of 17 /17
8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses http://slidepdf.com/reader/full/5-penyelidikan-tindakan-proses 1/17 Penyelidikan Tindakan: Proses Dr. Roslina Suratnu  Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan 01!"##$%$& 'roslyna$0(gmail.)om*

5 Penyelidikan Tindakan - Proses

 • Author
  ning-cy

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  1/17

  Penyelidikan Tindakan:Proses

  Dr. Roslina Suratnu

   Jabatan Penyelidikan dan Inovasi ProfesionalismeKeguruan

  01!"##$%$&

  'roslyna$0(gmail.)om*

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  2/17

  +D+PT+SI ,-D/ /I 1%2& 3 /+ID/+ 1%%"

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  3/17

  +D+PT+SI ,-D/ /I 1%2& D+

  /+ID/+ 1%%"

   Terdiri Dari4ada /ima /angka5 6ang7tama

  1. ,engenal4asti +s4ek +malan 8agiPenamba5baikkan

  ". ,eran)ang Tindakan

  . ,elaksanakan Tindakan

  2. ,engum4ul Data

  #. ,embuat Refelksi Ter5ada4 Tindakan

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  4/17

  ,engenal 4asti as4ek amalan bagi4enamba5baikan

  • ,embuat re9eksi kendiri bagi mengenal4asti amalan yang bermasala5 dalam bilikdara5 yang menadi 4er5atian.

  •,asala5 yang 5endak di4ili5 4erlu masala5yang bole5 diselesaikan atau bersifat4enamba5baikan ke4ada amalan 5arian.

  • ,asala5 4erlu dibuktikan se)ara sainti;k

  menerusi alat!alat kaian se4erti4emer5atian< temubual analisis kandungan

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  5/17

  Soalan!soalan bagi mengenal 4astias4ek amalan

  • Saya ingin mem4erbaiki kelema5an ataukekurangan yang terda4at dalam =..

  • Saya keliru dengan kaeda5 yang digunakan =.

  Kebanyakan guru atau murid tidak minatdalam =.

  • Saya ingin ta5u lebi5 lanut tentang =

  • 8uat masa ini bidang yang saya minati iala5 =

  • Saya ingin men)uba menggunakan ideatentang =

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  6/17

  • 8agaimana untuk saya da4atkan 4enelasan =

  • +daka5 kaian itu bole5 diurus dan disia4kandalam tem4o5 masa yang ada>

  +daka5 melalui kaian ini akan memberikankefa5aman yang mendalam ke4ada diri anda>

  • +daka5 anda ber4eluang untukmenyebarluaskan 5asil kaian tindakan ini>

  •+daka5 isu tersebut ada kaitan dengan amalananda sebagai seorang guru dan sebagainya>

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  7/17

  • 8agaimana saya membuat murid berasaseronok untuk belaar.

  • +4aka5 kaeda5 yang 4aling sesuai digunakan

  untuk mengaar mata4elaaran 8,>• 8agaimana 4endekatan 4enelasan 4enulisan

  la4oran re9ektif memberi kesan ke atas4enulisan dan 4erasaan murid>

  • 8agaimana )ara untuk memastikan muridsentiasa berterusan [email protected] dalamamalan>

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  8/17

  • Setela5 mengenal 4asti masala5 dansasaran kaian< 4enyelidik 4erlumeneta4kan tauk< obektif dan

  soalan kaian selaras denganstandard 4embelaaran yangse4atutnya

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  9/17

  Merancang Tindakan

  • Setela5 mengenal 4asti masala5 dan sasaran kaian<4enyelidik 4erlu melakukan 4eran)angan untuk

  melakukan 4enamba5baikan 'intervensi*.

  • Da4atkan maklumat berkaitan Ba4aC BbagaimanaC

  Bkena4aC Bsia4aC dan BbilaC.• ,eninau 5asil 4enyelidikan lalu 'sorotan literatur* yang

  dilakukan ole5 4enyelidik lain untuk menda4atkan idea

  berkaitan langka5 4enamba5baikan mengenal 4astistrategi yang baru atau raEatan baru yang sesuai dalam

  menyelesaikan masala5 yang di5ada4i serta untuk4emurnian tauk< obektif dan 4ersoalan kaian.

  • Ran)ang dengan teliti langka5!langka5 intervensi< alat

  instrumen untuk menguti4 data.

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  10/17

  Melaksanakan Tindakan

  • Sebelum melaksanakan tindakan: – menda4atkan kebenaran dari4ada 4i5ak!4i5ak

  berkaitan dengan 4enyelidikan untuk

  menalankan aktiviti 4enyelidikan tersebut. – ,enyediakan instrumen alat untuk mengum4ul

  data.

   – Fara untuk mengingat semula tindakan yangakan dialankan.

   – Fara untuk memastikan ketekalan tindakan.

   – Kaeda5 menyim4an data bagi memastikankeselamatannya.

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  11/17

  Melaksanakan Tindakan

  • /aksanakan langka5!langka5 intervensi yangdiran)ang.

  • Pastikan setia4 intervensi yang dilakukan mestidiselitkan langka5!langka5 untuk mengum4ul data

  •  'Semasa melaksanakan tindakan< 4enyelidiksebenarnya sedang mengum4ul data*

  • Setia4 4eran)angan dan -bektif4ersoalan kaian4erlu disemak semula.

  • Penyelidik 4erlu meneruskan 4emba)aan bidangyang dikai untuk sebarang 4eruba5an dan4enamba5baikan.

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  12/17

  I,P+K TRS87T

  1. TID+K S,STI6+ 8R8T7K

  PF+P+I+ ,7RID D+/+, 7JI++T+7 PPRIKS++ S+G+J+

  ". 8-/G 8R8T7K PIHK+T+

  KP+D+ K7+/ITI J++P+ ,7RID<+T+7 KKR+P+ ITR+KSI +T+R+,7RID +T+7 ,6-+/ D+/+,

  K+/+H+ ,7RID.

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  13/17

  Mengumpul Data

  • Pelbagai teknik 4engum4ulan data bole5 digunakanse4erti 4enulisan diari< soal selidik< rakaman video danaudio< 4emer5atian< temu bual dan bukti dokumentasi.

  •  Teknik yang menadi 4ili5an bergantung 4ada 4ersoalan

  kaian.•  Triangulasi di4erlukan untuk mengelakkan berlakunya

  bias 4eribadi.

  • Data 4erlu mem4unyai kesa5an dan kebole54er)ayaan.Kesa5an data meruuk ke4ada seau5 mana ianya

  benar!benar mengukur fenomena s4esi;k yangdiselidiki. ,anakala kebole54er)ayaan data 4ulameruuk ke4ada kete4atan data yang dikuti4 se4ertiyang dike5endaki dalam kaian.

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  14/17

  Menganalisis Data

  • +nalisis data dilakukan semasa dan sele4as datadikum4ulkan.

  • +nalisis semasa data dikum4ulkan bermula 4adainteraksi yang 4ertama bersama 4eserta kaian

  • Ia melibatkan data yang dikum4ulkan se)ara tidakformal untuk membuat 4erbandingan antara data sediaada dengan data yang baru serta membantu 4enyelidikmenentukan data manaka5 yang lebi5 4enting.

  • ,enganalis data sele4as ia dikum4ulkan akan

  melibatkan umla5 data yang lebi5 banyak danmemerlukan data!data tersebut diurus< ditadbir<dikodkan< dikategorikan mengikut tema dan )orak datatersebut.

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  15/17

  Membuat Refeksi Terhadap Tindakan(sebelum, semasa dan selepas)

  • ,embuat re9eksi sebelum< semasa dansele4as intervensi

  • Perlu memikirkan a4aka5 4roses

  4embelaaran yang di4elaari dari4adakaian yang dialankan.

  • Fatatkan 4roses tersebut agar da4at

  dikongsi bersama dengan rakan!rakan4enyelidik< rakan guru< ketua 4anitia<guru besar dan 4i5ak 4entadbir sekola5.

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  16/17

  Membuat TindakanSusulan

  • Setela5 selesai 4roses 4enyelidikan< 4enyelidik4erlu meli5at semula data se)ara obektif samaada data!data tersebut menyokong 4ersoalanyang dikemukakan.

  •  Jika berlaku 4eruba5an< adaka5 4eruba5an itusigni;kan>

  • Sekiranya da4atan yang di4erole5i meleset dari angkaan< maka 4enyelidik 4erlu menalankantindakan susulan. Tindakan susulan bertuuanuntuk mem4erbaiki kesila4an yang berlaku.

  • ,en)adangkan kaian selanutnya

 • 8/17/2019 5 Penyelidikan Tindakan - Proses

  17/17

  Merancang KitaranKedua

  • Kaian tindakan adala5 meru4akan4roses yang berterusan danmeru4akan kitaran berulang.

  • Sekiranya timbul isu ba5aru ataumasala5 masi5 belum da4at diatasi4enyelidik 4erlu menggunakan

  4endekatan lain 5ingga 4enyelidikda4at men)i4ta inovasi 4engaaranyang baru dan berkesan.