Click here to load reader

HIDROLOGIJA DELTE NERETVE - omagi.hgi-cgs.hr

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HIDROLOGIJA DELTE NERETVE - omagi.hgi-cgs.hr

Diapositive 1Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, Split University, Croatia
E-mail: [email protected]
Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences
U srpnju 2016. godine zapoeo je trogodišnji projekt PROLINE-CE
usredotoenog na pripremu transnacionalnih smjernica vezanih na
uinkovitu zaštitu resursa pitke vode. Cilj bi trebao biti postignut
razvojem odrivih i odgovarajuih mjera korištenja zemljišta i
upravljanja kojima e se nastojati ublaiti i smanjiti suše i poplave
uzimajui u obzir klimatske promjene. Predloene nove mjere biti e
primjena i testirane na odabranim pilot podrujima. Jedan od vidova
ovog projekta, kojem se treba posvetiti velika pozornost, je jaanje i
poticanje bliske suradnje svih ukljuenih zemalja, regija te opina u
pogledu razvoja zajednikih, uinkovitih i odrivih strategija za
budunost.
01.12.2010. Vodostaj Neretve u Metkoviu danas je premašio 330 centimetara pa se rijeka izlila, a pod vodom su
ulice na desnoj obali rijeke - Zagrebaka ulica, Ulica Matije Gupca i druge. Poplavljene su ulice i
vrtovi, ali voda nije prodrla u obiteljske kue kao u sijenju ove godine.
26.12.2010.
03.04.2013.
meunarodnog znaenja
1. Name of wetland: Neretva delta Wetland general type: Wetland complex (A, H, J, )
2. Municipality, Country: Dubrovnik-Neretva County, Croatia
Coordinates: 43° 01' 40" N; 17° 34' 25" E
3. Wetland surface (km2): 127.42 Elevation (m): 0.5
Average depth/length/width (m): 0.5/20000/3000
5. Contributing aquifer area (km2): 500 (?) Aquifer type: Water Table
6. Mean rainfall (mm/y): 1250 Mean T (ºC): 15.7 Mean ET (mm/y): 880
7. Underlying lithology : Carbonate rocks and carbonated sediments
8. Wetland genesis: Delta/estuary and floodplain
9. Wetland sediments: Sandy and organic-rich
10. Water source: Rainfall on the wetland, fluvial inundation and shallow groundwater
11. Groundwater flow type: Flow through and discharge area, closed, non saline Groundwater dependence: Shared
12. Hydroperiod: Seasonal and variable
13. Hydrochemistry: Electrical conductivity (mS/cm) (100-300); Dominant (>50 %) anion or two anions (Cl, SO4); Dominant (>50 %) cation or two cations (Na, Ca)
14. Dominant vegetation: Halophytic vegetation
15. Trophic state: Eutrophic vegetation
16. Functionality: Partly moderately altered (30%) and partly highly altered (70%)
17. State of knowledge: Water quality monitoring, biological information
18. Management status: Ramsar site; Management Authority
Opa svojstva vlanog podruja delte
Situacija Ramsarskih podruja Hutovo Blato i
delta rijeke Neretve
Neretve (1/2)
Service's trendsService's status
Produkcija bioloških tvari
Produkcija mineralnih tvari
High ↑ Very rapidly increasing
Service's trendsService's status
Hidrološki reim (poplave, suše)
Rijeka Neretva formira jedinstvenu deltu u kršu u kojoj pritoci
utjeu u lagune i jezera kroz podzemni krški vodonosnik.
Delta se nalazi na jugu Hrvatske i pripada obali Jadranskog
mora.
(NRDW) upisano je kao Ramsarsko podruje.
Površina mu iznosi 12.742 ha. Nadmorske visine se kreu izmeu ±0 i 135 mnm.
Izvan 12.742 ha Ramsarskog podruja u Hrvatskoj zakonom o
zaštiti prirode zaštieno je još 1.724 ha. Postoji još više od
3.000 ha vlanog podruja koje nije zakonski zaštieno.
Klima Klima je Mediteranska s blagim kišnim zimama i toplim i relativno suhim
ljetima. Prosjena godišnja temperatura iznosi 15,7°C. U posljednjih
dvadesetak godina opaen je znaajan porast temperatura
zraka. Statistiki znaajan trend porasta temperatura pojavio
se od 1990. Minimalna dnevna temperatura u razdoblju prosinac-veljaa kree se oko 7°C. Rijetko pada ispod 0°C. Maksimum temperature se
javlja u srpnju i/ili kolovozu i moe prei 40°C.
Prosjena godišnja oborina iznosi 1.250 mm. Prosinac je najkišovitiji, a
tijekom srpnja padne najmanje oborina.
Evapotranspiracija je procijenjena na oko 1000 mm.
Broj sati sijanja sunca godišnje prelazi vrijednost od 2.400 sati.
Krajobraz
je prilagoeno stoljeima ivota u vlanom podruju krajobraz delte
predstavlja jedinstveni u svijetu i stoga posebno vrijedni pejza koji treba
štititi. Karakteriziran je mješavinom prirodnog vlanog podruja s
poljoprivrednim zemljištem okruenim krškim breuljcima i morskom
obalom.
kanala i formiranja malih poljoprivrednih površina od vlane zemlje
iskopane iz kanala.
nazvanim “trupa” i/ili “laa”.
kompleksi intenzivne moderne proizvodnje prije svega mandarina i
lubenica. Postoji i intenzivna staklenika proizvodnja povra.
Vidrice
Rijeka Neretva protjee kroz Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Ukupna
duina iznosi 230 km, od ega je 208 km u Bosni i Hercegovini, i
zadnjih 22 km u Hrvatskoj. Površina sliva Neretva procijenjena je na
10.380 km2 od ega u Bosni i Hercegovini 10.110 km2 (ukljuujui
i sliv rijeke Trebišnjice). Površina sliva u Hrvatskoj iznosi 280 km2 (oko
2,7%).
Vode iz slivova rijeka Neretve i Trebišnjice meusobno su povezane kroz
duboke i neistraene krške terene. Zbog toga je za sada praktiki
nemogue pouzdano definirati njihove slivove i definirati hidrološke i
hidrogeološke procese unutar i izmeu njih. Cijelo podruje slivova
Neretve i Trebišnjice predstavlja razvijeni Dinarski krš u kojem se javljaju
duboke vrtae (na pr. Crveno i Modro jezero), podzemni vodotoci i
povremeno plavljena krška polja.
Biološki minimum
postoje etiri HE: (1) HE Jablanica;
(2) HE Grabovica; (3) HE Salakovac;
(4) HE Mostar. Izgradnja je zapoela
1977. godine.
rijenim dionicama.
Maksimalne i
Uvreno je da se slana voda pojavljuje u Metkoviu pri
protocima slatke vode 150 m3/s, dok je za protoke vee od
500 m3/s slana voda potpuno istisnuta iz korita rijeke.
Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom zajedniki je projekt Republike Hrvatske i Bosne i
Hercegovine ija je svrha osigurati mehanizme za
uinkovitu raspodjelu vode meu korisnicima rijenog sliva
na prekograninoj razini i poboljšati stanje ekosustava i
biološke raznolikosti.
prirodnih procesa i antropogenih aktivnosti te injenice da
sustav pripada dvjema dravama, a osobito zbog injenice
što je sustav nedovoljno praen u hidrološko-
hidrogeološkom smislu.
Hidroelektrana Pe Mlini nalazi se na podruju opine Grude (Bosna i Hercegovina).
Puštena je u rad 2005. godine.
Hidroelektrana Mostarsko blato je derivacijska HE koja se nalazi jugozapadno od
grada Mostara. Elektrana je sveano puštena u rad 13. svibnja 2010.
HE i ostali zahvati u slivu Neretve ???!!!
Vodopad Kravice
Mogu li zajedno male hidroelektrane i turizam? Dok Europska unija preko fondova IPA financijski
pomae razvoj turizma uz troimenu rijeku Tihaljinu- Trebiat-Mlade, upanijska vlast planira izgradnju
mini-hidroelektrana na ovoj rijeci.
Piše: R. Durki/Klix.ba 11.8.2017. u 12:03
Vodostaji se ne mjere kako bi se zaobišle zabrane!
„Osim proizvodnje struje osigurati e se razvoj poljoprivrede na Mostarskom blatu - polju
smještenom izmeu Mostara i Širokog Brijega. “Izgradnjom HE Mostarsko blato znatno e
se poveati brzina evakuacije voda iz Mostarskog blata u rijeku Jasenicu i Neretvu, smanjiti
broj dana plavljenja ovog podruja i stvoriti preduvjeti za korištenje ovog zemljišta u
poljoprivredne svrhe”, kae direktor Elektroprivrede HZ HB Matan.
Funkcija tunela znaajno je smanjila
trajanje poplava, ali ih nije eliminirala
u potpunosti
San Joaquin valley
širenje i intenziviranje poljoprivredne proizvodnje; (2)
korištenje pesticida i gnojiva; (3) fragmentacija staništa
vlanog podruja; (4) širenje urbanih podruja na raun
vlanih podruja; (5) zagaenje vode s neproišenim
urbanim i industrijskim vodama: (6) neriješeni vlasniki
odnosi nad zemljištem; (7) nelegalno korištenje
poljoprivrednog zemljišta; (8) neregulirane turistike i
rekreacijske aktivnosti, osobito na samom ušu; (9) nelegalni
lov i ribolov; (10) esti poari u tršacima; (11) eutrofikacija
etc.
Vrste
List of Threatened Species, u delti rijeke Neretve ivi
znaajan broj globalno ugroenih vrsta sisavaca, ptica, riba,
gmazova, vodozemaca i mekušaca raznih kategorija
ugroenosti (CR, EN, VU,NT).
Habitats Directive, te Convention on the conservation of
European wildlife and natural habitats.
U delti ivi 60 vrsta navedenih u Hrvatskoj Crvenoj List.
Delta rijeke Neretve je predloena za listu mjesta NATURA
2000, a radi se na organizaciji PARKA PRIRODE.
Vrste riba
Delta rijeke Neretve prua staništa za oko 150 ribljih vrsta i to onih
koje ive u morskim, slatkim i boatim vodama.
Meu 49 vrsti slatkovodnih riba 19 su endemske u Jadranskom moru,
a 4 su hrvatska endema. Jedna podvrsta i pet vrsta obitavaju samo u rijeci
Neretvi i njenim pritokama.
Zbog velike biološke produkcije delta rijeke Neretve slui kao stanište
i za brojne druge vrste, prije svega ptica.
Sama delta, lagune i prostori ispunjeni boatom vodom predstavljaju
prostore u kojima se mrijeste brojne ribe i rakovi koji ostali dio svog
ivota provode ili u slatkim ili slanim vodama.
Ovi su prostori bitni za procese migracije. Najpoznatija i
karakteristina za to podruje je europska jegulja (Anguilla anguilla).
Odrasle jedinke migriraju u jesen u more, dok se mlade jedinke tijekom
ljeta vraaju u deltu i tu ive do doba zrelosti.
Ribe i ptice
Španjolski vrabac se
bogata kulturnim i povijesnim
nasljeem. Podruje su naseljavali
arheoloških artefakata iz
Grke i Rima.
Muzej u Naroni
Promjene u korištenju zemljišta
Glavni uzroci promjena (2/2)
Globalne klimatske promjene
vodama iz krških podruja koja nisu gusto
naseljena i nemaju intenzivnu poljoprivrednu
proizvodnju za sada je zadovoljavajue.
Razvoj procesa izmeu površinskih i podzemnih voda
nedovoljno se kontrolira. Podruje bi moglo, u
bliskoj budunosti, biti znaajno ugroeno
prodorom slane morske vode, dotokom zagaenih
podzemnih voda, poplavama i sušama uzrokovanim
prirodnim i antropogenim imbenicima.