50
CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 1.Conţinutul, evaluarea, recunoaşterea şi clasificarea activelor imobilizate Activele reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă beneficii economice viitoare. Activele imobilizate (imobilizările) sunt activele unei întreprinderi, destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia. Sunt reprezentate prin bunurile şi valorile unei întreprinderi deţinute durabil (>1 an), care nu se consumă la prima utilizare iar valoarea lor se recuperează eşalonat prin includerea în cheltuielile mai multor perioade contabile în funcţie de durata de viaţă utilă. Ţinând cont de complexitatea şi trăsăturile care le definesc, activele imobilizate (imobilizările ) pot fi clasificate în: necorporale, corporale şi financiare. a) Active imobilizate necorporale – sunt reprezentate prin active identificabile fără suport material (netangibile) şi deţinute pentru utilizare în procedul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative. b) Active imobilizate corporale – sunt reprezentate prin bunuri materiale (tangibile) deţinute de agenţii economici şi utilizate o perioadă îndelungată în producţia de bunuri, prestarea de servicii , închiriere sau scopuri administrative. c) Active imobilizate financiare – cuprind investiţiile financiare deţinute de o entitate în capitalul altor entităţi pe o perioadă mai mare de un an şi care aduc investitorilor diverse câstiguri. Cuprind acţiuni şi alte titluri cumpărate şi deţinute pe termen lung. Exemplu: 1

Curs Contabilitatea Imobilizarilor

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

1.Conţinutul, evaluarea, recunoaşterea şi clasificarea activelor imobilizate

Activele reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă beneficii economice viitoare.

Activele imobilizate (imobilizările) sunt activele unei întreprinderi, destinate

utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia.Sunt reprezentate prin bunurile şi valorile unei întreprinderi deţinute durabil (>1

an), care nu se consumă la prima utilizare iar valoarea lor se recuperează eşalonat prin includerea în cheltuielile mai multor perioade contabile în funcţie de durata de viaţă utilă.

Ţinând cont de complexitatea şi trăsăturile care le definesc, activele imobilizate

(imobilizările ) pot fi clasificate în: necorporale, corporale şi financiare.a) Active imobilizate necorporale – sunt reprezentate prin active identificabile

fără suport material (netangibile) şi deţinute pentru utilizare în procedul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative.

b) Active imobilizate corporale – sunt reprezentate prin bunuri materiale (tangibile) deţinute de agenţii economici şi utilizate o perioadă îndelungată în producţia de bunuri, prestarea de servicii , închiriere sau scopuri administrative.

c) Active imobilizate financiare – cuprind investiţiile financiare deţinute de o entitate în capitalul altor entităţi pe o perioadă mai mare de un an şi care aduc investitorilor diverse câstiguri. Cuprind acţiuni şi alte titluri cumpărate şi deţinute pe termen lung. Exemplu: titlurile de participare, interesele de participare, alte titluri imobilizate şi creanţele imobilizate.

În structura activelor imobilizate corporale şi necorporale pot fi incluse şi activele imobilizate în curs. Acestea îmbracă forma lucrărilor de investiţii care la sfârşitul exerciţiului nu au fost terminate, urmând ca finalizarea lor să aibă loc în exerciţiile viitoare, când vor fi încadrate în categoria imobilizărilor corporale sau a imobilizărilor necorporale, după caz.

2.Organizarea contabilităţii activelor imobilizate

Planul General de Conturi rezervă imobilizărilor Clasa doua Conturi de imobilizări cu următoarele grupe:

Grupa 20 - Imobilizări necorporaleGrupa 21 – Imobilizări corporaleGrupa 23 – Imobilizări în cursGrupa 26 – Imobilizări financiareGrupa 28 – Amortizări privind imobilizările

1

Page 2: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

Grupa 29 – Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor

Fiecare grupă cuprinde conturi sintetice de gradul întâi şi conturi sintetice de gradul II.

2.1.Contabilitatea imobilizărilor necorporale

Imobilizările necorporale sunt active nemateriale identificabile nereprezentate printr-un bun fizic concret.

Se cuprind în categoria imobilizărilor necorporale:- cheltuielile de constituire;- cheltuielile de dezvoltare;- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare;- fondul comercial;- imobilizări necorporale în curs de execuţie;- alte imobilizări necorporale.Perioada de amortizare a unei imobilizări necorporale trebuie să corespundă celei

mai bune estimări a duratei sale de viaţă utile. Amortizarea trebuie începută atunci când activul este pregătit pentru utilizare.

2.1.1.Contabilitatea cheltuielilor de constituire

Cheltuielile de constituire reprezintă cheltuielile ocazionate de înfiinţarea unei sociatăţi comerciale ca persoană juridică distinctă sau ca urmare a modificării activităţii cum sunt: cheltuielile de înscriere şi înmatriculare, cheltuielile de prospectare a pieţei, de extindere a activităţii, cheltuielile de publicitate legate de constituirea societăţii, cheltuieli cu emisiunea şi vânzarea de acţiuni sau obligaţiuni.

Contabilitatea acestora se conduce cu ajutorul contului 201 "Cheltuieli de constituire".

După conţinutul economic: cont de active imobilizate necorporale (nemateriale).După funcţia contabilă: cont de activ.Se debitează odată cu colectarea cheltuielilor de înfiinţare, respectiv de

modificare a firmei în funcţie de modalitatea de plată sau de relaţia de decontare cu terţii:• când plata se face imediat (după înfiinţare):

__________________________ x ___________________________ 201 "Cheltuieli de = %

constituire” 5121 "Conturi la bănci în lei” 5311 "Casa în lei" 542 "Avansuri de trezorerie” 

__________________________ x __________________________

2

Page 3: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

• când plata nu se face imediat, respective la înfiinţare:__________________________ x ___________________________ 201 "Cheltuieli de = %

constituire” 404 "Furnizori de imobilizări” 462 “ Creditori diverşi”

__________________________ x ___________________________

Se creditează la scoaterea din gestiune a cheltuielilor de constituire după amortizarea completă a acestora (cel mult 5 ani).

- înregistrarea amortizării:___________________________ x ___________________________

6811 "Cheltuieli de = 2801 "Amortizarea cheltuielilorexploatare privind de constituire”amortizarea imobilizărilor"

__________________________ x ___________________________

- scăderea gestiunii:__________________________ x ___________________________ 2801 "Amortizarea = 201"Cheltuieli de contituire”

cheltuielilor de constituire” __________________________ x ___________________________

Soldul contului este debitor si exprimă cheltuielile de constituire existente.

2.1.2.Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare includ acele cheltuieli efectuate pentru aplicarea

rezultatelor cercetării în vederea realizării unor lucrări sau obiective strict individualizate, ce asigura garanţia eficienţei scontate înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării.

Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe prioada contractului sau pe durata de

utilizare după caz. În situaţia în care durata contractului depăşeşte 5 ani aceasta trebuie prezentată în notele explicative împreună cu motivele care au determinat-o. Sumele înregistrate la cheltuieli de dezvoltare trebuie explicate în notele la situaţiile financiare anuale.

Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare se conduce cu ajutorul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare.

După conţinutul economic: este un cont de imobilizări necorporale.După funcţia contabilă: este un cont de activ.

3

Page 4: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

Se debiteaza cu:- valoarea lucrărilor de dezvoltare realizate pe cont propriu, evaluate la cost de

producţie:__________________________ x ___________________________ 203 "Cheltuieli de = 721 "Venituri din producţia

dezvoltare” de imobilizări necorporale” __________________________ x ___________________________

- lucrările de dezvoltare finalizate în anul în curs, (la sfârşitul anului precedent fiind neterminate):__________________________ x ___________________________

203 "Cheltuieli de = % dezvoltare” 233 "Imobilizări necorporale în curs” 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"

__________________________ x ___________________________

- lucrările de dezvoltare (proiecte, studii) achiziţionate de la terţi în baza documentelor justificative:__________________________ x ___________________________ % = 404 "Furnizori de imobilizări”

203 “Cheltuieli de dezvoltare” 4426 "TVA deductibilă"

__________________________ x ___________________________ Se creditează cu :- valoarea lucrărilor de dezvoltare amortizate integral, scoase din gestiune:

amortizarea sistematică:__________________________ x ___________________________

6811 "Cheltuieli de = 2803 "Amortizarea exploatare privind cheltuielilor de dezvoltare” amortizarea imobilizărilor"

__________________________ x ___________________________

scoaterea din gestiune după amortizarea integrală:__________________________ x ___________________________

2803 "Amortizarea = 203 "Cheltuieli de dezvoltare”cheltuielilor de dezvoltare”

__________________________ x ___________________________

- valoarea lucrărilor de dezvoltare vândute pentru partea neamortizată a acestora prin debitul contului 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital, iar pentru partea amortizată prin debitul contului 2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare".

amortizate integral:__________________________ x ___________________________ 6583 “Cheltuieli privind = 203 "Cheltieli de dezvoltare”

4

Page 5: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

activele cedate şi alte operaţii de capital”

__________________________ x ___________________________

parţial amortizate:__________________________ x __________________________ % = 203"Cheltuieli de dezvoltare”

6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital" 2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare"

__________________________ x ___________________________

- cheltuielile de dezvoltare transferate brevetelor sau licenţelor:__________________________ x ___________________________

205 “Concesiuni, = 203“Cheltuieli de dezvoltarebrevete, licenţe,mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare”

__________________________ x ___________________________

Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente la un moment dat.

2.1.3.Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi şi valori similare

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciuale, drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziţie după caz.

Imobilizările necorporale de natura concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor de fabrică aduse ca aport, în cazul achiziţionării, sau realizate pe cont propriu se evidenţiază în contabilitate cu ajutorul contului 205 "Concesiuni, brevete , licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare.

După conţinutul economic: este un cont de active imobilizate necorporale.După funcţia contabilă: este un cont de activ.Se debitează cu: valoarea brevetelor, licenţelor, etc., intrate in unitate astfel:

- aport:__________________________ x ___________________________

205 "Concesiuni, = 456 "Decontări cu asociaţii brevete, licenţe, mărci privind capitalul”comerciale si alte drepturi şi valori similare"

__________________________ x ___________________________

5

Page 6: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

- din producţie proprie:__________________________ x ___________________________

2052 "Brevete, licenţe = 721 "Venituri din producţiaşi alte drepturi şi valori de imobilizări necorporale"similare obţinute din resurse proprii”

__________________________ x ___________________________

- achiziţionate:__________________________ x ___________________________

2051 "Concesiuni, = 404 "Furnizori de imobilizări”brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valorisimilare achiziţionate”

__________________________ x ___________________________

- cu titlu gratuit:__________________________ x ___________________________

205"Concesiuni, = 131 "Subvenţii pentru brevete,licenţe,mărci comerciale investiţii” şi alte drepturi şi valori similare"

__________________________ x ___________________________- preluate în concesiune conform contractelor încheiate:

__________________________ x ___________________________ 205 "Concesiuni, = 167 "Alte împrumuturi şi

brevele, licenţe,mărci comerciale datorii asimilate” şi alte drepturi şi valori similare"

__________________________ x ___________________________

Se creditează cu:- valoarea concesiunilor, brevetelor, etc., scoase din gestiune după amortizarea lor

completă, vânzare (cesiune) sau retrase de acţionari: înregistrarea amortizării:

__________________________ x ___________________________ 6811 "Cheltuieli de = 2805 "Amortizarea exploatare privind concesiunilor, brevetelor, amortizarea imobilizărilor" licenţelor, mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare”

__________________________ x ___________________________

scoaterea din gestiune după amortizarea integrală:__________________________ x ___________________________

2805 "Amortizarea = 205 “Concesiuni, brevete, concesiunilor,brevetelor, licenţe, mărci comerciale licenţelor,mărcilor şi alte drepturi şi valori comercial şi a altor drepturi similare”

6

Page 7: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

şi valori similare" __________________________ x ___________________________

cedate fără amortizare înregistrată (neamortizate):________________________ x _________________________

6583 "Cheltuieli privind = 205 “ Concesiuni, brevete, activele cedate şi alte licenţe, mărci comerciale şioperaţii de capital” alte drepturi şi valori similare”

__________________________ x ___________________________

cedate, amortizate parţial:________________________ x _________________________

% = 205 "Concesiuni, brevete , 6583 "Cheltuieli privind licenţe,mărci comerciale şiactivele cedate şi alte alte drepturi şi valorioperaţii de capital" similare”2805 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor licenţelor, mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare"

__________________________ x ___________________________

retrase de acţionari:__________________________ x ___________________________

456 "Decontări cu = 205 " Concesiuni, brevete, asociaţii privind capitalul" licenţe,mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare”

__________________________ x ___________________________

Soldul contului este debitor si reprezintă valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare existente în gestiune la un moment dat .

2.1.4.Contabilitatea fondului comercial

7

Page 8: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

Fondul comercial reprezintă acea parte din fondul de comerţ ce nu este cuprins în celelalte active, dar care concură la menţinerea sau dezvoltarea potenţialului unităţii cum sunt: clientela, vadul, reputaţia, debuşeele, poziţie geografică.

Reflectarea în contabilitate a fondului de comerţ se realizează cu ajutorul contului 207 "Fond comercial

După conţinutul economic: este un cont de imobilizări necorporale.După funcţia contabilă: este un cont de activ.Se debitează cu: valoarea fondului comercial intrat în unitate prin achiziţie:

__________________________ x ___________________________ % = 404 "Furnizori de imobilizări”207 "Fond comercial" (512 „Conturi curente la bănci”  4426 "TVA deductibilă" 531 „Casa”)

________________________ x _________________________

Se creditează cu: valoarea fondului comercial ieşit din gestiune:- amortizat complet:

înregistratea amortizării:__________________________ x ___________________________

6811 "Cheltuieli de = 2807 "Amortizarea fondului exploatare privind amortizarea comercial” imobilizărilor"

__________________________ x ___________________________

scăderea gestiunii:__________________________ x ___________________________

2807 "Amortizarea = 207 "Fond comercial" fondului comercial"

__________________________ x ___________________________ - amortizat parţial:

__________________________ x ___________________________ % = 207 "Fond comercial"2807 "Amortizarea fondului comercial"6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital"

__________________________ x ___________________________ - neamortizat:

__________________________ x ___________________________ 6583 "Cheltuieli = 207 "Fond comercial"privind activele cedate şialte operaţii de capital „

__________________________ x ___________________________

Soldul contului este debitor si reprezintă valorea fondului comercial existent la un moment dat în gestiunea unităţii.

8

Page 9: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

2.1.5.Contabilitatea altor imobilizări necorporale

În categoria alte imobilizări necorporale se regăsesc acele active de natura imobilizărilor necorporale ce nu au fost cuprinse în cadrul structurilor prezentate anterior.

Se includ în această categorie programele informatice create în cadrul unităţii sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţi proprii, precum şi alte imobilizări necorporale evaluate la costul de producţie, respectiv la costul de achiziţie.

Valoarea acestor imobilizări se amortizează în funcţie de durata estimată de utilizare .

Contabilitatea altor imobilizări necorporale se conduce cu ajutorul contului 208 "Alte imobilizări necorporale"

După conţinutul economic: este un cont de imobilizări necorporale.După funcţia contabilă: este un cont de activ.Se debitează cu valoarea altor imobilizări necorporale intrate în unitate astfel:- aport la capital:

__________________________ x ___________________________ 208 "Alte imobilizări = 456"Decontări cu asociaţii necorporale” privind capitalul"

__________________________ x ___________________________

- realizate din producţie proprie:__________________________ x ___________________________

208 "Alte imobilizări = 721"Venituri din producţia necorporale” de imobilizări necorporale"

__________________________ x ___________________________

- achiziţionate:__________________________ x ___________________________

% = 404 "Furnizori de imobilizări”208 "Alte imobilizări necorporale"4426 "TVA deductibilă "

__________________________ x ___________________________

- finalizate din cele neterminate anterior:__________________________ x ___________________________

208 “Alte imobilizări = 233 “Imobilizări necorporale” necorporale în curs”

__________________________ x ___________________________

Se creditează cu valoarea altor imobilizări necorporale ieşite din întreprindere astfel:

- amortizate integral: înregistrarea amortizării:

__________________________ x ___________________________ 6811 "Cheltuieli de = 2808 "Amortizarea altor

9

Page 10: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

exploatare privind imobilizări necorporale”amortizarea imobilizărilor"

__________________________ x ___________________________

scoaterea din gestiune:__________________________ x ___________________________

2808 "Amortizarea = 208 "Alte imobilizări altor imobilizări necorporale” necorporale"

__________________________ x ___________________________

- cedate în stare nouă (neamortizate):__________________________ x ___________________________

6583"Cheltuieli privind = 208 "Alte imobilizări activele cedate şi alte necorporale” operaţii de capital"

__________________________ x ___________________________ - amortizate parţial:

__________________________ x ___________________________ % = 208 "Alte imobilizări 2808 "Amortizarea altor necorporale” imobilizări necorporale"6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital "

__________________________ x ___________________________ - retrase de asociaţi:

__________________________ x ___________________________ 456 "Decontări cu = 208 "Alte imobilizări asociaţii privind capitalul" necorporale”

__________________________ x ___________________________

- depuse ca aport la capitalul altei persoane juridice:__________________________ x ___________________________

261 “Titluri de = 208“Alte imobilizări participare deţinute la necorporale” filiale din cadrul grupului”

__________________________ x ___________________________

Soldul contului este debitor şi exprimă valoarea altor imobilizări necorporale existente în întreprindere la un moment dat.

10

Page 11: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

2.2.Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt acele active care:- sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri şi

prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mare de un an.Pe lângă aceste două condiţii reglementările din România prevăd şi o a treia

condiţie respectiv “să aibă o valoare mai mare decât limita stabilită de legislaţia în vigoare”.

Sunt considerate structuri ale imobilizărilor corporale:- terenurile;- construcţiile;- instalaţiile tehnice, maşinile, utilajele;- mobilierul;- avansurile şi imobilizările corporale în curs de execuţie.

2.2.1.Contabilitatea terenurilor

Terenurile sunt reprezentate prin suprafeţe de pământ afectate durabil unor activităţi agricole silvice, unor construcţii, etc.

Terenurile nu se amortizează, excepţie făcând amenajările de terenuri care se amortizează ca orice imobilizare.

Amenajările de terenuri sunt reprezentate prin lucrări efectuate pentru:- racordări la sistemul de alimentare cu energie;- drumuri de acces;- desecări, etc.Terenurile sunt reflectate cu ajutorul contului 211 "Terenuri şi amenajări de

terenuri". Se dezvoltă în două conturi sintetice de gradul doi şi anume:2111 ”Terenuri"2112 "Amenajări la terenuri"După conţinutul economic: este un cont de imobilizări corporale.După funcţia contabilă: este un cont de activ.Se debitează cu terenurile intrate în unitate astfel :- aduse ca aport:

__________________________ x ___________________________ 211 "Terenuri şi = 456 “Decontări cu asociaţii amenajări de terenuri” privind capitalul"

__________________________ x ___________________________ - achiziţionate:

__________________________ x ___________________________ % = 404"Furnizori de imobilizări"

2111 "Terenuri"4426 "TVA deductibilă"

11

Page 12: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

__________________________ x ___________________________

- primite prin donaţie sau cu titlu gratuit:__________________________ x ___________________________

2111 "Terenuri " = 131 "Subvenţii pentru investiţii”__________________________ x ___________________________

- obţinute ca urmare a unor amenajări cu forţe proprii:__________________________ x ___________________________

2112 "Amenajări de = 722"Venituri din producţia terenuri” de imobilizări corporale"

__________________________ x ___________________________ - urmare a finalizării lucrărilor de amenajare începute în anul precedent:

__________________________ x ___________________________ 2112 "Amenajări de = % terenuri” 231 "Imobilizări corporale în curs” 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"

__________________________ x ___________________________

- majorarea valorii ca urmare a reevaluării:__________________________ x ___________________________

2111 "Terenuri" = 105"Rezerve din reevaluare"__________________________ x ___________________________

__________________________ x ___________________________

Se creditează cu scoaterea din gestiune a terenurilor sau la reevaluare (descreşteri) astfel :

- retrase de asociaţi:__________________________ x ___________________________

456 "Decontări cu = 211 "Terenuri şi amenajări asociaţii privind capitalul" de terenuri”

__________________________ x ___________________________

- vânzarea:

__________________________ x ___________________________ 461 "Debitori diverşi" = % 7583 "Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital ” 4427 "TVA colectată"

__________________________ x ___________________________

12

Page 13: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

- scoaterea din gestiune: neamortizate:

__________________________ x ___________________________ 6583 "Cheltuieli privind = 211 “ Terenuri şi amenajări activele cedate şi alte de terenuri”operaţii de capital"

__________________________ x ___________________________

- amortizate integral (amenajările): înregistrarea amortizării:

__________________________ x ___________________________ 6811 "Cheltuieli de = 2811 "Amortizarea de exploatare privind amenajărilor de terenuri”

amortizarea imobilizărilor" __________________________ x ___________________________

scoaterea din gestiune:

__________________________ x ___________________________ 2811 "Amortizarea = 2112"Amenajări de terenuri"amenajărilor de terenuri

__________________________ x ___________________________

- amortizate parţial:__________________________ x ___________________________

% = 2112"Amenajări de terenuri"2811 "Amortizarea amenajărilor de terenuri”6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital”

__________________________ x ___________________________

- valoarea descreşterilor rezultate din reevaluare:__________________________ x ___________________________

105 “ Rezerve din = 211 “Terenuri şi amenajări reevaluare” de terenuri”

__________________________ x ___________________________ Soldul contului este debitor şi exprimă valoarea terenurilor respectiv costul

amenajărilor de terenuri.Contabilitatea analitică a terenurilor se ţine pe grupe de terenuri respectiv:

terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii, etc

13

Page 14: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

2.2.2.Contabilitatea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice şi altor active corporale

În structura imobilizărilor corporale ale unei întreprinderi pot fi regăsite pe lângă categoria “Terenuri” şi alte structuri construcţii, maşini, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, etc.

Contabilitatea acestora se conduce cu ajutorul conturilor:212 “Construcţii”;213 “ Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;

2131 “ Echipamente tehnologice ( maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”;2132 “ Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”;2134 “ Animale şi plantaţii ”.

214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

După conţinutul economic sunt conturi de imobilizări corporale.După funcţia contabilă sunt conturi de activ- evidenţiind existenţa şi mişcarea

construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă , plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.

Se debitează cu:- valoarea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor,

plantaţiilor , mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale intrate astfel:

- aport la capital:__________________________ x ___________________________

% = 456 "Decontări cu asociaţii 212”Construcţii” privind capitalul”213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________

- achiziţie de la furnizori:__________________________ x ___________________________

% = 404 "Furnizori de imobilizări”212 “Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice,mijloace de transport, animale şi plantaţii”214 “ Mobilier, aparatură birotică,echipamente de protecţie a valorilorumane şi materiale şi alte active corporale”4426 "TVA deductibilă"

__________________________ x ___________________________

14

Page 15: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

- obţinute din producţie proprie:__________________________ x ___________________________

% = 722 "Venituri din producţia 212”Construcţii” de imobilizări corporale” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________

- prin subvenţii guvernamentale:__________________________ x ___________________________

% = 131 "Subvenţii pentru 212”Construcţii” investiţii” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________

- investiţii care la sfârşitul anului precedent au fost înregistrate ca imobilizări corporale în curs:

__________________________ x ___________________________ % = 231 "Imobilizări corporale

212”Construcţii” în curs” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________ - încorporarea unor accesorii (părţi componente, aparate de măsură, etc):

__________________________ x ___________________________ % = 302 "Materiale consumabile”212”Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

15

Page 16: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

__________________________ x ___________________________

-

- primite în regim de leasing financiar:__________________________ x ___________________________

% = 167 “Alte împrumuturi şi212”Construcţii” datorii asimilate” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________

- plusul de valoare rezultat din reevaluare:__________________________ x ___________________________ % = 105 “Rezerve din reevaluare”

212”Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor

umane şi materiale şi alte active corporale” __________________________ x ___________________________

- valoarea costrucţiilor, instalaţiilor tehnice, maşinilor, utilajelor, mobilierului şi

altor active corporale ieşite din unitate:- amortizate integral:

înregistrarea amortizării:__________________________ x ___________________________

6811 "Cheltuieli de = 281 "Amortizări privind exploatare privind imobilizările corporale” amortizarea imobilizărilor" __________________________ x ___________________________

scoaterea din gestiune:__________________________ x ___________________________

281 "Amortizări privind = %imobilizărilecorporale" 212”Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” 214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane

16

Page 17: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

şi materiale şi alte active corporale”__________________________ x ___________________________

- vândute (cedate), amortizate parţial: vânzarea:

__________________________ x ___________________________ 461 “ Debitori diverşi” = % 7583 “Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” 4427 “ TVA colectată”

__________________________ x ___________________________

scăderea din gestiune:__________________________ x ___________________________

% = 212 " Construcţii” 281 "Amortizări privind 213 “Instalaţii tehnice,imobilizările corporale” mijloace de transport6583” Cheltuieli privind animale şi plantaţii” activele cedate şi alte 214 “Mobilier, aparaturăoperaţii de capital” birotică, cedate şi alte echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________ - vândute în stare nouă (neamortizate):

__________________________ x ___________________________ 6583 "Cheltuieli privind = %activele cedate şi alte 212 “Construcţii” operaţii de capital” 213 ”Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” 214 “ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________

- retrase de asociaţi:

__________________________ x ___________________________ 456 "Decontări cu = % asociaţii privind capitalul" 212 “Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice,

17

Page 18: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

mijloace de transport, animale şi plantaţii”

214“Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi

alte active corporale” __________________________ x ___________________________

- distruse ca urmare a unor cauze extraordinare (calamităţi):__________________________ x ___________________________

% = 212 ” Construcţii”281 "Amortizări privind 213 “Instalaţii tehnice,imobilizările corporale” mijloace de transport, 671 “Cheltuieli privind animale şi plantaţii” calamităţile şi alte 214 “Mobilier, aparatură evenimente extr.” birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________

- constatate lipsă cu ocazia inventarierii:__________________________ x ___________________________

% = 212 " Construcţii” 281 "Amortizări privind 213 “Instalaţii tehnice,imobilizările corporale” mijloace de transport,6588”Alte cheltuieli de animale şi plantaţii”

exploatare” 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________

- cedate în regim de leasing financiar:__________________________ x ___________________________

267„Creanţe imobilizate” = % 212 „ Construcţii” 213 „ Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” 214 „ Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active

18

Page 19: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

corporale”__________________________ x ____________________________

- descreşterile de valoare rezultate din reevaluare:__________________________ x ____________________________

105 „ Rezerve din = % reevaluare” 212 „Construcţii” 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ____________________________

Soldul conturilor este debitor şi exprimă valoarea costrucţiilor (ct.212), instalaţiilor tehnice (ct.213), mobilierului, aparaturii birotice şi alte active corporale (ct.214) existente în stoc la un moment dat (valoarea de intrare).

2.3.Contabilitatea amortizării imobilizărilorAmortizarea este în fapt o constatare contabilă a deprecierii definitive a valorii

imobilizărilor datorită utilizării lor în procesul de producţie, a influenţei factorilor naturali şi ca o consecinţă a progresului tehnic. Deprecierea se recuperează prin trecerea pe cheltuielile fiecărui exerciţiu financiar a sumelor corespunzătoare deprecierilor suferite de imobilizări în funcţie de durata de viaţă utilă şi valoarea amortizabilă.

Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii amortizabile a imobilizărilor.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pa baza unui plan de amortizare începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii de intrare.

Sunt supuse amortizării imobilizările necorporale şi corporale. Nu sunt supuse amortizării imobilizările financiare şi cele în curs.

De asemenea nu se supun amoortizării **) terenurile. Pentru calcularea amortizării imobilizărilor trebuie avute în vedere următoarele

elemente:- valoarea amortizabilă (valoarea de intrare);- durata de viaţă utilă (durata normală de utilizare);- regimul de amortizare (metoda de amortizare). Regimul de amortizare prezintă interes pentru calculul şi înregistrarea în

contabilitate a amortizării, determinând semnificative implicaţii fiscale. Cele mai cunoscute regimuri (metode) de amortizare (acceptate în România) sunt:

- regimul liniar;- regimul degresiv;

19

Page 20: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

- regimul accelerat.Utilizarea regimului de amortizare se aprobă de Consiliul de Administraţie.Regimul liniar presupune repartizarea uniformă a valorii amortizabile

imobilizărilor asupra cheltuielilor de exploatare (deductibile fiscal) proporţional cu durata de viaţă utilă . În acest sens se calculeaza norma (cota) de amortizare liniară (procentual ):

Valoarea amortizării se va obţine înmulţind valoarea amortizabilă (valoarea de intrare) cu norma de amortizare liniară:

Va = Vi x nal

în care: nal – norma de amotizare liniară; Dvu – durata de viaţă utilă; Va – valoarea amotizării; Vi – valoarea amortizabilă (valoarea de intrare).

Regimul degresiv constă în suplimentarea normelor (cotelor) de amortizare liniară cu anumiţi coeficienţi (K) prevăzuţi de legislaţia în vigoare ceea ce determină o amortizare mai accentuată în primii ani de la punerea în funcţiune. Norma degresivă (nal) de amortizare se calculează:

n d = n al x K

în care: ndl - norma de amortizare liniară; K – coeficient de multiplicare, cu următoarele valori:

- 1,5 pentru o durată normală de utilizare cuprinsă între 2-5 ani;- 2 pentru o durată normală de utilizare cuprinsă între 5-10 ani;- 2,5 pentru o durată normală de utilizare mai mare de 10 ani.

Regimul de amortizare degresiv se aplică în două variante:- varianta fără influenţa uzurii morale (AD1);- varianta cu influenţa uzurii morale (AD2).Varianta fără influenţa uzurii morale (AD1)

Regimul accelerat presupune calcularea în exerciţiul financiar în care imobilizările intră în activul persoanei juridice a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare. În exerciţiile următoare calcularea amortizării anuale se face după regimul liniar prin raportarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi.

2.3.1. Reflectarea în contabilitate a amortizării imobilizărilor

20

Page 21: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

Pentru reflectarea în contabilitate a amortizării imobilizărilor, prin Planul General de Conturi s-a creat grupa 28 “Amortizări privind imobilizările”, care cuprinde conturile:

280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"281 "Amortizări privind imobilizările corporale"Aceste conturi se dezvoltă în conturi sintetice de gradul doi, conform structurilor

imobilizărilor corporale, respectiv necorporale.După conţinutul economic: sunt conturi rectificative ale valorii amortizabile a

imobilizărilor.După funcţia contabilă: sunt conturi de pasiv.Se creditează cu:- valoarea amortizării aferente imobilizărilor deţinute de unitate la sfârşitul

fiecărei perioade de gestiune (sfârşitul lunii):__________________________ x ___________________________

6811 "Cheltuieli de = %exploatare privind 280x "Amortizări privind amortizarea imobilizărilor” imobilizările necorporale” 281x "Amortizări privind imobilizările corporale"

__________________________ x ___________________________

- valoarea amortizării imobilizărilor utilizate în operaţii de participaţie transferată conform contractelor:__________________________ x ___________________________

458 “ Decontări din = 281x "Amortizări privind operaţii de participaţie” imobilizările corporale”

__________________________ x ___________________________

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului:__________________________ x ___________________________ % = 281x “Amortizări privind

212 “Construcţii” imobilizările corporale” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace detransport, animale şi plantaţii”214 ”Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilorumane şi materiale şi alte active corporale

__________________________ x ___________________________

Se debitează cu:- valoarea amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale ieşite din activul

unităţii:__________________________ x ___________________________

280x "Amortizări = %privind imobilizările 201 "Cheltuieli de constituire”necorporale” 203 "Cheltuieli de dezvoltare” 205 "Concesiuni, brevete,

21

Page 22: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” 207 "Fond comercial" 208 "Alte imobilizări necorporale"281x "Amortizări = %privind imobilizările 2112 "Amenajări la terenuri”corporale” 212 "Construcţii” 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii” 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

__________________________ x ___________________________

Soldul conturilor este creditor şi reprezintă valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale (ct.280) respectiv corporale (ct.281) la un moment dat.

2.4Contabilitatea imobilizărilor în curs

În activitatea desfăşurată de agenţii economici se ajunge, uneori ca la sfârşitul perioadei de gestiune, unele active să fie nefinalizate.

Acestea sunt considerate investiţii în curs sau neterminate. Se încadrează în această categorie: investiţiile neterminate executate în regie proprie; sau efectuate de terţi, aduse sub formă de aport în natură de către asociaţi; cheltuieli de proiectare, montajul utilajelor, cheltuieli privind probele tehnologice inclusiv avansurile acordate furnizorilor de imobilizări până la decontarea acestora.

Imobilizările în curs îmbracă în cea mai mare parte forma imobilizărilor corporale şi mai rar cea a imobilizărilor necorporale.

2.4.1.Contabilitatea imobilizărilor necorporale în curs

Executarea în regie proprie a unor lucrări şi proiecte de dezvoltare, a unor programe informatice şi a altor imobilizări necorporale generează o serie de cheltuieli. Costul de producţie al investiţiilor de natura imobilizărilor necorporale executate cu forţe proprii şi costul de achiziţie al celor achiziţionate sau executate de terţi care la sfârşitul exerciţiului nu sunt terminate se reflectă cu ajutorul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs" .

După conţinutul economic: este un cont de active imobilizate necorporale în curs.

După funcţia contabilă: este un cont de activ.

Se debitează cu:- valoarea imobilizărilor necorporale facturate de terţi (achiziţionate):

__________________________ x ___________________________

22

Page 23: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

% = 404 "Furnizori de imobilizări”233 "Imobilizări necorporale în curs” 4426 "TVA deductibilă"

__________________________ x ___________________________

- imobilizările necorporale în curs realizate cu forţe proprii:__________________________ x ___________________________

233 "Imobilizări = 721 "Venituri din producţia necorporale în curs” de imobilizări necorporale"

__________________________ x ___________________________

- imobilizările necorporale în curs aduse ca aport la capital:__________________________ x ___________________________ 233 "Imobilizări = 456 “Decontări cu asociaţii

necorporale în curs” privind capitalul” __________________________ x ___________________________

Se creditează cu:- valoarea imobilizărilor necorporale în curs terminate şi recepţionate:

__________________________ x ___________________________ % = 233 "Imobilizări necorporale203 "Cheltuieli de dezvoltare în curs” 205 "Concesiuni, brevete,licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” 208 "Alte imobilizări necorporale"

__________________________ x ___________________________

- retrase de asociaţi:__________________________ x ___________________________

456 “Decontări cu = 233 "Imobilizări necorporaleasociaţii privind capitalul” în curs”

__________________________ x ___________________________

Soldul contului este debitor si reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale existente la afârşitul perioadei.

2.4.2.Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs

23

Page 24: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie după caz. Se trec în categoria imobilizărilor finalizate după : recepţie, punere în funcţiune sau darea în folosinţă.Costul de producţie sau achiziţie al investiţiilor de natura imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie se evidenţiază la sfărşitul perioadei contabile cu ajutorul contului 231 "Imobilizări corporale în curs", care se detailează pe următoarele sintetice de gradul doi:

2311 "Amenajări de terenuri şi construcţii în curs"2312 "Instalaţii tehnice şi maşini în curs"2313 "Alte imobilizări corporale în curs"După conţinutul economic: este un cont de active imobilizate corporale în curs

de execuţie.După funcţia contabilă: este un cont de activ.Se debitează cu:- valoarea imobilizărilor corporale în curs realizate în regie proprie:

__________________________ x ___________________________ 231 "Imobilizări = 722 "Venituri din producţia corporale în curs” de imobilizări corporale"

__________________________ x ___________________________

- valoarea imobilizărilor corporale în curs aduse ca aport la capital:__________________________ x ___________________________

231 "Imobilizări = 456 "Decontări cu asociaţii corporale în curs” privind capitalul"

__________________________ x ___________________________

- valoarea imobilizărilor în curs facturate de furnizori (achiziţionate):

__________________________ x ___________________________ % = 404"Furnizori de imobilizări”231 "Imobilizări corporale în curs”4426 "TVA deductibilă"

__________________________ x ___________________________

Se creditează cu:- valoarea imobilizărilor corporale în curs terminate şi receptionate trecute la

imobilizări corporale:__________________________ x ___________________________

% = 231 "Imobilizări corporale212 „Construcţii” în curs” 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică,echipamente de protecţie a valorilor

24

Page 25: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

umane şi materiale şi alte active corporale"2112 "Amenajări de terenuri"

__________________________ x ___________________________

- valoarea imobilizărilor corporale în curs cedate (vândute): vânzarea imobilizărilor în curs:

__________________________ x ___________________________ 461 “Debitori diverşi” = % 7583 “Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” 4427 “TVA colectată”

__________________________ x ___________________________

scăderea gestiunii:__________________________ x ___________________________

6583 “Cheltuieli privind = 231 “ Imobilizări corporaleactivele cedate şi alte în curs” operaţii de capital”

__________________________ x ___________________________

- valoarea imobilizărilor în curs distruse de calamităţi:__________________________ x ___________________________

671 “Cheltuieli privind = 231 “ Imobilizări corporale calamităţile şi alte în curs” evenimente extraordinare”

__________________________ x ___________________________

- valoarea imobilizărilor corporale retrase de asociaţi:__________________________ x ___________________________

456 “ Decontări cu = 231 “Imobilizări corporaleasociaţii privind capitalul” în curs”

__________________________ x ___________________________

Soldul debitor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs neterminate (nerecepţionate).

2.5.Contabilitatea imobilizărilor financiare

Imobilizările financiare sunt investiţii financiare sau de portofoliu sub formă de acţiuni şi alte titluri cumpărate şi deţinute pe termen lung precum şi creanţe imobilizate cum ar fi garanţiile şi împrumuturile pe termen lung.

Contabilitatea imobilizărilor financiare se ţine cu ajutorul mai multor conturi:

261 "Acţiuni deţinute la entităţi afiliate”263 "Interese de participare"264 "Titluri puse în echivalenţă"

25

Page 26: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

265 "Alte titluri imobilizate"267 "Creanţe imobilizate", prezintă mai multe conturi sintetice de gradul II:

2671 “Sume datorate de entităţile afiliate”2672 “Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate”2673 “Creanţe legate de interese de participare”2674 “Dobânda aferentă creanţelor legate de interese de participare”2675 “Împrumuturi acordate pe termen lung”2676 “Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung”2678 “Alte creanţe imobilizate”2679 “Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate”

269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare" cu următoarele conturi sintetice de gradul II:

2691 „Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate”2692 „Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare”2693 „Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare”Din punct de vedere al conţinutului economic: sunt conturi de active imobilizate

financiare.După funcţia contabilă: sunt conturi de activ, excepţie contul 269 "Vărsăminte

de efectuat pentru imobilizări financiare" care este un cont de pasiv.Contul 261”Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului”

(“Titluri de participare”) este un cont de activ.Se debitează cu:- valoarea titlurilor de participare dobândite prin achiziţie sau aport la capitalul

social al filialelor din cadrul grupului:__________________________ x ___________________________

261”Acţiuni deţinute = %la entităţi afiliate” 404“Furnizori de imobilizări 512 “Conturi curente la bănci” 531 “Casa” 269 “Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”

205 “ Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” 208 “Alte imobilizări necorporale” 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” 212 “Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” 214 “Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” 231 “Imobilizări corporale în curs”

233“Imobilizări necorporale în curs

26

Page 27: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

301 “Materii prime” 302 “Materiale consumabile” 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” 331 “Produse în curs de execuţie” 332 “Lucrări şi servicii în curs de execuţie” 341 “Semifabricate” 345 “Produse finite” 346 “Produse reziduale” 361 “Animale şi păsări” 371 “Mărfuri” 381 “Ambalaje”

__________________________ x ___________________________

- diferenţa dintre valoarea titlurilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate:__________________________ x ___________________________

261 “Aqcţiuni deţinute la = 106 “Rezerve” entităţi afiliate”__________________________ x ___________________________

- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net: __________________________ x ___________________________

261 “Acţiuni deţinute = 761”Venituri din imobilizări la entităţi afiliate” financiare”

__________________________ x ___________________________

Se creditează cu:- cheltuielile privind titlurile de participare deţinute la filiale din cadrul grupului

(cedate):__________________________ x ___________________________

664 “Cheltuieli privind = 261”Acţiuni deţinute lainvestiţiile financiare cedate” entităţi afiliate”

__________________________ x ___________________________

- diferenţa dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase şi valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale aportate:

__________________________ x ___________________________ 106 “Rezerve” = 261”Acţiuni deţinute la entităţi afiliate”

__________________________ x ___________________________

Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea titlurilor de participare existente la societăţi din cadrul grupului.

27

Page 28: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

Contul 265 “Alte titluri imobilizate” este un cont de activ.Se debitează cu:- valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin achiziţie sau aport:

__________________________ x ___________________________ 265 ”Alte titluri = %imobilizate” 404 “Furnizori de imobilizări” 512 “Conturi curente la bănci” 531 “Casa” 269 “Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”

205 “ Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” 208 “Alte imobilizări necorporale” 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” 212 “Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” 231 “Imobilizări corporale în curs”

233 “Imobilizări necorporaleîn curs”

301 “Materii prime” 302 “Materiale consumabile” 303 “Materiale de natura obiectelor obiectelor de inventar” 331 “Produse în curs de execuţie” 332 “Lucrări şi servicii în curs de execuţie” 341 “Semifabricate” 345 “Produse finite” 346 “Produse reziduale” 361 “Animale şi păsări” 371 “Mărfuri” 381 “Ambalaje”

__________________________ x ___________________________

- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net :

28

Page 29: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

__________________________ x ___________________________ 265 “Alte titluri = 761” Venituri din imobilizări imobilizate” financiare”

__________________________ x ___________________________

Se creditează cu:- valoarea altor titluri imobilizate cedate:

__________________________ x ___________________________ 664 “Cheltuieli privind = 265“Alte titluri imobilizate”investiţiile financiare cedate”

__________________________ x ___________________________

Soldul contului este debitor şi reprezintă alte titluri imobilizate existente.

Contul 267 “Creanţe imobilizate” este un cont de activ.Se debitează cu:- valoarea împrumuturilor acordate şi a veniturilor din dobânzile aferente

creanţelor imobilizate, precum şi a garanţiilor depuse la furnizori:__________________________ x ___________________________

267 “Creanţe imobilizate” = % 269 “Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” 512 “Conturi curente la bănci” 531 “Casa” 763 “Venituri dn creanţe imobilizate”

__________________________ x ___________________________

- valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung şi a dobânzilor aferente pentru bunurile cedate în regim de leasing financiar:__________________________ x ___________________________

267 “Creanţe imobilizate” = % imobilizate” 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”

212 “Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” 472 “Venituri înregistrate în avans”

__________________________ x ___________________________

29

Page 30: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la închiderea exerciţiului:__________________________ x ___________________________

267 “Creanţe = 765 “Venituri din diferenţe imobilizate” de curs valutar”

__________________________ x ___________________________

Se creditează cu:- valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, încasate, precum şi a

garanţiilor restituite de furnizori:__________________________ x ___________________________

% = 267 “Creanţe imobilizate”512 “Conturi curente la bănci” 531 “Casa”

__________________________ x ___________________________

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate rezultate în urma încasării creanţelor sau evaluării acestora la cursul de închidere a exerciţiului:__________________________ x ___________________________

665 “Cheltuieli din = 267 “Creanţe imobilizate” diferenţe de curs valutar”

__________________________ x ___________________________

- valoarea dobânzii facturate de locator în cazul leasingului financiar:

__________________________ x ___________________________ 411 “Clienţi” = 267 “Creanţe imobilizate”

__________________________ x ___________________________

- valoarea pierderilor din creanţe imobilizate:__________________________ x ___________________________

663 “Pierderi din creanţe = 267 ” Creanţe imobilizate” legate de participaţii”

__________________________ x ___________________________

- valoarea avansului şi a ratelor recunoscute la venituri pentru bunurile cedate în leasing financiar:__________________________ x ___________________________

658 “Alte cheltuieli = 267 “Creanţe imobilizate” de exploatare”

__________________________ x ___________________________

Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor creanţe imobilizate.

30

Page 31: Curs Contabilitatea Imobilizarilor

Contul 269 “Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” este un cont de pasiv.

Se creditează cu:- sumele datorate pentru achiziţiile de imobilizări financiare:

__________________________ x ___________________________ % = 269 “ Vărsăminte de efectuat 261” Titluri de participare pentru imobilizări financiare”deţinute la filiale din cadrul grupului”262 “Titluri de participare deţinutela societăţi din afara grupului”263 “Imobilizări financiare sub formă de interese de participare” 265 “Alte titluri imobilizate”267 “Creanţe imobilizate”

__________________________ x ___________________________ - diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma decontării

împrumuturilor şi datoriilor în valută ce privesc imobilizările financiare sau a evaluării acestora la cursul de la închiderea exerciţiului:__________________________ x ___________________________

665 “Cheltuieli din = 269 “Vărsăminte de efectuat diferenţe de curs valutar” pentru imobilizări financiare”

__________________________ x ___________________________

Se debitează cu:- sumele plătite pentru imobilizări financiare:

__________________________ x ___________________________ 269 “Vărsăminte de = %efectuat pentru imobilizări 512 “Conturi curente la bănci”financiare” 531 “Casa”

__________________________ x ___________________________

- diferenţele favorabile de curs rezultate în urma decontării împrumuturilor în valută aferente imobilizărilor financiare:__________________________ x ___________________________

269 “Vărsăminte de = 765 “Venituri din diferenţe efectuat pentru imobilizări de curs valutar” financiare”

__________________________ x ___________________________

Soldul contului este creditor şi exprimă sumele datorate pentru imobilizările financiare.

31