preko neretve

 • View
  253

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of preko neretve

 • 7/24/2019 preko neretve

  1/292

 • 7/24/2019 preko neretve

  2/292

  ZAPISI O RATNIM BRIGADAMA

  50

  Direktor NIU Narodna armija pukovnik MILAN KAVGI, glavnii odgovorni urednik Redakcije posebnih izdanja pukovnik MEN-SUR SEFEROVIC, urednici potpukovnik ALEKSANDAR 2IVKO-VI i profesor BLAGOJE SVORCAN, likovni i tehniki urednikakad ems ki slikar ALEKSANDAR SVEDI, se kre tar VERA CAI

  Recenzenti: general-major SVETOZAR ORO, mr SVETAKOVACEVI i mr MUHAREM KRESO

 • 7/24/2019 preko neretve

  3/292

  M E N S U R S E F E R O V I

  ISTO NO I ZAPADNOOD NERETVE

  DESETA HERCEGOVA KANARODNOOSLOBODILACKA UDARNA

  PROLETERSKA BRIGADA

  NARODNA ARMIJABeograd, 1981.

 • 7/24/2019 preko neretve

  4/292

  ODLIKOVANJADesete hercegovake NOV proleterske brigade:

  Orden narodnog osloboenjaOrden bratstva i jedinstva I redaOrden narodnog heroja

  UDK 355.486 (497.15) 1942/1945SEFEROVI , MENSURISTO NO I ZAPADNO OD NERETVE. Deseta herce-govaka NOU proleterska brigada.

  Autor: MENSUR SEFEROVIBeograd, Narodna armija, 1981, t. Vojna tamparijaSplit; str. 280; 8

  U osam poglavlja zapisa o hercegovakoj udarnoj pro-leterskoj brigadi, dokumentarno-publicistikog ka-raktera, uz vie ratnih snimaka, oblikovani su borbe-ni putevi (od Hercegovine do Trsta i Bleda, od 10. av-gus ta 1942. do 15. ma ja 1945), estoki okra ji, zaje dni-ko borenj e i uzrastanje nar oda i njegove vojske protivokupatora i njegovih saradnika ne samo na hercego-vakom podneblju, moralni i borbeni profil boracakoji su svojim grobovima i ivotnim djelom isklesali

  snanu bo rbe nu jedinicu i istrajni kolektiv bratstva ijedins tva (samo na meama Su tj es ke br ig ad a je imala305 poginulih: 115 Srba, 94 Muslimana, 93 Hrvata, 2Crnogorca i 1 Jevrejina).

  Tira: 2.000 Cena: 300 din.

 • 7/24/2019 preko neretve

  5/292

  GORINE ODSTUPANJA I PREISPITIVANJA

  Komandantove iluzije u vrtlogu ofanzive ili dva vienjaraspleta dogaaja Komandiri bez vojske, odbornici bezodbora, sekretari bez komiteta Oevi i djeca na borbe-nom poloaju ezdeset ena u tri bataljonske kolone Prestrojavanja i iekivanja Hercegovakog NOP odreda Konjiki (Mostarski) bataljon na Crnom vrhu Titovaoptimistika i kritika kazivanja Komunisti u oima

  protivnika Sudar s etnicima na Zelengori i mar u za-padnu Bosnu Borba prsa u prsa U zbjeg se ne rau-

  naju rodoljubi, a ko su oni? Na kraju dugog mara 1.avgusta 1942 101 Hercegovac i Crnogorac izbaen izstroja Kako rasporediti Hercegovce Prijedlog koji

  Vrhovni tab NOP i DVJ nije usvojio

  Posljednja pisma koja ste nam uputili izgledalasu nam toliko otra da smo iza njih oekivali da eteposlat i ka kav ga jt an da se obj esi mo ili kakvu de se ti nukoja bi nas odvela kao odmetnike, pisali su Vrhov-nom tabu NOP i DVJ 12. maja 1942. Petar Drapin iMiro Popara, komandant i politiki komesar Opera-tivnog taba NOP odreda za Hercegovinu, narodni he-roji, a ve istog dana su, poto su znali da je koman-

  dant hercegovakih partizana upravo imenovan zalana Vrhovnog taba, poslali dva pisma vrhovnomkomandantu Josipu Brozu Titu. Jedno je bilo Drapi-novo, drugo Poparino, prvi je pisao da e mu to po-vjerenje dati jo vie snage i poleta za dalji rad i danee aliti truda ni ivota da bi to priznanje i oprav-dao, a drugi, obradovan to su i njegov saborac, ratnik

 • 7/24/2019 preko neretve

  6/292

  sa pansk og bojita, a s njim i ustanika vojska ipak do-bili u peat lj ivu oc jenu od prvog vojni ka jugosl oven skerevolucije, iskazao je i svoju vrstu vjeru u vrijeme

  koje nailazi: Konana pobjeda e doi, ona moradoi, jer naom borbom rukovodi Partija, iji sinoviumiru da bi njihovi narodi mogli ivjeti.

  Sutradan su poslali novo pismo, dva dana kasnijejo jedno (Smatr am o da je si tuacija takv a da nas na-goni da budemo s vama svaki as u kontaktu, zabilje-ili su), 22. maja javili su da su hercegovaki partizanipreli u protuofanzivu i da borbe ve om a us pj e noteku, a nakon tri dana s borbenog poloaja ponovo seoglasio Petar Ili, kako su za komandanta Drapinaznali jedino u Hercegovini:

  ... Svi su partizani voljni za borbu do konanepobjede .. . Ne ma op asno st i od ove sjeverne ofanzive.

  Jedino moe da nam za izvjesno vrijeme nakodi u Cr-noj Go ri. .. Uskoro ete uti za jo jedn u do bru akciju,nada m se. .. uje se ovuda stalno pjesma. Ovuda oku-

  pator ne moe proi.

  S nekog kame nog visa, iznad ceste, stiglo je iduegju tr a no vo pismo:

  .. .Osnovno je ovdje sauvati moral stanovnitvakoje je junaki podnijelo da mu Italijani pale kue. Za-sada nema opasnosti, ali ako bi peta kolona tumaila,onda bi bila opasnost... Moral i raspoloenje je odli-no kod partizana. Imamo nesalomljivu partizanskuvojsku.

  U oima Milentija Popovia, meutim, to kasnohercegovako ustaniko proljee nagovjetavalo je

  dramatine rasplete. Javljajui generalnom sekretaruKPJ, koji ga je kao part ijsko g ins tru ktu ra tog ma ja i po-slao meu Hercegovce, o opasnom i tetnom skreta-nju u radu kako same partijske organizacije tako, na-roito, Operativ nog taba, zabrinu t prilika ma koje jezatekao, napisao je i to da postoji opasnost da u jed-nom momentu sve to prsne.

 • 7/24/2019 preko neretve

  7/292

  PROLOM

  Tako su dogaaji i potekli: svako novo jutro je do-

  nosilo sve vee neizvjesnosti, jer dva hercegovaka od-reda, Sjeverno hercegovaki i Junohercegovaki, dva-desetak udarnih i terenskih bataljona, nekoliko hilja-da boraca vodilo je grevite borbe protiv neuporedivosnanijih italijanskih i kolaboracionistikih jedinicakoje su se sruile na ustanike, meu kojima je - to venije bilo osobito teko zakljuiti - neprijatelj svih bojai zastava sve vidljivije pleo svoje urotnike mree i pu-eve.

  Tog gladnog proljea italijanski okupatorje vodiojo j ednu ofanzivu - o sir oma en om i is crpl jeno m her-cegovakom seljaku nudio je mir, hljeb, so, smirenokuno ognjite, i njima, seljacima, valjalo je odluiti:istrajati i saekati novu ljetinu, ostati svoj na svome,slobodan, ne otii pod okrilje okupatora i u etnike

  makarondije, ili prieljkivati da sve to nevrijemeto prije protutnji, da se sve vojske povuku, da odubilo kuda , da se sela os lo bo de od na le ta j edne ii dru gevojske, kako su demoralisani i kolebljivi u potaji govo-rili, ukali unaokolo, svakako ve nagrieni etni-kom propagandom, ali i izuzetno tekim ekonomskimpr il ikama na selu. Dok su u to vr ij em e i vodeni ar i,koji su ivjeli iskljuivo od svoje vodenice, primalisamo sledovanje (jer sav prihod od ujma nosili su useoski fond, u odbor, koji je siromanima dijelio najvi-e do sto grama brana dnevno), a imuniji seljaci izsvojih torova izdvajali po neku kozu i ustupali, dokglad mine, onima koji su oekivali gutljaj mlijeka,mnogi su u ogoljelim krevinama upali, kuhali i jelisve to nije bilo otrovno. Radi obezbeenja sjetve, Na-

  rodnooslobodilaki odbor u Divinu je od vie porodi-ca blagovremeno oduzeo kukuruz izdvojen za sjeme,je r k ukuruz tad ni je sijan - on je saen, a pr il ikom sa-enja bilo je zabranjeno pojesti ma i jedno zrno.

  Uz takve porodine nevolje i line gorine tutnjalaje takozvana tr ea ofanziva he rceg ov aki m kr em ivie nije bilo sumnj e da su okup ato r i njegovi saradni-

 • 7/24/2019 preko neretve

  8/292

  ci mobilisali sve svoje snage da unite n arod noos lobo-dilaki pokret u Hercegovini. Na to su neposrednoupuivali i etniki leci, baeni iz italijanskih aviona,

  kojima se komandant nacionalnih odreda za CrnuGoru i Hercegovinu pukovnik Bajo Stanii obraaobrai Hercegovcima, i majska uputstva lanovataba vojno-etnikih odreda Nevesinja i Gaska Pet-ra Samardia i popa Radojice Periia, kao i nacio-nalistikog politikog povjerenika Dobroslava Jeve-via, koji su se obraali svojim zemljacima: Na osno-vu sporazuma, koji smo sklopili sa Armijom Kraljevi-ne Italije u svrhu zajednikog pobijanja ko munisti kihzlikovaca, koji unitavaju ivote i imanja srpskog naro-da, saop tavam o vam: Odustanite od svakog suk oba saitalijanskim trupama... Italijanska armija vam garan-tuje da niko nee odgovarati za dogaaje iz doba us-tanka. ..

  Iz posljednjeg izvjea kotarske oblasti u Bilei

  razabire se da se tamo oekuje dolazak Baje Staniia,'komandanta nacionalnih odreda' za Crnu Goru i Her-cegovinu, pisao je 24. maj a i veliki upan Velike upeDubrava Ministarstvu unutranjih poslova u Zagrebu.Ova obavijest u vezi je sa proglasom istoga, koji je tis-kan od italijanskih vojnih vlasti u tiskari Toovi uDubrovniku prolih dana, iji se sadraj prilae. Ovaj

  je prog las tiskan uz na jveu op rezn os t k ar ab in ie ra i ni-kome nije da n sadraj do znanja. Proglas e vjerovatn o

  bit i ba ca n iz zr ak op lo va .. .I zapovjednitvo 3. domobranskog zbora se 12.

  juna javi lo Glavnom st oeru d om obr an st va : . . .Talija-ni su prek o jedno g Muslimana u Gaskom podijelili no-vine pod naslovom 'Slobodna Srbija' i bacili promid-bene letke 'Svim etnicima' iz zrakoplova u ovoj ob-

  lasti.U mnogostrukoj sprezi italijanskog okupatora injegovih saradnika, etnika i ustaa, koji su svoju pre-

  pisku o borb i prot iv pa rt izan a obogaivali me u-sobnim sumnjama, u takvom kolopletu svakodnevnihiekivanja voene su borbe na svim komunikacijamaizmeu optinskih i sreskih mjesta s ojaanim

 • 7/24/2019 preko neretve

  9/292

  dijelovima italijanskih divizija Taurinenze, Kaato-ri dele Alpi, Mure i Marke, koje su vodile etni-ke oruane grupe.

  Uzaludni su bili i pojedinani protivnapadi parti-zanskih bataljona, mnogi lini i grupni podvizi. Jedini-ce su prelazile u defanzivu i odstupale ispred kolonakoje su, voene komandom italijansko-etnike ope-racije Stolac, sve uspjenije presijecale slobodnu te-ritoriju koncentrinim i sinhronizovanim nastupa-njem iz Nevesinja, Gacka, apljine, Mostar a i Trebinja.Umjesto ranijih pojedinanih sukoba, ovoga puta gru-nule su snage koje se nisu povlaile u sv