Click here to load reader

Nasyonalismong asyano 1

  • View
    26.414

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nasyonalismong asyano

Text of Nasyonalismong asyano 1

  • 1.NASYONALISMONGASYANO

2. NASYONALISMOisang kamalayan ngpagiging kabilang sa isangnasyon na may iisang lahi,kasaysayan, kultura, wikaat pagpapahalaga. 3. NASYONALISMOpagtatanto ngisangnilalang o lahi na mahalagangipagtanggol ang kanyangbansa laban sa panlulupig ngmga dayuhan. 4. NASYONALISMO nagsilbing isang gabay omatibay na reaksyon laban saimperyalismoatkolonyalismong dumating saibat ibang panig ng rehiyongito. 5. NASYONALISMONGASYANOCHINA THAILAND JAPANBURMAINDIA INDONESIAK. ASYA VIETNAMPILIPINAS N.ASYA 6. NASYONALISMOSA SILANGANG ASYA 7. NASYONALISMOSA CHINA 8. TAIPING REBELLION- may impluwensyangKristyanismo kaya hinangadna baguhin ang tradisyunal nalipunang Tsino. 9. BOXER REBELLION - sumuporta sa mgaManchu at bumatikos sa mgaKanluranin - layuning palayasing angmga mapanghimasokatmapagsamantalangKanluranin. 10. BOXER REBELLION - kaya tinawag na BoxerRebellion sapagkat ang grupona naghimagsik ay kasapi ngsamahang BOXERHARMONY FISTS 11. - sa pagpasok ng ika-20siglo, dalawang ideolohiya angnamayani sa China.1. DEMOKRASYA2. KOMUNISMO- alin ang dapat ipalit sapamumuno ng mga emperor atdinastiya? 12. DEMOKRASYAKOMUNISMOang kapanyarihan ng ang lahat ay pag-aari ngpamahalaan ay nasa mga estadomamamayanIsinulong ni Sun Yat Isinulong ni MaoSenZedongNasyonalista ang Komunista ang tawagtawag sa mga sa mga sumusuportasumusuporta 13. DEMOKRASYA KOMUNISMO-Ang -Ang lahatkapangyarihan ngay pag-aari ngpamahalaan aynasa mamamayanestado- isinulong ni- isinulongSun Yat Sen ni Mao Zedong- Nasyonalista- Komunista 14. SUN YAT SEN 15. SUN YAT SEN -nagsusulong ngdemokrasya atrepublikanismo sa China - tinaguriang Ama ngRepublikang Tsina 16. SUN YAT SEN - nangampanya parapalakasin at pag-isahin angmga Tsino dahil sakawalan ng pagkakaisa atpagkakahiwa-hiwalay ngmga lalawigan 17. SUN YAT SENTATLONG PRINSIPYO1. Nasyonalismo2. Demokrasya3. Kabuhayang pantao *kahalagahan ng pagkakaisaupang labanan ang imperyalismo 18. SUN YAT SEN para sa kanya1. Pantay pantay na pag-aari ng lupa at regulasyonng pamumuhunan. 19. SUN YAT SENpara sa kanya2. Hindikailangan angtunggalian ng mga uriupang makamit angkaunlaran 20. SUN YAT SEN para sa kanya3. Maiiwasan ang alitan atmaisusulong ang kaunlaransa pamamagitan ngpagkakasundoatkonsilasyon 21. *October 10, 1911-Naitatag ang Republikang China*1912 natatag angKuomintang oNationalist Party 22. SUN YAT SENnamatay siyanoong March25, 1925 23. CHIANG KAI SHEK 24. CHIANG KAI SHEK - pumalit kay SunYat Sen bilang pinunong Kuomintang nangito ay namatay. 25. CHIANG KAI SHEK- ipinagpatuloyniya ang paglabansa mga warlord. 26. CHIANG KAI SHEK-pagkatapos ng mgawarlord, hinarap namanniya ang mga komunistana pinamunuan ni MaoZedong. 27. MAO ZEDONG 28. MAO ZEDONG - nagpasimula ngMarxism sa China. - isang magbubukidsa Hunan 29. MARXISM - tunggalian ng mgakapitalista o bourgeious atmanggagawa o proletariat. - mananaig ang mgamanggagawa at itatatagang lipunang sosyalista. 30. MARXISM -lahat aypag-aari ngestado 31. MAO ZEDONG- kabilang sa mganagtatag ng PartidoKomunista ng Chinasa Shanghai noong1921. 32. MAO ZEDONG - ipinalaganap angMarxism ng mgatagapayong Russiansamganasapamahalaan. 33. MAO ZEDONG- ipinagbawal niChiang ang Marxismupang mapanatili angpamhalaangnasyonalista 34. MAO ZEDONG- naglunsad siya ngkampanya laban sa mgakomunista. Madami angnadakip at napatay. 35. MAO ZEDONG- nakatakas si Mao atnagtatagngpamahalaangkomunista. 36. MAO ZEDONG- ang kanilangpagtakas ay tinawag naLONG MARCH dahilsa haba ng nilakad nainabot ng isang taon. 37. MAO ZEDONG- marami ang mganasawi dahil sa hirap,gutom at sa kampanyalabansamgakomunista. 38. UNITED FRONT- ang pagkakaisa ngmga nasyonalista atkomunista noong 1930nang salakayin ng mgaHapones ang China. 39. UNITED FRONT-pagkatapos ngdigmaan,mulingnaglaban ng 2 panig saisang digmaang sibil. 40. UNITED FRONT- ang mganasyonalistaaytinulungan ng UnitedStates. 41. UNITED FRONT- ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao 42. UNITED FRONT- ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao 43. UNITED FRONT - nagwagiang mgakomunista 44. MAO ZEDONG- October 1, 1949,naitatag ang PeoplesRepublic ofChina(PROC) 45. MAO ZEDONG-si Maoangchairman ng PROC- napalayas ang mgaKanluranin sa China. 46. MAO ZEDONG - nakamtan muli ngmga Tsino ang ganapnakalayaanatdignidad. 47. CHIANG KAI SHEK- tumakas si Chiangpapuntang Taiwan atdonitinatagangRepublic of China. 48. SA MADALING SALITA ideolohikal opaniniwala angnaging hatian ngnasyonalismo ng mgaTsino RETURN 49. NASYONALISMO SA JAPAN 50. JAPAN- Dalawang yugto ng pagpasok-ng mga Kanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. ang muling pagbubukas ngJapan noong 1853 51. TOKUGAWASHOGUNATE - dumating ang mgadayuhang misyonero - kahit gusto nilangmakipagkalakalan sa mgaKanluranin, tutol sila saKristyanismo 52. TOKUGAWA SHOGUNATE -naglabas ngkautusan si ShogunIyeyasu na patayin angmgaKristiyanongmisyonero. 53. TOKUGAWA SHOGUNATESAKOKU - isinara angmga daungan sa Japanupang mapigilan angpagpasokngKristiyanismo. 54. IKALAWANG YUGTO- muling nagbukasang Japan noong 1853 sapagdatingniCommodore MatthewPerry 55. IKALAWANG YUGTO -bumagsakangpamahalaang shogunatoat muling naluklok sakapangyarihan angemperador ng Japan. 56. IKALAWANG YUGTOMEIJI RESTORATION- AngmulingpagkakaluklokniEmperor Mutsuhito. 57. IKALAWANG YUGTO- niyakap angimpluwensyangKanluranin atsumailalim samodernisasyon. 58. PAG-ANGKOP SA KANLURANINSaligang Batas 1889 athukbongmilitar Germany 59. PAG-ANGKOP SA KANLURANINHukbong pandagat England 60. PAG-ANGKOP SA KANLURANINEdukasyon UnitedStates 61. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Maraming Haponesang tumungo sa Europeupang mag-aral 62. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Pinahintulutan angKristiyanismo at ibangrelihiyon 63. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Iniangkop ng mga Hapones angkanilang kultura at institusyon samga modelong Kanluranin upangmapalakas at maisulong angkanilang bansa. 64. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN-Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan.1. Sino-Japanese War (1894-1895)2. Russo-Japanese War (1904-1905) 65. RUSSO JAPANESE WAR 66. RUSSO JAPANESE WARDAHILAN:upang makontrol angManchuria na lalawaigansa China. 67. RUSSO JAPANESE WAR 68. SINO JAPANESE WAR 69. SINO JAPANESE WARDAHILAN:Kung sino ang mananaigsa Korea 70. SINO JAPANESE WAR 71. SA MADALING SALITA modernisasyon angreaksyon ng mga Hapon.Humiramsila ngimpluwensiyang Kanluranin atiniangkop sa kanilang kultra atlipunan RETURN 72. NASYONALISMOSA TIMOG ASYA 73. NASYONALISMO SA INDIA 74. INDIA- sakop ng mga English- Pinakinabangan ng likasna yaman at lakas-paggawang mga Indian 75. INDIA- nagpatupad ng mgapatakarangpampulitika,pang-ekonomiya at panlipunannahindikatanggap-tanggap sa mga Indian. 76. SATI/SUTTEE 77. SATI/SUTTEE- pagsunog sabiyudang babae pagpumanaw na angkanyang babae 78. FEMALE INFATICIDE 79. FEMALE INFATICIDE- Pagpatay sa mgabatang babae 80. INDIA - magkaiba ang mga Englishatsa mga Indian salahi, kulay, kaugalian atrelihiyon at isang isyu sa di-pagkakaunawaan sa pagitannila. 81. SEPOY MUTINY - unang pag-aalsa ng mgaIndian laban sa mga English(1857)- Dahil sa pag-insulto ng mgaEnglishsarelihiyongHinduism at Islam. 82. SEPOY MUTINY 83. PAGTANGGI NG LAHI - isa sa mga sanhi ng galit ngmga Indian sa mga English.- Tanging mga puti lamangang mga binibigyan ngposisyon sa pamahalaan. 84. AMRITSAR MASSACRE- pamamarilng mgasundalong English sa mgagrupo ng mga Indian sa isangselebrasyong Hindu noongApril 13, 1919. 85. AMRITSAR MASSACRE- lalong sumiklabang galit ng mgaIndian samgaEnglish 86. AMRITSAR MASSACRE 87. NASYONALISMO -RELIHIYONHINDU MUSLIMSAMAHAN Indian National Muslim CongressNANGUNA Alan HumeMohamed Ali Jinnah Makamtan angMagkaroon ng LAYUNIN kalayaan ng India hiwalay na estado para sa mga Muslim 88. MOHANDAS K. GANDHI 89. MOHANDAS GANDHI- mahalaga angpapel sa kalayaan ngIndia. 90. MOHANDAS GANDHI- isang Hindu nanakapag-aaralsaEnglandatnagtrabaho sa SouthAfrica 91. MOHANDAS GANDHI- ipinaglaban niyaang hinaing ng mgaIndian saSouthAfrica. 92. MOHANDAS GANDHI-ang kanyang paraan ngpakikibaka sa kalayaan aysapamamagitanngAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN 93. MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha 94. MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN2. Pagdarasal3. Meditasyon4. pag-aayuno 95. MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN5. pagboykot/hindi pagbilisamgakalakaloproduktong English. 96. MOHANDAS GANDHI-Nagkaroonpa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan 97. MOHANDAS GANDHI-Nagkaroonpa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan 98. MOHANDAS GANDHI- Dahildito siya ayipinakulong, kahitnakakulong ayipinagpatuloy ng mgaIndia ang kampanya parasa kalayaan 99. MOHANDAS GANDHI- Labas-masok man sakulungan, hindi siya natakot.Patuloy pa rin siya sakanyangpakikibaksahanggang sa makamit ngmga Indian ang kanilangkalayaan 100. MOHANDAS GANDHI- Tinitingala ng mgaIndian si Gandhi attinawagsiyangMAHATMA O GREATSOUL(DAKILANGKALULUWA) 101. AUGUST 15, 1947- Natamo ng mga Indianang kalayaan at natatagang Republika ng India sapamumuno ni JawaharlalNehru. 102. JAWAHARLAL NEHRU 103. AUGUST 15, 1947- Natatagang bansangPakistansapamumunoniMohamed Ali Jinnah. 104. MUHAMMAD ALI JINAH 105. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi ng isangpanatikongHindunatumutol sa hangarin niya namapag-isa ang mga Hindu atMuslim sa iisang bansa 106. SA MADALING SALITArelihiyon angnaging batayan ngnasyonalismo ng mgaHindu at mga Muslim RETURN 107. NASYONALISMOSA KANLURANG ASYA 108. OTTOMAN EMPIRE MAP 109. KANLURANG ASYA nasailalimngOttoman Empiremula 1453 hanggang1918. 110. KANLURANG ASYA nakalasap ng ImperyongKanluranin matapos gumuhoang Ottoman Empire sapagtatapos ng World War Inoong 1918 111. KANLURANG ASYA unti-unting humingi ngkalayaan ang mga taga-Kanlurang Asya mula saOttoman Empire noonguna at Kanluranin noonghuli. 112. KANLURANG ASYAKuwait 1759Lebanon at Egypt 1770 113. KANLURANG ASYAArmeni