72
CUPRINS Argument Cap. I. Prezentarea societãţii Cap. II. Consideraţii generale privind imobilizãrile: 2.1 Imobilizările necorporale 2.2 Imobilizările corporale 2.3 Imobilizările financiare Cap. III. Amortizarea imobilizărilor necorporale si corporale: 3.1 Definirea imobilizărilor 3.2.1 Elementele de calcul ale amortizării 3.2.2 Valoarea amortizabilã 3.3 Metode de amortizare 3.3.1 Amortizarea liniarã 3.3.2 Amortizarea degresivã 3.3.3 Amortizarea acceleratã Cap. IV. Contabilitatea amortizării imobilizărilor necorporale si corporale: 4.1 Conturi utilizate şi funcţionarea lor 4.2 Operaţii specifice 4.3 Evidenţa operativã 1

Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

CUPRINSArgument

Cap. I. Prezentarea societãţii

Cap. II. Consideraţii generale privind imobilizãrile:

2.1 Imobilizările necorporale2.2 Imobilizările corporale2.3 Imobilizările financiare

Cap. III. Amortizarea imobilizărilor necorporale si corporale:

3.1 Definirea imobilizărilor3.2.1 Elementele de calcul ale amortizării 3.2.2 Valoarea amortizabilã

3.3 Metode de amortizare

3.3.1 Amortizarea liniarã3.3.2 Amortizarea degresivã 3.3.3 Amortizarea acceleratã

Cap. IV. Contabilitatea amortizării imobilizărilor necorporale si corporale:

4.1 Conturi utilizate şi funcţionarea lor4.2 Operaţii specifice4.3 Evidenţa operativã

Cap. V. Monografie

Bibliografie

1

Page 2: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Argument

Activele imobilizate concretizate in imobilizări necorporale, corporale si financiare

reprezintă o pondere foarte mare din patrimoniul unui agent economic.

Majoritatea imobilizărilor necorporale si corporale se degradează cu tipul si, ca atare,

trebuie găsitã o metoda pentru constatarea diminuării utilitãţii lor.

Amortizarea urmăreşte in principal reducerea substanţialã a duratelor normale de

funcţionare a imobilizărilor corporale pentru accelerarea procesului de recuperare a

capitalului investit in vederea constituirii fondurilor necesare retehnologizării unitãţilor

economice.

Amortizarea asigura condiţiile egale tuturor unitãţilor patrimoniale, indiferent de

forma de proprietate, in stabilirea regimului amortizării, calculării, contabilizării si

reintegrării capitalului investit, respectându-se principiile unui sistem convenţional

echitabil.

Se urmăreşte introducerea regimurilor de amortizare degresiv şi accelerat în vederea

măririi ritmului amortizării, pentru combaterea consecinţelor inflaţiei si realizarea

concordantei dintre interesele unităţii patrimoniale si cele ale statului.

Sumele rezultate din amortizare pot fi valorificate de către unităţile patrimoniale

pentru efectuarea de investiţii rentabile.

Prin competentele sporite create de agenţii economici, inclusiv în ceea ce priveşte

condiţiile operaţionale de reintegrare a capitalului investit, cu importante efecte în

reducerea fiscalităţii, prin asigurarea unei concordanţe între interesele statului şi cele ale

uniaţii patrimoniale, consider cã amortizarea joacã un rol important în accelerarea

procesului investiţional în România.

2

Page 3: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Capitolul I

Prezentarea societăţii comerciale

Denumirea societăţii

Societatea comerciala S.C GEROM S.R.L este persoanã juridicã romanã şi îşi

desfãşoarã activitatea potrivit legislaţiei romane şi prevederilor prezentului statut.

În toate actele, scrisorile, facturile, anunţurile si publicitãţile private activitatea

societăţii, va fi cunoscuta prin acest nume şi prin numărul de înmatriculare din Registrul

Comerţului J/147/1990

Forma juridicã a societăţii

Forma juridicã a societăţii este societate cu răspundere limitatã, constituitã potrivit

legii nr. 31/1990, modificatã şi completatã prin O.V.G nr. 30/1997

Sediul societăţii:

Societatea are sediul în municipiul Botoşani, strada Viilor, nr 19 jud. Botoşani.

Prin voinţa asociatului unic, sediul societaţii poate fi schimbat în orice loc din

România, cu efectuarea formalitãţilor revãzute de legea Registrului Comerţului.

Durata sicietãţii comerciale

Scopul societãţii comerciale este de a realiza avtivitãţi de comercializare permise de lege,

în vederea obţinerii profitului.

Obiectul de activitate îl reprezintã producerea şi comercializarea produselor de

carmangerie.

Obiectul de activitate

Scopul societăţii comerciale este de a realiza activitãţi de comercializare permise de

lege, în vederea obţinerii profitului.

3

Page 4: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Obiectul de activitate îl reprezintã producerea şi comercializarea produselor de

carmangerie.

Capitalul social si parţile sociale:

Capitalul social subscris este de 17.000 lei, divizat în 17 parţi sociale, fiecare în

valoare de 1000 lei şi se constituie de aportul în numerar al asociatului unic , depus în

momentul constituirii.

Capitalul social poate fi majorat pe baza aportului unic, prin crearea de parţi sociale şi

noi , pe baza aportului în natura sau în numerar şi utilizarea fondurilor de rezervã

disponibil, create de societate.

Pãrţile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, care nu poate fi gravat de datorii

sau alte obligaţii personale.

Un creditor al asociatului unic poate formula pretenţii numai asupra unei parţi din

beneficiul societãţii care i se va repartiza, sau cotei parţi cuvenite acestuia prin lichidarea

societãţii, efectuate în condiţiile prezentului statut.

Asociatul unic nu este responsabil decât pana la concurenta sumei reprezentând pãrţile

sociale pe care le poseda.

Cesiunea parţii sociale sau totale a parţilor sociale cãtre persoane terţe se poate face pe

baza hotărârilor asociatului unic.

Cesiunea parţii sociale trebuie constatatã prin act autentificat şi îndeplinirea

formalitãţilor de publicitate, conform prevederilor legale.

Conducerea societãţii:

Conducerea societãţii se realizeazã de asociatul unic care potrivit legii, substituie

Adunarea Generala cu toate drepturile şi obligaţiile sale.

Asociatul unic are urmãtoarele drepturi şi obligaţii:

-aprobã structura ogranizatoricã schema de personal

-aprobã Regulamentul de Oridine Interioara

4

Page 5: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

- aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi,

raportul de gestiune

-numeşte şi revocã adminitratori

- îşi dã acordul asupra contractelor de muncã ale angajaţilor

- aprobã contractarea de credite sau acordarea de împrumuturi

- hotãrãşte asupra oricãrei probleme din competenţa sa.

Hotărârile asociatului unic se consemnează în registrul societãţii şi devin obligatorii în

desfãşurarea activitãţii sociaetãţii.

Administrarea societãţii

Administrarea socitãţii se face de cãtre asociatul unic şi administratorii numiţi de cãtre

acesta

Pot fi numiţi administratori şi persoanele din afara societãţii.

Prin prezentul statut este numit administrator Mirel Radoi, cetãţean roman, cu

domiciliul stabil în Botoşani, strada Primãverii numãrul 24

Administratorul numit din afara societãţii nu poate primi, farã autoritatea asociatului

unic, mandatul de administrator în alte societãţi concurente sau având acelaşi obiect, nici

sã facã acelaşi fel de comerţ ori altul cunoscut pe cont propriu sau in contul altei persoane

juridice sau fizice, sub sancţiunea revocãrii şi rãspunderii pentru daune.

Administratorii au urmãtoarele drepturi şi atribuţii:

-aprobã operaţiile de încasare si plãţi

-aplicã Regulamentul de Ordine Interioarã

-întocmeşte proiectul programului economic şi bugetul de venituri şi cheltuieli

-calculeazã şi clarificã dividendele

-exercitã controlul operativ al societãţii şi rãspunde de buna administrare a

patrimoniului social.

-rezolvã orice alte sarcini stabilite de asociatul unic, dacã acestea nu contravin legii şi

prezentului act

5

Page 6: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Administratorul numit din afara societãţii este obiligat sã informeze periodic asociatul

unic în legaturã cu situaţia economico financiarã a societãţii.

Activitatea societãţii

Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se terminã la 31 decembrie al

fiecãrui an. Primul exerciţiu va începe la data constituirii societãţii.

Angajarea personalului se face în funţie de necestitãţile impuse de volumul de muncã,

pe bazã de contract de muncã sau convenţie, condiţiile de angajare şi retribuire fiind

atributul negocierii.

Nivelul salariilor personalului se stabileşte şi se modificã de cãtre administratori, cu

respectarea dispoziţiilor legale.

Amortizarea fondurilor fixe se stabileşte prin aplicarea normelor de amortizare asupra

valorilor de amortizare a fondurilor fixe şi se include în contul prestãrilor de servicii sau

cheltuieli fiind utilizate pentru înlocuirea imobilizãrilor corporale şi alte nevoi ale

societãţii.

Asociatul unic poate sã decidã cã bunurile proprietate personalã, închiriate sau

dobândite prin alte mijloace sa fie folosite în interesul societãţii, pentru care se va încasa

o chirie stabilitã.

Amortizarea imobilizãrilor corporale va fi suportatã prin includerea în cheltuieli.

Lucrurile de reparaţii capitale se vor executa pe baza hotărârii asociatului unic,

costurile acestora fiind incluse în cheltuielile de circulaţie, ori eşalonat pe mai mulţi ani.

Societatea va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit si pierdere, va ţine

evidenţa activităţii economico-financiare în lei.

Beneficiul societăţii se stabileşte prin bilanţul contabil aprobat de asociatul unic.

Participarea la profit şi pierdere se face în proporţie de 100% a asociatului unic în

conformitate cu cota de participare la constituirea capitalului social.

Din beneficiile societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5% pentru formarea

fondului de rezervã, panã ce acesta va atinge minimum a cincia parte din capitalul social.

6

Page 7: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Dacã fondul de rezervã după constituire s-a micşorat din orice cauzã, va fi completat

cu respectarea prevederilor de la aliniatul 2.

Asociatul va putea lua avans în contul dividendelor ce vor fi calculate la sfârşitul

anului.

Asociatul unic va putea lua, cu titlu de împrumut anumite sume de bani în vederea

rezolvării unor probleme personale, cu obligaţia ca acestea sã fie restituite.

Asociatul unic va putea hotărî cã anumite cheltuieli sau plãţi urgente sã fie achitate

din contribuţia sa, dacã societatea nu dispune de lichiditãţi. Aceste sume vor putea fi

retrase dacã asociatul unic hotãrãşte sau vor fi trecute în alte fonduri ale societăţii.

Asociatul unic va putea hotăra formarea fondurilor legale: participarea salariaţilor la

profit pentru asigurări sociale, premii, ajutoare, alocaţii pentru copii, protocol, reclamã şi

publicitate.

Asociatul unic va putea hotara cã, în interesul societãţii, sã efectueze împrumuturi în

bani de la persoanele juridice şi fizice pentru care sã plătească un comision care va fi

trecut pe cheltuieli. Împrumuturile în numerar vor fi folosite pentru investiţii sau mărirea

activelor circulante.

Dizolvarea

Societatea se dizolvã şi asociatul unic cere aceasta în următoarele situaţii:

- imposibilitatea realizãrii bietului de activitate

- faliment

- reducerea capitalului social sub limitã legalã dacã asociatul nu hotarãşte reîntregirea

lui

- incapacitatea asociatului unic

- hotărârea asociatului unic

Societatea fiind dezvoltata, administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţii, în

caz contrar, este răspunzător ptr operaţiile pe care le-a întreprins.

Interdicţia prevăzutã la aliniatul 2. se aplicã din ziua la care dizolvarea a fost hotărâta.

7

Page 8: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Fuziunea

Fuziunea se hotãrãşte de asociatul unic

Bilanţul contabil întocmit cu aceasta ocazie va fi depus odată cu cererea de înscriere a

hotărârii de fuziune in Registrul Comerţului pentru a fi menţionat în registru.

Fuziunea nu poate avea efect decat dupa 3 luni de la publicarea in M.O, cu exceptia

cazurilor in care nu se justifica plata tuturor datoriilor sociale sau cand nu exista acordul

tuturor asociatilor.

In cursul termenului prevazut la articolul 1 oricare creditor al societatii va putea face

apozitia la instanta.

Opozitia suspenda executarea fuziunii pana la ramanerea definitiva a sentinei

judecatoresti.

Lichidarea societatii

Lichidarea se va face de catre lichidatori desemnati de asociatul unic, daca instanta nu

hotaraste altfel.

Toate actele emanate de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichiditate.

Lichidatorii ce au achitat datoriile societatii au proprii lor bani nu vor putea sa execute

impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.

Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor aciunile ce decurg din

crearea la termen din valoarea aportului la capitalul social.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul

Comertului.

Dupa aprobarea socotelilor si terminarea reparatieim registele si actele societatii se

vor depune la asociatul unic.

Litigii

Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor

judecatoresti. Litigiile nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin

8

Page 9: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

arbitraj. Litigiile personalului angajat de societate se rezolva potrivit legislatiei in vigoare

in Romania.

CAP II

Consideraţii generale privind imobilizarile

Imobilizările sau activele imobilizate reprezintă bunuri si valori de orice naturã,

mobile sau imobile, necorporale sau corporale, achizitionate sau create de unitatea

patrimoniala, destinata sa serveasca o perioada indelungata, mai mare de un an, in

activitatea unitatii si care nu se consumã la prima utilizare.

In organizarea contabilitatii imobilizarilor se tine seama de continutul lor, dupa care

ele se impart in 3 mari categorii si anume:

- imobilizari necorporale

- imobilizari corporale

- imobilizari financiare

Fiecare din aceste categorii prezinta o serie de trasaturi specifice, ceea ce influenteaza

modul de organizare a contabilitatii sintetice si analitice.

Contabilitatea tuturor categoriilor de imobilizari se realizeaza cu ajutorul conturilor din

clasa 2 „Conturi de imobilizari” din Planul de Conturi General, care cuprinde in grupe

distincte conturile imobilizarilor necorporale, conturile imobilizarilor corporale, conturile

imobilizarilor in curs de executie, conturile imobilizarilor financiare, precum si conturile

amortizarilor privind imobilizarile si a celor privind provizioanele pentru deprecierea

acestora.

9

Page 10: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Caracterizarea imobilizarilor, structurate pe cele trei categorii si pe grupe omogene,

operatiile economice si financiare specifice, precum si conturile sintetice si analitice

corestunzatoare refletarii acestor operatii vor fi prevazute in continuare.

2.1 Imobilizarile necorporale

imobilizarile necorporale numite si investitii de potential, active intangibile sau active

nemateriale sau acele imobilizari care nu sunt prezentate printr-un bun fizic, concret, ci

prin valori nemateriale, respectiv printr-un document juridic sau comercial.

In cadrul acestei categorii se cuprind urmatoarele:

a) Cheltuieli de constituire

b) Cheltuieli de cercetare si dezvoltare

c) Concesiuni, brevete si alte drepturi sivalori similare

d) Fondul comercial

e) Alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agentii

economici sau achizitionate de la terti

a)Cheltuieli de constituire, numite si cheltuieli de stabilimente sau cheltuieli de

organizare reprezinta cheltuieli ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii

unitatii patrimoniale, cum sunt: taxe si alte cheltuieli de inmatriculare; cheltuieli cu

emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni; cheltuieli de prospectare a pietei si de

publicitate legate de constituirea sau dezvoltarea unitatii; alte cheltuieli legate de

infiintare si extinderea activitatii unitatii patrimoniale. Cheltuielile de constituire sunt

supuse amortizarii pe o durata de maxim 5 ani, pentru care intreprinderea va fixa un plan

de amortizare rezonabil.

10

Page 11: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

b)Cheltuieli de cercetare si dezvoltare sunt ocazionate de efectuarea unor lucrari sau

obiective de cercetare, in regie proprie, care sa prezinte garantia realizarii eficinetei

scontate in urma aplicarii acestora, precum necesitatile proprii ale unitatii patrimoniale.

Cheltuielile de cercetare si dezvoltare sunt considerate imobilizari, care indeplinesc

urmatoarele trei conditii:

directia societatii comerciale trebuie sa precizeze concret intentia de a

produce si comercializa sau a utiliza produsul, sau procedeul obtinut prin

cercetare

proiectele in curs de cercetare trebuie sa fie net infividualizate, iar costul

lor sa fie stabilit distinct

fiecare proiect de cercetare trebuie sa aiba serioase prosibilitati de

rezolvare tehnica si de rentabilitatea comerciala.

c) Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare cuprind cheltuielile efectuate

pentru achizitionarea contra unei plati a drepturilor de exploatare a unui bun, activitate

sau serviciu sau create de societate, in cazul in care legislatia permite inscrierea acestora

in active.

Concesiunea realizata pe baza unui contract de concesiune consta in transmiterea

de catre o parte numita concedent, altei parti numita concesionar a unui drept de eploatare

si administrare rentabilã, pe un termen determinat, in schimbul unei redevente, a unui

bun, activitate sau serviciu public proprietate de stat

Concesiunea se acorda pe baza de licitatie publicã, cu conditia statului un venit fix

anual cel putin egal cu media profiturilor nete realizate prin eploatarea in ultimii 5 ani a

obieectului concesiunii.

Dreptul de superficie este dreptul de priprietate al unei persoane asupra constructiti

pe care a realizat-o pe terenul altei persoane, impreuna cu dreptul de folosinta asupra

terenului pe care s-a ridicat constructia. Acest drept se supune amortizarii.

11

Page 12: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Uzufructul este dreptul de folosinta de catre un agent economic al unui bun sau

valoare care apartine altei persoane si de a beneficia de rezultatele folosirii bunului

respectiv. Agentul economic amortizeaza uzufrutul dobandit.

Inchirierea, realizata pe baza unui contract de inchiriere, consta in preluarea in

folosinta pe un timp determinat a unui bun din proprietatea statului sau proprietatea

privata in schimbul unei chirii stipulata in contract.

Brevetele sunt documente oficiale care atesta calitatea de inventatator, iar prin

aplicarea lor se realizeaza obiecte econimice cu efecte financiare. Pot intra in patrimoniul

unitatii prin aport la capitalul social, prin achizitie alte cãi. Brevetele pot fi amortizate de

unitatea patrimoniala care le detine pe peroada monopolului de exploatare.

Licentele sunt titluri prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul unei

persoane fizice sau juridice, contra unei sume de bani, de a folosi si valorifica partial sau

integral brevetul. Licentele sunt amortizabile pe perioada de eploatare.

d) Fondul comercial reprezinta acea parte din fondul de comert sau cheltuieli

efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii

patrimoniale cum sunt: clientela, vad comercial, reputatia firmei. Fondul comercial se

determina ca diferenta intre valoarea de aport sau de utilitate a fondului de comert si

valoarea elementelor de activ aduse in cheltuielile suplimentare pentru achizitionarea

acestora constituie fiind comercial

Fondul comercial, de regula nu se amortizeaza, decat dacã se constatã o depreciere

ireversibilã a acestuia, cum ar fi demolarea unui imobil. El este scos din patrimoniu prin

vanzarea activelor la care se refera.

e)Alte imobilizari necorporale sunt constituite din programele informatice create in

cadrul unitatii patrimoniale sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii,

precum si alte imobilizari necorporale evaluate la costul amortizarii in functie de durata

probabila de utilizare, care insa nu poate depasi o perioada de 5 ani.

12

Page 13: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

2.2 Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale sau de natura materiala reprezinta bunurile materiale de

folosinta indelungata in activitatea unei unitati patrimoniale. Ele includ:

a)Terenuri si amenajari de terenuri

Terenurile se pot detalia pe mai multe subgrupe si anume: terenuri agricole si silvice,

terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii etc. Terenurile se

evalueaza la intrarea in patrimoniu, la o valoare stabilita potrivit legii, in functie de

fertilitate, amplasarea acestora si alte criterii la valoarea de aport sau la costul de

achizitie, dupa caz.

Terenurile, de regula, nu sunt supuse amortizarii.

Amenajarile de terenuri reprezinta investitiile efectuate pentru punerea in valoare a

terenurilor, lacurilor, baltilor, iazurilor si alte lucruri similare. Aceste investitii sunt

supuse amortizarii.

b) Constructii

Existã opinii potrivit carora constructiile nu sunt considerate ca imobilizari

amortizabile deoarece valoarea cumulata a constructiei si a terenului pe care acestea sunt

construite nu se diminueaza in timp.

O asemenea abordare, precizatã si in Standardele de Contabilitate Internationala

trebuie analizate astfel:

- terenuri si constructiile sunt doua categorii de imobilizari distincte

- natura lor diferita implicã si o rezolvare contabila diferita, in sensul ca terenurile

trebuie inregistrate distinct si orice crestere a valorii terenului trebuie tratata diferit de

valoarea constructiilor supuse amortizarii.

c) Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in care sunt cuprinse

masini si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace

de transport, animale si plantatii.

13

Page 14: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

d) Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protectie a valorilor umane si

materiale si alte active corporale.

2.3 Imobilizarile financiare

Imobilizarile financiare reprezinta investitii financiare sau de portofoliu, respectiv

sume de bani investite de o întreprindere in patrimoniul altor unitati, sub forma titlurilor

de participare si a creantelor legate de participanti, a titlurilor imobilizate ale activitatii de

portofoliu, a imprumuturilor acordate tertilor si a altor titluri si creante imobilizate.

Imobilizarile financiare reprezinta urmatoarele caracteristici:

- nu au structurã materiala

- reprezinta sume banesti imobilizate pe termen lung in afara unitatii

- genereaza venituri financiare sub forma dividendelor, dobanzilor etc

- nu se pot amortiza pentru ca nu sufera deprecieri ireversibile

- pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile, pentru care se contituie

provizioane de depreciere

Imobilizarile financiare se pot grupa astfel:

a) Titluri de participare sunt constituite din titluri de valoare sub forma de actiuni

si parti sociale, detinute de o unitate patrimoniala in capitalul altor societati

comerciale, care permite unitatii detinatoare exercitarea unei influente majore in

gestiunea societatii care au emis aceste titluri, precum si obtinerea de venituri

sub forma de dividende.

b) Interesele de participare reprezinta drepturi detinute in capitalul unei societati

comerciale in scopul obtinerii de venituri financiare, fara interventia in gestiunea

societatii la care sunt detinute titlurile.

c) Creantele imobilizate sunt reprezentate de:

14

Page 15: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

-creantele legate de participantii reprezinta drepturile banesti determinate de acordarea

de imprumuturi pe termen lung sau mediu unitatilor asociate ale societatilor comerciale la

care unitatea patrimoniala detine titluri de participare.

- imprumuturi acordate pe termen lung care sunt sume de bani acordate tertilor pe

baza unor contracte de imprumut, pentru obtinerea de dobanzi

- dobanzi aferente creantelor imobilizate

d) Tituluri imobilizate ale activitatii de portofoliu constau in acele titluri de

valoare pe care o unitate patrimoniala le dobandeste in vederea realizarii la o scadenta, pe

termen lung sau mediu, a unor venituri financiare, fara a putea intervine in gestiunea

societatii care le-a emis, precum si alte titluri detinute pe o perioada indelungata. De fapt,

toate titlurile de valoare, altele decat titlurile de participare, pe care o unitate detinatoare

nu le poate revinde intr-un termen scurt reprezinta titluri imobilizate.

Imobilizarile in curs

Sunt considerate imobilizari in curs investitiile neterminate, la sfarsitul unui exercitiu

financiar, executate in regie proprie, facturate de terti sau sub forma de aport in natura de

catre asociati. Mai sunt considerate imbolizarile in curs si avansurile acordate furnizolor

de imobilizari, pana la deontarea acestora.

15

Page 16: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

CAP III

Amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale

3.1. Definirea amortizarii

Amortizarea reprezinta alocarea (reparatia) valorii amortizabile a unei imobilizari pe

durata sa de utilizare previzionare. Fata de aceasta interpretare generala, exista numeroare

conceptii privind amortizarea.

Pentru contabilitatea prezinta interes urmatoarele trei:

a) amortizarea ca proces de corectie a valorii imobilizarilor: amortizarea este

constatarea contabila a pierderii de valoare suferita de catre activele imobilizate

ca urmare deprecierii in timp (uzurii fizicii si morale). Pornind de la aceasta

interpretare se procedeaza la corectia valorii activelor imobilizate pentru a le

readuce la o valoare apropiata de realitate.

b) amortizarea ca proces de transef sau de repartizare a consturilor imobilizarilor

asupra cheltuielilor exercitiului. Transferul se face pe perioada economica de

utilizare a activului amortizabil.

c) amortizarea ca sursa de finantare a reinnoirii imobilizarilor : are scopul de

conserva in întreprindere resursele generate de activitatea acesteia necesare

reconstituirii imobilizarilor.

IAS 16 defineste amortizarea ca fiind alocarea sistematica a valorilor amortizabile a

unui eactiv pe intreaga sa durata de viata utila. Cu alte cuvinte, amortizarea reprezinta

procesul de alocare rationala si sistematica a costului unei imobilizari de-a lungul duratei

16

Page 17: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

sale utile de viaţã pentru a realiza conectarea cheltuielilor la venituri. Valoarea contabilã

netã (costul de achiziţie mai puţin amortizarea acumulatã) a activelor imobilizate

amortizabile se va diminua ireversibil prin efectul trecerii timpului, al utilizării, al

diminuării potenţialului productiv.

Amortizarea poate fi analizatã din 3 puncte de vedere: contabil, economic şi financiar.

*Din punct de vedere contabil, amortizarea reprezintă micşorarea valorii unui

element de activ ca urmare a deprecierii prin folosire a lui de câtre întreprindere intr-un

anumit interval de timp, învechirii, concurentei, schimbării tehnice sau altor cauze.

Pentru a imbrãca forma de amortizare, aceastã micşorare trebuie sã prezinte un caracter

ireversibil, ceea ce permite delimitarea ei de noţiunea ei de provizion. Amortizarea se

deduce din valoarea de intrare a bunului pentru a calcula valoarea netã contabilã.

*Din punct de vedere economic, diminuarea valorii unui element de activ, rezultând

din depreciere, solicita pregătirea şi înlocuirea acestora cu altui nou. Ca urmare, achiziţia

şi utilizarea imobilizărilor reprezintă o cheltuiala şi un element al costului suportat de

întreprindere, de aici, necesitatea constituiri fondurilor necesare reînnoirii imobilizărilor

amortizabile la sfârşitul vieţii acestora prin veniturile viitoare, fãrã a recurge la capitaluri

proprii sau la contractarea de datorii.

* Din punct de vedere financiar, amortizarea este o sursã de autofinanţare a

capitalului imobilizat care se constituie, chiar şi în cazul in care întreprinderea nu

realizează profit, prin prelevarea asupra rezultatului. Amortizarea este, deci, o

componentã esenţialã a capacitaţii de autofinanţare.

17

Page 18: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

3.2 Elemente de calcul ale amortizării

Câteva elemente privind analiza amortizării prin prisma normelor contabile europene

şi internaţionale sunt semnificative pentru stabilirea unu plan de amortizare:

3.2.1 Durata amortizării reprezintă durata în ani sau în unitãţi de producţie folositã

pentru alocarea în timp a valorii amortizabile. Durata de amortizare trebuie tratatã ca o

mărime economica în baza căreia se asigurã o alocare raţionalã a valorii amortizabile a

activului. Se pot reţine următoarele ipostaze:

Durata normalã de folosire a imobilizărilor corporale, noţiune adoptatã în

contabilitatea din România, este diferitã de durata fizicã de utilizare a

imobilizărilor şi este echivalentã duratei economice în cadrul căreia folosirea

activului produce profit, respectiv veniturile obţinute din exploatarea sã acopere cel

puţin cheltuielile cu funcţionarea, reparaţia şi întreţinerea lui.

Durata utilã de viaţã reprezintă:

- perioada pe parcursul căreia se estimează cã întreprinderea va utiliza activul supus

amortizării

- numărul unitarilor produse ce se estimează a fi obţinute de întreprindere prin

folosirea activului respectiv.

Aceasta duratã este mai micã decat durata de viaţã fizicã şi se estimează conform IAS

16, în raport cu următoarele criterii:

uzura fizicã estimatã, care depinde de condiţiile de exploatare, cum ar fi: numărul

de schimburi în care se utilizează, programul de reparaţii şi întreţinere practicat de

întreprindere, modul de păstrare şi întreţinere al activului când acesta nu este utilizat.

uzura moralã apărutã ca urmare a schimbărilor sau imbunãtãţirilor aduse procesului

de producţie sau datoritã schimbărilor în structura cererii pe piaţã pentru bunurile produse

şi serviciile furnizate de activul in cauzã.

producţia fizicã estimatã sau capacitatea de producţie a acestuia

18

Page 19: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

prevederile legale privind posibilitatea folosirii activului, cum ar fi, de exemplu,

exprimarea termenelor din contractele de leasing.

3.2.2 Valoarea amortizabilã este egalã dupã caz cu:

a) diferenţa dintre valoarea contabilã iniţialã şi valoarea rezidualã (tratamentul de

bazã)

b) diferenţa dintre valoarea reevaluatã şi valoarea rezidualã (tratamentul alternativ)

Valoarea rezidualã este valoarea netã pe care societatea se aştepta sã o primească

pentru un activ la sfârşitul duratei utile de viaţã a acestuia după scăderea costurilor

prognozate de ieşire (vânzarea). Estimarea valorii reziduale se efectuează la intrarea

activului sau cu ocazia reevaluării, când se stabileşte valoarea justã a activului.

Se apreciază cã valoarea rezidualã este reţinutã în calculul valorii amortizabile numai

în masura în care este o mărime semnificativã.

Dacã valoarea rezidualã este negativã, cum ar putea fi în cazul unui activ poluant,

valoarea amortizabilã va fi mai mare decât costul de achiziţie.

3.3. Metode de amortizare

Valoarea amortizabilã a unui element de imobilizări necorporale şi corporale trebuie

alocatã în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţã utilã a activului. Aceasta alocare

este reflectatã prin metoda de amortizare, metodã care trebuie sa reflecte modul în care

sunt consumate de câtre întreprindere beneficiile economice generate de activ.

Aplicarea unei metode sau alteia de calcul a amortizării are o mare importanţã de a

cârei justã rezolvare sunt interesate direct, nu numai întreprinderile, dar şi statul prin

organele sale fiscale.

Întreprinderea este interesatã ca prin amortizare sã asigure reconstituirea capitalului

imobilizat, iar statul este interesat pentru ca marimea amortizării influenţează mărimea

19

Page 20: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

rezultatului impozabil. Astfel, o supraevaluare a amortizării determinã un rezultat mai

mic şi, deci, un impozit pe profit mai mic.

Metoda de amortizare aleasã trebuie aplicatã în mod consecvent de la o perioadã la

altã în afara de cazul în care apariţia unei situaţii diferite justificã schimbarea metodei. În

perioada în care se schimbã metoda, efectul trebuie cuantificat şi prezentat, iar motivul

trebuie menţionat în situaţiile financiare.

În România, întreprinderile sunt obligate sãamortizeze imobilizările corporale şi

necorporale potrivit legii numărului 15\1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în

active corporale şi necorporale, utilizând unul din regimurile: amortizarea liniarã,

amortizarea degresivã şi amortizarea acceleratã.

3.3.1 Amortizarea liniarã

Aceasta metoda este bazatã pe ipoteza unei deprecieri sau unei utilizãri repartizate în

timp în mod regulat.

În ţara noastră amortizarea liniarã se determinã prin includerea uniformã în

cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani şi cu

duratele normale de utilizare a activelor imobilizate.

Amortizarea liniarã anualã se calculează prin aplicarea cotei medii anuale la valoarea

de intrare a activelor imobilizate.

Cota (norma) de amortizare se calculeazã astfel:

In cazul reevaluãrii activelor corporale, în baza unor acte normative, cota de

amortizare se determinã după cum urmează:

20

Page 21: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Cota astfel determinata se va aplicã asupra valorii ramase, actualizatã. Pentru

imobilizările de natura construcţiilor, amortizarea anuala se va calcula numai în regim

liniar.

Utilizarea regimului de amortizare liniarã se aproba de consiliul de administraţie al

agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, la data punerii

în funcţiune.

Metoda amortizării liniare este uşor de utilizat, dar aspectul sau simplificator o expune

la unele critici. Diminuarea de valoare a unui bun nu este constatatã pe tot parcursul vieţii

sale. Aceastã metodã nu ţine cont nici de scăderea capacitãţii de producţie, nici de

creşterea în timp a cheltuielilor de întretinere datorate uzurii.

Exemplu: La o durata de 5 ani corespunde o rata de amortizare de 100/5=20%. Pentru

un bun cu o valoare de 10.000 lei şi o durata de utilizare de 5 ani, căreia îi corespunde o

ratã anualã de amortizare de 20%, situaţia amortizării este următoarea:

AnulValoarea de

intrare

Amortizarea

anuala

Amortizarea

cumulataValoarea contabilã

1 10.000 2.000 2.000 8.000

2 10.000 2.000 4.000 6.000

3 10.000 2.000 6.000 4.000

4 10.000 2.000 8.000 2.000

5 10.000 2.000 10.000 0

În situaţia în care bunul a fost supus procesului de reevaluare, numitorul raportului se

referã numai la durata rămasã.

Pentru ca amortizarea sa fie egalã, prin metoda liniara, rata de amortizare se aplicã la

valoarea de intrare (valoarea bruta contabilã).

21

Page 22: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Data de începere a amortizării este datã de punerea în funcţiune a bunului. Dacã

aceasta data nu coincide cu începutul anului sau daca bunul iese din funcţiune înainte de

închiderea exerciţiului financiar, amortizarea anualã este calculata proporţional cu timpul

efectiv de funcţionare.

Exemplu

Pentru bunul exemplificat anterior, dacã data intrării în întreprindere ar fi fost 28

martie exerciţiul N, situaţia amortizării pentru fiecare an este următoarea:

- exerciţiul N : 10.000 x 20% x 9/12 = 1.500 lei

- exerciţiul N+1, N+2, N+3, N+4, N+5: 10.000 x 20%= 2.000 lei

- exerciţiul N+6: 10.000 x 20% x 3/12 = 500 lei

Conform legislaţiei din ţara noastră, întreprinderile întocmesc un plan anual de

amortizare, iar lunar se întocmeşte situaţia de calcul si repartizare a amortizării efective.

În consecinţã, calculul amortizării are în vedere numărul lunilor de funcţionare respectiv,

de nefuncţionare, şi nu cel al zilelor şi se înregistrează în contabilitate din luna următoare

punerii în funcţiune.

3.3.2 Amortizarea degresivã

Aceastã metodã are ca efect înscrierea în cheltuieli a unei amortizări mai mari în

cursul primelor exerciţii de utilizare a bunului, în raport cu amortizarea corespunzătoare

exerciţiilor ulterioare.

Justificarea economica a acestei metode este datã de faptul cã deprecierea este , pentru

unele imobilizări, într-adevăr, mai mare în cursul primelor exerciţii şi, pe de alta parte, de

constatare cã acestea au o capacitate de serviciu mai mare în primii ani de viaţa, după

care ele antrenează cheltuieli de întreţinere din ce în ce mai mari.

Amortizarea degresiva se calculează:

- fie prin aplicarea unei cote degresive la o valoare constanta;

22

Page 23: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

- fie,mai ales, prin aplicarea unei cote constante la o valoare degresivã

(descrescătoare).

Metoda se constituie însa în baza pentru amortizarea degresivã fiscalã. Aceasta este

utilizatã în multe ţãri ale Europei continentale.

În ţara noastră, amortizarea degresivã constã în multiplicarea cotei de amortizare

liniarã cu unul dintre coeficienţii următori:

1,5 daca durata normalã de utilizare a activului imobilizat este între 2 şi 5 ani.

2.0 dacã durata normalã de utilizare a activului imobilizat este între 5 şi 10 ani.

2,5 dacã durata normalã de utilizare a activului imobilizat este mai mare de 10

ani

Determinarea amortizării degresive se face având în vedere următoarele elemente:

a)cota (rata) anualã linearã de amortizare. Ea se stabileşte cu ajutorul următoarei

relaţii:

Ral=

In care: Ral - rata anuala liniara de amortizare

100% - valoarea contabila a imobilizării corporale

N – durata de folosire a imobilizării corporale

b) rata multiplicatã (corijatã) de amortizare. Ea se stabileşte în felul următor:

Rm = Ral x K

în care: - Rm - rata multiplicatã de amortizare;

- Ral - rata anualã liniarã de amortizare

- K – coeficientul multiplicator, prevăzut de lege, care variază în funcţie

de durata de viaţa a imobilizărilor corporale

c) anuitatea amortizării pentru primul exerciţiu financiar. Amortizarea începe sã

fie calculatã, pentru prima anuitate, de la data achiziţionării imobilizărilor corporale, si nu

din momentul punerii lui în funcţiune ca în cazul amortizãrii lineare, cu ajutorul relaţiei:

23

Page 24: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Aap= Rm x Vc

În care: Aap- reprezintă anuitatea amortizării calculatã pentru primul exerciţiu

financiar

Rm- rata multiplicatã de amortizare

Vc- valoarea contabila a imobilizării corporale

d) anuităţile degresive pentru exerciţiile financiare următoare. Asemenea

amortizări se calculează în exerciţiile financiare viitoare conform relaţiei următoare:

Adu= Rm x Vra

În care: Adu- anuităţile degresive calculate pentru exerciţiile financiare

următoare

Rm- rata multiplicatã de amortizare

Vra- valoarea rămasã de amortizat

La cele arătate, se mai adaugă şi următoarea observaţie: în ultimii ani, când se constatã cã

anuitatea amortizării calculatã pentru exerciţiul financiar este inferioarã câtului rezultat

din împărţirea valorii rãmase de amortizat la numărul de ani de parcurs, se calculează

amortismentele egale pentru aceşti ultimi ani.

Utilizarea regimului de amortizare degresivã se aprobã de consiliul de administraţie al

agentului economic respectiv de responsabilul de gestiunea patrimoniului.

Amortizarea degresiva poate fi aplicatã în douã variante:

- fãrã influenţa uzurii morale (AD1);

- Cu influenta uzurii morale (AD2).

Calculul amortizării în varianta ADJ, se face prin aplicarea ratei:

- la valoarea de intrare pentru prima anuitate

- la valoarea netä contabilã pentru celelalte anuitãţi

24

Page 25: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Când anuitatea amortizării calculatã în sistemul degresiv devine egalã sau inferioarã

anuităţii liniare determinatã ca raport intre valoarea ramasã şi numãrul de ani rãmaşi de

amortizat. Pentru aceasta se divizează valoarea rămasã neamortizatã (valoarea netã

contabilã) Ia numărul anilor ramaşi pentru utilizarea bunului.

Amortizarea degresivã, varianta AD2, ţine cont de influenţa uzurii morale care acţioneazã

asupra activelor imobilizate şi care se reflectã în calculul amortizãrii anuale.

Aceastã variantã permite recuperarea prin amortizare a valorii de intrare într-o perioadã

de timp mai micã decât durata normalã de utilizare, diferenţa în ani reprezentând

influenţa uzurii morale.

Pentru activele imobilizate care au o durata normalã de fucţionare de pânã la 5 ani

inclusiv nu se aplicã regimul de amortizare degresivã, varianta AD2. Pentru aceste active

amortizarea se va calcula utilizând varianta AD1.

Pentru calculul amortizării in varianta AD2, se vor avea în vedere elementele:

- durata normalã de utilizare, conform catalogului

- cota de amortizare în regim de amortizare degresivã;

- perioada în care se calculeazã amortizarea degresiv;

- perioada în care se calculeazã amortizarea liniarã

Exemple de calcul al amortizori prin utilizarea regimului degresiv:

I. Varianta AD1

Presupunem urmãtoarele date referitoare la un activ:

- valoare de intrare: 4.000 lei;

- durata normalã de funcţionare conform catalogului: 10 ani;

- cota medie de amortizare degresivã (tabelul nr. 1, col.3): 20%.

25

Page 26: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Amortizarea anualã se va calcula conform principiului de amortizarii degresive, astfel:

Anul Modul de calcul Amortizarea anualã

degresivã (lei)

Valoarea ramasã

(netã contabilã)

1 4.000 x 20% 800 3.200

2 3.000 x 20% 640 2.560

3 2.560 x 20% 512 2.048

4 2.048 x 20% 409,6 1.638,4

5 1.638,4 x 20% 327,68 1.310,72

6 1310,70 x 20%< 1310,72:5 262,68 1.048,576

7 262,144 786,432

8 262,144 524,288

9 262,144 262,144

10 262,144 0

II Varianta AD2

Presupunem următoarele date referitoare la un activ:

-valoare de intrare: 2.000lei

-durata normalãde functionare conform catalogului: 8ani

-cota medie de amortizare degresivã: 25%.

Amortizarea anualã se va calcula astfel:

Anul Modul de calcul Amortizarea anualã

degresivã (lei)

Valoarea rãmasã

(lei)

1 2.000:4 500 1500

26

Page 27: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

2 500 1000

3 500 500

4 500 0

3.3.3 Amortizarea acceleratã

Amortizarea acceleratã constã în calcularea şi includerea în primul an de funcţionare în

cheltuielile de exploatare a unei amortizări anuale de panã la 50% din valoarea contabilã

de intrare a imobilizărilor corporale. Amortizarea pentru exerciţiile financiare următoare

este calculatã la valoarea rămasã de amortizat, după exemplu. Valoarea imobilizării

corporale intrat pe 15 februarie, exerciţiul „N” este de 60 lei duratã normalã de folosire

de 5 ani.

Tabloul de calcul a amortizãrii, în condiţiile în care prorata este calculatã în funcţie de

numărul de luni folosite se prezintã astfel:

Exerciţiul Amortizare calculatã

N 60 x 50% =30lei

N+1 30:4 =7,5 lei

N+2 30:4 =7,5 lei

N+3 30:4 =7,5 lei

N+5 30:4 =7,5 lei

27

Page 28: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Pentru echipamentele tehnologice, respectiv maşini, utilaje şi instalaţii de lucru,

computere si echipamente periferice ale acestora, puse în funcţiune după data intrării în

vigoare a Legii nr. 25/2005, privind impozitul pe profit, se poate utiliza regimul de

amortizare acceleratã farã aprobarea organului fiscal teritorial.

Din prezentarea metodelor de amortizare se constatã cã din relaţiile de calcul lipseşte

valoarea rezidualã. Este o reglementare în spiritul IAS 16 care prevede cã valoarea

rezidualã este adeseori nesemnificativã şi poate fi neglijatã în calculul valorii

amortizabile. Dacã valoarea rezidualã este semnificativã, estimarea acesteia se efectueazã

fie la data intrării imobilizării fie la data unei eventuale evaluări ulterioare a imobilizării.

Ultima precizare se regãseşte, parţial şi intr-o forma discutabilã, în regimul de

amortizare din România, în sensul cã valoarea brutã rezidualã recuperatã la ieşiri este

utilizatã pentru compensarea cheltuielilor ocazionate de scoaterea din funcţiune, precum

şi a valorii ramase de amortizat.

CAPITOLUL IV

Contabilitatea amortizării imobilizărilor necorporale şi

corporale

4.1. Conturi utilizate şi funcţiunea lor:

28

Page 29: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Grupa 2.8 “Amortizări privind imobilizãrile”

Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate,

precum şi instituţiile publice, au obligaţia înregistrării în contabilitate, în conturi distincte,

a mijloacelor fixe, a amortizării acestora şi a sumelor nete rezultate din dezmembrarea şi

valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune.

Cu ajutorul de pasiv 2.8.0 „Amortizări privind imobilizările necorporale”

se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale. El se dezvoltã în următoarele

conturi operaţionale:

- 2.8.0.1 Amortizarea cheltuielilor de constituire

- 2.8.0.3 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

- 2.8.0.5 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi

altor drepturi şi valori similare

- 2.8.0.7 Amortizarea fondului comercial

- 2.8.0.8 Amortizarea altor imobilizări necorporale

Debit 2.8.0 Amortizări privind imobilizările necorporale Credit

- amortizarea aferenta imobilizărilor

necorporale vândute sau scoase din

evidenta(2.0.1, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.7, 2.0.8)

- valoarea amortizării imobilizărilor necorporale(6.8.1)- rezultatul nefavorabil provenit din

corectarea erorilor contabile(1.17)

Contul 2.8.0 „Amortizări privind imobilizările necorporale”

29

Page 30: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.

Distinct, se evidenţiază în contabilitate şi amortizarea imobilizărilor corporale.

Contul neoperaţional 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”, folosit pentru

consemnarea amortizării imobilizărilor corporale, se dezvoltã în următoarele conturi

sintetice de gradul doi:

- 2811 „Amortizarea amenajărilor de terenuri”

- 2812 „Amortizarea construcţiilor”

- 2813 „Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor”

- 2814 „Amortizarea altor imobilizări corporale”

Contul 281 „Amortizări privind imobilizările caporale ”

Corespondenţele acestui cont sunt următoarele:

Debit 2.8.0 Amortizări privind imobilizãrile corporale Credit

30

Page 31: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

-Valoarea amortizarii imobilizarilor corporale

vandute sau scoate din

evidenta (211, 212, 213,214)

-cheltuieli aferente amortizarii

imobilizarlor coprorale (681)

-rezultatul nefavorabil provenit din

corectarea erorilor contabile(117)

-valoarea amortizarii imobilizarilor

utilizate in operatii de participatie,

transferata conform contractelor (458)

- valoarea amortizarii investitiilor

efectuate de chiriasi la imobilizarile

corporale primite cu chirie si restituite

proprietarului (212, 213, 214)

Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.

Debit 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi

provizioanele”

Credit

- valoarea provizioanelor constituite pentru

riscuri şi cheltuieli (151)

- amortizarea aferentã imobilizărilor necorporale

şi corporale (280, 281)

- valoarea provizioanelor pentru deprecierea

imobilizărilor necorporale şi corporale (290,

291, 293)

- valoarea provizioanelor pentru deprecierea

stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (391

la 398)

31

Page 32: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

- valoarea provizioanelor constituite pentru

creanţe neîncasabile, clienţi dubioşi, rău platnici

sau în litigiu (491, 496)

Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale reprezintă cheltuieli de exploatare şi

se înregistrează ca atare în debitul contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind

amortizările şi provizioanele”

Corespondentele acestui cont sunt următoarele

4.2 Operaţii specifice

Operaţiile privind amortizarea imobilizărilor sunt următoarele:

Amortizare cheltuieli de constituire

6811 = 2801

„Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea cheltuielilor de

amortizarea imobilizărilor” constituire”

Înregistrare amortizare pentru o lucrare de cercetare”

6881 = 2803

„Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea cheltuielilor de

amortizarea imobilizărilor” dezvoltare”

Achiziţionare de program informatic amortizat:

32

Page 33: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

208 = 404

„ Alte imobilizări necorporale ” „Furnizori de imobilizări ”

6881 = 2803

„Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea altor imobilizări

amortizarea imobilizărilor” necorporale”

Se aduce ca aport un brevet amortizabil:

205 = 456

„Concesiuni, brevete, licenţe, „ Decontări cu asociaţii privind

mărci, şi alte drepturi şi valori capitatul ”

asimilate”

1011 = 1012

„Capitalul subscris nevãrsat” „Capitalul subscris vărsat”

6811 = 2805

„Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea concesiunilor,

amortizarea imobilizărilor” brevetelor, mărcilor, şi altor drepturi

şi valori asimilate

Se scade din activ fondul comercial în 3 ipostaze: complet amortizat, parţial amortizat,

neamortizat:

I

2807 = 207

„Amortizarea fondului comercial ” „Fond comercial ”

II

6811 = 2805

„Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea concesiunilor,

amortizarea imobilizarilor ” brevetelor, marcilor si altor

drepturi si valori asimilate”

33

Page 34: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

III

6582 = 207

„Cheltuieli privind activele cedate „Fond comercial ”

si alte operaţii de capital”

Se achiziţionează o licenţã amortizabilã

Se realizează un program in cadrul firmei incomplet amortizat:

208 = 721

„Alte imobilizări necorporale” „Amortizarea concesiunilor,

brevetelor, mărcilor şi altor

drepturi si valori asimilate”

% = 208

2808 „Alte imobilizări necorporale”

„Amortizarea altor imobilizări

necorporale”

6583

„Cheltuieli privind activele cedate

şi alte operaţii de capital ”

% = 207

2807

„Amortizarea fondului comercial” „Fond comercial ”

6582

„Cheltuieli privind activele cedate

si alte operaţii de capital”

205 = 404

„Concesiuni, brevete, licenţe, mărci „Furnizori de imobilizări"

şi alte drepturi şi valori asimilate”

34

Page 35: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Se primeşte prin donaţie un mijloc fix incomplet amortizat :

213 = 131

„Instalaţii tehnice, mijloace de „Subvenţii pentru investiţii”

transport, animale şi plantaţii ”

% = 213

2813 „Instalaţii tehnice, mijloace de

„Amortizarea altor imobilizări transport, animale şi plantaţii”

necorporale”

6583

„Cheltuieli privind activele

cedate şi alte operaţii de capital”

Se inregistreza amortizarea lunarã pentru o imobilizare corporalã procuratã prin

fonduri Phare:

6111 = 2813

„Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea intalaţiilor, mijloacelor

amortizarea imobilizãrilor” de transport, ori animale şi plantaţii

131 = 7584

„Subvenţii pentru investiţii” „Venituri din subvenţii pentru investiţii ”

Se constatã la inventar lipsa unei imprimante incomplet amortizatã:

Înregistrarea amortizării accelerate pentru un mobilier:

35

Page 36: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

6811 = 2814

„Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea altor imobilizări

amortizarea imobilizărilor” corporale”

4.3. Evidenţa operativã

Fişa mijlocului fix

Serveşte ca document pentru evidenţa analiticã a mijloacelor fixe.

Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare

mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare care, în

cazul unitãţilor, au aceleasi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lunã.

Se pästreazã în cartotecã pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea

fondurilor fixe conform Legii nr. 15/1994, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe

se grupeazã pe locuri de folosinţã.

Când formularul este folosit ca fişã colectivã, nu se sorteazã pe locuri de folosinţã.

Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se scot din cartotecã şi se

pãstreazã separat.

Se completează pe baza documentelor justificative privind mijloacelor fixe sau

modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii

modernizării sau reevaluării lor (proces-verbal de recepţie, de punere în funcţiune, bon

de mişcare a mijloacelor fixe, proces - verbal de scoatere din funcţiune etc).

Când formularul este folosit ca fişã colectivã, mjloacele fixe se înscriu pe un singur

rând, specificându-se în prima coloanã numerele de inventar atribuite. În acest caz,

valoarea unitarã de inventar se poate înscrie în coloana a 3-a a formularului.

36

Page 37: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

In coloana ,,Bucãţi”, intrările se înscriu ,,În negru”, iar ieşirile ,,În roşu”

Înregistrãrile în coloanele ,,Debit”, ,,Credit” şi ,,Sold” se fac la valoarea de inventar a

mijloacelor fixe.

In rubrica destinatã datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afarã de datele

privind marca, numărul de fabricaţie, seria se înscriu şi pârtile componente ale

mijlocului fix. De exemplu, la o clădire se completează instalaţiile de încălzire centralã,

sanitare, electrice etc.

Data amortizãrii complete şi cota de amortizare se înscriu în spaţiile rezervate.

Nu circulã, fiind document de înregistrare contabilã.

Se arhiveazä la compartimentul financiar-contabil

PROCES VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR

FIXE/DE CLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE

Serveşte ca:

- document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor

fixe, de scoatere din uz a obiectelor de inventar in folosinţã şi de declasare a unor

bunuri materiale altele decât mijloacelor fixe, potrivit dispoziţiilor legale;

37

Page 38: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

- document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe, de

scoatere din uz a obiectelor de inventar in folosinţã sau de declasare a bunurilor

materiale;

- document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente

si materialelor rezultate din scoaterea efectivã din funcţiune a mijloacelor fixe, precum

şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;

- document justificativ de înregistrare in evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în

contabilitate.

Se întocmeşte în douã exemplare, separat pentru mijloace fixe, obiecte de inventar în

folosinţã şi bunuri materiale aflate in gestiunea unui singur gestionar, pe baza

documentaţiei prevãzute în normele legale (nota privind starea tehnica a mijlocului fix

propus a fi scos din funcţiune deviz estimativ al reparaţiei capitale, act constatator al

avariei, avize, notã justificativã privind descrierea degradării bunurilor materiale,

specificaţia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).

Formularul se completează astfel:

- capitolele I şi II, de cãtre comisia constituitã în acest scop, dupã caz (la unitãţile cu

capital privat responsabilitatea revine administratorilor), cu constatările şi concluziile

rezultate din analiza documentaţiei primite şi din verificarea stării mijloacelor fixe

propuse a fi scoase din funcţiune, scoaterii din uz a obiectelor de inventar in folosinţã

sau a bunurilor materiale propuse pentru declasare, se semneazã de membrii comisiei;

- capitolul III, după aprobarea propunerilor şi efectuarea scoaterii din funcţiune, din uz

sau declasării, de cãtre comisia de analizã şi avizare a propunerii de declasare a

bunurilor materiale sau de delegaţii numiţi de conducerea unitãţii care semneazã pentru

realitatea operaţiilor; serveşte şi ca document de predare Ia magazie a ansamblelor,

subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea din

38

Page 39: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a obiectelor de inventar sau din declasarea

bunurilor materiale.

Se menţioneazã cã, în cazul scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, numărul de

inventar se va trece la capitolul II In coloana ,,Denumirea”. În situaţia în care capitolul

III se completează în alte exerciţii financiare, este necesar sä se întruneascä o noua

comisie care sä întocmească un nou proces-verbal de scoatere din funcţiune a

mijloacelor fixe de declasarea unor bunuri materiale care sã confirme datele completate

în acest capitol.

Procesul-verbal de scoatere din funcţiune circulã:

- la persoana autorizatã sã aprobe scoaterea din funcţiune a miijloaceIor fixe, scoaterea

din uz a obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);

- la secţie (serviciu, subunitate), pentru înregistrarea în evidenţã la locul de folosinţã a

mijloacelor fixe scoase din funcţiune (ambele exemplare);

- la magazie, pentru descărcarea gestiunii, respectiv înregistrarea în evidenţã a bunurilor

materiale declasate (ambele exemplare);

- la magazia primitoare, pentru semnare de cãtre gestionar a primiri în gestiune a

ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din

scoaterea efectivã din funcţiune a mijloacelor fixe şi materialelor recuperabile şi

refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a obiectelor de inventar în folosinţã sau din

declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);

- la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenţa contabilã,

pentru verificarea şi înregistrarea operaţiilor privind scoaterea din funcţiune a

mijloacelor fixe, scoaterea din uz a obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor

materiale (ambele exemplare);

- Ia compartimentul care a fãcut propunerile de scoatere din funcţiune, din uz sau de

declasare, pentru înregistrare în evideţã (exemplarul 2).

39

Page 40: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Procesul-verbal de scoatere din funcţiune se arhivează:

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);

- la compartimentul care ţine evidenţa imobilizărilor corporale (exemplarul 2).

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

• PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PROVIZORIE

PROCES-VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

PROCESVERBAL DE RECEPŢIE FINALA

Se foloseşte de cãtre regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice,

unitãţile cooperatiste, asociaţiile şi celelalte persoane juridice.

Serveşte ca:

- document de înregistrare în evidenţa operativã şi în contabilitate;

- document de consemnare a studiului în care se afla obiectivul de investiţii:

- document de apreciere a calităţii lucrurilor privind obiectivul de investiţii:

- document de aprobare a recepţiei;

- document de constatare a îndeplinirii condiţiilor de recepţie provizorie a obiectivului

de investiţii;

- document de aprobare a recepţiei provizorii a obiectivului de investiţii;

- document de punere in funcţiune a obiectivului de investiţii;

- document de recepţie finalã a obiectivului de investiţii;

Se întocmeşte, în trei exemplare, la data puneri în funcţiune a mijlocului fix, astfel:

a) procesul-verbal de recepţie se întocmeşte pentru mijloace fixe independente

40

Page 41: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

care nu necesitã montaj şi nici probe tehnologice (utilaje pentru investiţii, unelte,

accesorii de producţie mijloace de transport auto, animale etc.); acestea considerându-se

puse în funcţiune la data achiziţionării lor;

b) procesul-verbal de recepţie provizorie se întocmeşte pentru utilajele care necesitã

montaj, dar care nu necesitã probe tehnologice, precum şi clădirile si construcţiile

speciale care nu deservesc procese tehnologice; acestea considerându-se puse în

funcţiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării construcţiei

c) procesul-verbal de punere în funcţiune se întocmeşte pentru utilajele şi instalaţiile

care necesitã montaj şi probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale

care deservesc procese tehnologice; acestea considerãndu-se puse în funcţiune la

terminarea probelor tehnologice;

d) procesul-verbal de recepţie finalã se întocmeşte pentru sondele folosite la extracţia

ţiţeiului şi gazelor, sonde de injectie precum şi sondele provenite din lucrările geologice

care au dat rezultate; acestea considerându-se puse în funcţiune la darea lor în

producţie.

Se întocmeşte de cätre secretarul comisiei numite pentru recepţionarea obiectivului de

investiţii, in prezenta membrilor comisiei care este formatä din: preşedinte, specialişti

consultanţi asistenţi la recepţie

Circula:

- la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 si 3);

- la compartimentul care efectuează opera de control financiar preventiv

(exemplarul 2);

- la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea şi înregistrarea procesului

verbal de recepţie (exemplarele 2 si 3).

41

Page 42: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Se arhivează:

La furnizor (antreprenor):

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 şi 3).

La beneficiar:

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

CAPITOLUL V

Monografie

La începutul lunii ianuarie 2006 societatea comerciala GEROM S.RL.

prezintă urmãtoarea situaţie iniţialã:

• Clienţi 5500 lei

• Casa 1500 lei

• Conturi curente Ia bănci 20000 lei

• Terenuri 2000 lei

• Utilaje 5500 lei

• Materii prime 2000 lei

• Furnizori 6000 lei

• Rezerve legale 3500 lei

• Capital social subscris vãrsat 17000 lei

• Creditori diverşi 2000 lei

• Amortizarea altor imobilizări necorporale 2100 Iei

• Amortizarea mijloacelor de transport 5900 Iei

42

Page 43: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

În cursul lunii se efectuează următoarele operaţii:

1) Conform Facturii Fiscale nr. 10 din data de 2.01.2006 (Anexa 1) se achiziţioneazã

materii prime: carne bovinã 2000 lei, carne porc 2000 lei de Ia S.C. PANDA S.A.

2) Conform Ordinului de Plata nr. 40. din data de 3.01.2006 (Anexa 2) se p1ateşte

furnizorul prin virament.

3) Conform Facturii Fiscale nr. 11 din data de 5.01.2006 (Anexa3) achiziţioneazã un

utilaj (ladã frigorificã) în valoare de 6000 lei

4) Conform Notei Contabile nr. 1 din data de 7.01.2006 (Anexa 4) se înregistrează

amortizarea liniara lunarã, ştiind cä durata de fincţionare a utilajului este de 5 ani .

5) Conform Facturii Fiscale nr. 12 din data de 8.01.2006 (Anexa 5) se achizitioneaza un

program informatic în valoare de 2160 lei.

6) Conform Notei Contabile nr.2 din data de.9.01.2006 (Anexa6) se înregistrează

amortizarea liniarã lunarã, ştiind cã durata de funcţionare a programului informatic este

de 3 ani.

7). Conform Procesului - Verbal de Scoatere din Funcţiune nr. 156 din data de

11.01.2006 (Anexa7) se scoate din evidenţã programul informatic dupã amortizare în

valoare de 2160 lei.

8) Se achiziţionează conform Facturii Fiscale nr. 13 din data de 13.01.2006 (Anexa 8) un

teren evaluat la cost de achiziţie de 8000 lei, TVA 19%.

9) Conform Notei contabile nr.3 din data de 14.01.2006 (Anexa9) se efectuează

amenajări de teren cu forţe proprii in valoare de 6000 lei.

10) Conform Notei Contabile nr.4 din data de 15.01.2006 (Anexa 10) se înregistreazã

amortizarea amenajărilor de teren în valoare de 6000 Iei.

43

Page 44: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

11) Conform Procesului - Verbal de Scoatere din Funcţiune nr.193 din data de

16.0 1.2006 (Anexa 11) se înregistrează scăderea din gestiune a utilajului.

12) Conform Facturii Fiscale nr.14 din data de 17.01.2006 (Anexa l2) se

p1ateşte energia faţã de furnizorul S.C. ELECTRICA S.A., in valoare de 2000 lei, T.V.A

19%.

13) Conform Ordinului de Platã nr.50din data de 18.01.2006 (Anexa l3)se plãteşte

furnizorul de energie electrica prin virament.

14)Conform Bonului de Consum nr.30 din data de 19.01.2006 (Anexa14) se înregistrează

consumul de materii prime: carne bovina 1500 lei, ca porc 1500 lei.

15) Se obţin produse finite în valoare de 10000 lei conform Bonului de transfer nr.121

din data de 20.01.2006 (Anexa l5).

16) Conform Facturii Fiscale nr. 15 din data de 21.01. 2006(Anexa 16) se vând produse

finite în valoare de 9500 lei.

17) Conform Dispoziţiei de Livrare nr.36 din data de 25.01.2006 (Anexa 17) se descarcă

gestiunea de produsele finite vândute Ia preţ de înregistrare de 9000 Iei.

18) Conform Notei Contabile nr.5 din data de 26.01.2006 (Anexa 18) se închid conturile

de cheltuieli.

19) Conform Notei Contabile nr. 6 din data de 27.01.2006 (Anexa 19) se închid

conturile de venituri.

20) Conform Notei Contabile nr.7 din data de 30.01.2006 (Anexa 20) se

regularizează TVA-ul.

Se cere:

- Întocmirea Registrului Cartea Mar

44

Page 45: Amortizarea Imobilizarilor Corporale Si Necorporale

Bibliografie

“Contabilitatea financiarã a Întreprinderii”- Ed. Universitarã Bucureşti aut. Mihai Ristea

“Contabilitatea financiarã” — Ed. Mărgăritar, Bucureşti 2002 aut. Mihai Ristea , Cornelia Graziela — Dumitru

,,Contabilitatea financiarã”- Editura CERTI, Craiova, 1994 aut. Barbacioiu V.

“Contabilitatea financiarã a Întreprinderii”- Ed. Fundaţiei Chemarea Iaşi aut. .V. Pãtruţ “Contabilitate aprofundatã”- Editura Economicã ,Bucureşti 1996 aut. Feleaga N.

“Coutabilitate generalã”- Editura SITECH, Craiova, 1997 aut. Mihai M.

,,Funcţiunile conturilor. Actualizãri- 2003”-Ed. Economicã 1996

aut .Popovici Ilie

,,Manualul expertutui contabil şi al contabilului autorizat”-Ed. Agora, Bacãu

2000

aut. Dane Vasile, Drehuţã Emilian, Gorbãnescu Constantin

Dr. Pãtruţ Vasile

Dr. Rotila Aristiţa

Contabilitatea financiarăAutor – Migai Ristea

Editura – Mărgăritar Bucureşti 2003Contabilitatea financiară

Autor – Emilian DumitreanBazele contabilităţii

Autor – Mihai Ristea – Emil Horonea

Contabilitatea financiară a întreprinderii

Editura : intelcredo Deva

Autor: Iacob Petru

45