69
__________________________________________________________________ ______________ Argument Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi materializată cheltuită şi rezultatele producţiei şi schimbului. Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb. Încă din Antichitate, omul a resimţit nevoia unor liste de cheltuieli. De la simpla evidenţă a averii şi până la afacerile negustorului, contabilitatea a devenit un sistem informaţional cu implicaţii asupra resurselor la nivelul economiei. Contabilitatea are deci un rol indispensabil în societatea omenească. Obiectul contabilităţii constă în evidenţa , calculul, analiza şi controlul raporturilor de schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa , utilizarea şi reproducţia valorilor economice separate patrimonial , cu dezvăluirea situaţiei nete şi financeare a patrimoniului , precum şi a rezultatelor obţinute. Orice operator economic are nevoie de imobilizări corporale (terenuri, construcţii, utilaje, echipamente __________________________________________________________________ ______________ Contabilitatea imobilizărilor corporale 1

Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Atestat contabilitate - contabilitatea imopilizarilor corporale

Citation preview

Page 1: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Argument

Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii omeneşti,

din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi materializată cheltuită şi rezultatele

producţiei şi schimbului. Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a

perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a dezvoltării relaţiilor economice de

producţie şi de schimb.

Încă din Antichitate, omul a resimţit nevoia unor liste de cheltuieli. De la

simpla evidenţă a averii şi până la afacerile negustorului, contabilitatea a devenit un

sistem informaţional cu implicaţii asupra resurselor la nivelul economiei.

Contabilitatea are deci un rol indispensabil în societatea omenească.

Obiectul contabilităţii constă în evidenţa , calculul, analiza şi controlul

raporturilor de schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa ,

utilizarea şi reproducţia valorilor economice separate patrimonial , cu dezvăluirea

situaţiei nete şi financeare a patrimoniului , precum şi a rezultatelor obţinute.

Orice operator economic are nevoie de imobilizări corporale (terenuri,

construcţii, utilaje, echipamente etc.) pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii

normale şi într-un timp optim.

Activele imobilizate sunt valori economice de investiţie, active pe termen lung,

mobile sau imobile, materiale sau nemateriale, cu o perioadă de utilizare şi

lichiditatea mai mare de un an.

   Pe parcursul utilizării lor, imobilizările consumă părţi din valoarea lor ce se

transmit sub forma de cheltuieli în costul noilor bunuri sau servicii obţinute care, la

rândul lor, conţin în costul lor beneficii economice viitoare pe care întreprinderea

trebuie să le recupereze de la clienţi sub formă de venituri. Ele participiă la mai multe

cicluri de exploatare, îndeplinindu-şi funcţia in mod continuu şi repetat, fără a se

integra în conţinutul material al serviciilor sau bunurilor. Ceea ce se transmite este

numai valoarea lor.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 1

Page 2: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Deci, recuperarea valorică a părţii din activele imobilizate consumate în

activitatea întreprinderii, prin includerea în cheltuieli, poartă denumirea de

amortizare.

Proiectul este menit să sintetizeze cunoştinţele acumulate în decursul anilor de

liceu, insistând asupra modului de înregistrare şi contabilizare a imobilizărilor

corporale la S.C. „VIOLIMPI” S.R.L.

Structura proiectului este dată de cele cinci capitole de dimensiuni diferite.

În capitolul I intitulat „Prezentarea firmei : S.C. „VIOLIMPI” S.R.L.”

am prezentat activitatea societăţii, punând accent pe: denumire, sediu, forma juridică,

obiectul de activitate, structura organizatorică.

În capitolul II intitulat „Mediul extern al firmei” am detaliat elementele

componente de micromediu şi macromediu specifice societăţii analizate.

Capitolul III, cel mai vast, denumit „Contabilitatea imobilizărilor

corporale” cuprinde noţiuni teoretice privind imobilizările corporale, făcând referire

la concept, caracteristici, conturile de imobilizări corporale utilizate în contabilitate,

iar la sfârşitul capitolului am prezentat pe scurt documentele specifice utilizate

pentru înregistrarea operativă a imobilizărilor corporale.

În capitolul IV am folosit datele din Bilanţul contabil încheiat în 2009 al

societăţii analizate şi am prezentat indicatorii economico-financiari, care

interpretează informaţia contabilă din Situaţiile financiare anuale.

În capitolul V am dedus si prezentat concluziile ce reies din întreaga

lucrare şi propunerile care trebuie luate în considerare pentru îmbunătăţirea activităţii

la această societate comercială.

Proiectul se încheie cu Bibliografia în care sunt enumerate sursele de

informaţii utilizate pentru realizarea acestui proiect, precum şi Anexele în care este

este realizat studiul de caz la S.C. „VIOLIMPI” S.R.L.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 2

Page 3: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

CAPITOLUL IPrezentarea generală a firmei S.C. “VIOLIMPI” S.R.L.

1.1. Denumire, sediul societăţii

Denumirea societăţii comerciale este S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. Aceasta apare în orice act, scrisoarea sau publicaţie ce provine de la societate, menţionându-se obligatoriu: denumirea, forma juridică, sediul, numărul de înregistrare în registrul Comerţului şi Codul Unic de Înregistrare.

Sediul societăţii S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. este în municipiul Oradea, Str. Salcâmilor nr. 28, bloc R 154, ap. 4, judeţul Bihor.

1.2. Formă juridică

Societatea comercială S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. este persoană juridică română, având forma de organizare: Societate cu Răspundere Limitată cu asociat unic (S.R.L.). Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legile Române şi cu actul constitutiv.

În baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, a fost constituită S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. cu Nr. de Înmatriculare în Registrul Comerţului J05/569/1998 şi Codul Unic de Înregistrare – C.U.I. RO10630917.

1.3. Capital social şi părţi sociale

Capitalul social subscris este de 200 lei (două sute lei) în numerar, vărsat integral.

Capitalul social se va divide în 20 de părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, aparţinând în totalitate asociatului unic.

1.4. Obiect de activitate

Domeniul de activitate principal al societăţii este: Transportul cu taxiuri , cod CAEN 4932.

1.5. Structura organizatorică

Conducerea şi administrarea societăţii va fi exercitată de unicul asociatfondator.

Obligaţiile principale ale acestuia sunt:o să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net;o să desemneze pe administratori, să-i revoce şi să le dea descărcări de

activitatea lor;________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 3

Page 4: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

o să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societăţii desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

o să modifice actul constitutiv al societăţii.Administratorul societăţii este şi unic fondator. Salarizarea se va face în

conformitate cu condiţiile legii.Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii, în faţa instanţelor

de arbitraj, a instanţelor judecătoreşti şi a tuturor organelor şi organizaţiilor publice, obşteşti, semnătura lui angajând patrimonial societatea.

Modificarea statutului se face conform prevederilor legii societăţilor comerciale.

Asociatul unic şi administratorul S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. este Lipovan Ioan Radu.

Personalul societăţii cuprinde: 4 angajaţi din care 3 şoferi şi o contabilă.Structura de conducere reiese din următoarea organigramă.

1.6 Controlul societăţii şi activitatea financiar-contabilă

Asociatul controlează societatea în întreaga ei activitate, în care scop, în tot cursul exerciţiului financiar, pot verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă, precum şi toate documentele contabile, indiferent de natura lor.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 4

Asociat unic

Administrator

Şef de coloană Contabil-cenzor

Şofer 1 Şofer 2 Şofer 3

Page 5: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

La încheierea exerciţiului financiar, el verifică şi controlează exactitatea inventarului, a documentelor, a rapoartelor asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şiu pierderi.

Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie a fiecărui an calendaristic.

Pentru oglindirea activului şi pasivului societăţii, contabilul va ţine evidenţa contabilă în partidă dublă a activităţii societăţii şi evidenţa financiar operativă a conturilor societăţii în conformitate cu normele legale şi cu respectarea metodologiei Ministerului Finanţelor.

La sfârşitul fiecărui exerciţiu, societatea va întocmi: bilanul, contul de profit şi pierderi, raportul asupra activităţii societăţii şi toate celelalte situaţii cerute de lege, care se vor supune spre analiză şi aprobare asociatului fondator şi se vor depune şi publica conform legii.

Contabilitatea S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. este ţinută de un contabil angajat de către asociatul unic.

1.7. Dizolvarea şi lichidarea societăţii

Dizolvarea societăţii are loc în următoarele cazuri:

Hotărârea Adunării Generale a Asociatţilor. Imposibilitatea realizării obiectului de activitate. Falimentul societăţii. Reducerea capitalului social sub minimul legal, dacă Adunarea Generală a

Asociaţilor nu hotărăşte reconstituirea lui. Incapacitatea, excluderea, retragerea sau moartea unora dintre asociaţi, dacă datorită

acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur şi nu există clauză cu moştenitorii lor, privind continuarea societăţii.

Alte cazuri potrivit legii.

Dizolvarea societăţii va fi înscrisă în Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial, cu respectarea termenelor şi condiţiilor de formă prevăzute de lege.

În urma decesului asociatului, activitatea va putea fi continuată de către moştenitorii legali ai acestuia.

Dizolvarea societăţii determină începerea procedurii de lichidare. Lichidarea va fi efectuată de către un lichidator numit de asociat. Din momentul intrării în acţiune a lichidatorului, mandatul administratorului încetează, acesta nemaiputând întreprinde noi acţiuni în numele societăţii. Lichidatorul îşi îndeplineşte mandatul în condiţiile legii, sub controlul asociaţilor. Bilanţul de lichidare, inclusiv propunerile lichidatorului vor fi supuse spre aprobare asociaţilor. După aprobarea bilanţului, lichidatorul este descărcat de activitatea lui.

După terminarea lichidării, lichidatorul va cere radierea societăţii din registrul Comerţului.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 5

Page 6: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

CAPITOLUL II

MEDIUL EXTERN AL FIRMEI S.C. ,, VIOLIMPI” S.R.L.

ORADEA

Orice agent economic analizează mediul extern în care evoluează. Acest lucru poate fi realizat ocazional (când este este vorba de apariţia unei crize), periodic (după o programare prestabilită) sau permanent.

În condiţiile actuale, când mediul se schimbă atât de des, în atât de multe direcţii, este necesar să apelăm la o analiză permanentă care permite agentului economic să reacţioneze cu rapiditate la schimbările de mediu şi să preîntâmpine eventualele influenţe negative.

Mediul extern al întreprinderii reprezintă ansamblul de factori externi eterogeni (economici, politici, de management, tehnici şi tehnologici, socio-culturali şi naturali) al organizaţiilor, care influenţează direct şi indirect activitatea întreprinderii, performanţele şi relaţiile ei pe piaţă.

Mediul extern al agentului economic este alcătuit din micromediu şi macromediu.

2.1. Micromediul

Micromediul este alcătuit din partenerii cei mai apropiaţi ai agenului economic. În funcţie de componenţa micromediului, agentul economic ia decizii.

1. Furnizorii unui agent economic sunt cei care asigură resursele pentru realizarea unui serviciu şi pot fi : de forţă de muncă, de materii prime şi materiale, de servicii, de capital..etc.

Aceştia stabilesc cu societatea relaţii contractuale, în general contracte de vânzare-cumpărare, inclusiv pentru obţinerea de documentaţii, licenţe. Obligaţiile societăţii faţă de aceştia se sting în momentul achitării unui echivalent valoric sau efectuarea unei contraprestaţii.

Principalii furnizori ai S.C. ,,VIOLIMPI” S.R.L.

Nr. crt.

Denumire Produse oferite Date de contact

1. S.C. Porsche România S.R.L.Maşini pentru serviciulde taximetrie

Oradea, Calea Clujului nr. 201, jud. Bihor, Tel.: 0259-440.340

2. S.C. „MOL România Petroleum Products” S.R.L.

Combustibil pentru taximetre

Oradea, Bd-ul Decebal nr. 51, jud. Bihor,

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 6

Page 7: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Tel.: 0259-471.7983. S.C. „Zabava” S.R.L. Cosmetică auto Oradea, str. Târnavelor nr.

19, Tel. 0259-262.2244. S.C. „Aconalex” S.R.L. Accesorii şi piese

de schimb auto. Asistenţă tehnică pentru autovehicule

Oradea, str. Ovidiu Denuşeanu nr. 2, Tel.: 0259-412.277

Alţi furnizori ai firmei S.C. VIOLIMPI S.R.L.

Nr.crt.

Denumire Produse oferite Date de contact

1. S.C.„ELECTRICA” S.A.

Furnizor de energie electrică

Oradea, Str. Griviţei nr. 32, jud. Bihor, Tel.:

2. S.C. „RDS&RCS” S.A. Furnizor de telefonie şi internet

Oradea, Piaţa Independenţei nr. 47, parter, jud. Bihor

2. Clientul este cea mai importantă componentă a micromediului în optica de marketing. Toate eforturile agentului economic sunt îndreptate spre satisfacerea clienţilor.

Agentul economic trebuie să ştie să-şi menţină clienţii existenţi, să atragă noi clienţi, iar pentru aceasta trebuie să cunoască:

Profilul cilentului (vârsta, stil de viaţă, ocupaţia, veniturile etc.) Ce categorii de nevoi îşi satisface cu serviciul respectiv Care sunt criteriile ce intervin în alegerea unui produs sau serviciu Care este importanţa serviciului pentru client.Principalii clienţi ai firmei S.C. VIOLIMPI S.R.L. sunt oamenii care nu posedă maşină şi doresc

să ajungă intr-un loc, într-un timp cât mai scurt.Alţi clienţi ai firmei sunt:

Denumire Date de contact„Hotel Toscana” Oradea, str. Ioan Cantacuzino nr. 4, jud. Bihor,

Tel.:0259 479799„Carpatair Oradea” Oradea, Calea Aradului nr. 80, jud. Bihor, Tel.:0259

416082„Hotel Nevis” Oradea, Str. Lăpuşului nr. 2, jud. Bihor, Tel.:0259 407970

3. Intermediarii sunt agenţii economici ce sunt implicaţi în distribuirea, promovarea, comercializarea produselor/serviciilor către consumatori finali.

Intermediarii firmei S.C. VIOLIMPI S.R.L. sunt Radio Zu. Radio Transilvania, TVS, KISS FM care se ocupă cu promovarea firmei de taxi.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 7

Page 8: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

4. Concurenţii sunt agenţi economici care urmăresc să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor ca şi agentul economic în cauză.

Categorii de clienţi: Concurenţi direcţi- care oferă acelaşi tip de produse/servicii care satisfac

aceleaşi nevoi pe aceeaşi piaţă şi la acelaşi nivel al preţului sau care oferă acelaşi produs/servicu.

Concurenţii direcţi ai S.C. ..VIOLIMPI” S.R.L. sunt:Nr. crt.

Denumire firmă Date de contact

1. S.C. „Fulger” S.R.L. Oradea, str. Dimitrie Cantemir, Tel.:0259/226.5002. S.C. „City-Taxi” S.R.L. Oradea, str. Ştefan Simion nr. 4, Tel.: 0259/222.2223. S.C. „Start-Taxi” S.R.L. Oradea, str. Mihai Eminescu, Tel.: 0259/477.423

Concurenţi indirecţi- care oferă produse/ servicii similare care satisfac aceleaşi nevoi, dar cu caracteristici diferite sau care oferă aceeaşi clasă de produse.

Concurenţii indirecţi ai S.C. VIOLIMPI S.R.L. sunt:Nr.crt.

Denumire firmă Servicii oferite Date de contact

1. S.C. OTL R.A. Transport cu tramvaieşi autobuze

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, Tel.: 0259/423.245

2. S.C. „Puşcău Trans” S.R.L.

Transport cu microbuze

Oradea, str. Milcovului nr. 12, jud. Bihor, Tel.: 0259/159.657

3. S.C. C& I Comserv S.R.L.

Transport cu microbuze

Oradea, Str. Republiciinr. 87, Tel.: 0259.471.690

5. Alţi actori(organisme publice) reprezintă diferite grupuri, organizaţii care au un impact real sau potenţial asupra activităţii agentului economic:

lumea financiară: reuneşte toţi agenţii şi toate organizaţiile care furnizează resurse financiare agentului economic:

1. Banca Transilvania Oradea, Bulevardul Dacia nr. 38-40, jud. Bihor,Tel.:0259/420.104

2. Astra Uniqua Asigurări

Oradea, str. Moscovei nr. 3, jud. BihorTel.:0259/415.667

mijloace de comunicare în masă(mass-media): Radio Zu, Kiss FM, TVS, Transilvania TV, Internetul

administraţia şi organismele puterii publice

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 8

Page 9: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

1. Inspectoratul Teritorial de MuncăBihor

Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 2,jud. Bihor, Tel.:0268/237.015

2. Direcţia Publică a Finanţelor PubliceBihor

Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 28, jud. Bihor, Tel.: 0259/433.056

3. Primăria Oradea Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, jud. BihorTel.: 0259/437.000

opinia publică- care poate avea un impact foarte mare asupra succesului pe care un agent economic îl are pe piaţă.

2.2. Macromediul

Macromediul este constituit din factori ce nu pot fi controlaţi de agentul economic dar care pot avea o influenţă pozitivă sau negativă aspra activităţii acestuia.

Astfel, componentele macromediului deschid uneori adevărate oportunităţi ce trebuiesc valorificate, iar alteori prezintă modificări nefavorabile ce restrâng activitatea agenului economic.

1. Mediul economic: Mediul economic cuprinde totalitatea factorilor din economie care influenţează

capacitatea întreprinderii de a concura în domeniul de activitate, dar şi posibilitatea şi disponibilitatea consumatorilor de a cumpăra diverse bunuri şi servicii. Între factorii care influenţează puterea de cumpărare se numără veniturile curente, veniturile disponibile, preţurile, tendinţa spre economii sau consum şi politica de credite.

Rata de creştere a economiei unei ţări are un impact important asupra eforturilor de marketing ale unei întreprinderi - o rată înaltă de creştere înseamnă o economie puternică şi prin urmare un potenţial de marketing ridicat.

De asemenea, când veniturile nominale depăşesc rata inflaţiei are loc o creştere a veniturilor reale şi consumatorii îşi pot procura cantităţi sporite de bunuri şi servicii. În schimb o rată a şomajului ridicată afectează activitatea multor întreprinderi deoarece populaţia are tendinţa să renunţe la bunurile care nu sunt de strictă necesitate.

2. Mediul naturalMediul natural face parte din cadrul ganeral în care o firmă îşi desfăşoară

activitatea, exercitând asupra acesteia unele constrângeri sau oferindu-i anumite oportunităţi.

Monitorizarea tuturor factorilor de micromediu şi de macromediu trebuie să aibă loc continuu, fiecare componentă a mediului de marketing nu trebuie ruptă din context ci urmărită în interdependenţă cu toţi ceilalţi factori. Urmărirea evoluţiilor şi tendinţelor mediului de marketing este o sarcină dificilă, dar orice manager ştie că o schimbare majoră a oricărui factor amintit poate avea un impact major asupra obiectivelor şi planurilor de marketing.________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 9

Page 10: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Această firmă işi plasează serviciile în întregul oraş, alegerea taximetrelor lor de către oameni, depinzând de mai multi factori. Un factor important care îi oferă un avantaj sunt maşinile de bună calitate, ingrijite şi aspectuoase. Un alt factor este vremea care poate influenţi activitatea firmei, in mod pozitiv sau negativ, de aceea ponderea mai mare de încasări sunt în anotimpul iernii şi în zilele ploioase.

3. Mediul politic şi juridicMediul politic este format de forţele politice ce acţionează şi de raporturile

stabilite între acestea. Toate acestea determină un climat politic stabil sau mai puţin stabil cu influenţe directe asupra mediului de afaceri dintr-o ţară, ca şi gradul de intervenţie a statului în economie şi atitudinea generală a administraţiei faţă de viaţa economică a societăţii.

Mediul juridic cuprinde ansamblul normelor juridice şi actelor normative care reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale ale întreprinderilor. Mediul juridic şi instituţional nu cuprinde doar legislaţia comercială internă, ci şi reglementările stabilite de organismele internaţionale abilitate.

La modul cel mai general, legislaţia comercială poate fi împărţită în trei mari grupe de legi:

- legi destinate reglementării concurenţei de piaţă (protejarea întreprinzătorilor contra concurenţei neloiale, preţurilor discriminatorii etc.);

- legi pentru protecţia consumatorului (garantarea siguranţei produselor utilizate, protecţia împotriva practicilor comerciale înşelătoare etc.);

- legi de interes general pentru societate (reducerea poluării mediului, conservarerea unor resurse, creşterea calităţii vieţii etc.

4. Mediul demograficMediul demografic cuprinde populaţia din zona de activitate a întreprinderii,

prezentând interes atât ca piaţă a forţei de muncă cât şi ca piaţă de desfacere pentru bunuri şi servicii. Întreprinderea este interesată de mai multe aspecte demografice: numărul populaţiei din zona de interes, structura populaţiei după sex şi vârsta, structura familiei, densitatea, mobilitatea populaţiei, speranţa de viaţă, repartiţia populaţiei în mediul rural şi urban, etnia, religia, educaţia etc.

Aceste atribute sunt utilizate de întreprindere în determinarea dimensiunilor pieţei potenţiale, în elaborarea de estimări privind evoluţia cererii de produse şi servicii, în stabilirea celui mai potrivit mix pentru piaţa respectivă. Atributele demografice pot furniza indicii clare asupra structurii gamei de produse, asupra preţurilor pe care consumatorii sunt dispuşi să le plătească pentru aceste produse, asupra modalităţilor optime de distribuire a lor şi a celor mai potrivite acţiuni promoţionale.

S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. are în vedere toată populaţia localităţii Oradea. Societatea se adresează celor care nu posedă o maşină, dar doresc să ajung in unele locuri fără efort sau celo fără permis de conducere.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 10

Page 11: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

CAPITOLUL III.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

3.1. Definirea noţiunilor teoretice în domeniul studiat

Standardul internaţional I.A.S.1 denumit “Prezentarea situaţiilor financiare” defineşte activele imobilizate ca fiind toate acele active care nu sunt clasificate în categoria activelor curente.

Reglementările contabile din România definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entităţi destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezintă bunurile si valorile destinate să servească pe o perioadă îndelungată în activitatea entităţii şi care nu se consumă după prima lor utilizare şi, ca atare, nu sunt destinate comercializării.

În raport de comportamentul lor economic şi de structurile lor materiale, activele imobilizate se grupează în:

1.     imobilizări corporale2.     imobilizări necorporale3.     imobilizări financiare

Imobilizările corporale sunt definite  de  I.A.S.16 ca  elemente  tangibile care sunt deţinute de o unitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestare de servicii pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative şi pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade de gestiune.

Imobilizările necorporale  sunt definite de I.A.S.38 (active necorporale) ca active identificabile, nemonetare, fără suport material şi deţinute pentru a fi utilizate în procesul de producţie sau prestare de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru nevoi administrative.

Imobilizările financiare, denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu, sunt active deţinute de o societate în vederea creşterii valorii averii sale prin încasarea unor sume din repartizări (dobânzi, redevente, dividende) prin creşterea valorii capitalizate sau prin obţinerea unor beneficii rezultate în urma vânzării acestor investiţii.

Imobilizările corporaleImobilizările corporale reprezintă bunuri care au o structură materială asupra

cărora agenţii economici exercită un drept real, fiind elemente de patrimoniu care definesc capacitatea tehnică de producţie  şi comercializare, creează venituri în concordanţă cu obiectul de activitate al acestora.

În categoria acestora intră mijloacele fixe şi terenurile. Contabilitatea lor se ţine cu grupa 21 “Imobilizări corporale”.

Definirea mijloacelor fixe este cuprinsă în art. 53 din Regulamentul aplicării Legii contabilităţii nr. 82 / 1991: “Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

are o valoare de inventar mai mare decât limita stabilită de lege; are o durată normală de utilizare mai mare de un an.”

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 11

Page 12: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Mijloacele fixe se pot clasifica după mai multe criterii, fiecare avându-şi raţiunile sale:

a) Din punct de vedere al domeniului în care se utilizează, mijloacele fixe se

clasifică în : Mijloace fixe de producţie, care participă direct sau indirect la procesul

de producţie sau exploatare, Mijloace fixe de comercializare utilizate pentru scopuri sociale.

b)   După apartenenţa lor, mijloacele fixe se împart în: Mijloace fixe proprietate a unităţii patrimoniale Mijloace fixe în folosinţă temporară: închiriere, locaţie de gestiune,

concesiune pentru care evidenţa se organizează separat de cele proprii;

c)  După structură, respectiv natura şi particularităţile tehnico – constructive, mijloacele fixe amortizabile se grupează în trei grupe principale

Constructţi; Instalaţii tehnice,mijloace de transport,animale si plantaţii; Mobilier, aparatură birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane

şi materiale şi alte active corporale.Evaluarea activelor imobilizate     În funcţie de regulile generale de evaluare şi de momentul evaluării, imobilizările corporale se evalueaază la următoarele valori:valoarea de intrare,de inventar,contabilă netă,bilanţieră,reziduală.a) Valoarea de intrare sau contabilăSe determină în funcţie de modul de dobândire ,astfel: imobilizările procurate cu titlu oneros se evaluaează la cost de achiziţie; imobilizările obţinute din producţie proprie se evaluează la cost de producţie; imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evaluează la valoarea de aport; imobilizările primite gratuit se evaluează la valoarea justă,care reprezintă suma

pentru care un activ  ar putea fi schimbat în cadrul unei tranzacţii,cu preţul determinat în mod obiectiv.

b) Valoarea de inventarEvaluarea imobilizarilor la inventariere se face la valoarea actuală,denumită şi

valoare de inventar,care este stabilită în funcţie de utilitatea bunului,starea acestuia şi preţul pieţei.c) Valoarea contabilă netă

Valoarea contabilă netă sau valoarea ramasă se calculeaza prin deducerea din ajustările, echivalentul valoric al deprecierilor sau pierderilor de valoare reversibile a imobilizărilor.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 12

Page 13: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

d) Valoarea bilanţierăLa închiderea exerciţiului financiar se compară valoarea contabilă sau

contabilă netă cu valoarea actuală cu ocazia inventarierii. În urma acestei comparaţii rezultă două situaţii:

1.când valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă netă se obţine un plus de valoare, care, potrivit principiului prudenţei, nu se înregistrează în contabilitate;

2.când valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă netă se obţine un minus de valoare, care se înregistrează în contabilitate astfel:

sub forma unei amortizări suplimentare,când deprecierea este ireversibilă (uzură fizică sau morală)

prin ajustări  pentru pierdere de valoare, când deprecierea este reversibilă (scăderea cotaţiilor la bursă,diminuarea preţurilor,scăderea cursului valutar etc.)

e) Valoarea reziduală Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe  care o entitate estimează să o obţină prin cedarea unui activ la încheierea duratei sale de utilizare, după deducerea cheltuielilor aferente cedării. În cazul casării,valoarea reziduală reprezintă diferenţa dintre valoarea materialelor şi pieselor recuperate şi cheltuielile efectuate în vederea dezmembrării.

Amortizarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale îşi pierd treptat o parte din valoarea lor de întrebuinţare ca urmare a folosirii lor, a acţiunii agenţilor naturali, a progresului tehnic.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează, pe baza unui plan de amortizare ,din luna următoare punerii acestora în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii de intrare.

Amortizarea cheltuielilor de investiţii efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate, luate în locaţie  de gestiune se calculeză de către cel care a efectuat investiţia, pe perioadă sau pe durată normală de utilizare, după caz.

În cazul imobilizărilor corporale achiziţionate, care au durata normală de utilizare expirată, valoarea de intrare (costul de achiziţie) se va recupera pe o perioadă stabilită de către o comisie tehnică.

Duratele normale de utilizare corespund în principiu, cu duratele economice de utilizare, în cadrul cărora  veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai mari decat cheltuielile necesare pentru funcţionare , întreţinere şi reparare.

Regimuri de amortizareEntităţile economice işi amortizează imobilizătile corporale  utilizând unul din

următoarele regimuri de amortizare: Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea cotei  anuale de amortizare la

valoarea de intrare a imobilizărilor corporale.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 13

Page 14: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Cota anuală de amortizare liniară se calculează prin divizarea numărului 100 la durata normală de utilizare.

În cazul constucţiilor se aplică în mod obligatoriu  regimul de amortizare liniară. De asemenea se amortizeză liniar , pe o perioadă de 10 ani , cheltuielile de investiţii pentru amenajarea terenurilor.

Amortizarea liniară reprezintă regimul classic, tradiţional, fiind cel mai simplu de utilizat,insă nu ţine  seama de influenţa  uzurii morale, care duce la întocmirea activelor într-un interval de timp scurt.

  Amortizarea degresivă presupune o amortizare mai accentuată a imobilizărilor 

corporale în primii ani de la punerea în funcţiune. Utilizarea  acestiu regim de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare liniară cu unil din coeficienţi următori: :

1,5 pentru o durată de viaţă de 2-5 ani 2 pentru o durată de viaţă  de 5-10 ani 2,5 pentru o durată de viaţă mai mare de 10 ani.

  Amortizarea accelerată constă în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări  în cotă de 50% din valoarea de intrare .

Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare  următoare sunt calculate  după sistemul liniar, prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi.

Amortizarea degresivă şi accelerată au avantajul că atenuează influenţa uzurii morale, datorită faptului că prin aceste metode se recuperează într-un interval de timp  mai scurt scurt un cuantum mai mare din valoarea de intrare a imobilizărilor corporale. Aceste doua regimuri produc şi un  avantaj fiscal, prin amânarea la plată a impozitului pe profit, corespunzător creşterii cheltuielilor privind amortizarea în primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale.

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă  de către Consiliul de Administraţie  al entităţii economice. Pentru fiecare imobilizare corporală intrată in patrimoniu entităţile economice vor intocmii un plan de amortizare, în  care se vor determina cu anticipaţie  amortizarea anuală(anuitatea) şi valoarea contabilă netă sau rămasă  la sfârşitul  fiecărui an de funcţionare, luându-se în calcul valoarea contabilă, durata  de utilizare şi regimul de amortizare ales.

3.2. Prezentarea conturilor şi a corespondenţei lor în funcţiune________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 14

Page 15: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Conturile de imobilizări corporale sunt conturi de activ. Acestea se debitează in momentul intrării bunurilor în patrimoniul unităţilor economice la valoarea de aport, de cost de achiziţie sau cost de producţie după vaz. Se creditează in caz de concesiune, expropiere sau dispariţie, la preţul de înregistrare. Soldul debitor reprezintă valoarea de înregistrare a imobilizărilor corporale existente la un moment dat în unitate.

Contabilitatea mijloacelor fixe trebuie să asigure evidenţa permanentă a existenţei si a micşorării, precum şi calculul amortizării şi al provizioanelor constituite prin deprecierea acestora.

Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe următoarele categorii: clădiri, construcţii speciale, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare si reglare, mijloace de transpor, animale şi plantaţii, unelte dispozitive, instrumente, mobilier şi aparatură birotică.

Amortizarea imobilizărilor corporale se înregiostrează în contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”, care este un cont de pasiv. Se crediteayă cu cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale şi se debitează cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale, vândute sau scoase din activ. Soldul creditor reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale. Conturile operative de gradul II au cifra a 4-a identică cu cifra a 4-a din simbolizarea conturilor de mijloace fixe.

3.2.1. Contabilitatea terenurilor şi amenajărilor de teren

Contabilitatea terenurilor se ţine pe diuă categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.

În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole şi silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.

Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu, la valoarea stabilită conform legii, în funcţia de clasele de calitate, suprafaţă şi amplasarea acestora, dar şi supă alte criterii, la costul de achiziţie sau la valoarea de aport, după caz. Terenurile nu sunt supuse amortizării.

Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, terenurilor şi a altor lucrări similare sunt supuse amortizării.

Contul 211 ,,Terenuri si amenajări de terenuri” este cont de activ şi se dezvoltă pe două conturi sintetice de gradul II:

Contul 2111 ,,Terenuri”Contul 2112 ,,Amenajări de terenuri”

În debit se înregistrează: valoarea terenurilor achiziţionate, a celor reprezentând aport la

capital, valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit şi a celor primite în regim de leasing financiar (404, 456, 131, 167);

valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722);

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 15

Page 16: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

valoarea creşterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105).

În credit se înregistrează: valoarea terenurilor respectiv amenajărilor de terenuri cedate,

amortizate (281, 658); valoarea terenurilor aportate, retrase (456); valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105); valoarea terenurilor care fac obiectul participării în natură la

capitalul social al altei societăţi comerciale (261, 262, 263).Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul efectiv al amenajărilor

de terenuri.

Exemple privind corespondenţa contului 2111:

1. Intrarea în unitate din mai multe surse:a) achiziţionare de la furnizori

% = 404 (Furnizori de imobilizări) (Terenuri) 2111 (TVA deductibilă) 4426

b) de la asociaţi, ca aport în natură

(Terenuri) 2111 = 456 (Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul )

c) cu titlu gratuit, prin dinaţie sau subvenţie

(Terenuri) 2111 = 131 (Subvenţii guvernamentale pentru investiţii)

d) preluate in leasing, concesiune etc.

(Terenuri) 2111 = 167 (Alte împrumuturi şi datoriiasmiliate)

e) creşteri de valoare la reevaluare (Terenuri) 2111 = 105 (Rezerve din reevaluare)

2. Ieşirea terenurilor din unitate prin:a) retragerea asociaţilor din societatea comercială

(Decontări cu acţionarii/ 456 = 2111 (Terenuri)asociaţii privind capitalul)

b) vânzarea unor terenuri vânzarea propriu-zisă

(Debitori diverşi) 461 = %7583 (Venituri din cedarea

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 16

Page 17: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

activelor şi alte operaţii de capital)4427 (TVA colectată)

scăderea din gestiune a terenurilor vândute(Cheltuieli privind activele 6583 = 2111 (Terenuri)cedate şi alte operaţii de capital )

3. Scoaterea din evidenţă a terenurilor aportate şi retrase(Decontări cu acţionarii/ 456 = 2111 (Terenuri)asociaţii privind capitalul )

4. Descreşteri în urma reevaluării terenurilor(Terenuri) 2111 = 105 (Rezerve din reevaluare)

5. Participarea cu terenuri la capitalul altor societăţi(Acţiuni deţinute la 261 = 2111 (Terenuri) entităţile afiliate)

Exemple privind corespondenţa contului 2112:

1. Amenajarea cu :

mijloacele proprii pe parcursul mai multor perioade şi apoi puse în funcţiune:

(Amenajări de 2112 = 231 (Imobilizări corporale înterenuri) curs de execuţie)

mijloacele proprii direct, fără evidenţierea executării:

(Amenajări de 2112 = 722 (Venituri din producţia deterenuri) imobilizări corporale)

printr-o unitate specializată din afara societăţii comerciale:

% = 404 (Furnizori de imobilizări)(Amenajări de 2112 terenuri)(TVA deductibilă) 4426

2. Amortizarea treptată a amenajării terenurilor:

(Cheltuieli de exploatare 6811 = 2811 (Amortizarea amenajărilorprivind amortizarea de terenuri)

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 17

Page 18: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

imobilizărilor)

3. Concomitent cu ultima rată

(Amortizarea amenajărilor 2811 = 2112 (Amenajări de terenuri)de terenuri)

3.2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe

Mijloacele fixe se caracterizează prin aceea că participă la mai multe cicluri de exploatare, păstrându-şi de regulă, forma fizică initială şi îşi transmit treptat valoarea sub formă de amortizare, asupra produselor obţinute, a lucrărilor executate, a serviciilor prestate sau a altor activităţi desfăşurate.

3.2.2.1. Contabilitatea construcţiilor

Contul 212 ,, Construcţii” este un cont de activ. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.

În debit se înregistrează:

valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 231, 722, 131, 456, 167);

valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105); valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile

primite cu chirie si restituite proprietarului (281).

În credit se înregistrează:

valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658); valoarea constructiilor distruse de calamitati (671); valoarea constructiilor aportate si retrase (456); valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar (267); valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105). valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul

social al altei societati comerciale (261, 262, 263).

Soldul contului reprezinta valoarea constructiilor existente.

Exemple privind corespondenţa contului 212:

1. Intrarea mijloacelor fixe în unitate pe următoarele căi:a) de la asociaţi, ca aport la capitalul social subscris

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 18

Page 19: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

(Construcţii) 212 = 456 (Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul)

b) intrare prin leasing financiar la locatar

(Construcţii) 212 = 167 (Alte împrumuturi şi datoriisimilare)

c) la proprietar şi locatar pentru investiţiile executate şi amortizate către chiriaş sau locatar

(Construcţii) 212 = 2812 (Amortizarea construcţiilor)

d) pentru partea neamortizată preluată gratuit (Construcţii) 212 = 133 (Donaţii pentru investiţii)

2. Amortizarea activelor: înregistrarea amortizării lunare, indiferent de metoda folosită pentru calculatea ei

(Cheltuieli de exploatare 6811 = 281 (Amortizări privind privind amortizarea imobilizările corporale) imobilizărilor)

3. Ieşirea imobilizărilor corporale din unitate a) scoaterea din folosinţă a activelor

amortizate integral

(Amortizări privind 281 = 212 (Construcţii)Imobilizările corporale)

amortizate parţial

% = 212 (Construcţii)

(Amortizări privind 281imobilizările corporale)(Cheltuieli înregistrate 471în avans)(Cheltuieli privind (6583)Activele cedate si alteOperaţii de capital)

b) restituirea activelor către locatar sau proprietar pentru investiţiile la imobilizările corporale luate în chirie, concesiune, leasing amortizate

(Amortizări privind 281 = 212 (Construcţii)imobilizările cedate)

c) scăderea din gestiune a celor amortizate integral________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 19

Page 20: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

(Amortizări privind 281 = 212 (Construcţii)imobilizările cedate)

4. Scoaterea din evidenţă a activelor neamortizate integral dacă Adunarea Generală a Acţionarilor a hotărât diminuarea capitalurilor proprii

% = 212 (Construcţii)(Amortizări privind 281Imobilizările corporale) (Rezerve) 106(Capital subscris (1012) vărsat)

5. Rezerve din reevaluare: pentru creşteri de valoare faţă de valoarea contabilă netă sau brută(Construcţii) 212 = 105 (Rezerve din reevaluare)

diferenţa în minus(Rezerve din 105 = 212 (Construcţii)reevaluare)

6. Evidenţierea creşterii valorii de înregistrare a imobilizărilor corporale prin includerea în valoarea de intrare a acestora, a investiţiilor efectuate de concesionari sau chiriaşi şi transferată fără plată proprietarilor

(Construcţii) 212 = %

281 (Amortizări privind Imobilizările corporale)

133 (Donaţii pentru investiţii)

3.2.2.2. Contabilitatea instalaţiilor tehnice, a mijloacelor de transport,

animalelor si plantaţiilor

Contul 213 ,,Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii” este un cont de activ. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 20

Page 21: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Este un cont operativ de gradul II, respectiv:Contul 2131 ,,Echipamente tehnologice”(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)Contul 2132 ,,Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”Contul 2133 ,,Mijloace de transport”Contul 2134 ,,Animale şi plantaţii”

În debit se înregistrează: valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si

plantaţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite în regim de leasing financiar(404, 231, 722, 131, 456, 167);

valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (281);

valoarea creşterii rezultate din reevaluare (105); valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (446); plusurile de inventar la imobilizări (131).

În credite se inregistrează: valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi

plantaţiilor cedate sau scoase din evidentă (281, 658); valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi

plantaţiilor aportate, retrase (456); valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi

plantaţiilor cedate în regim de leasing financiar, distruse de calamităţi (267, 671); valoarea descreşterii rezultate din reevaluare (105); valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi

plantaţiilor care fac obiectul participării la filiale din cadrul grupului, la societăţi din afara grupului, la alte societăţi sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).

Soldul contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor existente.

Exemple privind corespondenţa contului 213:1.Intrarea mijloacelor fixe în unitate pe următoarele căi:

a) de la furnizori, pentru bunurile care nu necesită montaj, probe tehnologice de punere în funcţiune:

% = 404 (Furnizori de imobilizări)(Instalaţii tehnice, 213mijloace de transport,animale şi plantaţii)

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 21

Page 22: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

(TVA deductibilă) 4426

b) taxa vamală aferentă unui activ achiziţionat prin import

(Instalaţii tehnice, 213 = 446 (Alte impozite, taxe şi ) mijloace de transport, vărsăminte asimilate)animale şi plantaţii)

c) creşteri de valoare cu ocazia reevaluărilor

(Instalaţii tehnice, 213 = 105 (Rezerve din reevaluare)mijloace de transport,animale şi plantaţii)

d) din producţia proprie

(Instalaţii tehnice, 213 = 722 (Venituri din producţia )mijloace de transport, de imobilizări corporaleanimale şi plantaţii)

2. Ieşirea imobilizărilor corporale din unitatea) restituirea acticelor către locatar sau proprietar pentru investiţiile la

imobilizările corporale luate in chirie, concesiune, leasing amortizate

% = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace (Amortizări privind 281 de transport, animaleimobilizările corporale) şi plantaţii)(Cheltuieli privind 6583activele cedate şi alteoperaţii de capital)

sau

% = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace (Amortizări privind 281 de transport, animaleimobilizările corporale) şi plantaţii)(Cheltuieli înregistrate 471în avans)(Cheltuieli privind 6583activele cedate şi alteoperaţii de capital)

b) scoaterea din gestiunea a celor neamortizate integral

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 22

Page 23: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

% = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace (Amortizări privind 281 de transport, animaleimobilizările corporale) şi plantaţii)(Cheltuieli privind 6583activele cedate şi alteoperaţii de capital)

3. Aportul în natură sub formă de active corporale la capitalul altor societăţi % = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace

(Amortizări privind 281 de transport, animaleimobilizările corporale) şi plantaţii)(Acţiuni deţinute la 261entităţile afiliate)

4. Ieşirea de imobilizări corporale a) în leasing financiar la locatar

(Creanţe imobilizate) 267 = 213 (Instalaţii tehnice, mijloacede transport, animale şiplantaţii)

b) din cauza unor calamităţi % = 213 (Instalaţii tehnice, mijloace

(Amortizarea instalaţiilor, 2813 de transport, animale şimijloacelor de transport, plantaţii)animalelor şi plantaţiilor) (Cheltuieli privind 674Calamităţile si alte evenimente extraordinare)

5. Rezerve din reevaluare pentru creşteri de valoare faţă de valoarea contabilă netă sau brută

(Instalaţii tehnice, 213 = 105 (Rezerve din reevaluare)mijloace de transport, animale şi plantaţii)

6. Încorporarea accesoriilor cumpărate şi recepţionate în valoarea activelor imobilizate

(Instalaţii tehnice, 213 = 302 (Materiale consumabile)

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 23

Page 24: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

mijloace de transport, animale şi plantaţii)sau(Instalaţii tehnice, 213 = 231 (Imobilizări corporale)mijloace de transport, în curs de execuţie) animale şi plantaţii)

7. Înregistrarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe

(Amortizări privind 281 = 213 (Instalaţii tehnice. mijloace) Imobilizările corporale) de transport, animale şi

plantaţii)

8. Cota de T.V.A. nedeductibilă în cazul mijloacelor fixe realizate din producţie proprie

(Instalaţii tehnice, 213 = 4426 (TVA deductibilă)mijloace de transport, animale şi plantaţii)

Potrivit normei contabile a mijloacelor fixe

(Cheltuieli cu alte 635 = 4426 (TVA deductibilă)impozite, taxe şivărsăminte asimilate )

3.2.2.3. Contabilitatea mobilierului, a aparaturii birotice, echipamentelorde protecţie a valorilor umane şi materiale

şi altor active corporale

Contul 214 ,,Mobilier, aparatură birotică, echipamente de portecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” este un cont de activ. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, a aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale.

În debit se înregistrează:

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 24

Page 25: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite în regim de leasing financiar (404, 231, 722, 131, 456, 167);

valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281);

valoarea creşterii rezultate din reevaluare (105); valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (446); plusurile de inventar la imobilizări (131).

În credit se înregistrează: valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi

a altor active corporale cedate sau scoase din evidenţă (281, 658); valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi

altor active corporale distruse de calamităţi (671); valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi

altor active corporale aportate şi retrase (456); valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi

altor active corporale cedate în regim de leasing financiar (267); valoarea descreşterii rezultate din reevaluare (105); valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie

care fac obiectul participării la filiale din cadrul grupului, la societăţi sub forma intereselor de participare sau a altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).

Soldul contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale existente..

Exemple privind corespondenţa contului 214:1. Intrarea mijloacelor fixe în unitate pe următoarele căi:

a) de la asociaţi, ca aport la capitalul social subscris

(Mobilier, aparatură 214 = 456 (Decontări cu acţionarii/)birotică, echipamente de asociaţii privind capitalul)protecţie umană şi materiale şi alte active corporale)

b) de la furnizori, pentru bunurile care nu necesită montaj, probe tehnologice, de punere în funcţiune etc

% = 404 (Furnizori de imobilizări)(Mobilier, aparatură 214birotică, echipamente de protecţie umană şi materiale şi alte active corporale)(TVA deductibilă) 4426

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 25

Page 26: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

c) donaţii cu titlu gratuit, subvenţii şi plus la inventariere

(Mobilier, aparatură 214 = %birotică, echipamente de 131 (Subvenţii guvernamentaleprotecţie umană şi pentru investiţii)materiale şi alte active corporale) 133 (Donaţii pentru investiţii)

134 (Plusuri de inventar de natura obiectelor

de inventar)d) din producţia proprie

(Mobilier, aparatură 214 = 722 (Venituri din producţia de )birotică, echipamente de imobilizări corporale)protecţie umană şi materiale şi alte active corporale)

2. Amortizarea activelor: înregistrarea amortizării lunare, indiferent de metoda folosită pentru calcularea ei

(Cheltuieli de exploatare 6811 = 281 (Amortizări privind privind amortizarea imobilizările corporale)imobilizarilor)

3. Ieşirea imobilizărilor corporale din unitate

a) scoaterea din folosinţă a activelor amortizate integral

(Amortizări privind 281 = 214 (Mobilier, aparatură birotică,Imobilizările corporale) echipamente de protecţie

umană şi materiale şi alteactive corporale)

amortizate parţial % = 214 (Mobilier, aparatură birotică,

(Amortizări privind 281 echipamente de protecţie imobilizările corporale) umană şi materiale şi alte(Cheltuieli înregistrate 471 active corporalein avans)(Cheltuieli privind activele (6583)cedate şi alte operaţii de capital)

b) restituirea activelor

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 26

Page 27: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

(Decontări cu acţionarii/ 456 = 214 (Mobilier, aparatură biroticăasociaţiiprivind capitalul) echipamente de protecţie

umană şi materiale şi alteactive corporale)

4. Ieşirea prin imputaţiea) imputarea unui mijloc fix

(Alte creanţe în legătură 4282 = % cu personalul) 7583 (Venituri din cedarea

activelor şi alte operaţii de capital)

4427 (TVA colectată)

b) concomitent, scoaterea din evidenţă a bunului

% = 214 (Mobilier, aparatură birotică(Amortizări privind 281 echipamente de protecţieimobilizările corporale) umană şi materiale şi alte (Cheltuieli privind activele 6583 active corporale)cedate şi alte operaţii decapital)

c) scoaterea din evidenţă a activelor neamrtizate integral dacă Adunarea Generală a Asociaţilor a hotărât diminuarea capitalurilor proprii

% = 214 (Mobilier, aparatură birotică(Amortizări privind 281 echipamente de protecţieimobilizările corporale) umană şi materiale şi alte (Rezerve) 106 active corporale)(Capital subscris (1012)vărsat)

5. Rezerve din reevaluare

pentru creşteri de valoare faţă de valoarea contabilă netă sau brută

(Mobilier, aparatură 214 = 105 (Rezerve din reevaluare )birotică, echipamente de protecţie umană şi materiale şi alte active corporale)

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 27

Page 28: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

diferenţe în minus

(Rezerve din reevaluare) 105 = 214 (Mobilier, aparatură birotică,echipamente de protecţie umană şi materiale şi alteactive corporale)

6. Înregistrarea scoaterii din funcţiune mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar

(Amortizări privind 281 = 214 (Mobilier, aparatură birotică,Imobilizările corporale) echipamente de protecţie

umană şi materiale şi alteactive corporale)

3.3. Prezentarea documentelor de evidenţă utilizate

În derularea unei afaceri sunt folosite o serie de documente şi registre contabile.

Legea contabilităţii prevede că orice operaţie economico-financiară efectuată se consemnează într-un document carestă şa baza înregistrării în contabilitate.

Principalele documente privind evidenţa tehnico-operativă privind imobilizările corporale sunt:

chitanţa fiscală, registru de casă; ordin de plată, extras de cont; factură fiscală; bon de predare, transfer, restituire; proces verbal de recepţie; proces verbal de recepţie provizorie; proces verbal de punere în funcţiune; proces verbal de recepţie finală; contract de concesionare sau locaţie de gestiune; contract de închiriere sau proces verbal de închiriere; proces verbal de dare în custodie; bon de mişcare a mijloacelor fixe; proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe-de declarare a unor

bunuri materiale; liste de inventar, proces verbal de inventariere; registrul numerelor de inventar, fişa mijlocului fix-document de evidenţă

operativă; registrul numerelor de inventar privind investiţiile, dotările şi alte utilităţi;

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 28

Page 29: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Factura fiscală serveşte ca document de bază pentru decontarea produselor şi serviciilor, a lucrărilor executate şi seviciilor prestate.

Chitanţa serveşte ca document justificativ pentru depunerea unor sume în numerar la casieria unităţii.

Registrul de casă lei si valută este un formular tipizat cu ajutorul căruia ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor zilnice, în numerar (lei sau valută). Se întocmeşte de casieră, zilnic, în două exemplare: un exemplar rămâne la casierie, iar celălalt se arhivează în compartimentul financiar-contabil unde se şi operează înregistrările în evidenţa contabilă a unităţii.

Ordinul de plată este instrumentul prin care ordonatorul dă o instrucţiune băncii sale de a pune la dispoziţia beneficiarului, în contul de la banca acestuia, o anumită sumă de bani în vederea stingerii unei obligaţii băneşti existentă între parteneri.

Procesul verbal de punere în funcţiune a mijlocului fix se întocmeşte pentru utilajele şi instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice, precum clădirile şi construcţiile speciale care deservesc pocese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice.

Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix serveşte ca document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz.

Registrul jurnal de încasări şi plăţi se editează lunar, iar paginile sunt numerotate pe măsura editării lor. Registrul jurnal de încasări şi plăţi parafat şi înregistrat la organul fiscal este completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul- jurnal de încasări şi plăţi obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul.

Fişa mijlocului fix serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe. Se întocmeşte de serviciul Financiar-contabil, într-un exemplar, pentru fiecare mijloc fix.

CAPITOLUL IVANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

LA S.C. “VIOLIMPI” S.R.L.

Pe baza datelor preluate din Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere pe anul 2009 al S.C. “VIOLIMPI” S.R.L., am calculat indicatorii economico-financiari, care interpretează iinformaţia contabilă din Situaţiile financiare anuale.

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 29

Page 30: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

1. Indicatori de lichiditate

Lichiditatea reprezintă capacitatea entităţii a-şi onora la termen obligaţiile deplată cu resursele băneşti de care dispune.

Lichiditatea curentăIndicatorul lichidităţii curente (indicatorul capitalului circulant) stabileşte garanţia

acoperirii datoriilor curente din activele curente. Se exprimă în coeficienţi şi se calculeză după formula:

Lichiditate Active curente = --------------------

curentă Datorii curente

Lichiditate curentă = 114516/60590 = 1,89

Valoarea recomandată acceptabilă se află în jurul valorii 2. Acest indicator al lichidităţii curente oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Lichiditatea imediatăIndicatorul lichidităţii imediate arată posibilitatea achitării datoriilor curente din

valorile de trezorerie existente şi din cele care se vor încasa din creanţe la scadenţă. Se exprimă în coeficienţi şi se calculează după formula :

Lichiditate Active Curente - Stocuri = ----------------------------------

imediată Datorii curente

Lichiditate imediată = (114516 - 4561)/ 60590 = 1,81

Valoarea recomandată este mai mare de 1, daca valoarea este sub 1 înseamnă că sunt dificultăţi de achitare a datoriilor curente.

2. Indicatori de risc

Riscul este incertitudinea, nesiguranţa obţinerii anumitor rezultate dinactivitatea economică a entităţii.

Indicatorul gradului de îndatorare stabileşte ponderea creditelor pe termen lung (capital împrumutat) în capitalul propriu sau ponderea în capitalul angajat (capital propriu + capital împrumutat ). Se exprimă în procente şi se calculează după formula:

Gradul de Credite curente= ----------------------- x 100

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 30

Page 31: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

îndatorare Capital propriu

Gradul de îndatorare = 0

Deoarece societatea analizată nu are credite peste un an, capitalul împrumutat are valoarea 0, iar indicatorul repsectiv este 0.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor arată de câte entitatea poate achita cheltuielile cu dobânzile. cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziţia entităţii este considerată mai riscantă în achitarea preţului creditului: dobânda. Se calculează după formula:

Indicatorul privind Profit înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit = --------------------------------------------------------------------acoperirea dobânzilor Cheltuieli cu dobânda

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = 37420/ 178,01 =210,21

Indicatorul arată că entitatea nu are dificultăţi în achitarea datoriilor scadente din dobânzi.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activelorimobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate . Se calculează după formula:

Viteza de rotaţie a Cifra de afaceri = --------------------------

activelor imobilizate Active imobilizate

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = 175421 / 114516 = 1,53

4. Indicatori de profitabilitate

Acest indicator exprimă eficienţa persoanei juridice în realizarea de profit dinresursele disponibile.

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obţine persoana juridică din banii investiţi în afacere. Se calculează după formula:

Rentabilitatea capitaluilui Profitul înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit = -------------------------------------------------------------------------

angajat Capital angajat

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 31

Page 32: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Rentabilitatea capitalului angajat = 37420 / 200= 187,1

Marja brută din vânzări arată procentul de profit brut din vânzări care revine cifrei de afaceri sau valoarea profitului obţinut la 100 lei vânzări. Se exprimă în procente şi se calculează astfel :

Marja brută Profitul brut din vânzări = ----------------------------------x 100

din vânzări Cifra de afaceri

Marja brută din vânzări =  29450 X 100 / 175421 = 16,79%.

O scădere a procentului poate scoate în evidenţă faptul că societatea nu este capabilă să-şi controleze costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim.

Ponderea profitului în vânzări pe anul 2009

84%

16%

Vânzări pe anul 2009Profit pe anul 2009

Veniturile de pe anul 2009 au fost de 175421 lei, iar cheltuielile efectuate pentru profitul realizat este de 129499 lei. Impozitul calculat plus cheltuielile nedeductibile este de 6736 lei, rezultând un profit net de 32450 lei.

Evoluţia profitabilităţii

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evoluţia veniturilor

Evoluţia cheltuielilor

Evoluţia prof itului

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 32

Page 33: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

În ultimii şase ani, societatea a înregistrat o creştere lentă a cifrei de afaceri. În anul 2006, datorită achiziţionării unui autoturism, profitul firmei a scăzut, dar a început să se dezvolte şi să mai angajeze un şofer. Din anul 2007 a avut din nou o creştere economică, care s-a menţinut până in anul 2009.

CAPITOLUL VCONCLUZII ŞI PROPUNERI

5.1. Concluzii

În urma efectuării analizei economico-financiare la S.C.“VIOLIMPI”S.R.L., s-au desprins următoarele concluzii:

Situaţia economico-financiară s-a îmbunătăţit faţă de anul precedent, fapt

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 33

Page 34: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

demonstrat prin calculul indicatorilor economico-finanicari prezenţi în capitolul anterior, care au înregistrat creşteri în 2009 faţă de 2008.

Societatea a reuşit să obţină un profit net de 32.450 de lei datorită influenţeipozitive a activităţii de exploatare. Astfel, veniturile obţinute în valoare de 175.421 de lei au acoperit cheltuielile de 129.499 de lei, societatea obţinând un profit brut de 45.922 de lei.

Toate elementele de trezorerie au înregistrat creşteri în 2009 faţă de anulprecedent. Ponderea lor în totalul activului a crescut şi odată cu aceasta s-a mărit capacitatea trezoreriei societăţii comerciale analizate. Factorii care au dus la aceste rezultate au fost: creşterea volumului de prestări de servicii taxi, creşterea calităţii serviciului.

Rentabilitatea efectivă a fost mai mare comparativ cu rentabilitateaprogramată,ceea ce constituie un aspect pozitiv al activităţii unităţii.

Societatea constituie un partener pentru o investişie profitabilă, iar printreavantajele oferite se află profesionalismul, siguranţa, promptitudinea, echipa dinamică şi entuziastă.

5.2. Propuneri

Pe viitor, pentru a se îmbunătăţii situaţia imobilizărilor corporale la societatea analizată se pot contura următoarele propuneri:

achitarea la timp a datoriilor societăţii şi rambursarea creditelor scadente; obţinerea unor preţuri de cumpărare a combustibilului şi a pieselor auto, cât

mai mici; evaluarea periodică a profitabilităţii serviciilor şi a categoriilor de clienţi; optimizarea utilizării timpului de lucru; înregistrarea la timp a imobilizărilor corporale, acestea fiind expresia bănească

a uzurii; recuperarea treptată a imobilizărilor corporale uzate, pentru ca societatea să

facă faţă şi altor obligaţii legate de activitatea ei.

BIBLIOGRAFIE

1). Bălcescu, MariusBălcescu, Angelic

-„Compediu de macroeconomie”, Editura Economică, Bucureşti, 1997

2). Chirică, Lefter - „Curs complet de contabilitate şi fiscalitate” Volumul IV, editura Economică, Bucureşti, 2001

3). Colasse, Bernard - „Contabilitatea generală”, editura Moldova, Iaşi, 1990

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 34

Page 35: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

4). Kotler, Philip - „ Managementul marketingului”, ediţia a IV-a, editura Teora, Bucureşti, 2006

5). Paşca, Camelia - „Contabilitate-ghid de pregătire BAC 2006”, Editura Universsităţii din Oradea, Oradea, 2005

6.) Popovici, Ilie - „Funcţiile conturilor în cazul utilizării Planului general de conturi”, Editura Danubius, Bucureşti, 2003

7). Vonea, OctavianVonea, Răzvan

- „Culegere de probleme la contabilitate”, Ediţia revizuită şi adăugită, editura Didactic[ Militans, casa Corpului Didactic, Oradea 2006

8). Cicilia, Ionescu - „Bazele contabilităţii”, editura Fundaţiei de Mâine, Bucureşti, 2005

9). Matei, Alexandrina Ana

- „Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor”, Editura CD Press, Bucureşti, 2006

10). Popan, Maria - „Realizarea situaţiilro financiare şi calculaţia costurilor”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2007

11), Tanislav, CristinaPoştovel, Cătălina

- „Marketingul afacerilor”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006

12). ************ -Legea Societăţilor Comerciale (nr. 31/1990)13). ************ -Legea Contabilităţii (nr. 82/1991)

Republicată în 26.08.200214). ************ -Planul general de conturi15). ************ -Regulament privind aplicarea legii

contabilităţii

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 35

Page 36: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

ANEXE

Studiu de caz privind înregistrările la S.C. “VIOLIMPI” S.R.L.

La sfârşitul lunii Martie 2010, S.C. „VIOLIMPI” S.R.L. prezintă următoarea situaţie patrimonială:

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 36

Page 37: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

SITUAŢIA PATRIMONIALĂ LA 31.03.2010

Nr.Crt.

Posturi de activ Sume (Lei) Posturi de pasiv Sume (Lei)

1. 2111 „Terenuri” 5000 1012 „Capital subscris vărsat”

200

2. 212 „Construcţii” 100002813 „Amortizarea

instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor

şi plantaţiilor”

46944

3. 2133 „Mijloace detransport”

55000401 „Furnizori” 3500

4. 214 „Mobilier, aparaturăbirotică, echipamente de

protecţie a valorilor umaneşi materiale şi alte active

corporale”

2200 421 „Salarii datorate” 3000

5. 3022 „Combustibil” 500 4411 „Impozit pe profit” 59876. 5121 „Conturi la bănci în

lei”12000 4423 „TVA de plată” 2200

7. 5311 „Casa în lei” 2400 5191 „Credite bancare pe termen scurt”

25269

8. TOTAL 87100 TOTAL 87100

În decursul lunii Aprilie, la societatea analizată au avut loc următoarele înregistraări economico-financiare:

1. Se recepţioneză piese de schimb de la furnizori în valoare de 2.358 LeiTVA 19% conform Facturii nr. 01568/ 05.04.2010.

% = 401 ,,Furnizori” 2.358 ,,Piese de schimb” 3024 1.981,51 ,,TVA deductibilă” 4426 376,49

Cf. Factura nr. 01568/ 05.04.2010

2. Se înregistrează factura de la S.C. “RDS&RCS” S.A. în valoare de 568 lei, TVA 19%, conform Facturii nr.15687 / 08.04.2010.

% = 401 ,,Furnizori” 289 “Cheltuieli poştale 626 242,85 şi taxe de telecomunicaţii”

“TVA deductibilă” 4426 46,15

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 37

Page 38: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Cf. Factura nr. 15687 / 08.04.2010

3. Se înregistrează factura de la S.C. “ELECTRICA” S.A. în valoare de 289lei, TVA 19%, conform Facturii nr. 45698/09.04.2010.

% = 401 ,,Furnizori"  568 ,,Cheltuieli privind 605 477,31 energia şi apa” ,,TVA deductibilă” 4426 90,69

Cf. Factura nr. 45698 / 09.04.2010

4. Societatea achiziţionează un autoturism la valoarea de 17.890 lei, TVA 19%, conform Facturii nr. 6458 / 10.04.2010.

% = 404 ,,Furnizori de 21.289,1,,Mijloace de transport” 2133 imobilizări” 17.890 ,,TVA deductibilă” 4426 3.399,1

Cf. Factura nr. 6458 / 10.04.2010

5. În data de 11.04 se înregistrează amortizarea maşinii achiziţionate.

Al = 17.890/60 =297,66 lei

,,Cheltuieli de 6811 = 2813 ,,Amortizarea  297,66 exploatare privind instalaţiilor, mijloaceloramortizarea imobilizărilor” de transport, animalelor

şi plantaţiilor”

Cf. Planului de amortizare.

6. Plata furnizorilor şi a impozitului pe profit, conform ordinelor de plată.

% = 5121 ,,Conturi la 9.639 ,,Furnizori 401 bănci în lei” 3.500 ,,Impozit pe profit” 4411 5.987 ,,Cheltuieli cu 627 152 serviciile bancare” 

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 38

Page 39: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

Cf. Ordinelor de plată nr. 13 şi 14 din 11.04.2010

7. Înregistrarea cheltuielilor cu combustibilul, în valoare de 300 lei, conformbonului de consum.

,,Cheltuieli privind 6022 = 3022 ,,Combustibil”  300 combustibilul”

Cf. Bonului de consum nr. 2/ 12.04.20108. Se dau în consum piese de schimb în valoare de 1.000 lei, conform Bonului

de consum.

,,Cheltuieli privind 6024 = 3024 ,,Piese de schimb”  1.000 piesele de schimb”

Cf. Bonului de consum nr. 2 / 12.04.2010

9. Se încheie un contract de asigurare cu Astra Uniqa Asigurări în 15.04 învaloare de 10.000 lei, achitându-se prima de asigurare de 1.000 lei prin virament, conform Ordinului de Plată nr. 6/14.04.2010.

„Cheltuieli cu primele 613 = 5121 „Conturi la 1.000 de asigurare” bănci în lei”

Cf. Ordinului de plată nr. 6/14.04.2010

10.Se vinde altei societăţi o maşină la preţ de vânzare 5.000 lei, TVA 19%,conform Facturii nr. 3/ 26.04.2010.

„Debitori diverşi” 461 = % 5.950 7583 „Venituri din 5.000

vânzarea activelor şi alte operaţii de capital”

4427 „TVA colectată” 950Cf. Facturii nr. 3/26.04.2010

11.Se achită datoria faţă de furnizori pentru piesele de schimb achiziţionate,conform Chitanţei nr. 1/27.04.2010.

„Furnizori” 401 = 5311 „Casa în lei” 2.358Cf. Chitanţei nr. 1 / 27.04.2010

12.Înregistrarea veniturilor din dobânzi, în valoare de 450 lei, conform Notei

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 39

Page 40: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

contabile nr. 1/28.04.2010.

„Dobânzi de 5187 = 766 „Venituri 450 încasat” din dobânzi”

Cf. Notei contabile nr. 1/28.04.2010

13.Închiderea conturilor de TVA conform jurnalului de încasări şi plăţi,conform Notei contabile nr. 1/30.04.2010.

% = 4426 „TVA deductibilă” 3.912,43,,TVA colectată 4427 950,,TVA de recuperat” 4424 2.962,43

Cf. Notei contabile nr. 1/ 30.04.2010

14. Închiderea conturilor de cheltuieli conform Notei contabile nr. 1/30.04.2010.

„Profit sau pierdere” 121 = % 3.469.82

626 „Cheltuieli 242,85 poştale şi taxe de telecomunicaţii”

605 „Cheltuieli 477,31privind energiaşi apa”

6811 „Cheltuieli de 297,66exploatare privind amortizarea cheltuielilor”

627 „Cheltuieli cu 152 serviciile bancare”

6022 „Cheltuieli privind 300combustibilul”

6024 „Cheltuieli privind 1.000 piesele de schimb”

613 „Cheltuieli cu primele 1.000 de asigurare”

Cf. Notei contabile nr. 1/30.04.201014.Închiderea conturilor de venituri, conform Notei contabile nr. 1/30.04.2010.

% = 121 ,,Profit sau pierdere”  5.450 ,,Venituri din 7583 5.000vânzarea activelor şi alte operaţii de

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 40

Page 41: Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

________________________________________________________________________________

capital” ,,Venituri din 766 450dobânzi”

Cf. Notei contabile nr. 1/30.04.2010

SITUAŢIA PATRIMONIALĂ LA 30.04.2010

Nr.Crt.

Posturi de activ Sume (Lei) Posturi de pasiv Sume (Lei)

1. 2111 „Terenuri” 5000 1012 „Capital subscris vărsat”

200

2. 212 „Construcţii” 10000121 „Profit sau pierdere” 1980,18

3. 2133 „Mijloace detransport”

72890 2813 „AmortizareaInstalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor

şi plantelor ”

47241,66

4. 214 „Mobilier, aparaturăbirotică, echipamente de

protecţie a valorilor umaneşi materiale şi alte active

corporale”

2200 401 „Furnizori” 857

5. 3022 „Combustibil” 200 404 „Furnizori de imobilizări”

21289,1

6. 3024 „Piese de schimb” 981,51 421 „Personal-salarii datorate”

3000

7. 4424 „TVA de recuperat” 2962,43 4423 „TVA de plată” 22008. 461 „Debitori diverşi” 5950 5191 „Credite bancare pe

termen scurt”25269

9. 5121 „Conturi la bănci în lei”

1361

10. 5187 „Dobânzi de încasat” 45011. 5311 „Casa în lei” 428. TOTAL 102036,94 TOTAL 102036,94

________________________________________________________________________________Contabilitatea imobilizărilor corporale 41