Dolina Rijeke Neretve u Vrijeme Seobe Naroda

 • View
  229

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Dolina Rijeke Neretve u Vrijeme Seobe Naroda

 • 8/15/2019 Dolina Rijeke Neretve u Vrijeme Seobe Naroda

  1/19

  DOLINA RIJEKE NERETVE U VRIJEME

  SEOBE NARODA

  UVOD I POVIJESNI OKVIR

  Velika seoba naroda obilježava kraj starog vijeka, tj. kasnu antiku i poče-tak srednjega vijeka (rani srednji vijek razdoblje je od 4. do 7. stoljeća). Tada na područje i!skoga "arstva, već oslabljenoga političko! i gospodarsko! krizo!, upadaju razni narodi s europskoga istoka, koji prelaze s rodovskoga

  dru#tvenog ure$enja na vojnu de!okra%iju. &onačna je posljedi%a ti' !igra%ijski' kretanja raspad i!skog "arstva kao jedinstvene %jeline. stočno i!sko "arstvo ili izant opstalo jo# gotovo tisuću godina, a na području biv#i' provin%ija nastaju nove države u koji!a se stapa prido#lo i starosjedilačko stanovni#tvo.

  *ve te pro!jene, iako !anji! dijelo!, za'vaćaju i dal!atinsku obalu sa zale$e!, pa i dolinu rijeke +eretve kao sastavni dio ri!ske provin%ije al!a%ije

  koji je obu'vaćao dana#nju al!a%iju, iku i /rvatsko pri!orje, osnu i /er%egovinu te veći dio "rne 0ore i 1lbanije. 2rovin%ija al!a%ija nakon podjele

  i!skoga "arstva u 4. stoljeću pripada 3apadno!e i!sko! "arstvu. To utječe na kasnije doga$aje kada različiti narodi s istoka, potaknuti /uni!a koji

  sredino! 4. stoljeća prolaze kroz tzv. Vrata naroda, prelaze istočnu grani%u "arstva i ondje se nastanjuju. io ti' ratnika pod vodstvo! skitskoga

  vojskovo$e doakara 475. godine zaposjeda i!, či!e je 3apadnog i!sko "arstvo prestalo postojati, te se sredi#te antičke %iviliza%ije pre!je#ta u

  &onstantinopolis, dana#nji stanbul. +a ru#evina!a i!a uz blagoslov izanta

  kraje! 6. stoljeća nastaje stočnogotsko &raljevstvo koje je pod vla#ću i!alo

  gotovo čitavu taliju,   olina rijeke +eretve kao ze!ljopisno i!e u ovo!e radu obu'vaća neretvanski dio ubrovačko-

  neretvanske županije, i to njegov kr#ki i nizinski dio te obalni pojas. 2otrebno je naglasiti da su se a!bijentalne osobine toga prosto-ra prilično iz!ijenile u posljednji' .688 godina, a pogotovo u posljednji' stotinu godina. *toga  je priložen ze!ljovid (s nalazi#ti!a) koji prikazuje dolinu rijeke +eretve početko! pro#loga stoljeća. To je stanje vjerojatno !nogo sličnije ono!u iz razdoblja seobe naroda, bare! #to se tiče izgleda sa!e delte rijeke +eretve.

   stočnogotsko &raljevstvo okupljalo je različite uglavno! ger!anske narode. stočni 0oti, spustiv#i se iz *kandinavije, na grani%a!a "arstva u 9. stoljeću uspostavljaju svoju državu da bi od 6. do sredine 5. stoljeća nji'ovo kraljevstvo obu'vaćalo taliju i lirik, a prijestolni%a !u je bila u aveni. 2o vjeroispovijesti su bili arijan%i. 0epidi su bili jedan od ger!anski' naroda u sastavu &raljevstva, a nji'ovo su podrijetlo i povijest slični gotsko!u.

  34

 • 8/15/2019 Dolina Rijeke Neretve u Vrijeme Seobe Naroda

  2/19

  te biv#u provin%iju al!a%iju. pstalo je do 669. godine kada dal!atinska obala i zale$e ponovno dolaze pod bizantsku upravu. : to! razdoblju dolina rijeke +eretve pod upravo! je +arone, sredi#ta političko-gospodarske i vjerske vlasti.  +aroni i!a!o najvi#e podataka u razdoblju od 6. do 7. stoljeća. +a te!elju ar'eolo#ki' podataka i povijesni' izvora vidljivo je da +arona doživljava novi pro%vat kao sredi#te naronske biskupije9  te važno vojno-političko sredi#te stočnogotskog &raljevstva.4 si! o +aroni dostupni su podat%i o naselji!a u aćini i ovorju te o vojno!e utvr$enju na otočiću sinju ute!eljeni na ar'eolo#ki! ostat%i!a ili znatno !anje na povijesni! vreli!a. : drugoj polovi%i 5. i na početku 7. stoljeća u al!a%iji, pa tako i dolini rijeke +eretve, sve vi#e slabi utje%aj sredi#nje bizantske vlasti. Tada to područje, poglavito sredi#ta antičke %iviliza%ije, pa tako i sa!u +aronu, u potpunosti uni#tavaju slavenska ple!ena u posljednje!u valu naseljavanja s europskoga istoka. To se novoprido#lo slavensko tj. 'rvatsko stanovni#tvo naseljava u zale$u

  dal!atinski' gradova pod bizantsko! vla#ću te se u sljedeći' nekoliko stoljeća stapa sa starosjedio%i!a osnivajući niz !anji' upravni' jedini%a, županija, poslije sastavni' dijelova staro'rvatske države. : to!e drugo! razdoblju, koje obu'vaća razdoblje do kraja 7. stoljeća, područje rijeke +eretve pripada 2aganiji, tj. +eretvanskoj &neževini (zapadno od rijeke +eretve) te 3a'u!lju (istočno od rijeke +eretve).  iz toga razdoblja nalazi!o !alobrojne podatke u povijesni! vreli!a, a pogotovo su rijetki ar'eolo#ki ostat%i (apanić ; 78) i odnose se prije svega na aćinu i +aronu.

  3a starine (tj. ar'eolo#ke ostatke) na području doline rijeke +eretve jo# se

  početko! 

 • 8/15/2019 Dolina Rijeke Neretve u Vrijeme Seobe Naroda

  3/19

  889=  > 4).5 z!e$u dva svjetska rata posebno se ističe rad don adovana Berkovića na proučavanju neretvanske povijesti. 2osebnu važnost i!aju njegovi

  podat%i o bizantskoj utvrdi na otočiću sinju koja je poslije tek djelo!ično istražena osa!deseti' godina pro#log stoljeća (Beličić-adonić ;;6= 47 >

  68). anokr#ćansku %rkvu sv. 1ndrije u selu *ladina% u aćini istraživao je tada#nji egionalni zavod za za#titu spo!enika kulture tijeko! gradnje

  Badranske !agistrale #ezdeseti' godina (?isković ; *plit te u @arin (;;;., 88. i 884.) i uljević (;;;.).

  36

 • 8/15/2019 Dolina Rijeke Neretve u Vrijeme Seobe Naroda

  4/19

  *lika . 2ogled na dana#nje selo Vid (preuzeto s DDD.panora!io.%o!)

  2očet%i života na ovo!e !jestu, poznati na te!elju ar'eolo#ki' nalaza i podataka iz povijesni' izvora, sežu u 4. stoljeće prije &rista kada se u djelu 2seudo *kilaka Periplus  (Peljar ) spo!inje emporium (trgovi#te) na rije%i +aron

  (+eretva). : 'eleniz!u je +arona važno trgovačko i lučko sredi#te, #to je uvjetovao njezin položaj koji ju je učinio spono! iz!e$u !editeranskoga i balkanskoga područja. +akon toga se od 9. stoljeća prije &rista do . stoljeća +arona spo!inje kao ri!sko vojno upori#te koje je odigralo važnu ulogu u ratovi!a s liri!a i #irenju ri!ske vlasti u unutra#njost provin%ije lirik, kasnije al!a%ije. : skladu s ti!, već u . stoljeću prije &rista al!a%ija postaje kolonija ri!ski' gra$ana zadobiv#i tako političku, vjersku i gospodarsku ulogu  jednoga od najvažniji' gradova na istočnoj jadranskoj obali. To pokazuju i ar'eolo#ki ostat%i iz toga razdoblja. straživanje na nalazi#tu Plećaševa štala

  dalo je izni!ne podatke o 1ugusteu!u, 'ra!u posvećenu %aru ktavijanu

   1ugustu s najvećo!

  *lika 9. +alazi#ta iz razdoblja seobe naroda u +aroni

 • 8/15/2019 Dolina Rijeke Neretve u Vrijeme Seobe Naroda

  5/19

  ikad prona$eno! zbirko! %arske

  skulpture, koji ujedno pokazuje

  uspon i pad %arskog kulta, te

  istraživanje gradski' bede!a, čija  je gradnja s prekidi!a trajala od .

  stoljeća prije &rista do 9. stoljeća.

  ako je istražen gotovo neznatan

  dio toga antičkog grada, iz svega

   je ipak vidljivo da najveći pro%vat

  +arone počinje na prijelazu iz

  stare u novu eru i neprekidno traje

  do početka 7. stoljeća istodobno

  pokazujući stanje %jelokupnog

  "arstva, posebno u kasnoj anti%i

  ("a!bi ; 66C @arin

  889= 4 > 8C slika 9.).

  37

 • 8/15/2019 Dolina Rijeke Neretve u Vrijeme Seobe Naroda

  6/19

  azdoblje seobe naroda, koje je te!a ovoga rada, u +aroni se !ože

  ograničiti na doba #irenja kr#ćanstva, tj. njegova priznavanja koje se u +aroni

  ogleda u ru#enju 1ugusteu!a kraje! 4. ili početko! 6. stoljeća (@arin 884=

  4). +akon toga se, već u 6. stoljeću, gradi prva %rkva u +aroni, čiji se ostat%i

  nalaze ispod dana#nje %rkve sv. Vida. "rkva se nalazila u onje!u gradu, kako

  se naziva dio +arone u nizinsko!e dijelu koji se posebno razvija od početkakasnoantičkog razdoblja čini se nau#trb 0ornjega grada s!je#tenoga na

  terasa!a brežuljka unutar gradski' zidina (@arin ;;;= 9). Tlo%rt

  ranokr#ćanske %rkve utvr$en ar'eolo#ki! istraživanji!a pokazuje da je to bila

   jednobrodna gra$evina s polukružno! apsido! na istoku pojačano! s tri

  kontraEora s vanjske strane, dok se sa zapadne strane nalazio narteks, tj.

  zatvoreni ulazni prostor. si! toga, sa sjeverne i južne bočne strane broda

  nalaze se prostorije različite

  povr#ine koje su služile za

  bogoslužje, tj. bile su spe%ijalizirane za dijeljenje pojedini' sakra!enata

  (baptisterij i konsignatorij) i čuvanje

  obredni' knjiga (diakonikon).

  2osebno je dobro očuvan baptisterij

  (krstioni%a) s krsni! zden%e! koji

   je bio ukra#en oslikano!

  'idrauličko! žbuko! te ka!eni!

  balda'ino! (@arin ;;;= < > 6

 • 8/15/2019 Dolina Rijeke Neretve u Vrijeme Seobe Naroda

  7/19

  : doba nastanka ranokr#ćanske %rkve na !jestu %rkve sv. Vida na ru#evina!a 1ugusteu!a nastaje !aleno groblje koje se upotrebljavalo od 6. do 7. stoljeća, #to je znak zapostavljanja nekada#njega sredi#ta grada koje se tada vjerojatno pre!je#ta na prostor oko %rkava. 1nalizo! načina pokapanja te sa!i' nalaza iz toga razdoblja te bioantropolo#ki' ostataka utvr$eno je da je riječ o groblju na koje!u je svoje pokojnike pokapalo starosjedilačko ro!anizirano stanovni#tvo (@arin 884= 56 > 55).

  : 6. stoljeće dat