Click here to load reader

Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano

  • View
    8.291

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 Ang relihiyon ang nagsisilbing huwaran o gabay ng mga pagpapahalagang Asyano.  Ito ay isang organisadong sistemang pananampalataya, pamimitagan, paggalang, kaugalian, at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang diyos.  Ang Hinduism ang pinakamatandang relihiyon sa daigdig at ang pangunahing relihiyon sa India.  Ang Buddhism ay nagsimula kay Prinsipe Siddharta Gautama. Siya ang tinawag na “The Enlightened One.”  Ang Islam ay itinatag ni Muhammed sa Medina. Ang Qu’ran ang banal na aklat ng mga Muslim. Ito rin ang nagsisilbing gabay ng mga Muslimsa kanilang pangaraw-araw na buhay.  Ang Kristiyanismo ang pinakamalaking relihiyon sa buong daigdig na may 1.9 bilyong tagasunod. Ang relihiyong it ay nababatay sa buhay at panagaral ni Hesukristo.  Ang relihiyong Judaism ang unang nangaral ng pagkakaroon ng iisang Diyos. Sila ay naniniwala na ang Diyos ay gumawa ng isang kaban ng tipan kay Abraham.

Text of Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano

  • 1. Tayo nat Maglakbay sa Asya!

2. Ang relihiyon ang nagsisilbing huwaran ogabay ng mga pagpapahalagang Asyano Ito ay isang organisadong sistemangpananampalataya, pamimitagan, paggalang, kaugalian, at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang diyos. 3. Click on your desired destination 4. Ayon sa tuklas ng mgaarkeologo, ang mga Asyano ay nagsimulang manamplataya sa kanikanilang diyos at diyosa simula pa nang kanilang ebolusyon. Tulad ng sining, sarelihiyon natatagpuan ng mga Asyano ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng buhay sa kabila ng paghihirap. 5. Ang Hinduism ang pinakamatandang relihiyon sa daigdig na nagmula pa sa kabihasnang Vedic. Ito ang pangunahing relihiyon sa India. Hindi ito isang organisadong institusyon na may malinaw na pamantayan it ay isinasabuhay. Ang Hinduism ay nakabatay sa pangkapaligirang puwersa tulad ng diyos ng ulan, diyos ng kidlat, at diyos ng kasaganaan. Sila ay naniniwala sa Pantheism kung saan naniniwala lamang sila na iisa lamang ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Naniniwala rin sila sa reincarnation na tinatawag nilang Samsara. Sa kanila rin nagsimula ang konseptong karma. Ang Vedas ang banal na aklat na naglalaman ng mga panalangin, awit at mga pilosopiya. 6. Mayroong ibat-ibang sekta ang relihiyong Buddhismo, ngunit lahat ay nagkakaisa sa pananalig sa aral ni Buddha ang Dharma. Ang Gulong ng Batas ang simbolo ng Buddhism. Ito ay nagsimula sa India nong ika 16 siglo nang lubos nang nababahala si Prinsipe Siddharta Gautama sa kawalang katuturan ng buhay ng tao. Siya ang tinawag na The Enlightened One. Ipinangaral ni Buddha ang Four Noble Truths.Sinabi niya rin na ang nirvana ay maaabot lamang sa pamamagitan ng Eight-fold path at Middle Way. 7. Ang crescent moon ang pamilyar na simbolo ng Islam. Walang ibang Diys kundi si Allah, si Muhammed ang Propeta ng Diyos. Ito ang pahayag ng pananalig ng mga Muslim. Ang Islam ay itinatag ni Muhammed sa Medina. Ang Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Ito rin ang nagsisilbing gabay ng mga Muslimsa kanilang pangarawaraw na buhay. Ang pagsasakatuparan ng Five Pillars ng Islam ay katuparan ng kanilang pagsisilbi sa pamayanan. Napapalob sa Five Pillars ang mga gawi, tradisyon , pagpapahalaga at Batas Islamiko ng pamayanan. Kaiba sa ibang relihiyon, ang mga Muslim ay walang kinikilalang pari o pangunahing pinuno. Gayunman, ang Islam ay mayroong mga Ulama kilalang mga guro na nag-aaral ng mga salita at pangaral ni Muhammed. Bawal din sa mga Muslim ang kumain ng baboy o uminom ng alak. 8. Ang Kristiyanismo ang pinakamalaking relihiyon sa buong daigdig na may 1.9 bilyong tagasunod. Ang relihiyong it ay nababatay sa buhay at panagaral ni Hesukristo. Ang mga Kritiyano ay mnotheist. Naniniwala sila na iisa lang ang Diyos na may gawa ng sandaigdigan at sangkatauhanat may kakaibang ugnayan sa tao. Naniniwala rin ang mga Kristiyano na si Hesus ang anak ng Diyos ay namatay upang iligtas ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Higit sa lahat, nananalig ang mga Kristiyano naang knailang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsunod sa mga aral ni Hesukristo. Ang Bibliya ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Dit nakatala ang kabuuang buhay ni Hesukristo. Ang Sampung Utos ang batayan ng pananalig at pagpapahalaga ng mga Kristiyano. 9. Ang Star of David na kung tawagin ay Shield of David ang simblo ng Judaism. Ito ang tanda ng pagpapahalaga kay David na namuno sa kahariang Israel nong 1000 hanggang 962 BCE. Ang relihiyong Judaism ang unang nangaral ng pagkakaroon ng iisang Diyos. Sila ay naniniwala na ang Diyos ay gumawa ng isang kaban ng tipan kay Abraham. Si Abraham ang itinuturing na Ama ng mga Jew. Nananalig ang mga Jew na si Abraham ay nangakong susunod sa mga salita at batas ng Diyos na nagako namang magkakaloob ng pagkalinga sa tao.