Click here to load reader

Ang pamilyang asyano

  • View
    917

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Ang pamilyang asyano

  • 1. ANG PAMILYANG ASYANO

2. ANG MGA TRADISYUNAL NA KATANGIAN NG PAMILYANG ASYANO 3. PAMILYANG PINALAWAK (EXTENDED FAMILY) Pangkaraniwan na sa pamilyang Asyano ang paninirahan sa iisang kabahayan ng tatlo o apat na henerasyon ng pamilya. Ang kaayusang ito ay higit na ekonomikal, kapakipakinabang at isang paraan upang mapanatili ang malapit na pagkakaisa ng pamilya. 4. INDIA Joint Family Operation - tumutukoy sa pangkat ng angkang nagsasama-sama sa iisang bakurang bukirin 5. CHINA Autocratic - nakabatay sa dalawang hindi nakasulat ngunit malinaw at matatag na alituntunin kung ang pag-uusapan ay pagpapasiya at awtoridad sa pamilya a. Ang kahigtan o higit na kalamangan ng mga nakatatanda sa mga nakababatang henerasyon b. Ang kalamangan ng mga kalalakihan sa mga kababaihan 6. Ang ama ng tahanan ang iginagalang bilang puno at ganap na makapangyarihan sa pamilyang Asyano. PATRIARCHAL 7. MONOGAMY Ang karamihan sa pamilyang Asyano ay monogamous. Ang mga kalalakihan ay karaniwang kasal sa iisang asawa lamang maliban sa mga Muslim na pinahihintulutan ng kanilang tradisyon na mag-asawa ng hanggang apat. 8. PINAGKAKASUNDUANG PAG-AASAWA (Arranged Marriage) Ang pagpapakasal ng mga anak ay karaniwang isinasaayos ng mga magkakamag-anakan. Karaniwan sa mga Indian, Tsino, Arab at iba pang bansa sa Timog-Silangang Asya 9. BIGAY-KAYA O DOWRY isang mahalagang elemento sa kasalan karaniwang ipinagkakaloob sa pamamagitan ng salapi, lupain at iba pang pag-aari hinihiling ng babae o mga magulang ng babae bago ang pagpapakasal mula sa pamilya sa lalaking mapapangasawa 10. TRADISYONG SOLIDARITY tumutukoy sa damdaming pagkakaisa at masugid na katapatan sa isang pangkat napapaloob sa tradisyong ito ang pagtupad ng tungkulin ng isang indibidwal na naaayon sa kanyang kinalalagyang posisyon sa pamilya tulad ng edad, kasarian at kalagayan 11. FILIAL PIETY tumutukoy sa matinding pagmamalasakit at pagiging masunurin ng mga anak sa kanilang mga magulang 12. BOND LABOR Sa gawing ito, ang isang anak ay pinagsisilbi sa bahay ng isang maykayang pamilya upang makabayad sa anumang pagkakautang ng isang magulang sa pamilya. 13. MABABANG PAGTINGIN SA KABABAIHANG ASYANO TSINA footbinding HAPON pagsunod sa Three Obediences 14. INDIA suttee pagsuot ng purdah MGA BANSANG ARAB pagsuot ng chador o belo 15. MGA PAGBABAGO SA ESTRUKTURA NG PAMILYA Migrasyon Modernisasyon ng Transportasyon at Komunikasyon Paghina ng Awtoridad ng Nakatatanda Pananatili ng Pamilyang Nukleyar Pagbabago sa mga Kababaihan

Search related