Click here to load reader

Areali Doline Neretve u Procesu Turističkog Brendiranja

 • View
  16

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fg

Text of Areali Doline Neretve u Procesu Turističkog Brendiranja

 • EKONOMSKI FAKULTET SPLIT

  ANDRIANA SREN

  AREALI DOLINE NERETVE U PROCESU

  TURISTIKOG BRANDIRANJA

  DIPLOMSKI RAD

  SPLIT, 2011.

 • 1

  Sadraj:

  1. UVOD ................................................................................................................................ 3

  2. AREALI KAO TURISTIKI POTENCIJAL ................................................................... 5

  2.1. Krajobrazni areali ...................................................................................................... 6

  2.1.1. Klimatski areali ................................................................................................. 7

  2.1.2. Geomorfoloki areali ......................................................................................... 8

  2.1.3. Hidrogeografski areali ....................................................................................... 9

  2.1.4. Biogeografski areali ........................................................................................ 11

  2.1.5. Pejsani areali .................................................................................................. 12

  2.2. Drutveni areali........................................................................................................ 14

  2.2.1. Kulturno-povijesni areali ................................................................................ 14

  2.2.2. Etnosocijalni areali .......................................................................................... 15

  2.2.3. Umjetniki areali ............................................................................................. 17

  2.2.4. Dogaaji i manifestacije .................................................................................. 18

  2.2.5. Ambijentalni areali .......................................................................................... 19

  3. BRANDIRANJE DESTINACIJE .................................................................................... 20

  3.1. Definicija branda i branding u turizmu ................................................................... 21

  3.2. Izgradnja imida destinacije kroz identitet .............................................................. 25

  3.3. Platforme brandiranja destinacije ............................................................................ 28

  3.4 Brandiranje destinacije u turistikoj praksi .............................................................. 30

  4. AREALI DOLINE NERETVE U PROCESU TURISTIKOG BRANDIRANJA ........ 34

  4.1. Krajobrazni areali doline Neretve............................................................................ 36

  4.1.1. Klima ............................................................................................................... 36

  4.1.2. Reljefne karakteristike .................................................................................... 38

  4.1.3. Hidrogeografske znaajke ............................................................................... 40

  4.1.4. Biogeografske osobitosti ................................................................................. 43

  4.1.5. Zatita prirode i ovjekova okolia ................................................................. 47

  4.2. Drutveni areali doline Neretve ............................................................................... 49

  4.2.1. Kulturno-povijesni spomenici ......................................................................... 49

  4.2.2. Kulturne i zabavne manifestacije .................................................................... 57

  4.3. Neretvanska naselja i njihova turistika valorizacija .............................................. 61

 • 2

  4.3.1. Primorska naselja ............................................................................................ 61

  4.3.2. Krko-zagorska naselja ................................................................................... 63

  4.3.3. Naselja u nizini delte ....................................................................................... 64

  4.3.4. Rezultati turistike valorizacije donje Neretve ............................................... 67

  4.4. Kritiki osvrt ............................................................................................................ 69

  5. ZAKLJUAK .................................................................................................................. 73

  Literatura: ............................................................................................................................. 75

  Izvori: ................................................................................................................................... 76

  Popis slika: ........................................................................................................................... 77

  Popis tablica: ........................................................................................................................ 77

 • 3

  1. UVOD

  Donjoneretvanski kraj je jedna specifina regija u okviru june Hrvatske. To je

  prostor brzih drutvenih i gospodarskih promjena koje se dogaaju posljednjih desetljea.

  Dugo vremena su donjoneretvanski kraj karakterizirali malarija, movarna prostranstva,

  izobilje ribe i ptica movarica, te tradicionalni jendeki krajolik.

  Danas je to prostor u kriitu prometnih pravaca s dominantnim kazetnim

  krajolikom, nastalim u tijeku i nakon suvremenih hidromelioracija, obogaen intenzivnim

  poljodjelstvom. Rano voe i povre, vinova loza, kvalitetna vina i neretvanska kuhinja,

  mandarine i kivi samo su neke od blagodati Neretve. Osim toga, na relativno malom

  prostoru sjedinjeni su atraktivni prirodni initelji, burna prolost i znaajno kulturno

  nasljee, to je osnova turistike valorizacije donjoneretvanskog kraja.

  Ovaj rad u prvom dijelu analizira ponajprije prirodno-geografska obiljeja koja

  neku destinaciju ine poeljnim turistikim odreditem, te neizostavnu antropogenu sferu

  koja ukljuuje sve ono to je ovjek kroz povijest stvarao i ostavljao u nasljee buduim

  naratajima, kao i sve ono to danas gradi.

  U moru ponude destinacija na turistikom tritu postavlja se pitanje kako se

  izdvojiti, privui potencijalne turiste i postati prepoznatljiva destinacija koja e stvoriti

  lojalan odnos sa postojeim gostima i nastaviti privlaiti nove. Problemom procesa

  brandinga destinacije bavi se drugi dio.

  Prostor doline Neretve specifian je po svojim prirodnim i drutvenim

  karakteristikama. Radi se o jedinstvenom spletu slikovitog reljefa, izuzetno povoljne

  klime, dobrog prometnog poloaja, bogatog kulturno-povijesnog nasljea, te sve poznatijih

  kulturno-povijesnih manifestacija. Ovi areali su predstavljeni u treem dijelu.

 • 4

  Unato znatnim mogunostima donjoneretvanski kraj je turistiki jo uvijek

  nedovoljno iskoriten. Prilikom planiranja turistikog razvoja, trebat e uskladiti nuni

  gospodarski razvoj sa zatitom izvornih turistikih atraktivnosti. Jedno od rjeenja je i

  proglaenje Neretve parkom prirode, no to je osjetljivo pitanje, obzirom da je poljodjelstvo

  primarni izvor prihoda Neretvana. U svakom sluaju nuna je edukacija i osvjetavanje

  lokalnog stanovnitva, u cilju pronalaenja najbolje opcije koja bi zadovoljila stanovnitvo,

  gospodarsku sferu, a u konanici i turiste.

 • 5

  2. AREALI KAO TURISTIKI POTENCIJAL

  Openito moemo rei da arealima smatramo materijalna i nematerijalna dobra koja

  se mogu turistiki valorizirati, odnosno one pojave, procese ili objekte koje turisti

  posjeuju. Predstavljaju dio cjeline odreenog geografskog podruja, a bogatstvo arealima

  komparativna su prednost u gospodarskom razvoju neke destinacije. Cjelokupna turistika

  ponuda temelji se na karakteristikama i svojstvima areala u toj mjeri da ako neki prostor ne

  raspolae nekim prirodnim ili drutvenim resursom visokog stupnja privlanosti,

  nemogue ga je bilo ime nadomjestiti.

  Turistika, a time i ekonomska vrijednost areala ne moe se ocijeniti samo po

  osnovi njegovih svojstava atraktivnosti, estetike, kuriozitetnosti i znamenitosti. Meu

  elemente za vrednovanje turistikih areala ubrajamo i povoljnost geografskog poloaja,

  udaljenost i prometnu povezanost s emitivnim turistikim tritima, tj. tritima potranje,

  veliinu izvora potranje, poloaj areala u odnosu na glavne turistike tokove, te poloaj

  prema konkurentskim i komplementarnim turistikim prostorima.

  Atraktivnost nekog areala jest sposobnost specifinog elementa ili kombinacije

  elemenata turistike ponude u privlaenju veeg broja posjetitelja na odreeno podruje s

  ciljem ekonomske valorizacije. Takve areale koji imaju sposobnost privlaenja

  privremenih posjetitelja nazivamo turistikim atrakcijama ili privlanostima. U turistike

  atrakcije ubrajamo sve prirodne ili drutvene pojave, objekte, procese i rijetkosti, koje

  privlae privremene posjetitelje i koje se mogu turistiki i ekonomski valorizirati te na taj

  nain postati jedan od znaajnijih faktora primarne turistike ponude.

  Primarnu turistiku ponudu ini odreeni prostor sa svim svojim potencijalima i

  sadrajima. Prostor u turizmu ne podrazumijeva samo fiziki okvir prostora, odnosno

  prostor s njegovim prirodno-geografskim obiljejima (klima, reljef, vode, vrste tala, biljni i

  ivotinjski svijet), ve prostor sa ovjekom i svim tragovima njegove aktivnosti u

  obliku