Click here to load reader

Pagbabago Sa Pamilyang Asyano

  • View
    994

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Pagbabago Sa Pamilyang Asyano

Pagbabago sa Pamilyang Asyano

Kalalakihan

Kababaihan

ang karaniwang mga gawain ng kababaihan at kalalakihan sa talaan sa nakaraang slide. Lagyan ng ekis (x) ang mga gawaing (x magkakatulad. Ano ang implikasyon o nais ipahiwatig ng pagkakatulad na ito? Itala

Ano

ang iyong opinyon tungkol dito? Kailangan pa ba nating pagsikapang maging pantay ang kalagayan ng kababaihan at kalalakihan sa ating lipunan?Bakit?

Ang malalaking pagbabagong pangpang-ekonomiya,panlipunan at ikakultural noong ika-20 siglo ay nadulot ng maraming pagbabago sa lipunang Asyano. Ang mga pagbabagong ito ay nagsisilbing hamon sa tradisyong kultural at pagpapahalaga ng pamilyang Asyano.

Mga Pagbabago sa Pamilyang Asyano.Ang kaunlaran sa mga siyudad ay nakahimok sa mga nakababatang miyembro ng pamilya na lumipat at maghanap ng magandang trabaho sa mga lugar na ito.

Ang dating labis na magkakalapit na miyembro pamilya ay nakatuklas ng seguridad sa mga organisasyong itinatag sa kompanyang pinapasukan.

Napahina ng makabagong oryentasyon ng pamunuan sa mga kompanya ang awtoridad ng mga nakakatanda

Dahil sa makabagong transportasyon at komukomunikasyon, naging madali ang paglipat-lipat ng tirapaglipattirahan at pagkawalay sa papamilya.

Pagbabago sa Kababaihan Nabigyan

ng karapatan na lumabas at makisalamuha sa publiko. Nabigyan ng trabaho na dati ay nakareserba para sa mga kalalakihan. Nabigyan ng pagkakataong maghanapmaghanap-buhay at mahalal sa pampublikong pwesto. Nabigyan ng karapatang bumoto at maihalal.

Ang Kampanya ng United Nations Maitatag ang pantay na responsibilidad sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pantay na karapatan ng kababahihan sa lahat ng aspekto ng buhay.

Edukasyon

Hanapbuhay

Pulitika

Kalusugan

Nutrisyon

Rajmata o Reyna Ina ng Tehri Garhusal (India)Kauna-unahang Kauna-

babaing Indian na kumatawan sa pamahalaan ng India sa isang dayuhang bansa.

Sirimavo Bandaranaike(Sri Lanka)Kauna-unahang Kauna-

babaeng punong ministro sa daigdig

Aung San Suu Kyi (Myanmar)Nagtanggol

at nakipaglaban para sa pananatili ng demokrasya at kalayaan sa kanyang bansa.

Corazon Aquino (Philippines)Gumanap

bilang pangulo ng Pilipinas nang bumagsak ang rehimeng Marcos.

Leila Sharaf (Jordan)Kauna-unahang Kauna-

miyembro ng gabinete sa bansa.

Iba pang Pagbabago sa Pagtrato sa mga Kababaihan. Hindu

Succession Act of 1956 -Ang batas na nagbigay ng karapatan sa kababaihang Indian na magmana ng lupain mula sa magulang. -Itinakda din nito ang pantay-pantay pantayna mana ng asawang babae at anak mula sa pamilya.

Batas sa Pag-aasawa ng 1955 Pag- Nagbigay-halaga sa isahang pagNagbigaypagaasawa. - Nagbigay ng karapatan sa kababaihan na idiborsiyo ang kanilang asawa sa legal na katwiran. - Sa mga Muslim, pinanapayagan ang pagpag-aasawa ng apat sa kasunduang itatrato ang mga ito ng pantay-pantay. pantay- Unti-unting inalis ang pinagkaUntipinagkakasundong pag-aasawa. pag-

Pagbabago sa Pakikitungo sa Nakakatanda sa PamilyaAng nagiging kalakaran ngayon ay ang paglalagay ng mga anak sa kanilang magulang sa Home for the Aged.(Kaiba sa mga karamihan ng mga Pilipino at Hapones) Dahil sa paglipat ng mga nakababatang miyembro ng pamilya sa lungsod upang maghanapmaghanap-buhay, karaniwang naiiwan ang mga magulang sa pook-rural. pook