Click here to load reader

Ang Pamilyang Asyano

  • View
    2.776

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Ang Pamilyang Asyano

Ang Pamilyang Asyano

Ang Pamilya ay kinikilalang pangunahing yunit sa lipunan. lipunan. Sa Asya, hindi lang ito pangupangunahing yunit ng pamahalaan kalukundi mismong puso at kaluluwa ng lipunan. Ito ay dahil sa ang buhay ng mga Asyano ay nakasentro sa pamilya.

Ang pamilya ang batayan ng simulain ng alinmang institusyon ng mga Asyano. Kung kayat ang pamilya ang kaagad nililingon ng mga Asyano upang mapagmapagalayan ng tagumpay.

Gumuhit ng logo ng iyong pamilya

Ilang kayo sa pamilya? Sinu-sino ang kinikilala mong kabilang sa inyong pamilya? Ano ang pagkakakilanlan mo sa isang pamilya?

Katangian ng Pamilyang AsyanoTradisyong Solidaridad Tradisyong Filial Piety Pamilyang Pinalawak o Extended Patriarchal Monogamy Bond Labor Arranged Marriages

Tradisyong SolidaridadSolidaridad- tumutukoy sa damdaming Solidaridadpagkakaisa sat masugid na katapatan sa isang pangkat. Ito ay bunga ng magkakalapit na kalooban sa bawat miyembro ng pamilya . Napapaloob sa tradisyong ito ang pagtupad sa tungkulin ng isang indibidwal ng naaayon sa kanyang posisyon sa pamilya, edad, kasarian at kalagayan sa lipunan.

Pamilyang Extended Paninirahan

sa iisang kabahayan ng attlo o apat na henerasyon ng pamilya. Sa ilalim ng lipunang agrikultural ang kaayusang ito ay higit na ekonomikal, kapakikapaki-pakinabang at isang paraan upang mapanatili ang malapit na pagkakaisa ng pamilya.

Filial Peity Ang

Filial Peity ay tumutukoy sa tapat na pagsisilbi ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ang tradisyong ito ay inaasahang magmumula sa mga anak. Bilang tugon sa paglilingkod ng magulang, iaasahan nila ang taos sa pusong paggalang at pagsunod mula sa kanilang mga anak.

Patriarchal Ang

ama ng tahanan ang iginagalang bilang puno at ganap na makapangyarihan sa pamilyang Asyano. Ang lahat ng ibang miyembro ng pamilya ay sang-ayon sa posisyon sangnilang mababa kaysa ama ng tahanan.

Monogamy Ang

karamihan sa mga pamilyang Asyano ay monogamous.

Iisa

lamang ang karaniwang asawa ng mga Asyano maliban sa mga Muslim.

Bond Labor Tumutukoy

sa nakagawian ng mga mahirap na pamilyang Asyano kung saan ang isang anak na medyo may isip na ay ipinambabayad sa pagkakautang ng pamilya sa isang may kayang pamilya.

Arranged MarriageKaraniwan sa mga Indian, Tsino at Arab. Ang pagpapakasal ng anaak ay isinasaayos ng mga magkakamagmagkakamaganakan. Sa India, layunin ng tradisyong ito ang pagkakaroon ng karagdagang kalalakihan sa pamilya. Sa Tsina at Timog Silangang Asya, Katiwasayan sa buhay ang hangad nito.

Mababang Pagtingin sa mga Kababaihan Mababa

ang pagtrato sa mga kababaihan ng mga Asyano. Sila ay inaasahan lamnbg na maging masunuring asawa, anak, manugang at debotong ina ng tahanan Sa mga Hindu, ipinagbabawal ang muling pag-aasawa ng babae sa pagsandaling ito ay mabyuda.

SutteeSuttee-

iaasahang sumama sa kamatayan ng kanyang asawa habang ito ay sinusunog. Purdah-Pagbabawal sa kababaihan Purdahna lumabas sa publiko na walng belo o takip sa mukha.( Kababaihang Arab at Hindu) Sa Japan, pantahanan lang din ang kababaihan.

Mga Pagbabago sa pamilyang Asyano

Ang dating Solidarity ay naging unti-unting untimaluwag dahil sa susunod na kadahilanan: 1. Migrasyon-maraming kabataan ang Migrasyonnagsimulang lumipat sa mga lungsod upang makapaghanapbuhay. 2. Modernisasyon sa Komunikasyon at Transportasyon

3. Paghina ng Awtoridad ng mga Nakatatanda. 4. Pananatili ng Pamilyang NuklearNuklear- ang tahanan ng kasulukuyang Pamilyang Asyano ay binubuo g magulang at anak.

Search related