema ciclului de prelucrare a datelor în cadrul formei de contabilitate „ maestru şah”

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

CONTURILORPRCEDENTABALANTA

ÎNREGISTRARECRONOLOGICĂ

REGISTRU JURNAL

CENTRALIZARE

REGISTRUL JURNALGENERAL

SE CONFRUNTĂ

BILANŢ CONTABIL

ÎNREGISTRARESISTEMATICĂ

SE CENTRALIZEAZĂJURNALELE

FIŞA TEHNICĂ ŞAH

GRUPARE SOLDURIŞI RULAJE

SE CENTRALIZEAZĂSOLDURI ŞI RULAJE

GRUPAREA UNOR SOLDURI ŞI RULAJE

ÎNREGISTRARESISTEMATICA

FIŞE ŞI SITUAŢIIPENTRU EVIDENŢAANALITICĂ

BALANŢA CONTURILOR ANALITICE

BALANŢA CONTURILOR

SE TRANSCRIU SOLDURILE INIŢIALE

Page 31: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Indicatori ce caracterizează societatea ( 2000,2001,2002)

Indicatorii evoluţiei cheltuielilor 2000,2001 ŞI 2002.mii lei

Indicatori cheltuieli 2000 2001 2002Cheltuieli exploatare 22517864 41786817 48461788Cheltuieli financiare 61804 18078 295Cheltuieli exception. 93058 120945 1295008Cheltuieli cu totale 22672726 41925840 49757091

Cheltuielile totale 2001 au crescut faţa de cheltuielile de totale 2000 cu 19253114 mii lei.

Cheltuielile totale 2002 au crescut faţa de cheltuielile totale 2001 cu 7831251mii lei

Analiza evoluţiei cheltuielilor totale se face pentru fiecare tip de cheltuială în parte :a) cheltuielile de exploatare au crescut datorită modificării volumului produselor vândute şi a prestărilor de servicii oferite ,majorării preţurilor ,modificării cheltuielilor variabile pe unitatea de produs.b) cheltuielile cu materialele sunt influienţate de :modificarea volumului de produse vândute,majorarea preţurilor.c) cheltuielile cu salariile s-au majorat datorită influienţei majorării rezultatelor

exploatării din majorarea preţurilor de vânzare.d) Cheltuielile cu amortizarea s-au majorat datorită randamentului mijloacelor fixe ,a

modificării cotelor de amortizare pe categorii de mijloace fixe.e) Cheltuieli exceptionale au crescut datorită faptului că mijloacele fixe au fost

vândute la o valoare mică şi datorită majorărilor şi pentalităţilor plătite.f) Cheltuielile finaciare au scăzut deoarece nu s-a mai văndut presă ăn regim en gros

unde se ănregistreză sconturi şi rabat cedat acordate clientilor. INDICATORII EVOLUTIEI VENITURILOR 2000,2001 ŞI 2002.

Page 32: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

mii lei

Indicatori venituri 2000 2001 2002Veniturii exploatare 24572584 43297003 51803866Venituri financiare 2547 3191 2322Venituri exceptionale 0 142857 773109Venituri totale 24575131 43443051 52579297

Veniturile totale 2001 au crescut faţă de cheltuielile totale 2000 cu 18867920 mii lei.Veniturile totale 2002 au crescut faţă de cheltuielile totale 2001 cu.9136246 mii leiAnaliza evoluţiei veniturilor totale se face pentru fiecare tip de cheltuială în parte :a) venituri de exploatare au crescut datorită modificării volumului produselor vândute şi a prestărilor de servicii oferite ,majorării preţurilor ,modificării cheltuielilor variabile pe unitatea de produsb) veniturile exceptionale au crescut datorită faptului că mijloacele fixe au fost vândute

la o valoare mai mare.c) veniturile finaciare au crescut în perioada 2000-2001 datorită creşterii dobînzilor

bancare şi au scăzut în perioada 2001-2002 deoarece au scăzut dobînzile bancare.d)INDICATORII EVOLUTIEI REZULTATELOR 2000,2001 ŞI 2002.

Indicatori rezultate 2000 2001 2002Rezultate exploatare 2054720 1510186 3342078Rezultate financiare -59257 -14887 2027Rezultate exceptional -93058 21912 -521899Rezultate brut 1902405 1517211 2822206Impozit pe profit -418558 -383690 -975958

Rezultat net 1483847 1133521 1846248

Rezultatul 2001 a scăzut faţă de rezultatul 2000 cu 350326 mii lei.Rezultatul 2002 a crescut faţă de rezultatul 2001 cu.712727 mii lei

Rezultatul exerciţiului a crescut ca urmare a creşterii volumului vânzării de produse şi de prestări servicii oferite, creşterea preţurilor.

Page 33: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

INDICATORII EVOLUŢIEI CIFREI DE AFACERI 2000,2001 ŞI 2002mii lei

Indicatori cifra de afacerii

2000 2001 2002

Venit din vanz marfa 16389264 31805506 38113672Venit din prest.servic 8156886 11491497 13553347Total cifra de afaceri 24546150 43297003 51667019

Cifra de afaceri 2001 a crescut faţă de Cifra de afaceri 2000 cu 18750853 mii lei. Cifra de afaceri 2002 a crescut faţă de Cifra de afaceri 2001 cu.8370016mii lei Mărire cifrei de afaceri este justificată astfel:

datorită vînzării unei cantităţi mai mari de produse, şi a prestărilor de servicii oferite, datorită modificării preţurilor

INDICATORII EVOLUTIEI CAPITALULUI SOCIAL 2000,2001 ŞI 2002. mii lei

Indicatori capital soc

2000 2001 2002

Capital social 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Page 34: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Capitalul social nu a fost modificat în perioada 2000-2002.

Analiya situaţiilor financiare anuale.

a)Rata finanţării stabile a imobilizărilor

2000=

2001=

2002=

b)Gradul de autonomie al întreprinderii

2000=

2001=

2002=

Rata dependenţei financiare2000(a-b)=0,65-0,65=0

Page 35: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Reezultă o valoare mai mare decăt 1

Rata dependenţei financiare2001(a-b)=1,32-1,32=0Reezultă o valoare mai mare decăt 1

Rata dependenţei financiare2002(a-b)=3,20-1,06=2,58Reezultă o valoare mai mare decăt 1

2.1. Contabilitatea operatiunilor privind imobilizările corporale la S.C.. « Fotoxpress »S.R.L..

IANUARIE 2003

1) În luna ianuarie 2003 societatea a transpus noile conturi în Planul de Conturi conform O.M.F.P.nr.306/2002.

Anexa 2.

CONTURI NOI CONTURI VECHI211 TERENURI ŞI AMENAJARI

TERENURI 211 TERENURI

2111 TERENURI 2111 TERENURI2112 AMENAJARI TERENURI 2112 AMENAJARI TERENURI 212 CONSTRUCTII 2121 CONSTRUCTII213 INSTALATII TEHNICE,MIJLOACE

DE ANIMALE ŞI PLANTATIICONT NOU

2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ( MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALATII DE LUCRU)

2122 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ( MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALATII DE LUCRU)

2132 APARATE ŞI INSTALATII DE MASURARE CONTROL ŞI REGLARE

2123 APARATE ŞI INSTALATII DE MASURARE CONTROL ŞI REGLARE

2133 MIJLOACE DE TRANSPORT 2124 MIJLOACE DE TRANSPORT 2134 ANIMALE ŞI PLANTATII 2125 ANIMALE ŞI PLANTATII 214 MOBILIER ,APARATURA

BIROTICA ECHIPAMENT DE PROTECTIE A VALOARILOR UMANE ŞI MATERIELE ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE

2126 MOBILIER ,APARATURA BIROTICA ECHIPAMENT DE PROTECTIE A VALOARILOR UMANE ŞI MATERIELE ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE

231 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

231 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

232 AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

CONT NOU

281 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

281 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

2811 AMORTIZAREA AMENAJARILOR DE TERENURI

2810 AMORTIZAREA AMENAJARILOR DE TERENURI

2812 AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR

2811 AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR

2813 AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MIJLOACELOR DE TRANSPORT ,ANIMALELOR ŞI PLANTATIILOR

2812

2813

2814

2815

AMORTIZAREA ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AMORTIZAREA APARATE ŞI INSTALATII DE MASURARE CONTROL ŞI REGLARE AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT AMORTIZAREA ANIMALELOR ŞI PLANTATIILOR

2814 AMORTIZARE 2816 AMORTIZARE

Page 36: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

MOBILIER ,APARATURA BIROTICA ECHIPAMENT DE PROTECTIE A VALOARILOR UMANE ŞI MATERIELE ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE

MOBILIER ,APARATURA BIROTICA ECHIPAMENT DE PROTECTIE A VALOARILOR UMANE ŞI MATERIELE ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE

2) Trecerea mijloacelor fixe înregistrate cu o valoare mai mică de 8 000 000 lei la mijloace fixe de natura obiectelor de inventar. Conform Anexe

FEBRUARIE 2003

3) În data de 07.02.2003 SOCIETATEA achiziţionează un autoturism Passat 1.9 TDI 130CP/HL în baza unui CONTRACT LEASING FINANCIAR.

Pret (de achizitie) unitar 17 870 EUROPrima plata 30% 5 361 EURODurata leasingului 24 luniTaxa management 2.30% 411 EUROValoare reziduala 3 574 EURO Dobînda contract 2555,24 EURO 1 EURO = 32 490 lei valoare de achizitie = 17 870 EURO X 32 490 LEI = 581 246 100 LEI valoare dobînda contract = 2555,24 EURO X 32 490 LEI = 83 019 748 LEI total datorie = 664 265 848 LEI

durata de amortizare 6 ani

PLAN AMORTIZARE LINIARA

Anii Modul de calcul Amortizarea anuala liniara

Amortizarea cumulata

Valoarea ramasa

Mart.2003 581246100x(100 :6)%x10 :12 (10 luni)

80744771 80744771 500501329

2004 581246100x(100 :6)% 96893725 177638496 4036076042005 96893725 274532221 3067138792006 96893725 371425946 2098201542007 96893725 468319671 1129264292008 96893725 565213396 16032704Mart.2009 581246100x (100 :6)%x2 :12

(2 luni)16062704 581246100 0

fact.fisc.6924319/07.02.2003avans= 174 178 890 leiTVA.= 33 093 989 leiTaxa management = 13 353 715 leiTVA.= 2 537 206 leiTotal factura = 223 163 800 lei % = 404 PORS 223 163 800 lei167 174 178 890 lei 628.3 13 353 715 lei

Page 37: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

4426.2 35 631 195 lei primirea autoturismului 2133.PASS = 167 581 246 100 lei -dobînzi totale datorate 471 = 1687 83 019 748 lei evidentierea extrabilanţieraa autoturismului inclusiv dobînzile datorate 8036 = 664 265 848 lei achitatrea fact.fisc. 6924319/07.02.2003 404 PORS = 5121.1 223 163 800 lei

4)Societatea achizitionaaza un monitor pentru calculator conform fact.fisc. 9630542/13.02.2003

% = 401 FLAM 18 696 685 lei 2132.MO 15 711 500 lei4426.1 2 985 185 lei4426.25)Societatea scoate din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar

amortizate integrale 2808 OB = 208 OB 5 043 200 lei 2812 OB = 212 OB 38 781 244 lei 2813 OB = 2131OB 10 024 588 lei 2814 OB = 214 OB 130 468 837 lei a)evidentierea extrabilanţiera a mij.fixe de natura obiectelor de inventar 8039 = 291 670 455 leib)amortizare februarie 2003 6811 = 281 128 783 234 lei

6)Societatea a achizitionat din import un minilaborator fotola un pret de 59 000 USD.Facturarea s-a facut pe data de 25.02.2003când costul USD era de 31 270 lei-taxa vamala 10% la valoarea I vama ,comisionul vamal 0,25% şi T.V.A.19%Plata taxelor vamale şi a T.V.A. s-a efectuat prin contul bancar în doua rate egale la data

de 26.02.2003 şi la data de 28.02.2003.La data plăţii furnizorului cursul U.S.D la data de 25.02.2003 a fost de 31 450 lei iar la

data de 28.02.2003 a fost de 31 012 leia)-înregistrarea facturii pe baza declarariei vamale

valoarea facturii 59 000 USD x 31 270 lei = 1 844 930 000 lei taxa vamala 1 844 930 000 lei X 10% = 189 105 325 lei comisionul vamal 1 844 930 000 lei x 0,25 % = 4 612 325 lei 2131 ML10 = % 2 034 035 325 lei 404.AUCA 1 844 930 000 lei …………………………………..446 189 105 325 lei

T.V.A. de plata în vama (1 844 930 000 lei + 184 493 000 lei + 4 612 325 lei) = 2 034 035 325 lei x 19% = 386 466 712 lei ……4426.1 = 446 386 466 712 lei s-a platit taxa vamala , comisionul vamal şi T.V.A.cu O.P.nr.1614/25.02.2003

b)-prima plata din 26.02.2003 cand cursul U.S.D. era de 31 450 lei/1 USD conform O.P.1615/268.02.2003.29 500 U.S.D. x 31 450 lei = 927 775 000 lei29 500 U.S.D. x 31 270 lei = 922 465 000 lei(927 775 000 lei – 922 465 000 lei = 5 310 000 lei diferenta nefavorabilă)

Page 38: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

% = 5121.1 927 775 000 lei 404.AUCA 922 465 000 lei 665 5 310 000 lei

-a doua plată din 28.02.2003 când cursul U.S.D. era de 31 012 lei/1 USD conform O.P. 1620/28.02.2003.29 500 U.S.D. x 31 012 lei = 914 854 000 lei29 500 U.S.D. x 31 270 lei = 922 465 000 lei(914 854 000 lei – 922 465 000 lei = 7 611 000 lei diferenta favorabila)

404.AUCA = % 914 854 000 lei 5121.1 922 465 000 lei 765 5 310 000 lei

7) închidere conturi T.V.A. 4424 = 4426.1 422 097 907 lei 4423 = 4424 422 097 907 lei

8) închiderea conturilor de cheltuieli 121.EXPL = % 142 136 949 lei

628.3 13 353 715 lei 6811 128 783 234 lei 121.FINA 665 5 310 000 leiînchidere conturi de venituri 765 = 121.FINA 7 611 000 lei

MARTIE 2003

9)Societatea înregistrează factura fiscale nr.38008931/01.03.2003 care reprezintă prima factura de chirie contract leasing :

% = 404.PORS 23 056 580 lei capital 167 12 092 849 lei-TVA. 4426.1 2 297 641 lei dobandă 1687 5 154 960 lei asigurare 613 2 950 529 lei TVA. 4426.1 560 601 lei Includerea pe cheltuieli a dobînzii 666 = 471 5 154 960 lei diminuarea extrabilanţieră

8036 = 17 247 809 lei amortizarea lunara 6811 = 2813.PASS 8 074 477 leia) plata facturii fiscale nr.38008931/01.03.2003 în data de 11.03.2003 conform

O.P.nr.1421 404 .PORS = 5121.1 23 056 580 lei10)Societatea donnant un calculator PC INTEL P1 conform procesului verbal de

donare : % = 2132 PC2 8 388 712 lei

-val.amortizare 2813.PC2 4 425 614 lei -val.ramasa neamortizata 6582 3 963 098 lei

10)Societatea vinde INSTANT CAMERA PP-14 conform fact.fisc.0925486/15.03.2003

461.PH = % 23 800 000 lei

Page 39: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

7588 20 000 000 lei 4427.2 3 800 000 lei scoaterea din evidenta a activului % = 2132.IN 14 316 752 leival. amortizată 2813 .IN 7 397 003 lei val.ramasa neamortizata 6853 6 919 749 lei

-încasarea clientului conform O.P.2560/20.03.2003

5121.1 = 461.PH 23 800 000 lei

11) Societatea închiriaza un autoturism Dacia Papuc conform facturii fiscale 0925480/20.03.2003

411. PH = % 2 975 000 lei 706.221 500 000 lei 4427.1 475 000 lei

12)Se înregestreaza aportul la capitalul social în natura a asociatului Nitu Traian conform procesului verbal de predare – primire din data de 25.03.2003

- aport un teren de 700mp. evaluat la pretul dat de piata de 7 EURO/mp 1 EURO = 36 026 lei valoare teren = 700mp x 7 EURO = 4 900 EURO x 36 026 lei =176 527 400 lei

456 = 1011 176 527 400 lei2111 = 456 176 527 400 lei1011 = 1012 176 527 400 lei

13)Societatea înregistraza procesul verbal de casare a casarii unui MINILABORATOR la valoarea de intrare de = 97 640 000 lei ; amortizarea calculata = 51 158 244 lei ; cheltuieli de casare :- cu materiale auxiliare = 10 000 000 lei ; - cu salarii = 8 000 000 lei. în urma casarii şi a dezmembrarii minilaboratorului rezulta piese de schimb evaluate

la suma de 26 000 000 lei partea nerecuperata pe seama amortizării se include esalonat în cheltuielile cu

amortizarea pe o perioada de 12 luni.a. înregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare 6588 = % 18 000 000 lei 3021 10 000 000 lei 421 8 000 000 lei

b. materialele recuperate din dezmembrare

3024 = 7588 26 000 000 leic. scoaterea din evidenta % = 2131. ML3 7 640 000 lei2813.ML3 54 412 890 lei471 43 227 110 lei

d. amortizarea lunara a valorii ramasa neamortizatavaloarea neamortizata = 43 227 110 lei

Page 40: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

durata de amortizare 12 luni43 227 110 lei : 12 luni = 3 602 259 lei/luna timp de 12 luni6811 = 471 3 602 259 lei

15) Societatea a achizitionat o imprimanta cu plata unui avans avans furnizorului de 14 000 000 lei.Valoarea imprimantei achizitionata este de 20 000 000 lei conform

Facturii Fiscale 923+58/30.03.2003 şi T.V.A. 19%Plata furnizorului s-a facut print-un bilet la ordin acceptat de furnizor , dupa ce s-a

retinut avansul acordat. plata avansului : 409 = 5121.1 14 000 000 lei receptia imprimantei conform facturii fiscale 923647/30.03.2003-06-01 % = 401.1 23 800 000 lei 2132.IMPR 20 000 000 lei 4426.1 3 800 000 lei plata furnizorului printr-un bilet la ordin acceptat cu retinerea avansului

nr.3/20.03.2003 404.1 = % 23 800 000 lei 409 14 000 000 lei 405 9 800 000 lei plata biletului la ordin la scadenta nr.6/30.03.2003 405 = 5121.2 9 800 000 lei

14) Societatea a realizat cu ajutorul unei firme de specialitate o imprejmuire a terenului al carei cost este de 12 000 000 lei.-receptia amenjarilor de teren conform facturii nr.2987225/25.03.20032112 = 401.1 12 000 000 lei

15)Societatea a executat pe terenul existent a carei valoare este de 176 527 400 lei un drum de acces printr-o alta firma de specialitate . valoarea este de 30 000 000 lei se receptioneaza amenajarile efectuate de terti aonfurm devizului .nr.16/27.03.2003-

06-01 2112 = 404.1 30 000 000 lei s-a achitat societatea de specialitate 404.1 = 5121.1 30 000 000 lei

16)Societatea a realizat print-o firma de specialitate carosare autoutilitarei »Dacia Papuc » prin înglobarea accesoriilor achizitionate pe baza factufii fiscale nr.5678889/16.03.2003 în valoare de 3 000 000 lei plus T.V.A. 19% cumpararea accesoriilor % = 401.1 3 570 000 lei 3021 3 000 000 lei 44261 570 000 lei

-s-a achitat factura fiscala 5678889/14.03.2003 conform chit.502122/14.03.2003401.1 = 5311 3 570 000 lei se încorporeaza accesoriile la valoarea mjilocului fix (Dacia Papuc)

Page 41: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

2133.DP. = 3021 3 000 000 lei

-modernizarea mijlocului fix efectuata de societatea specializata conform deviz nr.16/29.03.2003- % = 404.1 11 900 000 lei2133.DP. 10 000 000 lei4426.1 1 900 000 lei

-achitarea furnizorului conform chit.2789113/29.03.2003-06-01401.1 = 5311 11 900 000 lei

17)casarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar gestionate extrabilanţier;scoatere lor din evidenta extrabilanţiera;

= 8039 57 454 034 lei18)Pierdere din depreciere magazin

6813 = 212 MA 25 444 354lei

19)amortizarea imobilizărilor corporale;

6811 = % 30 363 825 lei 2812 4 794 603 lei 2813 20 973 801 lei 2814 4 595 421 lei

20)închiderea conturilor de T.V.A.;

4427.1 = 4426.1 4 275 000 lei4423 = 4426.1 1 425 000 lei 21)închiderea conturilor de cheltuieli ; 121.EXPL = % 76 078 368 lei

6811 11 676 736 lei6813 25 444 354 lei6582 3 963 098 lei6583 6 919 749 lei

6588 18 000 000 lei 666 5 154 960 lei

22)închidere conturilor de venituri.% = 121.EXPL 48 500 000 lei706.221 2 500 000 lei7583 20 000 000 lei7588 26 000 000 lei

Calculul amortizării reprezintă o problemă cu implicaţii fiscale. Rezolvarea consta în modul de alegere a duratelor normale de utilizare ,a regimurilor de amortizare opozabile agenţilor economici şi a gradului de deductibilitate a amortizării la determinarea profitului impozabil

Page 42: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Daca societatea ar fi efectuat o amortizare degresiva ar fi introdus pe cheltuieli deductibile cu amortizare o valoare mai mare decit cea calculata în cazul amortizării lunare.

În cazul amortizării accelerate cheltuielile deductibile cu amortizarea ar fi şi mai mari atat faţă de cele în cazul amortizării degresive cat şi faţă de cele aferente amortizării liniare.

Parerea mea este că în cazurile calculate mai jos cheltuielile cu amortizarea ar modifica în sens negativ rezultatul contabil.

Plan amortizare degresivăCota de amortizare degresiva este 2 deoarece autoturismul are o durata normala de

utilizare cuprinsa între 5 şi 10 ani

Anii Modul de calcul Amortizarea anuala liniara

Amortizarea cumulata

Valoarea ramasa

Mart.2003 581246100x(100 :6)%x2cotax10 :12 (10 luni)

161489541 161489541 419756571

2004 419756571x(100 :6)%x2cota=33,33% 139904865 301394406 2798517062005 279851706 :50 luni x 12 67164409 368558815 2126872972006 212687297 : 38 luni x 12 67164409 435723224 1455228882007 145522888 : 26 luni x 12 67164410 502887634 783584782008 78 358 478 : 14 luni x 12 67164410 570052044 11194068Mart.2009 11194068 11194068 581246100 0

Plan amortizare accelerata

Anii Modul de calcul Amortizarea anuala liniara

Amortizarea cumulata

Valoarea ramasa

Mart.2003 581246100x50%x10 :12 242185875 242185875 3390602252004 581246100x50%x2 :12

290623050:5ani x10 :124843717548437175

290623050339060225

290623050242185875

2005 290623050 :5ani 58124610 397184835 1840612652006 290623050 :5ani 58124610 455309445 1259366552007 290623050 :5ani 58124610 513434055 678120452008 290623050 :5ani 58124610 571558665 9687435Mart.2009 9687435 581246100 0

Întocmirea unui nou plan de amortizare necesită apelul la reguli aplicabile oricărei schimbări mai mari ceea ce înseamnă ca societatea ar fi înregistrat un profit brut mai mic, adică ar fi calculat şi virat un impozit pe profit mai mic

Cele doua cazuri ar fi în avantajul firmei atât din punct de vedere fiscal cât şi din punct de verede contabil deoarece în aceste cazuri se recuperează mai repere valoarea mijloacelor fixe.

Aceste regimuri de amortizare se aplica numai în cazul în care profitabilitatea firmei permite acest lucru.

Page 43: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL
Page 44: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Capitolul III.

PĂRERI PERSONALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

Faptul că societatea a achiziţionat un mijloc fix în baza unui contract de leasing financiar este un lucru bun privind din punct de vedere a oglindirii reale a

patrimoniului.Faptul ca se înregistrează în contabilitatea imobilizărilor a valorii totale a mijlocului fix

(valoare stabilită în contractul de leasing) .Privind din punct de vedere fiscal leasingul operaţional este o alegere bună.În acest caz societatea ar înregistra pe cheltuieli redeventele şi chirii iar la valoarea

mijlocului fix ar înregistra numai valoarea reziduala înscrisa în contractul leasing în cazul în care utilizatorul optează la terminarea contractului pentru cumpararea masinii.

Parerea mea este ca acet tip de leasing avantaja societatea din punct de vedere fiscal deoarece cheltuielile cu redevenţe şi chirii ar influieţa negativ rezultatul societăţii ,rezultând un profit mai mic ce duce implicit la calcularea unui impozit pe profit mult mai mic.

Am exemplificat mai jos modul de înregistrare în contabilitatea firmei a leasingului operaţional.a) primirea autoturismului se înregistreaza în debitul contului de ordine şi evidenta(valoarea totala a ratelor leasing+ redeventa lunara)8036 = 83 019 748 leib)primirea facturii privind redeventa lunara de leasing.

% = 404.1 98 793 501612 83 019 7494426.1 15 773 752 c)diminuarea extrabilanţiera: 83 019 748 = 8036 b) înregistrarea facturilor privind rata de achitat către societatea de leasing% = 401.1 454 707 439lei612 382 107 092 lei4426.1 72 600 317 lei

c)primirea facturii de întrare în proprietate a masinii. % = 404.1 138 181 919lei 2133.PASS 116 119 260lei

22 062 659lei

Page 45: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Conform Legii 414 din 26.06.2002 utilizarea regimului de amortizare accelerata se poate face şi fără aprobarea organului teritorial al Administraţiei Financiare. Deşi aprobarea nu mai este necesara, baremul necesar pentru aprobare era de 72 puncte.

Calculul de fundamentare reprezintă comparaţia dintre anumiţi indicatori de eficienta realizaţi fără aplicarea amortizării accelerate şi după aplicarea amortizării accelerate.

Verificare eficientei aplicării acestui regim de amortizare , asigura ca profitabilitatea întreprinderii nu este afectata de urmărirea obţinerii acestui avantaj fiscal.

Cei 18 indicatori de eficienta sunt: Date de prezentare:

1. Venituri din exploatare2. Cifra de afaceri3. Capital propriu4. Capital permanent5. Active fixe corporale6. Active circulante7. Cheltuieli de exploatare(total)8. Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri fără amortizare accelerata cu amortizare accelerata

9. Profit brut fără amortizare accelerata cu amortizare accelerata

9. Profit net fără amortizare accelerata cu amortizare accelerata

Date de calcul: Indicator Punctaj fără

amortizare accelerata

Punctaj minim cu amortizare accelerata

11. Rata capitalului propriu faţă de activele

fixe =

10 10

12. Rata capitalului permanent faţă de activele fixe =

5 5

13. Rata de imobilizare a activelor fixe = 5 5

14.Rata activelor fixe =

20 10

15.Rata activului =

24 24

16. Rata rentabilităţii = 16 8

Page 46: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

17. Rata rentabilităţii veniturilor = 10 5

18. Rata rentabilităţii resurselor = 10 5

Total punctaj 100 72

Indicatorii nu au voie sa scadă cu mai mult de 50% fiecare în urma aplicării amortizării accelerate.

Punctele efectiv realizate se calculează prin regula de trei simpla , considerând ca punct de plecare situaţia dinaintea de aplicarea amortizării accelerate.

Aplicarea regimului de amortizare accelerate nu variază indicatorii 11,12,13,15 , 44 punctele sunt garantate.

Date de închiderea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2002 la S.C.”FOTOXPRESS’S.R.L.

În bugetul anului 2003 s-a inclus o amortizare mărita, data fiind intenţia întreprinderii de a aplica amortizarea accelerata. Influenta acesteia este de

Bilanţ:A. Active imobilizate Situaţia la 31.12.2002 Buget 2003TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE 4767 5000TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE 2353977 3000000TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE -TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 2358744 3005000B. Active circulanteTOTAL STOCURI 6344700 5000000TOTAL CREANŢE 4318800 3000000TOTAL INVESTIŢII FINAC. PE TERMEN SC.

-

CASA ŞI CONTURILE DE BANCI 639858 640000TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 11303358 8640000C. Cheltuieli înregistrate în avans -TOTAL ACTIV 13662102 11645000

TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT 6099360 5000000ACTIVE CIRCULANTE NETE( dat.curente nete)TOTAL DATORII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 5061749 4000000TOTAL PROVIZIOANE -VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS -TOTAL CAPITAL ŞI REZERVE 2500993 2645000Patrimoniul public (ct.1016) -TOTAL PASIV 13662102 11645000

Contul de profit şi pierderiSituaţia la 31.12.2002 Buget 2003

1. Cifra de afaceri neta (rd.2+3+4) 51667019 60000002. Variatia stocurilor de produse finite, produse reziduale, semifabricate şi producţie în curs de

Page 47: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

execuţie – sold D sau C (ct.711)3. Productia imobilizata (ct.721+722)4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417) 136847 400000VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 51803866 604000005.a. Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)

6064971 8000000

Alte cheltuieli materiale(ct.603+604+604+608) 511968 6000005.b. Alte cheltuieli din afara(u energia şi apa)(ct. 605-7413)

181716 250000

Cheltuieli privind mărfurile(ct.607) 29902064 400000006. Cheltuieli cu personalul 2849946 40000007.a. Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

383325 500000

Din care cheltuieli (amortizarea) cu varianta accelerata Fără amortizare accelerata

383325 600000

3800007.b. Ajustarea valorii activelor circulante - -8. Alte cheltuieli de exploatare 8567798 1500009.A justari privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli

-

10. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

48461788 53500000

11. REZULTATUL DIN EXPLOATARE:ProfitulPierderea

3342078 6900000

12. VENITURI FINANCIARE – TOTAL 2322 300013. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 295 500TOTAL REZULTAT AL ACTIVITĂŢII FINANCIARE (PROFIT SAU PIERDEREProfit 2027 250014. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTAProfit pierdere

3344105 6902500

15. Venituri extraordinare(ct.771) 773109 80000016. Cheltuieli extraordinare(ct.671) 1295008 200000017. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITĂŢI EXTRAORDINAREProfitulPierderea 521899 1200000VENITURI TOTALE 52579297 61203000CHELTUIELI TOTALE 49757091 55500500REZULTATUL BRUT TOTALProfitulPierderea

2822206 5702500

18. Impozitul pe profit(ct.691-791) 975958 142562519. Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus(ct.698)20. Rezultatul exerciţiului financiar profit 1846248 427687521. Rezultatul pe acţiune:a. De baza

Page 48: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

b. Diluat

1. Rata capitalului propriu faţă de activele fixe în 2002)fără amortizare accelerată) a fost:

Conform tabelului cu indicatorii de eficienţă aceasta valoare va reprezenta echivalentul a 10 puncte.

În anul următor rata capitalului propriu conform bugetului va fi :

Aplicarea regulii de trei simplă ne dă un punctaj de 12,04 , care se rotunjeşte cu 8

puncte.

2. Rata capitalului permanent faţă de activele fixe (capitalul permanent este capital propriu plus datorii pe termen lung şi mediu) în anul 2002:

Conform tabelului , această valoare va reprezenta echivalentul a 5 puncte.În anul 2003 , rata capitalului permanent conform bugetului va fi:

Această valoare reprezintă 3,4 puncte ,rotunjite la 3

3. Rata de imobilizare a activelor fixe =

Valoarea reprezintă 5 puncte în anul de referinţă.În anul 2003 rata de imobilizare a activelor fixe bugetată este de:

care se rotunjeşte la 4 puncte.

4. Rata activelor fixe este indicatorul al cărui punctaj trebuie să se încadreze între 10 şi 20 de puncte , deci care trebuie să satisfacă şi limită minimă pe lângă contribuţia la realizarea punctajului minim general de 72 puncte.

Fiind implicată cifra profitului brut , vom testa punctajul pornind de la cel care s-ar obţine în anul bugetar 2003, fără amortizare accelerată(600000-380000)+5702500=5922500

acest procent este echivalent pentru

20 de puncte.Conform bugetului propus pentru anul 2003 cu amortizare accelerată

Page 49: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

această valoare este echivalentă cu 19 puncte.

rezultă atât satisfacerea condiţiei de minim, cât şi o contribuţie consistentă

la punctajul minim general.

5. Rotaţia activului în anul de referinţă :

valoarea este echivalentă cu 24 de puncte.

În anul bugetat , cu aplicarea amortizării accelerate :

valoarea este de 36 de puncte

Rezultatul de 36 puncte se obţine şi în cazul luării în considerare a anului bugetat fară aplicarea amortizării accelerate , deoarece nici cifra de afaceri , nici volumul activelor circulante nu suferă nici o influienţă prin variaţia amortizării incluse în cheltuieli.

Acest indicator cu un punctaj atât de amre a fost inclus deoarece s-a dorit conservarea nivelului de activitate generală a întreprinderii.

6. Rata rentabilităţii În anul bugetat 2003, fără aplicarea amortizării accelerate s-ar obţine :

valoarea este echivalentă cu 16 puncte.

Cu aplicarea amortizării accelerate s-ar obţine :

procentul este echivalent cu 15 puncte

7. Rata rentabilităţii veniturilor pentru că implică indicatorul de profit brut care depinde de asemenea de aplicarea amortizării accelerate , se va calcula pornind de la datele anului bugetat 2003, fără aplicarea amortizării accelerate :

valoarea este echivalentă cu 10 puncte,

Dacă se aplica amortizarea accelerată indicatorul devine:

valoare echivalentă cu 10 puncte.

8. Rata rentabilităţii resurselor În anul bugetat 2003 , fără amortizare accelerată ( din cheltuielile bugetare se scad 220000, influenţa amortizării accelerate):

valoare echivalentă cu 10 puncte.

Dacă se aplică amortizarea accelerată

: valoarea este echivalentă cu 10 puncte

Rezultatele obţinute vor fi :

Indicator Punctaj fără amortizare accelerata

Punctaj minim cu amortizare accelerata

11. Rata capitalului propriu faţăi de activele 10 8

Page 50: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

fixe =

12. Rata capitalului permanent faţăi de activele fixe =

5 3

13. Rata de imobilizare a activelor fixe = 5 4

14.Rata activelor fixe =

20 19

15.Rata activului =

24 36

16. Rata rentabilităţii = 16 15

17. Rata rentabilităţii veniturilor = 10 10

18. Rata rentabilităţii resurselor = 10 10

Total punctaj 100 105Sunt satisfăcute condiţiile necesare pentru aplicarea amortizării accelerate , atât faţă de

anul precedent cât şi ţinând cont de pierderea de profit în anul bugetat.

Consider că modelul contabil tradiţional, bazat pe principiul costurilor istorice(denumit şi contabilitate convenţională), nu reuşeşte să reprezinte o realitate economică caracterizată prin variaţia puţarii de cumpărare a monedei.

Părerea mea este că contabilitatea furnizează o imagine distorsionată a realităţii, ceea ce-i alterează grav calitatea de model cognitiv al realităţii , cu incidenţe asupra deciziilor de gestiune şi comportamentului firmei.

Aplicarea modelului contabil tradiţional , bazat pe costuri istorice, în situaţia unei economii inflaţioniste, are consecinţe asupra întregii reprezentări contabile a firmei.

Consider că variaţiile monedei influenţează : bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, baza impozabilă, structura financiară a firmei.

În acest caz în mediul inflaţionist , activele sub formă de imobilizări sunt prezentate în bilanţul contabil într-o mărime subevaluată. Deoarece activele sunt subevaluate ,indicatorul “situaţia neta (patrimonial net)al intreprinderii” devine subevaluat ipoteză atenuată parţial şi de neindexare datoriilor.

Elementele nemonetare evaluate la cost istoric sunt prezentate în bilanţ la costul lor de achiziţie sau de producţie, diminuate cu eventualele amortismente şi provizioane practicate

Page 51: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

până la data întocmirii bilanţului. Ele trebuie reevaluate prin aplicarea unui indice reprezentativ pentru creşterea preţurilor după această dată. Elementele nemonetare evaluate la justa lor valoare (valoarea reala) include:-imobilizările care au făcut obiectul reevaluării ,-imobilizările evaluate la valoare netă de realizare sau la valoarea lor de piaţă

Aceste elemente trebuie supuse corecţiei de valoare prin aplicarea unui indice reprezentativ al creşterii de preţuri după data ultimei lor evaluări. Când această dată coincide cu data întocmirii bilanţului nu se mai impune nici o corecţie de valoare.

Retratarea elementelor nemonetare nu trebuie să genereze , pentru aceste elemente , valori superioare sumei pe care întreprinderea este posibil să le obţină din utilizarea sau cesiunea viitoare a acestor bunuri. Reevaluarea este plafonabilă la valoarea recuperabilă în cazul unei imobilizări.

Indicele de preţuri utilizat trebuie să reflecte evoluţia puterii de cumpărare generale, fiind în principiu acelaşi indice pentru toate posturile.

Părerea mea este că firma ar fi trebuit să aplice una din metodele actuale ale contabilităţii de inflaţie pentru a asigurarea menţinerii capitalului financiar(activul net sau capitaluri proprii) şi menţinerea capitalului fizic(capacitatea productivă a firmei).Două metode ale contabilităţii de inflaţie :

-metode bazate pe conversie sau metode ale costurilor istorice indexate-metode bazate pe evaluare sau contabilitatea în valori actuale,-metode combinate care însumează caracteristicile celor două metode alternative.

Consider că firma putea folosi metoda bazată pe conversie care este o metodă care urmăreşte cuantificare incidenţei deprecierii monetare asupra documentelor contabile de sinteză şi finanţării întreprinderii. Această metodă constă în reevaluarea parţială sau totală a posturilor din situaţiile financiare în funcţie evoluţia nivelului general al preţurilor.

Obiectivul aplicării acestei metode este obţinerea unui rezultat care ţine cont de corecţiile necesare menţinerii puterii de cumpărare a capitalurilor proprii a firmei care operează într-un mediu inflaţionist.

Avantaje:-permit o cuantificare obiectivă a efectelor inflaţiei asupra activităţii firmei,-oferă posibilitatea comparaţiilor între întreprinderi diferite şi pe perioade diferite aferente aceleaşi întreprinderi, asigurău-se degajarea de tendinţe semnificative,-ajustările impuse de aceste metode nu presupun conceperea altor baze de evaluare(structurile contabile rămăn aceleaşi)-impun anularea eventualelor ajustări parţiale, efectuate pe linie fiscală

Dacă întreprinderea ar fi folosit metoda bazată pe evaluare care presupunea înlocuirea , integrală sau parţială, a costului istoric, ca bază de evaluare a elementelor bilanţieră , cu costul actual, adică, cel mai adesea, cu costul de înlocuire a acestor elemente.

Oiectivul aplicării metodei pe costuri actuale este obţinerea unui rezultat care ţine cont de coreţiile necesare pentru asigurarea menţinerii capacităţii de exploatare a întreprinderii, în funţie de evoluţia specifică a preţurilor anumitor categorii de active.

Avantaje: se facilitează aprecierea performanţelor conducerii întreprinderii , câştigul degajat

asupra amortismentelor putând fi analizat ca un criteriu de performanţă, se oferă un sistem alternativ de evaluare a elementelor patrimoniale mult mai relevant

pentru luarea unor categorii de decizii,

Page 52: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

faţă de metoda costurilor istorice sau metodele bazate pe conversie, se facilitează mult mai bine previziunile privind “cash- flow”-urile(fluxurile de încasări monetare) viitoare a le întreprinderii.

În cazul în care întreprinderea ar folosi metodele combinate ce presupune combinarea celor două metode . Dacă unitatea de măsură determină rezultatul , modul de evaluare defineşte momentul realizării sau recunoaşterii rezultatului..Obiectivul aplicării metodei combinate este menţinerea capitalului în putere de cumpărareConstantă şi evaluarea bunurilor în costuri de înlocuire(valori actuale).

Avantaje:-oferă cea mai bună bază de comparaţie , deoarece aceste metode prezintă în structura documentelor de sinteză atât elementele în unităţi de măsură privind sfârşitul anului cât şi în costuri de înlocuire,-conţinutul informaţional al documentelor de sinteză este bogat, deoarece sunt cuprinse aţâţ câştigurile din deţinere ajustate pentru a ţine cont de inflaţie cât şi rezultatul implicat de elementele monetare(acest rezultat nu apare în cazul metodelor bazate pe evaluare)-determinarea rezultatului este un compromis fericit între teoreticieni şi practicieni

-teoreticienii pot propune variante de calcul-dar practicienii sunt chemaţi să aprecieze care dintre informaţiile obţinute sunt

relevante.

Proiectul de normă prevede ca indicele general folosit în calculul ajustărilor la inflaţie să fie indicele preţurilor de consum (IPC) ,publicat lunar de Comisia Naţională de Statistică.

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale la inflaţie se face, potrivit proiectului de normă, pe baza unui document denumit “Fişa imobilizărilor corporale şi necorporale »

Denumireşi cod

Dataintrării

ValoareaDeintrare

Durata normalăDe funcţionare

Amortizareaacumulată

Indice de actualizare

Valoare actualizare

Amortizareactualizat

Valoare rămasăajustată

DiferenţeDeajustare

Duratarămasă

DiferenţeDeamortizat

AmortizareaActualizatăLunară

Lună,an lei luni lei lei lei lei lei luni lei Lei0 1 2 3 4 5 6=2x5 7=4x5 8=6-7 9=6-2 10 11=7-4 12=8/10

Relaţiile de calcul din acest document se bazează pe următoarele raţionamente:-valoarea actualizată se obţine prin corectarea valorii de intrare (contabilă) cu diferenţa de preţ IPC dintre data bilanţului de deschidere sau data achiziţiei şi data închiderii exerciţiului financiar. -amortizarea actualizată se ajustează cu valoarea acumulată cu acelaşi indice de actualizare.-valoarea rămasă ajustată se detremină prin deducerea amortizării accumulate ajustate din valoarea contabilă actualizată.amortizarea actualizată lunară valoarea rămasă ajustată se împarte la durata de funcţionare rămasă.

Dacă reevaluarea imobilizărilor s-ar face în mod sistematic ,în acord cu rata inflaţiei şi cu condiţiile de exploatare ale bunurilor respective , aduni cheltuielile cu amortizarea ar fi mai aproape de realitate şi implicit impozitul pe profit ar fi mai mic. În aceste condiţii consider că întreprinderea ar recupera , prin amortizări, sume mai aproape de valorile necesare pentru înlocuirea imobilizărilor şi s-ar crea credem îmbunătăţirea activităţii şi obţinerea de profituri suplimentare care, impozitate să acopere şi nevoile de resurse ale statului.

Page 53: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Societatea a efectuat în mai 1999 o reevaluare a magazinului în baza H.G.964/30.12.1998.

DENUMIRE 2122 MAGAZIN

DATA INTRARE 30.06.1995

VALOARE INTRARE = 51 942 192 LEI

VALOARE AMORTIZARE = 7 574 930 LEI

COEFICIENT DE ACTUALIZARE = 5,031

VALOARE RĂMASĂ NEAMORTIZATĂ = 51 942 192 X 5,031 ‘ 261 321 168 LEI

GRAD DE UZURA

SCRIPTICĂ =

AMORTIZARE

REACTUALIZATĂ=

DIFERENŢĂAMORTIZARE = 38 109 511 – 7 574 930 = 30 534 581 LEI

VALOARE RĂMASĂACTUALIZATĂ = 261 321 168 –38 109 511 = 223 211 657 LEI

DIFERENŢA DINREEVALUARE = 261 321 168 – 51 942 192 ‘ 209 378 967 LEICALCULATĂ

DIFERENŢA DE ÎNREGISTRAT = 209 378 976 LEI

2121 = 105 209 378 976 LEI105 = 281 30 534 581 LEI

Concluzii

Page 54: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

În urma studierii capitolului. I.” Organizarea contabilităţii imobilizărilor corporale am ajuns la concluzia că :

în activitatea agenţilor economici, rezultă că deciziile privitoare la dezvoltarea, utilizarea şi scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe au un efect de durată .De aceea pentru asigurarea unor decizii bine orientate este necesar ca acestea să fie fundamentate pe informaţii exacte şi complete cu privire la numărul şi structura , caracteristici tehnico-funcţionale, stare tehnică şi grad de uzură , valoare de intrare, depreciere, randament tehnic şi economic.

Pentru a se îndeplini în bune condiţii aceste cerinţe, la organizarea contabilităţii mijloacelor fixe trebuie urmărite următoarele obiective: cunoaşterea valorii mijloacelor fixe la intrarea în patrimoniu , la inventariere şi la

închiderea exerciţiului la nivelul unităţii şi pe categorii de mijloace fixe; Evidenţa permanentă a existenţei şi mişcării mijloacelor fixe în vederea asigurării

controlului gestionar al lor ; Calcularea exactă a amortizării şi includerea acesteia în cheltuielile de exploatare în

vederea recuperării valorii mijloacelor fixe . Asigurarea controlului gestionării mijloacelor fixe , urmărind determinarea corectă a

capacităţilor de producţie şi realizarea unor indici eficienţi de utilizare a acestora.

S.C. »FOTOXPRESS »Mangalia. are organizată contabilitatea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare.

Sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice privind imobilizările corporale , organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ imobilizat , precum şi valorificarea rezultatelor financiar – contabile , respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiar anuale simplificate, depunerea acestora în termen la organele în drept şi publicarea loc, păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare anuale simplificate.

Societatea ţine evidenţa contabilă a imobilizărilorilor corporale şi a amortismentelor grupe şi pe analitice distincte.

În luna ianuarie 2003 societatea a efectuat transpunerea noilor conturi în Planul de Conturi conform O.M.F.P. nr.306-2002

S-au trecut toate imobilizările corporale înregistrate cu o valoare mai mică de 8 000 000 lei la imobilizări corporale de natura obiectelor de inventar.

În luna februarie 2003 societatea achiziţionează un autoturism în baza unui contract leasing financiar.

Valoarea contractului este de 17 870 Euro 581 246 100 leiAvans 30% 5 361 EuroDurata contractului 24 luniTaxa management 2,30% 411 EuroValoare reziduală 3 574 EuroDobândă contract 2 555 Euro 83 019 748 lei

Autorurismul se amortizeazî în 6 ani.Societatea a ales metoda de amortizare liniară.

581 246 100 lei : 72 luni = 6 074 477 lei/lună

S-a înregistrat în cheltuieli în avans a dobânzilor datorate.

Page 55: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Se înregistrează evidenţierea extrabilanţieră a valoarii autoturismului inclusiv a dobânzilor datorate.

Societatea scoate din evidenţa mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar mijloacele fixe amortizate integral.

Societatea achiziţionează un utilaj foto din import.Valoarea utilajului este de 59 000 USD.Facturarea s-a efectua în data de 25 februarie 2003 când 1$ avea valoarea de 31 270 lei -valoare utilaj de 1 844 930 000 lei taxă vamală 10%= 189 105 325 leicomision vamal 0,25% = 4 612 325 lei valoare totală= 2 034 035 325 leiT.V.A. în vamă este de 386 466 712 leiSe întrgistrează intrarea în gestiunea societăţii a utilajului foto. Conform procesului verbal de predare – primire.

Achitarea utilajului s-a efectuat în două rate egale ,respective :-26 februarie 2003 29 500 USD X 31 450 LEI = 927 775 000 LEISe înregistrează o diferenţă de curs valutar nefavorabilă de 5 310 000.(31450lei-31270lei x 29 500 USD)-28 februarie 2003 29 500 USD X 31 012 LEI ‘ 914 854 000 LEISe înregistrează o diferenţă de curs valutar favorabilă de 5 310 000.(31 012lei-31270lei x 29 500 USD)

Utilajul se amortizează în 5 ani.Societatea a ales metoda de amortizare liniară.

2 034 035 325 lei : 60 luni = 33 900 589 lei/lună

În luna martie 2003 societatea donează un calculator înregistân-d pe cheltuieli valoarea neamortizată a calculatorului.

Capitalul social al societăţii se majorează cu valoarea de 176 527 400 , valoarea terenului adus ca aport la capitalul social de un asociat.

Se înregistrează prima factură de chirie contract leasing : se scade din contul de îmrumuturi şi datorii asimilatevaloarea capitalului aferent

contractului leasing. Se înregistrează pe cheltuieli - dobânda aferentă contractului

- cheltuieli cu asigurarea auto- diminuarea extrabilanţieră cu valoarea aferentă capitalului plus dobânda.

Societatea casează un utilaj foto. În urma casării rezultă cheltuieli de casare în valoare de 18 000 000 lei şi venituri din materiale recuperate în valoare de 7 640 000 lei. Se înregistrează scoaterea din evidenţa contabilă a utilajului foto.

Societatea a vândut un mijloc fix înregistrând pe conturile de venituri valoarea de vânzare a mijlocului fix.

Se înregistrează pe cheltuieli valoarea rămasă neamortizată a mijlocului fix vândut.

Page 56: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

Se scoate din evidenţa contabilă mijlocul fix.

Societatea a achiziţionat o imprimantă cu plata unui avans furnizorului de imobilizări.Restul de plată s-a efectuat printr-un bilet la ordin acceptat de furniţor. S-a efectuat

recepţia imprimantei conform facturii.

Societatea a efectuat pe terenul existent un drum de acces printr-o firmă de specialitate.

Se efectuează o modernizare de mijloc fix printr-o firmă de specialitate . Modernizarea constă în carosarea unui autoturism Dacia Papuc. Valoarea accesoriilor se încorporează la valoarea mijlocului fix.

S-a efectuat casarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar amortizate integral. S-au scos din evidenţa extrabilanţieră.

Societatea nu a efectuat o evaluare bilanţieră conform I.A.S.-urilor prin următoarele tratamente:

Tratament de bază -cost ajustat cu valoarea amortizărilor şi a oricăror pierderi cumulate din depreciere ;

Tratament alternativ- reevaluare stabilită pe baza valorii juste la momentul reevaluării mai puţin amortizarea cumulată şi pierderi din depreciere.

La inventariere conform normelor de inventariere societatea nu a efectuat evaluarea imobilizărilor la valoarea lor rămasă neamortizată . Imobilizările depreciate nu au fost evaluate la valoarea lor actuală.

Nu a fost corectată valoarea contabilă a mijloacelor fixe în listele de inventar chiar dacă s-a constatat o depreciere ireversibilă sai reversibilă.

Pentru deprecierile ireversibile societatea trebuia să constituie o amortizare excepţională .

Constituirea amortizărilor excepţionale

Pentru deprecierile reversibile , societatea trebuia să constituie provizioane pentru depreciere(pentru o valoare care determină o valoare actuală a mijlocului fix mai scăzută decât valoarea cu care figurează ele în contabilitate).

BIBLIOGRAFIE

Page 57: Studiu Privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale La SC Fotoxpress SRL

1.BOJIAN OCTAVIAN Bazele contabilităţii 2003, Ediţia a VI– a, Editura Economică, Bucureşti, 2003

2.FELEAGĂ NICULAE, Tratat de contabilitate financiară,Vol II., Editura IONAŞCU ION Economică, Bucureşti, 1998

3.FELEAGĂ NICULAE, Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică,MACIU LILIANA Bucureşti, 2002

4.PÂNTEA IACOB PETRU……………..Managementul contabilităţii româneşti , contabilitatea practică de la A-Z, Ediţia a II –a, Editura Intelcredo, Deva, 1999

5.PÂNTEA IACOB PETRU………………Contabilitatea românească armonizată cu BODEA GHEORGHE Directivele contabile europene, Editura Intelcredo Deva, 2003

6.POP ANASTASIU Contabilitatea financiară românească armonizată cu Directivele contabile europene Standardele internaţionale de contabilitate, Editura Intelcredo, Deva, 2002

7.RISTEA MIHAI Contabilitatea financiară, Editura Mărgăritar, Bucureşti, 2002

8.STAICU CONSTANTIN………………..Contabilitatea financiară armonizată cu Directivele europene , Editura CECCAR, Bucureşti, 2002

9.xxx Legea nr.15-24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale

10.xxx………………………………………Hotărârea Guvernului nr.266-10 iunie 1994 pentru aprobarea clasificării şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe

11.xxx Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe

12.xxx Ordinul nr.746-9 iunie 1994 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.15-1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale

13.xxx Standardele Internaţionale de contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2001

14.xxx Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.94-2001 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile armonizate cu Directiva a IV –a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate

15.xxx Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.306-2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele europene.